Overhalla kommune. Saksframlegg. Teknisk avdeling i Overhalla. Høring av melding - Grønningfjella vindkraftverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla kommune. Saksframlegg. Teknisk avdeling i Overhalla. Høring av melding - Grønningfjella vindkraftverk"

Transkript

1 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av melding - Grønningfjella vindkraftverk Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 1/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Overhalla kommune ønsker å signalisere allerede nå at en utbygging av vindkraftverk slik som framlagt i melding med utredningsprogram, datert august 2008, ikke er i tråd med kommunens vedtatte areal- og miljøpolitikk. Dette begrunnes blant annet i at en utbygging slik som foreslått vil medføre en total fjerning av ett av kommunens to villmarkspregede områder. Dersom NVE likevel åpner for videre utredning av prosjektet, bør følgende momenter også tas med utredningsprogrammet: Kartlegging av naturverdier og kulturminner bør gjøres systematisk for: o å ha et solid grunnlag for vurdere samlede konsekvenser o å kunne styre unna spesielle lokaliteter ved plassering av tekniske anlegg Overordna fylkesplan for vindkraftutbygging bør utarbeides på forhånd Oppmerksomhet til utvidelsen av Almdalen naturreservat Oppmerksomhet til verna vassdrag, Salvassdraget og Høylandsvassdraget. Eventuelle alternative vegtraseer beskrives og utredes nærmere, samt visualiseres. Det bør foreligge reelle økonomiske vurderinger som vil omfatte Overhalla kommune særskilt Nettilknytning til eksternt nett skal visualiseres på en tilfredsstillende måte Det forutsettes at eventuelle avbøtende tiltak blir visualisert i de tilfeller det kan være aktuelt Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef

2 Vedlegg 1 Høring av melding med utredningsprogram - datert august NMF krever stopp i planene av Grønningfjella vindkraftverk på grensen mellom Overhalla, Høylandet og Fosnes kommuner Saksopplysninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev datert oversendt til kommunene, Overhalla, Høylandet og Fosnes, melding om forslag til utredningsprogram for Grønningfjella vindkraftverk. Meldingen er datert august Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket. Gjennom høring av meldingen ønsker NVE som ansvarlig myndighet å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget. Høringsfrist var satt til , men er av NVE bekreftet utsatt slik at kommunestyrene i de respektive kommuner får behandlet og vedtatt en høringsuttalelse til framlagt melding (februar 2011). NVE opplyser at Statskog har utarbeidet meldingen med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter. Statskog planlegger å bygge og drive et vindkraftverk som vil kunne få en installert effekt på inntil 378 MW. Anlegget vil dermed kunne bestå av 126 vindturbiner, dersom man legger til grunn en turbinstørrelse på 3,0 MW. Tiltakshaver har lagt fram tre alternativer for tilknytning av vindkraftverket til det eksisterende kraftledningsnettet. Tiltakene er lokalisert til Alm- og Ekorndal statsallmenninger i Overhalla (gnr 88, bnr 1) og Høylandet (gnr 112, bnr 1). I tillegg inngår tilstøtende eiendom tilhørende Firma Albert Collet i Fosen. Det opplyses om at de områdene som er aktuell for vindkraftutbygging, er de høyereliggende partiene i områdene Grønningfjella og områdene sør for Grønningfjella (Fealloetjahke og Almdalsfjella). Mesteparten av det aktuelle fjellplatået ligger 400 moh. (Salfjella ligger på ca 750 moh). Kartet viser planavgrensinger for Grønningfjella vindkraft anlegg og mulig adkomsttrase til vindkraftanlegget. Stiplet linje indikerer en mulig tilknytning via Almdalen. På grunn av verneinteresser er dette alternativet trolig lite aktuelt. Den sørlige delen, Almdalsfjella vil da få separat adkomstveg fra øst. Det er flere adkomstmuligheter fra Overhalla til Almdalsfjella som kan vurderes. På grunn av frakt av komponenter, stilles det krav til vegnettet. Som regel må det bygges ny adkomstveg, og det må etableres et internt vegnett. Bredden bør være 5 meter, og tåle et akseltrykk på 15 t. Kabler (22 kv) fra vindturbinene blir vanligvis lagt i de interne vegene, og samles i en felles koblingsstasjon, alternativt i en transformatorstasjon i utkanten av vindkraftanlegget. Fra anleggets felles transformator- eller koblingsstasjon er det som regel luftledning (trolig 132 kv) til tilknytningspunktet. Hver enkelt vindturbin med tilhørende innretninger har et totalt arealbehov på ca m². Minsteavstand mellom to turbiner kan antydes til ca 3-5 ganger rotorens diameter, dvs. mellom 150 og 500 m.

3 Basert på vindestimater og en foreløpig evaluering av mølleplassering fra Kjeller Vindteknikk er det vurder en følgende utbyggingsløsning: 126 vindturbiner á 3 MW (totalt installert effekt = 378 MW) Årlig produksjon på 1001 GWh (tilsvarer ca 2600 timer) Utbyggingskostnadene er estimert til ca mill NOK (ca kr 11000/KW) Dette er en foreløpig utbyggingsløsning som vil måtte optimaliseres med tanke på antall turbiner, turbinklasse, avstand mellom turbinene etc. Data fra vindmålemasta foreligger ikke kommunen per dags dato, men vil bli oversendt fra Statskog så snart rapporten er ferdig utarbeidet. Det ble imidlertid opplyst av Statskog i møtet den , at de foreløpige måleresultatene viser bedre potensialer enn det som er estimert. Når det gjelder nettilknytning er det i meldingen skissert tre alternativer. Disse er vist på Figur 3.2. Viser for øvrig til beskrivelse av de enkelte alternativer i vedlagt melding (s.10). I meldingens kapittel 4 er det listet opp en foreløpig vurdering av tiltakets virkninger (meldingen s.13-17). Følgende tema er kort beskrevet; Generelt, Visuell påvirkning, Landskap og vegetasjon, Inngrepsfrie områder, Friluftsliv, Kulturminner og kulturmiljø, Biologisk mangfold, Reindrift, Landbruk og naturressurser, Støy, skyggekast og forurensning, Flytrafikk og telekommunikasjon, og Samfunnsmessige virkninger. Kapittel 5 (meldingen s.17-20) som omtaler forslag til konsekvensutredningsprogram (KU). En konsekvensutredning skal redegjøre for de virkninger utbyggingen vil ha for miljø og samfunn og for nærmere bestemte verneplaner etter naturvernloven. Formålet er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen. Det skal tas stilling til på hvilke vilkår tiltaket eller planen kan gjennomføres. Følgende tema er foreslått utredet nærmere i forslaget til utredningsprogram: A. Begrunnelse for tiltaket, B. Beskrivelse av tiltaket, C. Forhold til andre planer, D. Nødvendige tillatelser, E. Konsekvensutredning av; Landskap, Kulturminner og kulturmiljø, Friluftsliv og ferdsel, Biologisk mangfold, Støy, Reindrift, Jord- og skogbruk, Annen arealbruk,

4 Luftfart, Samfunnsmessige virkninger, Nedlegging, Behov for nærmere undersøkelser og overvåking, samt Behov for overvåking. Under avsnittet om samfunnsmessige virkninger i meldingen, har Statskog beskrevet at et vindkraftanlegg vil være et positivt bidrag til kommunene og lokalt næringsliv. I anleggsfasen er det muligheter for lokalt næringsliv å levere varer og tjenester, spesielt knyttet til infrastruktur og bygninger. Vindturbinene vil bli levert ferdige fra produsent. Ved drift av vindkraftanlegget vil det være behov for 6-10 årsverk, avhengig av endelig størrelse. Ut over de skatteinntekter som kommunene vil kunne få på grunn av sysselsetningseffekten, vil eiendomsskatt også gi ekstra avkastning. Når det gjelder sysselsettingseffekten i anleggsfasen ble det opplyst fra Statskog i møtet den , at ca 10 MW genererer ca 1 arbeidsplass. En full utbygging av vindkraftverket ville ut fra disse opplysningene generere ca arbeidsplasser i anleggsperioden. Historikk : Møte Statskog orienterte kommunen om de undersøkelsene de hadde fått utført med henblikk på potensial for vindkraftutbygging i Grønningfjella : Brev - Innspill fra Statskog om å ta inn vindkraftpotensialet i arealplanen. (De hadde på det tidspunktet ikke tatt stilling til om prosjektet skulle meldes til NVE) : Politisk behandling revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel I vurdering av innspill fra Statskog, ble det konkludert med ikke å ta inn vindkraftpotensialet. Dette med en begrunnelse i at planene ikke var meldt til NVE, samt at en prosess fram til en eventuell godkjenning ville ta opptil flere år. Det forelå heller ingen vurdering på eventuelle konflikter med de miljøverdier som finnes i området : Informasjon Statskog presenterte prosjektet for kommunestyret : Melding om tiltak For å kartlegge mulighetene for utnyttelse av vindkraft, ønskes oppført en vindmålemast i området. Tidsbegrenset inntil 3 år : Befaring Deltakere fra Overhalla kommune: Ordfører, rådmann, teknisk sjef og miljø- og skogbrukssjef : Brev Statskog opplyser om at de er ferdig med meldingen for Grønningfjella vindkraftanlegg, og vil bli oversendt NVE for videre behandling : Politisk behandling Vedtak i kommunestyret om å godkjenne en midlertidig oppføring av vindmålemast på Salfjellet : Informasjon Melding om at vindmålemast er fjernet : Brev NVE ber om kommunens uttalelse til melding og forslag til utredningsprogram : Møte Arr.: NVE Som et ledd i høring av melding ble det gitt en orientering fra NVE og tiltakshaver til berørte kommuner (politisk og administrativt) om prosjektet og videre saksbehandling. I tillegg var representanter for fylkesmannen, fylkeskommunen, sametinget og reindriftsforvaltningen invitert : Møte Arr.: NVE - Offentlig møte om prosjektet på Gimle (som ett ledd i høring av meldingen). Videre behandlingsprosess og framdrift

5 Etter at kommunen har gitt sin uttalelse/innspill til meldingen med forslag til utredningsprogram, vil neste kommunale behandling bli når NVE oversender søknad og KU til høring. For kommunen vil det da være relevant å uttale seg om utredningene er gode nok, prosjektets utforming og om NVE bør gi konsesjon. NVE vil sannsynligvis fastsette krav om utredninger i løpet av våren En eventuell videre utredning av tiltaket vil i følge Statskog kreve flere undersøkelser på barmark. Tidspunkt for høring av søknad og KU vil være avhengig av når Statskog er ferdig med sine undersøkelser og utredninger, og når de leverer en endelig søknad om konsesjon til NVE. NVE som ansvarlig myndighet behandler og avgjør søknader om å bygge og drive energianlegg i Norge. De skal også ivareta nasjonale interesser med tanke på å nå de politiske mål som er satt for fornybar energi ( 3 TWh (3 TWh årsproduksjon tilsvarer ca 1000 MW installert ytelse) vindkraft innen 2010, og 30 TWh fornybar energi og energieffektivisering innen 2016). Vurdering Som nevnt under saksopplysninger innledningsvis skal kommunen og andre berørt parter i denne fasen gi innspill til NVE som ansvarlig myndighet, om hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av en konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget. I møte med NVE og Statskog den , ga NVE i tilsvar at de vil legge vekt på kommunenes uttalelser/innspill, men opplyste om at kommunene ikke har vetorett. Statskog som tiltakshaver ville også vurdere kommunenes signaler etter denne høringsrunden, og avgjøre om de vil gå videre med prosjektet. I følge informasjon hentet fra nettsiden (Norges største infoside om vindkraft) er det i følge tall fra NVE (oppdatert ), registrert 18 vindkraftverk i Norge med en samlet installert kapasitet på 430 MW fra 200 vindturbiner (gjennomsnittlig turbinstørrelse på 2,2 MW). Produksjonen i 2009 fra disse var på 0,980 TWh. Samlet sett produserer disse vindkraftverkene strøm til mer enn husstander. Av de 18 registrerte er det bygget to vindkraftverk i Nord-Trøndelag (NTE). Disse er Husfjellet på Vikna, og Hundhammerfjellet i Nærøy. Til sammen er det satt opp over 20 vindmøller (turbinstørrelse mellom 0,4 til 3,5 MW). NTE har en forventet midlere årsproduksjon på 160 GWh fra disse vindkraftverkene. Vindmøllene har en samlet installert effekt på ca 50 MW. Ved en realisering av Ytre Vikna vindkraftverk (NTE er gitt konsesjon) vil dette anlegget omfatte ca 80 vindmøller med en samlet effekt på 249 MW. Årsproduksjonen er beregnet til 623 GWh og tilsvarer strøm til om lag husstander. For å få et perspektiv på hvor stor en utbygging av Grønningfjella vindkraftverk kan bli, målt opp mot eksisterende vindkraftverk som er bygd i Norge, er det største anlegget Smøla 1 & 2 (drift i 2002), oppgitt til å ha flest antall turbiner per i dag (68), og har en installert ytelse på 150 MW (strøm til husstander). En enkel sammenligning tilsier at et fullt utbygd vindkraftverk i Grønningfjella slik som meldt, vil bli over dobbelt så stor som Smøla både i antall vindturbiner og antall MW installert effekt.

6 Hvis vindkraftverket blir utbygd som meldt vil investeringer i denne størrelsesorden erfaringsvis gi økte inntekter for kommunene, og da spesielt i form av årlig eiendomsskatt. Statskog antydet i møte den , årlige inntekter til kommunene på om lag kr mill. Innhentet informasjon fra hjemmesiden til vindkraft.no, oppgir at Smøla har en inntekt på kr 5,5 mill i året fra eiendomsskatten. Miljømessig vurdering Av viktige miljøverdier berøres: - INON områder i alle kategorier, - Verna vassdrag, - Viktige reinbeiteområder, - Potensielle områder for rovfugl. Det er ikke foretatt noen form for systematisk kartlegging av naturverdier. Registreringer som finnes er basert på tilfeldige registreringer. Anleggene vil bestå av vindmøller med tårn på m og rotor med diameter på m. I tillegg trengs infrastruktur i form av veger av høg standard med 5 m bred vegbane fram til hver vindmølle, og et nedgravd ledningsnett forbundet med hver vindmølle. Vindkraft er energi tilnærmet fri for CO2-utslipp. Det vil ikke uten videre si at den er miljøvennlig eller bærekraftig. Blant annet vil lokalisering av anleggene være avgjørende for om energien kan karakteriseres som miljøvennlig. Hele det planlagte området innebærer et tap av det man må karakterisere som store arealer av inngrepsfrie naturområder (INON). Av dette er det et stort villmarkspreget områder på ca 64 km 2, over 5 km fra tyngre tekniske inngrep. For Overhalla utgjør dette ca 30 km 2 og er stort sett alt vi har av villmarkspregede områder. Klassen INON 3-5 km fra tyngre inngrep reduseres med omtrent samme areal totalt, mens tapet i klassen 1-3 km er antagelig 5 10 km 2. Overhalla kommune har politisk vedtak i handlingsplan for miljøarbeidet at man ikke skal ha avgang av villmarkpregede områder. Dette er et mål som har fulgt kommuneplanene i Overhalla siden Dertil kommer at dette er det største kystnære INON-området som er igjen sør for Nordland. Det er gjennom flere stortingsmeldinger gitt signaler om at ivaretakelse av villmarkspregede områder er et viktig nasjonalt mål. Vi har også nasjonale mål om utbygging av fornybar energi, blant annet vindkraft. Disse to målene er ikke motstridende. De kan forenes ved at den fornybare energien som utbygges, ikke bygges der den ødelegger villmarkspregede områder. Denne saken vil skape presedens når det gjelder å tillate vindmølleparker der de totalt fjerner et villmarkspreget område. Selv om dette i hver enkelt sak skal vurderes opp mot andre miljøverdier og de positive virkningene, vil en konsesjon fra NVE her gi et klart signal om hvordan man vurderer hensynet til villmarkspregede områder ved vindkraftutbygginger. Områdene for plassering av vindmøllene i Grønningfjella er viktige reinbeiteområder. Reindriftsforvaltningen har også meldingen på høring slik at vi overlater sentrale momenter rundt reindrift til dem. Skadene for reindrift vil sannsynligvis kunne bli store, selv om man ennå ikke har noen klare resultater å vise til fra andre steder. I det minste er det snakk om et gedigent eksperiment når så store områder som det her er snakk om, berøres. Tap av beiteområder er antagelig en vel så stor trussel mot reindrift og sørsamisk kultur som store rovviltbestander. Det er funnet en god del samiske kulturminner i området, men de er ikke systematisk kartlagt. Med bakgrunn i samisk aktivitet, er det stor sannsynlighet for at området er rikt på samiske kulturminner. Bevaring av kulturminner dreier seg ikke bare om å ta vare på enkeltforekomster,

7 men også det miljøet de befinner seg i. Dermed er det ikke nok kun å styre unna forekomstene ved plassering av vindmøllene og vegene. Når det gjelder friluftsliv vil noen hevde at det er positivt med veger slik at friluftsområdene lettere kan nås. På den annen side blir områdets verdi som friluftsområde forringet av tiltakene. Område som påvirkes er adskillig større enn området som bygges ut både på grunn av støy fra vindmøllene og at de blir synlige på stor avstand. For Nord-Trøndelag er det ikke utarbeidet noen overordnet plan for vindkraftutbygging, noe som bidrar til at vi ikke får en planmessig utbygging av potensielle områder. Man har ikke utarbeidet noe grunnlag for å sortere ut områder som egner seg bra eller mindre bra, og der vesentlige samfunnsinteresser er vektlagt. Dette kan bli som tidligere tiders bit for bit politikk som vi har utallige eksempler på arealforvaltningen Det hevdes at vindkraftanlegg er reversible, at turbiner og infrastruktur kan fjernes etter bruk. Framføring av veger og bygging av fundamenter for vindturbiner vil i landskap som her være umulig uten omfattende sprengningsarbeider, som vil sette varige spor, samt at det er urealistisk å tenke seg at veger og fundamenter blir fjernet over alt. Uten videre utredninger vet vi allerede med de opplysningene vi har at store miljøverdier vil gå tapt. De er knyttet til tap av villmarkspregede områder og andre kategorier inngrepsfri natur, risiko for tap av reinbeiter, risiko for tap av samiske kulturminner og tap av attraktive friluftsområder. Dersom NVE finner ut at de likevel vil at saken skal utredes nærmere, har vi følgende kommentarer til utredningsprogrammet: Kartlegging av naturverdier og kulturminner bør gjøres systematisk for: o å ha et solid grunnlag for vurdere samlede konsekvenser o å kunne styre unna spesielle lokaliteter ved plassering av tekniske anlegg Overordna fylkesplan for vindkraftutbygging burde vært utarbeidet Vise oppmerksomhet til utvidelsen av Almdalen naturreservat Vise oppmerksomhet til verna vassdrag, Salvassdraget og Høylandsvassdraget. Usnitt av kommuneplanens arealplankart. Rødt skravert område, viser området i Almdalen som etter siste verneprosess er med i forslag oversendt til Miljøverndepartementet Grønt skravert område viser 5 km grensen for INON området Salfjellet. Stiplete linjer (svart) som kan ses blant annet innenfor INON området, viser forvaltningssonene for Salvassdraget som er vernet.

8 Sammendrag En vindkraftutbygging slik som omsøkt vil per i dag ikke være i tråd med kommunens vedtatte areal- og miljøpolitikk. Tiltaket vil blant annet føre til at ett av kommunens to inngrepsfrie områder (villmarkspregede områder) går tapt. Tiltaket vil komme i konflikt med en blant annet en utvidelse av verneinteressene i Almdalen, verna vassdrag, reindriftsinteressene i området, og sannsynligvis i konflikt med samisk kulturverninteresser. Summen av kjente miljøbelastninger er vurdert til å være så stor at kommunen på dette grunnlaget vil kunne signalisere at en ikke ønsker en vindkraftutbygging i Grønningfjella. På den andre side, ut fra et økonomisk synspunkt, så vil en vindkraftutbygging erfaringsvis medføre et positivt bidrag til de berørte kommuner og regionens næringsliv. En konsekvensutredning vil sannsynligvis gi en mer nøyaktig beskrivelse og konsekvenser av hvordan tiltaket vil påvirke viktige sektorinteresser, samt beskrive avbøtende tiltak. I tillegg vil en sannsynligvis få et mer nøyaktig estimat når det gjelder de økonomiske ringvirkningene kommunene kan forvente seg både i anleggs- og driftsfasen, og hva en utbygging vil bety for sysselsetting og verdiskapning lokalt og regionalt. Selv om kommunen vil få anledning til å komme med høringsuttalelser på et senere tidspunkt, bør en høringsuttalelse/innspill til melding med forslag til utredningsprogram, gjenspeile en avveining mellom kommunens vedtatte miljøpolitikk og de økonomiske inntekter/ringvirkninger en realisering av et vindkraftverk vil medføre. Uttalelsen vil gi tiltakshaver/utbygger et bedre grunnlag når de i etterkant av høringsrunden skal avgjøre om de skal fortsette prosessen med en konsekvensutredning og søknad til NVE om bygging og drift, eller om de skal trekke prosjektet. Når det gjelder mulige innspill som en kan se for seg at kommunestyret kan gi i denne høringsfasen, vil en påpeke at en i hovedsak enten kan: 1) avvente å ta endelig stilling til om en er positiv eller negativ til utbyggingsprosjektet, basert på at en ser behov for en nærmere konsekvensutredning som beslutningsgrunnlag og en kan ha innspill til hva konsekvensutredningen bør avklare nærmere, eller 2) allerede nå gi klart uttrykk for om en fra kommunestyrets side er positiv eller negativ til utbyggingsprosjektet, basert på dagens kjennskap til prosjektet. I en samlet vurdering av hvilken holdning en skal ha til prosjektet, kan man på den ene siden ta for seg de mulige lokale positive og negative momenter i prosjektet som sådan. Positive momenter som er nevnt er blant annet at prosjektet bidrar i forhold til nasjonale målsettinger om økt fornybar energi, samt at prosjektet vil kunne ha vesentlige positive økonomiske og næringsmessige ringvirkninger. Negative momenter som her nevnes spesielt er kort sagt den omfattende reduksjonen av de unike miljøkvalitetene i det berørte området. Ut over vurderingene av de positive/negative lokale effektene, kan en på den andre siden ha synspunkter på de større sammenhengene som en slik utbygging av vindkraft inngår i. Dette omfatter vurderinger av hvilke fornybare energikilder det samfunnsmessig er mest fornuftig å satse på for å løse energi- og klimautfordringene framover, hvilken rolle energieffektivisering bør ha som del av løsning på utfordringene, hvilken nettoeffekt økt tilgang på energi i form av vindkraft vil ha på energimarkedet og priseffekten det vil ha regionalt/nasjonalt/internasjonalt, osv. Disse sammenhengene er komplekse og synes vanskelig å ta klart stilling til i denne sammenhengen.

9 For å synliggjøre flere ulike signaler det kan være aktuelt for kommunestyret å gi innspill om, skisseres det fra administrasjonens side 4 alternative forslag til høringsuttalelse til meldingen: Alternativ 1 Overhalla kommune ønsker å signalisere allerede nå at en utbygging av vindkraftverk slik som framlagt i melding med utredningsprogram, datert august 2008, ikke er i tråd med kommunens vedtatte areal- og miljøpolitikk. Dette begrunnes blant annet i at en utbygging slik som foreslått vil medføre en total fjerning av ett av kommunens to villmarkspregede områder. Dersom NVE likevel åpner for videre utredning av prosjektet, bør følgende momenter også tas med utredningsprogrammet: Kartlegging av naturverdier og kulturminner bør gjøres systematisk for: o å ha et solid grunnlag for vurdere samlede konsekvenser o å kunne styre unna spesielle lokaliteter ved plassering av tekniske anlegg Overordna fylkesplan for vindkraftutbygging bør utarbeides på forhånd Oppmerksomhet til utvidelsen av Almdalen naturreservat Oppmerksomhet til verna vassdrag, Salvassdraget og Høylandsvassdraget. Eventuelle alternative vegtraseer beskrives og utredes nærmere, samt visualiseres. Det bør foreligge reelle økonomiske vurderinger som vil omfatte Overhalla kommune særskilt Nettilknytning til eksternt nett skal visualiseres på en tilfredsstillende måte Det forutsettes at eventuelle avbøtende tiltak blir visualisert i de tilfeller det kan være aktuelt Alternativ 2 Det henstilles til NVE å avvente en videre behandling av meldingen inntil det foreligger en overordna plan for vindkraftutbygging i fylket. Nord-Trøndelag fylkeskommune anmodes om at dette temaet tas opp på nytt i forbindelse med førstkommende revisjon av fylkesarealplanen. Dette begrunnes blant annet at det bør være fylkeskommunen i samarbeid med kommunene sitt ansvar å ha en overordna arealpolitikk som tar opp i seg de sentrale politiske mål for fornybar energi. Dersom NVE likevel åpner for videre utredning av prosjektet, bør følgende momenter også tas med utredningsprogrammet: Kartlegging av naturverdier og kulturminner bør gjøres systematisk for: o å ha et solid grunnlag for vurdere samlede konsekvenser o å kunne styre unna spesielle lokaliteter ved plassering av tekniske anlegg Overordna fylkesplan for vindkraftutbygging bør utarbeides på forhånd Oppmerksomhet til utvidelsen av Almdalen naturreservat Oppmerksomhet til verna vassdrag, Salvassdraget og Høylandsvassdraget. Eventuelle alternative vegtraseer beskrives og utredes nærmere, samt visualiseres. Det bør foreligge reelle økonomiske vurderinger som vil omfatte Overhalla kommune særskilt Nettilknytning til eksternt nett skal visualiseres på en tilfredsstillende måte Det forutsettes at eventuelle avbøtende tiltak blir visualisert i de tilfeller det kan være aktuelt Alternativ 3 Overhalla kommune ønsker at prosjektet skal utredes nærmere, med følgende forlag til hva som bør utredes i tillegg til skissert utredningsprogram fra Statsskog: Kartlegging av naturverdier og kulturminner bør gjøres systematisk for:

10 o å ha et solid grunnlag for vurdere samlede konsekvenser o å kunne styre unna spesielle lokaliteter ved plassering av tekniske anlegg Overordna fylkesplan for vindkraftutbygging bør utarbeides på forhånd Oppmerksomhet til utvidelsen av Almdalen naturreservat Oppmerksomhet til verna vassdrag, Salvassdraget og Høylandsvassdraget. Eventuelle alternative vegtraseer beskrives og utredes nærmere, samt visualiseres. Det bør foreligge reelle økonomiske vurderinger som vil omfatte Overhalla kommune særskilt Nettilknytning til eksternt nett skal visualiseres på en tilfredsstillende måte Det forutsettes at eventuelle avbøtende tiltak blir visualisert i de tilfeller det kan være aktuelt Alternativ 4 Overhalla kommune signaliserer at en er klart negativ til en vindkraftutbygging som beskrevet i meldingen, og ber om at videre utredning av prosjektet avsluttes. Dette på grunn av at prosjektet vil medføre en total fjerning av ett av kommunens to villmarkspregede områder. Konklusjon: Dette er en sak av stor prinsipiell betydning og med stor grad av politisk skjønn involvert når kommunens holdning skal besluttes. Ut fra dette, samt en foreløpig vurdering av at saken er i en tidlig fase hvor kommunens endelige holdning kan besluttes i senere fase når en nærmere konsekvensutredning og endelig søknad foreligger, vil rådmannen innstille på at alternativ 1 velges. Alternativ 1 baserer seg på tidligere vedtatte politiske målsettinger.

Møteinnkalling. Overhalla formannskap. Utvalg: Møtested: Grydeland, 3. etasje, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 08:30 (MERK: KLOKKESLETT)

Møteinnkalling. Overhalla formannskap. Utvalg: Møtested: Grydeland, 3. etasje, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 08:30 (MERK: KLOKKESLETT) Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Grydeland, 3. etasje, Adm.bygg Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 08:30 (MERK: KLOKKESLETT) Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Saksmappe: 2008/4469-12 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Klage på vedtak i sak 52/08 ang oppføring av vindmålemast på Aunkrona fra Reindriftsforvaltningen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Saksmappe: 2007/1702-11 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Klage på vedtak i sak 28/07 ang oppføring av vindmålemast på Rørvassheia fra Reindriftsforvaltningen

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/4917-14 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

DALBYGDA VINDKRAFTVERK.

DALBYGDA VINDKRAFTVERK. DALBYGDA VINDKRAFTVERK. Presentasjon av prosjektet med sammendrag av konsesjonsøknad og konsekvensutredning. Dalbygda Kraftsenter AS 1 Dalbygda Kraftsenter A/S ønsker å bygge et vindkraftverk i fjellet

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 KALLURDALSBROTET - UTREDNING AV VINDKRAFT Rådmannens innstilling: Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: TrønderEnergi Kraft AS vil selv

Detaljer

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT Tidlig høsten 2011: Østfold Fylkeskommune starter arbeidet med planprogram for vindkraft i fylket. April 2012: Fylkesplanen for vindkraft slippes ut for høring. Vestfjella er ikke

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Saksfremlegg. Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Hammerfest Vindpark. Saken gjelder. Sakens bakgrunn og fakta

Saksfremlegg. Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Hammerfest Vindpark. Saken gjelder. Sakens bakgrunn og fakta Saksbehandler: Odd Edvardsen Saksnr.: 2011/918-8/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: 1 Oversiktskart og kart med mølleplassering Saksdokumenter ikke vedlagt:

Detaljer

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik Namsos kommune Byggesak,kartog oppmålingnamsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/9692-5 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret.

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2010/7671-10 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Byggesak, kart og oppmåling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Saksmappe: 2008/1337-3 Saksbehandler: Sturla Leirvik Saksframlegg Uttalelse til Melding med forslag til Breivikfjellet vindkraftanlegg og Melding Samordnet nettløsning

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/ Kommunestyret. Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - høringsuttalelse fra

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/ Kommunestyret. Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - høringsuttalelse fra 1 Meråker kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/507-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/13 10.01.2013 Kommunestyret Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-47 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Opprettelse av samrådsforum, vindkraft. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling 1.

Detaljer

Melding med forslag til utredningsprogram for Grønningfjella vindkraftanlegg, Overhalla, Fosnes og Høylandet kommuner

Melding med forslag til utredningsprogram for Grønningfjella vindkraftanlegg, Overhalla, Fosnes og Høylandet kommuner Melding med forslag til utredningsprogram for Grønningfjella vindkraftanlegg, Overhalla, Fosnes og Høylandet kommuner August 2008 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 PRESENTASJON

Detaljer

Selskaps- og prosjektpresentasjon. Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011

Selskaps- og prosjektpresentasjon. Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011 Selskaps- og prosjektpresentasjon Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011 1 Hvem er vi? Mange års erfaring fra vindkraftutvikling. 5 partnere med mer enn 40 års samlet erfaring fra

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/403-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Landskap Konsekvensutredning Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Statkraft Development AS Side 37 av 338 Konsekvensutredning Landskap Vedlegg 2.2 Viktige landskapsrom

Detaljer

... Skriv under denne linjen Vedlegg: Høringsutkast regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark{ }

... Skriv under denne linjen Vedlegg: Høringsutkast regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark{ } HØRING - REGIONALE FØRINGER FOR BEHANDLING AV VINDKRAFTSAKER I HEDMARK Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 13/1493 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson Saken skal behandles i: Formannskapet... Skriv under denne linjen

Detaljer

Fakken på Vanna - landskap uten verdier? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet Troms,

Fakken på Vanna - landskap uten verdier? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet Troms, Fakken på Vanna - landskap uten verdier? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet Troms, 6.4.2013 www.naturvernforbundet.no «Vannøy sørøst» Historisk ikon landskap Unikt storskala landskap ytterst i Lyngen

Detaljer

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013 Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2 Status september 2013 Ytre Vikna vindkraftverk Vikna kommune i Nord Trøndelag Konsesjon 16.03.2009 12,0 (reg.plan) - 2,3 (trinn I) = 9,7 km 2 Totalkostnad søknad 2004:

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Saksframlegg. LANGØRJAN ØVRE, GNR 259 BNR 2, RYE FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 06/16325

Saksframlegg. LANGØRJAN ØVRE, GNR 259 BNR 2, RYE FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 06/16325 Saksframlegg LANGØRJAN ØVRE, GNR 259 BNR 2, RYE FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 06/16325 Saksbehandler: Siri Bø Timestad Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 120/001 - Søknad om anleggelse av Veg til eks. hytter med dispensasjon i LNFR området

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 120/001 - Søknad om anleggelse av Veg til eks. hytter med dispensasjon i LNFR området Selbu kommune Arkivkode: 1664/120/001 Arkivsaksnr: 2017/266-7 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 120/001 - Søknad om anleggelse av

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Veileder for regionale planer for vindkraft - høringssvar

Veileder for regionale planer for vindkraft - høringssvar Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref./your ref.: Vår ref./our ref.: Dato/date.: 06/01219-4 97724 Oslo, 31. august 2007 Veileder for regionale planer for vindkraft - høringssvar

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Søknad om fornyelse av konsesjon for regulering av Mjøsundvatnet m.v. - kommunal høringsuttalelse

Søknad om fornyelse av konsesjon for regulering av Mjøsundvatnet m.v. - kommunal høringsuttalelse Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/1803-2 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Søknad om fornyelse av konsesjon for regulering av Mjøsundvatnet m.v. - kommunal høringsuttalelse

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 29. oktober 2010 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Uttalelse til melding om utredningsprogram for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193 VINDMØLLEUTBYGGING Rådmannens innstilling: Vedlegg: Søknad datert 01.03.2012 med kartvedlegg (ekskl. vedlegg om tekniske data om

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK UTBYGGING AV SMÅ VANNKRAFTVERK Nordland er en stor eksportør av elektrisk kraft og er et av de fremste kraftfylkene i Norge. Det skal vi fortsatt være - Nordland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 19-1.

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 19-1. Sviland bydelsutvalg 15.09.10 sak 34/10 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen, postboks 130, 4001 Stavanger Sviland bydelsutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/32993 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget 20.02.2012 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag Nordland er en stor eksportør

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/10344-4 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Søknad om midlertidig bruksendring av Overhalla Hotell til asylmottak. Klage på vedtak og søknad om dispensasjon

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7.

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7. Sarepta AS Agder Energi Produksjon AS Statskog SF Ulvig Kiær AS Zephyr AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200709375-87 ktn/ssa Arkiv: 611 Deres dato: 13.11.07 Saksbehandler: Siv Sannem Inderberg 22 95 94 38 Sarepta

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesion Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune Norsk Hydro ASA 0246 OSLO Vår dato: Vår ref.: NVE 200400263-43 kte/chf Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: Christian Færø Deres ref.: 22 95 94 41 Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark

Detaljer

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Storheia vindpark Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 Statkraft Development AS Side 3 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER...

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer