Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport"

Transkript

1 Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune Sluttrapport

2 Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5 Gjennomføring i henhold til prosjektplanen 7 Enhetenes deltakelse 8 Hovedaktiviteter 9 Informasjon, kurs, veiledningsforløp og tema Møtevirksomhet ved enhetene Utdanning 11 Evaluering 12 Ekstern presentasjon av prosjektet.. 12 Målrealisering 13 Målgruppe og målsettinger.. 13 Svar på evalueringsskjemaene. 15 Prosjektorganisering og ressursdisponering. 17 Referansegruppe. 17 Styringsgruppe 18 Prosjektgruppe 18 Veiledere, prosjektleder.. 19 Eksterne samarbeidspartnere.. 19 Kostnader og finansiering Erfaringer og veien videre 20 Organisering 20 Personalets tilbakemeldinger.. 21 Ledernes rolle og skolekultur. 21 Veien videre 22 Avslutning 23 Litteraturliste Vedlegg 1 11 Enhetenes egne målsettinger for deltakelse i prosjektet 12 Evalueringsskjema for skolene 13 Evalueringsskjema for SFO/barnehagen 14a/b Spørreskjema fra Sørlandet kompetansesenter til pedagogene 15 Spørreskjema fra Sørlandet kompetansesenter til lederne 16 Reportasje i Grimstad Adressetidende, mai-08, ved Karin Engh 17 Reportasje om prosjektet i Utdanning nr , fagtidsskriftet til Utdanningsforbundet ved Lena Opseth 18 Leserinnlegg i Grimstad Adressetidende, apr.-10, ved Anne Sofie Samuelsen 19 Leserinnlegg i Grimstad Adressetidende, mai-10, ved Nina B. Peersen 2

3 Forord Det har vært en spennende prosess å sette i gang og drive et prosjekt av denne størrelsen i Grimstadskolen. I tillegg til Trondheim kommune, er Grimstad kommune, så vidt jeg vet, den kommunen som har satset bredest på Marte Meo veiledning i skolen i Norge. Vi visste naturligvis ikke hvordan prosjektperioden ville forløpe, selv om det meste var godt planlagt. Målet var, i løpet av fire år, å gi tilbud til alle lærerne om veiledning og mulighet for refleksjon. I tillegg var det også å oppdatere kunnskap om relasjonens betydning for elevenes læring og utvikling og utviklingsstøttende kommunikasjon. I dette lå ikke en skepsis til lærernes dyktighet og engasjement i arbeidet. Vi vet at de fleste lærere både er gode kunnskapsformidlere og møter sine elever på en positiv måte med støtte og oppmuntring. Det dreier seg mer om at de aller fleste yrkesutøvere ønsker å bli sett i den jobben de faktisk gjør hver eneste dag. Vi trenger å få bekreftet det positive, se potensialet for utvikling og nye muligheter og opprettholde motivasjonen. Veiledningen har bygget på allerede god utviklet kompetanse hos den enkelte lærer. Vi håper at skolene gjennom prosjektet har opplevd en positiv effekt på flere områder; - at lærernes motivasjon for og tro på eget arbeid har blitt styrket og at kursing, veiledning og refleksjon har bidratt til kvalitetsheving og bevisstgjøring. I løpet av fireårs perioden har alle elleve enhetene vært med i prosjektet, syv barneskoler, tre ungdomsskoler, Kvalifiseringstjenesten, to skolefritidsordninger og en barnehage. Alle enhetslederne ønsket prosjektet til sin skole og har vært positive til innholdet i det. Likevel har deltakelsen på enhetene variert, fra ti til nittitre prosent. På fire enheter har deltakelsen vært obligatorisk, på de andre frivillig. Det mest spennende i prosjektet har vært å følge de som har deltatt og fått veiledning, til sammen 127 personer. De lærerne som var først ute på skolene opplevde det positivt og ble gode talerør for det å motta veiledning og reflektere over eget arbeid i klasserommet. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne hele tiden, og de fleste som har deltatt har vært positive. Noen av deltakerne ved de skolene der det har vært obligatorisk å delta, har vært skeptiske. Veiledning generelt og filming spesielt har stor sett ikke vært vanlig i skolene til nå. Vi fire som har vært veiledere har fått utvidet vår veiledererfaring. Det har vært lærerikt og spennende å bruke Marte Meo inn i skolen på denne måten. Vi har bygget på erfaringer fra Nederland og andre kommuner i Norge, og tilpasset filming og veiledning til hver enkelt deltaker. Temaene for veiledningen og refleksjonen har vært foreslått fra prosjektets side, men lærerne og miljøarbeiderne har blitt oppfordret til å melde i fra om emner eller situasjoner som de mente det ville være nyttig og interessant å se på. Det har vært inspirerende å møte så mange ulike og dyktige personer som brenner for det samme; - å sørge for så gode læringsbetingelser som mulig for den enkelte elev. Gjennom veiledningen håper vi å ha bidratt til å belyse lærernes viktige posisjon og relasjonens betydning for elevenes læringsutbytte og utvikling. En tydelig og positiv klasseledelse er avgjørende for et godt læringsmiljø og gjennom videoklipp har vi pekt på hva og hvorfor det lærerne gjør er med på å fremme dette. Vi håper hver enkelt deltaker har hatt nytte og glede av å være med i prosjektet. Som prosjektleder vil jeg gjerne takke alle som har vært med på å gjøre det mulig å gjennomføre prosjektet. Først og fremst kollegaer ved Langemyr skole og ressurssenter: enhetsleder Dag Røyseland som satset på prosjektet, veilederne Terna Mark Nielsen, Hjørdis Vindi og Marthe Berit Aasen som har stått for kvalitet og grundige filmanalyser og to inspirerende kursholdere; Birgit Madland og Kristian Melby. Videre prosjektveileder Sissel Holten ved Bredtvet kompetansesenter for støtte og oppmuntring både i forhold til selve prosjektet og ikke minst under gjennomføringen av utdanning av fem personer innen Marte Meo programmet. Takk til alle pedagogene og miljøpersonalet på skolene, i SFO og i barnehagen som tok utfordringen og viste filmklipp av seg selv og formidlet egne erfaringer 3

4 for kollegaer, og spesielt takk til pedagogene Mona Paulsen og Kristin Haga som i tillegg var med på andre skoler. Takk til alle som har vært med i styringsgruppa og referansegruppa og bidratt med konstruktive innspill, til Bjørn Kristian Pedersen, kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren, som hele tiden har hatt tro på prosjektet og til alle enhetslederne for at dere så potensialet og ønsket dette til deres skoler. Sist men ikke minst takk til alle lærere, miljøarbeidere og miljøterapeuter som har deltatt i pilotprosjektet og prosjektet disse fire og et halvt årene. Uten dere hadde det ikke blitt noe prosjekt. At innholdet i prosjektet har vært og er aktuelt, viser de mange TV serier, filmer og debattprogrammer som har gått og går og artikler og avisinnlegg som har blitt og blir skrevet om temaet. Det er mange meninger om skolen og alle har eller har hatt et forhold til den, men bare lærerne og elevene kjenner skolehverdagen fullt ut. Det er disse lærerne og deres forhold til elevene som har gjort dette prosjektet så interessant og spennende. Jeg håper prosjektet har vært med på å senke terskelen for veiledning og refleksjon i Grimstadskolen, slik at det i fortsettelsen kan bli en naturlig del av lærernes og miljøpersonalets hverdag. Prosjektet har bidratt til å dekke et behov som helt klart er tilstede. Framover blir det viktig å arbeide for å få på plass tilstrekkelige ressurser og gode rammer slik at det blir mulig å videreføre intensjonene i prosjektet. Det forligger konkrete planer for dette, og dersom det finnes politisk vilje, vil de kunne bli realisert. Grimstad, Nina Birgitte Peersen prosjektleder 4

5 Sammendrag Prosjektet Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap startet opp august 2007 og ble avsluttet juni Våren 2007 ble det som en forberedelse til dette gjennomført et pilotprosjekt med tittelen Marte Meo i skolen (Peersen 2007a). Pilotprosjektet og prosjektet ble initiert av Langemyr skole og ressurssenter (Langemyr SRS). Bakgrunnen var at det i Prosjekt spesialundervisning - en god skole for alle (Løhaugen 2006) ble uttrykt at Grimstad kommune ønsket å opprettholde en god kvalitet på undervisningen for alle elevene på tross av nedskjæringer i Grimstadskolen ( ) som også medførte reduksjon av antall årsverk. Som et ledd i dette så man på ulike tiltak, som for eksempel skolenes behov for etterutdanning og veiledning, fleksible arbeidsmåter og kompetanse om læringsstrategier. I nevnte prosjekt ble det vurdert hvordan Langemyr SRS kompetanse kunne benyttes i hele Grimstadskolen. Langemyr SRS kan blant annet bidra med kursing og veiledning i forhold til relasjonskompetanse og klasseledelse, og det var her prosjektet kom inn (Peersen 2007b). De siste årene har de skolefaglige miljøene generelt blitt mer og mer opptatt av relasjonen mellom lærer og elev og den betydning den har for elevens læring og utvikling. Det er også stort fokus på klasseledelse. Utdanningsdirektoratet tar for seg disse temaene i artikkelsamlingen Råd og ressurser - Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet og sier blant annet at forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring. Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats. Lærerens ledelse foregår alltid i en samhandling med elevene. Kvaliteten på relasjonen mellom læreren og elevene vil derfor være helt avgjørende for hvordan læreren kan utføre oppgaven som leder av klassen/gruppen, og dermed være i stand til å utvikle et godt læringsmiljø. ( ) Kvaliteten på relasjonen mellom lærere og elever henger nøye sammen med elevenes læring, atferd og opplevelse av skolesituasjonen. Det er læreren som har hovedansvaret for hva slags relasjon det er i forholdet lærer - elev. (Nordahl et al. 2009) Disse områdene har vært hovedfokus i prosjektet. I prosjektet, som i pilotprosjektet, ønsket vi å se nærmere på i hvilken grad lærere gjennom kursing, refleksjon og veiledning opplevde å øke sin egen bevissthet om relasjonens betydning i skolehverdagen, å bli mer klar over sin egen rolles betydning i samværet med elevene og å videreutvikle sin positive tilnærming til elevene. Vi ønsket videre å gi dem flere redskap i møte med elever som utfordrer og øke deres egen motivasjon for yrkesutøvelsen. Dette ble gjort ved refleksjon over og veiledning av lærerens klasseledelse og relasjon til enkeltelever. Marte Meo er en veiledningsmetode som retter seg mot kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. Video brukes som arbeidsredskap. Marte Meo betyr av egen kraft og henviser til at hvert enkelt menneske har en iboende kraft til positiv utvikling. I Marte Meo legges det vekt på generelle utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsipper, og det er disse som blir benyttet for å se på samhandlingen mellom voksen - elev. Deltakerne reflekterer altså over egen væremåte i klasserommet, og lærer seg ikke selve veiledningsmetoden. Maria Aarts fra Nederland har utviklet metoden med utgangspunkt i analyse av positive samspill mellom barn og deres foreldre (Aarts, Maria 2000). Andre profesjonelle har så videreført metoden til nye arenaer, og skole og barnehage er noen av disse (Aarts, Josje 2006). I skolen står klasseledelse og relasjonsbygging sentralt, og gjennom filming, videoanalyse, refleksjon og veiledning har metoden vist seg å være en av de mest effektive måter vi har for å se på dette. 5

6 I pilotprosjektet ble det innhentet opplysninger om erfaringer fra andre skoler, fagmiljøer og personer som arbeidet med Marte Meo veiledning i skolen i inn- og utland, blant annet Bærum, Trondheim, Gøteborg, Ålborg og Eindhoven i Nederland. For å prøve ut veiledningsmetoden deltok fire lærere ved Myra skole i Arendal i pilotprosjektet. Erfaringer fra pilotprosjektet er nærmere beskrevet i rapporten Pilotprosjektet Marte Meo i skolen (Peersen 2007a). Videre omtale referer til selve prosjektet, jfr. prosjektbeskrivelsen (2007). I løpet av de fire årene prosjektet har vart, har alle de elleve skoleenhetene deltatt. De fleste skoleansatte har vært til stede på de to innføringskursene. 127 personer har deltatt aktivt i prosjektet, dvs blitt filmet, reflektert over egen praksis og fått veiledning. Tilbakemeldingene fra disse, både muntlige og skriftlige, er overveiende positive. På evalueringsskjemaet krysser de fleste av på de to høyeste (mest positive) scorene. Det å se seg selv på film i undervisningssituasjonen, sammen med elevene, har vært en positiv erfaring. De fleste synes ikke det tok mye tid, de mener de har lært noe nytt, er blitt mer bevisste klasseledere og at refleksjonen/veiledningen har hatt betydning for læringsmiljøet i klassen. Kommentarer som at jeg er blitt mer bevisst min egen rolle i forhold til elevene og at det har vært godt å få en bekreftelse på den jobben jeg gjør går igjen. En lærer kalte det å være med i prosjektet for et pedagogisk spa (Peersen 2008). For flere detaljer, se Evaluering. Prosjektet var egentlig ment å gå over fem år, men det ble satt inn flere ressurser skoleåret slik at det kunne avsluttes etter fire. Eksterne samarbeidspartnere har vært Bredtvet kompetansesenter og Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med Agderforskning. Sluttrapporten omhandler organisering, gjennomføring, måloppnåelse, refleksjoner omkring erfaringer vi har gjort i prosjektperioden og tanker om videreføring av prosjektets intensjoner i Grimstadskolen etter at prosjektet er avsluttet. 6

7 Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Alle skolene ved enhetslederne fikk i april 2007, på et sektormøte for undervisning, tilbud om å være med i prosjektet, og alle takket ja, inkludert Kvalifiseringstjenesten (Voksenopplæringen). Et oppvekstsenter og en ungdomsskole startet opp høsten Våren 2008 ble det satt opp en framdriftsplan for skolenes deltakelse i løpet av de fem årene prosjektet skulle vare. Kvalifiseringstjenesten ble med våren 2009 på grunn av lav deltakelse ved en annen skole. Eide var i 2007 et oppvekstsenter og bestod av barnehage, skole og SFO. Ved to skoler har SFO ønsket å være med. På grunn av økte ressurser ble Jappa- og Frivoll skole med skoleåret , istedenfor Gjennomføringen av prosjektet har stort sett gått etter planen. SKOLEÅR ENHETER Eide oppvekstsenter Grimstad ungdomsskole Fevik skole/kvalifiseringstjenesten Holviga skole, barnetrinnet Landvik sentralskole Fjære skole, barnetrinnet Holviga skole, ungd.trinnet Fjære ungdomsskole Jappa skole Frivoll skole For at skolelederne og lærerne skulle få informasjon om prosjektet, ble det våren 2007, før oppstart, holdt to møter. På sektormøtet for undervisning ble det i april informert og vist filmklipp fra pilotprosjektet ved prosjektleder, og på et gratis kurs i mai som var åpent for alle ansatte på skolene, foreleste avdelingsleder Sissel Holten fra Bredtvet Kompetansesenter og sosiallærer Mette Høy fra Møvig skole i Kristiansand. Det var ca. 35 deltakere fra skoler i Grimstad og Arendal, Veilednings- og utviklingstjenesten og Familiesenteret i Grimstad, Sørlandet Kompetansesenter og Marte Meo nettverket på Agder. I tillegg til disse møtene har prosjektleder før oppstart på hver enkelt enhet hatt møter med ledelsen der prosjektets intensjoner og innhold, hvordan ledelsen ville bruke prosjektet og framdrift på skolene ble drøftet. Før oppstart av selve prosjektet har prosjektleder også informert personalet ved skolene om prosjektets bakgrunn, intensjoner og innhold. Hver enhet har formulert egen målsetting, innhold og plan for praktisk gjennomføring av prosjekt -deltakelsen (vedlegg 1-11). En enhet valgte å bruke prosjektet som et utviklingsarbeid, noe som innebar at personalet gikk mer i dybden i forhold til egen målsetting og relasjonskompetanse enn de andre enhetene (se Hovedaktiviteter). Selve gjennomføringen av kursene og veiledningen/refleksjonen av personalet har gått som planlagt (se Hovedaktiviteter). Det har variert hvor mye fokus ledelsen og personalet har hatt på prosjektet mens det har pågått på skolene, for eksempel hvor mange ganger det er blitt tatt opp på personalmøter, andre møter eller snakket om blant personalet. Dette har blant annet kommet fram i styringsgruppemøter. I mai 2010 ble status og tema i prosjektet tatt opp på et nytt sektormøte for undervisning. Temaene ble presentert gjennom filmklipp. Ledernes rolle ift til lærernes deltakelse i prosjektet, videreføringen på den enkelte skole etter prosjektslutt og utdanning av personalet var spesielt i fokus. En av intensjonene i prosjektet var å utdanne en til to personer på hver enhet til Marte Meo kollegaveiledere for å kunne videreføre prosjektets intensjoner etter prosjektslutt (se Målrealisering). Fire lærere startet på utdanningen det andre prosjektåret, men ingen av dem fullførte. Derimot har det blitt utdannet to terapeuter fra Grimstad Familiesenter og to terapeuter/kollegaveiledere og en superviser fra Langemyr SRS. 7

8 Enhetenes deltakelse Antall deltakere i prosjektet på de ulike skolene har variert. Da vi startet opp, snakket vi om at personalets deltakelse, altså det å motta veiledning, kunne være frivillig, men at det var opp til ledelsen ved skolene, - hvis de ønsket det, å gjøre det obligatorisk for hele personalet. Allerede det første året fikk vi gode eksempler på hvordan ledelsens satsning virket inn på hvor mange som ble med. På Eide oppvekstsenteret ble det sagt at alle skulle delta, og resultatet ble en oppslutning på 93 %. Av et personale på totalt 30, var det to personer i avd. skolen som reserverte seg og ikke ønsket veiledning. På Grimstad ungdomsskole var det opp til hver enkelt lærer, og her ble det 15 % deltakelse. Figuren under viser når, hvem og hvor mange som har deltatt på de ulike enhetene. (Grimstad ungdomsskole er her oppført med 27% fordi lærerne som mottok veiledning neste skoleår av sine kollegaer under utdanning også er tatt med). Enhet Skoleår Pedagoger Miljø- SFO Barnehage antall prosent personale Eide Oppvekstsenter % 2 100% 4 100% 8 av 11* Grimstad ungdomsskole 9 27% Holviga skole, barnetrinnet % Fevik skole 3 10% Kvalifiseringstjenesten våren % Landvik skole % 1 Fjære skole, barnetrinnet 6 24% 2 17% Fjære ungdomsskole % Holviga skole, ungdomstr. 5 22% Frivoll skole 11 73% Jappa skole 20 80% *100% har deltatt under veiledning/refleksjon, men tre ble ikke filmet Det kan være nødvendig å knytte noen kommentarer til oversikten. På enhetene med størst deltakelse, har lederne vært tydelige på sine forventninger i forhold til dette og uttrykt at de ville at alle skulle delta. Det gjelder Eide oppvekstsenter, Landvik -, Frivoll og Jappa skole. Pedagogene i en klasse på Frivoll skole og en på Jappa skole var allerede inne i andre veiledningsforløp og deltok derfor ikke. Fevik skole har kommet ut med lavest deltakelse. Ni lærere meldte seg før sommerferien, men da det ble klart at det ikke ville bli obligatorisk å være med, trakk de fleste av disse seg. Av ulike årsaker på skolen, ble prosjektet lagt på is til etter høstferien, og skolen trakk seg i all hovedsak fra prosjektet før nyttår. Fra Kvalifiseringstjenesten deltok personale fra spesialpedagogisk -, fremmedspråklig avdeling og flyktningtjenesten. Veiledningstemaene ble justert etter deres behov (se Hovedaktiviteter). Vi ser at det har vært relativt lav deltakelse på de tre ungdomsskolene. Vi vet lite om hva grunnene til dette er. Grimstad ungdomsskole var i en slags unntakstilstand på grunn av renovering av skolen. Derfor var personalet, elevene og undervisningen fordelt på to fysiske steder. En kan tenke at veiledningstemaene ikke har truffet ungdomsskolelærerne like godt som barneskolelærerne, men det avkrefter de som har deltatt, blant annet i svarene de gir på dette spørsmålet i evalueringsskjemaet. Det kan være ulike årsaker til at deltakelsen er forholdsvis liten på noen skoler. Temaet har vært drøftet kontinuerlig på referanse- og styringsgruppemøtene. Noen ytre forhold har enkelte steder spilt en rolle, som for eksempel høyt sykefravær, ekstra vikartimer og andre prosjekter Grimstadskolen har satset på samtidig. Trolig henger det også sammen med skepsis til veiledning generelt og det skulle filmes spesielt. Tradisjonelt har ekstern veiledning hatt liten plass i skolen. På styringsgruppemøter ble det nevnt at hverdagen 8

9 oppleves ulikt. Selv om veiledning har vært etterspurt i flere år av enkelte, deltok de likevel ikke i prosjektet. En antakelse er at årsaken kan ligge på det mentale planet hos hver enkelt lærer. Hovedaktiviteter Under følger en beskrivelse av hvordan hovedaktivitetene er utført i forhold til prosjektplanen. - Flott at vi har fått denne muligheten! - Et løft endelig noe veiledning på det viktigste mitt møte med elevene. Informasjon Som et første ledd i prosjektet, ble enhetslederne informert og invitert til å delta med sin skole(se Enhetenes deltakelse). For å forberede personalet på skolene, ble det innledningsvis holdt et informasjonsmøte, der innhold og intensjoner i prosjektet og praktisk gjennomføring ble presentert. Kurs Etter dette ble det holdt to kurs for hver enhet eller avdeling: Relasjonens betydning for læring og utvikling og Marte Meo i skolen. Det har vært viktig at hele personalgruppen i enhetene har fått en forståelse av hva prosjektet har gått ut på. Derfor har så mange som mulig deltatt på to timers kursene. På noen skoler har personalet på SFO fått egne kurs tilpasset deres arbeidssituasjon. Barnehagen hadde også eget Marte Meo - kurs. Kursholdere på det første kurset var Birgit Madland (Langemyr SRS) og prosjektleder, - på det siste prosjektleder. På Marte Meo kursene ble det vist filmklipp av lærere fra den aktuelle skolen, og de siste årene av lærere fra andre skoler som hadde deltatt året før og som delte sine erfaringer og opplevelser. På Marte Meo kursene i barnehagen foreleste også veilederne Hjørdis Vindi og Marthe Berit Aasen (Langemyr SRS). Veiledningsforløp og tema Da kursene var gjennomført, startet vi veiledningsforløpene. Alle begynte med et møte der forventninger og innhold ble tatt opp. Et veiledningsforløp har i hovedsak sett slik ut: veileder filmet læreren mellom to og ti minutter i en avtalt situasjon - veileder analyserte filmen etter Marte Meo - prinsippene om utviklingsstøttende kommunikasjon - læreren fikk en tilbakemelding/veiledning med gjennomgang av deler av eller hele filmklippet I løpet av tilbakemeldingen fikk læreren reflektere over det hun så og opplevde. Hver veiledning tok mellom minutter. Lærer og veileder ble så enige om et tema som hun skulle ha fokus på fram til neste filming. Dette ble det arbeidet direkte med i selve undervisningen. Det gikk ca. en uke mellom hver veiledning. Personalet som har deltatt i et helt veiledningsforløp har hatt mellom fire og ni filmer. Gjennomsnittet har ligget på fem til seks og hvert veiledningsforløp har derfor i gjennomsnitt tatt fem til seks uker. Noen har av ulike årsaker (spesielle veiledningstema, langvarig sykdom, sluttet) hatt færre filmer. En del lærere, som jobbet på samme trinn, valgte å ha felles tilbakemeldinger, og har altså sett hverandres filmer og reflektert sammen. De som gjennomførte dette opplevde det positivt selv om de da brukte lenger tid på tilbakemeldingene. Hovedtemaet på skolene har vært positiv klasse-/gruppeledelse med vekt på gode relasjoner til elevene. Følgende situasjoner har blitt filmet både på barnetrinnet og ungdomstrinnet: - ta imot/hilse elevene inn i klasserommet - oppstart av timen, og evt. overgang mellom ulike aktiviteter i timen 9

10 - individuell veiledning av elevene I tillegg har lærernes problemstillinger vært knyttet til tema som - bekymring for enkeltelevers utvikling - utfordringer knyttet til relasjonen til elever i klassen - utfordringer i forhold til uro i timene - guttegruppe i klassen i forhold til urolig atferd - jentegruppe som ble oppfattet som passiv - spesialpedagoger med smågrupper som ønsket å se på sitt samspill med dem og samspillet elevene imellom - timelæreres utfordringer knyttet til relasjoner til elever de er lite sammen med Utfordringer knyttet til enkeltelever var framtredende for flere av lærerne og resulterte i de tilfellene ofte i mellom seks og ni filmer. I et par kommentarer på evalueringsskjemaene kommer det fram at ikke alle har oppfattet at de hadde denne muligheten. På ungdomsskolene hilser de vanligvis ikke elevene inn i gruppene om morgenen eller når de møter en ny gruppe i løpet av dagen. Men de fleste lærerne som deltok i prosjektet ønsket å prøve dette, og de uttrykte alle sammen at de så en tydelig positiv effekt. I det korte møtet med hver enkelt elev, får læreren vist elevene at hun trives sammen med dem, bryr seg om dem og kan også få gitt korte individuelle beskjeder. Samtidig får hun informasjon om hvordan elevene har det. De fleste har fortsatt å hilse på elevene sine. Noen av lærerne på ungdomstrinnet tok opp med elevene (muntlig og skriftlig) hva de syntes om å hilse på læreren, og responsen var overveiende positiv. Temaene for veiledningene i Kvalifiseringstjenesten har vært noe ulike ut fra hvilken avdeling de ansatte jobbet i, men hovedfokus har vært på relasjonen mellom den ansatte og den voksne eleven/brukeren. Temaet klasseledelse kunne brukes i avdelingen for fremmedspråklige. For spesialpedagogisk avdeling foregikk veiledningen i forhold til kommunikasjonsprinsippene i Marte Meo, og det samme for flyktningtjenesten. Personalets ønske om fokus var utgangspunkt for alle veiledningsprosessene, og de ville gjerne se på følgende: hvordan få eleven mer aktivt med, oppstart av time, møtet med bruker og kontakten som oppstår, kommunikasjon med en gruppe, og hvordan ivareta bruker og få til en god kommunikasjon når tolkingen skjer via telefon. Personalet i Kvalifiseringstjenesten har hatt færre filmer enn på de andre skolene, mellom en og fem hver. Også på SFO ble temaene tilpasset behovene til personalet, og situasjonene for filmingen har vært: - registrering; - hvordan tar vi imot ungene når de kommer til SFO? - barnas initiativ; - hvordan møter vi deres initiativ (til aktiviteter o.a.) etter registrering? - måltidet; - hvordan setter vi i gang måltidet (som eneste fellesaktivitet)? - frilek; - hvordan følger vi opp ungene i frilek, og da spesielt ute? - gjennomføring av en gruppeaktivitet; - hvordan leder og ivaretar vi barna? På Eide skole ble alle de ansatte på SFO filmet og hadde to filmer hver. På Fjære barneskoles SFO hadde de to som var med en og fire filmer. Veiledningene/ refleksjonene foregikk både individuelt og i gruppe. Temaene på de to avdelingene i barnehagen har vært relasjonen barn voksen og barn barn. Situasjonene som ble filmet var samling/informasjon, måltid, frilek inne og ute og påkledning i garderoben. Personalet fikk to filmer hver. Tilbakemeldingene forgikk alltid i gruppe. Som i SFO er dette spesielt nyttig også i en barnehageavdeling fordi alle de voksne er sammen med alle barna. Personalet i barnehagen satte seg godt inn i de utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsippene i Marte Meo og hadde fokus på temaet også på personalmøter. 10

11 Møtevirksomhet ved enhetene Rundt nyttår har vi på alle enhetene brukt et personalmøte til foreløpig oppsummering av prosjektet. Et viktig punkt har vært at personalet har fått dele sine erfaringer. Vi har også alltid vist filmklipp av noen av personalet ved enheten, enten det har vært skole, barnehage eller SFO. Med dette ønsket vi å skape større forståelse for hva veiledningen gikk ut på og samtidig motivere og oppfordre til deltakelse. Mot slutten av året har vi hatt et evalueringsmøte med avsluttende oppsummering. I tillegg har prosjektleder vært til stede på flere personalmøter på noen skoler for å informere og motivere ekstra til deltakelse sammen med ledelsen. Fordi Eide skole ønsket prosjektet som et utviklingsarbeid, ble det i tillegg brukt tre personalmøter med en måneds mellomrom til temaer knyttet opp mot prosjektet. Kristian Melbye (fra Langemyr SRS) og u.t. hadde ansvaret for møtene. Utgangspunktet for møtene var skolens målformulering for sin deltakelse i prosjektet. To møter ble lagt opp som dialogkafé og ett hadde mer karakter av forelesning (Peersen 2008). Filmklipp fra prosjektet har vært benyttet i flere sammenhenger på enhetene. Prosjektleder har blitt invitert til å delta på møter med foresatte på Eide oppvekstsenter; - på 7. trinn og i barnehagen ble det informert om prosjektet. På 7. trinn ble det vist film fra klassen, og i barnehagen ble det ved bruk av filmklipp vist eksempler på utviklingsstøttende kommunikasjon. I tillegg har noen lærere ønsket å vise filmklipp av enkeltelever til foresatte i utviklingssamtaler og en lærer har brukt filmklipp av en elev og seg selv i møte om overgang for eleven til ungdomstrinnet. På en skole ønsket kontaktlæreren å jobbe med elevenes motivasjon for endring av atferd i klasserommet med hele gruppen. Vi gjennomførte derfor et tre ukers opplegg med elevene med utgangspunkt i Unger kan (Furman 2004). Det startet med et informasjonsmøte for foreldrene og ble avsluttet Blitt mer bevisst og tenker over min rolle som lærer hver dag på en helt annen måte. Mer fokus på de grepene som virkelig har nytteverdi. med feiring sammen med foreldrene. Kontaktlæreren brukte det samme opplegget i forhold til to elever og deres foreldre. Utdanning Som nevnt, var målsettingen - for å kunne videreføre prosjektets intensjoner etter prosjektslutt - å utdanne Marte Meo kollegaveiledere ved skolene slik at de selv kunne ha tilgang til kompetansen. To utdanningsgrupper startet derfor opp høsten 2008 med samlinger annenhver uke. Utdanningen går over to år, hver student skal gjennomføre fem til seks veiledningsprosesser og selv ha hundre timers veiledning på sin egen veiledning. Den ene gruppa besto av fire lærere fra de to første skolene, Eide oppvekstsenter, avdeling skole og SFO og Grimstad ungdomsskole. Da vi var i gang, viste det seg at det ble for stor arbeidsmengde totalt sett for lærerne. De hadde ikke fått avsatt nok tid til filming, analyse, tilbakemelding og egen veiledning. Resultatet var at ingen fortsatte det andre året. Etter det ble det ikke satset nok, verken fra skoleledernes, lærernes eller kommunens side til at det ble flere utdanningsgrupper. En stor del av årsaken var nok at kommunens økonomiske situasjon ble ytterligere forverret (kommunen kom på den såkalte Robekk-lista i 2010), og skolene måtte kutte enda mer i sine budsjett. Prosjektet tok antakelig heller ikke stor nok høyde for hvordan de økonomiske rammene i skolen ville spille inn i forhold til utdanningen. Den enkelte skole har begrensede midler til å drive med fagutvikling. Den andre gruppa fullførte løpet og de fire ble sertifiserte juni 2010; - to fra Familiesenteret til Marte Meo terapeuter og to fra Langemyr SRS til Marte Meo kollegaveiledere og terapeuter. Gjennom veiledning av disse i to år samt egenveiledning på hundre timer og eksamen ble prosjektleder sertifisert til superviser (se Målrealisering). 11

12 Evaluering I tillegg til uformelle muntlige tilbakemeldinger fra ledelse og deltakere til prosjektveileder og veiledere direkte og i mer formelle fora som felles oppsummeringsmøter (rundt nyttår) og evalueringsmøter (ved slutten av skoleåret), har hver deltaker blitt oppfordret til å gjennomføre to skriftlige evalueringer. Når pedagog/miljøarbeider/assistent har avsluttet sin deltakelse i prosjektet, har de blitt bedt om å svare på et evalueringsskjema prosjektleder har utarbeidet (se Evaluering under Målrealisering). Som prosjektleder har jeg ønsket å få tak i den enkeltes opplevelse av å være med i prosjektet, og samtidig kunne ha mulighet til å justere innholdet underveis dersom det kom fram informasjon som tilsa det. Sørlandet kompetansesenter ved seniorrådgiverne Else Jorun Karlsen og Kerstin Bergem har i samarbeid med Agderforskning ved Anne Halvorsen utarbeidet to andre spørreskjema, et til lederne og et til lærerne. Kompetansesenteret ble invitert til å evaluere prosjektet, blant annet med tanke på om noe lignende Grimstadprosjektet kan overføres til andre kommuner. Deres undersøkelse er ikke avsluttet når dette skrives, men resultatet blir tilgjengelig i en rapport. Ekstern presentasjon av prosjektet Prosjektet har blitt presentert i ulike fora mens det har pågått. Der andre ikke er nevnt, har prosjektleder stått for presentasjonen. Skoleåret 07-08: - på Marte Meo Forum Sør (Agderfylkene) i Kr. Sand ved to anledninger, den ene i september på et kurs med Sissel Holten - på sektormøte for oppvekst i april - i Grimstad Adressetidende i mai, ved Karin Engh (vedlegg 12) - i kommunestyret i mai, ved kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren Skoleåret 08-09: - på Marte Meo forum Sør i Arendal i desember Skoleåret 09-10: - på en fagdag i november i regi av Marte Meo forum Sør på Undervisningssenteret ved Sørlandet sykehus, Kr.sand. Tittel på foredraget var For at vi skal få bedre sånn derre greie med læreren - relasjonens betydning for læring og utvikling. Filmklippene var fra prosjektet - en reportasje om prosjektet i Utdanning nr , fagtidsskriftet til Utdanningsforbundet ved Lena Opseth (vedlegg 13). Prosjektleder tok kontakt med redaksjonen som gjerne ville skrive om det. Journalisten kom fra Oslo og fulgte prosjektleder en halv dag, snakket med mange lærere på Landvik skole og var til stede under en veilednings - og refleksjonssekvens med en av lærerne der - to leserinnlegg i Grimstad Adressetidende i kjølevannet av reportasjen, det ene av Anne Sofie Samuelsen (spesialist i PP- rådgivning, Utdanningsforbundet) det andre av prosjektleder (vedlegg 14 og 15) Skoleåret 10-11: - en artikkel om prosjektet i Årboka for Veiledernettverket i Agder, som de utgir i samarbeid med UiA Jeg har fått redskap jeg kan bruke i møte med elevers problemer. En konstruktiv måte å jobbe på. Jeg har blitt mer bevisst på møtet med elevene, jeg har blitt bedre kjent med dem. Jeg kan tilrettelegge undervisningen min bedre for den enkelte elev. 12

13 Målrealisering Målgruppe Målgruppa i prosjektet har i hovedsak vært pedagogene/lærerne. Der det har vært hensiktsmessig og mulig ift til ressurser, spesielt tidsressurser, har miljøpersonalet i vanlig undervisningstid og på SFO også fått tilbud om veiledning. Innimellom har vi hatt kapasitet til noe mer veiledning enn etterspørselen. Målsettinger Målsettingene har vært mange. Både prosjektets evalueringsskjema og spørreskjemaene til Sørlandet Herlig å få positiv og konstruktiv tilbakemelding på det jeg gjør kompetansesenter tar utgangpunkt i disse. I denne rapporten sees målrealiseringen i lys av målbare faktorer, prosjektets erfaringer og evalueringsskjemaene. Bildet vil sannsynligvis bli mer komplett når dataene fra spørreskjemaene også er behandlet ved kompetansesenteret. Hovedmålet var at flertallet av lærerne i Grimstadskolen anvender utviklingsstøttende kommunikasjon i samhandling med elevene. Dersom hovedmålet skulle kunne vært oppnådd, måtte over halvparten av alle lærerne i kommunen ha deltatt i prosjektet. Det har de ikke. Omtrent en tredel har vært med. Av de som har vært med, svarer samtlige på evalueringsskjemaet at det stemmer at de bruker utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsipper. 80 % svarer at det stemmer helt eller i stor grad. Delmålene ble plassert i tre grupperinger. I den første grupperingen er målformuleringen at - alle skolene har i løpet av prosjektperioden tatt imot tilbud om kursing og Marte Meo veiledning - både det pedagogiske personalet og miljøpersonalet ved skolene har innsikt i hva de utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsippene går ut på - flertallet av lærerne har deltatt direkte eller indirekte (vært til stede under tilbakemeldinger) i et veiledningsforløp - flertallet av miljøpersonalet har gjort det samme De to første delmålene er oppnådd på de fleste skolene. Til det andre punktet svarer de fleste at de har fått et godt innblikk i kommunikasjonsprinsippene. På to skoler var ikke miljøpersonalet med på kursingen. Som nevnt har ikke flertallet av pedagogene deltatt i et individuelt veiledningsforløp, og det gjelder også miljøpersonalet. Andre gruppering tar for seg følgende områder: - veiledning og refleksjon bidrar til at læreren utøver en positiv og tydelig klasseledelse - læreren bruker de utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsippene aktivt i møte med den enkelte elev - den enkelte lærer opplever en økt mestringsevne i samhandlingen med elevene - lærerne styrkes i arbeidet med å tilrettelegge et godt læringsmiljø - læreren bidrar til å skape gode læringsmuligheter for den enkelte elev Dette er områder som ikke lar seg måle i tall. Her er det lærernes opplevelser av sin egen undervisningssituasjon som tematiseres. Flertallet sier at de er blitt mer bevisste på hva som er viktig for å utøve en tydelig og positiv klasseledelse. Det er tankevekkende at dette gjelder alle lærerne, både de helt nyutdannede og de med fartstid på over tjue år. Det kan bety at det har vært for lite konkret fokus på dette i Grimstadskolen til nå. Klasseledelse er uten tvil en av lærernes viktigste oppgaver, og må være en del av Grimstadskolens videre satsing. De aller fleste sier også at de bruker de utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsippene aktivt som for eksempel å "se elevenes initiativ, bekrefte dem, benevne elevene og seg selv, og kommenterer selv at de er blitt mer klar over hvor viktig deres egen rolle er i møtet med elevene. Videoklippene er slik sett et unikt virkemiddel for å se på nyansene i samspillet. 13

14 Det har vært lærerikt.. Det har satt i gang en tankerekke som jeg tror kommer til å fortsette. Jeg kan selv prøve ut ting ut fra det jeg har lært. Om lærerne opplever økt mestringsevne kommer ikke eksplisitt fram på evalueringsskjemaet, men det tangerer flere påstander som lærerne har tatt stilling til. De fleste sier at de har lært noe nytt, faktisk så mange som åtti prosent og også de som har undervist i over tjue år. Sytti prosent sier at veiledningen har påvirket deres klasseledelse. Nesten alle synes at de har fått en bekreftelse på at de gjør en god jobb. Lærerne står i en krevende jobbposisjon. Det å trives, oppleve mestring og glede i arbeidet er avgjørende for å gjøre en god jobb. Både det å se seg selv og å bli sett og bekreftet kan stimulere til videre faglig utvikling. Utsagn som: Veiledningen og refleksjonen har gjort meg til en tryggere og bedre lærer, fikk rett og slett styrket selvtilliten i mitt arbeid!, jeg har fått et redskap jeg kan bruke i møte med elevers problemer, har blitt tryggere på meg selv, det har vært lærerikt... bekrefter dette. I løpet av prosjektperioden er det kun svært få som sier at deltakelsen i prosjektet ikke har påvirket deres undervisning. De fleste mener at veiledningen har hatt betydning for læringsmiljøet i klassen og sier de er blitt mer bevisst sin måte å møte elevene på. Samtidig er det bare litt over halvparten som ser en positiv utvikling hos noen av elevene. En av årsakene til det kan være at mange lærere ikke har hatt spesielt fokus på det. Mange gikk ikke inn på utfordringer knyttet opp mot enkeltelever, og har ikke hatt dette å måle veiledningen opp mot. Av de som ønsket å se på enkeltelever er det flere som nevner at det var nyttig, og det er antakelig lærere i denne gruppen som krysser av på at de ser en endring. Siste gruppering omhandler utdanning av skolenes personale til Marte Meo kollegaveiledere og videreføring av prosjektets intensjoner etter prosjektperioden: - en til to lærere på hver skole er utdannet til Marte Meo veiledere - det er utdannet en eller flere Marte Meo supervisorer - det er opprettet et nettverk for kollegaveilederne - det er opprettet en ressursbank av Marte Meo - kollegaveiledere for skolene i Grimstad kommune Av disse punktene har vi fått gjennomført at det er utdannet fem personer i kommunen, to på Familiesenteret til Marte Meo terapeuter, to på Langemyr SRS til kollegaveiledere og terapeuter og en til superviser. Dette er gjort etter internasjonal standard over to år. Kandidatene har gjennomgått fem eller seks veiledningsforløp, der alle har hatt 100 timer egenveiledning, gjennomført eksamen og blitt godkjent av lisensiert supervisor Sissel Holten. Utdanningen har en kostnadsramme på ca kr ,-. De fire kollegaveilederne/terapeutene har gjennom prosjektet fått utdanningen vederlagsfritt, noe alle skolene fikk tilbud om. Det er opprettet et nettverk i Grimstad av disse fire og andre Marte Meo terapeuter ved Langemyr SRS som har jevnlige møter. Intensjonen var også at det skulle utdannes en til to Marte Meo - kollegaveiledere på hver skole avhengig av skolenes størrelse. For å nå prosjektets mål om å tilby veiledning til alle lærerne ved skolene, tenkte vi at det var en forutsetning at det måtte utdannes flere Marte Meo - kollegaveiledere på skolene. Vi hadde ikke nok ressurser i prosjektet til å veilede alle lærerne. Derimot ville vi ved å utdanne noen parallelt, kunne gjøre det. Under utdanningen veileder kandidatene fem kollegaer på egen eller annen skole i kommunen. Det viste seg at deltakelsen på skolene ikke ble større enn at de ressursene vi hadde til rådighet dekket etterspørselen. Derimot mener vi det er avgjørende for videreføring av Marte Meo veiledning i skolene at det satses på å utdanne pedagoger på skolene i dette. Som nevnt startet vi opp etter planen det andre prosjektåret med til sammen fire kandidater fra Eide oppvekstsenter og Grimstad ungdomsskole. To avbrøt etter et halvt år, to etter ett år. En sluttet i skolen, men for de andre tre var årsaken at de ikke fikk gjennomført filming, analyse og tilbakemeldinger pga tidspress og ingen ressurstildeling ved skolene. Dette hadde antakelig sammenheng med skolenes pressede økonomiske situasjon, noe som kom fram på et sektormøte for 14

15 undervisning. Alle lederne kunne tenke seg å ha kompetansen ved sin skole, men ingen så seg i stand til å gi for eksempel to lærere nedsatt undervisningstid. På et referansegruppemøte kom vi fram til at to timer pr. lærer ville kunne være tilstrekkelig, selv om det nok går med mer tid, og spesielt i starten for å lære seg filmanalysen. I tillegg til personalet ved skolene, har også personalet ved Veilednings og utviklingstjenesten fått tilbud om å ta utdanningen. De har takket nei. I andre kommuner ligger ofte Marte Meo kompetansen hos PPT, eksempelvis i Kristiansand der seks medarbeidere er utdannet. Marte Meo - veiledning i skolen er et redskap som kan brukes både til å se på relasjonen mellom elev lærer og klasseromsledelse og kan altså brukes i en systemisk/systemrettet tilnærming. Referansegruppa har jevnlig hatt temaet utdanning og videre muligheter for Marte Meo - veiledning på dagsorden. Det vil bli fremmet en sak i et kommunestyremøte høsten 2011 fra kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren om å opprette en stilling i Grimstad kommune til en Marte Meo kollegaveileder i skolen. Dersom dette blir politisk vedtatt, vil stillingen kunne tre i kraft fra nyttår Fordi det bare er Langemyr SRS som innehar kompetansen pr dags dato, vil stillingen legges hit. Skolene vil kunne få hjelp uten å måtte betale for det slik de må nå. Det betyr i tillegg at en ressursbank foreløpig blir på Langemyr SRS. I tillegg uttrykker ledere og sosiallærere at de gjerne vil ha denne veileder - kompetansen ved egen skole. Sosiallærere sier at de vil kunne ha stor bruk for dette. De observerer og veileder kollegaene sine, og for dem vil Marte Meo metoden være et nyttig, holdningsskapende og tidsbesparende verktøy. De trekker også fram viktigheten av å ha det på egne skoler, fordi det da vil være en lavere terskel for å ta det i bruk. Svar på evalueringsskjemaet 127 personer har vært med i prosjektet; - det er personalet på de elleve skolene, to SFO er og en barnehage som fikk veiledning av veilederne i prosjektet samt de som fikk veiledning av sine kollegaer som var under utdanning. Alle som gjennomførte en veiledningsprosess, det vil si minst fire filmer og veilednings-/refleksjonsøkter, har fått utdelt evaluerings- og spørreskjemaene, med unntak av Kvalifiseringstjenesten. De ansatte i Kvalifiseringstjenesten har ikke mottatt skjemaene fordi arenaene i de tre avdelingene er såpass annerledes enn vanlige skoler at mange av spørsmålene ikke kan besvares. Det har vært laget et evalueringsskjema for skolene (vedlegg 16) og et for SFO/barnehagen (vedlegg 17) fordi arenaene er forskjellige. I materialet som nevnes her i sluttrapporten, er bare pedagogene på barne- og ungdomstrinnet i skolene tatt med fordi denne yrkesgruppen var hovedfokus i prosjektet. Evaluering fra barnehage og SFO foreligger i årsrapportene ( , ). De to spørreskjemaene fra Sørlandet kompetansesenter, det ene til pedagogene (vedlegg 18) og det andre til lederne (vedlegg 19), vil bli behandlet av kompetansesenteret og kommer i en egen rapport senere. På evalueringsskjemaene er det en svarprosent på 73. De fleste har krysset av på de to høyeste scorene, og responsen er altså gjennomgående svært positiv. Samtidig er det viktig å være klar over at et skjema ikke gir et helhetlig bilde av virkeligheten. Av de som har svart på evalueringsskjemaet er det åtte menn og resten kvinner, syv er spesialpedagoger. Lærerne har i snitt tretten års erfaring i skolen. Det ser ikke ut til at alder har spilt noen rolle Du får enda større fokus på de små enkeltdeler i dialogen som du har med den enkelte elev. Du blir mye mer bevisst på hva du gjør og hva du skal gripe fatt i og utvikle videre. Selv om du tror at du gjør en del av dette i hverdagen, er det interessant å se filmene, hvor det viser seg at du ikke benytter deg av diverse invitasjoner til kontakt som kommer. Dette viser jo at vi kan lære mer hele tiden. for deltakelsen i prosjektet. En kunne kanskje tro at det mest ville være de yngste lærerne som ville deltatt i prosjektet, men på noen skoler var det lærere med lang fartstid som ønsket å bli 15

16 med først. De fleste har deltatt på Marte Meo kurset, færre på relasjonskurset og flesteparten synes at det stemmer i stor grad at kursene ga en god innføring i emnet. Lærerne sier at de har hatt stort utbytte av å se seg selv på video. I utgangspunktet er dette litt overraskende. Mange syntes nettopp det å skulle bli filmet var den største utfordringen med å være med i prosjektet, og vi tror noe av den lave deltakelsen på enkelte skoler blant annet skyldes det. For de fleste forsvant denne uroen når de fikk se de første filmklippene og ble kjent med måten å jobbe med dem på. De nevner at det å se på seg selv utenfra, i samspill med elevene, har vært en ny, positiv og lærerik opplevelse; - har hatt en unik anledning til å se meg selv i fugleperspektiv, en ser ting en ellers ikke får øye på. Et overveiende flertall sier at de gjennom prosjektet har fått bekreftelse på at de gjør en god jobb, og at det er mange dyktige lærere i Grimstadskolen er det ikke tvil om. Noe av tanken i Marte Meo - veiledningen er å rette oppmerksomheten mot det som fungerer godt, enten det gjelder samspillet med enkeltelever eller hele klassen. Ved å ha fokus på dette, gjøre mer av det som fungerer og ta elementer av det i bruk i situasjoner der en blir utfordret, tydeliggjøres det som er bra og hva en kan endre på. Det er kanskje også noe av grunnen til at flesteparten også mener at de har lært noe nytt. Klasseledelse har vært et viktig emne i prosjektet. En god klasseledelse er avgjørende for læringsmiljøet og styrker elevenes sosiale og kunnskapsbaserte ferdigheter. De fleste mener at de har blitt mer bevisste på hva som er viktig for å utøve en tydelig og positiv klasseledelse og at veiledningen i stor grad har påvirket deres ledelse av klassen; - Jeg er blitt bevisst på min tydelighet som leder. Mange små ting kan gjøre dagen mye hyggeligere for både elevene og meg.. Nå hilser jeg ved oppstart, holder øyekontakt, ser alle elevene, sier hva jeg forventer av innsats osv. Altså mye tydeligere enn før. De som ikke mener det er noen forandring sier at de har hatt et lignende fokus tidligere som det som ble belyst i prosjektet; - Føler ikke jeg er blitt så veldig påvirket. Har gjort det jeg pleier å gjøre og fått bekreftelse på at det jeg gjør er bra. Det er flott!. Majoriteten sier at de gjennom veiledningen og refleksjonen har fått større fokus på sin egen rolle i samhandling med elevene og at de har blitt mer bevisst sin måte å møte elevene på. Dette gjelder også de som har mer enn tjue års erfaring i skolen. Fra et elevperspektiv er dette oppløftende; - Jeg føler at jeg er bedre i stand til å gi elevene mine positive opplevelser, og jeg ser eleven bedre nå enn tidligere, Jeg har blitt mer bevisst på møtet med elevene, jeg har blitt bedre kjent med dem. Jeg kan tilrettelegge undervisningen min bedre for den enkelte elev. Samtidig kan en regne med at det også oppleves positivt for læreren å få en nærere relasjon til elevene. Svarene på de to påstandene om at veiledningen har hatt betydning for læringsmiljøet i klassen og for den enkelte elev skiller seg litt ut fra de andre. Selv om over halvparten krysser av på de to høyeste scorene her også (fra 54 til 86 %), fordeler avkrysningene seg på flere alternativer enn ved de andre påstandene. Følgende kan muligens belyse dette: Det siste året i prosjektet deltok to ungdomsskoler og to barneskoler. Resultatene fra disse skolene er til en viss grad sammenholdt i årsrapporten (2010/11) for å se om det var stor variasjon mellom barne- og ungdomstrinnet. (ta med i betraktningen at det var mange flere fra barnetrinnet med ). Lærerne på ungdomstrinnet mener i større grad enn barneskolelærerne at veiledningen har påvirket deres ledelse av klassen og hatt betydning for læringsmiljøet i klassen. Lærerne på barnetrinnet sier likevel at veiledningen har hatt større betydning for læringsmiljøet for den enkelte elev enn ungdomsskolelærerne. Grunnen kan være at det var langt flere lærere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet som ønsket å ha fokus på enkeltelever i tillegg til klasseledelse. Dette kan også være årsaken til at det er flest på barnetrinnet som ser en positiv utvikling hos noen elever; - det kan, som nevnt ha vært lettere for dem å registrere endringer hos disse elevene. Samtidig kan noe av årsaken være at det har gått kort tid fra veiledningen/refleksjonen ble avsluttet til skjemaet ble fylt ut. 16

17 Nesten alle er enige i påstanden om at det alltid er den voksne som har ansvaret for relasjonen med elevene ; - Veiledningen har hjulpet meg å se annerledes på undervisningen og den viktige relasjonen mellom meg og elevene. Samtidig som jeg har blitt mer bevisst på mitt eget "uttrykk" i relasjonene. Innholdet i denne påstanden er avgjørende for hvordan elevene har det i samhandlingen med læreren. Det er den voksne som har mest kunnskap, erfaring, posisjon og gjerne definisjonsmakten. Eleven verken kan eller skal ha ansvaret for kvaliteten på relasjonen med læreren. Dette handler om lærerens bevissthet om disse temaene og hennes holdning til elevene. Derfor er det positivt at så mange sier seg enige i påstanden. Flertallet mener at temaene for veiledningen var relevante for deres undervisningssituasjon. I utgangspunktet var det fra prosjektets side knyttet spenning til om temaene ville være like nyttige for lærerne på ungdomstrinnet som på barnetrinnet, men det viste seg å være ubegrunnet. De fleste ungdomsskolelærerne har som nevnt også fortsatt å håndhilde på elevene sine. Som sagt sier de fleste at de helt eller i stor grad bruker utviklingsstøttende kommunikasjon i samhandling med elevene (se Målrealisering). Nær sagt alle som har vært med i prosjektet mener at alle kollegaer burde tatt imot veiledning og nesten like mange ser det som viktig at skolen satser videre på relasjonskompetanse og Marte Meo. Godt over halvparten ønsker fortsatt tilgang til veiledning, bare noen få sier at de ikke ønsker det. Det er et klart budskap både til ledelsen ved skolene og kommunen om å ta tak i dette videre. Tolv pedagoger kan tenke seg å utdanne seg til Marte Meo kollegaveiledere, - fire av disse arbeider ved samme skole. En kommenterer at det er aktuelt dersom det settes av nok tid og ikke kommer på toppen av det andre arbeidet. Det er et oppløftende tall og vil være noe å bygge på ved eventuell oppstart av en utdanningsgruppe. De som svarer negativt begrunner det med at de trives best med elevarbeid, at det ikke er noe for dem, vil prioritere andre ting, har nok å gjøre eller ønsker å utvikle andre deler av seg selv eller sitt fag. Flertallet ser på deltakelsen i prosjektet som en bevisstgjøring av sin egen rolle i samvær med elevene. I tillegg (her kan de krysse av på flere alternativer) ser noen på det som en oppdatering av relasjonskompetanse og noen få ser på det som etterutdanning. Til sammen Jeg har fått flere redskap jeg kan bruke til å utvikle og opprettholde en positiv tilnærming til elevene. En positiv måte å veilede dem på, både faglig og sosialt. i løpet av de fire årene, er det bare åtte personer som ser på deltakelsen som et pliktløp. De er pedagoger på skolene der alle i utgangspunktet skulle være med. Av disse er det bare to som ikke krysser av på flere svar, - fem krysser av på bevisstgjøring og to på oppdatering i tillegg. Det kan dermed se ut til at ledernes beslutning ved de fire skolene generelt ikke har vekket sterke reaksjoner som misnøye og motstand fra lærerne. Prosjektorganisering og ressursdisponering Referansegruppe Faste medlemmer gjennom alle årene har vært Marit Grefstad, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Hanne Johnsen, representant fra Familiesenteret, Bjørn Kristian Pedersen, kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren og prosjektleder. Bent Sætra, enhetsleder ved Landvik sentralskole var med de tre første årene. Øvrige medlemmer har vært enhetsledere fra skolene og en representant fra Veilednings og utviklingstjenesten (VUT), og disse har vært: /08: Espen Svendsen, enhetsleder ved Eide oppvekstsenter og Marit Terkelsen, fagleder ved VUT /09 Brit Eskedal, enhetsleder ved Fevik skole (høsthalvåret), Ingrid Tønnesen, enhetsleder ved Kvalifiseringstjenesten (vårhalvåret) og Mette Kvammen, rådgiver ved VUT (høsthalvåret) 17

18 - 2009/10: Hallgeir Berge, enhetsleder ved Fjære barneskole, Astrid Glimsdal, fagleder ved VUT /11: Maj-Elin Sunde Lien, enhetsleder ved Jappa skole, Erik Evensen (vara), enhetsleder ved Fjære ungdomsskole og Astrid Glimsdal, fagleder ved VUT Referansegruppas funksjon har vært å være rådgivende, representere prosjektet i skolelederfora og andre sammenhenger der det har vært ønskelig. Medlemmene har bidratt med interessante og nyttige innspill i drøftinger underveis i prosjektet. Informasjon om prosjektet har blitt gitt av prosjektleder og enhetslederne, og utfordringer knyttet til deltakelse og utdanning har også vært tatt opp her. I tillegg har gruppa drøftet forankring og videreføring av prosjektets intensjoner i Grimstadskolen. Gruppa har hatt møter en gang pr. semester. Styringsgruppe I styringsgruppa har det sittet representanter fra de skolene som har vært med til enhver tid. Det har vært fagledere, avdelingsledere, enhetsleder, spes.ped. koordinatorer eller sosiallærere. I tillegg har en representant fra PPT som har kontakt med de aktuelle skolene deltatt. Det betyr at det har vært en ny representant herfra hvert år. Fra Sørlandet kompetansesenter har Else Jorun Karlsen og Kjerstin Bergem vært med det siste året. I tillegg har enhetsleder ved Langemyr skole og ressurssenter, Dag Røyseland, og prosjektleder deltatt hvert år. Representantene fra skolene og PPT de ulike årene har vært: /08: Astrid H. Nordby, spesialpedagog ved Eide oppvekstsenter, Ellen Vardaasen, trinnleder og senere Hege Bråten, lærer ved Grimstad ungdomsskole, Svein Pedersen, enhetsleder ved Grimstad ungdomsskole og Astrid Glimsdal, rådgiver ved PPT /09: Berit Fossestøl, spesialpedagog ved Holviga skole, Anne Terese Austenå, fagleder ved Fevik skole, Ragnhild Viken, pedagog ved Kvalifiseringstjenesten (vårhalvåret) og Hilde Gunn Jensen, rådgiver ved PPT (høsthalvåret) /10: Ida Steenfeldt - Foss, sosiallærer ved Landvik skole, Magnus Mork, fagleder ved Fjære barneskole og Gro Nordbø, rådgiver ved PPT /11: Linn Kronheim, sosiallærer ved Jappa skole, Roald Abrahamsen, fagleder ved Frivoll skole, Kirsten Bjørnenak, sosiallærer ved Holviga skole, ungdomstrinnet, Marita Baugstø Hansen, sosiallærer/spes.ped. koordinator ved Fjære ungdomsskole og Ingunn Andersen, rådgiver ved PPT Styringsgruppas oppgave har vært å bistå prosjektleder i gjennomføring, videre planlegging og evaluering underveis i prosjektet. Medlemmene har bidratt med konstruktive forslag og positive tilbakemeldinger. Representantene fra skolene har oppmuntret til deltakelse og vært gode ambassadører for prosjektet på sine respektive skoler. Prosjektleder har rapportert til styringsgruppa, dvs gitt informasjon om status i prosjektet og tatt opp utfordringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet på skolene, eksempelvis deltakelsen fra personalet på de skolene der det var frivillig å være med, utdanning av Marte Meo kollegaveiledere og innlevering av evalueringsskjemaene. Styringsgruppa har hatt ett til to møter i semesteret. Prosjektgruppe Prosjektgruppa har bestått av veilederne med prosjektleder og har vært ansvarlige for gjennomføring av veiledningen og kvaliteten på denne. Høsten 2007 fikk gruppa veiledning av Marte Meo - terapeut og rådgiver fra Sørlandet kompetansesenter, Siri Grønnæss. Prosjektgruppa har hatt møter etter behov, alt fra hver uke til en gang pr. måned. Kjempebra opplegg! Flott å se elevene og meg på film, ser da elevenes reaksjoner/blikk. Motiverende for det man holder på med hver dag!! 18

19 Veiledere To til tre Marte - Meo terapeuter/kollegaveiledere fra Langemyr skole og ressurssenter har deltatt i prosjektet i tillegg til prosjektleder. De to første årene var det Marte Berit Aasen, Terna Mark Nielsen og Hjørdis Vindi. De to siste årene var det de to sistnevnte. Disse veilederne har hatt fra en halv til to timer pr. uke til rådighet. Prosjektleder Prosjektleder har hatt det daglige ansvaret for prosjektet og for framdriften. De tre og et halvt første årene var stillingen som prosjektleder 50%, det siste året 100%. Arbeidet har bestått av utforming av innhold og gjennomføring av pilotprosjektet, beskrivelse av pilotprosjektet og (hoved)prosjektet, utarbeidelse og gjennomføring av kursene, rapportbeskrivelser for hvert avsluttet skoleår og presentasjon av prosjektet i ulike fora (se Presentasjon av prosjektet). Videre opprettelse av prosjekt-, styrings- og referansegruppene og gjennomføring av disse møtene, kontakt med skolelederne og representantene fra Sørlandet kompetansesenter og prosjektveileder ved Bredtvet kompetansesenter. Det meste av tiden har vært brukt til veiledning av personalet ved skolene. Fra høsten 2008 til våren 2010 ble prosjektleder utdannet til Marte Meo superviser ved å utdanne fire personer til Marte Meo terapeuter/kollegaveiledere (se Målsettinger). Prosjektleder har deltatt i en kommunal gruppe som skulle se på det totale veiledningstilbudet i Grimstad og har fortsatt i en nettverksgruppe, ift veiledningsmetodene ICDP, PMTO og Marte Meo, som et resultat av dette. Eksterne samarbeidspartnere Med et ønske om å kvalitetssikre prosjektet som helhet og vurdere deler av prosjektet, ble det våren 2007 innledet et samarbeid med Bredtvet Kompetansesenter ved avdelingsleder Sissel Holten og Sørlandet Kompetansesenter ved rådgiver Siri Grønnæss. Sissel Holten er Marte Meo lisensiert superviser og har blant annet drevet et lignende prosjekt ved Løkeberg skole Den (veiledningen) har for meg vært med på å synliggjøre min kompetanse og samtidig gjort meg oppmerksom på hva det er jeg gjør som er godt. i Bærum. Hun har vært prosjektveileder alle fire årene, veileder for prosjektleder i to år under utdanningen til superviser og godkjent alle fem kandidatene etter eksamen. Med sin erfaring og klokskap har hun vært til uvurderlig hjelp og støtte. Kontakt har forgått gjennom møter, mail og telefon. Sørlandet kompetansesenter har bidratt med noe veiledning og skal også være med å evaluere prosjektet. Siri Grønnæss er Marte Meo terapeut og veiledet to av veilederne i prosjektet høsten Hun sluttet på kompetansesenteret, og seniorrådgiverne og Marte Meo terapeutene Else Jorun Karlsen og Kirstin Bergem overtok samarbeidet våren Kontakt har foregått gjennom mail, telefon og møter. Skoleåret 2007/2008 utarbeidet kompetansesenteret to spørreskjema - ett til lærerne og ett til skolelederne i samarbeid med Agderforskning ved daværende adm. dir. Anne Halvorsen. Da samarbeidet ble inngått, ønsket Langemyr skole og ressurssenter å få hjelp til å evaluere prosjektet. Kompetansesenteret så på dette som en mulighet til å undersøke om erfaringer herfra kan brukes i andre kommuner. Denne evalueringen vil starte høsten Kostnader og finansiering Langemyr SRS har i forhold til kostnader og finansiering vurdert prosjektet som et veiledingsog utdanningsprosjekt for Grimstadskolene og som et etterutdannings- og 19

20 kompetansehevingsprosjekt for skolen selv. Det har derfor vært naturlig å se på finansiering innenfor skolens egne rammer samt å se på eksterne samarbeidspartnere. Kostnadene er i all hovedsak knyttet opp mot lønnskostnader. I prosjektets tre første år beløper dette seg til ca 65% stilling fordelt på fire ansatte på Langemyr SRS. Prosjektet valgte å slå sammen år 4 og 5 til ett prosjektår. Lønnskostnadene ble dermed doblet i forhold til de tre første årene. Totalt er det gått med lønnskostnader tilsvarende 3 stillinger for hele prosjektperioden. Kostnader til skyss, veiledning av prosjektleder ift supervisorutdanning, og lignende beløper seg til pr år, eller ca. 1 lærerårstime pr år. Enhetene som har vært med i prosjktet har ikke hatt kostnader knyttet til sin deltakelse. Prosjektet har søkt ekstern finansiering i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond to ganger. Prosjektet ble ikke prioritert. Videre har prosjektet søkt finansiering i KS. KS vurderte prosjektet som svært interessant, men avslo søknaden. På bakgrunn av utlysning av prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet ble det søkt om delfinansiering derfra. Også denne søknaden ble avslått med begrunnelse av at Utdanningsdirektoratet ikke finansierte prosjekt som allerede var igangsatt. Prosjektet ble derfor finansiert gjennom interne midler, midler som ikke er direkte elevrelatert. Som nevnt over, har skolen også sett dette prosjektet som etterutdannings- og kompetansehevingstiltak. Prosjektet er derfor finansiert av ressurser satt av til rådgivning, etterutdanning og byrdefull undervisning, til sammen 69% stilling pr år de tre første årene og 116% stilling siste år. Budsjetterte kostnader for et eventuelt femte år ble brukt det fjerde året. Avdelingsleder Jorun Palm i avdeling barnehagen, Eide oppvekstsenter, søkte kompetanseutviklingsmidler hos fylkesmannen, og fikk kr ,-. Disse ble brukt på kursing av personalet i Marte Meo og relasjonskompetanse. Erfaringer og veien videre Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap har vært et stort og omfattende prosjekt. Det var derfor viktig med en grundig planlegging slik vi fikk gjort det i pilotprosjektet våren Det å innhente informasjon fra andres erfaringer, gjorde at vi kunne unngå noen fallgruver og tilpasse innholdet, tidsperspektivet og ressursene vi hadde til rådighet i gjennomføringen av prosjektet. Organisering Noe av arbeidet i pilotprosjektet var å etablere en god struktur for organiseringen og trekke inn flere personer som kunne bidra til blant annet å kvalitetssikre prosjektet. Av alle som er spurt i løpet av de fire årene har prosjektleder blitt møtt med velvilje hele tiden. Alle har på forespørsel om å bidra på ulike måter sagt ja: medlemmer i referanse -, styrings-, og prosjektgruppa, representanter fra Sørlandet kompetansesenter, prosjektveileder fra Bredtvet kompetansesenter, kursholdere og lærere. Prosjektet har hatt både en referanse - gruppe og en styringsgruppe, i tillegg til prosjektgruppa. Det viste seg å være en funksjonell struktur. Medlemmene i referansegruppa har bidratt med viktige innspill med hensyn til overordnede tanker om forhold i undervisningssektoren. Det har handlet om samkjøring og koordinering av veiledning i skolene, forventninger til lærere og ledere, ledernes rolle, og visjoner og realisme i forhold til 20

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom!

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom! Forord Bydel Grorud har en stadig økning av antall barn og unge. Av dem er i alt 57,8% innvandrere (her betegnet med ikke vestlig bakgrunn). Den største økningen er barn og unge mellom 10 og 17 år. Dette

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

TIDLIG INNSATS FOR GOD START

TIDLIG INNSATS FOR GOD START UNIVERSITETET I AGDER TIDLIG INNSATS FOR GOD START En spørreundersøkelse om praksis og erfaringer med tidlig innsats i to kommuner i Aust-Agder Ann Christin E. Nilsen Innhold Forord... 2 Innledning...

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer