Saksnummer: EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører"

Transkript

1 Saksnummer: EVALUERING AV PILOT Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Bergen, august 2002

2 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste i Norge Nr. 2 av 4 i prosjektet: Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LVog AMK-operatører TITTEL EVALUERING AV PILOT Opplæring ved LV- Kvam desember 2001 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Web: E-post: Det hvite hus Haukelandsbakken Bergen Haukelandsbakken FORFATTER (E) Kristine Dreyer, Cathrine Strøm Layout/red. Cathrine Strøm, Anne Buset Vassbotn OPPDRAGSGIVER(E) KoKom SAKSNUMMER KD SAMMENDRAG OPPDRAGSGIVERS REF. PROSJEKTNUMMER DATO PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN) Kristine Dreyer GRADERING Åpen ANTALL SIDER 17 I tidsrommet desember 2001 ble det avholdt et opplæringskurs for sykepleiere ved LV-Kvam i Hordaland. Hovedinnholdet i pilotkurset var basert på moduler og leksjoner utarbeidet i forbindelse med KoKom-prosjektet Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LV- og AMK-operatører. Fra KoKoms side var det viktig å kunne få tilbakemeldinger og prøve ut i praksis om KoKoms opplæringspakke ville fungere etter formålet. Følgende evaluering gir et sammendrag av erfaringene som ble gjort etter gjennomføringen av kurspiloten i Kvam. KoKom retter en stor takk til alle som har bidratt med tilbakemeldinger til den videre utviklingen av opplæringspakken for LV- og AMK-operatører.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN ORGANISERING AV PILOT IT-basert opplæringsprogram for bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Kurs-informasjonspakke GJENNOMFØRING AV PILOT/KURS Timeplan og sentralens systembok med prosedyrer Evalueringsskjema EVALUERING AV GJENNOMFØRT PILOT Kursdeltakernes tilbakemelding på pilot/kurs Kursdeltakernes forslag til forbedring av pilot/kurs OPPFØLGING Oppfølging av kursdeltakere etter fullført opplæringskurs Etterarbeid KONKLUSJON VEDLEGG Brev til deltakere før kursstart Timeplan for kurset Oversikt av total vurdering etter gjennomføring av pilot/kurs Bekreftelse for deltagelse på opplæringskurs...17 Side: KoKom Rapport fra Pilot

4 1. SAMMENDRAG Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har tatt initiativ til et samarbeid med fagmiljøet i medisinsk nødmeldetjeneste for å utarbeide et modulbasert opplærings/oppfølgingsprogram. Et felles utgangspunkt i en faglig anbefaling, sammen med bruk av sentralens Systembok og Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et godt utgangspunkt for en god og ensartet håndtering av henvendelser til en LV/AMK-sentral. Kvam herad ønsket hjelp til opplæring av sykepleiere ved LV-Kvam. KoKom var i avsluttende fase med prosjektet Faglig anbefaling for opplæring og oppfølging av operatører ved LV og AMK-sentraler, og kunne tilby en pilot basert på moduler og leksjoner for LV-sentraler. Det er ikke vektlagt opplæring i akuttmedisinske tilstander i denne faglige anbefaling. Ved tilrettelegging av opplæringsdagene i Kvam, ble ekstern og lokal ekspertise vektlagt. Undervisningsform var variert og vekslet mellom gruppearbeid, forelesninger, praktisk innføring og trening med de tekniske utfordringene ved hjelp av RBO/SB simulator. I et opplæringsprogram er det viktig å gi en god innføring i hvilke oppgaver som skal utføres, utvikle systemforståelse og gi praktisk opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler. KoKom anbefaler: - Å sende/levere kurs-/informasjonspakke senest 14 dager før kursstart til deltakere. Vi anbefaler følgende innhold: a. praktiske opplysningene vedrørende kurset, b. timeplan, c. systemboka (deler av), d. kommunens beredskapsplan, e. kopier av en del undervisningsunderlag, f. lommeutgave av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp med opplærings CD, g. håndboka Når det haster i det norske helsevesen med CD-versjon (utarbeidet av KoKom, april 2001). - Innledningsvis på kurset bør det fokuseres på oppgaver som skal løses ved LVsentralen i henhold til medisinsk nødmeldetjeneste. - Å vektlegge lokale forhold. Dette innebærer at underviser må være kjent i kommunen. - Å flette inn eksisterende system og prosedyrer ved sentralen, samt gjeldende forskrifter og lovverk i undervisningen. Dette bør være tilgjengelig for kursdeltakerne gjennom hele kurset. - Å utvikle praktiske ferdigheter ved bruk av RBO/SB simulator under opplæring. - Å teste tekniske ferdigheter minimum en gang i måneden. - Å ha særskilt opplæring i andre oppgaver ved LV-sentralen (merkantile funksjoner, assistering ved pasientbehandling, laboratorium prosedyrer etc.). - Å følge opp LV-operatører med jevne mellomrom (individuelt og i grupper) og å gjennomgå hendelser (individuelt og i plenum). - At den enkelte operatør er deleansvarlig for gjennomgang av hendelser og oppfølging fra LV-sentralens ansvarlige. - At medisinskfaglig oppdatering/videreutvikling i medisinske problemstillinger gjennomgås på fagdager/jevnlige møter. KoKom Rapport fra Pilot

5 2. BAKGRUNN I henhold til Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten) fra 1. desember 2000 nr 1206, skal sentralene bemannes med helsepersonell. Forskriften inneholder ingen spesifikke krav eller retningslinjer for opplæring av personellet. Utvikling av et opplæringsprogram for operatører ved LV- og AMK-sentraler står svært sentralt blant de oppgaver som er tillagt Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). I juni 2000 startet KoKom prosjektet Faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av operatører på LV- og AMK-sentraler. Det er lagt vekt på systemforståelse, håndtering av henvendelser, respons, kommunikasjon og tekniske ferdigheter innen medisinsk nødmeldetjeneste. Planen er utarbeidet med moduler og leksjonsanvisninger. Prosjektet ferdigstilles 1. juni Det var ønske om en pilot i hovedprosjektet. En pilot kan gi verdifull erfaring i oppbygging og bruk av utarbeidede moduler med leksjoner. LV-sentralen i Kvam har siden 1989 vært plassert ved Toloheimen i Norheimsund. For å bedre legevaktstilbudet ble det bestemt at legevakten skal knyttes til et av legekontorene i kommunen. En døgnbemannet legevakt gir publikum en kvalitativt bedre tjeneste, og en bedre arbeidssituasjon for sykepleiere og leger. I den forbindelse ønsket kommunen en plan for opplæring av personell som skal håndtere henvendelser til sentralen. Reorganisering av legevakten i Kvam kommune skal skje fra 1. januar På LV-sentralen i Kvam har samtlige sykepleiere bred klinisk erfaring og anses som godt kvalifisert for den nye oppgaven. Det er seks stillingshjemler for sykepleiere ved LV-Kvam. Bemanningen varierer etter et fast system: Hverdag, helg, høytid Klokkeslett Bemanning Hverdag, helg Sykepleier Hverdag, helg Lege (tilstedevakt eller ved behov) Helg, høytid Sykepleier Helg, høytid Lege Helg, høytid Lege (tilstedevakt og ved behov) Helg, høytid Interkommunal LV ved AMK-Voss. Lokal lege i bakvakt. Forutsetningen for en pilot i Faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av operatører på LVog AMK-sentraler, var at den skulle organiseres gjennom et nært samarbeid mellom Kvam herad og KoKom. KoKom Rapport fra Pilot

6 3. ORGANISERING AV PILOT Organisering og planlegging av opplæringsdagene i Kvam var et samarbeidsprosjekt mellom Kvam herad og KoKom. Planlegging og gjennomføring av piloten ble gjennomført av kommunelege 1 i Kvam Arne O. Aksnes, leder for pleie og omsorgsavdelingen i Kvam Åslaug Bøhen Botnen og prosjektleder Kristine Dreyer fra KoKom. AMK-Voss har det overordnede ansvaret for LV-Kvam, og skal også håndtere henvendelsene fra Kvam på nattetid. AMK-Voss var derfor ønsket med i både opplæring og praktisk tilrettelegging av piloten, siden et opplæringskurs kan ikke planlegges uten tilgang til eksisterende samling av sentralens prosedyrer. Fra kommunens side så de det som hensiktsmessig å utvikle Systembok i samråd med eller over samme lest som eksisterende prosedyrebok ved AMK-Voss. (Dette var ikke ledd i piloten). Grunnet prioritering av andre oppgaver kunne ikke AMK-Voss delta i organisering av piloten. Til planlegging og tilrettelegging av undervisningen fikk vi god hjelp og støtte fra sykepleierne, Gunvor Engtrø fra Rogaland og Åge Jensen fra Hordaland. Begge har bred erfaring fra opplæring og daglig drift av LV-sentral. Kommunelege 1 i Kvam underviste om lokale forhold. Sykepleier Bjarte Almenning har under forarbeidet med oppstart av sentralen og piloten utarbeidet Systembok for LV-Kvam. RBO/SB-simulator ble brukt for å få et godt grunnlag i praktisk innføring og trening i tekniske utfordringer. Simulatoren var lånt fra AMK-Stavanger. Kurset fokuserte på følgende: - historikk og jus i den norske nødmeldetjenesten, - LV-sentralens oppgaver og funksjoner, - mottak og oppfølging av hendelser, - tekniske hjelpmidler; teknikk, IKT radioteori, helseradionettet, praktisk bruk av mobilt utstyr, - ikke tekniske hjelpmidler; systembok, kartverk, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, - egne ressurser og organisering. Undervisningsformen var planlagt variert og vekslet mellom forelesninger, selvstendig innsats og gruppearbeid. Hensikten var å oppnå høy læringseffekt i mest mulig realistiske situasjoner i forhold til henvendelser på LV-sentralen. KoKom Rapport fra Pilot

7 3.1 IT-basert opplæringsprogram for bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Som en del av pilotprosjektet ble IT basert opplæringsprogram i bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp innlemmet. Opplæringsprogrammet var utarbeidet av Den norske Lægeforening og Lærdal A/S. Prosjektet har utviklet et elektronisk basert opplærings- og treningsprogram i bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp for personell i LV- og AMKsentraler. Materiellet er ment til bruk for selvstudium og som hjelpemiddel ved organisert undervisning. Programmet skal gi brukeren innføring i logikken som brukes i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dette for å oppnå riktig respons basert på definerte kriterier i den situasjon nødmeldingen gjelder. 3.2 Kurs-informasjonspakke Vår plan var å distribuere en kurs-informasjonspakke til deltakerne 14 dager før kursstart. På grunn av forlenget leveringstid på bestilt materiale, mottok deltakerne kurs/informasjonsmateriell seks dager før kursstart. AMK-Voss var invitert til å delta med sykepleiere. Helgen før kursstart ble vi informert om at tre personer ønsket å delta. Den sene tilbakemeldingen skyltes kommunikasjonssvikt, noe som medførte at de tre påmeldte ikke mottok kurs-informasjonspakke før kursstart. Kurs-informasjonspakken bestod av: a. praktiske opplysningene vedrørende kurset, b. timeplan, c. utdrag av Systemboka, d. Kvam herad sin beredskapsplan, e. kopier av en del undervisningsunderlag, f. lommeutgave av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp med opplærings-cd, g. håndboka Når det haster i det norske helsevesen med CD-versjon. (Utarbeidet av KoKom, april 2001). Vi ønsket at kursdeltakerne skulle forberede seg med å blant annet sette seg inn i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Norsk indeks er et system for håndtering av henvendelser og felles retningslinjer for samhandling. Følgende kortblad ble anbefalt lest før kurset: - kort nr 40: forord og ut boka, - kort nr 24: krisehjelp, - kort nr 31: samarbeid med andre, - kort nr 05: bestilte oppdrag. KoKom Rapport fra Pilot

8 4. GJENNOMFØRING AV PILOT/KURS Sted for kurs: Rådhuset, Norheimsund Varighet av kurs: Mandag 3. desember onsdag 5. desember 02 Klokkeslett for kurs: , 45 minutters økter og lunsj midt på dagen Kursdeltakere: 9 sykepleiere fra AMK-Kvam 3 sykepleiere fra AMK-Voss Tema: - Historikk og jus i den norske nødmeldetjenesten. - LV-sentralens oppgaver og funksjoner, - Mottak og oppfølging av hendelser. - Tekniske hjelpmidler; teknikk, IKT radioteori, helseradionettet, praktisk bruk av mobilt utstyr). - Ikke tekniske hjelpmidler; systembok, kartverk, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp ). - Egne ressurser og organisering. 4.1 Timeplan og sentralens systembok med prosedyrer Timeplan ble satt opp etter utarbeidede moduler og leksjoner. Et opplæringsprogram baseres ikke på leksjoner alene, men også på den eksisterende System- og prosedyreboka ved sentralen. Disse ble flettet inn i undervisningen fra dag èn og var tilgjengelig for kursdeltakerne i papirformat. Systemboka var under utarbeidelse da planlegging av piloten startet. Koordinerende sykepleier Bjarte Almenning ved LV-Kvam har gjort et stort arbeid ved utarbeidelse av denne. Aktuelle prosedyrer ble hentet fram og diskutert under kurset. For mer informasjon om tema og fordeling av leksjoner, se kapittel 8.2. Lokalt og eksternt fagpersonell var knyttet til undervisningen. Mer informasjon om dette i kapittel Evalueringsskjema På siste kursdag, mottok kursdeltakerne et evalueringsskjema over kurset. Skjemaet var tredelt. Første del av skjemaet inneholdt en hilsen til kursdeltakeren fra kursarrangørene og foreleserne, med en forklaring på behovet for tilbakemelding. Andre del av skjema var en tabell med spørsmål og fire svaralternativer (svært bra, god, mindre bra, dårlig). Skjemaet omhandlet spørsmål om tilsendt kursmateriell (5 spørsmål) og på kursets innhold og presentasjon (15 spørsmål). Tredje del gav kursdeltakeren mulighet til å gi en tilbakemelding i form av egne ord med forslag og ideer til eventuell forbedring av; informasjon i forkant av LV-kurs, innhold og presentasjon av emner, opplærings-cd i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, samt plass til egne kommentarer. Evalueringsskjemaene ble samlet inn på slutten av siste kursdag. Kursdeltakerne svarte anonymt. Nummerering av kursdeltaker er tilfeldig og det er ingen mulighet for å koble navn på kursdeltaker og svar på evalueringsskjema. KoKom Rapport fra Pilot

9 5. EVALUERING AV GJENNOMFØRT PILOT Timeplan ble satt opp etter utarbeidede moduler og leksjoner. Allerede ved de første innledende leksjoner oppdaget vi at det var en feil å ikke starte med en innføring i hvilke oppgaver kursdeltakere vil få på LV-sentralen. Det var behov for en ny modul: Modul 0, Operatørens oppgaver og funksjon. Modulen må inneholde en klar og tydelig innføring i operatørens oppgaver ved sentralen. Dette gjelder både ved henvendelser på telefon og ved ansvar for at sentralen virker som et kommunikasjonsknutepunkt. Modul 0 ble utarbeidet etter avsluttet kurs, og er presentert i hovedprosjektet for piloten ( Faglig opplæring i opplæring/oppfølging av LV- og AMK-operatører ). Etter avsluttet kurs, ble evalueringsskjemaene samlet inn. Evalueringsskjemaet bestod av 20 spørsmål, hvorav 11 spørsmål var besvart av alle kursdeltakere og 9 spørsmål var mangelfullt besvart. (For mer informasjon om evalueringsskjemaet, se kapittel 4.2). Kursdeltakerne fra AMK-Voss mottok kursmateriale på første kursdag, og hadde derfor ikke mulighet for å svare på spørsmålene om tilsendt kursmateriale. Da evalueringsskjemaene ble anonymt besvart, var det derfor ikke mulig å luke ut svarene fra sykepleierne ved AMK- Voss. I andre del av evalueringsskjemaet skulle kursdeltakerne svare i form av et kryss i aktuelt svaralternativ. Tre av kursdeltakerne har svart med to kryss på noen av spørsmålene. Dette gjaldt for en kursdeltaker i totalt åtte avkrysninger, og for to kursdeltakerne i en avkrysning. Svarene er blitt tolket som ekstremverdiene av svaralternativene. Dette betyr at avkrysning i både svært bra og god, gis tolkning svært bra. Videre ved avkrysning av både mindre bra og dårlig, tolkes dette til dårlig. Noen spørsmål var også ubesvart. Dette gjaldt for seks kursdeltakere i totalt tolv spørsmål. Mer om kursdeltakernes svar i kapittel 5.1. På tredje og siste del av evalueringsskjemaet, hadde kursdeltakerne anledning til å gi forslag til forbedringer av kurset. Mange av kursdeltakere hadde svart på dette. Mer om kursdeltakernes svar i kapittel Kursdeltakernes tilbakemelding på pilot/kurs Tilsendt kursmateriell: Det var et godt totalinntrykk blant kursdeltakerne på tilsendt kursmateriell. Over halvparten (7:11), syntes at den praktiske informasjonen før kurstart var god. De andre kursdeltakerne (4:11) hadde ulike meninger. For over halvparten av kursdeltakerne var den helhetlige nytteverdien av tilsendt materiell, svært bra (3:11) eller god (4:11). Resten av kursdeltakerne (3:4) svarte i hovedsak at den var mindre bra. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp var blant tilsendt kursmateriell. Den ble tilsendt som håndbok og CD. Alle unntatt en kursdeltaker, svarte at håndboka enten var svært bra (6:12) eller god (5:12). En svarte at den var dårlig. Tilbakemeldingen på CD-en, var at den var svært god (4:11) eller god (4:11). En kursdeltaker mente at den var mindre bra og to mente at den var dårlig. Anbefalt lesning: Før kurssart ble kursdeltakerne anbefalt å lese gjennom fire kort i systemboka. (Oversikt over aktuelle kort, se kapittel 3.2). Alle unntatt to kursdeltakerne (9:11), svarte av dette var av god nytteverdi. KoKom Rapport fra Pilot

10 Kursets innhold og presentasjon: Det var et godt totalinntrykk hos kursdeltakerne på kurset innhold og presentasjon. Se tabell 1 for oversikt over kursdeltakerens tilbakemelding For mer detaljert oversikt over spørsmål og svar på evalueringsskjemaet, se kapittel 8.3. Tabell 1. Oversikt over kursdeltakerens tilbakemelding etter gjennomført opplæringskurs. Kursets innhold Historikk og jus i den norske nødmeldetjenesten LV-sentralens oppgaver og funksjoner Mottak og oppfølging av hendelser Tekniske hjelpmidler (teknikk, IKT radioteori, helseradionettet, praktisk bruk av mobilt utstyr) Ikke tekniske hjelpmidler (systembok, kartverk, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp ) Tilbakemelding fra kursdeltakere: 8 av 12 svarte at innholdet og presentasjonen av historikk, lovverk og jus i den norske nødmeldetjenesten var god. De andre svarte at den enten var svært god (2:12) eller mindre bra (2:12). 7 av 12 svarte at innhold og presentasjon av LV-sentralens oppgaver og funksjoner var god. De som ikke svarte at den var god, svarte at den enten var svært god (3:12) eller mindre bra (2:12). 8 av 11 svarte at mottak og oppfølging av hendelser, hadde et godt innhold og presentasjon. De andre svarte at den enten var svært god (1:18) eller mindre bra (2:12). Total tilbakemelding på innhold og presentasjon av tekniske hjelpmidler, var svært god eller god. Kun en av kursdeltakerne svarte at innholdet og presentasjonen av helseradionettet var mindre bra. Total tilbakemelding på innhold og presentasjon av ikke-tekniske hjelpemidler, var fra svært bra til god og mindre god. Kursdeltakerne svarte i hovedsak at systembok og kartverk ble godt presentert og hadde et godt innhold (9:12), de andre svarte at den enten var svært god (1:12) eller mindre god (2:12). Videre svarte kursdeltakerne at innføring i Norsk indeks var god (10:12). De to øvrige kursdeltakerne svarte at den var svært god. Forståelse og bruk av Norsk indeks, ble gjennomgått ved hjelp av gruppearbeid og rollespill. Halvparten av kursdeltakerne svarte at gruppearbeidet var svært bra (6:12), resten svarte at det var bra (4:12) eller mindre bra (2:12). Tilbakemeldingen på bruk av rollespill var dårligere. De fleste svarte at rollespillet enten var bra (5:12) eller mindre bra (4:12). Et par svarte at det var svært bra og en svarte at det var dårlig. Egne ressurser og organisering Alle unntatt en kursdeltaker svarte at innhold (10:11) og presentasjon (9:10) var god. Den siste kursdeltakeren hadde svart at innhold og presentasjon var mindre bra. Kun litt over halvparten av kursdeltakerne (7:12) svarte på spørsmålet om egne ressurser. Blant de som svarte, svarte litt over halvparten (4:7) at den var god. Resten svarte at den enten var svært bra (1:7) eller mindre bra (2:7). 5.2 Kursdeltakernes forslag til forbedring av pilot/kurs Helhetlig vurdering: Ingen av kursdeltakernes kom med total negativ vurdering av kurset. De svarte at kurset var nyttig, oppdaterende og informerende, samt logisk oppbygd. Bra med praktiske øvelser, men i blant for lite tid på disse og oppfordring til flere planlagte hendelseskasus. Noen svarte at det var for liten tid til å gå grundig gjennom alt, spesielt det som var av radio- teknisk art. Det var også forslag om å endre rekkefølgen av tema og presentere det tekniske før Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Noen kursdeltakere svarte KoKom Rapport fra Pilot

11 at kurset hadde en del løse tråder. Hva dette var, ble ikke spesifisert. En kursdeltaker svarte, at kurset hadde en god dialog. Noen kommenterte at det kunne være en ulempe at personer med ulikt erfaringsgrunnlag (nybegynnere vs flere års praksis), deltok på samme kurs. Forslag om å fokusere mer på lokale forhold. Tilsendt kursmateriell med Norsk indeks på CD: Mange etterlyste en tidligere levering av kursmateriellet. Minst 10 dager før. Dette gir større læringseffekt og mer tid til forberedelser (både læremessig og for å ordne praktiske detaljer). Mange tilbakemeldinger omhandlet opplærings CD-en i Norsk indeks. Den var nyttig, innholdsrik og oversiktlig, men en mer realistisk framstilling var ønsket. Kritikken gikk ut på at opplesningen var monoton og at innringer måtte forholde seg til for mye informasjon på en gang. Opplesningen gikk dessuten tregt med lange pauser. Videre ble det kritisert at samme hendelse ble presentert på CD og i oppgaven etterpå. Med fordel kunne flere hendelseskasus vært med på CD-en. Brukeren av CD-en bør også ha mulighet til å bevege seg frem og tilbake på CD-en. En kommenterte at lydkvaliteten var lav/dårlig. Hjelpmidler: Kan være aktuelt å innføre GIS, GPS og mer detaljerte kart. Organisering av nødmeldetjenesten og LV-sentralens oppgaver og funksjoner: Flere ønsket mer tid om organisering av redningstjeneste og kommunenes helsebredskapsplan. Noen ønsket at flere konkrete oppgaver og funksjoner ble presentert for LV-sentralen. Innhold og presentasjon ble for lite konkret. Det var også ønske om mer konkret innhold om Mottak og oppføling. Bruk av rollespill som ledd under læringen: Det var stor tilbakemelding på bruken av rollespill. Kursdeltakerne mente at læringsverdien ville bli større, hvis skuespillet var i mindre grupper (grupper på to eller tre). Noen mislikte situasjonen med at mange fulgte med i deres roller. KoKom Rapport fra Pilot

12 6. OPPFØLGING I henhold til hovedprosjektet Faglig anbefaling for opplæring/oppfølging, har operatørene krav på oppfølging fra de ansvarlige ved sentralen. Oppfølging anbefales med gjennomgang av hendelser både individuelt og i grupper. Den enkelte operatør må ved behov selv ta ansvar for gjennomgang av hendelser. For medisinskfaglig og teknisk oppdatering/videreutvikling bør medisinske problemstillinger gjennomgås på fagdager. Fagdagene arrangeres 1-2 ganger årlig. Øvelser vedrørende tekniske ferdigheter bør testes minimum en gang i måneden. 6.1 Oppfølging av kursdeltakere etter fullført opplæringskurs Piloten innebar oppfølging i tråd med anbefalinger fra hovedprosjektet. Seks måneder etter opplæring (3. juni 2002), ble det holdt et møte mellom kursansvarlige og LV-Kvam. Før møtet var sykepleierne bedt om å presentere to hendelser hver, som ville bli gjennomgått med fokus på håndtering, bruk av Norsk indeks og prosedyrer, samhandling med andre aktører samt den tekniske håndtering av telefon og SB-apparat. I tillegg var det lagt inn tid for oppdatering av praktisk teknisk håndtering av telefon og SB-apparat. Oppfølgingsmøtet presenterte seks ulike hendelser, alle røde responser. Hvert tilfelle ble diskutert i henhold til valg av respons, utsending av alarm, varsling av AMK-Voss, kontakt med innringer og egen opplevelse av håndtering. Gjennomgang av hendelser ble en positiv opplevelse for deltakerne. 6.2 Etterarbeid Følgende utfordringer ble avdekket under gjennomgang av hendelser. Disse ble referatført og behandles videre. Utfordringer spesifikt for LV-Kvam: - Bør utarbeide egne prosedyrer for hendelser på Kvamskogen. - Alarmpermen må inneholde prosedyre for oppkopling av Nipensendaren til aksjonssambandet - Dersom samarbeidet med AMK-Voss ikke fungerer tilfredstillende, bør en ta dette opp så snart som mulig. Dette skal dokumenteres i samarbeidsloggen. - Hvis problem med å koble opp til AMK-Voss, bruk AMK-Bergen. - Vurdere og avklare om det ved utsending av øvingsalarmer er hensiktsmessig å koble opp AMK-Voss til aksjonssambandet og gjennomføre ny kvitteringsrunde - Ønske om en mer lokal vinkling på undervisningen. - Bedre opplæring på laboratorium og i merkantile funksjoner. - Ønske om et oppfriskningskurs i radioprosedyrer. Dette vil arrangeres etter ca. ni måneders drift. KoKom Rapport fra Pilot

13 Generell utfordringer for operatører: - Viktig å holde kontakt med innringer og informere om hva en gjør. - Med unntak skal en i prinsippet aldri opplyse om pasientens navn på nettet. Eksempler på tilfeller der unntak kan være aktuelt: Hvis utrykkingspersonellet finner fortere fram fordi de kjenner pasienten. Kjent pasient med spesiell problemstilling. - Viktig å selv ta initiativ til debrifing hvis det er behov for dette. Om en føler en har håndtert ein situasjon for dårlig eller det har vært en spesiell hendelse, bør en samme dag snakke med lege og/eller ambulansepersonell. - Gjennomgangen av hendelse var så nyttig at dette bør være en fast del av personalmøtene videre. KoKom Rapport fra Pilot

14 7. KONKLUSJON På bakgrunn av tilbakemelding fra kursdeltakere og erfaring fra kursansvarlige trekkes følgende konklusjon: - Informasjonsmateriale må sendes ut minimum to uker før kursstart. - Operatørens oppgaver og funksjon må tydeliggjøres. En egen modul omhandler dette. Innhold: Innføring i oppgaver ved sentralen, både ved håndtering av henvendelser på telefon og ansvar for at sentralen skal virke som et kommunikasjonsknutepunkt. - Et opplæringsprogram må bestå av leksjoner, eksisterende system og prosedyreboka ved sentralen. Disse må flettes inn i undervisningen fra dag èn og være tilgjengelig for kursdeltakere i papirformat under kurset. Det vil også anbefales at denne sendes ut til kursdeltakere sammen med materiell i kurs/informasjonspakken. Aktuelle prosedyrer bør hentes fram og diskuteres under kurset. - Undervisningen må vektlegge lokale forhold. - Opplærings-CDen Norsk indeks for medisinsk nødhjelp var et svært nyttig hjelpemiddel. Den ble nyttet som selvstudium både før og etter kurset av deltakerne og av instruktør under opplæring i bruk av Norsk indeks. (Versjonen som ble nyttet hadde noen svakheter, disse er rettet opp i versjon 2). - Svært nyttig med oppgaver der en gjennomgår hendelsesforløp. Bør fokusere på realistiske hendelsesforløp fra sentralene som kan diskuteres/ løses i plenum/grupper. - Gjennomføre rollespill i små grupper (2-3 deltakere). - Tilrettelegges kurset slik at både deltakere med og uten erfaring kan ha faglig og praktisk nytte av undervisningsformen. KoKom Rapport fra Pilot

15 8. VEDLEGG 8.1 Brev til deltakere før kursstart Til kursdeltakerne Deres referanse Vår referanse Sted/dato /KD Bergen, Invitasjon og informasjon til 3 dagers kurs for sykepleiere som skal betjene henvendelser ved LV-Kvam Tid: 3-5 desember kl. 09:00-16:00 Sted: Rådhuset i Norheimsund Opplæring for dere som skal betjene henvendelser til LV-Kvam fra 1. januar 2002, vil foregå som en pilot. Dette er i forbindelse med et prosjekt ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), hvor vi utvikler en nasjonal standard for operatører ved landets LV-og AMK-sentraler. Dette medfører at dere blir prøvekaniner for et helt nytt opplærings-oppsett. Det er viktig at vi trekker erfaringer av dette, slik at tilbakemeldinger vi får fra dere underveis er viktige. Vi sender dere materiell som dere må ha sett gjennom og gjort dere kjent med før kursstart: 1.Lommeutgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Norsk indeks er et system for håndtering av henvendelser og felles retningslinjer for samhandling. Det er viktig at dere leser gjennom boka, og spesielt - kort nr 40 forord og ut boka kort nr 24 krisehjelp kort nr 31 samarbeid med andre kort nr 05 bestilte oppdrag 2. En interaktiv CD som ledd i opplæringen i bruk av norsk indeks. Denne er beregnet også som selvstudium, slik at den bør du gå igjennom før kurset starter. Følgende emner vi vil gå gjennom disse tre dagene Historikk, lovverk og jus Mottak og oppfølging av hendelser Teknikk, IKT Hjelpemidler (med.indeks, systembok) Egne ressurser Andre nødetater og samarbeidspartnere Redningstjeneste og katastrofeberedskap 1,5 timer 2.0 timer 4.0 timer 3.5 timer 4.0 timer 2.0 timer 2.0 timer KoKom Rapport fra Pilot

16 Vi vil utarbeide en noe mer oversiktlig timeplan før kursstart. Vel møtt til dere alle, hvis noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss. Med vennlig hilsen Arne O. Aksnes Kristine Dreyer Kommunelege 1 Sykepleiekonsulent Kvam herad KoKom Telefon: Telefon: Vedlegg:Håndboka Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Interaktiv opplærings-cd KoKom Rapport fra Pilot

17 8.2 Timeplan for kurset Plan over kursdager i Norheimsund 3 5 desember 2001 Tid Mandag 3. des 01 Tirsdag 4. des 01 Onsdag 5. des Velkommen/innledning. Deltakerne presenterer seg Historikk, lovverk og jus. Den norske nødmeldetjeneste LV-sentralens oppgaver og funksjoner Hjelpemidler: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Innføring av Norsk indeks Innføring av Norsk indeks Teknikk/ IKT, radioteori Praktisk bruk av helseradionettet Sambandstrening Lunsj Lunsj Lunsj Hjelpemidler: systembok, kart og kartverk Mottak og oppfølging av hendelse Mottak og oppfølging av hendelser Fra det trivielle til det akutte mestring. Rollespill Rollespill Praktisk trening Egne ressurser. Beredskapsplan Klassens time Oppsummering Oppsummering Oppsummering og avslutning KoKom Rapport fra Pilot

KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen

KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen RAPPORT akuttmedisinske situasjoner. KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen Telefon: 55 38 99 30 Telefaks: 55 38 99 31

Detaljer

kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Saksnummer: 200400023-1 UTPRØVING OG EVALUERING AV TELEFONRÅD kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Saksnummer: 2000 00056-9 AMK-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører

Saksnummer: 2000 00056-9 AMK-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører Saksnummer: 2000 00056-9 AMK-OPPLÆRING Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører Bergen, august 2002 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ØF-rapport nr 09/2005 Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning - erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet Av Svein Bergum Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sluttrapport IKT-mestring i dagliglivet

Sluttrapport IKT-mestring i dagliglivet Sluttrapport IKT-mestring i dagliglivet Prosjektets nummer: 2009/ 0098/Forebygging Prosjektets navn: IKT-mestring i dagliglivet. Digitale ferdigheter, mestring og sosial interaksjon hos personer med utviklingshemning

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Legebemannet utrykningsbil i legevakt Legebemannet utrykningsbil i legevakt Rapport nr. 6-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Rapport Nr. 6-2009 Tilgjengelighet Prosjekttittel Antall sider Legebemannet utrykningsbil i legevakt

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom!

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom! Forord Bydel Grorud har en stadig økning av antall barn og unge. Av dem er i alt 57,8% innvandrere (her betegnet med ikke vestlig bakgrunn). Den største økningen er barn og unge mellom 10 og 17 år. Dette

Detaljer

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Saksnummer: 2004 / 2 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forprosjekt Akutt Telemedisin Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Bergen, februar

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning

Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Nr. 2006:08 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning - om sikring av hensiktsmessige løsninger for personer med tilgjengelighetsproblemer i egen bolig Forord Statskonsult har pfr oppdrag fra Rikstrygdeverket

Detaljer