KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog for Larvik kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN 1.0 INNLEDNING KORT OM ANSKAFFELSEN AVTALENS VARIGHET OG ANTALL LEVERANDØRER KUNNGJØRING/ANSKAFFELSESPROSEDYRE KONTAKTPERSON FOR ANSKAFFELSESPROSESSEN 3 2 FRISTER TIDSFRISTER VEDSTÅELSESFRIST 4 3 GENERELT OM TILBUDET TILBUDSINNLEVERING FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD TILBUDSÅPNING TILBUDSINNHOLD GENERELLE KRAV TIL TILBUDSUTFORMING 5 4 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN TILLEGGSOPPLYSNINGER OFFENTLIGHET TAUSHETSPLIKT RETTING AV ÅPENBARE FEIL RETUR AV TILBUD TILDELING AV KONTRAKT, BEGRUNNELSE OG FRIST FOR AVKLARINGER/INNSIGELSER 5 5 OPPDRAGSBESKRIVELSE 6 TILBUD KVALIFIKASJONSKRAV KONTRAKTSGJENNOMFØRINGSKRAV 8 5.2TILDELINGSKRITERIER VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Alminnelige kontraktsvilkår HMS-Egenerklæring (brukes kun ved tjenestekjøp) Sammenstilling av informasjon fra partene i prosjektet Evalueringsskjema for konsulenter Side 2

3 1.0 Innledning Samarbeidspartnere for denne anskaffelsen er Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Geoparken, Bøkeskogen og Kilens Venner 1.1 Konkurransen Dette er en åpen anbudskonkurranse. 1.1 Kort om anskaffelsen Målet med prosjektet er å etablere en godt samordnet informasjon i Larvik bøkeskog på tvers av myndighet og roller hos partene gjennom o Skiltinformasjon som skal ha høy estetisk kvalitet, ha universell utforming og være begrenset i omfang o Alle informasjonstiltak skal være gjennomført innen 17. mai 2015 Det vises for øvrig til oppdragsbeskrivelse i pkt. 5. Det skal engasjeres konsulent for å bistå prosjektgruppen til gjennomføring av prosjektet i henhold til oppdragsbeskrivelsen. Kostnadsrammen for hele prosjektet (konsulent + innkjøp og oppsetting av skilt) er kr ,- inkl. mva. Rammen for konsulentdelen er satt til maksimalt 100 timer. 1.2 Avtalens varighet og antall leverandører Varighet Oppdraget skal utføres i perioden Antall leverandører Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Dvs. at det velges en -1- totalleverandør. Totalleverandør kan knytte til seg underleverandører, men totalleverandør står ansvarlig for hele oppdraget. 1.3 Kunngjøring/anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen er omfattet av Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I der ikke annet er nevnt spesielt. Denne loven med forskrifter finnes på Anskaffelsesprosedyren som er valgt er åpen anbudskonkurranse. Dette innebærer at det ikke vil bli foretatt en prekvalisering, og tilbyderne må innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de innleverer tilbudet. Det er ikke tillatt å forhandle på grunnlag av de innleverte tilbud. 1.4 Kontaktperson for anskaffelsesprosessen Kontaktperson for anskaffelsesprosessen er: Navn: Guro Hessner Mobil: E-post: Side 3

4 2 FRISTER 2.0 Tidsfrister Annonsering Konkurranen annonseres med annonse i Østlands-Posten fredag , samt med varsel til aktuelle tilbydere. «Tilbudsbefaring» Det vil bli arrangert et informasjonsmøte der prosjektgruppen presenterer seg selv, informasjonsprosjektet og informasjonsmaterialet som skal samordnes og presenteres i prosjektet, etterfulgt av en befaring i Bøkeskogen. Møtet vil finne sted mandag kl i Larvik kommune sine lokaler i Feyers gate 7. Befaringen vil starte ved «flaggstengene» kl og vare til Frist for å stille spørsmål Frist for å stille spørsmål til konkurransen er , kl Spørsmål vedrørende konkurransen skal sendes pr. e-post til kontaktpersonen. Alle spørsmål vil bli anonymisert og svar bli sendt ut til alle mottakere av konkurransedokumentene. Frist for å levere tilbudet Frist for å levere tilbud er , kl Merking av tilbud Forsendelsen merkes: Informasjonskonsulent/Bøkeskogen. 2.1 Vedståelsesfrist Tilbyder må minimum vedstå seg tilbudet i 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. 3 GENERELT OM TILBUDET 3.0 Tilbudsinnlevering Tilbudet leveres inn i to -2- eksemplarer i lukket og merket forsendelse til: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: Larvik kommune Guro Hessner Feyersgt 7, 3256 Larvik Boks 2022, 3255 Larvik Dersom tilbudet leveres ved personlig oppmøte, gjøres dette i ekspedisjonen, Larvik kommune, Feyersgt 7, 3256 Larvik. En representant for for oppdragsgiver vil utstede en kvittering for mottatt tilbud, der det påføres dato og klokkeslett for innlevering og gjennom dette bekrefter leveringstidspunktet. Resepsjonen er åpen alle hverdager kl Dersom forsendelsen ikke er oppdragsgiver i hende seinest innen den angitte tilbudsfristen, vil tilbudet bli avvist i sin helhet. 3.1 Forbehold Side 4

5 Det er adgang til å ta forbehold dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist, jf FOA (1) d (FOA del II). 3.2 Alternative tilbud Alternativt tilbud aksepteres ikke. 3.3 Tilbudsåpning Det vil ikke være offentlig tilbudsåpning. Tilbudene vil bli åpnet og protokollført med minst to representanter fra oppdragsgiver til stede. 3.4 Tilbudsinnhold Tilbyder forutsettes å utarbeide et tilbud i henhold til kravene i denne tilbudsforespørsel. Alle kostnader forbundet med hele tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive tilbydere. 3.5 Generelle krav til tilbudsutforming Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som er krevd, og være undertegnet av autorisert representant for tilbyder. Tilbudet skal leveres inn på malen gitt i dette dokument. 4 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN 4.0 Tilleggsopplysninger Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. 4.1 Offentlighet I henhold til Offentleglova (heretter benevnt Offl. ) 23 (3) vil oppdragsgiver holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger, unntatt fra offentligheten, ref. FOA 3-6, Offl 13 og Forvaltningsloven 13. Tilbyderne skal levere en utgave av tilbudet hvor det som anses å være forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver uavhengig av dette å vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. 4.2 Taushetsplikt Oppdragsgivers og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår, jf. FOA 3-6, jf. forvaltningsloven Retting av åpenbare feil Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er åpenbart hvordan feilen skal rettes. 4.4 Retur av tilbud Tilbudene vil ikke bli returnert. 4.5 Tildeling av kontrakt, begrunnelse og frist for avklaringer/innsigelser Side 5

6 Før det inngås kontrakt, vil alle tilbyderene få informasjon om hvem som er innstilt som vinner og når kontrakten vil bli inngått. Denne informasjonen vil også inneholde en begrunnelse for det valget som er gjort, herunder det valgte tilbudets relative fordeler, samt frist for tilbyder til å be om avklaringer / komme med innsigelser til beslutningen. 5 Oppdragsbeskrivelse Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdraget er NS 8402:2010 (alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid) Oppdrag del I - Plandel 0. Utarbeide informasjonsplan Konsulent skal utarbeide en samlet informasjonsplan basert på rammer og mål for prosjektet. Det tas utgangspunkt i utarbeidet tabelloversikt med sammenstilling av partenes infostatus og infobehov Tekstforslag fra partene er utarbeidet, men krever samordning, forenkling og fordeling på de ulike infotiltakene av konsulent Det utarbeides skissemessige løsninger (dummies) med kostnadsoverslag for følgende tiltak: o Hovedinfoskilt ved hovedinngang i to alternativer: Touchscreen-løsning Tradisjonell skiltløsning o o Infoskilt ved biinnganger (2 stk) Temaskilting med forslag til plassering to alternativer: 12 temaskilt ved bruk av tradisjonell skiltløsning for hovedinfoskilt 6 temaskilt ved bruk av touchscreen-løsning på hovedinfoskilt o Nettbasert informasjon herunder bruk av Smartguide (Geoparken kontaktes) og QR-koder Utkast til infoplan skal foreligge til gjennomgang i prosjektgruppa senest 20. august Oppdrag del II - Detaljutforming 1. Utarbeide forslag til infotavler ved hovedinngang og biinnganger Baseres på valgt løsning i infoplanen Oppdraget innebærer sammenstilling og koordinering av tekstforslag fra partene Skiltdesign og grafisk uttrykk med oversiktskart, illustrasjoner, logoer, tekster, QR-koder Forslag til skiltløsninger/ev. skjermløsninger (med priser og leverandører) 2. Utarbeide forslag til temaskilt Baseres på valgt løsning i infoplanen Nåværende skiltløsning med «boktavle»-skilt legges til grunn. Tekstforslag fra partene sammenstilles/redigeres Skiltdesign med oversiktskart, illustrasjoner, logoer, tekster, QR-koder 3. Nettbasert info Geoparkens Smartguideløsning benyttes (basert på Geoparkens løsning og rettigheter) Tekster, illustrasjoner, kart bearbeides etter innspill fra partene, klargjort for innlegging i Smartguide QR-koder på skilt kodes til Larvik kommunens nettside som linkes til samarbeidpartenes nettsider All informasjonen skal være universelt utformet og følge relevante standarder for universell utforming. Informasjonen skal ferdigstilles slik at den er klar til trykking/utlegging på web. Oppdrag del II skal være levert senest 20. oktober Det skal iberegnes inntil 5 stk møter a 2t til diskusjon med og framlegg av resultater for prosjektgruppa. Side 6

7 Tilbud Resten av dette dokumentet skal benyttes ved innsending av tilbud Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: 5.0 Kvalifikasjonskrav Kravene skal sikre at tilbyderne er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Dersom tilbyder ikke vedlegger forespurt dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskravene, kan oppdragsgiver vurdere tilbyderen som ikke kvalifisert, hvilket betyr at tilbudet ikke blir med i den videre evalueringen. Pass derfor på at all dokumentasjon er vedlagt. Oppdragsgiver har plikt til å avvise tilbydere som ikke har sendt inn skatteattester innen de angitte frister,. Dersom ikke skatteattest eller merverdiavgiftsattest (og eventuelt HMS-egenerklæring) er levert innen tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom tilbyderen har sendt inn skatteattester som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyderne har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagere i konkurransen og oppdragsgiver skal ikke begynne å vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt. Obligatoriske og ufravikelige krav Kvalifikasjonskrav 1: Betaling av offentlige avgifter Om kvalifikasjonskravet: Norske tilbydere skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) der entreprenøren har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal ikke ha vesentlige restanser. Eventuelle restanser må grunngis særskilt. Dokumentasjon for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Skatteattest Vedlegg 1 Dokumentene er datert (ååååmmdd) Side 7

8 Merverdiavgiftsattest Vedlegg 2 Kvalifikasjonskrav 2: HMS-Egenerklæring Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver krever at tilbyderen følger lovbestemte krav i Norge om helse, miljø og sikkerhet i egen virksomhet. Dokumentasjon for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg HMS-egenerklæring Vedlegg 3 Kvalifikasjonskrav 3: Lovlig etablert foretak Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver krever at tilbyder har et lovlig etablert foretak. Dokumentasjon for at de stilte krav er oppfylt Norske selskap: Firmaattest fra Foretaksregisteret Utenlandske selskap: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor tilbyderen er etablert. Bekreftes dokumentert i vedlegg Vedlegg Tilbyderens økonomiske og finansielle stilling Kvalifikasjonskrav 4: Økonomisk evne til å gjennomføre avtalen Om kvalifikasjonskravet: Det kreves at tilbyderen har god soliditet slik at en har økonomisk evne til å gjennomføre avtalen. Følgende vil være gjenstand for vurdering: Tilbyderens soliditet, likviditet og finansielle evne til å gjennomføre kontrakten og å bære et eventuelt tap på den aktuelle og andre kontrakter. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente ytterligere informasjon som anses nødvendig for å vurdere tilbyders økonomiske og finansielle stilling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente ytterligere informasjon som anses nødvendig for å vurdere tilbyders økonomiske og finansielle stilling. Dokumentasjon for at de stilte krav er oppfylt Fremleggelse av foretakets årsregnskap (siste årsberetning til Brønnøysund registeret, inkl. revisors vurdering). For nyetablerte firmaer må det leveres en nyere regnskapsutskrift signert av revisor. Bekreftes dokumentert i vedlegg Vedlegg Side 8

9 4 Tilbyderens tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav 5: Om kvalifikasjonskravet: Tilbyder skal ha god, relevant erfaring fra tilsvarende avtaler/oppdrag. Dokumentasjon for at de stilte krav er oppfylt Tilbyder skal vedlegge en liste over de viktigste leveransene de siste 3 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottaker (navn telefon og e-post). Oppgitte referanser vil kunne bli kontaktet ved behov. Dersom en underleverandørs erfaring skal legges til grunn for tilbyders kvalifikasjon, må tilbyder fremlegge en forpliktelseserklæring fra aktuelle underleverandører eller legge ved tilsvarende dokumentasjon som viser at tilbyder har råderett over disse. Navn og CV for ansvarlige nøkkelpersoner (tilbudte ressurser) på de ulike fagområder som er tilgjengelige for dette oppdraget. Videre skal tilbudt personells tilknytning til ovenfor nevnte oppdrag angis. Vi aksepterer at hvert enkelt oppdrag blir evaluert etter det vedlagte skjemaet «evalueringsskjema for konsulenter» Redegjørelse for foretakets kvalitetssikrings-/styringssystem for å sikre at oppdrag blir gjennomført på en mest mulig effektiv og formålsrettet måte. Bekreftes dokumentert i vedlegg Vedlegg nr. Vedlegg nr. Aksepteres Vedlegg nr. Side 9

10 Kontraktsgjennomføringskrav Det er satt en rekke kontraktsgjennomføringskrav, spesielle kontraktsvilkår og absolutte krav til den ytelsen som skal leveres som tilbyder må tilfredsstille ved gjennomføringen av denne avtalen. Disse er listet opp her under punkt 5. Tilbyder bekrefter at kravene tilfredsstilles ved å krysse av for ja. Dersom tilbyder svarer Nei på ett eller flere av de følgende punktene, medfører det at tilbyderen ikke kan velges som leverandør til oppdraget. Det vil si at tilbudet vil bli avvist i sin helhet. Tilbyder skal også signere på at punktene som er ramset opp følges/aksepteres Gjennomføringskrav Nr Krav Ja Nei 1 Betalingsbetingelser Fakturering ka skje etter hvert som oppdraget utføres, men ikke oftere enn èn gang i måneden. (jfr kontrakt) Betalingsbetingelsene er 28 dager etter fakturadato Oppdragets fakturaadresse: Larvik kommune Postboks Larvik Faktura merkes: Informasjonsprosjekt Larvik Bøkeskog, bestillernummer Det bekreftes herved at tilbudet som er avgitt er basert på tilfredsstillelse av alle kontraktsgjennomføringskrav nevnt over. Vi er inneforstått med at dersom tilbudet inneholder avvik fra de nevnte bestemmelser og minimumskrav gitt i dette dokument, vil dette føre til at vårt tilbud vil bli avvist i sin helhet. Oppdages det avvik i henhold til avgitt svar etter at en eventuell avtale er signert, vil betingelsene gitt over gå foran avviket. Det vil si at dersom kravet ikke etterleves i henhold til oppdragsgivers intensjoner, vil avtalen kunne sies opp med umiddelbar virkning. Tilbyder aksepterer å dekke eventuelle dokumenterte merkostnader oppdragsgiver påføres som følge av forholdet. Underskrift: Dato Stempel og signatur Side 10

11 5.2 Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge den tilbyder som har inngitt det økonomisk mest fordelaktige tilbud ved kontraktstildeling. Følgende kriterier og vekting legges til grunn: Tildelingskriterier Vekting % Pris for oppdraget 40 % Oppdragsforståelse 60 % De ovenstående komponentene vil bli tillagt vekt og vil samlet telle mot en totalvurdering av de enkelte tilbudene. Hvert kriterie, vil bli gitt en karakter (0-10 som siden vektes og summeres i en totalkarakter for hver enkelt tilbyder). Priser Alle kostander for oppdragsgiver skal inngå i prisene. Prisen oppgis som antall timer medgått tid x timepris. Oppdragsforståelse Tilbyder skal med bakgrunn i konkurransegrunnlagets beskrivelse av oppdraget, beskrive: hvordan oppdraget oppfattes forslag til arbeidsopplegg med: o en foreslått milepælsplan o timefordeling på de ulike aktivitetene for oppdraget (fylles ut i tabellen under) Aktivitet: Beskrivelse av aktivitet: Antall timer: Del I Plandel Del II Detaljutforming 1. Info.tavler ved hoved-/biinnganger 2. Temaskilt 3. Nettbasert informasjon Annet Møter med prosjektgruppa SUM: Underskrift: Dato Stempel og signatur Side 11

12 VEDLEGG FRA TILBYDER Vedlegg 1 Skatteattest Vedlegg 2 Merverdiavgiftattest Vedlegg 3 HMS-egenerklæring Andre vedlegg fra tilbyder: Side 12

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om kunden... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer