Saksnummer: EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører"

Transkript

1 Saksnummer: EVALUERING AV PILOT Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Bergen, august 2002

2 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste i Norge Nr. 2 av 4 i prosjektet: Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LVog AMK-operatører TITTEL EVALUERING AV PILOT Opplæring ved LV- Kvam desember 2001 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Web: E-post: Det hvite hus Haukelandsbakken Bergen Haukelandsbakken FORFATTER (E) Kristine Dreyer, Cathrine Strøm Layout/red. Cathrine Strøm, Anne Buset Vassbotn OPPDRAGSGIVER(E) KoKom SAKSNUMMER KD SAMMENDRAG OPPDRAGSGIVERS REF. PROSJEKTNUMMER DATO PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN) Kristine Dreyer GRADERING Åpen ANTALL SIDER 17 I tidsrommet desember 2001 ble det avholdt et opplæringskurs for sykepleiere ved LV-Kvam i Hordaland. Hovedinnholdet i pilotkurset var basert på moduler og leksjoner utarbeidet i forbindelse med KoKom-prosjektet Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LV- og AMK-operatører. Fra KoKoms side var det viktig å kunne få tilbakemeldinger og prøve ut i praksis om KoKoms opplæringspakke ville fungere etter formålet. Følgende evaluering gir et sammendrag av erfaringene som ble gjort etter gjennomføringen av kurspiloten i Kvam. KoKom retter en stor takk til alle som har bidratt med tilbakemeldinger til den videre utviklingen av opplæringspakken for LV- og AMK-operatører.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERING AV PILOT IT-basert opplæringsprogram for bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Kurs-informasjonspakke GJENNOMFØRING AV PILOT/KURS Timeplan og sentralens systembok med prosedyrer Evalueringsskjema EVALUERING AV GJENNOMFØRT PILOT Kursdeltakernes tilbakemelding på pilot/kurs Kursdeltakernes forslag til forbedring av pilot/kurs OPPFØLGING Oppfølging av kursdeltakere etter fullført opplæringskurs Etterarbeid KONKLUSJON VEDLEGG Brev til deltakere før kursstart Timeplan for kurset Oversikt av total vurdering etter gjennomføring av pilot/kurs Bekreftelse for deltagelse på opplæringskurs...17 Side: KoKom Rapport fra Pilot

4 1. SAMMENDRAG Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har tatt initiativ til et samarbeid med fagmiljøet i medisinsk nødmeldetjeneste for å utarbeide et modulbasert opplærings/oppfølgingsprogram. Et felles utgangspunkt i en faglig anbefaling, sammen med bruk av sentralens Systembok og Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et godt utgangspunkt for en god og ensartet håndtering av henvendelser til en LV/AMK-sentral. Kvam herad ønsket hjelp til opplæring av sykepleiere ved LV-Kvam. KoKom var i avsluttende fase med prosjektet Faglig anbefaling for opplæring og oppfølging av operatører ved LV og AMK-sentraler, og kunne tilby en pilot basert på moduler og leksjoner for LV-sentraler. Det er ikke vektlagt opplæring i akuttmedisinske tilstander i denne faglige anbefaling. Ved tilrettelegging av opplæringsdagene i Kvam, ble ekstern og lokal ekspertise vektlagt. Undervisningsform var variert og vekslet mellom gruppearbeid, forelesninger, praktisk innføring og trening med de tekniske utfordringene ved hjelp av RBO/SB simulator. I et opplæringsprogram er det viktig å gi en god innføring i hvilke oppgaver som skal utføres, utvikle systemforståelse og gi praktisk opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler. KoKom anbefaler: - Å sende/levere kurs-/informasjonspakke senest 14 dager før kursstart til deltakere. Vi anbefaler følgende innhold: a. praktiske opplysningene vedrørende kurset, b. timeplan, c. systemboka (deler av), d. kommunens beredskapsplan, e. kopier av en del undervisningsunderlag, f. lommeutgave av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp med opplærings CD, g. håndboka Når det haster i det norske helsevesen med CD-versjon (utarbeidet av KoKom, april 2001). - Innledningsvis på kurset bør det fokuseres på oppgaver som skal løses ved LVsentralen i henhold til medisinsk nødmeldetjeneste. - Å vektlegge lokale forhold. Dette innebærer at underviser må være kjent i kommunen. - Å flette inn eksisterende system og prosedyrer ved sentralen, samt gjeldende forskrifter og lovverk i undervisningen. Dette bør være tilgjengelig for kursdeltakerne gjennom hele kurset. - Å utvikle praktiske ferdigheter ved bruk av RBO/SB simulator under opplæring. - Å teste tekniske ferdigheter minimum en gang i måneden. - Å ha særskilt opplæring i andre oppgaver ved LV-sentralen (merkantile funksjoner, assistering ved pasientbehandling, laboratorium prosedyrer etc.). - Å følge opp LV-operatører med jevne mellomrom (individuelt og i grupper) og å gjennomgå hendelser (individuelt og i plenum). - At den enkelte operatør er deleansvarlig for gjennomgang av hendelser og oppfølging fra LV-sentralens ansvarlige. - At medisinskfaglig oppdatering/videreutvikling i medisinske problemstillinger gjennomgås på fagdager/jevnlige møter. KoKom Rapport fra Pilot

5 2. BAKGRUNN I henhold til Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten) fra 1. desember 2000 nr 1206, skal sentralene bemannes med helsepersonell. Forskriften inneholder ingen spesifikke krav eller retningslinjer for opplæring av personellet. Utvikling av et opplæringsprogram for operatører ved LV- og AMK-sentraler står svært sentralt blant de oppgaver som er tillagt Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). I juni 2000 startet KoKom prosjektet Faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av operatører på LV- og AMK-sentraler. Det er lagt vekt på systemforståelse, håndtering av henvendelser, respons, kommunikasjon og tekniske ferdigheter innen medisinsk nødmeldetjeneste. Planen er utarbeidet med moduler og leksjonsanvisninger. Prosjektet ferdigstilles 1. juni Det var ønske om en pilot i hovedprosjektet. En pilot kan gi verdifull erfaring i oppbygging og bruk av utarbeidede moduler med leksjoner. LV-sentralen i Kvam har siden 1989 vært plassert ved Toloheimen i Norheimsund. For å bedre legevaktstilbudet ble det bestemt at legevakten skal knyttes til et av legekontorene i kommunen. En døgnbemannet legevakt gir publikum en kvalitativt bedre tjeneste, og en bedre arbeidssituasjon for sykepleiere og leger. I den forbindelse ønsket kommunen en plan for opplæring av personell som skal håndtere henvendelser til sentralen. Reorganisering av legevakten i Kvam kommune skal skje fra 1. januar På LV-sentralen i Kvam har samtlige sykepleiere bred klinisk erfaring og anses som godt kvalifisert for den nye oppgaven. Det er seks stillingshjemler for sykepleiere ved LV-Kvam. Bemanningen varierer etter et fast system: Hverdag, helg, høytid Klokkeslett Bemanning Hverdag, helg Sykepleier Hverdag, helg Lege (tilstedevakt eller ved behov) Helg, høytid Sykepleier Helg, høytid Lege Helg, høytid Lege (tilstedevakt og ved behov) Helg, høytid Interkommunal LV ved AMK-Voss. Lokal lege i bakvakt. Forutsetningen for en pilot i Faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av operatører på LVog AMK-sentraler, var at den skulle organiseres gjennom et nært samarbeid mellom Kvam herad og KoKom. KoKom Rapport fra Pilot

6 3. ORGANISERING AV PILOT Organisering og planlegging av opplæringsdagene i Kvam var et samarbeidsprosjekt mellom Kvam herad og KoKom. Planlegging og gjennomføring av piloten ble gjennomført av kommunelege 1 i Kvam Arne O. Aksnes, leder for pleie og omsorgsavdelingen i Kvam Åslaug Bøhen Botnen og prosjektleder Kristine Dreyer fra KoKom. AMK-Voss har det overordnede ansvaret for LV-Kvam, og skal også håndtere henvendelsene fra Kvam på nattetid. AMK-Voss var derfor ønsket med i både opplæring og praktisk tilrettelegging av piloten, siden et opplæringskurs kan ikke planlegges uten tilgang til eksisterende samling av sentralens prosedyrer. Fra kommunens side så de det som hensiktsmessig å utvikle Systembok i samråd med eller over samme lest som eksisterende prosedyrebok ved AMK-Voss. (Dette var ikke ledd i piloten). Grunnet prioritering av andre oppgaver kunne ikke AMK-Voss delta i organisering av piloten. Til planlegging og tilrettelegging av undervisningen fikk vi god hjelp og støtte fra sykepleierne, Gunvor Engtrø fra Rogaland og Åge Jensen fra Hordaland. Begge har bred erfaring fra opplæring og daglig drift av LV-sentral. Kommunelege 1 i Kvam underviste om lokale forhold. Sykepleier Bjarte Almenning har under forarbeidet med oppstart av sentralen og piloten utarbeidet Systembok for LV-Kvam. RBO/SB-simulator ble brukt for å få et godt grunnlag i praktisk innføring og trening i tekniske utfordringer. Simulatoren var lånt fra AMK-Stavanger. Kurset fokuserte på følgende: - historikk og jus i den norske nødmeldetjenesten, - LV-sentralens oppgaver og funksjoner, - mottak og oppfølging av hendelser, - tekniske hjelpmidler; teknikk, IKT radioteori, helseradionettet, praktisk bruk av mobilt utstyr, - ikke tekniske hjelpmidler; systembok, kartverk, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, - egne ressurser og organisering. Undervisningsformen var planlagt variert og vekslet mellom forelesninger, selvstendig innsats og gruppearbeid. Hensikten var å oppnå høy læringseffekt i mest mulig realistiske situasjoner i forhold til henvendelser på LV-sentralen. KoKom Rapport fra Pilot

7 3.1 IT-basert opplæringsprogram for bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Som en del av pilotprosjektet ble IT basert opplæringsprogram i bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp innlemmet. Opplæringsprogrammet var utarbeidet av Den norske Lægeforening og Lærdal A/S. Prosjektet har utviklet et elektronisk basert opplærings- og treningsprogram i bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp for personell i LV- og AMKsentraler. Materiellet er ment til bruk for selvstudium og som hjelpemiddel ved organisert undervisning. Programmet skal gi brukeren innføring i logikken som brukes i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dette for å oppnå riktig respons basert på definerte kriterier i den situasjon nødmeldingen gjelder. 3.2 Kurs-informasjonspakke Vår plan var å distribuere en kurs-informasjonspakke til deltakerne 14 dager før kursstart. På grunn av forlenget leveringstid på bestilt materiale, mottok deltakerne kurs/informasjonsmateriell seks dager før kursstart. AMK-Voss var invitert til å delta med sykepleiere. Helgen før kursstart ble vi informert om at tre personer ønsket å delta. Den sene tilbakemeldingen skyltes kommunikasjonssvikt, noe som medførte at de tre påmeldte ikke mottok kurs-informasjonspakke før kursstart. Kurs-informasjonspakken bestod av: a. praktiske opplysningene vedrørende kurset, b. timeplan, c. utdrag av Systemboka, d. Kvam herad sin beredskapsplan, e. kopier av en del undervisningsunderlag, f. lommeutgave av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp med opplærings-cd, g. håndboka Når det haster i det norske helsevesen med CD-versjon. (Utarbeidet av KoKom, april 2001). Vi ønsket at kursdeltakerne skulle forberede seg med å blant annet sette seg inn i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Norsk indeks er et system for håndtering av henvendelser og felles retningslinjer for samhandling. Følgende kortblad ble anbefalt lest før kurset: - kort nr 40: forord og ut boka, - kort nr 24: krisehjelp, - kort nr 31: samarbeid med andre, - kort nr 05: bestilte oppdrag. KoKom Rapport fra Pilot

8 4. GJENNOMFØRING AV PILOT/KURS Sted for kurs: Rådhuset, Norheimsund Varighet av kurs: Mandag 3. desember onsdag 5. desember 02 Klokkeslett for kurs: , 45 minutters økter og lunsj midt på dagen Kursdeltakere: 9 sykepleiere fra AMK-Kvam 3 sykepleiere fra AMK-Voss Tema: - Historikk og jus i den norske nødmeldetjenesten. - LV-sentralens oppgaver og funksjoner, - Mottak og oppfølging av hendelser. - Tekniske hjelpmidler; teknikk, IKT radioteori, helseradionettet, praktisk bruk av mobilt utstyr). - Ikke tekniske hjelpmidler; systembok, kartverk, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp ). - Egne ressurser og organisering. 4.1 Timeplan og sentralens systembok med prosedyrer Timeplan ble satt opp etter utarbeidede moduler og leksjoner. Et opplæringsprogram baseres ikke på leksjoner alene, men også på den eksisterende System- og prosedyreboka ved sentralen. Disse ble flettet inn i undervisningen fra dag èn og var tilgjengelig for kursdeltakerne i papirformat. Systemboka var under utarbeidelse da planlegging av piloten startet. Koordinerende sykepleier Bjarte Almenning ved LV-Kvam har gjort et stort arbeid ved utarbeidelse av denne. Aktuelle prosedyrer ble hentet fram og diskutert under kurset. For mer informasjon om tema og fordeling av leksjoner, se kapittel 8.2. Lokalt og eksternt fagpersonell var knyttet til undervisningen. Mer informasjon om dette i kapittel Evalueringsskjema På siste kursdag, mottok kursdeltakerne et evalueringsskjema over kurset. Skjemaet var tredelt. Første del av skjemaet inneholdt en hilsen til kursdeltakeren fra kursarrangørene og foreleserne, med en forklaring på behovet for tilbakemelding. Andre del av skjema var en tabell med spørsmål og fire svaralternativer (svært bra, god, mindre bra, dårlig). Skjemaet omhandlet spørsmål om tilsendt kursmateriell (5 spørsmål) og på kursets innhold og presentasjon (15 spørsmål). Tredje del gav kursdeltakeren mulighet til å gi en tilbakemelding i form av egne ord med forslag og ideer til eventuell forbedring av; informasjon i forkant av LV-kurs, innhold og presentasjon av emner, opplærings-cd i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, samt plass til egne kommentarer. Evalueringsskjemaene ble samlet inn på slutten av siste kursdag. Kursdeltakerne svarte anonymt. Nummerering av kursdeltaker er tilfeldig og det er ingen mulighet for å koble navn på kursdeltaker og svar på evalueringsskjema. KoKom Rapport fra Pilot

9 5. EVALUERING AV GJENNOMFØRT PILOT Timeplan ble satt opp etter utarbeidede moduler og leksjoner. Allerede ved de første innledende leksjoner oppdaget vi at det var en feil å ikke starte med en innføring i hvilke oppgaver kursdeltakere vil få på LV-sentralen. Det var behov for en ny modul: Modul 0, Operatørens oppgaver og funksjon. Modulen må inneholde en klar og tydelig innføring i operatørens oppgaver ved sentralen. Dette gjelder både ved henvendelser på telefon og ved ansvar for at sentralen virker som et kommunikasjonsknutepunkt. Modul 0 ble utarbeidet etter avsluttet kurs, og er presentert i hovedprosjektet for piloten ( Faglig opplæring i opplæring/oppfølging av LV- og AMK-operatører ). Etter avsluttet kurs, ble evalueringsskjemaene samlet inn. Evalueringsskjemaet bestod av 20 spørsmål, hvorav 11 spørsmål var besvart av alle kursdeltakere og 9 spørsmål var mangelfullt besvart. (For mer informasjon om evalueringsskjemaet, se kapittel 4.2). Kursdeltakerne fra AMK-Voss mottok kursmateriale på første kursdag, og hadde derfor ikke mulighet for å svare på spørsmålene om tilsendt kursmateriale. Da evalueringsskjemaene ble anonymt besvart, var det derfor ikke mulig å luke ut svarene fra sykepleierne ved AMK- Voss. I andre del av evalueringsskjemaet skulle kursdeltakerne svare i form av et kryss i aktuelt svaralternativ. Tre av kursdeltakerne har svart med to kryss på noen av spørsmålene. Dette gjaldt for en kursdeltaker i totalt åtte avkrysninger, og for to kursdeltakerne i en avkrysning. Svarene er blitt tolket som ekstremverdiene av svaralternativene. Dette betyr at avkrysning i både svært bra og god, gis tolkning svært bra. Videre ved avkrysning av både mindre bra og dårlig, tolkes dette til dårlig. Noen spørsmål var også ubesvart. Dette gjaldt for seks kursdeltakere i totalt tolv spørsmål. Mer om kursdeltakernes svar i kapittel 5.1. På tredje og siste del av evalueringsskjemaet, hadde kursdeltakerne anledning til å gi forslag til forbedringer av kurset. Mange av kursdeltakere hadde svart på dette. Mer om kursdeltakernes svar i kapittel Kursdeltakernes tilbakemelding på pilot/kurs Tilsendt kursmateriell: Det var et godt totalinntrykk blant kursdeltakerne på tilsendt kursmateriell. Over halvparten (7:11), syntes at den praktiske informasjonen før kurstart var god. De andre kursdeltakerne (4:11) hadde ulike meninger. For over halvparten av kursdeltakerne var den helhetlige nytteverdien av tilsendt materiell, svært bra (3:11) eller god (4:11). Resten av kursdeltakerne (3:4) svarte i hovedsak at den var mindre bra. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp var blant tilsendt kursmateriell. Den ble tilsendt som håndbok og CD. Alle unntatt en kursdeltaker, svarte at håndboka enten var svært bra (6:12) eller god (5:12). En svarte at den var dårlig. Tilbakemeldingen på CD-en, var at den var svært god (4:11) eller god (4:11). En kursdeltaker mente at den var mindre bra og to mente at den var dårlig. Anbefalt lesning: Før kurssart ble kursdeltakerne anbefalt å lese gjennom fire kort i systemboka. (Oversikt over aktuelle kort, se kapittel 3.2). Alle unntatt to kursdeltakerne (9:11), svarte av dette var av god nytteverdi. KoKom Rapport fra Pilot

10 Kursets innhold og presentasjon: Det var et godt totalinntrykk hos kursdeltakerne på kurset innhold og presentasjon. Se tabell 1 for oversikt over kursdeltakerens tilbakemelding For mer detaljert oversikt over spørsmål og svar på evalueringsskjemaet, se kapittel 8.3. Tabell 1. Oversikt over kursdeltakerens tilbakemelding etter gjennomført opplæringskurs. Kursets innhold Historikk og jus i den norske nødmeldetjenesten LV-sentralens oppgaver og funksjoner Mottak og oppfølging av hendelser Tekniske hjelpmidler (teknikk, IKT radioteori, helseradionettet, praktisk bruk av mobilt utstyr) Ikke tekniske hjelpmidler (systembok, kartverk, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp ) Tilbakemelding fra kursdeltakere: 8 av 12 svarte at innholdet og presentasjonen av historikk, lovverk og jus i den norske nødmeldetjenesten var god. De andre svarte at den enten var svært god (2:12) eller mindre bra (2:12). 7 av 12 svarte at innhold og presentasjon av LV-sentralens oppgaver og funksjoner var god. De som ikke svarte at den var god, svarte at den enten var svært god (3:12) eller mindre bra (2:12). 8 av 11 svarte at mottak og oppfølging av hendelser, hadde et godt innhold og presentasjon. De andre svarte at den enten var svært god (1:18) eller mindre bra (2:12). Total tilbakemelding på innhold og presentasjon av tekniske hjelpmidler, var svært god eller god. Kun en av kursdeltakerne svarte at innholdet og presentasjonen av helseradionettet var mindre bra. Total tilbakemelding på innhold og presentasjon av ikke-tekniske hjelpemidler, var fra svært bra til god og mindre god. Kursdeltakerne svarte i hovedsak at systembok og kartverk ble godt presentert og hadde et godt innhold (9:12), de andre svarte at den enten var svært god (1:12) eller mindre god (2:12). Videre svarte kursdeltakerne at innføring i Norsk indeks var god (10:12). De to øvrige kursdeltakerne svarte at den var svært god. Forståelse og bruk av Norsk indeks, ble gjennomgått ved hjelp av gruppearbeid og rollespill. Halvparten av kursdeltakerne svarte at gruppearbeidet var svært bra (6:12), resten svarte at det var bra (4:12) eller mindre bra (2:12). Tilbakemeldingen på bruk av rollespill var dårligere. De fleste svarte at rollespillet enten var bra (5:12) eller mindre bra (4:12). Et par svarte at det var svært bra og en svarte at det var dårlig. Egne ressurser og organisering Alle unntatt en kursdeltaker svarte at innhold (10:11) og presentasjon (9:10) var god. Den siste kursdeltakeren hadde svart at innhold og presentasjon var mindre bra. Kun litt over halvparten av kursdeltakerne (7:12) svarte på spørsmålet om egne ressurser. Blant de som svarte, svarte litt over halvparten (4:7) at den var god. Resten svarte at den enten var svært bra (1:7) eller mindre bra (2:7). 5.2 Kursdeltakernes forslag til forbedring av pilot/kurs Helhetlig vurdering: Ingen av kursdeltakernes kom med total negativ vurdering av kurset. De svarte at kurset var nyttig, oppdaterende og informerende, samt logisk oppbygd. Bra med praktiske øvelser, men i blant for lite tid på disse og oppfordring til flere planlagte hendelseskasus. Noen svarte at det var for liten tid til å gå grundig gjennom alt, spesielt det som var av radio- teknisk art. Det var også forslag om å endre rekkefølgen av tema og presentere det tekniske før Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Noen kursdeltakere svarte KoKom Rapport fra Pilot

11 at kurset hadde en del løse tråder. Hva dette var, ble ikke spesifisert. En kursdeltaker svarte, at kurset hadde en god dialog. Noen kommenterte at det kunne være en ulempe at personer med ulikt erfaringsgrunnlag (nybegynnere vs flere års praksis), deltok på samme kurs. Forslag om å fokusere mer på lokale forhold. Tilsendt kursmateriell med Norsk indeks på CD: Mange etterlyste en tidligere levering av kursmateriellet. Minst 10 dager før. Dette gir større læringseffekt og mer tid til forberedelser (både læremessig og for å ordne praktiske detaljer). Mange tilbakemeldinger omhandlet opplærings CD-en i Norsk indeks. Den var nyttig, innholdsrik og oversiktlig, men en mer realistisk framstilling var ønsket. Kritikken gikk ut på at opplesningen var monoton og at innringer måtte forholde seg til for mye informasjon på en gang. Opplesningen gikk dessuten tregt med lange pauser. Videre ble det kritisert at samme hendelse ble presentert på CD og i oppgaven etterpå. Med fordel kunne flere hendelseskasus vært med på CD-en. Brukeren av CD-en bør også ha mulighet til å bevege seg frem og tilbake på CD-en. En kommenterte at lydkvaliteten var lav/dårlig. Hjelpmidler: Kan være aktuelt å innføre GIS, GPS og mer detaljerte kart. Organisering av nødmeldetjenesten og LV-sentralens oppgaver og funksjoner: Flere ønsket mer tid om organisering av redningstjeneste og kommunenes helsebredskapsplan. Noen ønsket at flere konkrete oppgaver og funksjoner ble presentert for LV-sentralen. Innhold og presentasjon ble for lite konkret. Det var også ønske om mer konkret innhold om Mottak og oppføling. Bruk av rollespill som ledd under læringen: Det var stor tilbakemelding på bruken av rollespill. Kursdeltakerne mente at læringsverdien ville bli større, hvis skuespillet var i mindre grupper (grupper på to eller tre). Noen mislikte situasjonen med at mange fulgte med i deres roller. KoKom Rapport fra Pilot

12 6. OPPFØLGING I henhold til hovedprosjektet Faglig anbefaling for opplæring/oppfølging, har operatørene krav på oppfølging fra de ansvarlige ved sentralen. Oppfølging anbefales med gjennomgang av hendelser både individuelt og i grupper. Den enkelte operatør må ved behov selv ta ansvar for gjennomgang av hendelser. For medisinskfaglig og teknisk oppdatering/videreutvikling bør medisinske problemstillinger gjennomgås på fagdager. Fagdagene arrangeres 1-2 ganger årlig. Øvelser vedrørende tekniske ferdigheter bør testes minimum en gang i måneden. 6.1 Oppfølging av kursdeltakere etter fullført opplæringskurs Piloten innebar oppfølging i tråd med anbefalinger fra hovedprosjektet. Seks måneder etter opplæring (3. juni 2002), ble det holdt et møte mellom kursansvarlige og LV-Kvam. Før møtet var sykepleierne bedt om å presentere to hendelser hver, som ville bli gjennomgått med fokus på håndtering, bruk av Norsk indeks og prosedyrer, samhandling med andre aktører samt den tekniske håndtering av telefon og SB-apparat. I tillegg var det lagt inn tid for oppdatering av praktisk teknisk håndtering av telefon og SB-apparat. Oppfølgingsmøtet presenterte seks ulike hendelser, alle røde responser. Hvert tilfelle ble diskutert i henhold til valg av respons, utsending av alarm, varsling av AMK-Voss, kontakt med innringer og egen opplevelse av håndtering. Gjennomgang av hendelser ble en positiv opplevelse for deltakerne. 6.2 Etterarbeid Følgende utfordringer ble avdekket under gjennomgang av hendelser. Disse ble referatført og behandles videre. Utfordringer spesifikt for LV-Kvam: - Bør utarbeide egne prosedyrer for hendelser på Kvamskogen. - Alarmpermen må inneholde prosedyre for oppkopling av Nipensendaren til aksjonssambandet - Dersom samarbeidet med AMK-Voss ikke fungerer tilfredstillende, bør en ta dette opp så snart som mulig. Dette skal dokumenteres i samarbeidsloggen. - Hvis problem med å koble opp til AMK-Voss, bruk AMK-Bergen. - Vurdere og avklare om det ved utsending av øvingsalarmer er hensiktsmessig å koble opp AMK-Voss til aksjonssambandet og gjennomføre ny kvitteringsrunde - Ønske om en mer lokal vinkling på undervisningen. - Bedre opplæring på laboratorium og i merkantile funksjoner. - Ønske om et oppfriskningskurs i radioprosedyrer. Dette vil arrangeres etter ca. ni måneders drift. KoKom Rapport fra Pilot

13 Generell utfordringer for operatører: - Viktig å holde kontakt med innringer og informere om hva en gjør. - Med unntak skal en i prinsippet aldri opplyse om pasientens navn på nettet. Eksempler på tilfeller der unntak kan være aktuelt: Hvis utrykkingspersonellet finner fortere fram fordi de kjenner pasienten. Kjent pasient med spesiell problemstilling. - Viktig å selv ta initiativ til debrifing hvis det er behov for dette. Om en føler en har håndtert ein situasjon for dårlig eller det har vært en spesiell hendelse, bør en samme dag snakke med lege og/eller ambulansepersonell. - Gjennomgangen av hendelse var så nyttig at dette bør være en fast del av personalmøtene videre. KoKom Rapport fra Pilot

14 7. KONKLUSJON På bakgrunn av tilbakemelding fra kursdeltakere og erfaring fra kursansvarlige trekkes følgende konklusjon: - Informasjonsmateriale må sendes ut minimum to uker før kursstart. - Operatørens oppgaver og funksjon må tydeliggjøres. En egen modul omhandler dette. Innhold: Innføring i oppgaver ved sentralen, både ved håndtering av henvendelser på telefon og ansvar for at sentralen skal virke som et kommunikasjonsknutepunkt. - Et opplæringsprogram må bestå av leksjoner, eksisterende system og prosedyreboka ved sentralen. Disse må flettes inn i undervisningen fra dag èn og være tilgjengelig for kursdeltakere i papirformat under kurset. Det vil også anbefales at denne sendes ut til kursdeltakere sammen med materiell i kurs/informasjonspakken. Aktuelle prosedyrer bør hentes fram og diskuteres under kurset. - Undervisningen må vektlegge lokale forhold. - Opplærings-CDen Norsk indeks for medisinsk nødhjelp var et svært nyttig hjelpemiddel. Den ble nyttet som selvstudium både før og etter kurset av deltakerne og av instruktør under opplæring i bruk av Norsk indeks. (Versjonen som ble nyttet hadde noen svakheter, disse er rettet opp i versjon 2). - Svært nyttig med oppgaver der en gjennomgår hendelsesforløp. Bør fokusere på realistiske hendelsesforløp fra sentralene som kan diskuteres/ løses i plenum/grupper. - Gjennomføre rollespill i små grupper (2-3 deltakere). - Tilrettelegges kurset slik at både deltakere med og uten erfaring kan ha faglig og praktisk nytte av undervisningsformen. KoKom Rapport fra Pilot

15 8. VEDLEGG 8.1 Brev til deltakere før kursstart Til kursdeltakerne Deres referanse Vår referanse Sted/dato /KD Bergen, Invitasjon og informasjon til 3 dagers kurs for sykepleiere som skal betjene henvendelser ved LV-Kvam Tid: 3-5 desember kl. 09:00-16:00 Sted: Rådhuset i Norheimsund Opplæring for dere som skal betjene henvendelser til LV-Kvam fra 1. januar 2002, vil foregå som en pilot. Dette er i forbindelse med et prosjekt ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), hvor vi utvikler en nasjonal standard for operatører ved landets LV-og AMK-sentraler. Dette medfører at dere blir prøvekaniner for et helt nytt opplærings-oppsett. Det er viktig at vi trekker erfaringer av dette, slik at tilbakemeldinger vi får fra dere underveis er viktige. Vi sender dere materiell som dere må ha sett gjennom og gjort dere kjent med før kursstart: 1.Lommeutgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Norsk indeks er et system for håndtering av henvendelser og felles retningslinjer for samhandling. Det er viktig at dere leser gjennom boka, og spesielt - kort nr 40 forord og ut boka kort nr 24 krisehjelp kort nr 31 samarbeid med andre kort nr 05 bestilte oppdrag 2. En interaktiv CD som ledd i opplæringen i bruk av norsk indeks. Denne er beregnet også som selvstudium, slik at den bør du gå igjennom før kurset starter. Følgende emner vi vil gå gjennom disse tre dagene Historikk, lovverk og jus Mottak og oppfølging av hendelser Teknikk, IKT Hjelpemidler (med.indeks, systembok) Egne ressurser Andre nødetater og samarbeidspartnere Redningstjeneste og katastrofeberedskap 1,5 timer 2.0 timer 4.0 timer 3.5 timer 4.0 timer 2.0 timer 2.0 timer KoKom Rapport fra Pilot

16 Vi vil utarbeide en noe mer oversiktlig timeplan før kursstart. Vel møtt til dere alle, hvis noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss. Med vennlig hilsen Arne O. Aksnes Kristine Dreyer Kommunelege 1 Sykepleiekonsulent Kvam herad KoKom Telefon: Telefon: Vedlegg:Håndboka Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Interaktiv opplærings-cd KoKom Rapport fra Pilot

17 8.2 Timeplan for kurset Plan over kursdager i Norheimsund 3 5 desember 2001 Tid Mandag 3. des 01 Tirsdag 4. des 01 Onsdag 5. des Velkommen/innledning. Deltakerne presenterer seg Historikk, lovverk og jus. Den norske nødmeldetjeneste LV-sentralens oppgaver og funksjoner Hjelpemidler: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Innføring av Norsk indeks Innføring av Norsk indeks Teknikk/ IKT, radioteori Praktisk bruk av helseradionettet Sambandstrening Lunsj Lunsj Lunsj Hjelpemidler: systembok, kart og kartverk Mottak og oppfølging av hendelse Mottak og oppfølging av hendelser Fra det trivielle til det akutte mestring. Rollespill Rollespill Praktisk trening Egne ressurser. Beredskapsplan Klassens time Oppsummering Oppsummering Oppsummering og avslutning KoKom Rapport fra Pilot

18 8.3 Oversikt av total vurdering etter gjennomføring av pilot/kurs Tilsendt materiell Praktisk informasjon før kurset Helhetlig nytteverdi av tilsendt materiell Tilsendt CD for selvstudium av bruk av Norsk indeks for med. nødhjelp Tilsendt rød håndbok Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Nytteverdi av gjennomlesing av anbefalte kort (40, 31, 24, og 05) Kurs: innhold og presentasjon Historikk, lovverk og jus- den norske nødmeldetjenesten Lv-sentralens oppgaver og funksjoner Hjelpemidler Systembok kart og kartverk Mottak og oppfølging av hendelser Hjelpemidler: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp innføring Gruppearbeid i bruk av norsk indeks Rollespill i bruk av norsk indeks Teknikk /IKT radioteori Enkel radioteori Radioprosedyrer Helseradionettet Praktisk bruk av mobilt utstyr Organisering av redningstjeneste Kommunens helseberedskapsplan Egne ressurser Svært bra God Mindre bra Dårlig Total Total vurdering av kurset KoKom Rapport fra Pilot

19 8.4 Bekreftelse for deltagelse på opplæringskurs Kvam herad Fornavn Etternavn Har gjennomført et opplæringskurs i medisinsk nødmeldetjeneste med fokus på håndtering av henvendelser til LV-Kvam. Kurset ble organisert og gjennomført som pilot i prosjekt Nasjonal standard for opplæring/oppfølging av LV og AMK operatører ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). Kvam herad deltok i planlegging og gjennomføring av kurset. Kursperiode: 3. desember 5. desember 2001 Varighet: 21 undervisningstimer Undervisningsformen var variert og vekslet mellom selvstendig innsats, gruppearbeid og forelesninger. Dette er gjort for å skape mest mulig realistiske forhold med hensyn til henvendelser på LV-sentralen. Følgende tema er gjennomgått: Historikk og jus i den norske nødmeldetjenesten LV-sentralens oppgaver og funksjoner Mottak og oppfølging av hendelser Tekniske hjelpmidler (teknikk, IKT radioteori, helseradionettet, praktisk bruk av mobilt utstyr) Ikke tekniske hjelpmidler (systembok, kartverk, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp ) Egne ressurser og organisering Bergen, den 31. Mai 02 For KoKom For Kvam herad Kristine Dreyer Prosjektleder/kursansvarlig Arne O. Aksnes Kommunelege KoKom Rapport fra Pilot

20

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Den norske legeforening Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Postboks

Detaljer

Opplæringsprogram for trykktesting

Opplæringsprogram for trykktesting Opplæringsprogram for trykktesting Målsetting Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009 1 Evaluering av kurs Varme Arbeider Analyse av egne innsamlede data gjennomført for v/ Monica Varan Prosjektinformasjon har selv gjennomført telefonintervju med deltakere på kurset Varme arbeider. Svarene

Detaljer

Forslag til faglig anbefaling for opplæring/ oppfølging av LV- og AMK-operatører

Forslag til faglig anbefaling for opplæring/ oppfølging av LV- og AMK-operatører Forslag til faglig anbefaling for opplæring/ oppfølging av LV- og AMK-operatører Et prosjekt ved KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Innhold: 1. Hovedrapport 2.

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Opplæringsprogram for trykktesting

Opplæringsprogram for trykktesting Opplæringsprogram for trykktesting Målsetting Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO høsten 2015.

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO høsten 2015. Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO høsten 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler, (co kursholder) & Nina Elisenberg, (hovedkursholder) 1 I. Innholdsfortegnelse: I. Innholdsfortegnelse...s.2

Detaljer

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO våren 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler og Nina Elisenberg

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO våren 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler og Nina Elisenberg Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO våren 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler og Nina Elisenberg 1 I. Innholdsfortegnelse: I. Innholdsfortegnelse.s.2 II. KIB- kurs i belastningsmestring s.3

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nklm Nklm Etablert av Helsedepartementet, oppstart i 2005 Bevilgning via Statsbudsjettet Ansvar for legevakt

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 v2.2-18.03.2013 Til landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/8812-19 Saksbehandler: Hanne Undlien Dato: 02.07.2015 Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 Helsedirektoratet

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA 1. FEBRUAR 2013 TRENER 1 BILJARD TRENERLØYPA MÅL Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Gi en innlæring av grunnleggende biljardtekniske ferdigheter. Utvikle

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Gunnar Nossum Jon Olav Veie NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 ii Tittel Forfattere : BYGDEKOMPASSET Evaluering av de tre første kursene : Gunnar

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Informasjon om diplomeringsprogram i NRR Klubbene melder selv de oppdrettere som ønsker å diplomere seg til NRRs kontor innen påmeldingsfristen utløper. Alle påmeldinger skjer via klubb, det sendes inn

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Tidspunkt for gjennomføring av kurs og eksamen avtales nærmere med Oppdragsgiver fortløpende etter kontraktsinngåelse.

Tidspunkt for gjennomføring av kurs og eksamen avtales nærmere med Oppdragsgiver fortløpende etter kontraktsinngåelse. Vedlegg A: Kundens beskrivelse av oppdraget Legemiddelhåndtering, kurs/opplæring samt farmasøytiske tjenester konkurranse 2011/4007: 1. LEGEMIDDELKURS: Denne delen av anskaffelsen gjelder de tjenestestedene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse:

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse: TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR BRUKERMANUAL Kontaktadresse: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse Postboks 7810, 5020 Bergen Tlf 55

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo SØKNADSSKJEMA SENDES TIL: NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo Personlig data og informasjon FORNAVN ETTERNAVN FØDSELSDATO ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON/MOBIL EPOST YRKE Viktig informasjon

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til. Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til. Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo Medhjelperkurs i oppgjør er et kurs over 4 dager De tre første dagene er det undervisning og siste kursdag avholdes

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer