Sikring av last Erfaringer fra opplæring klasse C og CE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikring av last Erfaringer fra opplæring klasse C og CE"

Transkript

1 Agderforskning Prosjekt rapport 3/2004 Sikring av last Erfaringer fra opplæring klasse C og CE Rune Jamt og Jørn Cruickshank

2

3 FoU-informasjon Rapportens tittel: Prosjektnr: 2344 Sikring av last Erfaringer fra opplæring klasse C og CE Oppdragets tittel: Sikring av last klasse C og CE Prosjektleder: Rune Jamt Forfattere: Rune Jamt Prosjektmedarbeider: Jørn Cruickshank Institutt: Agderforskning Rapport type: Prosjektrapport nr. 3/2004 ISSNnummer: Oppdragsgiver: Statens Vegvesen, Region Sør, Avdeling Vest- Agder Tilgjengelighet til rapporten: Pris: 100,- Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av tilleggsopplæring i sikring av last for førerkortklassene C og CE. Opplæringen har vist at det primært er ansvarsforhold, vektens betydning for sikring av last samt den praktiske gjennomføringen som er de områder kandidatene har mest å lære. 3 emneord: Sikring av last, opplæring, sikkerhet, evaluering Antall sider: 25 eks. vedlegg Dato: 30. januar 2004 Rune Jamt Prosjektleder

4

5 Forord Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av tilleggsopplæring i sikring av last for førerkortklassene C og CE. Statens Vegvesen, Region Sør, Vest-Agder distrikt har initiert et prosjekt hvor formålet har vært å belyse nødvendigheten av korrekt sikring av last ved bruk av tungbil. Agderforskning fikk oppdraget med å sluttevaluere resultatene fra prosjektet, med henhold til praktiske og teoretiske ferdigheter blant kandidater til førerkort klasse C og CE. Agderforskning takker Statens Vegvesen, og ønsker spesielt å takke TSkoordinator Arild Nærum, prosjektleder Leiv P. Olsen og faglærer Karl J. Moen, for det gode samarbeidet. ii

6 Sammendrag Det er per i dag ikke obligatorisk undervisning innen dette området og kandidater blir sjelden testet på området under førerprøven. Dette har Statens Vegvesen, Vest-Agder distrikt ønsket å gjøre noe med og har derfor igangsatt et prosjekt for å teste ut et nytt undervisningsopplegg. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av tilleggsopplæring i sikring av last for førerkortklassene C og CE. Evalueringen tok utgangspunkt i problemstillingen: "Påvirker tilleggsopplæring kandidatenes ferdigheter i sikring av last?". Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt der Statens Vegvesen, Vest-Agder Distrikt har hatt ansvaret for undervisningsopplegg og testing, herunder retting av besvarelser og evaluering av praktiske oppgaver samt den praktisk gjennomføringen av testene. Agderforskning på sin side har hatt ansvaret for registrering og analyse av datamaterialet samt utforming av denne rapporten. Som ventet var de teoretiske kunnskapene og de praktiske ferdighetene relativt lave før opplæringen startet. Både alder og tidligere kurs har betydning for kunnskap og ferdigheter. De eldre hadde bedre teoretiske ferdigheter enn de yngre og de som hadde hatt truckførerkurs, lastebilkrankurs og anhukkerkurs hadde bedre teoretiske kunnskaper enn de som ikke hadde slike kurs. Det må samtidig påpekes at de eldre i større grad enn de unge hadde slike kurs og at økte kunnskaper således ikke direkte kan tilskrives alderen til kandidatene. Når det gjelder praktiske ferdigheter var det få og små forskjeller mellom aldersgruppene. Den eneste gruppen som skilte seg ut var de mellom 30 og 39 år, som i gjennomsnitt ble vurdert som noe dårligere enn de som er yngre og eldre. Det var kun truckførerkurs som gav utslag på de praktiske ferdighetene slik at de som hadde gjennomført slikt kurs kom bedre ut enn de som ikke hadde det. Tallene tyder på at opplæringen i dette prosjektet har utlignet de forskjellene i kunnskap og ferdigheter som lå i alder og ulike typer kurs. Alle grupper, både når det gjelder alder og tidligere gjennomførte kurs, har hatt en markant økning i kunnskaper og ferdigheter. Minst forbedring har vi dog funnet når det gjelder aldersgruppen 18 til 29 år, på tross av at også denne gruppen har iii

7 hatt en klar forbedring både i teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Gruppen lå i snitt litt høyere før undervisningen og litt lavere etter, sett i forhold til de andre aldersgruppene. Generelt er forskjellene mellom gruppene små og forbedringene store! Opplæringen har vist at det primært er ansvarsforhold, vektens betydning for sikring av last samt den praktiske gjennomføringen som er de områder kandidatene har mest å lære. iv

8 Innholdsfortegnelse Forord ii Sammendrag...iii 1 Bakgrunn og formål Organisering Test- og undervisningsopplegg Kandidater Ferdigheter før undervisning Teoretiske ferdigheter Praktiske ferdigheter Endringer etter undervisning Teoretiske ferdigheter Praktiske ferdigheter Konklusjon Figurliste Figur 1. Testmodell...2 Figur 2. Praktisk test...3 Diagram 1. Antall feil teoretisk førtest...5 Diagram 2. Vurdering av praktisk førtest...7 Diagram 3. Prosentvis antall feil ved før- og ettertest...11 Diagram 4. Endring i antall feil fra før- til ettertest...11 Diagram 5. Endring i antall feil fordelt på aldersgrupper...12 Tabell 1. Kandidater fordelt på aldersgrupper...4 Tabell 2. Antall feil teoretisk førtest...5 Tabell 3. Antall feil fordelt på aldersgrupper...6 Tabell 4. Antall feil fordelt på type kurs...6 Tabell 5. Antall vurdert i ulike kategorier...7 Tabell 6. Gjennomsnittscore på praktisk førtest...8 Tabell 7. Aldersgrupper og gjennomsnittscore på praktisk førtest...8 Tabell 8. Truckførerkurs og praktisk førtest...8 Tabell 9. Antall feil teoretisk ettertest...10 Tabell 10. Gjennomsnittlig antall feil fordelt på aldersgrupper...12 Tabell 11. Antall feil - teoretisk ettertest fordelt på kurstype Tabell 12. Gjennomsnittscore på praktisk før- og ettertest...13 Tabell 13. Gjennomsnittscore praktisk test fordelt på aldersgrupper...14 Tabell 14. Gjennomsnittlig endring praktisk før- og ettertest fordelt på aldersgrupper...15 v

9 1 Bakgrunn og formål Med stigende uro har Statens Vegvesen kunne konstatere at kompetansen innen sikring av last er mangelfull. Dette har direkte og indirekte ført til flere ulykker på norske veier. Det er per i dag ikke obligatorisk undervisning innen dette området og kandidater blir sjelden testet på området under førerprøven. Statens Vegvesen, Vest-Agder distrikt igangsatte derfor et prøveprosjekt for å vurdere hvorvidt ytterligere opplæring har signifikant effekt på kandidaters kompetanse innen riktig lasting og sikring av last. Agderforskning har evaluert resultatene med utgangspunkt i om hvorvidt det er forskjeller mellom kandidatene før og etter undervisningsopplegget. Evalueringen tok således utgangspunkt i problemstillingen: "I hvilken grad påvirker tilleggsopplæring kandidatenes ferdigheter i sikring av last?". Agderforskning har også, der det har vært mulig, undersøkt om det er gruppeforskjeller mellom ulike grupper av kandidater, det være seg alder og tidligere gjennomførte kurs. 1.1 Organisering Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt der Statens Vegvesen, Vest-Agder Distrikt har hatt ansvaret for undervisningsopplegg og testing, herunder retting av besvarelser og evaluering av praktiske oppgaver samt den praktisk gjennomføringen av testene. Agderforskning på sin side har hatt ansvaret for registrering og analyse av datamaterialet samt utforming av denne rapporten. Parallelt med dette prosjektet har en arbeidsgruppe oppnevnt av Statens Vegvesen, arbeidet med samme tema. Førstekonsulent og testansvarlig i dette prosjektet, Leiv P. Olsen har også deltatt i denne arbeidsgruppen. Resultatet av arbeidet er at førerkortforskriftene for klassene C og CE endres med virkning fra 1. januar Endringene vil innebære at sikring av last blir obligatorisk i undervisning og ved førerprøve for begge førerkortklassene. Denne evalueringen vil dermed kunne inngå som en del av bakgrunnsmaterialet til disse forskriftene. 1

10 2 Test- og undervisningsopplegg Vest-Agder Distrikt har utviklet et undervisningsopplegg med teoretisk og praktisk tilnærming som kandidatene til førerprøve klasse C og CE skal gjennomføre. Metoden som ble benyttet var en tradisjonell før-etter -evaluering. Dette medfører at kandidatene ble testet på to tidspunkt; ett før og ett etter opplæringen. Begge testene hadde en praktisk og en teoretisk del, og er utformet på en slik måte at 1) alle får test av samme vanskelighetsgrad og 2) alle evalueres etter de samme kriterier av de samme personene. Evalueringsskjemaene ble merket med kandidatnummer for å kunne sammenholde svarene i før- og etter ettertesten. Ettertestene ble i flere tilfeller avholdt i forbindelse med førerprøven, men inngikk ikke som en egen del av denne. Vanskelighetsgraden var tilnærmet lik i begge testene og de samme evalueringsskjemaene ble benyttet ved første og siste test. Figur 1. Testmodell Før Teori-test Før Praktisk-test Kurs/opplæring Etter Teori-test Etter Praktisk-test Opplæringen foregikk ved Skandinavisk trafikksenter i Kristiansand. Denne besto av en kombinasjon av teori og praksis der det ble brukt demonstrasjoner for å understreke poenger fra den teoretiske opplæringen. Blant annet ble strekkmaskin benyttet for å illustrere svakhet i stropper etc. Undervisningen ble gjennomført på en dag. 2

11 De praktiske testene ble også gjennomført ved Skandinavisk trafikksenter i Kristiansand og ved Blakstad VGS. Et spesialkonstruert lasteplan med tre ulike seksjoner ift. friksjonsgrad ble bygd til dette formålet, slik at det var enkelt for testansvarlige å vurdere prestasjonene. Kandidatene trakk tilfeldig ulike oppgaver og ble så bedt om å gjennomføre disse uten hjelp av testansvarlig. Sistnevnte vurderte utførelsen med hensyn til valg av riktig utstyr, praktisk gjennomføring, tidsforbruk og en totalvurdering. Figur 2. Praktisk test Før Totalvurdering Etter Totalvurdering Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Ved den teoretiske testen ble 18 spørsmål stilt både i før- og ettertesten. Spørsmålene var de samme, men med ulik rekkefølge. Kandidatene fikk ikke vite hvor mange og hvilke feil de hadde gjort etter førtesten. Det ble benyttet single-choice alternativer der ett av 3 alternativer var korrekt. Evalueringsskjemaene ble merket med kandidatnummer for å kunne sammenlignes med neste test som ble gjennomført etter opplæringen. Ettertestene ble gjennomført innen en uke etter undervisningen. Agderforskning registrerte og analyserte dataene fra testene. Analysene ble foretatt i statistikk-programmet SPSS. 2.1 Kandidater Det viste seg i løpet av planleggingsperioden og første del av testingen at det ville være vanskelig å teste kandidater fra private kjøreskoler. Dette fordi disse kommer fra hele landet og kun er ved Skandinavisk trafikksenter kort tid før førerprøven for å gjennomføre glattkjøringsopplæring. Derfor er kandidatene primært fra yrkessjåførlinjen ved Blakstad Videregående skole, 3

12 VK1 og VK2. Tatt i betraktning at opplæring innen området sjelden blir gitt av kjøreskolene er trolig ikke kandidatene fra Blakstad videregående skole betydelig svakere på dette området enn andre. I tillegg til disse har 10 kandidater fra transportkontoret ved Luftforsvarets tekniske skole ved Kjevik, deltatt i prosjektet. Totalt 94 kandidater har vært testet. Alle gjennomføret den teoretiske førtesten, mens 84 tok den praktiske før-testen. Etter opplæringen Var det 81 kandidater som tok den teoretiske testen mens 80 tok den praktiske. En del av frafallet må tilskrives det faktum at en del av de som tok førtesten kom langveis fra og reiste hjem før de fikk tatt ettertesten. Kun 4 av de 94 kandidatene var kvinner. Dette medfører at vi ikke kan analysere dataene for å finne forskjeller mellom kjønnene. 3 Ferdigheter før undervisning Dette kapitlet beskriver kandidatenes ferdigheter før opplæringen startet. Ferdigheter i sikring av last påvirkes trolig av en rekke faktorer, både knyttet til erfaring og til personlige egenskaper. Alder og tidligere gjennomførte kurs bidrar trolig til økte ferdigheter og kunnskaper. De ble spurt om de hadde tatt truckførerkurs, lastebilkrankurs og anhukker kurs. 55 hadde truckførerkurs, 23 hadde lastebilkrankurs og 7 hadde på forhand anhukkerkurs Den yngste deltageren var 18 år mens den eldste 60 år. Gjennomsnittsalderen var på vell 29 år. Nedenfor er ulike aldersgrupper presentert med antall kandidater. Tabell 1. Kandidater fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper Antall Prosent 18 til 29 år til 39 år til 60 år Total Over halvparten av kandidatene var under 30 år (60%). 4

13 3.1 Teoretiske ferdigheter Alle kandidatene som var med i prosjektet gjennomførte den teoretiske førtesten. Av disse var det bare 2 kandidater som hadde alle de 18 spørsmålene korrekte og en kandidat hadde hele 9 feil. Tabell 2. Antall feil teoretisk førtest Antall feil Antall Prosent Total Gjennomsnittlig hadde kandidatene 4,4 feil på de 18 spørsmålene. Nedenfor er prosentandelene for antall feil illustrert i et diagram. Diagram 1. Antall feil teoretisk førtest Antall feil - Teoretisk førtest Prosent feil 1 feil 2 feil 3 feil 4 feil 5 feil 6 feil 7 feil 8 feil 9 feil Som vi ser er median 6 feil, noe som hele 20 av de 94 kandidatene hadde. 5

14 Tabellen under viser at alder har relativt stor innvirkning på de teoretiske kunnskapene. Tabell 3. Antall feil fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Gjennomsnittlig antall feil 18 til 29 år 4,4 30 til 39 år 5,0 40 til 60 år 3,9 Total 4,4 Gjennomsnittlig antall feil blant den eldste aldersgruppen var over en feil lavere i gjennomsnitt enn blant kandidater i aldersgruppen 30 til 39 år, og en halv feil lavere enn de i aldersgruppen 18 til 29 år. Tabell 4. Antall feil fordelt på type kurs Truckførerkurs Lastebilkrankurs Anhukkerkurs Ja Nei Ja Nei Ja Nei Gj. feil 3,8 5,2 3,0 4,9 3,3 4,5 Som vi ser er gjennomsnittlig antall feil blant dem som har ett eller flere tidligere gjennomførte kurs, lavere enn blant dem som ikke har slike kurs. Samtidig viser analyser at andelen eldre som har slike kurs er høyere enn yngre, slik at vi ikke med sikkerhet kan si om det er alderen eller kurset som bidrar til lavere antall feil. Dette er også vanskelig å analysere seg frem til da antall svar er relativt begrenset. 3.2 Praktiske ferdigheter I alt 84 av de 94 kandidatene tok den praktiske førtesten. 10 kandidater har altså kun svart på den teoretiske førtesten og ikke gjennomført den praktiske testen. Av de 84 som tok testen ble kun en kandidat generelt sett vurdert som bra (6 og 7) på en skala fra 1 til 7 der 1 er dårligst og 7 er best. Kandidatene ble vurdert ut fra 4 kriterier: 1. Valg av utstyr Beskyttelsesutstyr, type utstyr, slitasje og kvalitet 2. Praktisk gjennomføring Bruk av det valgte utstyret, feste og antall 3. Tidsforbruk Hvor lang tid brukt både på valg av utstyr og gjennomføring 4. Generell vurdering Samlet inntrykk av utførelsen. 6

15 Tabell 5. Antall vurdert i ulike kategorier Valg av Generell Gjennomføring Tidsforbruk utstyr vurdering Dårlig Bra Diagram 2. Vurdering av praktisk førtest 50 % Vurdering av praktisk førtest Dårlig Bra 40 % Prosent 30 % 20 % 10 % 0 % Valg av riktig utstyr Praktisk gjennomføring Tidsforbruk Generell vurdering Som vi ser er andelen som vurderes som dårlig (1 og 2) størst når det gjelder den praktiske gjennomføringen. Samtidig er det denne, samt andelen som scorer dårlig på valg av riktig utstyr som er den mest bekymringsverdig i og med at det er disse to faktorene som i realiteten avgjør hvorvidt lasten er forsvarlig sikret. Det nytter ikke om du velger rett utstyr dersom du ikke fester det godt nok og omvendt. Det er grunnen til at den generelle vurderingen i snitt er dårligere enn disse tre faktorene samlet sett skulle tilsi. Tidsforbruket er kun relevant som en sjekk for testansvarlig og i en 7

16 yrkessituasjon der tiden ofte er en viktig faktor. Det er på dette området det er flest som scorer bra. Gjennomsnittscoren er presentert under. Tabell 6. Gjennomsnittscore på praktisk førtest Faktor Gjennomsnitt Valg av riktig utstyr 3,4 Praktisk gjennomføring 2,9 Tidsforbruk 3,6 Generelt 3,2 Alder har som vi har sett betydning for antall feil i den teoretiske testen, men som vi ser under har det liten betydning når det kommer til vurderingen av den praktiske testen. Tabell 7. Aldersgrupper og gjennomsnittscore på praktisk førtest Aldersgrupper Valg av riktig utstyr Praktisk gjennomføring Tidsforbruk Generelt 18 til 29 år 3,6 3,0 3,8 3,3 30 til 39 år 3,0 2,5 3,3 2,9 40 til 60 år 3,2 3,1 3,4 3,3 Total 3,4 2,9 3,6 3,2 Det er få og små forskjeller mellom aldersgruppene i vurderingen av deres praktiske ferdigheter. Den eneste gruppen som skiller seg ut er de mellom 30 og 39 år, som i gjennomsnitt vurderes som noe dårligere enn de som er yngre og eldre. Det er ingen forskjell mellom de som har tatt lastebilkrankurs/anhukkerkurs og de som ikke har det når det gjelder den praktiske testen. Vi finner derimot at de som har tatt truckførerkurs vurderes som noe bedre enn dem som ikke har det. Tabell 8. Truckførerkurs og praktisk førtest Truckførerkurs Valg av riktig utstyr Praktisk gjennomføring Tidsforbruk Generelt Ja 3,5 3,1 3,8 3,4 Nei 3,1 2,6 3,3 3,0 Total 3,4 2,9 3,6 3,2 8

17 Som vi ser er de kandidater med truckførerkurs gjennomgående vurdert som bedre enn de som ikke har slikt kurs. Forskjellene er i snitt mellom 0,4 og 0,5 i gjennomsnitt på skalaen fra 1 til 6. 9

18 4 Endringer etter undervisning Hovedhypotesen til Statens vegvesen, Vest-Agder distrikt var at opplæringen ville bidra til økt teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til sikring av last. I dette kapitlet ser vi på forskjellene i score før og etter undervisningen både når det gjelder teori og praksis. 4.1 Teoretiske ferdigheter De teoretiske kunnskapene måles her som antall rette/feil på en test med 18 spørsmål. Det var 81 kandidater som tok ettertesten. I snitt var antall feil før undervisningen 4,4. Ved neste test, der spørsmålene var de samme, men i ulik rekkefølge var gjennomsnittlig antall feil 1,4, altså en økning med 3 rette. Maksimalt antall feil var på ettertesten 6, mens i førtesten var det 9. Tabell 9. Antall feil teoretisk ettertest Antall feil Antall Prosent Total Som vi ser av tabellen over hadde 84% av kandidatene 2 feil eller mindre på de 18 spørsmålene. På neste side er prosentene for før- og ettertesten illustrert i forhold til antall feil. 10

19 Diagram 3. Prosentvis antall feil ved før- og ettertest Prosent Prosentvis antall feil Ettertest Førtest 0 feil 1 feil 2 feil 3 feil 4 feil 5 feil 6 feil 7 feil 8 feil 9 feil Det er ingen tvil om at kandidatenes teoretiske kunnskaper har forbedret seg etter opplæringen, dersom man ser kandidatene under ett. Som et supplement til denne illustrasjonen er det også gjort en individuell vurdering på hvilke endringer i feil hver kandidat har hatt fra førtesten til ettertesten. Diagram 4. Endring i antall feil fra før- til ettertest Endring i antall feil fra før- til ettertest Prosent

20 13 kandidater av de 82 som tok både før og ettertesten har ikke forbedret seg etter opplæringen. Fire kandidater har faktisk fått en eller to feil mer på ettertesten enn på førtesten. Det må samtidig påpekes at av disse 4 personene hadde 2 ingen feil i førtesten og de to andre henholdsvis 1 og 2 feil. De som ikke forbedret seg etter opplæringen hadde slik sett gode teoretiske kunnskaper fra før. Vi har tidligere sett at de eldste kandidatene hadde bedre teoretiske kunnskaper i førtesten enn de yngre. I ettertesten var gjennomsnittlig antall feil for de ulike aldersgruppene sunket. Tabell 10. Gjennomsnittlig antall feil fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Gj. antall feil Gj. antall feil førtest ettertest 18 til 29 år 4,4 1,6 30 til 39 år 5,0 1,4 40 til 60 år 3,9 1,2 Total 4,4 1,4 Nedenfor er kandidatene sortert etter alder og endring fra før- til ettertesten. Diagram 5. Endring i antall feil fordelt på aldersgrupper Prosent Endring i antall feil 18 til 29 år 30 til 39 år 40 til 60 år 1-2 flere feil Ingen endring 1 til 2 flere rette 3 til 5 flere rette 6 til 9 flere rette De eldste kandidatene har i gjennomsnitt en mindre forbedring enn de som er yngre. Dette kan forklares med at disse kandidatene hadde færre feil i førtesten og dermed mindre potensial for forbedring. Størst forbedring finner 12

21 vi i gruppen mellom 30 og 39 år. Denne gruppen hadde da også mest feil i førtesten. Vi så tidligere at de som hadde tatt truckførerkurs hadde færre feil på førtesten enn de som ikke hadde det. Som vi ser av tabellen under var antall feil ved den teoretiske ettertesten tilnærmet lik mellom de som hadde tatt ulike kurs og de som ikke hadde det. Tabell 11. Antall feil - teoretisk ettertest fordelt på kurstype. Kurs Gjennomsnittlig antall feil - ettertest Truckfører Ja 1,5 Nei 1,4 Lastebilkran Ja 1,4 Nei 1,5 Anhukker Ja 1,7 Nei 1,5 Total 1,4 Det innebærer at forbedringen har vært størst hos de som ikke hadde kurs, mens de som hadde kurs ikke har forbedret seg like mye. Dette har igjen sammenheng med at potensialet for forbedring var størst hos den gruppen som ikke hadde kurs, spesielt truckførerkurs. 4.2 Praktiske ferdigheter De praktiske ferdigheten forventes også forbedret etter opplæringen og vi ser av tabellen under at gjennomsnittscoren på vurderingen av den praktiske testen har økt innen alle 4 områder. Tabell 12. Gjennomsnittscore på praktisk før- og ettertest Faktor Gjennomsnitt førtest Gjennomsnitt ettertest Valg av riktig utstyr 3,4 6,0 Praktisk gjennomføring 2,9 5,3 Tidsforbruk 3,6 5,8 Generelt 3,2 5,5 En endring på 2,3 i gjennomsnittscore på en skala fra 1 til 7 er svært bra og gjennomsnitt på mellom 5,3 til 6 antyder at kandidatene i snitt er blitt vesentlig bedre etter opplæringen. 13

22 Størst endring finner vi på valg av riktig utstyr, mens tidsforbruket er det området der forbedringene har vært minst. Den praktiske gjennomføringen får fremdeles lavest score, noe som sannsynligvis har sammenheng med at dette er et område som krever praktisering over tid for å bli bra. På tross av dette er vurderingene også her svært bra. Ser vi på kategori 6 og 7 som er de beste kategoriene, ser vi at andelen som er vurdert som gode har økt kraftig. 100 Andel med bra score (6 og 7) Førtest Ettertest Prosent ,5 50,0 67,6 56, ,2 1,2 3,6 1,2 Valg av riktig utstyr Praktisk gjennomføring Tidsforbruk Generelt Gjennomsnittlig score har økt på alle områder for alle aldersgrupper. Størst økning generelt sett har aldersgruppen 30 til 39 år, til dels grunnet at de hadde lavest score på før-testen. Det er de yngste som har hatt den laveste økningen, og er etter ettertesten den aldersgruppen som generelt har den laveste scoren. De mellom 40 og 60 år har etter opplæringen den høyeste generelle scoren med 5,9 på en skala til 7. Tabell 13. Gjennomsnittscore praktisk test fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper riktig utstyr gjennomføring Valg av Praktisk Tidsforbruk Generelt Før Etter Før Etter Før Etter Før Etter 18 til 29 år 3,6 5,8 3,0 5,0 3,8 5,7 3,3 5,2 30 til 39 år 3,0 6,2 2,5 5,4 3,3 5,8 2,9 5,6 40 til 60 år 3,2 6,5 3,1 5,8 3,4 6,2 3,3 5,9 Total 3,4 6,0 2,9 5,3 3,6 5,8 3,2 5,5 14

23 Den gjennomsnittlige forbedringen har vært størst blant de over 30 år på tross av at forskjellene mellom aldersgruppene på førtesten var svært små, og gruppene således hadde like stort forbedringspotensiale. Tabell 14. Gjennomsnittlig endring praktisk før- og ettertest fordelt på aldersgrupper. Faktor Valg av Praktisk riktig utstyr gjennomføring Tidsforbruk Generelt 18 til 29 år 2,3 2,0 2,0 1,9 30 til 39 år 3,1 2,9 2,5 2,7 40 til 60 år 3,3 2,7 2,7 2,7 Total 2,7 2,4 2,3 2,2 Det er svært små forskjeller i gjennomsnittlig score etter opplæringen på de som hadde hatt ulike kurs før opplæringen og de som ikke hadde hatt slike kurs. Forskjellene er så marginale at vi ikke med sikkerhet kan si at de er reelle. 5 Konklusjon Som ventet var de teoretiske kunnskapene og de praktiske ferdighetene relativt lave før opplæringen startet. Både alder og tidligere kurs har betydning for kunnskap og ferdigheter. De eldre hadde bedre teoretiske ferdigheter enn de yngre og de som hadde hatt truckførerkurs, lastebilkrankurs og anhukkerkurs hadde bedre teoretiske kunnskaper enn de som ikke hadde slike kurs. Det må samtidig påpekes at de eldre i større grad enn de unge hadde slike kurs og at økte kunnskaper således ikke direkte kan tilskrives verken alder eller kurs. Når det gjelder praktiske ferdigheter var det få og små forskjeller mellom aldersgruppene. Den eneste gruppen som skilte seg ut var de mellom 30 og 39 år, som i gjennomsnitt ble vurdert som noe dårligere enn de som er yngre og eldre. Det var kun truckførerkurs som gav utslag på de praktiske ferdighetene slik at de som hadde gjennomført slikt kurs kom bedre ut enn de som ikke hadde det. Opplæringen har vist at det primært er ansvarsforhold, vektens betydning for sikring av last samt den praktiske gjennomføringen som er de områder kandidatene har mest å lære. Materialet er for lite til å gi en sikker vurdering av hvilke av de 18 teori-spørsmålene som kandidatene hadde mest vansker med og hvilke som de som regel greide. Dette er fordi feilene er relativt jevnt spredt utover, men dataene sammen med opplysninger fra den testansvarlige tyder på at det i første rekke knytter seg til lastens tyngde og hvordan dette påvirker nødvendigheten av sikring samt ansvarsforholdet 15

24 mellom lastebileier og sjåfør. Sjåføren har alltid ansvaret for å sikre lasten forsvarlig, mens lastebileieren har, i henhold til arbeidsmiljølovens interninstruks, ansvaret for å 1) skaffe til veie det utstyret som trengs for å sikre lasten samt å 2) gi opplæring i bruk av dette utstyret. Det sistnevnte punktet hadde kandidatene fremdeles ikke lært tilstrekkelig etter undervisningen, i følge prosjektleder. Tallene tyder på at opplæringen i dette prosjektet har utlignet de forskjellene i kunnskap og ferdigheter som lå i alder og ulike typer kurs. Alle grupper, både når det gjelder alder og tidligere gjennomførte kurs, har hatt en markant økning i kunnskaper og ferdigheter. Minst forbedring har vi dog funnet når det gjelder aldersgruppen 18 til 29 år, på tross av at også denne gruppen har hatt en klar forbedring både i teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Opplæring generelt baseres på antagelsen om at den har effekt, i den forstand at de som får opplæring vil ha større ferdigheter eller kunnskaper etter gjennomført opplæring. Testing av slike ferdigheter gjøres både i skoleverket, kurs og prøver samt i sensurering av førerprøver. Metoden er således godt utprøvd og ansett. I denne sammenheng er det derfor ingen overraskelse at kandidatene har økt sine ferdigheter og kunnskaper om sikring av last etter gjennomført opplæring. Det er likevel viktig å få dokumentert forbedringene. Dokumentasjonen er viktig for prosjektet i seg selv og for arbeidet med den nye forskriften som Vegdirektoratet skal utarbeide med henblikk på å gjøre slik opplæring obligatorisk for førerkortklassene C og CE. 16

25 6 Vedlegg Teoriprøve 1. Hvor mye skal en last sikres? 100 % i alle retninger 50 % i alle retninger 100 % fremover og 50 % sidelengs og bakover 2. Skal langt rullende gods ligge i tilpasset krybbe? Ja Nei Bare dersom det veier over kg. 3. Hvem er ansvarlig for at lasten er forsvarlig sikret? Lastebileier Sjåfør Avsender av lasten 4. Kan sjåføren få et offentlig forelegg av politiet ute på veien dersom lasten ikke er sikret etter forskriftene? Ja Nei Bare dersom det er skjedd et uhell 5. Hva menes med friksjon? Friksjon er motstand mellom underlag og et kolli mot glidning En målenhet for hvor glatt et kolli er En kode som forteller hvor et kolli skal stå på en lastebil 6. Ved sikring av betongelement kan det brukes følgende som sikringsutstyr Kjetting Fiberband uten spesielt underlag Tau og klosser til avstempling 7. Kan sjåføren ved kontroll bli pålagt å sikre lasten bedre, før han får kjøre videre? Ja Han kan kjøre videre dersom han lover å kjøre forsiktig Nei 17

26 8. Hvordan beveger ei kasse seg på en lastebil under oppbremsing rett frem på flat vei? På skrå, sidelengs Bakover Fremover 9. Hvem er ansvarlig for at det sikringsutstyr som trengs er tilgjengelig for sjåføren? Lastebileieren Sjåføren Kursarrangør i sikring av last 10. Må last på tilhenger sikres på samme måte som på bilen? Bare dersom det er ekstra tungt eller langt Nei Ja 11. Kassene står på en tippbil. Tippen løftes til kassene sklir av. Begge kassene sklir samtidig Den tunge kassen sklir først Den lette kassen sklir først 12. Hvem er ansvarlig for at sjåføren kan bruke det sikringsutstyret som trengs til en transport? Kursarrangør i sikring av last Sjåføren Lastebileier 13. Blir et fiberband svekket ved bruk? Bare dersom det er brukt på annen måte enn foreskrevet Ja Nei 14. To kasser med ulik vekt plassert side om side på likt underlag. Hva skjer ved oppbremsing? Begge kassene sklir samtidig Den lette kassen sklir først Den tunge kassen sklir først 15. Du kjører lastebil med kapell. Må du sikre lasten i tillegg til å lukke kapellet? Nei Bare dersom det er ekstra tungt Ja 18

27 16. Ved bruk av fiberbånd kan det brukes hjørnebeskyttere, hvorfor? For at det skal se pent ut Det er påbudt For ikke å skade bånd eller last 17. Samme type kasser. Bilen kjører i en sirkel og øker farten til kassene sklir av. Den lette kassen sklir av først Kassene setter seg i bevegelse samtidig Den tunge kassen sklir av først 18. Et kolli veier 12 tonn. Er det så tungt at det står uten sikring? Ikke nødvendig med sikring under 60 km/t Nei Ja. Oppgaver praktisk test KORT NR 1 Du skal transportere 1 stk. sement rør, ca. 1 m langt: Vekt 500 kg (Liggende i bilens lengderetning). Underlag: Riflet aluminium Beregn sikring: Antall, styrke og metode KORT NR 2 Du skal transportere 1 stk. betongelement :Vekt 1000 kg (Liggende i bilens lengderetning) Underlag: Trebunn Beregn sikring: Antall, styrke og metode KORT NR 3 Du skal transportere en kabeltrommel: Vekt 1500 kg ( Stående i lengderetning) Underlag: Riflet aluminium Beregn sikring : Antall, styrke og metode 19

Ny opplæring. Tunge førerkortklasser

Ny opplæring. Tunge førerkortklasser Ny opplæring Tunge førerkortklasser Obligatorisk opplæring tunge klasser før 01.01.2005 PÅ VEG Klasse C1 0 timer Klasse C1E 0 timer Klasse C 0 timer Klasse CE 0 timer Klasse D1 0 timer Klasse D1E 0 timer

Detaljer

Sammendrag: Bilers alder og risiko. Bakgrunn. Formål. Metode

Sammendrag: Bilers alder og risiko. Bakgrunn. Formål. Metode Sammendrag: Bilers alder og risiko TØI rapport 386/1998 Forfattere: Stein Fosser, Peter Christensen Oslo 1998, 28 sider Bakgrunn I de senere år er det ofte blitt fremholdt at den norske bilparken er forholdsvis

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen

Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen TØI rapport 468/1999 Forfattere: Arild Ragnøy, Fridulv Sagberg Oslo 1999, 92 sider Sammendrag: Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk,

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i engelsk for til. Det presenteres også fylkesvise endringer

Detaljer

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ Sammendrag: Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ TØI-rapport 841/2006 Forfatter: Pål Ulleberg Oslo 2006, 48 sider Effekten av kurset Bilfører 65+ ble evaluert blant bilførere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2016

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2016 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på. og. trinn 16 Sammendrag Det er i snitt ingen endringer i elevenes prestasjoner i engelsk og regning på. trinn. Det er kun marginale endringer

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen

Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen Sammendrag: Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen TØI Rapport 1365/2014 Forfattere: Alena Høye, Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau Oslo 2014, 62 sider Et skilt med teksten «Del veien» og et bilde

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf 12-1 Etter å ha gjennomført føreropplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som trengs for

Detaljer

Sikkerhetskontroll BE

Sikkerhetskontroll BE 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys, Bremselys,Baklys og skiltlys

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Lastsikring ved transport på vei. Lastsikringen skal forhindre at godset glir og tipper

Lastsikring ved transport på vei. Lastsikringen skal forhindre at godset glir og tipper Lastsikring ved transport på vei Lastsikringen skal forhindre at godset glir og tipper Lastsikringen skal tåle Hele lastens vekt framover Halve lastens vekt bakover og til siden Ikke formstabilt gods Hvis

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Samfunnsforskning Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Analyse av Elevundersøkelsen våren 2015 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser

Detaljer

LÆREPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING OLF. Godkjent av. Modul O 2.6 Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere.

LÆREPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING OLF. Godkjent av. Modul O 2.6 Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere. LÆREPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING OLF Godkjent av Modul O 2.6 Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere. 24 timers læretiltak teori og praksis Utgave 2 2010 1

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig

Detaljer

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Prosjektrapport nr. 7/2010 Evaluering av koordinatoropplæringen i Kristiansand kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Arild Vangstad Tittel Forfattere Evaluering av koordinatoropplæring

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Schenker AS er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001. Som en del av vårt miljøarbeide har vi fokus på den påvirkning vår transportaktivitet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken Arbeidsdokument av 30. juni 2008 (rev. 22.9.2008) 2856 Bilfører 65+ Forskningsleder, cand.psychol. Fridulv Sagberg SM/1965/2008 Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen TØI-rapport 934/2007 Forfattere: Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagmann Oslo 2007, 19 sider Sammendrag: Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Bruk av vinterdekk med pigger. Oslo/Akershus 1995/96. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96

Bruk av vinterdekk med pigger. Oslo/Akershus 1995/96. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96 Bruk av vinterdekk med pigger Oslo/Akershus 1995/96 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus, med Eirik Wulvik som

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Aldring helse kroppsideal

Aldring helse kroppsideal Aldring helse kroppsideal - Et Smil(e)-arbeid utført av elever ved Skien videregående skole, Norge SMIL(e) arrangerte Science camp for lærere i Silkeborg fra 7. - 9. oktober 2012. Tema for campen var kreativitet.

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko

Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko TØI-rapport 943/2008 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl og Pål Ulleberg Oslo 2007, 60 sider Sammendrag: Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko I denne rapporten presenteres

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012. Analyse av nasjonale prøver i lesing 2 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på., 8. på 9. trinn for 2. Sammendrag Jenter presterer fremdeles

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i teorimodulene Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato:

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato: Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon 417 64 826 Deres referanse: 2012/085289-130U

Detaljer

Myten om spreke nordmenn står for fall

Myten om spreke nordmenn står for fall Tidsbruk i Europa Myten om spreke nordmenn st for fall Hvis vi nordmenn tror at vi er et særlig aktivt folkeferd, så stemmer ikke det med virkeligheten. Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen

Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen TØI-rapport 740/2004 Forfattere: Rune Elvik, Peter Christensen, Astrid Amundsen Oslo 2004, 134 sider Sammendrag: Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen Sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet

Detaljer

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Dette er et sammendrag av de tre analyserapportene fra gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2012. Det ble gjennomført nasjonale prøver i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Teleskoptruck Tillegg som

Detaljer

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 TØI notat 1028/1996 Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 Beboernes opplevelse av visuelle forhold i gatemiljøet - et pilotprosjekt Ola Omenås Marika Kolbenstvedt Ronny Klæboe ISSN 0806-9999 Oslo,

Detaljer

Evaluering av kunnskapsprøven

Evaluering av kunnskapsprøven Evaluering av kunnskapsprøven Oppsummering: Det ble i perioden 1. oktober 2015 til 13. januar 2016 gjennomført en evaluering av kunnskapsprøven i GOS og AFR. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at kandidatene

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009

Veiledningstime. Hensikt og erfaringer. Hell, 5. mars 2009 Veiledningstime Hensikt og erfaringer Hell, 5. mars 2009 Hva er veiledning? Veiledning kan utøves både i teoretiske og praktiske sammenhenger, og innebærer å stimulere til læring og utvikling. Det er en

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet

Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet Sammendrag: Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet TØI-rapport 988/2008 Redaktører: Susanne Nordbakke og Terje Assum Oslo 2008, 163 sider Formål og avgrensning Formålet med prosjektet

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Sikring av last for hele logistikkjeden Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Nullfilosofi Null skader på mennesker,materiell og miljø Null ulykker eller tap Null

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater 1 Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater Lars Kirkebøen (SSB), Marte Rønning (SSB), Edwin Leuven (UiO), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Gaute Eielsen (SSB) Evalueringsseminar, 30. november

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18-2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 8 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til

Detaljer

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Sal D Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Forum for trafikkpedagogikk Tungbilopplæring status og veien videre Jan Edv. Isachsen Lennart Garnes Trafikantseksjonen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010 Analyse av nasjonale prøver i lesing, - Denne analysen søker å fremstille endringer i resultater på nasjonale prøver i lesing for. og. på fylkes- og kommunenivå for til. For ble det i tillegg avholdt nasjonale

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

Mobilitet og velferd. Sammendrag Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier?

Mobilitet og velferd. Sammendrag Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier? Sammendrag Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier? TØI rapport 1587/2017 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2017 55 sider Formålet med denne studien har vært å identifisere forskjeller i mobiltetsmønstre

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet 3 Introduksjon til Friskhjulet Hvor kommer ryggplagene fra og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet

Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet Sammendrag: Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet TØI rapport 1260/2013 Forfatter(e): Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fearnley og Bryan

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

NGU Rapport 2009.048. Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder.

NGU Rapport 2009.048. Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder. NGU Rapport 2009.048 Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2009.048 ISSN

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer