Møre og Romsdal Fylkeskommune. Evaluering av kurs i verdiskaping. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal Fylkeskommune. Evaluering av kurs i verdiskaping. Dato: 2009-12-17"

Transkript

1 Evaluering av kurs i verdiskaping Dato:

2 Evaluering av kurs i verdiskaping 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Evaluering av kurs i verdiskaping Utgave/dato: Endelig utgave / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Bud - Kristiansund, verdiskapning kulturminne Faglig bistand om metodebruk og prosessbistand i prosjekt for verdiskaping basert på kulturminne. Barvik Kristin Analyse Kulturminne/-miljø; Reiseliv; Regional utvikling Prosessbistand / rådgivning Målfrid Hannisdal Teigen

3 Evaluering av kurs i verdiskaping 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Møre og Romsdal fylke ved verdiskapingspiloten ABK for å planlegge og gjennomføre et kurs i verdiskaping basert på kulturminner. Denne rapporten oppsummerer bakgrunn og hensikt med kurset, synliggjør resultater fra kurset samt omtaler muligheter for videre bruk av kursetopplegget.

4 Evaluering av kurs i verdiskaping 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Bakgrunn utgangspunkt Målgruppe Utarbeidelse av opplegg Samarbeidspartnere Om kurset Tidsramme Deltagere Oversikt over kursinnholdet Tema og foredragsholdere Evaluering Oppsummering av evalueringen av første samling Oppsummering av evalueringen av andre samling Videre ønsker fra deltagerne Økonomi og ressurser Muligheter for gjenbruk/videreutvikling... 15

5 Evaluering av kurs i verdiskaping 5 1 INNLEDNING Denne rapporten beskriver bakgrunn for og erfaringer fra kurset i verdiskaping basert på kulturminner som ble arrangert av verdiskapingspiloten ABK høsten Hovedmålsettingen for piloten Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund er å gjøre strekningen til det fremste reisemålet i Sør-Norge med utgangspunkt i levende kystsamfunn, med fokus på: En samordnet kulturminneforvaltning En sterk lokal identitet Aktivitet, formidling og tilgjengelighet Bærekraftig verdiskaping Kvalitet i alle ledd Et sentralt suksesskriterium for prosjektet vil være å finne fram til gode løsninger for å sette i stand og bruke kulturarven og kulturminner, både som attraksjoner i reiselivssammenheng og som ressurser i lokal samfunns- og næringsutvikling. 2 BAKGRUNN 2.1 Bakgrunn utgangspunkt Etablererkurs for kulturminnebaserte etableringer er ett av tiltakene verdiskapingspiloten ABK har vedtatt å gjennomføre i løpet av prosjektperioden. Bakgrunnen for forslaget var følgende tiltak i handlingsplanen til ABK piloten: Stimulere til etablering av nye verksemder er ein viktig del av aktiviteten i verdiskapingsprogrammet. Tilbod om kurs i samband med etablering vil vera ein effektiv måte både å auke kvalitet og overlevingsevne til den einskilde etableringa, samt for å styrke samhald og kontakt på tvers mellom nyetablerte verksemder. Kursa må vera spesialtilpassa for etableringar knytt til verdiskapingsprogrammet, og ha eit særskild fokus på kulturminnevern og historieformidling. Ein må også ta sikte på å invitere med sentrale aktørar som kulturminnevernet i Fylkeskommunen, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, kommunale byggesaksetatar og andre myndigheiter til å gje innspel til kursa, og sikre at desse etatane har eit aktivt tilhøve til dei særskilde utfrodringane som knyter seg til verdiskaping basert på kulturminne. Målet var å Utvikle kursplan for etablerarkurs for kulturminnebaserte etableringar. Gjennomføre kurs kvar haust og vårtermin. I forbindelse med utarbeidelse av kursopplegget ble det definert som en målsetting for det spesifikke kurset å legge til rette for flere levedyktige bedrifter basert på kultur og kulturminne i kommunene Eide, Fræna, Kristiansund og Averøy.

6 Evaluering av kurs i verdiskaping 6 Siden etablerere innenfor kulturbaserte næringer gjerne har ulik bakgrunn og ulik oppfattning av hvordan man driver en virksomhet sammenlignet med andre etablerere, kan det være nyttig med egne møteplasser for å motivere disse. For å skape et positivt bilde av det å etablere en virksomhet og drifte denne på en lønnsom måte, vil det være hensiktsmessig å starte med det som er spesielt for kulturbaserte etableringer. Generell etablereropplæring kan kanskje virke avskrekkende på denne målgruppen og ikke nødvendigvis gi svar på alle spørsmål/behov denne gruppen har. En mulighet vil også være å fortsette med nettverkssamlinger for de kulturbaserte etablererne som har startet på hoppid-kurs. Da vil de få mulighet til i fellesskap å jobbe videre med det som spesifikt berører deres næring og kanskje skiller dem fra andre etablerere. Et slikt tilbud vil også styrke nettverket dem i mellom. Til å lede slike nettverkssamlinger bør man ha en person med spesiell kompetanse på kulturbaserte etableringer. Det ble satt opp følgende konkrete mål for kurset: Stimulere til etablering av nye virksomheter og til lønnsom og varig drift av etablerte virksomheter basert på kulturminner i Eide, Fræna, Kristiansund og Averøy og slik skape flere nye, lønnsomme arbeidsplasser i området. Øke bevisstheten omkring regionens kulturminner og historie. Etablere tettere bånd mellom de kulturminnebaserte virksomhetene i området - både potensielle og eksisterende - for å styrke lønnsomheten og øke kvalitetsnivået i hver enkelt virksomhet. Gjennomføre et opplegg som gir merverdi for deltagerne og lokalsamfunnet og som kan gjenbrukes flere ganger i regional regi (f. eks i regi av Hoppid). 2.2 Målgruppe Målgruppen var alle som ønsker å drive verdiskaping/virksomhet basert på kulturminner - enten de selv er eiere av et kulturminne eller om det er andre som eier kulturminnene (både private og offentlige aktører). Dette ble utdypet på følgende måte i invitasjonene til kurset: Har du en ide til en måte å skape verdier på og en drøm om å etablere en virksomhet med utgangpunkt i kulturarven? Er du allerede etablert med en virksomhet hvor kulturminner er en del av produktet eller tjenesten? Er du selv eier av et kulturminne som har potensial eller er kulturminnene i området viktige i det produktet eller tjenesten du leverer? Ønsker du større kunnskap om hva som er særegent for historien og området vårt, og få ideer til hvordan det kan legges til grunn for nærings- og identitetsutvikling? Vil du at din virksomhet i større grad skal bli en del av en helhetlig historie om kulturarven i området vårt? Vil det være nyttig for deg å få et større nettverk lokalt og utveksle erfaringer med andre som også er opptatt av kulturarv og kulturminner?

7 Evaluering av kurs i verdiskaping Utarbeidelse av opplegg Kurset ble utarbeidet av Målfrid Hannisdal Teigen og Kristin Barvik i Asplan Viak i tett dialog med verdiskapingspiloten ABK våren, sommeren og høsten Overordnet ble det besluttet at disse temaene skulle gjennomgås i løpet av kurset: Historien og kulturarven vår Økonomisk verdiskaping - Hvordan passer det sammen med bevaring, hva kan jeg ta betalt for og hvor mye skal det koste? Vertskapsrollen - Hvordan er jeg godt vertskap og hvorfor lønner det seg? Markedsmuligheter - Hva er potensialet og hvordan når jeg ut til markedet? Kommunikasjon - Hva skal jeg formidle og hvordan gjør jeg det? Smarte løsninger for kulturminnebasert næringsliv - sett fra ulike myndigheters perspektiv Samarbeidsmuligheter - Hvordan kan vi lykkes i fellesskap? Hvordan temaene mer spesifikt ble utformet var avhengig av hvilke ressurspersoner det var mulig å få med på samlingene. 2.4 Samarbeidspartnere Verdiskapingspiloten ABK inngikk et samarbeid med Hoppid om gjennomføring av kurset og hadde god dialog med Hoppid-kontorene i de fire aktuelle kommunene. Deler av dette kurset sammenfaller med temaer som gjennomgås i Hoppid sine kurs. Hensikten var ikke å konkurrere med eksisterende tilbud gjennom Hoppid, men å supplere med et tilbud spesialtilpasset en liten spesifikk målgruppe hvor det i tillegg var det en henskit å etablere et nettverk og kontakt mellom deltagerne. I tillegg var det et tett samarbeid med lokale næringsforeninger, kommunene og fylket om kurset. Etter at kurset var gjennomført er deltagerne gjort kjent med hvilke tilbud som finnes gjennom Hoppid, og har anledning til å delta på den generelle etablereropplæringen gjennom Hoppid. 3 OM KURSET 3.1 Tidsramme Kurset ble bevisst lagt til oktober/november fordi det var forventet at mange av deltagerne ville ha en tilknytning til reiselivsnæringen, og derfor vanskelig prioritere et kurs før turistsesongen var over. Første samling varte fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag. Andre samling varte fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag. Det ble bevisst valgt å legge inn overnattinger på samlingene slik at det ble tid til sosiale aktiviteter og nettverksbygging. Deltagerne satte stor pris på det. Og de få som valgte å ikke overnatte, gav i ettertid tilbakemeldinger om at de opplevde at de hadde gått glipp av noe og gjerne ville overnatte om det ble lagt opp til flere samlinger.

8 Evaluering av kurs i verdiskaping 8 Det var i utgangspunktet lagt opp til at første samling skulle vare fra fredag kveld til søndag lunsj. Men på grunn av at Jorunn Heggedal fra Flåm oppleving som skulle snakke om vertskap på søndagen meldte avbud, ble samlingen avsluttet lørdag klokken Tidsrammen ble endret før påmeldingsfristen gikk ut. Både når det gjaldt å få folk med og den totale lengden på kurset, viste det seg å være en mer passende tidsramme. 3.2 Deltagere Kurset ble annonsert på følgende steder: Hoppid sine hjemmesider, prosjektets hjemmesider og fylkets kurskalender. I tillegg var det annonser i lokalaviser. Når påmeldingsfristen nærmet seg, var det svært få påmeldte. Dette resulterte i at Toril Skram tok kontakt med aktuelle deltagere som prosjektet kjente til gjennom sitt nettverk. Dette gav gode resultater og påmeldingene strømte på. Særlig like i forkant av samling én var det dessverre en del forfall på grunn av sykdom, så det ble noen færre deltagere enn de som i utgangspunktet var påmeldte. I planleggingen av kurset var det lagt til grunn at det burde være ca. 15 deltagere for at kurset skulle gjennomføres. Totalt sett var det 19 påmeldte til kurset. To av disse var bare påmeldt til andre samling. Deltagerantallet ble likevel en del mindre enn 19, noe som skyldtes at mange måtte melde frafall på kort varsel på grunn av sykdom og familiære forhold. På første samling var det åtte deltagere og på andre samling elleve deltagere. I tillegg var det foredragsholdere, casebedrifter og arrangører. Dette gav en total gruppe på første samling på 12 personer og på andre samling 17 personer. En slik størrelse på gruppen fungerte godt både i forhold til at alle fikk presentert bedriften sin og sine ideer/tanker i plenum og at det var håndterlig å ta opp spørsmål til diskusjon i plenum. Når det var lagt opp til gruppearbeid, ble hele gruppen delt inn i tre grupper. Dette gav også god størrelse på gruppene, med rom for at alle slapp til. 3.3 Oversikt over kursinnholdet Det var følgende program for kurset:

9 Evaluering av kurs i verdiskaping 9 09.okt Tidspunkt Temaer Introduksjon og presentasjon av deltagerne v/hilmar Kleppe Historien og kulturarven vår v/jarle Sanden Presentasjon av Hustadvika Middag 10.okt Tidspunkt Temaer Frokost for de som overnatter Hvordan formidler vi historien og kulturarven vår? v/jarle Sanden Case - Sveggvika v/ Rannveig Ulimoen Pause Mitt produkt/min tjeneste v/ Hilmar Kleppe Lunsj Gruppearbeid om mitt produkt/min tjeneste v/hilmar Kleppe Case - DID Adventure v/didrick Ose Marked og kjøpekriterier v/hilmar Kleppe Pause Gruppearbeid om marked og kjøpekriterier v/hilmar Kleppe Oppsummering og avslutning v/hilmar Kleppe 04.nov Tidspunkt Temaer: Båt fra Geitøya til Håholmen Introduksjon og presentasjon av "hjemmeleksen" v/hilmar Kleppe Balansegang mellom kultur/kulturminner og forretningsmessig virksomhet inkludert gruppearbeid v/hilmar Kleppe Presentasjon av Håholmen Båt tilbake til Geitøya for de som ikke skal ha middag Middag Båt tilbake til Geitøya for de som ikke skal overnatte 05.nov Tidspunkt Temaer Frokost for de som overnatter 8.30 Båt fra Geitøya til Håholmen Velkommen, om programmet for dagen v/asplan Viak Markedsmuligheter/markedskommunikasjon v/solveig Stokke Innovasjon Norge Gruppearbeid om markedsmuligheter/markedskommunikasjon v/asplan Viak Pause Case - Derinngarden v/asbjørn Tjugen Lunsj Etablering og vekst - hva kan myndighetene bistå med v/sivert Gravem Innovasjon Norge Kulturminner - hva kan myndighetene bistå med v/fylkeskonservator Jens Peter Rngstad Pause Vegen videre: Samarbeidsmuligheter, videre behov, utfordringer - innledning og samtale v/asplan Viak Oppsummering og avslutning v/asplan Viak Båt fra Håholmen til Geitøya

10 Evaluering av kurs i verdiskaping Tema og foredragsholdere Hilmar Kleppe, Triangel AS: Hilmar er bedriftsrådgiver og har ledet Fram-programmet i Møre og Romsdal i mange år. Fram er Innovasjon Norges strategi- og ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter. Kleppe hadde fokus på at deltagerne skulle finne kjernen i sin virksomhet (sitt produkt). Etter Kleppe sine innledninger fikk deltagerne både i grupper og individuelt (hjemmelekse mellom kursene) jobbe med å beskrive sitt produkt, målgruppene og deres kjøpekriterier, budskapet man vil formidle, hvem konkurrentene er og hva som er kritiske suksessfaktorer for å lykkes. Hilmar Kleppe ledet også første samling, samt første dag av andre samling. Jarle Sanden, Romsdalsmuseet: Jarle er direktør ved Romsdalsmuseet og kjenner regionens historie godt. I sine innlegg vektla Sanden ulike måter å formidle lokalhistorie på. Han brukte eksempler fra lokal mattradisjon og lokalhistorie for øvrig, og dette hadde en verdi i seg selv. Solveig Stokke, Innovasjon Norge: Solveig er Seniorrådgiver/designrådgiver i Innovasjon Norge og hennes hovedområder er entreprenørskap og etablererstipend. I sitt innlegg om markedsmuligheter og markedskommunikasjon fokuserte hun på følgende: Hva er budskapet? Hvem er kunden? Hvordan skal vi fortelle? Sivert Gravem, Innovasjon Norge: Sivert er seniorrådgiver i Innovasjon Norge og hans hovedområder er landbruk, kultur og næring. Han orienterte om hvilke tilbud gjennom Innovasjon Norge som kan være aktuelle for kursdeltagerne. I tillegg orienterte han om samarbeidet med Hoppid og deres virksomhet og lokale forankring. Jens Peter Ringstad, Møre og Romsdal fylke: Ringstad er fylkeskonservator og fortalte om på hvilke måter kulturminneavdelingen i fylket kunne bistå deltagerne i å få klarlagt hvilke kulturminner de hadde som ressurser, historien bak disse og ivaretakelsen av disse. Han orienterte også om orienterte også om kulturminnefondet og andre tilskuddsordninger og program for istandsetting/restaurering av kulturminner. Det var ønskelig å ha relevante lokale casebedrifter med som foredragsholdere. Disse ble plukket fra deltagerne og hentet inn utenfra. Følgende casebedrifter deltok: Sveggvika AS, DID Adventure og Vågen Gard. Casebedriftene ble utfordret til å dele erfaringer om: Bakgrunn for/beskrivelse av virksomheten Tanker og erfaringer med hvordan får man til lønnsomhet? Hva betyr kulturhistorien/kulturarven/naturen for virksomheten din? Erfaringer i forhold til å formidle kulturarv/kulturhistorie til besøkende Hva er viktige faktorer for å få til en virksomhet som gir sysselsetting for deg (og andre)? Utfordringer og muligheter finnes det ressurser som kan være til hjelp for andre? Erfaringer i forhold til å være en del av en større historie/helhet (strekningen Bud- Kristiansund eller det området du opplever det er relevant å ta utgangspunkt i) Eventuelle planer/ønsker/drømmer for framtida for virksomheten

11 Evaluering av kurs i verdiskaping 11 Det var lagt til grunn en grenseflate mot etablereropplæringen i regi av Hoppid, slik at det ble forutsatt at merkantile tema, forretningsplaner og organisasjonsformer etc. dekkes gjennom Hoppid. 4 EVALUERING I etterkant av hver samling fikk deltagerne tilsendt et elektronisk evalueringsskjema for kurset. Det var gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne på kurset. Det er lagt til grunn en skala fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Seks deltagere svarte på evalueringen fra første samling og ti personer på evalueringen fra andre samling. 4.1 Oppsummering av evalueringen av første samling Tema Foredragsholder Vurdering av Svært dårlig = Svært bra = 6 Historien og kulturarven vår Jarle Sanden nytteverdi og relevans 33 % 17 % 17 % 33 % Historien og kulturarven vår Jarle Sanden formidling 33 % 17 % 50 % Hvordan formidler vi historien og kulturarven vår Jarle Sanden nytteverdi og relevans 17 % 33 % 17 % 33 % Hvordan formidler vi historien og kulturarven vår Jarle Sanden formidling 17 % 33 % 50 % Case: Sveggvika Rannveig Ulimoen nytteverdi og relevans 20 % 40 % 20 % 20 % Case: Sveggvika Rannveig Ulimoen formidling 20 % 20 % 40 % 20 % Mitt produkt og min tjeneste Hilmar Kleppe nytteverdi og relevans 67 % 33 % Mitt produkt og min tjeneste Hilmar Kleppe formidling 17 % 50 % 33 % Case: DID Adventure Didrick Ose nytteverdi og relevans 17 % 67 % 17 % Case: DID Adventure Didrick Ose formidling 67 % 33 % Marked og kjøpekriterier Hilmar Kleppe nytteverdi og relevans 33 % 67 % Marked og kjøpekriterier Hilmar Kleppe formidling 50 % 50 % Nytten av gruppearbeider 60 % 40 % Nytte av kurset 50 % 33 % 17 % Lærdom fra øvrige deltagere 50 % 17 % 17 % 17 % Relevans 50 % 33 % 17 % Helhetsinntrykk av samlingen 33 % 50 % 17 % På spørsmålet om omfanget av gruppearbeider var passelig svarte samtlige deltagere ja.

12 Evaluering av kurs i verdiskaping Oppsummering av evalueringen av andre samling Tema Foredragsholder Vurdering av Svært dårlig = Svært bra = 6 Gjennomgang av hjemmeleksen - presentasjonav de ulike bedriftene/ideene og dialog Deltagerne nytteverdi og relevans av å høre de andre presentere 20 % 30 % 30 % 20 % Gjennomgang av hjemmeleksen - presentasjonav de ulike bedriftene/ideene og dialog nytterverdi og relevans av å selv forberede presentasjon 13 % 50 % 25 % 13 % Deltagerne Balansegang mellom kultur/kulturminner og forr.messig tj.yting Hilmar Kleppe nytteverdi og relevans 20 % 20 % 40 % 20 % Balansegang mellom kultur/kulturminner og forr.messig tj.yting Hilmar Kleppe formidling 33 % 11 % 33 % 22 % Markedsmuligheter og markedskommunikasjon Solveig Stokke nytteverdi og relevans 20 % 30 % 30 % 20 % Markedsmuligheter og markedskommunikasjon Solveig Stokke formidling 22 % 33 % 22 % 22 % Markedsmuligheter og markedskommunikasjon Gruppearbeid nytteverdi og relevans 20 % 30 % 30 % Case: Derinngarden Asbjørn Tjugen formidling 10 % 20 % 40 % 20 % 10 % Case: Derinngarden Asbjørn Tjugen nytteverdi og relevans 40 % 50 % 10 % Etablering og vekst - hva kan myndighetene bistå med Sivert Gravem nytteverdi og relevans 60 % 20 % 20 % Etablering og vekst - hva kan myndighetene bistå med Sivert Gravem formidling 22 % 44 % 11 % 22 % Kulturminner - hva kan myndighetene bistå med Jens Peter Ringstad nytteverdi og relevans 10 % 40 % 40 % 10 % Kulturminner - hva kan myndighetene bistå med Jens Peter Ringstad formidling 11 % 44 % 44 % Veien videre: samarbeidsmuligheter, videre behov og utfordringer Kristin Barvik nytteverdi og relevans 22 % 44 % 11 % 22 % Veien videre: samarbeidsmuligheter, videre behov og utfordringer Kristin Barvik formidling 11 % 67 % 22 % Nytte av kurset 40 % 50 % 10 % Relevans 10 % 30 % 50 % 10 % Helhetsinntrykk av samlingen 50 % 30 % 20 % Verdi av å møte andre aktører på kurset 20 % 60 % 20 % 78 prosent av deltagerne syns det var et passelig omfang av presentasjonen av hjemmeleksen, mens 22 prosent syns det var for lite tid til presentasjonene. 4.3 Videre ønsker fra deltagerne I evalueringen av andre del av kurset ble deltagerne også spurt om de har ønsker om mer faglig påfyll om temaet verdiskaping basert på kulturminner. Ni av ti bedrifter har et ønske om å få fortsatt faglig påfyll om tema tilknyttet verdiskaping basert på kulturminner. Det ble foreslått at koblingen mellom kulturminner og musikk og andre kulturelle uttrykk typisk for landsdelen kan synliggjøres på slike samlinger. I tillegg kom det inn forslag om at kommunene og andre aktører i nærområdet kan inviteres med på slike samlinger. Deltagerne var litt delte i sine meninger om hvor ofte de ønsker å møte andre på strekningen Bud-Kristiansund som har fokus på verdiskaping basert på kulturminner. 44 prosent mener at en gang i halvåret vil være passelig, mens 33 prosent mener at flere ganger hvert halvår vil være nyttig. Deltagerne foreslo en rekke ulike temaer som de ønsket tatt opp på slike samlinger: Økonomi ved etablering av bedrift Presentasjon av egne ideer og tilbakemelding på dette fra andre

13 Evaluering av kurs i verdiskaping 13 Koblinger av ulike former for kultur f.eks musikk, bilder, kulturhistorie og arkitektur Styrking av områdets attraktivitet gjennom større grad av samarbeid mellom bedrifter og bransjer og utvikle konkrete samarbeidsprosjekter. Nyskaping Støtteordninger Muligheter for samarbeid (markedsføring, formidling av ledig kapasitet, arrangement etc.) Vår nyere kulturarv (siste 50 år) Mulighetene naturen gir Legge inn mer direkte opplevelse av de temaene man tar opp og utfordre deltagerne til å delta i et større utviklingsarbeid. 5 ØKONOMI OG RESSURSER Det var lagt til grunn en samlet kostnadsramme på kroner for kurset. Innovasjon Norge innvilget i støtte til kurset og resten ble dekke av verdiskapingspiloten og deltageravgift. Det var budsjettert med henholdsvis fra verdiskapingspiloten og i deltageravgift. Den enkelte deltager dekket overnatting og mat, i tillegg til å betale en deltageravgift på 1000 kroner som går til å dekke noe av øvrige kostnader. Det var en målsetting å holde kostnadene for den enkelte deltager på et lavt nivå. Deltagerne la inn egentid/arbeidstid, og tapt arbeidsinntekt de dagene de deltok på samlingene, noe som oppleves som en høy egenandel. Som en kompensasjon til de deltagerne som deltok på ulike måter (som casebedrifter og underholdningsinnslag under middagen), ble de fritatt å betale deltageravgift. I tillegg fikk de dekket noe av kostnadene tilknyttet kost og losji. Dette i kombinasjon med at det ble noe færre deltagere enn budsjettert med, medførte at inntektene fra deltageravgift ble 7500 kroner. I tilsagnsbrevet fra Innovasjon Norge er utgiftene inndelt i tre poster. Postene personalutgifter til kursleder og andre utgifter/kursmateriale ble i henhold til budsjett. Posten reiseutgifter ble noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at reise og honorar til Jorunn Heggedal fra Flåm Oppleving på kroner 8000 var lagt inn i denne posten. Heggedal meldte avbud på grunn av sykdom, og lokale krefter ble brukt til å holde innlegg i stedet for henne. Det reduserte denne utgiftsposten betydelig. På grunn av at deltageravgiftene ble noe lavere enn budsjettert, reduserte det inntektene omtrent tilsvarende. Det samlede resultatet for kurset ble inntekter på kroner og utgifter på kroner.

14 Evaluering av kurs i verdiskaping 14 Nedenfor følger en oversikt over samlede utgifter og inntekter tilknyttet gjennomføringen av kurset: Inntektskategori Inntekter Budsjett Budsjett ABK Deltageravgift Midler fra Innovasjon Norge Sum Resultat Utgiftskategori 1: Personalutgifter til kursleder Utgifter Budsjett Honorar kursleder Kost/losji kursleder Kost/losji kurskoordinatorer 9150 Sum Resultat Utgiftskategori 2: Reiseutgifter kursleder/deltaker Utgifter Budsjett Reiseutgifter kursleder 1269 Reise/kost/losji casebedrifter/foredrag 8163 Sum Resultat 8768 Utgiftskategori 3: Andre utgifter, kursmateriale Utgifter Budsjett Honorar casebedrifter/foredrag 6000 Øvrig mat/drikke 5200 Sum Resultat 400 Total Resultat 393

15 Evaluering av kurs i verdiskaping 15 6 MULIGHETER FOR GJENBRUK/VIDEREUTVIKLING Tanken bak utviklingen av kurset var at dette skulle kunne gjenbrukes og videreutvikles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet. Verdiskapingspiloten ønsker derfor å tilgjengeliggjøre så mye dokumentasjon om kurset og erfaringene fra dette som arvtakere måtte ønske. Verdiskapingspiloten ABK ser det som hensiktsmessig at kurset følges opp på følgende to måter: - Gjennom Hoppid sitt kurstilbud til etablerere. Her kan det være hensiktsmessig at eksisterende kurs suppleres med spesifikke temaer som særlig kultur og kulturminnenæringen er opptatt av. I den anledning kan deltagere fra disse næringene særlig inviteres. Erfaringer viser at disse på noen områder (for eksempel i forhold til å ha fokus på lønnsomhet og ha en klar og tydelig idé) gjerne skiller seg litt fra andre næringer. Dersom det legges opp til samlinger som tilrettelegges spesielt for denne gruppen, gir det også grunnlag for at det dannes nettverk mellom bedrifter i disse næringene. - Gjennom etableringen av et nettverk for kultur- og kulturminnebaserte etablerere og etablerte virksomheter. Ut i fra kursdeltagernes ønsker ser en passende frekvens ut til å være halvårlige samlinger. Da kan man ta opp temaer som er særlig relevant for denne gruppen og drøfte muligheter for samarbeid innad i dette nettverket. Et slikt nettverk bør følges opp av en person som har god kjennskap til kultur- og kulturminnenæringen i området. Ansvarlig for å drifte et slikt nettverk bør være en aktør innen virkemiddelapparatet eller fylket. Ut over dette kan det også være aktuelt å overføre erfaringer fra kurset til andre av pilotprosjektene i Riksantikvarens verdiskapingsprogram.

Møre og Romsdal Fylkeskommune. Evaluering kulturminneforvaltning. Utgave: 1 Dato:

Møre og Romsdal Fylkeskommune. Evaluering kulturminneforvaltning. Utgave: 1 Dato: Evaluering kulturminneforvaltning Utgave: 1 Dato: 2011-03-21 Evaluering kulturminneforvaltning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Evaluering kulturminneforvaltning Utgave/dato: 1 / 2011-03-21

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2011 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

bygdemobiliseringsprosjekt Open konferanse om bygdeutvikling Åndalsnes 25.-26. september 2009

bygdemobiliseringsprosjekt Open konferanse om bygdeutvikling Åndalsnes 25.-26. september 2009 Lokal vekstkraft utviklar bygda Nettverkssamling for bygdemobiliseringsprosjekt Open konferanse om bygdeutvikling Åndalsnes 25.-26. september 2009 VEIHOLMEN 21 bygdemobiliseringsprosjekt i Møre og Romsdal,

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 6. 8. november 2013 Thon Hotell Høyers, Skien Seminaret er åpent for alle Attraksjonskraft gjennom

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark fra 2014

Etablereropplæring i Hedmark fra 2014 Etablereropplæring i Hedmark fra 2014 Nettverkssamling for næringsapparatet, 28.11.13 Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Detaljert program etablereropplæring 08.30 Presentasjon av den reviderte

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver GÅRDEN DITT LIVSPROSJEKT Næringsutvikling på gården NUG KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver Hva er NUG? Finansiering, etablering av

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Invitasjon til dialog knyttet til hvordan Oslo kommune kan møte virksomhetens behov for datanettverk i fremtiden Pilotprosjekt i Regionalt program for Leverandørutvikling

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark 2018-?

Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Nettverkssamling på Høsbjør våren 2017 Turid Lie og Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Prosess for nytt oppdrag Diskusjon på nettverkssamlinga om eventuelle

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark 2018-?

Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Nettverkssamling på Røros høsten 2016 Turid Lie og Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Innhold i dagens modell Forfase, arrangement for mulige etablerere

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Næringsfaglig samling

Næringsfaglig samling Næringsfaglig samling 7.04.2008 Etablerersatsingens mål og strategier Innovasjon Norge skal bidra til at Norge innen 200 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Landskap for entreprenørar

Landskap for entreprenørar Det verdiskapande landskapet Eit aksjonsorientert kurs i natur- og kulturbasert nyskaping telemarksforsking.no Landskap for entreprenørar Solveig Svardal telemarksforsking.no 1 Kva er ein entreprenør?

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0209 Prosjektnavn: Villmarksleir 2012 Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Side

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08.

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08. 1.2 Arbeidsverktøy Målsetting med modulen: Sentrale verktøy i kurset Forretningsplan Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: 2 1 Din forretningsplan skrives rett inn i en forretningsplanmal

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Sluttrapport Inkluderende kommunikasjon Norges Blindeforbunds Ungdom

Sluttrapport Inkluderende kommunikasjon Norges Blindeforbunds Ungdom Sluttrapport Inkluderende kommunikasjon Norges Blindeforbunds Ungdom Forord I 2015 startet vi et prosjekt som het inkluderende kommunikasjon. Det her var for å øke kunnskapen om kommunikasjon blant unge

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer