Finmotorisk førskolegruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finmotorisk førskolegruppe"

Transkript

1 Prosjektrapport Finmotorisk førskolegruppe 2012/2013 Av Vanja Bjørnnes og Henriette Vidvei Bjelland Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune, Avdeling Barn og Unge I samarbeid med Kristina Hoydal ved Diakonhjemmet Høgskole, institutt for vernepleie og ergoterapi i Sandnes

2 Sammendrag Finmotorisk gruppetilbud til førskolebarn Bakgrunn: Ergoterapeutene i Stavanger kommune får mange henvisninger på førskolebarn som sliter med finmotoriske ferdigheter som tegne og skriveferdigheter, klipping og av- og påkledning. Det oppleves viktig å sette inn tiltak til de som mangler erfaring med slike aktiviteter før skolestart fordi forskning viser at tidlig intervensjon gir økt grunnlag for bedring av ferdigheter. Dette kan skje ved å stimulere til videre utvikling gjennom økt kunnskap hos nærpersoner, og dermed økt erfaringsgrunnlag hos barnet. Tidlig intervensjon og samarbeid er også fokus i Samhandlingsreformen. Målsetting: Etablere et kunnskapsbasert og strukturert gruppebasert ergoterapitilbud til førskolebarn som har behov for ekstra finmotorisk stimulering før skolestart. Utvikle et godt samarbeid med ergoterapeututdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Rogaland, ved aktivt å involvere studenter med praksisperiode i kommunen. Metode: Ergoterapitjenesten har gjenopprettet og videreutviklet et tidligere gruppetilbud. Involvering av ergoterapeutstudenter i 3.- og 1.årspraksis ble planlagt og gjennomført sammen med Høgskolen. Aktivitetene i gruppesamlingene ble formet i samarbeid mellom ergoterapeutene og studentene ut fra et kunnskapsbasert perspektiv ved litteraturgjennomgang av temaet og tidligere erfaringer. 15 barn på 5-6 år med finmotoriske vansker har deltatt i to ulike grupper, over en periode på 6 uker høsten 2012 og 6 uker våren 2013, i forkant av skolestart. Barna er kartlagt med VMI, SPOT og finmotorisk del av M-ABC 2 før og etter gruppetilbudet. Resultat: Resultat etter gruppene tyder på at en stor andel av gruppedeltakerne har fått betydelig forbedret finmotoriske ferdigheter. Det påpekes at resultatene fra testene ikke er forskningsbaserte, og at de derfor kun skal benyttes til måling av barnas ferdigheter før og etter gruppetilbudet. Konsekvens for praksis: Tilbudet anbefales videreført i drift i et formalisert samarbeid med ergoterapeututdanningen ved Diakonhjemmet høgskole om studenter i praksis. Nøkkelord: førskolebarn, finmotorisk gruppetilbud, studentsamarbeid. 1

3 Innhold Sammendrag Innledning - bakgrunn og mål med prosjektet Bakgrunn Målsettinger og problemstillinger Materiale og metode Målgruppe for prosjektet: Beskrivelse av prosjektet: Beskrivelse av gruppene: Evaluering av gruppene Tester brukt i kartleggingen Resultater Resultater fra testene Resultater fra evalueringsintervju av følgepersonene Resultater fra anonymisert evalueringsskjema etter gruppeslutt Diskusjon Erfaringer fra prosjektet Faktorer som kan ha påvirket testresultatene Forbedringsmomenter Konklusjon Referanseliste Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

4 1.0 Innledning - bakgrunn og mål med prosjektet 1.1 Bakgrunn Ergoterapitjenesten i Stavanger kommune opplever å få mange henvisninger på førskolebarn som strever med finmotoriske skoleferdigheter. Forskning viser at det er viktig å sette i gang tiltak når barn går i barnehagen, slik at barna opparbeider seg erfaring og økte finmotoriske ferdigheter før skolestart. På bakgrunn av dette ønsket Stavanger kommune å igangsette et tilbud for barn med slike vansker. Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune har utarbeidet et opplegg for finmotorisk gruppe som ble prøvd ut for noen år siden. Opplegget fungerte ikke som ønsket, og det ble derfor ikke gjennomført som et fast tilbud hos oss. Våren 2012 ble det bestemt at det finmotoriske gruppetilbudet skulle bearbeides på nytt, og at finmotorisk gruppe igjen skulle bli vurdert til å bli et tjenestetilbud hos oss. I denne forbindelse ønsket vi å utarbeide et nytt gruppetilbud i samarbeid med ergoterapiutdanningen på Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes. Målet var å inkludere ergoterapistudenter, utarbeide et gjennomførbart tilbud, forbedre gruppetilbudet, kvalitetssikre innholdet samt oppnå et tilbud som kunne gjennomføres som et fast tiltak i vår ergoterapitjeneste. Ergoterapeutene Vanja Bjørnnes og Henriette Vidvei Bjelland representerte Stavanger kommune i prosjektet, og var ansvarlige for å utarbeide prosjektet i samarbeid med studentene. Fagutvikler Randi Skumsnes har vært veileder for prosjektet. Prosjektgruppen utarbeidet en plan for prosjektet, med konkrete mål og tiltak. I den forbindelse søkte vi om prosjektmidler fra Diakonhjemmet Høgskole, for å kunne gjennomføre prosjektet. Vi fikk innvilget ,- til gjennomføring av prosjektet. Betingelsen for innvilgede prosjektmidler var samarbeid med Diakonhjemmet høgskole og Kristina Hoydal har vært representant fra skolen. 1.2 Målsettinger og problemstillinger Prosjektets navn ble «Finmotorisk gruppetilbud til barn», og målet for prosjektet var å videreutvikle et kunnskapsbasert og strukturert gruppebasert ergoterapitilbud til førskolebarn som har behov for ekstra finmotorisk stimulering før skolestart. Videre beskrivelse av prosjektet var: - Involvere studenter ved ergoterapiutdanningen i Rogaland - Kvalitetssikre det finmotoriske gruppetilbudet ved å: Videreutvikle gruppens organisering og struktur Videreutvikle gruppeinnhold og mål for deltakelse Sikre at faglig innhold var kunnskapsbasert Utvide idébank med aktiviteter og konkrete tiltak som stimulerer barn til å velge finmotoriske aktiviteter også utenom gruppesamlingene. 3

5 For å kunne måle prosjektet, hadde vi en overordnet målsetting som vi jobbet ut fra. Vi utarbeidet også hypotese og problemstillinger som vi gjennom rapporten vil forsøke å besvare. Overordnet målsetting: I samarbeid med Diakonhjemmet høgskole i Sandnes, skal vi utvikle et kunnskapsbasert og strukturert gruppebasertfinmotorisk tilbud til førskolebarn. Gruppetilbudet skal implementeres som et fast tiltak i ergoterapitjenesten. Hypotese: Ved å tilby et finmotorisk gruppetilbud basert på motiverende og strukturerte aktiviteter tilpasset barnets mestringsnivå, vil barnet kunne få økt mestrings- og aktivitetsglede. Følgepersoner vil bli tryggere på hvordan de kan stimulere barnet til varierte finmotoriske aktiviteter. Ved å ha målrettet og hyppig fokus på finmotoriske aktiviteter, vil barnet få et bedre grunnlag for skolerelaterte oppgaver. Delmål: gruppetilbudet skal bidra til økte finmotoriske ferdigheter hos barn følgepersonene i gruppetilbudet skal bli inspirert til variert finmotorisk stimulering av barn 2.0 Materiale og metode 2.1 Målgruppe for prosjektet: Prosjektet er et lavterskeltilbud for barn som skal begynne på skolen høsten 2013 og som får ergoterapeutisk oppfølging i barnehagen. Dette vil si at alle barna som deltar i prosjektet er henvist til ergoterapeut for finmotorisk oppfølging, og har fått tildelt en primær ergoterapeut som har kartlagt barnet og vurdert finmotorisk gruppetilbud som tiltak. Vi har som mål å øke barnets aktivitetsnivå og mestring gjennom å inspirere følgepersonen til variert stimulering av barnets finmotoriske ferdigheter. Derfor er også følgepersonene en målgruppe. Følgepersonene kan være foresatte eller barnehageansatte. 2.2 Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet var et gruppetilbud som gikk over 12 uker fordelt på to perioder. Del 1 av prosjektet ble gjennomført høsten 2012, og del 2 ble gjennomført våren Begge periodene bestod av 6 gruppetimer hvor de samme barna deltok. I mellom gruppeperiodene ble barna fulgt opp hjemme med foreldre og av barnehageansatte i barnehagehverdagen. Til sammen var det 15 (16) 1 barn fordelt på to grupper. Hvert barn ble ledsaget av barnehageassistent eller foresatte. Det var fire voksne som veiledet gruppene, to ergoterapeuter og to ergoterapeutstudenter. Det ble opprinnelig satt av 45 minutter til hver av de to gruppene. Etter halvtidsevaluering ble dette endret til 60 1 Høsten 2012 var det 15 deltakere. De samme 15 deltok våren 2013, men da kom også en ekstra gruppedeltaker med i prosjektet. Det var da 16 gruppedeltakere på gruppesamlingene våren

6 minutter i del 2 av prosjektet. Barna som deltok hadde ulike utfordringer. Det var derfor nødvendig å tilpasse aktivitetene utfra deres mestringsnivå. Alle barna som deltok i prosjektet ble kartlagt ved bruk av Developmental test of Visual-Motor Integration(VMI), Screening Preewriting skills Occupational Therapy (SPOT) og den finmotoriske delen av Movement-ABC 2. Kartleggingen ble utført av barnets primærergoterapeut før gruppestart høsten 2012 og etter endt gruppetidbud våren Ettersom dette var et samarbeidsprosjekt med Diakonhjemmet høgskole, deltok to 3. års studenter aktivt i både planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektets første del høsten De foretok blant annet litteratursøk for å finne forskningsbasert kunnskap om innholdet i gruppetimene holdt mål i forhold til forskning. Studentene skrev også prosjektrapport som en oppsummering etter praksis 3 med grundig beskrivelse av disse søkene. Under prosjektdel 2 våren 2013 deltok to 1. års studenter i forberedelser og gjennomføring av gruppetimene. 2.3 Beskrivelse av gruppene: Vårt grunnsyn i utarbeidelsen av gruppene var å benytte strukturert bruk av lek for å øke interesse, mestring og aktivitetsglede samt øke kunnskap hos følgepersonene. Hver gruppesamling hadde et gjennomgående tema der barna fikk mulighet til å tilnærme seg oppgavene både verbalt, visuelt, auditivt og taktilt. Dette ble gjort for at alle barna i løpet av gruppetimene skulle kunne tilegne seg oppgavene på den måten som passet de best. En stor andel av barna hadde oppmerksomhetsvansker, og det var derfor viktig å holde samme ramme rundt gruppetimene. Ettersom vi i utgangspunktet ikke kjente barna og de heller ikke kjente hverandre, fikk både barna og gruppeterapeutene navnelapper hver gang. Barna hadde leksemappe med oppgaver som tok utgangspunkt i det temaet vi hadde i siste gruppetime. Barna hadde hver uke med seg de ferdige resultatene av leksene. Disse brukte vi tid å se på sammen før de ble lagt i mappene deres. Ettersom mange av barna hadde vansker med å utføre oppgaver med flyt og tempo, valgte vi å benytte skrivedans som åpning av gruppetimene. På bakgrunn av barnas aktivitetsvansker samt teori og klinisk erfaring, valgte vi å fokusere på tegning, klipping, visuell persepsjon og fingerferdigheter. Flere av barna hadde nedsatt stabilitet og styrke i bol, armer og hender. God styrke og stabilitet i overkropp er en forutsetning for presise finmotoriske resultater. Vi valgte derfor å ha med styrkeaktiviteter som en del av gruppeinnholdet. Vi jobbet etter prinsippet «øvelse gjør mester», skal en bli flink til å klippe, må en ha mengdetrening på å klippe. Dette gjelder alle aktiviteter en ønsker å mestre bedre. Vi tilstrebet at alle aktivitetene som ble gjort i gruppetimene var lekbaserte og hadde et mål i seg selv. Dersom barnet fikk klippeoppgave, skulle dette resultere i noe konkret, for eksempel en sjørøvermaske som de kunne leke med siden. Vi la også aktivitetene på et nivå som ga barnet opplevelse av mestring. Følgepersonene ble veiledet underveis i forhold til arbeidsstillinger hos barnet. De fikk også ulike tips og råd om tilrettelegging av oppgavene og fikk svar på spørsmål de hadde. I tillegg fikk de skriftlig 5

7 informasjon som omhandlet de ulike ferdighetsområdene for å øke forståelsen for hvorfor og hvordan en kan stimulere barnet finmotorisk. I løpet av prosjektperioden utarbeidet vi et 12 ukesopplegg med detaljert innhold av gruppetimene i tillegg til lekseoppgaver til hver uke. Ukesoppleggene fulgte samme skisse (vedlegg 1). 2.4 Evaluering av gruppene Vi valgte å teste barna i forhold til visuell persepsjon, kopiering og motorisk koordinasjon, tempo og linjeføring samt kvalitet på skriveholdning, skrivegrep, tegneresultat, blyantføring, klipping, tosidig koordinasjon, kryssing av midtlinjen og fingermanipulasjon før første gruppesamling høsten 2012 og etter siste gruppesamling våren Dette gjorde vi for å se om finmotorisk oppfølging i gruppetimene samt fokus på finmotorikk i mellomperioden i barnehagehverdagen, ga grunnlag for økte ferdigheter. Før gruppestart sendte vi ut velkomstbrev der vi klargjorde forventninger til følgepersonene (vedlegg 2). Videre hadde studentene evalueringsintervju med følgepersonene etter gruppedel 1. Vi ba også følgepersonene svare på et evalueringsskjema etter gruppedel 2. I tillegg fikk vi muntlige tilbakemeldinger i løpet av gruppetimene og via primærterapeutene etter ansvarsgruppemøter i barnehagene. Tilleggsopplysning: Ettersom det var en ledig plass i finmotorisk gruppe, valgte vi å gi et ekstra barn plass i gruppedel 2, våren Barnet møtte 4 av 6 ganger og hadde ikke hatt finmotorisk oppfølging av ergoterapeut eller assistent høsten Intervju og evaluering av gruppetilbudet av følgepersoner I første gruppesamling fikk følgepersonene utlevert et registreringsskjema, der de skulle observere og se på barnet de fulgte sin aktivitetsutførelse. Dette ble gjennomført for å gjøre følgepersonene oppmerksomme på hva de burde jobbe videre med i gruppen fremover. Målet vårt med dette var å bidra til at følgepersonene aktivt deltok med å hjelpe og veilede barna helt fra første gruppestart. Følgepersonene gjennomførte også et gruppeintervju etter gruppedel 1, høsten I gruppeintervjuet evaluerte følgepersonene gruppetilbudets innhold, barnas utbytte av tilbudet, forslag til endring og forbedring av tilbudet samt læringsutbytte for følgepersonene. Våren 2013, etter endt gruppedel 2, fikk følgepersonene utlevert et evalueringsskjema som var anonymisert, der de igjen skulle evaluere gruppetilbudet. Evalueringen gikk ut på å beskrive barnets utbytte av gruppen basert på ferdigheter og interesse/motivasjon, evaluere gruppeaktivitetene samt gi en tilbakemelding på hva følgepersonene selv hadde av utbytte med å delta i gruppene. 6

8 2.5 Tester brukt i kartleggingen I forkant og etterkant av gruppetreningen gjennomførte barna som var deltakere i gruppene screeninger og tester. Testene som ble brukt til dette var SPOT, M ABC-2 og Beery VMI. En kort presentasjon av de aktuelle testene vises her: SPOT - Screening Prewriting skills Occupational Therapy SPOT fungerer som en observasjonsscreening. Barna gjennomfører ulike finmotoriske oppgaver mens terapeuten observerer og noterer kvalitet, teknikk og ferdigheter. Oppgavene varierer fra tegning, fargelegging, linjeføring, blyantgrep, skriveholdning og klipping, til manipulasjon i hånd, kryssing av midtlinje, tosidige håndbevegelser og evne til å skrive navnet sitt. SPOT er en førskoletest som egner seg for barn mellom 4-6 år, og har fokus på å gi terapeuten grundige observasjoner av barnet i aktivitet. Movement ABC-2 - Movement Assessment Battery for Children 2 Movement ABC-2 kartlegger barns motoriske utviklingsnivå. Testen identifiserer og evaluerer bevegelsesproblemer og tempoproblemer som kan virke inn på et barns evne til deltakelse og tilpasning i skolen. Movement ABC-2 er en standardisert test for barn/unge mellom 3 16 år. Testen består av tre hoveddeler, hvor hver enkelt av hoveddelene tar for seg ett bevegelsesområde. Hoveddelene tar for seg håndfunksjon (Manual Dexterity), ballferdigheter (Aiming & Catching) og balanseferdigheter (Balance). I forbindelse med den finmotoriske gruppen har barna kun gjennomført delen som kartlegger håndfunksjonen. Beery VMI - Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration Beery VMI er en test som skal hjelpe til å identifisere barns vansker med å integrere og/eller koordinere deres visuelle og motoriske ferdigheter (finger- og håndbevegelser). Oppgavene går ut på å kopiere geometriske figurer med blyant på papir, identifisere like figurer samt gjøre ulike sporingsoppgaver med blyant. Beery VMI kan brukes i aldersgrupper fra år. Testene vi brukte, valgte vi på grunnlag av hva vi ønsket å kartlegge av barnas finmotoriske ferdigheter. SPOT ga oss gode observasjoner av barnet i aktivitet og kvaliteten på utførelsen, samt ga oss konkrete resultater som vi kunne sammenligne før og etter endt gruppetilbud. Movement ABC-2 ga oss ett innblikk i hvordan barnet mestret å gjennomføre oppgaver på tid, og ga oss et bilde på om barnet klarte å øke tempo i aktivitetsutførelsene etter endt gruppetilbud. Beery VMI hjalp oss til å se hvor barnet lå i forhold til visuelle persepsjonsferdigheter før gruppestart. Etter gruppeslutt ga testen oss ett inntrykk om barnet hadde økt sine ferdigheter på området samt forbedret sine tegneferdigheter. 7

9 3.0 Resultater 3.1 Resultater fra testene Hvert barn gjennomgikk tester sammen med sin primærterapeut før gruppestart høsten 2012 samt etter gruppeslutt våren Resultatene fra testene har blitt systematisert og analysert. Vi har laget en oversikt over de viktigste funnene fra testingen i diagrammene nedenfor. I vedlegg nummer 3, 4 og 5 er det en mer detaljert oversikt over de ulike delaktivitetene i testene, samt oversikt over hvert barns persentil og resultater både fra høsten 2012 og våren Vårt formål med å teste og re-teste barna i gruppen er kun gjort for å se om prosjektet har hatt positiv innvirkning på barnas finmotoriske ferdigheter eller ikke. Resultatene som vises i diagrammene og i vedleggene er derfor brukt for å vise hvilke resultater barna i gruppen har hatt, og er kun ment som informasjon om barnas utvikling i denne sammenhengen Tabell nr.1: Endring av ferdighetsnivå fra høsten 2012 til våren Ferdigheter målt ved bruk av SPOT. N = samtlige 15 barn. aldersadekvat Høst ,1 46,1 18,3 14,4 Ikke automatiserte ferdigheter Ikke aldersadekvat Vår ,33 41,1 4,446,11 Ikke testet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8

10 3.1.2 Tabell nr.2: Resultater M-ABC 2 Endring i persentil fra høsten 2012 frem til våren N = Tabell nr. 3 Resultater fra Beery VMI Endring i persentil fra høsten 2012 til våren N = 15. 9

11 3.2 Resultater fra evalueringsintervju av følgepersonene Samtlige av følgepersonene opplevde at aktiviteten vi hadde valgt til gruppene var kjekke, varierte og var lagt til et nivå som førte til mestring. Flere kunne fortelle at barna hadde blitt bedre på finmotoriske aktiviteter i løpet av denne perioden og at mange av barna tar mer initiativ til å delta i finmotoriske aktiviteter. Følgepersonene uttrykker at de sitter igjen med gode aktivitetsforslag som de kan bruke videre både hjemme og i barnehagen. Alle var fornøyde med at vi ga lekser, og barna syntes det var gøy å gjøre dem hjemme eller i barnehagen. Alt i alt var samtlige fornøyde med tilbudet. Andre positive tilbakemeldingene som kom frem, var at de var fornøyde med måten gruppene ble delt opp. De opplevde at vi satte fokus på lek og mestring framfor krav til utførelse av aktivitetene, noe både de selv og barna var tilfredse med. Av forbedringsmomenter ble det trukket fram at flere opplevde at det ble for liten tid med 45 minutter pr gruppetime. Barna klarte ikke å fullføre oppgavene på stasjonene før de måtte bytte stasjon. Noen ønsket også mer individuell tilbakemelding på det enkelte barn. 3.3 Resultater fra anonymisert evalueringsskjema etter gruppeslutt Vi vil her oppsummere kommentarene og tilbakemeldingene fra evalueringsskjemaene som følgepersonene i gruppen har fylt ut. Vi har valgt å dele denne evalueringen inn i tre deler, der del én handler om barnet, del to tar for seg følgepersonens vurderinger og kunnskapsevne etter gruppedeltagelsen, samt punkt tre er generelle tilbakemeldinger/annet. Barnet Tilbakemeldinger viser at noen barn har opparbeidet seg et bedre blyantgrep samt økt styrke i håndledd. Flere av barna er blitt tryggere og flinkere generelt sett i finmotoriske aktiviteter, og tar mer initiativ til å gjennomføre slike aktiviteter. Noen av barna tar ikke initiativ selv, men er enklere å få med i finmotoriske aktivitet samt mestrer oppgavene bedre. Flere er blitt mer positive til å gjennomføre finmotoriske aktiviteter. Mange av barna er blitt flinkere til å tegne og klippe, og vet mer hva de vil tegne/lage samt hvordan en skal gjennomføre det. Barna har etter å ha deltatt i gruppene også fått flere ideer og forslag til aktiviteter de kan gjøre, og har fått økt lyst til å drive med finmotoriske aktiviteter. Følgepersonen Foreldre og barnehagepersonell som har fulgt barna i gruppene forteller at aktivitetene i gruppene har vært gode, litt utfordrende, nyttige, kjekke, lærerike og varierte, samtidig som det er opprettholdt å repetere viktige aktiviteter. I gruppen har det vært aktiviteter som har gitt barna en positiv opplevelse av finmotoriske aktiviteter, noe som har vært veldig viktig for noen. Personlig har følgepersonene gitt tilbakemelding på at de har lært mye om finmotorikk og har fått mange ideer og tips til aktiviteter som de kan gjennomføre hjemme og i barnehagen. Flere opplever også å se at barna ønsker å videreformidle det de har gjort i gruppene, og setter da de andre barna i gang med aktiviteter som de har lært i gruppene. 10

12 Andre tilbakemeldinger Alle har gitt tilbakemeldinger på at det var positivt å øke gruppetimens varighet fra 45 til 60 minutter. De fleste har også formidlet at barna gledet seg til gruppene og av trivselen i gruppen var stor. Noen har gitt tilbakemelding på viktigheten av å trekke frem de stille barna mer, eksempelvis med å kommentere mer hva barnet har tegnet i skrivedansen (være bevisst på alle barna i hver gruppe). 4.0 Diskusjon 4.1 Erfaringer fra prosjektet Prosjektet har hatt god planlegging og progresjon. Det har vært få hindringer som har stått i veien for at prosjektet skulle bli vellykket. Vi har hatt god fordeling av oppgaver under både planlegging og utføring, noe som har bidratt til at vi fikk fin flyt i fremgangen og i gruppetimene. Vi så at det var nødvendig å være to ergoterapeuter som gruppeledere i tillegg til to ergoterapeutstudenter som assistenter for at vi skulle kunne gi nok oppmerksomhet og tydelig struktur på gruppene. Vi ville ikke hatt mulighet til å se hvert enkelt barn så godt ved mindre ressurser og prosjektet ville ikke fått like gode resultater om vi hadde vært færre. Vi har sett at valg av stasjoner (klipping, tegning, visuell persepsjon og fingerferdighet) var gode valg. Når vi også valgte skrivedans og styrkeaktiviteter, dekket gruppetimene svært mye av ferdighetene som er nødvendig i utførelse av finmotoriske aktiviteter. Vi mener årsaken til at prosjektet har blitt så vellykket som resultatene tilsier, skyldes stort fokus på struktur, mestring og aktivitetsglede. Vi har også vært bevisste på å «se» og rose hvert enkelt barn i hver gruppetime. Dette tror vi har bidratt til at barnet har følt seg ivaretatt og fått tro på egen mestring. I tillegg har det vært positivt at opplæring av følgepersonene har fått så stor oppmerksomhet. For at barnet skal få mengdetrening på de ulike ferdighetene, må aktivitetene gjøres ofte og gjerne i mindre doser. Det er derfor nødvendig at dette skjer på barnets naturlige arenaer - hjemme og i barnehagen. Teoriene vi har funnet støtter våre kliniske erfaringer om at ferdigheter må øves på og repeteres hyppig for at de skal forbedres (se studentrapport). 4.2 Faktorer som kan ha påvirket testresultatene Vi opplevde at noen av barna gjorde oppgaver dårligere ved retestingen våren Våre observasjoner av barnet i aktivitetene er derfor viktige å påpeke. Flere av barna har store konsentrasjonsvansker, og dagsformen og motivasjonen for å gjennomføre de aktuelle aktivitetene varerier derfor utfra dagsform. Vi observerte og erfarte at flere av barna rasket seg gjennom mange oppgaver, og at det ikke betydde noe for dem at de gjorde oppgavene unøyaktig og med nedsatt kvalitet. Flere gjorde seg heller ikke ferdig med oppgavene. For noen var oppgavene blitt «kjedelige», og motivasjonen for å gjøre de var derfor ikke særlig stor. Siden vi skulle bruke de samme oppgavene i re-testene som før gruppestart, kunne vi ikke endre oppgavene til et mer interessant felt da dette ville gått ut over sammenlikning av resultatene. Noen av primærterapeutene som har individuell oppfølgning av barna i gruppene valgte også vekk oppgaver. De opplevde det som utfordrende å få barna til å gjennomføre alt de skulle, selv om de 11

13 delte testingen opp over to dager. Dette gir noen hull i testresultatene, ettersom vi ikke har sammenligningsgrunnlag på alle aktivitetene vi skulle analysere. Ettersom barna har blitt eldre i mellom testingene, forventes det et de har hatt en naturlig utvikling når det gjelder ferdigheter, også finmotoriske. Ved at vi har tatt i bruk standardiserte tester, tas det høyde for denne utviklingen ettersom kravene i testene økes med alder. Resultatene viser at noen av barna har fått nedsatt persentil på noen av oppgavene i testene som ble tatt etter gruppetilbudet. De fleste av disse hadde da samme resultat som tidligere i forhold til svar, men fordi de har blitt eldre og dermed hadde fått økte krav, ble persentilen dårligere. Ettersom SPOT er et screeningsinstrument som baserer seg på strukturert subjektiv observasjon av den enkelte ergoterapeut, kan dette ha påvirket testresultatene. Dette fordi ulike terapeuter vurderer ulikt, samt har ulike måter å gi instrukser og gjennomføre testingen på. Dette gjør at det vil være ulikheter i vurderinger som har blitt gjort under testing og observasjon. For noen av barna i gruppen har det også vært skifte av primærterapeut. Dette har ført til at noen av barna har blitt testet av en terapeut høsten 2012 og en annen terapeut våren Dette kan også være en kilde til ulike vurderinger av barnas ferdigheter. SPOT er ikke standardisert etter alder, og gir heller ikke en persentil. Her beskrives kvaliteten på utførelsen og resultatet. Resultatene er sammenliknet før og etter gruppeperiodene, og her vil en aldersmessig forbedring nok gi utslag. Det kan derfor være vanskelig å si om det er den finmotoriske stimuleringen eller det faktum at barnet har hatt en naturlig modning som er årsak til forbedret resultat. Testene som blir utført før og etter gruppesamlingene tar normalt én time å gjennomføre. Vi anser det som en forutsetning at barna som skal delta i gruppene klarer å fullføre oppgavene. Vi vet at flere av barna sliter med tempo og konsentrasjon, og aksepterer derfor at testene fordeles over flere ganger. Det er likevel viktig at barnet klarer å fullføre alle oppgavene, ettersom de må kunne holde fokus og motivasjon gjennom en hel gruppesamling for ikke å bli et uroelement for resten av gruppa. Vi ser også at det kan være utfordrende for barn med eksempelvis Cerebral Parese Macs-nivå 3 eller høyere å delta i finmotorisk gruppe, da de motorisk sett ikke har evnen til å gjennomføre alle aktivitetene i gruppen. Mange aktiviteter krever tosidig håndkoordinasjon, noe som kan være svært utfordrende for barn med CP i denne kategorien. De viser ofte liten framgang på resultat og disse barna vil være avhengig av tilrettelegging i de fleste situasjoner når de begynner på skolen. Primærterapeutene må i slike tilfeller ta en grundig drøfting med gruppelederne om finmotorisk gruppe er det rette tiltaket for barnet. Til neste aktivitetsgruppe vil vi gi tydeligere instrukser til terapeutene i forhold til testingen av barna som skal delta. Vi vil sette krav om at alle oppgavene i testene SPOT, M-ABC 2 og VMI blir gjennomført, og at alle skjemaer blir riktig utfylt. Dersom dette ikke er gjennomførbart må det vurderes om barnet er aktuell for gruppetilbud, eller om det får best utbytte av en til en oppfølging i barnehagen. Dette vil kunne ekskludere noen barn fra gruppen, men det er viktig at alle barn som deltar i gruppene opplever mestring. I tillegg er det viktig at gruppedynamikken er god, slik at alle deltakerne får et godt utbytte av gruppetilbudet. 12

14 4.3 Forbedringsmomenter Gjennom gruppesamlingene har vi som gruppeledere gjort oss mange erfaringer. Vi har valgt å gjøre noen endringer basert på våre erfaringer samt tilbakemeldinger fra følgepersoner i gruppen. Høsten 2012 opplevde vi at gruppetimene var hektiske, da vi skulle gjøre mange aktiviteter på 45 minutter. Vi hadde lite rom for fleksibilitet, og alt måtte gå helt etter tidsplanen vår. Dette gjorde at gruppene ofte tok lengre tid enn 45 minutter, da vi gjerne ikke fikk startet helt på tiden. Det tok også lengre tid en antatt å avslutte en aktivitet og få barna fort over til neste aktivitet. Da vi våren 2013 valgte å øke gruppetiden fra 45 til 60 minutter, opplevde vi at vi hadde bedre fleksibilitet og stressnivået for oss som gruppeledere samt generelt sett i gruppen gikk ned. Vi hadde mer rom for å skyve litt på tidsplanen, og vi hadde bedre tid igjen til gode avslutninger. Opplevelsen av ro i gruppen var også bedre på våren Vår egen opplevelse av forberedelsene til hver gruppetime har vært veldig god. Vi har planlagt hver aktivitet i gruppen, og hatt alt klart senest dagen før gruppetimene. Vi har hatt gode rutiner og opparbeidet oss gode arbeidsmetoder. Alle gruppeledere har hatt definerte oppgaver i hver gruppetime, noe som har gitt fin flyt i timene. Etter velkomstsamlingen med gjennomgang av grupperegler og dagens tema, har vi alltid startet gruppetimene med skrivedans. Vi har blitt flinkere til å kommentere hvert enkelt barns tegning etter skrivedansen, da vi har fått tilbakemeldinger fra følgepersoner at enkelte barn ønsket å få tilbakemelding på deres prestasjoner i denne aktiviteten. Til neste gruppesamling ønsker vi å forbedre oss enda mer på dette punktet, og vil fra starten av ta for oss hvert barns tegning og kommentere deres ferdige resultat. Dette vil gi barna anerkjennelse og mestringsfølelse allerede i starten av gruppen, og de vil da få tilbakemeldinger på deres utførelse i alle aktivitetene de gjennomfører i gruppetimen. Det er ikke til å komme fra at det gjerne er barna med høyest energiog lydnivå som får mest oppmerksomhet fra oss gruppedeltakere, da de ofte må roes ned, få påminnelse om gruppereglene og lignende. De «stille barna» får på denne måten ofte mindre tilbakemelding fra oss, da de holder seg rolige og gjør det de får beskjed om. Ved å se alle barna og gi personlige tilbakemeldinger på alle deres resultater, håper vi å ivareta også disse barna godt nok. Vi har laget et gruppeopplegg som fungerer fint, men som også har rom for forbedring. Vi har notert våre egne oppfattelser av hvordan hver aktivitet i hver gruppe gikk, og hva vi kan gjøre til neste gruppesamling for å bedre de aktivitetene som gjerne ikke egnet seg helt i gruppen. Opplegget vi har laget ligger klart til neste gruppesamling. Det er da kun behov for å lage flere kopier og gjøre klart små aktiviteter før gruppesamlingene. Ettersom vi har laget en perm med detaljerte gruppeoppgaver for hver uke, vil vi bruke lite tid på forberedelser til de neste gruppesamlingene. Vi har ikke hatt oversikt over hvor mye følgepersonene har stimulert barna både i gruppeperiodene og mellom gruppeperiodene. Dette ser vi i etterkant kunne vært interessant og tatt med, da dette kan ha hatt innvirkning på barnas resultater ved re-testing. Tilleggsopplysning Ett barn deltok kun i gruppedel 2. Vi erfarte at det tilbudet barnet da fikk, ikke ga barnet samme forbedring som de andre barna. Vi mener at manglende stimulering i barnets naturlige miljø er årsaken til dette. Ettersom barnet ikke ble testet i forkant av gruppedel 1, samt manglet oppfølging før gruppedel 2, valgte vi og utelate resultatene fra rapporten. 13

15 5.0 Konklusjon I innledningen har vi presentert våre mål med det finmotoriske gruppeprosjektet. I forhold til barnas finmotoriske ferdigheter har vi kommet langt med å forbedre deres finmotoriske ferdigheter. Vi har også kommet i mål med å motivere og øke barnas mestringsopplevelse i aktivitetene. Vi har fått tilbakemelding om at følgepersonene i gruppene har lært mye og fått mange ideer som de har videreført til hjem og barnehage. De har også blitt tryggere på hvordan de best mulig kan stimulere barna finmotorisk i barnets naturlige miljø. Erfaringene våre med å involvere ergoterapistudenter i prosjektet har vært veldig gode. Studenter er gode ressurser i gruppene og har definerte, selvstendige oppgaver i hver gruppesamling. Målet vårt om å inkludere studenter i prosjektet er oppnådd, og vi er avhengige av å involvere studenter videre i gruppetilbudet for å kunne gjennomføre det. Vi har med dette oppnådd målet om økt samarbeid med Diakonhjemmet høgskole i denne perioden, og anbefaler at en avtale om studenttilgang til gruppene formaliseres. Vi har utarbeidet et gruppeopplegg som har fungert svært godt. Dette vil etter avtale med ledelsen bli implementert i drift fra høsten Vi hadde et mål om at studentene skulle lage en utfyllende idébank med aktivitetsforslag på finmotoriske aktiviteter, delt inn i ulike kategorier av finmotorikk. Dette arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Det har tatt lengre tid enn først antatt å lage gruppeinnholdet, derfor ble idébanken nedprioritert som studentoppgave. Vi har som videre målsetting at studentene som kommer på arbeidsplassen høsten 2013 kan jobbe videre med dette, og ferdigstiller en dynamisk idébank. 14

16 Referanseliste Beery, Keith E. and Natasha A. Beery 2010, The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery VMI), Administration, Scoring and Teaching Manual Sixth Edition. Fosse, Tonje og Hanne Birgitte Tjessheim, Ergoterapistudenter ved Diakonhjemmet Høgskole Rogaland, Prosjektrapport Finmotorisk Prosjekt Stavanger Kommune Høst Hartingsveldt, Margo van, Edith Cup and Madeleine Corstens-Mignot 2008, Screening Prewriting skills Occupational Therapy (SPOT). Henderson, Sheila E., David A. Sugden and Anna L. Barnett 2007, Movement Assesment Battery for Children (Movement ABC-2), Examiners Manual Second Edition. Oussoren-Voors, Ragnhild, 1995, Skrivedans, Hvordan frie bevægelser bli`r til kontrete linier. 15

17 Vedlegg 1 Skisse finmotorisk førskolegruppe, våren 2013 Gruppe 1: Gruppe 2: Ungene får navnelapper når de kommer inn i gymsalen, lekser leveres og gjennomgås. 1. Begynne med samling på ringen; Gå igjennom reglene for gruppa, samtale om dagens tema 5min 2. Skrivedans, felles 10 min 3. Ungene deles i små grupper på to, rullering på 4 stasjoner, 7 min pr stasjon 28 min Stasjon 1: Klipping Stasjon 2: Tegning, farging, maling Stasjon 3: Visuell persepsjon Stasjon 4: Fingerferdigheter; presisjon, konstruksjon, manipulering, kryssing og påkledning. 4. Styrke av over ex. Styrking av hånd/arm og bol 13 min 5. Utdeling av nye lekser, takk for i dag 4 min 16

18 Vedlegg 2 Informasjonsskriv til følgeperson i barnehagen Finmotorisk førskolegruppe Tid og sted Fredager fra til og med fredag , med pause på grunn av planleggingsdag i barnehagene og på grunn av feiring av nasjonaldag, totalt 6 ganger. Gruppetid: Kl (OBS! Ny tid) Sted: Torgveien 23, Hillevåg (Inngang nede ved frisør- ring på dersom dør er stengt) Mål med førskolegruppen Målet med førskolegruppen er at barna gjennom økt fokus og mengder av ulike finmotoriske aktiviteter, skal forbedre sine finmotoriske ferdigheter. Et annet mål er at følgepersonen får veiledning og inspirasjon til hvordan de kan stimulere barnets finmotorikk. Følgepersonens rolle Alle barn skal ha med seg en følgeperson i gruppen. Vi anbefaler at følgepersonen er en person barnet kjenner godt. Følgepersonen skal være aktivt med i gruppen for å motivere, aktivisere og korrigere barnet i aktivitetene. Følgepersonen vil få veiledning av ergoterapeut underveis. Følgeperson må også legge til rette for en daglig økt med finmotorisk aktivitet for barnet i gruppeperioden. Gruppeterapeut veileder i forhold til dette. Vi ønsker å utnytte tiden best mulig. Dette innebærer at vi starter presis. Det er viktig å gi beskjed om dere ikke kan komme til timen. Er det noe dere lurer på, kontakt: Vanja Bjørnnes tlf / Henriette Bjelland tlf / Vi ønsker alle barn og voksne hjertelig velkommen til oss! Med vennlig hilsen fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune 17

19 Vedlegg 3 Resultater fra SPOT Antall barn i de ulike kategoriene (n=15): SPOT Aktivitet Tilfredsstillende Usikker Ikke tilfredsstillende Ikke testet Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Skriveholdning Pennegrep Fargelegge Skrive navnet sitt Tegne et lite menneske Linjeføring Retningsdominans Arkader og girlandere Klippe Manipulasjon med en hånd Tosidig Håndbevegelser Krysse midtlinje Sum Prosentandel 21,1 % 48,33 % 46,1 % 41,1 % 18,3 % 4,44 % 14,4 % 6,11 % 18

20 Vedlegg 4 Resultater fra Movement-ABC 2 Endring i persentil fra høsten 2012 til våren 2013 Barn Høst 2012 Vår 2013 Endring 1 1 0, , ,5 0,5 = , , , ,5 0,5 = 19

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006 Spiseutvikling hos barn med spisevegring Helse Stavanger Stavanger Universitetssjukehus Kvinne-Barneklinikken Barnehabilitering Østerlide Torunn Sundgot Sissel

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av. COPM og GAS

Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av. COPM og GAS Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av COPM og GAS Foto: www.knutepunktsorlandet.no Redaktør: Anne Bough Winsnes Oktober 2013 1 Forord: Høsten 2012 ble det arrangert kurs ved St. Olavs

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom!

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom! Forord Bydel Grorud har en stadig økning av antall barn og unge. Av dem er i alt 57,8% innvandrere (her betegnet med ikke vestlig bakgrunn). Den største økningen er barn og unge mellom 10 og 17 år. Dette

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer