VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT APRIL 2004 VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES Prosjektleder Bodil E. Storli Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF

2 Oppdragsgiver Lærings- og mestringssenteret, Helse Nord Trøndelag Prosjektleder: Bodil E. Storli Prosjektgruppe: Diabetessykepleier Hege Solberg, endokrinolog Anders Svare, avdelingsleder Gerd Nysether, alle Sykehuset Namsos, endokrinolog Magnus Kollind, diabetessykepleier Margaret Wæren, diabetessykepleier Oddveig Naustdal, diabetessykepleier Siv Nordholm, fysioterapeut Kari Brattbakk, avdelingsoversykepleier Inger Risan, alle Sykehuset Levanger, brukerrepresentant Ørnulf Einarsen Verdal, brukerrepresentant Jan Petter Remme Namsos, representant fra kommunehelsetjenesten Bjørg Hillestad. Start for prosjektet: 01. sept.2003 Slutt for prosjektet: 31. april 2004 Prosjektleder har fått veiledning fra FOU avdelingen v/sykehuset Namsos, og leder for Lærings- og mestringssenteret ved Gerd Nysether. Formidling av prosjektet: 1. Posterpresentasjon ved 20 års jubileumet for NSF/ISID, sykepleiere innen diabetes. 2. Orientering om prosjektet i Klinikkrådet, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. 3. Orientering om prosjektet ved lokalt Diabetesforum for helsepersonell. 4. Orientering om prosjektet NDF fylkeslaget. 5. Orientering om prosjektet i Referansegruppen, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. 6. Framlegg av prosjekt ved Helsepedagogisk temadrag for helsepersonell. Dette er en foreløpig rapport. En endelig rapport m/vedlegg vil komme høsten 2005 sammen med evalueringen av prosjektet.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE. SIDE 1. Innledning Bakgrunn Mål Prosjektgruppen Brukermedvirkning 3 4. Målgruppen.3 5. Delmål Gruppeopplæring Godt læringsklima Faktorer som påvirker mestringsprosessen Gode rollemodeller Gruppeleders rolle.5 6. Delmål Samarbeid med lag og organisasjoner Samarbeid med kommunehelsetjenesten Metode/design Sluttord 6 9. Litteratur.7

4 VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES 1. Innledning I den nye spesialisthelseloven ( 3-8) fra januar 2001, er opplæring av pasienter og pårørende en av de fire viktigste oppgavene for sykehusene. Lærings- og mestringssenteret Helse Nord Trøndelag har i samarbeid med helsepersonell og Norges Diabetesforbund gjennomført gruppeopplæring for personer med type 2 diabetes og deres pårørende siden våren Høsten 2003 mottok Lærings- og mestringssenteret midler til dette prosjektet fra Helse Midt- Norge RHF. 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet var blant annet forsker Heidi Kvalvaags studie på nye opplæringstiltak i helsevesenet rettet mot personer med kroniske sykdommer, Kroppen som prosjekt. Hennes studie viser at brukerne ønsker å dele erfaring med likesinnede i små grupper, og at de savner oppfølging. Dette ga oss tilbakemelding om at det var behov for å videreutvikle pedagogiske metoder og virkemidler for vedlikehold. Ut fra disse funnene fikk prosjektet to mål: 2. Mål Delmål 1 Bidra til å videreutvikle og prøve ut nye metoder for gruppeopplæring innen diabetes der siktemålet er aktive kursdeltakere i egen læringsprosess. Delmål 2 Utvikle et nærmere samarbeid med lokallag innen diabetesforbundet og kommunehelsetjenesten med sikte på at de kan bidra i oppfølgningen og vedlikehold av de livsstilsendringer den enkelte har som mål å gjennomføre. Hensiktene med prosjektet har vært å videreutvikle opplæringsformen med vekt på aktive gruppedeltakere i egen læringsprosess, og å etablere et nettverk i nærmiljøet til våre brukere. Metodene og modellen kan danne grunnlaget for hvordan gruppeopplæring også til andre grupper med kronisk sykdom kan gjennomføres.

5 3. Prosjektgruppen Prosjektgruppen ble forespurt av prosjektleder. Gruppen er tverrfaglig sammensatt med representanter fra brukerorganisasjon, kommunehelsetjenesten og helsepersonell fra Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det har vært viktig at flest mulig av helsepersonellet har hatt en sentral plass i gruppeopplæringen for personer med diabetes. 3.1 Brukermedvirkning Lærings- og mestringssenteret har vært opptatt av et godt samarbeid med brukere og brukerorganisasjonen. Brukere har erfaring med sykdommen og kan formidle hvordan de mestrer hverdagen og tar ansvar for egen helse. 4. Målgruppen. Personer med type 2 diabetes og deres pårørende. 5. Delmål 1 5.1Gruppeopplæring. Hvordan legge til rette for en god opplæringen. Diabetesforbundets En god Start er et godt eksempel på en strukturert opplæringsplan som avspeiler en holdningsmessig tilnærming i tråd med nyere opplæringsfilosofi og planen er et godt verktøy som utgangspunkt for gode pedagogiske metoder. Helsepersonellet i prosjektgruppen har lang erfaring med En god Start og har i løpet av prosjektperioden hatt fire dagmøter hvor temaet har vært : Hvordan legge til rette for læring/mestring. Vi har hatt 2 brukerrepresentanter som har bidratt med sine erfaringer fra startpakken. Målet har vært at erfaringsutvekslingen kan gi motivasjon til å prøve ut nye ideer, at alle har noe å lære av hverandre. Læringsmiljøet er viktig for effektiv læring, og gruppeleder har et spesielt ansvar i forhold til læringsklimaet. Prosjektgruppen har sett på elementer som skaper godt læringsklima:

6 5.2 Godt læringsklima - Kjøreregler for læringstiltak ved Lærings- og mestringssenteret. (eget skriv) - Skape trygge arena der brukerne tør å være delaktige. - Ytre rammer som lokaler, tid, fravær av forstyrrende elementer, bruk av musikk, sang, levende lys, fruktfat, veggplakater med aktuelle tema. - Riktig bruk av humor kan være med å løse opp spenninger i gruppen. - Riktig gruppestørrelse Tema som er relevant i forhold til behov, hva er brukerne opptatt av å lære mer om. - Ny kunnskap knyttes til tidligere erfaring. - Praktiske øvelser; blodsukkermåling i forbindelse med måltid, fysisk aktivitet, stavgang og svømming for å observere effekten. - Vær tydelig, budskapet bør formidlet på en enkel og visuell måte. - Enkle grep i forhold til livsstil, endringer som er mulig å gjennomføre og vedlikeholde over tid. - Informasjonsmateriale og oversikt over behandlingsmål og hva som kan etterspørres ved årskontroller. 5.3 Faktorer som påvirker mestringsprosessen Vi vet av erfaring at mennesker reagerer forskjellig når de blir stilt ovenfor en oppgave. Tidligere erfaringer med mestring vil være avgjørende for hvordan personer takler nye utfordringer. - Faktorer som påvirker mestringskapasiteten: - Indre motivasjon/tro på egen muligheter - Samsvar mellom krav og muligheter - Støtte fra familie/nærmiljø Når vi arbeider med læring og mestring som mål ved kronisk sykdom blir det viktig å stimulere til at pasienten deltar aktivt og blir i stand til å finne svarene selv. Brukerne kan komme med eksempler på hva de har lyktes med. Mestring handler om å lykkes. Lykkes de med sitt første mål har de størres sjanse for å lykkes senere også. 5.4 Gode rollemodeller Planen er at ved alle gruppeopplæringen skal en representant fra lokallag/fylkeslag være tilstede og fortelle om sine opplevelser og hvordan de har mestret hverdagen. De vil også orientere om lokale tilbud i regi av NDF.

7 5.5 Gruppeleders rolle Startfase Gruppeleder har et spesielt ansvar for å legge til rette for at alle føler seg velkommen og ivaretatt. En gruppeleder bør følge gruppen gjennom hele opplæringen, gruppeleder skal være et bindeledd mellom flere fagpersoner og gruppen. Gruppeleder skal påvirke gruppen positivt i de normer som skal etableres i gruppen. Gruppeleder er spesielt i startfasen viktig for tryggheten. En god start innebærer at vi bruker tid på blikjentfasen. I denne fasen søkes fellesskap og mening. Viktig at alle kjenner hverandre på navn, og det kan med fordel gjentas på forskjellige måter. Deltakerne samarbeider om forventningene til opplæringen og gruppeleder videreformidler disse til fagpersonell som inngår i gruppeopplæringen. Arbeidsfasen. Vi ønsker aktive kursdeltakere. Gruppearbeid tas inn som arbeidsform, fordi vi vet at grupper fungerer som redskap for å sette i gang prosesser. Samtalen fører til refleksjon og ny kunnskap. Fra teori til praksis betyr at deltakerne måler blodsukker før og etter fysisk aktivitet, før og etter mat for å observere effekten. Fysisk aktivitet inngår som en del av opplæringen. Fotterapeut steller føtter til frivillige. Ved formidling av faktakunnskaper tas hjelpemidler i bruk, visuelle bilder, brosjyrer etc. Aktivisering ved kosttema, bidrar med egne erfaring knyttet til kost, oppskrifter, gode råd, les varedeklarasjoner. Refleksjon over egen mestringsstrategi, - en bevisstgjøring, hvilken strategi velger/ønsker jeg å ta i bruk nå? En løsningsfokusert tilnærming er en teknikk som går på individuell målsettingen hvor man tar i bruk skaleringsspørsmål for å kartlegge/konkretisere dagen situasjon og tydeliggjøre målsettingen. Grunntanken er å skape rom for å få brukerne aktiv i egen læringsprosess. Det en selv sier husker en bedre. Vi går inn for det vi selv har funnet ut er fornuftig. Viktig at deltakerne setter seg små oppnåelige mål. Et følelsesmessig engasjement vil føre til større motivasjon. Ta i bruk Mitt mål skjema. Sluttfasen. Dagen avsluttes med en oppsummering, en repetisjon. Gruppeleder kan gjerne utfordre 2-3 av deltakerne eller hele gruppa til selv å ta hovedpunktene - hva har vi lært i dag? Vi vet at dersom begrepene de lærer kommuniseres så sitter kunnskapen bedre. Viktig at deltakerne avslutter hvert møte med en følelse av mestring.

8 Helsepedagogikk Lærings- og mestringssenteret har i år satt spesiell fokus på helsepedagogikk og gruppelederne har fått internundervisning utover prosjektperioden ved leder fra L&M. Dette vil også være et tilbud resten av året. 6. Delmål 2 Samarbeid med lag og organisasjoner. Nord Trøndelag fylkeslag av Norges Diabetesforbund. Prosjektleder har vært i kontakt med fylkeslaget og orientering om prosjektet. Vi har 8 lokallag som enten har hatt besøk eller på annen måte fått orientering om prosjektet, og hvordan de kan bidra til bedre oppfølging etter gruppeopplæringen. Fylkeslaget har gått aktivt inn for å påvirke lokallagene til å starte studiesirkler. Friskgården. Prosjektleder har besøkt Friskgården, Stod. Det er inngått avtale om at våre medlemmer i lokallagene kan delta på de aktivitetene som eksisterer i kommunene. Friskverksteder. Annet. Prosjektleder har besøkt Fysioterapi & Trening Ytre Namdal som har en målsetting om å et tilbud om fysisk aktivitet til brukere med kronisk sykdom Samarbeid med kommunehelsetjenesten. I følge retningslinjer for Startpakken bør det foreligge en konkret plan på hvordan kommunehelsetjenesten skal trekkes inn i gjennomføringen og den videre oppfølgning av brukerne. Deltakerne i gruppeopplæring har gitt uttrykk for at de ønsker bedre oppfølgning fra fastlegekontoret. Med bakgrunn i dette har medarbeidere ved legekontor i distriktet fått tilbud om oppdatering i diabetesrelaterte oppgaver. Kurs for medarbeidere Det er avholdt 3 kurskvelder i Namsos og 3 i Steinkjer. Til sammen 28 sykepleiere/legesekretærer har fått opplæring med utgangspunkt i NSAMS handlingsplan og En god Start.

9 7. Metode/design. Gruppeopplæringen foregår kontinuerlig og det er forventet at ca. 40 personer vil ha delta i denne opplæringen i løpet av våren/sommeren Deltakerne ved gruppeopplæringen har i løpet av opplæringen fylt ut spørreskjema som spesifikk omhandler diabetes og mestring. Det samme spørreskjema blir sendt ut om ca 1 år etter gjennomført opplæring og vil gi oss et svar på om deltakerne fortsatt vedlikeholder sine livsstilsendringer. Dataene vil bli lagt inn i statistikkprogram (SPSS). Prosjektgruppen har standardisert informasjonsmaterialet og allerede eksisterende spørreskjema i tillegg til nye evalueringsskjema som er tiltenkt prosjektet. I følge datatilsynet har vi ikke vært nødt til å innhente godkjenning til dette prosjektet. Vi har innhentet skriftlig samtykke fra deltakerne. 8. Sluttord. Prosjektet ble avsluttet med en temadrag i helsepedagogikk for prosjektgruppen og annet helsepersonell som har opplæringsansvar i forhold til grupper. Til sammen 43 personer deltok. Bjørnar Allgot, generalsekretær i Norges Diabetesforbund hadde hovedinnlegget med vekt på gruppeopplæring/mestring. Lærings- og mestringssenteret vil søke midler til evaluering av prosjektet og tilrettelegging for nettbasert informasjon av prosjektet, slik at våre metoder og modeller kan være tilgjengelig for annet helsepersonell med interesse for gruppeopplæring

10 Litteratur. Andersen, T. Reflekterende prosesser, Dansk psykologisk forlag 1996 Bandura, A. Self-efficacy; sosial learning theory Bjerkedal, T. Forebyggende medisin. Ad. Notam Gyldendal 1992 Hausken, M. Bedre diabetesomsorg i Rogaland. Prosjektrapport fra fylkessykepleier Heap, Ken. Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere 1995 Kadushin, A. Supervision in social work. Columbia Universitet Press New York 1992 Kvalvaag, H. Kropp og læring. FOU Innherred Sykehus 2001 Langslet, Gro Johnsrud, Løft for ledere, Gyldendal akademiske Norges Diabetesforbund, Fra lydighet til selvstendighet. En god start. Norsk selskap for sykepleieforskning, forskningsveileder for sykepleiere Purdie, N. Et.al. Mc. Crindle, A. Self-regulation, self-efficacy and helat behavior change in older adults. Educational gerontology. 2002

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer