Energien i kaffepausene Open Space som metodikk i utviklingsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energien i kaffepausene Open Space som metodikk i utviklingsarbeid"

Transkript

1 University Publications series 6 HERTERVIG AKADEMISK HERTERVIG AKADEMISK Energien i kaffepausene Open Space som metodikk i utviklingsarbeid Ingunn K. Svendsen, Anne Schanche Selbekk, Hildegunn Sagvaag Hertervig Academic Stavanger University Press

2 Energien i kaffepausene

3

4 Universitetet i Stavanger Hertervig Akademisk Forlag Energien i kaffepausene OPEN SPACE som metodikk i utviklingsarbeid Ingunn K. Svendsen, Anne Schanche Selbekk, Hildegunn Sagvaag 2012

5 Forfattere: Ingunn K. Svendsen, Anne Schanche Selbekk, Hildegunn Sagvaag Forlag: Produksjonstilrettelegging: Trykk: Forsidebilde: Hertervig Akademisk Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Kirkegt. 40, 4006 Stavanger Telefon: , faks: E-post: nettside: Impress Media AS Impress Media AS Utsnitt av Lars Hertervigs Gamle furutrær Utgivelser: 1. utgave i 2012 ISBN: Rettigheter: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar mm.

6 Forord Denne studien er en presentasjon av Open Space metodikk, og en studie av resultat med bruk av Open Space i praksis. Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger har mange års erfaring med bruk av Open Space som intervensjonsmetodikk i planprosesser, implementeringsprosesser og i kunnskapsformidling. Vi ønsker her ved hjelp av ulike forskningsmetoder å undersøke hvordan Open Space som intervensjonsmetodikk virker i praksis gjennom analyse av åtte case hentet fra arbeidsmiljø utviklingen innenfor omsorgssektoren i en mellomstor kommune i Norge. Designet i denne studien kombinerer elementer fra handlingsorientert forskningssamarbeid med mer tradisjonelle forskningstilnærminger. Styrken i denne tilnærmingen er den nærhet til data som prosjektleder i kraft av sin posisjon representerer, og den distanse som de andre forskerne kommer inn med. Studien er i så måte relevant innenfor det vitenskapelige samfunnet. Vi ønsker også å videreformidle kunnskap om Open Space-metodikken og håper rapporten vil stimulere til bruk av Open Space i kunnskaps- og organisasjonsutvikling. Metodikken legger vekt på å løfte frem den enkeltes kompetanse og erfaring. Open Space fremstår som en bottomup-intervensjon. Forfatterne har hatt ulike roller i samarbeidet. Spesialrådgiver Ingunn K. Svendsen har gjennom ført de konkrete Open Space-intervensjonene. Hun har også sammen med rådgiver Anne Schanche Selbekk, gjennomført evaluering av selve konferansene og pre-post undersøkelse av arbeidsmiljø casene. Førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag har deltatt i analysearbeidet og i skriveprosessen. Ingunn K. Svendsen er psykiatrisk sykepleier, ansatt ved Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger og var under arbeidet med rapporten leder av spisskompetanseområdet Arbeidsliv og rus. Anne Schanche Selbekk er sosiolog, ansatt ved Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, på doktorgradsprogrammet Helse og Medisin ved Institutt for helsefag. Hildegunn Sagvaag er doktor i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Stavanger, Det samfunns vitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag. En stor takk til de ansatte og ledergruppen i kommunen som stilte seg til disposisjon og rådighet, og bidro til at studien kunne gjennomføres. Takk til Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger som la forholdene til rette for gjennomføring av studien. En spesiell takk til seniorrådgiver Rasmus Sand, for kvalitetssikring og støtte underveis. Vi vil gjerne høre fra andre forskere eller personer som er opptatt med kunnskapsutvikling på grunnlag av intervensjonsprosesser. Ta kontakt med:

7 Sammendrag Harrison Owen har med utgangspunkt i den kunnskapsoverføringen og kunnskapsutviklingen som ofte skjer i kaffepausene, utarbeidet en møte- og konferansemetode kalt Open Space. I konferansen er deltakernes ressurser, kreativitet og aktive deltakelse de bærende element innenfor en gitt struktur. Birgitt Williams har gjennom Genuine Contact Program videreutviklet Open Spacekonferansen som metodikk ved å systematisere forarbeidet gjennom formøter og evalueringog oppfølgingarbeidet i form av ettermøter, som en del av intervensjonen, i tillegg til selve konferansen. I denne forskningsrapporten presenteres og evalueres Open Space-metodikken gjennom åtte case fra arbeidsmiljøintervensjoner i en mellomstor norsk kommune. Studien tar utgangspunkt i spørsmålet om hvilke prosesser og resultater som kan observeres når Open Space-metodikk brukes ved utviklingsarbeid i organisasjoner, og om man kan måle endringer i arbeidsmiljø som et resultat av Open Space-intervensjoner i arbeidsmiljøutvikling. For å svare på problemstillingene ble ulike kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder benyttet; deltakende observasjon, dokumentanalyse, spørreskjema og et validert måleinstrument for psykososialt arbeidsmiljø. Studien viser og bekrefter styrken i metodikken i forhold til å skape engasjement hos deltakerne, og at man gjennom intervensjonene har bidratt til en systematisk utnyttelse av energien i kaffepausene. Deltakerne fremhever denne måten å jobbe på som noe nytt og uventet, og at det stimulerer til å bruke nye sider av seg selv. Deltakere som vanligvis var passive, kom på banen og flere av de som normalt ble oppfattet å være premissleverandører i diskusjoner og i gjennomføring av tiltak, opptrådte mer tilbaketrukket. Resultatene viser hvordan metodikken bidrar til å utfordre og å stimulere til prosesser hos den enkelte. Dette har igjen bidratt til å skape prosesser internt i de ulike avdelingene i forhold til større kjennskap og dialog innad og på tvers, og i forhold til å synliggjøre avdelingenes behov gjennom diskusjoner av de problemstillingene deltakerne selv initierer. Noe som igjen har resultert i forslag til, og gjennomføring av, konkrete arbeidsmiljøtiltak. I forhold til konkrete endringer i arbeidsmiljø, viser vår studie ingen signifikante endringer før og etter gjennomføringen av Open Space-intervensjonen. Noe som igjen kan forklares ved at arbeidsmiljøet i de virksomhetene som er inkludert i studien, på forhånd skårer høyt, sammenlignet med andre virksomheter. Studien viser likevel at en viktig suksessfaktor for gode resultater, er en ledergruppe med tydelige intensjoner, og en avdelingsledelse som deltar i hele intervensjonsprosessen. For- og etterarbeidet i plangruppene inngår som et viktig element og sikrer eierskap og ansvar på ulike nivåer av organisasjonen. Dette synes å gjelde både i arbeidet med tema og ved konkret oppfølging av forslag. Open Space-metodikken fremkommer som en fruktbar intervensjon for å stimulere til å få frem ressurser hos den enkelte konferansedeltaker, åpne opp for nye muligheter i en organisasjon og å sikre gjennomføring av tiltak.

8 Innhold Innledning 9 Presentasjon av Open Space 10 Sentrale elementer 10 Invitasjonen 10 Felles rammer 10 Likeverd og synlighet 11 Din stemme ditt engasjement 12 Alt dokumenteres 12 Open Space som prosessarbeid 12 Problemstilling og metode 15 Problemstilling 15 Datainnsamlingsmetoder 15 Utvalg 16 Data analyse 17 Diskusjon av metode 17 Beskrivelse av intervensjonsprosessene 18 Formøte 18 Invitasjonene til Open Space-konferansen 19 Open Space-konferansen 20 Ettermøte 21 Tilbakemeldingsmøte 22 Deltakelse 22 Frihet og ansvar deltakernes erfaringer med prosessen 23 Bottom-up 23 Det var vanskelig å være så fri som en hadde tenkt 23 Rollebytte 24 If it isn t fun, it isn t working 24 Forutsigbarhet som forutsetning for engasjement 26 Ressurs- og løsningsfokus 27 Dialog og fellesskap 28 Overrasket over åpenheten 29 Hva skjedde i etterkant av konferansen? 30 Resultat av arbeidsmiljøundersøkelsen 32 Diskusjon og oppsummering 37

9 Referanser 40 VEDLEGG 41 Arbeidsmal for møtene og konferansen 41 Spørreskjemaene for pretest og posttest av arbeidsmiljø 43 Spørreskjema i etterkant av Open Space-konferansen 44 Evalueringsskjema for Open Space-konferansen 45 Gjennomsnittskår og standardavvik fra evaluering av Open Space-konferansen 46 Gjennomsnittsskåre, evalueringsskjema, grafisk fremstilt 47

10 Innledning Har du deltatt på konferanser hvor kaffepausene var det mest engasjerende og nyttige? Harrison Owen har med utgangspunkt i energien i kaffepausene utarbeidet en møte- og konferansemetodikk kalt Open Space. Han har utgitt en rekke bøker innen emnet, blant annet boken Open Space Technology A User s Guide som er en håndbok i bruk av metodikken. Etter at metodikken startet opp i USA på 80-tallet, brukes den nå verden over (Owen 1997). KoRus Vest Stavanger 1 har, som kompetansesenter innenfor rusfeltet, gjennom flere år gjort seg erfaringer med bruk av Open Space-metodikk som prosessarbeid i kommuner, organisasjoner og på arbeidsplasser. Muntlige og skriftlige tilbakemelding fra deltakere på Opens Space-konferanser, tyder på at Open Space er en egnet metodikk for å skape utvikling, få frem engasjement, skape ideer og gi eierforhold til aktuelle tema. Open Space er en måte å systematisere konferanser eller samlinger der man gjennom en gitt struktur legger til rette for at deltakernes kompetanse blir ivaretatt, og er styrende for innholdet. Selv om tilbakemeldinger etter bruk av Open Space-metodikken gjennomgående har vært gode, har vi imidlertid manglet mer systematiske analyser av hvordan metodikken virker. Vi ønsket derfor å gjennomføre en vitenskapelig studie av åtte case, der Open Space er brukt for å fokusere på arbeidsmiljø. Studien vil både omhandle erfaringer med selve metodikken og resultater av intervensjonen i forhold til temaet arbeidsmiljø. Casene er hentet fra helse- og omsorgssektoren i en norsk mellomstor kommune. Det finnes få studier (Sempler 2007) og evalueringer av bruk av Open Space i utvikling av arbeidsmiljø eller andre tema. Det er i midlertid foretatt en studie med tittelen Open Space-metoden den lærende organisasjon i praksis (Sempler 2007:43). Sempler fokuserer i denne studien på individers og organisasjoners læring i forbindelse med utviklingstiltak i arbeidslivet. Innledningsvis vil vi presentere sentrale elementer i Open Space-metodikken, for deretter å presentere designet på selve studien samt oppnådde resultater. 1 KoRus Vest Stavanger er et av 7 nasjonale kompetansesenter innen rusproblematikk som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. 9

11 Presentasjon av Open Space Open Space-metodikk (på engelsk Open Space Technology ) er en møte- og konferansemetodikk som egner seg for grupper på deltakere, og kan vare fra en halv til tre dager. Metodikken forutsetter at ledelsen overlater kontroll av innhold og prosess til deltakerne på konferansen. Åpenhet, uforutsigbarhet og kreativitet er bærende elementer innenfor Open Space-metodikken. Selve Open Space-konferansen inngår i en lengre prosess med formøter og ettermøter. Konferansen ledes av en tilrettelegger eller prosessleder som har erfaring med bruk av Open Space-metodikk. Open Space har ingen eksplisitt teoretisk forankring, og kalles den lærende organisasjon i praksis. Grunnleggeren argumenterer for at metodikken er spesielt effektiv ved utviklingsarbeid (Owen 1997:15). Den overordnede tematikken for konferansen defineres i et formøte i samarbeid med oppdragsgiver. For å gi kreativiteten rom, har Open Space en klar struktur og tydelige rammer innenfor et selvorganiserende system. Dette blir nærmere presentert nedenfor. Open Space-metodikken kan brukes som avgrenset engangstilbud, eller som prosessarbeid over tid. En Open Space-konferanse ledes av en tilrettelegger eller prosessleder som introduserer tema og arbeidsform for konferansen, og som styrer oppstart og avslutning. Innledningsvis samles hele gruppen i en stor sirkel hvor deltakerne inviteres til å foreslå tema de ønsker å diskutere som skrives ned på et ark. Strukturen for dagen er lagt og synliggjort på en stor tavle, der de ulike arbeidsøktene er delt inn i tidsintervaller på 1 1,5 timer. Forslagene til tema henges opp på tavlen under et at valgt tidspunkt. Den som foreslår eller melder inn et tema har ansvar for å sette i gang diskusjonen i gruppen, samt å levere referat fra diskusjonen. De enkelte deltakerne kan så velge fritt hvilken temagruppe de vil delta i, og de kan fritt bevege seg mellom de ulike temagruppene. Vi vil nå gå nærmere inn på de sentrale elementene i Open Space-metodikken. Sentrale elementer Sentrale elementer i Open Space-metodikken er i følge Owen (2007); Invitasjonen Felles rammer Likeverd og synlighet Din stemme ditt engasjement Dokumentasjon Invitasjonen I en av invitasjonene står følgende tekst: Du er herved invitert! Forutsetningen for en Open Space-konferanse er frivillig deltakelse, det blir derfor ikke aktuelt for arbeidsgiver å pålegge de ansatte å være med. Bakgrunnen for dette er at Open Space-metodikken bygger på og er avhengig av den enkelte deltakers engasjement. Felles rammer Ved en Open Space-konferanse har hver enkelt deltaker stor frihet og stort ansvar. Friheten og ansvaret utøves innenfor noen felles rammer. Disse består av fire prinsipper, to elementer og en hovedregel. 10

12 Grunnlaget for konferansene oppsummeres i de fire prinsippene: 1. Dere som er her er de rette personene 2. Når det starter er det rett tid 3. Det som skjer er det som kunne skje 4. Når det er over er det over Prinsippene understreker fokus på her-og-nå situasjonen, noe som muliggjør at deltakerne kan være i situasjonen uten å la seg avspore av normale normer for konferansedeltakelse. Dermed er det større mulighet for å slippe kreativiteten løs. Prinsippene gir samtidig deltakerne frihet til å velge tema, men også ansvar for at konferansen blir fylt med innhold. Sentrale elementer ved Open Space-konferansen symboliseres ved en bie og en sommerfugl. Bien viser muligheten den enkelte har til å gå fra gruppe til gruppe og bringe med seg ideer fra den ene gruppen til den andre. Sommerfuglen på sin side symboliserer friheten den enkelte har til å avvente og til ikke å være aktiv. Sommerfugl-symbolet sier på denne måten noe om at det er opp til deltakerne hva de vil gi og hva de vil oppnå. Hovedreglen er Bruk føttene. Denne regelen understreker prinsippet om bevegelse. I en Open Space-konferanse er det deltakernes ansvar å gå til de gruppene vedkommende vurderer som mest interessante og mest relevante, samt å bevege seg mellom grupper. Figur 1 Hovedregel og de 4 prinsippene (Owen 2007:104) 4 prinsipper 1. Dere som er her, er de rette personene 2. Når det starter, er det rett tid 3. Det som skjer er det som kunne skje 4. Når det er over, er det over. En hovedregel Bruk føttene! Likeverd og synlighet I motsetning til et tradisjonelt konferanseoppsett der deltakerne sitter som publikum og forelesere står på en scene, er deltakerne i en Open Space-konferanse plassert med stoler i en sirkel. Deltakerne sitter i denne sirkelen når tilrettelegger introduserer rammene og metodikken for konferansen. Deltakerne sitter også i sirkelen når de melder inn tema. Videre avsluttes konferansen med at deltakerne samles i sirkelen. Sirkelen symboliserer likeverd deltakerne i mellom og gjør at deltakerne blir synliggjort for hverandre. Williams sier at sirke len er den naturlige formen som tillater at kommunikasjon oppstår (Williams 2007: 22). 11

13 Figur 2 Sirkelen (Williams 2007:22) Din stemme ditt engasjement Som vi har nevnt tidligere, er det den enkelte deltaker som bidrar til å gi Open Spacekonferansen innhold ved å melde inn tema innenfor en gitt tematisk ramme. Det å melde inn tema er imidlertid ikke pålagt den enkelte, men er noe som drives ut fra interesse og engasjement. Alt dokumenteres En viktig del av Open Space-metodikken er at det som skjer i temagruppene dokumenteres og blir gjort tilgjengelig for alle deltakerne. I den forbindelse har den som melder inn et tema ansvar for ikke bare å lede diskusjonen i temagruppen, men også å skrive referat med hovedpunktene fra diskusjonen. Open Space som prosessarbeid Genuine Contact Program 2, er et program som anvender Open Space-metodikken. Innenfor dette programmet har man utviklet Open Space som metodikk ved å systematisere formøter og ettermøter som en del av intervensjonen i tillegg til konferansen. Den intervensjonen som evalueres i denne rapporten følger modellen fra Genuine Contact Program. I lys av denne tradisjonen må selve Open Space-konferansen sees i sammenheng med en forberedelsesfase ; formøte og en etterarbeidsfase; ettermøte. Thomas Herrmann 3 sin modell illustrerer denne prosessen hvor han også inkluderer evalueringsmøte (Hermann 2006:opplæringsprogram okt.). 2 Programmet Genuine Contact er utviklet av Birgitt Williams. For mer informasjon se 3 Thomas Herrmann er sertifisert innen The Genuine Contact Program og er konsulent i 12

14 Figur 3 Open Space-intervensjonen (Herrmann 2006: opplæringsprogram 24-26okt) Open Space hele prosessen invitasjon Kommuniseres til samtlige deltakere Plan/formøte Open Space-møte /konferanse Referatene Ettermøte videre plan holde handlingsrommet åpent Evalueringsmøte I forbindelse med formøter og ettermøter introduserer Genuine Contact Program to relevante verktøy i prosessen; tidslinjen og endrings- og sorgsyklusen. Disse to verktøyene kan benyttes både under formøte, ettermøte og et eventuelt evalueringsmøte. Tidslinjen, som illustreres i Figur 4, viser fortid, nåtid og fremtid, og kan dermed brukes for å visualisere formøtedeltakernes og organisasjonenes historier, nåværende ståsted og fremtidsønsker. Konkrete eksempler på bruk av tidslinjen er: å belyse fortid ved å etterspørre historier over viktige hendelser i organisasjonen som kan ha betydning for Open Space-konferansen å klargjøre tema, hensikt og målgruppe for Open Space-konferansen å konkretisere ønsker og tanker om hva som skal skje av endringer og resultat i etterkant av konferansen Figur 4 Tidslinjen (Williams 2007:49) 13

15 Open Space-metodikk er gjerne knyttet til utvikling og endringsarbeid. Endringsarbeid kan igjen være relatert til sorgprosesser der man må gi slipp på det gamle. Det kan være til hjelp både under plan- og ettermøte å trekke paralleller til teori om sorgarbeid for å forstå de utfordrende sidene ved endringsprosesser. Willams har i tilknytning til Open Space-metodikk introdusert en endrings- og sorgsyklus for å beskrive ulike stadier i endringsprosessen. Hvor i endrings- og sorgsyklusen man befinner seg er av betydning for hvor oppmerksomhet skal rettes. Figur 5 Endrings- og sorgsyklusen (Williams 2007:50) Det er her gjort rede for Open Space-metodikken. I denne rapporten ønsker vi å utforske nærmere hvordan denne metodikken kan brukes i praksis, og hvilke erfaringer deltakere har med metodikken. Med utgangspunkt i casene der arbeidsmiljø var tema innefor samme organisasjon, vil vi analysere og tolke erfaringene med metodikk og nytten den har for arbeidsmiljøet. 14

16 Problemstilling og metode Utgangspunktet for å gjøre denne studien, er en nysgjerrighet i forhold til hvordan meto dikken virker på utviklingsprosesser i organisasjoner generelt og relatert til arbeidsmiljø spesielt. Derfor bestemte vi oss for å følge prosesser i organisasjoner der metodikken ble brukt. Ledergruppa for en bydel i en av Norges mellomstore kommuner ba KoRus Vest Stavanger om å gjennomføre Open Space-konferanser ved alle sine virksomheter innen omsorg i en bydel. Virksomhetene var innen hjemmesykepleie, sykehjem og omsorgsbolig. Oppdraget ble utført i perioden 2008 til Tema for Open Space-konferansene var hvordan den enkelte arbeidsplass kan bli enda bedre. Fou-avdelingen ved Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger ønsket samtidig å benytte muligheten til å evaluere bruk av Open Space-metodikk. Problemstilling Studien har fokus på selve intervensjonsprosessen, på eventuelle virkninger av denne prosessen generelt og på arbeidsmiljø spesielt: 1. Hvilke prosesser og resultater kan observeres når Open Space-metodikk brukes ved utviklingsarbeid i organisasjoner, og hvilke erfaringer gjør deltakere seg ved bruk av metodikken? 2. Kan man dokumentere endringer i arbeidsmiljø som et resultat av Open Spaceintervensjoner i arbeidsmiljøutvikling? Datainnsamlingsmetoder For å kunne svare på problemstillingene, er det relevant å bruke både kvalitative og kvantitative data. For å kunne beskrive prosesser og erfaringer, har vi benyttet notater og referater fra de ulike møtene samt tilretteleggers refleksjoner over disse i etterkant. For å dokumentere erfaring med bruk av metodikken har vi i tillegg benyttet spørreskjema supplert med deltakernes refleksjoner. Vi har også brukt et validert måleinstrument for å se på endringer i arbeidsmiljø fra hvordan det var før og hvordan det var etter intervensjonsprosessene. Den kvalitative tilnærmingen i dette prosjektet er inspirert av handlingsorientert forsknings samarbeid (Hummelvoll 2003). Med utgangspunkt i tradisjonen fra aksjonsforskningen (bla. Lewin 1997), er denne forskningstilnærming utviklet for å arbeide med endrings prosesser i praksis gjennom selve forskningsprosessen. I handlingsorientert forsknings samarbeid vil man dermed i mindre grad enn i tradisjonell forskning skille mellom forskere og deltakere (Hummelvoll 2003:17). I tråd med denne tradisjonen har prosjektleder hatt en rolle som leder av intervensjonsprosessen og som forsker. Samtidig har forskere som har stått på utsiden av prosessen deltatt i datainnsamling, analyse og tolkning. Designet i denne studien kombinerer på denne måten elementer fra handlingsorientert forskningssamarbeid med mer tradisjonelle forskningstilnærminger. Styrken i denne tilnærmingen er den nærhet til data som prosjektleder i kraft av sin posisjon representerer, og den distanse som de andre forskerne kommer inn med. 15

17 I denne studien har vi i to henseende benyttet oss av kvantitative spørreskjema. Det første er evalueringsskjema der deltakerne evaluerer selve Open Space-konferansen ved avslutning. Skjema er utarbeidet ved KoRus Vest Stavanger og består av 19 påstander om aspekter ved metodikken, hvor man krysser av på en skala fra 1 5 hvor 1 betyr helt uenig og 5 helt enig 4. Evalueringsskjema tar utgangspunkt i erfaringer som er gjort gjennom bruk av Open Spacemetodikk fra tidligere prosjekt. Evalueringsskjema ble distribuert av prosessleder til alle deltakerne ved de åtte Open Space-konferansene som inngår i denne studien. Det andre spørreskjemaet ble brukt for å måle effekten av Open Space-intervensjonen i forhold til arbeidsmiljø. Designet for denne målingen er et enkelt kvasi-eksperimentelt pretest-posttest one-group design. Spørsmålene som ble brukt til å foreta denne målingen var 11 spørsmål 5 om psykososialt arbeidsmiljø, i hovedsak hentet fra QPSNordic Generelt spørreskjema for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid som er et validert måleinstrument (Skogstad et al. 2001). Disse spørsmålene ble rettet til alle ansatte ved 14 ulike arbeidsenheter innen omsorgssektoren i en kommune. Pretesten ble gjennomført i forkant av Open Spaceintervensjonen, og posttesten ble gjennomført 4-6 måneder etter intervensjonen. Oppsummering av datakilder: Kvalitativ data fra konferanse og møter Prosessleders notater og refleksjoner fra plan/formøtene i forkant av hver enkelt konferanse Prosessleders observasjoner fra konferansen. Prosessleders notater og refleksjoner fra ettermøtene 2 4 uker etter konferanse Prosessleders notater og refleksjoner fra tilbakemeldingsmøtene 4 6 mnd etter konferansen Dokumentgjennomgang av invitasjonene utformet av avdelingslederne Deltakernes referater fra Open Space-konferansen om tema Kvantitativ spørreundersøkelse Evalueringsskjema utfylt på selve konferansen En pre- og postmåling av et utvalg psykologiske og sosiale faktorer i arbeid Utvalg Det empiriske utgangspunktet for undersøkelsen er åtte intervensjonsprosesser som involverte ansatte og ledere ved 14 virksomheter innen omsorgsektoren ved en bydel i en mellomstor kommune i Norge. Virksomhetene er organisert i hjemmesykepleie, sykehjem og omsorgsbolig. Yrkesgruppene som er representer er følgende: sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, vernepleiere, sosionomer, assistenter og ufaglærte. 216 ansatte deltok ved Open Space-konferansene, og 43 ansatte deltok i plangruppens møtearbeid. 4 Se vedlegg, evalueringsskjema for Open Space-konferansen 5 Se vedlegg, vedrørende spørreskjema for pretest og posttest av arbeidsmiljø 16

18 Svarprosent. Evalueringsskjema. Av 216 deltakere ved konferansene svarte 203 på evalueringsskjema, som gir en svarprosent på 94 %. Pre- og posttest. 152 svarte på pretest og 108 svarte på posttest. Svarprosenten fra pretest til posttest er på 71 %. Data analyse Det er foretatt en kvalitativ innholdsanalyse (Malterud 2003, Kvale 1997), av observasjoner, notater og dokumenter, for å løfte frem gjennomgående tema som belyser prosesser i organisasjonene og erfaringene med bruk av Open Space-metodikk. Resultatene fra evalueringsskjema og pre- og posttest er punchet i SPSS og fremstilt grafisk og i tabeller. Styrken på assosiasjonen mellom svarene i pretest og posttest ble analysert ved hjelp av tabellanalyse med signifikanstest (khikvadrattest). Diskusjon av metode De kvalitative dataene er innhentet i forkant, underveis og i etterkant av Open Spacekonferansen. Dobbeltrollen som prosjektleder har hatt både i forhold til å være aktiv utøver (tilrettelegger av intervensjonen) og forsker, er interessant å se nærmere på. Nærheten til feltet og den kunnskapen som vedkommende har gått inn i prosjektet med, har bidratt til kunnskap utover det en utenforstående hadde hatt mulighet til. Samtidig kan denne nærheten ha bidratt til blinde punkter. Prosjektleder har imidlertid vært bevisst denne rollen, og satt den inn i en teoretisk tradisjon der direkte kunnskapsutvikling har stått sentralt (Hummelvold 2003). Prosjektleder har også i analysefasen arbeidet sammen med andre forskere som ikke har vært delaktige i selve intervensjonsprosessen. En svakhet ved evalueringsskjema av selve konferansen, er at det ikke er utprøvd eller validert på forhånd. Det er dermed vanskeligere å vurdere hvordan svarene ville ha slått ut i andre settinger og i hvilken grad det er egnet til å fange opp variasjoner og nyanser i deltakernes erfaringer. Svakheter ved designet på pretest og posttest, som er relativt lett å gjennomføre, er først og fremst knyttet til intern validitet. Det vil si at det kan skje andre ting i tidsperioden mellom pre- og postmåling, utover selve intervensjonen, som påvirker gruppens respons på gitte målinger (Weiner et.al. 2003:330). Samtidig argumenteres det for at designet kan være et nyttig mål på gitte forhold og at verdien av en slik studie må vurderes ut fra den konteksten den står i (Eckert 2000). I det følgende vil vi først presentere intervensjonsprosessene i forhold til hva som konkret ble gjennomført i de ulike casene. I de påfølgende kapitler vil vi analysere deltakernes erfaringer med intervensjonsprosessen generelt og de konkrete resultatene som kom frem. I det siste kapittelet før oppsummeringen vil vi presentere resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen spesielt. 17

19 Beskrivelse av intervensjonsprosessene Gjennomføringen av studien om erfaringer ved Open Space-metodikk gikk over 15 måneder. Det ble gjennomført åtte intervensjoner som involverte totalt 14 virksomheter. Bakgrunnen for intervensjonsprosessene var at ledergruppen i kommunen ønsket å arbeide med tematikk knyttet til arbeidsmiljø ved hjelp av Open Space-metodikk, som årets personalseminar. Hver intervensjon gikk over 5 6 måneder, og bestod av et formøte, en Open Space-konferanse, et ettermøte og et tilbakemeldingsmøte. Intervensjonene følger i all hovedsak Thomas Herrmann sin modell i forhold til Open Space-intervensjoner, og de prinsippene som vi har redegjort for i kapittel 2. Av de åtte intervensjonsprosessene er det to som involverer kun én virksomhet hver, mens de resterende seks involverer to virksomheter hver. I seks av intervensjonene ble alle elementene i prosessen gjennomført, mens det ved to intervensjoner ikke ble gjennomført tilbakemeldingsmøte. I denne studien har intervensjonen hatt følgende tidsforløp: Tabell 1 Intervensjonsprosessen Kontakt Start 3 uker 6 uker 5-6 måneder Open Spacekonferanse Tilbakemeldingsmøte Formøte Ettermøte Vi skal gå litt nærmere inn på de ulike fasene i intervensjonsprosessen. Formøte Formøte ble gjennomført ved arbeidsstedet ca 3 uker før Open Space-konferansen med tidsramme på 1,5 2 timer og etter fast mal 6. I forkant av møte hadde avdelingsleder fått informasjon om Open Space-metodikken per mail med oppfordring om å distribuere informasjonen videre til de som skulle delta på møte. Deltakerne på formøte var avdelingsleder, en fra ledergruppa i kommunen, og 1 3 representanter fra hver virksomhet, i hovedsak tillitsvalgte og representanter fra AMU 7. Møtet ble ledet av tilrettelegger for Open Space i samarbeid med avdelingsleder. Hovedfokuset var å synliggjøre virksomhetens historie, utvikling og ståsted, samt den enkelte møtedeltakers opplevelse og erfaring med å være en del av virksomheten. En tidslinje tegnet på flippover ark ble arbeidsredskapet for å tydeliggjøre virksomhetens fortid, nåtid og ønsket fremtid. Hver møtedeltaker markerte ved å sette en prikk på tidslinjen, hendelser som vedkommende opplevde som betydningsfulle. Målsettingen som de ulike avdelingene satte for intervensjonen var ulike. Ved noen avdelinger ble målet for intervensjonen satt til å fortsatt ha det like bra, fordi de i utgangspunktet opplevde at de hadde en god arbeidskultur 6 Se vedlegg vedrørende arbeidsmal for alle møtene og konferansen 7 Representanter fra AMU er ansatte som er medlem av arbeidsstedet sitt Arbeidsmiljøutvalg. 18

20 som de ønsket å bevare. Målene for de ulike avdelingene ble synliggjort gjennom bruk av tidslinjen. Det ble av flere deltakere i plangruppa uttrykt at tidslinjen var et godt hjelpemiddel for å få frem og synliggjøre ståsted, ønsker og behov. Tidslinjen er et verktøy som synliggjør avdelingens historie og ståsted samt ønsker og forventninger om resultat og ble brukt ved alle møtene i Open Space-intervensjonen. Under arbeidet med tidslinjen uttrykte flere entusiasme over å sette sin prikk på og å høre andres historie over betydningsfulle hendelser i virksomheten. På bakgrunn av arbeidet med tidslinjen, ble tema og hensikt for konferansen klarlagt og konkretisert, og man startet med en utarbeidelse av invitasjon til selve Open Space-konferansen. Det ble også formulert hvilke forventninger man hadde til formålet med konferansen. Møtet inneholdt også en presentasjon av Open Space-metodikken, strukturen i en Open Space-konferanse og praktiske avklaringer og utlevering av pretest. Avdelingslederne tok ansvar for å følge opp det videre arbeidet, blant annet med utforming og formidling av invitasjonen som ble utformet i tråd med rammene som var bestemt av ledergruppen. Avdelingslederne hadde også ansvaret for å oppbevare arket med tidslinjen som ble utformet i møte, og ta denne med videre i prosessen. Invitasjonene til Open Space-konferansen Det ble utarbeidet åtte invitasjoner med fire ulike visuelle utrykk. I følge Owen skal man i en invitasjon skrive minst mulig om form og innhold i dagen. Han sier også at invitasjonen skal være kort, tydelig og mest mulig poengnær slik at tema og hensikt for dagen og praktiske opplysninger fremkommer (Owen 1997: 23). Tema for konferansene varierte innenfor det overordnede tema om arbeidsmiljø. Ved seks av de åtte virksomhetene utarbeidet personalet egne temaformuleringer og ved to av virksomhetene brukte personalet formuleringer utarbeidet av de andre virksomhetene som også gjennomførte samme intervensjon. De ulike temaene var: OSS samspill og glede Kos he m d i lag? 8 OSS?! Arbeidskultur Arbeidskultur på tvers, Hvordan kan vi bli en enda bedre arbeidsplass 8 Hvordan har vi det sammen? 19

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Omstulling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen ATM Skriftserie Nr. 5-2008 Stein Rokkan senter

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole Trine Fåkvam Samarbeid mellom hjem og skole En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Masteroppgave

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Fra tanke til handling...?

Fra tanke til handling...? Lisa Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Lise Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Fra tanke til handling...? ISBN 978 82 7570-213-3 Fra tanke til handling...? Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Rapport for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Mette Birgitte Helleve, Monica Johannesen, Leikny Øgrim Høgskolen i Oslo og Akershus Oktober 2013 1

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer