VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) Du står foran et nytt skoleår og har sikkert store forventninger til skolen, klassekameratene og lærerne. Fra skolens side skal vi prøve å gjøre vårt for at du skal få best mulig utbytte av skolegangen. Vi går ut fra at du vil gjøre ditt for at du skal få mest mulig ut av dette skoleåret. Er du elev på Vg1 vil skolen være ny for deg. Vi håper at overgangen til videregående skole går greit. Elever på Vg2 og VKII vil fort oppdage at de faglige kravene øker, og det er viktig å sette av tid til skolearbeid. I mange år har vi hatt et samarbeid med russen for at russefeiringen ikke skal komme i konflikt med skolearbeidet. Dette har gitt gode resultater hittil, og vi vil gjerne fortsette dette samarbeidet. Vi håper du i dette heftet finner de opplysningene du har bruk for, og at du tar vare på det. Har du andre spørsmål, er det bare å ta kontakt med lærerne, kontoret eller administrasjonen. Vi ser gjerne at foreldre/foresatte tar kontakt dersom det er noe de lurer på. Alle ansatte ved skolen vil ønske deg velkommen og lykke til med et nytt skoleår! SKOLEN Historie/Kurstilbud Haugesund Toppidrettsgymnas (tidligere Holgersens Handelsskole), er en undervisningsinstitusjon med lange tradisjoner og lang erfaring i utdanning innen merkantile fag. Skolen ble grunnlagt i 1935 av Holger Holgersen. Det første tilbudet fra skolen var ettårig kveldskurs for forretningsfolk som den gang trengte handelsbrev. I 1940 ble tilbudet utvidet til å omfatte både dag- og kveldskurs, og i 1968 fikk vi status som kontoryrkesskole. Fra 1985 drev vi en vanlig 3-årig videregående skole innen studieretning for handel- og kontorfag. Med innføring av Reform 94 i 1994, ble en epoke i skolens historie avsluttet og en ny påbegynt. Høsten 1997 startet vi Fotballgymnas i samarbeid med FKH. I 2000 utvidet vi tilbudet med svømming og håndball. I tillegg til idrettsgymnas tilbyr skolen VKII allmennfaglig påbygging for elever fra yrkesfaglige studieretninger og 1-årig generell studiekompetanse. I 2006 og 2007 utvidet skolen med 2 klasser slik at vi kan tilby 2 paralleller i det 3-årige løpet. P.g.a. utvidelsen og ny reform trenger skolen mer plass. Vi arbeider med planer om nytt skolebygg som vi håper kan stå ferdig i Beliggenhet Haugesund Toppidrettsgymnas ligger sentralt til i krysset Strandgaten/Skjoldavegen, ca 10 min. gange fra Flotmyr rutebilstasjon. På grunn av skolens sentrale beliggenhet er det naturlig at vi har hele byen som skolegård, noe elevene trives med. Dette krever imidlertid en stor viljestyrke til våre ringetider da vi ikke har skoleklokke. Elevene må selv passe på å komme til timene i rett tid.

2 Skoledagen Det undervises 6-8 timer per dag med blokkundervisning à 2 timer time time Storfriminutt 30 min time time Målsetting Vår målsetting er å gi deg kunnskaper og ferdigheter som kan hjelpe deg til å mestre din livssituasjon i et samfunn i rask forandring. Næringslivet har behov for medarbeidere som viser allsidighet, fleksibilitet og omstillingsevne. I vårt demokratiske skolemiljø får du prøve dine evner i problemløsning, kommunikasjon og samarbeid. Vi driver en liten, men velutstyrt skole, hvor vi vil at elevene skal føle seg hjemme. Kontakten mellom elever og lærere er den beste. Vi har velkvalifiserte lærere som inspirerer til godt arbeidsmiljø. Vår dyktige administrasjonssekretær har oversikt og kan hjelpe til med det meste. I løpet av skoleåret har vi ulike utflukter, ekskursjoner, kino- og teaterbesøk m.m. I tillegg har Vg2 og VKII elevene en studietur til utlandet. SKOLEREGLEMENT Skolen er et samfunn som består av elever, lærere, administrasjon og øvrige ansatte. Ethvert samfunn forutsetter at det enkelte medlem gjør seg kjent med sine rettigheter og plikter, og at alle retter seg etter dem. For at skolesamfunnet skal fungere godt, oppfordrer vi foresatte til å ta kontakt med lærere og administrasjon dersom det er behov for å utveksle informasjon. Rettigheter Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med gjeldende bestemmelser. Plikter Elevene plikter å møte presis til undervisningen, og å delta i den form den blir gitt, med mindre det er gitt dispensasjon. Elevene plikter å skaffe seg lærebøker og undervisningsmateriell som skolen bestemmer. Elevene plikter å delta i ekskursjoner og utflukter i skolens regi. Det skal til enhver tid være orden i klasserommet. Søppel sorteres og legges i anviste søppelbøtter. Dersom eleven skal forlate rommet for en time eller mer skal elevens bord være

3 tomt. Andre skal kanskje bruke rommet. Fravær Forlater eleven skolen i løpet av skoledagen, skal lærer varsles skriftlig før eleven går. Elevene leverer ellers ingen skriftlig melding om fravær, men det fravær som er ført i løpet av 14-dagers perioder kontrolleres med eleven og godkjennes. Elevene skal ta opp timefravær med klassestyrer og begrunne fraværet (eventuelt vise dokumentasjon). Dersom fraværet i et fag overstiger 15 % av avholdte timer, kan det være at det ikke er grunnlag for å sette termin og standpunktkarakter. Du kan ha spesielle grunner, medisinske eller sosiale, som kan føre til stort fravær. Det vil da foreligge dokumentasjon fra lege, psykolog eller lignende. Hvis du vil at dette skal bli tatt hensyn til, må slik dokumentasjon leveres klassestyrer/rådgiver så tidlig som mulig i skoleåret. En elev som vet han blir borte, bør gi klassestyrer beskjed. Er fraværet over 3 dager, skal skolen ha beskjed. Elever som har stort fravær, mer inn 10 % i ett eller flere fag, skal ta kontakt med klassestyrer eller rådgiver og forklare årsaken til fraværet. Eleven må varsle fravær på heldagsprøve senest om morgenen samme dag som prøven holdes. Det må også leveres legeerklæring som dokumentasjon for slikt fravær. Dersom en elev er fraværende på mer enn en varslet prøve i samme fag, må fravær på disse prøvene dokumenteres med legeerklæring. Eleven kan få ny prøve i faget uten forhåndsvarsel. Dersom en elev møter uforberedt en dag, skal dette varsles med en gang eleven ankommer skolen. Hjemmearbeidet skal gjøres til hver dag. Bare sykdom og svært tungtveiende årsaker kan forårsake at en elev møter uforberedt. Orden/Adferd Det er viktig at elevene oppfører seg korrekt og vennlig overfor andre i skolesamfunnet, både i skoletiden og fritiden og ved arrangementer skolen har på eller utenfor skolen. Elevene forplikter seg til å være med på å skape trivsel og arbeidsglede ved skolen. Banning, slåssing, mobbing, vold, hærverk, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane pga religion eller livssyn aksepteres ikke. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen. Fusk er ikke tillatt. Det er forbudt å nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på eller i nærheten av skolen. Røyking og bruk av snus er forbudt i skolebygningene, og ved skolens arrangementer. Mobiltelefonen skal være avslått i timene.

4 Dersom elever ikke retter seg etter skolens regler vil de kunne bli vist bort fra skolen for resten av dagen eller inntil tre dager. Elever som viser dårlig adferd vil kunne bli utestengt fra turer og arrangement i skolens regi. Skoleanlegget Elevene skal være med på å holde orden på skolen og i klasserommet. Skoleanlegget representerer store verdier. Elevene har plikt til å behandle det slik at det ikke blir påført skade. Skade som forsettlig eller uaktsomt blir påført anlegget, kan føre til at eleven/de foresatte blir pålagt erstatningsansvar. Skolen er pålagt kildesortering og hver enkelt elev har ansvar for at hans/hennes papir, tomflasker og annet avfall blir lagt i rett beholder. Hver klasse har sin ukentlige ordensperson som er ansvarlig for at tomflasker blir satt i kasser og at papir og annet avfall blir fjernet før ny time og ved skoledagens slutt. Refsingstiltak og særskilte tiltak Brudd på reglementet kan resultere i anmerkning og går ut over ordenskarakteren. Eleven kan utvises fra undervisningen inntil tre dager for en forseelse. Utvisning for resten av skoleåret kan bare skje i svært spesielle tilfeller. Ulovlig fravær er også brudd på skolereglementet.

5 FRA FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN Karakterer 4-8 Karakterer i fag for elever og privatister Det skal brukes tallkarakterer på en skala fra 1-6. Bare hele tallkarakterer skal brukes. Bestått svarer til karakterene 2-6. Departementet kan i spesielle tilfeller bestemme en annen grense for bestått. Fag med karakteren 1 i standpunktvurdering er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Dette gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fastsetter de fagene der det ikke skal benyttes tallkarakterer. De enkle karaktergradene har dette innholdet: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. b) Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. c) Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. d) Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. e) Karakteren 5 uttrykker at eleven har mye god kompetanse i faget. f) Karakteren 6 uttrykker at eleven har ypperlig kompetanse i faget. I enkelte fag kan det istedenfor tallkarakterer brukes vurderingen bestått/ikke bestått. Hvilke fag dette gjelder, er fastslått i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. For å få karakteren bestått skal vurderingen minst tilsvare karakteren 2. Orden og atferd 4-9 Karakterer i orden og atferd for elever I orden og i atferd skal en av disse karakterene bruker: God (G). Vanlig god orden og vanlig god atferd. Nokså god (Ng). Klare avvik fra god orden og fra vanlig atferd. Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd. Ved fastsettelse av karakter i orden tar en hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats, og til hvordan eleven følger ordensreglementet for som er satt for hver skole. SKOLENS KOMMENTAR Karakteren i orden og atferd skal gi uttrykk for - om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet. Herunder kommer bl.a. innleveringsarbeid. Skolen legger stor vekt på at dette leveres pent og oversiktelig til rett tid. - om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig.

6 FRA FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN Fravær 4-28 Fravær Alt fravær for elever skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. For delkurselever skal fravær føres bare i timer. Årsak til fravær kan kreves påført dokumentasjonen. Eleven eller kursdeltakeren har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. Organisert eller selvstendig studiearbeid, deriblant skoleadministrative gjøremål, etter avtale med faglærer eller rektor, blir ikke regnet som fravær. Avgrenset oppover til i alt 14 dager i skoleåret skal følgende ikke føres som fravær og bør søkes kompensert ved egen innsats fra eleven, tilrettelagt av skolen: Arbeid på regionalt plan eller landsplan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner Arbeid på regionalt plan eller landsplan som tillitsvalgt i elevorganisasjon Dokumenterte lovpålagte oppmøter Dokumentert langvarig eller kronisk sykdom Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke Stort fravær kan medføre at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter mangler. SKOLENS KOMMENTAR Tap av terminkarakterer For stort fravær medfører som hovedregel at du mister terminkarakter. For å få standpunktkarakterer må du normalt ha terminkarakterer i begge terminer. Tap av standpunktkarakterer Følger for eksamen: Er fraværet så stort at du mister standpunktkarakter, får du ikke gå opp til eksamen i faget/fagene som elev samme skoleår. Følger for vitnemål: Dersom du mangler standpunktkarakter i et fag, kan skolen ikke skrive ut vitnemål til deg. Du får da kun utskrift av eksamensprotokollen/kompetansebevis. NB! Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over fraværet ditt og holde deg orientert om hvordan du ligger an i forhold til fraværsgrensene.

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 Styret vedtar de tillegg og endringer i reglementet som det til enhver tid finner nødvendig i samarbeid

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Blanke ark til et nytt år!

Blanke ark til et nytt år! 1 Blanke ark til et nytt år! INNHOLD Aktivitetsplan høst 2012 44 Aktivitetsplan vår 2013 46 Arbeidsmiljø og orden 15 Biblioteket 16 Bokskap 19 Brannalarm 15 Elevenes skolemiljø 160 Elevhelsetjenester 11

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Steinerskolen på Hedemarken Videregående trinn ELEVHÅNDBOK

Steinerskolen på Hedemarken Videregående trinn ELEVHÅNDBOK Steinerskolen på Hedemarken Videregående trinn ELEVHÅNDBOK Kjære elev! Ta deg tid og les dette lille heftet grundig det inneholder praktisk informasjon om dine plikter og rettigheter som elev ved videregående

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer