KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage"

Transkript

1 KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

2 KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks Sandvika Tlf Fax Ref: R5770

3 AGENDA Utredning & Utvikling AS Postboks Sandvika Tlf Fax Oppdragsgiver: KS og Utdanningsforbundet Rapportnr.: R5770 Rapportens tittel: Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Spesifikasjon: Tidsfrist: Iflg Ansvarlig: Geir Magnussen Kvalitetssikring: Kaare Granheim Verifisert: (dato) GM (sign)

4 Forord KS og Utdanningsforbundet har gått sammen om et FoU prosjekt vedrørende Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skoler og barnehager. Oppdraget er utført av AGENDA Utredning & Utvikling AS. Oppdraget er gjennomført i to trinn. Trinn én ble gjennomført som en kvalitativ undersøkelse i 14 kommuner og fire fylkeskommuner i løpet av første halvår Trinn to ble gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse til forhandlingsdelegasjonene i alle landetes kommuner og fylkeskommuner og til rektorer, barnehagestyrere og arbeidsplasstillitsvalgte i skoler og barnehager i 60 kommuner og fylkeskommuner. Denne delen av oppdraget ble gjennomført i løpet av oktober og november Med dette foreligger sluttrapporten fra prosjektet. Den er basert på funn fra begge trinnene i prosjektet. Arbeidet har vært utført av cand polit Rachel Myhr Williksen, cand polit Olav Befring og cand polit Geir Magnussen. Sistnevnte har vært prosjektleder. Sandvika, 20. januar 2008 AGENDA Utredning & Utvikling AS R5770

5 Innhold 1 SAMMENDRAG Bakgrunn og mål Oppsummering av kloke grep Kloke grep for å forankre lønnspolitikken Kloke grep knyttet til de forberedende møtene Kloke grep i gjennomføringen av forhandlingene Kloke grep i bruddsituasjonen Kloke grep for å komme fram til et omforent resultat Kloke grep vedrørende informasjon om resultatet Kloke grep knyttet til evalueringen av forhandlingene Tilnærming og metode 15 2 BAKGRUNN OG METODE Overordnet om prosjektet Organiseringen av prosjektet Nærmere om arbeidsopplegget i trinn Nærmere om arbeidsopplegget i trinn Kort om spørreskjemaet Strukturen i rapporten 20 3 GRUNNLAGET FOR DE LOKALE FORHANDLINGENE Kort om partenes ståsteder og premisser for oppdraget Hovedpunkter i Hovedtariffavtalen (HTA) Lokal lønnspolitikk som personalpolitisk virkemiddel Lokale drøftinger og lokale drøftingsmøter Anke/organisatorisk behandling 24 4 FORANKRING AV LØNNSPOLITIKKEN Beskrivelse Lønnspolitiske planer Kriterier for lønnsfastsettelse Føringer Drøftingsprosesser på den enkelte virksomhet Vurderinger Føringer 29 R5770

6 6 Agenda Kriterier for lønnsfastsettelse Skolering og kompetanse Forankring på virksomhetsnivå Eksempler på kloke grep i forankringen 32 5 FORBEREDENDE MØTER Beskrivelse Ble lønnspolitiske drøftingsmøter gjennomført i tråd med HTA? Ble kriterier for lønnsfastsettelse introdusert som et drøftingspunkt i denne fasen? Innebar kriteriene prioritering av utvalgte grupper, og i så fall på hvilket grunnlag? Forelå det tallmateriale, og ble dette oppfattet som relevant og tilstrekkelig for drøftingene? Opplevde partene at de var tilstrekkelig skolert i denne fasens spilleregler? Ble det i forberedelsesfasen laget en (tids)plan for gjennomføringen av selve forhandlingene? Andre tema/lokale hendelser/saker som kan sies å påvirke forhandlingene? Utviklingen fra 2004 til Vurderinger Tydelighet i begrunnelser og strategier Spesielt om individuelle kriterier/dyktighetsvurderinger Organisering og forankring av forhandlingene Bruk av tallmateriale og fordeling av potten Eksempler på kloke grep i forberedende møter 50 6 GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE Beskrivelse Kort om gangen i forhandlingene Hvem foresto forhandlingene fra arbeidsgivers side? Involvering av ledere på virksomhetsnivå Innsyn i krav og tilbud til andre organisasjoner Nærmere om selve tilbudet og gangen i forhandlingene Prosess og forhandlingsklima Tekniske hjelpemidler Utviklingen fra 2004 til Vurderinger Graden av likeverdighet i forhandlingene Skolering og kompetanse Gjennomføring av forhandlingene/tids- og ressursbruk Arbeidsdeling på arbeidsgiversiden 65

7 6.2.5 Nærmere om bruk av individuelle dyktighetskriterier Begrunnelser for og tydeliggjøring av tilbud og krav Eksempler på kloke grep i selve forhandlingsfasen 70 7 SPESIELT OM BRUDD OG BRUDDKOMMUNENE Beskrivelse Partene vurderer generelt situasjonen mer ulikt i bruddkommunene enn i materialet for øvrig Når i prosessen skjedde bruddene? Hva var hovedårsakene til bruddene? Faktorer i tillegg til de offisielle? Hvordan virket den organisatoriske behandlingen? Viktigste årsaker til aksept? Ble bruddet en læreprosess? Vurderinger Skiller bruddkommunene seg ut fra de andre kommunene? Var brudd nødvendig? Kort om den organisatoriske behandlingen Eksempler på kloke grep i bruddsituasjonen 83 8 RESULTAT Beskrivelse Hvorfor ble det enighet? Ble kriteriene for lønnsfastsettelse fulgt? Hovedprofilen i sluttresultatet Spesielt om bruk av individuelle dyktighetskriterier Er det en rød tråd i lønns- og arbeidsgiverpolitikken? Fikk fagorganisasjonene innsyn i hverandre resultater? Konsekvenser for den enkelte skole og barnehage Illustrasjoner av konsekvenser på virksomhetsnivå Viktigste årsaker til at resultatet ble godtatt Viktigste årsaker til eventuell misnøye med resultatet Vurderinger Lønnspolitikk og langsiktig arbeidsgiverpolitikk Behovet for forklaringer, begrunnelser og tydelighet Kort om de individuelle kriteriene Kan flere spørsmål avklares i forkant av selve forhandlingene? Eksempler på kloke grep i forhold til arbeidet med å skape et omforent resultat 105 R5770

8 8 Agenda 9 INFORMASJON OM RESULTATET Beskrivelse Hvem informerte om resultatet av forhandlingene? Hvordan ble resultatet av forhandlingene formidlet? Hvem fikk informasjon? Hva ble det informert om? Vurderinger Eksempler på kloke grep i informasjons- arbeidet EVALUERING AV FORHANDLINGENE Beskrivelse Hvordan gjennomføres evalueringen av forhandlingene? Hvilke hovedpunkter synes å være gjennomgående i evalueringene? Vurderinger Eksempler på kloke grep i evalueringsfasen FYLKESKOMMUNENE Kort om materialet og om fylkeskommunene Materialet vedrørende fylkeskommunene Viktige forskjeller mellom fylkeskommuner og kommuner Forankring av lønnspolitikken Større andel med lønnspolitiske planer Flere fylkeskommuner hadde utarbeidet kriterier for lønnsfastsettelse Tydeligere sammenheng i arbeidsgiverpolitikken? Forberedende møter Mer uenighet om potten og mindre tilfredshet med tallmaterialet Annen bruk av kriterier Gjennomføring av forhandlingene Ulik forhandlingsprosedyre/-strategi Tidrammer og forhandlingsform Prosess og forhandlingsklima Resultat Informasjon om resultatet Evaluering Samlet vurdering av fylkeskommunene Systemet er i større grad på plass i fylkeskommunene 126

9 Annen bruk av kriteriene og mer prinsipielle posisjoner Skarpere fronter mellom partene HOVEDINNTRYKK GOD TILLIT MELLOM PARTENE, MEN FORANKRINGEN KAN BLI BEDRE Tilliten mellom partene er gjennomgående god Arbeidet med lønnspolitiske planer er godt i gang En betydelig gruppe kommuner henger etter Arbeidsgiverpolitikken bør tydeliggjøres og begrunnes bedre Det er størst forbedringsbehov knyttet til forarbeidet i forhandlingene Gode prosesser bidrar til tillit og likeverdighet Bedre forhandlingsklima i 2006 enn i Vedlegg: Tilnærming og metode R5770

10 Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage 11 1 Sammendrag 1.1 Bakgrunn og mål AGENDA Utredning & Utvikling AS har på oppdrag fra KS og Utdanningsforbundet gjennomført et FoU prosjekt for å evaluere lokale lønnsforhandlinger for pedagogisk personale i skoler og barnehager i 2004 og Det er fastsatt tre mål for prosjektet: (1) Kartlegge prosesser mellom de lokale parter forut for og under forhandlingene, og finne årsaker til ulike utfall. (2) Avdekke de viktigste kriterier for å lykkes, slik at framtidige forhandlinger kan forbedres. (3) Få mer kunnskap om hva slags holdninger og prosesser som kjennetegner lokale forhandlinger der disse foregår på en måte partene lokalt oppfatter som ryddige og saklige. Med dette foreligger sluttrapporten fra prosjektet. 1.2 Oppsummering av kloke grep Evalueringsrapporten er i store trekk disponert med utgangspunkt i de faser en forhandlingsprosess består av. Ved slutten av hvert kapittel er det gjort en oppsummering av kloke grep knyttet til hver enkelt fase. Med kloke grep menes tiltak som synes å bidra til gode forhandlinger og en hensiktsmessig gjennomføring av den aktuelle fasen - sett fra begge parters ståsted. I dette oppsummeringskapitlet vil de viktigste kloke grepene fra hver fase bli presentert Kloke grep for å forankre lønnspolitikken Kommuner som bruker tid på å forankre lønnspolitikken i en helhetlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, og som gjennomfører flere lønnspolitiske møter i løpet av året, synes å ha gode erfaringer med det. Slike møter kan gjerne brukes til å diskutere lønnsmessige utfordringer, klargjøre og konkretisere kriterier, designe forhandlingsprosessene m.v. Det synes ofte å være lettere å få gode og avklarende diskusjoner på slike spørsmål når de drøftes på et tidspunkt hvor det er litt avstand til selve forhandlingene. Det synes også å være et gjennomgående trekk i materialet at det bidrar til god forankring dersom partene tilstreber å få til et mest mulig omforent syn på lønnspolitikken, og at det legges ned et arbeid med å få dette til. R5770

11 12 Det er også mange fordeler forbundet med å diskutere hva partene trenger av statistikk og annet bakgrunnsmateriale i god tid før selve forhandlingene starter. Det vil si at partene blir enige om hva som kreves av faktagrunnlag for å gjennomføre forhandlingene på en god måte, og sikre at dette blir framskaffet i tide. Det er også positive erfaringer med å involvere lederne i sektoren i arbeidet med å få fram sammenhenger mellom lønnspolitikk og tjenesteutvikling. I rapporten er det viet mye plass til rektorenes og barnehagestyrernes rolle og involvering i de lokale forhandlingene. Her er variasjonsbredden kommunene imellom stor. Materialet gir likevel klare indikasjoner på at de kommuner og fylkeskommuner som trekker virksomhetslederne forpliktende inn i prosessen, opplever det som positivt og nyttig. Det samme gjelder etats-/sektorledelsen. Ikke minst ser det ut til at disse kommunene får til en klart bedre formidling av sammenhengen mellom lokal lønnspolitikk, overordnet arbeidsgiverpolitikk og planer for kommunens tjenesteutvikling Kloke grep knyttet til de forberedende møtene Det synes som en nokså generell erfaring ut fra det foreliggende materialet at det bidrar positivt dersom det blir trukket så tydelige konklusjoner som mulig på det forberedende drøftingsmøtet. Det gjelder viktige spørsmål som: Hvilke kriterier som skal brukes og operasjonaliseringen av disse Framdriftsplan i forhandlingene Ansvars- og rollefordeling. Det gjelder særlig arbeids- og rollefordelingen mellom ulike aktører på arbeidsgiversiden: Den sentrale forhandlingsdelegasjonen, sektor-/etat-/kommunalsjefer og rektorer og barnehagestyrere. Størrelsen på potten og grunnlaget for å beregne den Eventuelle felles føringer som skal legges til grunn Relevant statistikk og lønnsoversikter Hvordan uorganiserte skal håndteres Informasjon om resultatet Det synes også å være viktig at kriteriene blir gjort kjent på en systematisk og åpen måte for de som skal omfattes av dem. Det øker gjenkjennelsen og gjør det tydeligere hva som vil bli vektlagt når lønnspotten skal fordeles. Konsistens, kontinuitet og tydelighet rundt de forberedende møtene er viktige premisser dersom disse møtene skal legge et godt grunnlag for de senere forhandlingene.

12 Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage 13 Det ser således ut til at forhandlingene gjennomgående har fungert best der hvor partene i forkant har delt informasjon og kunnskap med hverandre, og der hvor kriterier og prioriteringer er kjent og drøftet på forhånd. På samme måte synes det å virke positivt på forhandlingene dersom både krav og tilbud har en tydelig begrunnelse Kloke grep i gjennomføringen av forhandlingene Et godt forhandlingsklima synes å være et vesentlig bidrag til at forhandlingene lykkes. Det er vanskelig å kalle dette et grep, men det er en viktig investering som partene har stor nytte av dersom forhandlingene spisser seg til. Spesielt i bruddsituasjoner er det viktig å beholde et godt forhandlingsklima. For å få til et godt klima er det viktig med respekt, åpenhet og tillit. Måten arbeidsgiver forbereder og gjennomfører forhandlingene på er også vesentlig for å sikre en så reell likeverdighet som mulig mellom partene. Et godt og systematisk forarbeid ikke minst med hensyn til oppdaterte og pålitelige statistikker bidrar til å lette forhandlingene når de kommer i gang. I de kommuner hvor partene i starten søker etter felles punkter som de kan være enige om, viser det seg ofte at det blir enklere å løse de vanskelige spørsmålene etter hvert. Tydelige begrunnelser for henholdsvis tilbud og krav bidrar også at gjennomføringen av forhandlingene går lettere. De kommuner hvor partene har lagt vekt på forutsigbarhet i prosess og prioriteringer synes å ha profitert på det. Å unngå overraskelser og innføring av brå og uventede momenter, ser ut til å være fornuftige grep. De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres etter to hovedmodeller: I den ene modellen forhandler arbeidsgiver ferdig med ett og ett forbund. I den andre modellen forhandler arbeidsgiver parallelt med alle forbund. Gjennomgående synes det å være best erfaringer med den modellen der arbeidsgiver forhandler samtidig med alle forbund Kloke grep i bruddsituasjonen De lokale parter bør gis bedre informasjon om de rammevilkår de sentrale parter arbeider under ved organisatorisk behandling, da det her kan virke som lokale parter kan ha litt store forventinger i forhold til de muligheter som finnes. R5770

13 14 For det andre synes det å virke befordrende på en løsning at de sentrale parter inntar en så saklig holdning som de gjennomgående har gjort. For det tredje er det viktig at partene forsøker å holde et godt forhandlingsklima til tross for at forhandlingene har endt i brudd. I flere av kommunene ser partene ut til å ha bestrebet seg særskilt på å skille sak og person, og opptrådt konstruktivt og ryddig også når situasjonen rent saklig sett ble mer fastlåst. Endelig ser det ut til at det bringer bevegelse i saken dersom det bringes inn nye momenter som kan bidra til at partene kan få flere strenger å spille på. Det kan for eksempel være nye vurderingskriterier, invitasjon til å arbeide videre etter forhandlingene med å klargjøre stridsspørsmål og lignende Kloke grep for å komme fram til et omforent resultat For å komme fram til et resultat begge parter kan anbefale, bør tre punkter trekkes fram som særlig viktige: Gjennomarbeidede kriterier Tydelige begrunnelser Klare prioriteringer Det betyr at de som legger vekt på det pedagogiske og kommunikasjonsmessige element i lønnsforhandlingene og lønnsdannelsen, høster gevinster av det. Disse poengene vil bli utdypet i kulepunktene nedenfor. Et gjennomgående trekk i mange av intervjuene og også i det kvantitative materialet - gjelder behovet for begrunnelser. Det gjelder både av krav og tilbud, men særlig av arbeidsgivers tilbud. Det er varierende praksis i kommunene når det gjelder skriftlig begrunnelse av tilbud. Noen kommuner legger betydelig vekt på dette, og de forsøker da å kople begrunnelsene mot viktige mål og strategier for tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling m.v. Det ser ut til å være et godt grep. De tillitsvalgte setter pris på det, og den skriftlige begrunnelsen krever en gjennomtenkt og reflektert arbeidsgiverpolitisk strategi. Avkastningen på et slikt arbeid synes å være god. Det ser også ut som tidlig søking etter felles punkter bidrar godt. Endelig tyder undersøkelsen så langt på at det er en stor fordel dersom partene på forhånd har knadd kriteriene i fellesskap. Det vil si at partene sammen har drøftet kriteriene: Hva betyr de? Hvordan skal de operasjonaliseres? Hvordan skal de begrunnes? osv. En fortsatt sterk bevissthet rundt viktigheten av et godt forhandlingsklima preget av åpenhet og tillit er viktig også i denne fasen.

14 Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Kloke grep vedrørende informasjon om resultatet Når det gjelder informasjon om resultatet, er det særlig grunn til å trekke fram betydningen av at linjeledelsen blir godt informert så raskt som mulig etter at forhandlingene er avsluttet. Erfaring viser at det er viktig at lederne kjenner resultatet av forhandlingene og begrunnelsen for det før det blir kjent i resten av organisasjonen. I forlengelsen av det aktualiseres også problemstillingen om arbeidsgiversiden/linjeledelsen bør ha en tydeligere rolle med hensyn til å informere om resultatet, og om arbeidsgiversiden generelt bør legge større vekt på å informere om, forklare og begrunne resultatet. Tydelig informasjon om resultatet fra arbeidsgiversiden vil også kunne være et virkemiddel i arbeidet med å knytte lønnspolitikken tettere opp mot arbeidsgiverpolitikken som helhet. Der hvor rektorene/barnehagestyrerne har deltatt aktivt i informasjonsarbeidet, synes dette å ha fungert positivt. De kommuner der partene utformer en felles strategi for informasjon og har en betydelig grad av åpenhet om resultatet, synes å ha gode erfaringer med dette Kloke grep knyttet til evalueringen av forhandlingene Undersøkelsen tyder på at det er en fordel å gjennomføre evalueringsmøtet relativt kort tid etter at forhandlingene er avsluttet, og at det gjerne bør sendes ut noen evalueringsspørsmål til deltakerne i forkant av møtet. Der hvor evalueringsmøtet avsluttes med tydelig og presise konklusjoner synes nytten av evalueringsmøtene å være størst. 1.3 Tilnærming og metode Evalueringsoppdraget har vært gjennomført i to trinn: Trinn 1 Trinn 1 har bestått av en kvalitativ undersøkelse i 14 kommuner og fire fylkeskommuner. Denne delen av evalueringen ble gjennomført i perioden mai august Trinn 1 i evalueringen hadde to siktemål: For det første ønsket de to oppdragsgiverne å få en rapport på dette stadiet med hovedvekt på erfaringsoverføring og læring. For det andre ble trinn 1 gjennomført som en eksplorerende undersøkelse i forhold til trinn 2. Det vil si at trinn 1 hadde som et viktig mål å utforske feltet nærmere og finne mer ut av hvilke problemstillinger som det var særlig viktig å få en bredere kartlegging av i trinn 2. R5770

15 16 De kommuner og fylkeskommuner som ble trukket ut til å delta i trinn 1, ble valgt ut fra følgende kriterier: Store kommuner/fylkeskommuner vs. små Kommuner/fylkeskommuner som hadde brudd vs. ikke brudd Geografisk spredning Undersøkelsen i trinn 1 var basert på en kombinasjon av dokumentstudier (lønnspolitiske planer, sentrale og lokale føringer, referater fra forhandlinger, bruddprotokoller m.v.) og intervjuer. Som hovedregel er det gjennomført følgende intervjuer i de kommuner/fylkeskommuner som har vært med i undersøkelsen: Rådmann/Fylkesrådmann Leder av lokallag i Utdanningsforbundet De operativt ansvarlige for forhandlingene på arbeidsgiversiden/ forhandlingsutvalget (personalsjef, skolesjef/barnehagesjef/etatssjef eller liknende, personalkonsulent m.v.) De operativt ansvarlige for forhandlingene på arbeidstakersiden/ forhandlingsutvalget Et utvalg rektorer/barnehagestyrere (hver for seg) Et utvalg lokale plasstillitsvalgte (ATV) i henholdsvis skoler og barnehager (hver for seg) Trinn 2 Trinn 2 i evalueringen ble gjennomført i form av to elektronisk baserte spørreskjemaundersøkelser: En bred undersøkelse til forhandlingsutvalgene på begge sider i alle landets kommuner og fylkeskommuner En mindre undersøkelse til rektorer/barnehagestyrere og arbeidsplasstillitsvalgte i ca. 60 kommuner og fylkeskommuner. Disse ble valgt med utgangspunkt i de samme kriteriene som ble brukt i trinn 1. Siktemålet med trinn 2 i evalueringen var å få et bedre, bredere og mer representativt bilde av hva som kjennetegner forhandlingene i kommuner og fylkeskommuner enn det man får ved å studere de 14 kommunene og fire fylkeskommunene som er studert i trinn 1. Avgrensning av prosjektet Det er viktig å presisere at prosjektet ikke skal ta opp spørsmålet om hvorvidt det er hensiktsmessig å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger eller ikke. Det har heller ikke vært en del av mandatet å vurdere hvorvidt det er fornuftig å gjøre bruke av individuelle dyktighetskriterier eller ikke. Begge disse spørsmålene er det opp til partene å bestemme.

16 Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage 17 2 Bakgrunn og metode 2.1 Overordnet om prosjektet KS og Utdanningsforbundet har gått sammen om et FoU prosjekt vedrørende Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skoler og barnehager. Oppdraget er utført av AGENDA Utredning & Utvikling AS. Oppdraget er løst i to hovedtrinn. Det første hovedtrinnet besto av en kvalitativ undersøkelse i et utvalg kommuner og fylkeskommuner. Denne delen av arbeidet ble gjennomført i perioden mai august 2007, og ble oppsummert i en egen delrapport datert Det andre hovedtrinnet har bestått av en bred spørreundersøkelse til forhandlingsdelegasjonene i alle landets kommuner og fylkeskommuner, og til rektorer, barnehagestyrere og arbeidsplasstillitsvalgte i skoler og barnehager i 60 tilfeldig utvalgte kommuner og fylkeskommuner. Denne undersøkelsen ble gjennomført i perioden Det er to grunner til at evalueringen er gjennomført i to trinn. For det første ønsket de to oppdragsgiverne å få en rapport i månedsskiftet august/september 2007 med hovedvekt på erfaringsoverføring og læring, og med stor vekt på hovedfunn og kloke grep. Også i denne hovedrapporten har vi valgt å legge betydelig vekt på forhold som synes å bidra til gode forhandlinger, men her har vi også presentert materiale som i større grad viser bredden i praksis og viktige likheter og ulikheter i partenes vurderinger av sentrale spørsmål. Vårt fokus har likevel også i denne hovedrapporten vært å bidra med funn, analyser og vurderinger som vi tror kan bidra til å forbedre forhandlingene. For det andre ble trinn 1 gjennomført som en eksplorerende undersøkelse i forhold til trinn 2. Det vil si at trinn 1 hadde som et viktig mål å utforske feltet nærmere, og dermed finne mer ut av hvilke problemstillinger som det var særlig viktig å få en bredere kartlegging av i trinn 2. Det spørreskjemaet som ble benyttet i trinn 2, ble derfor i stor grad utformet for å få svar på problemstillinger og spørsmål som ble avdekket i trinn 1, og som det var viktig å få kartlagt nærmere før endelige konklusjoner kunne trekkes. Det er grunn til å understreke at det er betydelig samsvar mellom de funn som ble gjort i trinn 1 og trinn 2. Mange av konklusjonene fra trinn 1 står seg derfor også etter at trinn 2 er gjennomført. På den annen side gir det naturligvis et bedre grunnlag for å generalisere funnene og erfaringene når de også er basert på en så bred kvantitativ undersøkelse. R5770

17 Organiseringen av prosjektet Tidlig i prosjektet ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av fire personer fra hver av de to partene/oppdragsgiverne. Prosjektgruppen har i hovedsak hatt følgende oppgaver: Sikre at det gis svar på de problemstillinger som er beskrevet i tilbudsforespørselen Avklare hovedrammer og arbeidsopplegg for oppdraget Gi innspill til den intervjuguiden (se nedenfor) som ble benyttet i trinn 1 og til de to spørreskjemaene (se nedenfor) som ble benyttet i trinn 2 Gi innspill til utvalget av kommuner og fylkeskommuner (se nedenfor) Sørge for opprettelse av en referansegruppe som skulle gi innspill til arbeidsopplegget og drøfte foreløpige resultater underveis Det er grunn til å presisere at prosjektgruppen har hatt en rådgivende rolle overfor konsulenten i faglige spørsmål. I siste instans er det konsulenten som har avgjort innholdet i intervjuguider, spørreskjemaer m.v. ut fra en faglig vurdering. I praksis har det imidlertid vært enkelt å komme fram til enighet mellom prosjektgruppen og konsulenten på disse områdene. Referansegruppen for prosjektet har bestått av rådmannsutvalget og et tilsvarende antall tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal. Denne gruppen har gitt råd til arbeidet. 2.3 Nærmere om arbeidsopplegget i trinn 1 Vi vil i dette punktet gi en kort beskrivelse av hvordan arbeidet i trinn 1 av oppdraget ble gjennomført. Denne delen ble altså gjennomført som en kvalitativ undersøkelse i 14 kommuner og 4 fylkeskommuner. Det vil si at den ble gjennomført i form av dybdeintervjuer og gjennomgang av relevant, skriftlig materiale. Dybdeintervjuene ble gjennomført i 14 kommuner og fire fylkeskommuner. Følgende kriterier ble benyttet ved utvelgelsen av kommuner og fylkeskommuner: Geografi Størrelse (særlig relevant for kommunene) Brudd/ikke brudd Forut for besøkene ble det sendt et brev til henholdsvis rådmann/fylkesrådmann og leder av Utdanningsforbundet i kommunen/fylkeskommunen. Her ble det orientert om oppdraget og hvordan det var

18 Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage 19 ønskelig at intervjuene skulle gjennomføres. Som hovedregel ble intervjuene i kommunen/fylkeskommunen gjennomført slik: Rådmann Leder av lokallag i Utdanningsforbundet De operativt ansvarlige for forhandlingene på arbeidsgiversiden/ forhandlingsutvalget (personalsjef, skolesjef/barnehagesjef/etatssjef eller liknende, personalkonsulent m.v.) De operativt ansvarlige for forhandlingene på arbeidstakersiden/forhandlingsutvalget Et utvalg rektorer/barnehagestyrere (i hovedsak hver for seg) Et utvalg lokale arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i henholdsvis skoler og barnehager (i hovedsak hver for seg) I tillegg til intervjuene fikk prosjektet i trinn 1 også tilgang til skriftlig materiale som ga svært verdifulle bidrag til å kaste lys over forhandlingene. Det dreide seg om lønnspolitiske planer, oversikt over kriterier som ble brukt i forhandlingene, referater fra møter, bruddprotokoller, evalueringer av tidligere forhandlinger m.v. 2.4 Nærmere om arbeidsopplegget i trinn 2 I dette punktet vil vi gi en beskrivelse av hvordan arbeidet i trinn 2 ble gjennomført. I perioden ble det gjennomført en spørreundersøkelse til forhandlingsdelegasjonene i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Denne undersøkelsen er i rapporten omtalt som den kvantitative spørreundersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av det webbaserte verktøyet Easyresearch. Skjemaet ble sendt til to representanter i forhandlingsdelegasjonene på henholdsvis arbeidsgiverog arbeidstakersiden i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Spørreskjemaet var bygget opp med utgangspunkt i de samme hovedtemaer som den intervjuguiden som er beskrevet i punkt Det vil si de faser som en forhandlingsprosess består av. I tillegg inneholdt skjemaet en del bakgrunnsinformasjon om respondentene. Parallelt med spørreundersøkelsen til forhandlingsdelegasjonene ble det sendt ut et spørreskjema til rektorer, barnehagestyrere og lokale arbeidsplasstillitsvalgte i 54 tilfeldig utvalgte kommuner og alle fylkeskommunene. Kommunene ble trukket ut slik at de skulle utgjøre et representativt utvalg av norske kommuner. Også denne undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av det samme webbaserte verktøyet Easyresearch. Spørreskjemaet til denne målgruppen var bygd opp rundt de samme hovedtemaene som til forhandlingsdelegasjonene, men antall spørsmål R5770

19 20 var betydelig lavere, og spørsmålene var heller ikke så detaljerte hva angår de mer forhandlingstekniske problemstillingene. Skjemaet var også utformet på en slik måte at det skulle fange opp forhold og problemstillinger på virksomhetsnivå. Resultatene av denne spørreundersøkelsen var som følger: Det kom inn 425 svar fra arbeidsgiversiden. Av disse var 70 % rektorer og 30 % barnehagestyrere. Det kom inn 607 svar fra arbeidstakersiden. Av disse var 77 % arbeidsplasstillitsvalgte fra skoler og 23 % arbeidsplasstillitsvalgte fra barnehager. I alt 42 kommuner og 10 fylkeskommuner var representert i denne undersøkelsen. Når det gjelder denne undersøkelsen er det ikke mulig å anslå svarprosent, da vi ikke har oversikt over antall skoler og barnehager i de kommunene/fylkeskommunene som ble trukket ut Kort om spørreskjemaet På en del av spørsmålene i spørreskjemaene ble respondentene bedt om å gi svar på en skala fra 1 5, avhengig av i hvilken grad de kjente seg igjen i de spørsmålene som ble stilt. Skalaen er bygd opp slik at hvis respondentene kjente seg igjen i svært liten grad, valgte de alternativ 1. Mente de å kjenne seg igjen i svært stor grad, valgte de alternativ 5. Svaralternativene 2, 3 og 4 ble brukt dersom respondentene mente svaret var å finne mellom disse to ytterpunktene. 2.5 Strukturen i rapporten Med utgangspunkt i oppdraget slik det kort er beskrevet i punktet ovenfor, er hvert av kapitlene 4 11 som beskriver gangen i forhandlingene, delt i tre: Kapitlet starter med å beskrive den enkelte fasen i forhandlingene, og variasjonsbredden i hvordan den gjennomføres. Som en del av beskrivelsen er det også redegjort for partenes egne vurderinger av den aktuelle fasen. Vi har altså valgt å presentere partenes vurderinger av ulike typer spørsmål og problemstillinger som en del av beskrivelsen i de enkelte kapitler. Den beskrivende delen av hvert kapittel er basert på funn både fra trinn 1og trinn 2 i evalueringen. I trinn 2 har hovedfokus vært å finne mer ut av hvor hyppig funn fra trinn 1 forekommer i materialet som helhet. Deretter blir det gitt en vurdering av fasen og hvordan AGENDA forstår og tolker den praksis som er beskrevet i punktet foran. Dette er altså AGENDAs vurderinger, til forskjell fra partenes.

20 Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage 21 Hvert kapittel avsluttes så med en kort oppsummering av det som er kalt kloke grep. Med det menes grep som synes å bidra til gode forhandlinger sett fra begge parters ståsted. De kloke grepene er i stor grad basert på partenes egne vurderinger og innspill, men gitt en form og en struktur av oppdragstaker. I rapporten har vi i store trekk valgt å behandle kommunene og fylkeskommunene i ett, samlet grep. Det som særpreger situasjonen i fylkeskommunene, har vi i hovedsak valgt å behandle i et eget kapittel kapittel Grunnlaget for de lokale forhandlingene I kapitlene 4 11 gjennomgås lønnsforhandlingene fase for fase. I dette kapitlet vil det bli gitt en kort beskrivelse av det avtalemessige grunnlaget for de lokale forhandlingene. 3.1 Kort om partenes ståsteder og premisser for oppdraget Ved de fleste lønnsoppgjør fordeles noe av rammen gjennom sentrale forhandlinger og noe gjennom lokale. De to partene som er oppdragsgivere for dette prosjektet, har noe ulike syn på ønskeligheten av lokale forhandlinger. Partene har også ulike syn på bruken av individuelle dyktighetskriterier. Det ligger, som nevnt tidligere, utenfor oppdraget å ha synspunkter på om det er hensiktsmessig eller ikke å ha lokale lønnsforhandlinger for pedagogisk personale i skoler og barnehager. Det er heller ikke en del av oppdraget å ha synspunkter på om det er hensiktsmessig eller tjenlig å gjøre bruk av individuelle dyktighetskriterier i forbindelse med slike forhandlinger. Derimot er det innenfor oppdraget i denne evalueringen å ha synspunkter på hvordan lokale lønnsforhandlinger bør legges opp for at de skal fungere best mulig. Det er også en del av oppdraget å gi innspill til hvordan arbeidet bør legges opp dersom en ønsker å gjøre bruk av individuelle dyktighetskriterier. I punkt 4.2. beskrives hovedpunktene i HTA når det gjelder lokale lønnsforhandlinger, og det gjøres rede for noen prinsipielle vurderinger vedrørende mål og forutsetninger for en lokal lønnspolitikk. Det er krevende ambisjoner som beskrives i disse punktene, og kommunenes forutsetninger for å oppfylle dem vil derfor variere. Vi mener likevel det R5770

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Innholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Sammendrag... 2 2.1 Forutsetninger for gode prosesser... 2 2.2 Anbefalinger

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING PÅ DAGSORDENEN?

SKOLE OG UTDANNING PÅ DAGSORDENEN? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 01/2004 SKOLE OG UTDANNING PÅ DAGSORDENEN? EN UNDERSØKELSE AV KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE TOPPLEDERE SIN OPPMERKSOMHET OM INNHOLDET I SKOLE OG UTDANNING Unn Doris

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Forord. Bente Ingebrigtsen November 2001 URN:NBN:NO.2132

Forord. Bente Ingebrigtsen November 2001 URN:NBN:NO.2132 Forord I det foreliggende arbeidet presenteres resultater fra et prosjektarbeid jeg gjennomførte i perioden 1992 til 1995. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og hadde tittelen 'Lønnssystem

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN av Øystein Fossen, Eivind Falkum og Niri Talberg AFI-FoU 2013 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for oppdraget... 4 2. Mandat... 5 2.1 Mandat... 5 2.2 Hovedelementer

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse IFIM Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 25 59 Telefaks: 73 59 25 70 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA UNDERVEIS?

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 37/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820471

Detaljer