Butikk skaper butikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Butikk skaper butikk"

Transkript

1 Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: :21:00 Sist utskrevet: :22:00 O:\Aktive prosjekter\150 Luftfart og næringsutvikling\rapport\butikk skaper butikk. Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser..doc Versjon: 225 Antall sider: 32

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Oxford Research ble etablert i 1995 i København og har selskap også i Norge (Kristiansand) og Sverige (Stockholm). Se for mer informasjon om selskapet. Tittel: Butikk skaper butikk Undertittel: Studie av arealpolitikkens rolle i utvikling av flyplasser Oppdragsgiver: Borgeheia AS Prosjektperiode: August - september 2009 Prosjektleder: Bjørn Brastad Forfattere: Bjørn Brastad, André Flatnes, Harald Furre, Torgeir Homme Kort sammendrag: Rapporten belyser om og på hvilken måte en kommunes/regions arealpolitikk samspiller med flyplassers utvikling. Viktighet av næringsarealer i kort avstand fra flyplasser er spesielt undersøkt. Videre er det kartlagt hvordan lokale og regionale myndigheter arbeider med utvikling av flyplasser. Rapporten baserer seg på litteraturstudier og tre case; Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Billund lufthavn. 2

3 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Oxford Research AS på oppdrag av Borgeheia AS. Formålet med rapporten er å undersøke samspillet mellom flyplasser og næringsaktører i området rundt flyplasser, samt offentlige myndigheters rolle som tilrettelegger for utviklingen av flyplasser, herunder infrastruktur og næringsarealer. Data er hentet inn gjennom litteraturstudier og casestudier av Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Billund lufthavn. I casestudiene er det foretatt intervjuer med representanter for luftfartsmyndigheter, lokale offentlige myndigheter og næringslivet i regionen. Arbeidet med studien har vært gjennomført av senioranalytiker Bjørn Brastad, som har vært prosjektleder, samt analytiker André Flatnes og researcher Torgeir Homme. Administrerende direktør Harald Furre har kvalitetssikret arbeidet og gitt innspill til prosjektgjennomføringen. Underveis i prosjektet har vi hatt jevnlig dialog med prosjektansvarlig i Borgeheia AS, Eivind Buckner. Vi vil takke ham for et godt samarbeid. Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer. Kristiansand, september 2009 Harald Furre, Adm.dir Oxford Research AS 3

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Oppsummerende konklusjon Synergien mellom utvikling av flyplasser og næringsarealer Suksesskriterier for utvikling av flyplasser og næringsarealer i nærheten av disse...6 Kapittel 2. Formål og metode Formål og problemstillinger Metodisk tilnærming Rapportens oppbygging...9 Kapittel 3. Litteraturstudie Flyfrakt Reisevirksomhet Vekst Nettverk...13 Kapittel 4. Bergen lufthavn Flesland Flyplassens utvikling og status i dag Aktører og samarbeid Næringsområder Infrastruktur...17 Kapittel 5. Stavanger lufthavn Sola Flyplassens utvikling og status i dag Aktører og samarbeid Næringsområder Infrastruktur...21 Kapittel 6. Billund lufthavn Flyplassens utvikling og status i dag Aktører og samarbeid Næringsområder Infrastruktur...24 Kapittel 7. Vedlegg Intervjuguider Informanter Litteraturliste

5 Kapittel 1. Oppsummerende konklusjon Denne studien ser nærmere på i hvilken grad det er fordeler ved å lokalisere flyplasser og næringsarealer i fysisk nærhet av hverandre. Ut fra en litteraturstudie samt dybdestudier ved flyplassene på Sola, på Flesland og i Billund, konkluderes det med at slike synergieffekter eksisterer. Utvikling av flyplasser, både hva gjelder rutetilbud og fasiliteter, og tilrettelegging av næringsarealer i nærheten av flyplasser er to gjensidig positivt påvirkende prosesser. 1.1 Synergien mellom utvikling av flyplasser og næringsarealer Den gjennomførte litteraturstudien viser at luftfart spiller en viktig rolle i forhold til næringsutviklingen innen en region. Et godt flytilbud kan være en viktig premiss for lokaliseringsvalg for bedrifter, særlig innen internasjonalt rettede bransjer som for eksempel oljebransjen. Mange bedrifter foretar en betydelig mengde reiser i forbindelse med sin virksomhet. Flyplassen bidrar også til å gjøre regionen mer attraktiv for utenlandsk arbeidskraft. Følgende faktorer knyttet til flyplasser er viktige for bedriftene og deres utvikling: Stort vekstpotensial i flyplassens influensområde Flyplassen er en generator for tilflytting til regionen Effektiv kommunikasjon til andre deler av landet Flere bedrifter blir dratt til området Nye arbeidsplasser og dermed kunder i tilknytning til flyplassen Møteaktivitet, knutepunkt Tilgjengelighet, lokal vekst Mulig fremtidig levering av tjenester Nettverk og relasjoner med andre bedrifter Samtidig har eksistensen av næringsarealer i nærheten av flyplasser en positiv effekt på flyplassens utvikling ved at aktiviteten utgjør et markedsgrunnlag for flyplassen, hva gjelder både passasjerer og cargo. Vareeksport er spesielt viktig i Vest-Agder, og kombinert med den relativt beskjedne bruken av Kristiansand lufthavn Kjevik til frakt, kan det her tenkes at det ligger et uforløst potensial 1. De gjennomførte casestudiene viser at nærhet mellom flyplass og næringsarealer er sentral. Helt umiddelbar nærhet er viktig bare for noen få bedrifter, mens det av mange bedrifter legges stor vekt på at det ikke er mer enn 5-10 minutters reisetid mellom bedrift og flyplass. 1 Bråthen, S., Lillebakk, L., Sandvik, E. og Bergem, B. (2005). En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Bergen Lufthavn, Flesland. Møreforskning Molde AS. 5

6 1.2 Suksesskriterier for utvikling av flyplasser og næringsarealer i nærheten av disse Basert på casestudiene av Flesland og Sola kan det identifiseres en rekke suksesskriterier for en gjensidig forsterkende utvikling av flyplasser og næringsarealer i nærheten av disse. Suksesskriteriene er blant annet knyttet til: Samarbeidsklima Anerkjennelse av felles interesser Lokalpolitisk engasjement Tilrettelegging av infrastruktur Billund lufthavn er en noe spesiell case, blant annet fordi flyplassen ble etablert av næringslivet og senere overtatt av offentlige aktører, men suksesskriteriene synes i hovedsak å være de samme Samarbeidsklima I Stavanger og i Bergen finnes det en rekke plattformer, permanente og midlertidige, der Avinor, lokale myndigheter og næringslivet møtes og utveksler synspunkter. Næringslivet opplever i høy grad å bli hørt av de øvrige aktørtypene når de presenterer sine behov knyttet til eksempelvis rutetilbudet og etablering av næringsarealer. Rutetilbudet er utviklet de siste årene som konsekvens av og i samsvar med næringslivets behov. Både Flesland og Sola opplevde stagnasjon og stadig økende mangler frem til ca Etter dette var det betydelig utvikling. Utviklingen kom etter at Avinor ble etablert og fikk insentiver for å skape økte inntekter samt at næringslivet mobiliserte for å forbedre flyplassenes fasiliteter (terminalbygg, parkeringsanlegg, hotell, etc.). Utviklingsprosessene var og er fortsatt preget av pragmatiske holdninger, høy grad av forståelse for ulike aktørers roller og positiv dialog og tett samarbeid mellom aktørene. Utviklingen har i liten grad vært preget av interessemotsetninger og konflikt. På både Flesland og Sola vurderer Avinor å ha tilstrekkelig tilgang på arealer til utvikling av flyplassen i fremtiden, til tross for næringsarealer nært flyplassen. De aktuelle områdene for utvidelse utgjøres delvis av eksisterende flyplassområde, delvis av militært område som antas å bli tilgjengelig og delvis av kjøp av mindre områder langs flyplassens grenser når disse blir tilgjengelige. Potensielt motstridende interesser med utbyggere rundt flyplassen håndteres begge steder pragmatisk. Flyplassenes fasiliteter oppleves som tilfredsstillende per i dag, men forventet trafikkøkning krever videre utbygging i nær fremtid Anerkjennelse av felles interesser Holdningen blant Avinor, offentlige myndigheter og næringslivet er at interessene til de øvrige aktørene ikke nødvendigvis er motstridende med egne interesser, og at man tvert i mot i stor grad har sammenfallende interesser. Blant aktørene er det en felles interesse i å utvikle flyplassen, infrastrukturen rundt flyplassen og næringsarealer i nærheten av flyplassen. Aktivitet oppfattes som positivt 6

7 for alle parter ( butikk skaper butikk ). De offentlige aktørene støtter behovet for en sterk flyplass og ivaretar behov for at det er tilstrekkelig areal tilgjengelig for utvikling av flyplassen. Samtidig har de lokalpolitiske myndighetene en bevisst strategi for å åpne opp stadig nye arealer i kort avstand fra flyplassen for næringsutvikling. Havnearealer er en del av næringsstrukturen for Sola, og et areal like vest for Flesland er et av få alternativer for lokalisering av en ny havn i Bergensregionen. Avinor er positiv til lokalisering av en ny havn i dette området. Fokuset er å få til et velfungerende infrastruktursystem. Etablering av næringsarealer nær flyplassen betraktes av Avinor som en fordel for flyplassen. Det er generelt et godt samarbeid mellom flyplassen og aktører som ønsker å etablere næringsarealer nært flyplassen Lokalpolitisk engasjement Avinor, lokalpolitiske myndigheter og næringslivet er samstemte i at det er av stor betydning at lokalpolitiske myndigheter utviser engasjement for å utvikle både flyplassen og næringsareal i nærheten av denne. Det har vært et sterkt lokalpolitisk engasjement for flyplassene. Utviklingen og oppgraderingen av flyplassen var i betydelig grad en konsekvens av strategisk bevissthet og handling fra lokalpolitiske myndigheter, i tillegg til press fra næringslivet og interesser hos Avinor. Offentlige myndigheter er bevisste på å ha tilstrekkelige arealer tilgjengelige for næringsutvikling. På både Flesland og Sola har man en lang tidshorisont for utviklingen av regulerte arealer, og det er forstått at deler av arealene ikke vil være i aktiv benyttelse på kort sikt. Arealene fungerer som reservearealer som raskt kan utvikles ved behov. Lokale myndigheters vilje til å satse på utbygging av næringsarealer og infrastruktur nær flyplassen har betydning for næringsutvikling i regionen, særlig når det gjelder å få eksterne bedrifter til å etablere seg i regionen. Flyplassen fungerer som en motor i næringsutviklingen i regionen, ikke minst for det internasjonalt rettede næringslivet. Avinor og næringslivet gir uttrykk for at det er viktig at offentlige myndigheter viser vilje til å satse på utvikling av flyplassen for å få næringslivet til å etablere seg med virksomhet og hovedkontorer etc. i regionen. Store, internasjonalt rettede bedrifter, som for eksempel Statoil, er svært interessert i å være lokalisert nær flyplasser. Disse fungerer som lokomotiver i næringsutviklingen, og mindre bedrifter som er underleverandører til disse ønsker å være lokalisert i nærheten av dem. Flyplassen kan dermed spille en viktig rolle i å skape velfungerende næringsklynger Tilrettelegging av infrastruktur Tilførselsveiene til flyplassene er underdimensjonerte i forhold til trafikken per i dag, og presset på veiene skyldes både flyplassen og næringsarealene i nærheten av flyplassene. Det investeres derfor betydelige summer for å oppgradere veiene. Andelen personer som reiser kollektivt til/fra flyplassen er lav både for Fleslands og Solas del. Det er konkrete planer om å bygge bybane mellom flyplassen og sentrum. 7

8 Kapittel 2. Formål og metode I dette kapittelet presenteres formålet med prosjektet, den metodiske tilnærmingen og oppbygningen av rapporten. 2.1 Formål og problemstillinger Formålet med dette prosjektet er å undersøke forholdet mellom næringsarealer og utvikling av regionale flyplasser, samt offentlige myndigheters rolle som tilrettelegger for utviklingen blant annet gjennom en aktiv arealpolitikk. Særlig har vi sett på forholdet mellom tilstedeværelse av næringsarealer i nærheten av flyplasser og utvikling av regionale flyplasser. Vi ønsker å belyse i hvilken grad utvikling av én av disse faktorene også er en styrke for den andre faktoren. Følgende hovedspørsmål er stilt: I hvilken grad har tilgang på næringsarealer betydning for utviklingen av regionale flyplasser? Hvilken betydning har utviklingen av regionale flyplasser for behovet for næringsarealer? En nærmere utdyping av problemstillingene fremgår av intervjuguidene som er gjengitt i kapittel Metodisk tilnærming Denne rapporten er utarbeidet av Oxford Research AS på oppdrag av Borgeheia AS. Prosjektet er gjennomført i perioden 12. august til 3. september 2009, innenfor en økonomisk ramme av omtrent tre ukeverk. Data er hentet inn gjennom litteraturstudier og casestudier. I litteraturstudien gikk prosjektteamet bredt ut for å identifisere relevante dokumenter, og dokumenter som er benyttet i prosjektet er listet opp i kapittel 7.3. Casestudier er gjennomført for Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Billund lufthavn. I casestudiene er det foretatt intervjuer med representanter for luftfartsmyndigheter, offentlige myndigheter og næringslivet i regionen. Totalt er det gjennomført tolv intervjuer i perioden fra 25. august til 2. september, hvorav syv som telefonintervjuer. Prosjektteamet besøkte Sola 25. august og Bergen/Flesland 26. august. Informantene er listet opp i kapittel 7.2. Vi benyttet oss av semi-strukturerte intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den måten var det mulig for intervjuer å følge informantens fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen som var nødvendig. Underveis i prosjektet er det avholdt tre møter med oppdragsgiver. Tema for første møte var avklaring av oppdragsgivers forventninger til prosjektet og gjennomgang prosjektdesignet. Tema for andre møte var drøfting av intervjuguider og utvalg av intervjukandidater. Tema for tredje møte var gjennomgang av utkast til rapport. 8

9 2.3 Rapportens oppbygging Hovedfunnene i prosjektet er beskrevet i kapittel 1, som er en oppsummerende konklusjon. Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av formålet med prosjektet, den praktiske metoden for gjennomføringen av prosjektet, samt beskrivelse av rapportens oppbygging. Det innsamlede datamaterialet presenteres i kapittel 3 til 6. Funnene fra litteraturstudien gjengis i kapittel 3. Videre beskrives casene Bergen lufthavn Flesland i kapittel 4, Stavanger lufthavn Sola i kapittel 5 og Billund lufthavn i kapittel 6. I kapittel 7 gjengis intervjuguidene og benyttede dokumenter og informanter listes opp. 9

10 Kapittel 3. Litteraturstudie There will be much more air transport in the next 20 years, but the actual infrastructure and equipment (airside and landside) is unable to fully cope with the growth. Regions and regional politicians will need to take firm decisions on planning and transport issues in order to cope with the projected air transport growth. ARC President Anne Devitt under Airport Regions Conference (ARC) Biennial Conference, Oslo International Airport januar 2007 Luftfart er viktig både privat og i jobbsammenheng for mange nordmenn. Det er liten tvil om at luftfart spiller en viktig rolle i forhold til en balansert bosettings- og næringsutvikling i Norge (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). En høyt utdannet befolkning vil i stigende grad kunne etterspørre rask transport til fritidsformål, og et godt flytilbud kan være en viktig premiss for lokaliseringsvalg både når det gjelder næringsliv, offentlig forvaltning og valg av bosted (ibid.). Når det gjelder eventuelle fordeler og ulemper for flyplasser og bedrifter i forhold til å være lokalisert i fysisk nærhet av hverandre, er det eksisterende forskningsmaterialet på området begrenset. De fleste forskningsrapporter konkluderer med at det er en vanskelig oppgave å kartlegge virkningene på dette området (Bråthen, Husdal, Johansen og Lyche 2006). Deler av dynamikken mellom flyplasser og næringslivet er imidlertid dokumentert i flere studier, og det er bred enighet om at nærhet til flyplasser kan være viktig for noen typer bedrifter. Globalisering av markeder, økt konkurranse og teknologisk utvikling kan føre til at viktigheten av lokalisering i nærheten av effektive kommunikasjonsmidler får økt betydning, da kravene til for eksempel raske leveranser blir sterkere. 3.1 Flyfrakt Flyfrakt øker relativt sterkt både på verdensbasis (Lian 2007) og i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at både vareimporten og vareeksporten via fly har økt (SSB 2009). Mange norske bedrifter opplever i økende grad å operere i et marked hvor kravene til rask leveranse stiger. For å overleve den sterke konkurransen i nasjonale eller globale markeder må bedrifter organisere sin virksomhet med tanke på å møte disse kravene. Fisk og fiskevarer er den viktigste eksportvaren på fly fra Norge. Dette vareslaget utgjorde 69,1 prosent av eksporterte tonn i 2006 (SSB 2009). For fiskevarer er rask leveranse spesielt viktig, da man kan forvente større betalingsvillighet for et bedre produkt (Lian 2007). Det vil være en fordel dersom man raskt kan levere fersk fisk fremfor å basere seg på å levere frosne varer. Flyfrakt er også viktig innenriks. Reservedeler eller andre varer med høye tidskostnader sendes til industri, offshorevirksomhet, fiskeoppdrett og fiskeindustri (ibid.). Bedrifter kan skaffe seg et betydelig konkurransefortrinn dersom de har rask tilgang til effektive transportmidler. I mange tilfeller kan det eneste alternativet være 10

11 flyfrakt, grunnet store avstander og lite tid. En flyplass kan innebære betydelig tidsbesparelse i forhold til alternativ transport (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). Ved Molde lufthavn ble det gjennomført en undersøkelse blant bedriftene i flyplassens influensområde. Resultatene er usikre, men de indikerer at en lufthavn kan ha svært stor betydning for et eksportrettet regionalt næringsliv. For Molde lufthavn er det vist eksempler på næringer som er fullstendig avhengige av et godt flytilbud. Dette gjelder skipsutstyr og oljebransjen (Lian, Bråthen, Johansen og Strand 2005). I region vest/sør-vest befinner det seg eksportintensiv virksomhet der framtidig internasjonal konkurransekraft nok blant annet vil avhenge av raske fysiske kommunikasjoner (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). Vareeksport er spesielt viktig i Vest-Agder. Figuren under viser at Vest-Agder er desidert størst i Norge på området målt i vareeksport per innbygger. Figur 1: Vareeksport i kroner pr. innbygger i 2004 (Kilde: SSB i Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem) Kristiansand lufthavn Kjevik er lite brukt til frakt sammenliknet med andre flyplasser i landet; 553 tonn ble fraktet i For eksempel ble Bodø Lufthavn ca. 3 ganger mer brukt til frakt (1591,6 tonn), mens Vigra ved Ålesund ble nesten dobbelt så mye brukt; 992,8 tonn ble fraktet i 2006 (SSB 2009). Ser vi på viktigheten av vareeksport i Vest-Agder, kombinert med den relativt beskjedne bruken av Kristiansand lufthavn Kjevik med tanke på frakt, kan det her tenkes at det ligger et uforløst potensial. Det må imidlertid legges til at det finnes mange ulike årsaker til at situasjonen er som den er. Geografisk plassering, infrastruktur, type produkter som fraktes og transportmessige forbindelser er bare noen av de potensielle forklaringsvariablene. Flyfrakt kan åpenbart ikke erstatte andre typer frakt i alle sammenhenger. 11

12 3.2 Reisevirksomhet Luftfart kan ha stor betydning for næringslivets konkurranseevne i Norge. I en stadig mer globalt orientert virkelighet vil norske bedrifter berøres, enten det betyr aktivt å orientere seg mot nye markeder eller mer passivt å realisere økt konkurranse på eksisterende markeder. Næringslivet er opptatt av forutsigbarhet i sine rammebetingelser, der transportsystemene utgjør en viktig del. Rundt 60 % av reisene i flynettet er forretningsreiser (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). Mange bedrifter foretar en betydelig mengde reiser i forbindelse med sin virksomhet. Det kan være å besøke leverandører eller andre deler av bedriften, i forbindelse med møtevirksomhet, i forbindelse med salg eller levering av varer og tjenester (Bråthen, Eriksen, Hjelle, Johansen, Lillebakk, Lyche, Sandvik og Strand 2006). Mange bedrifter har behov for effektive forbindelser innen luftfart for bedre å kunne møte kravene fra et stadig mer krevende marked. Dersom en stor del av virksomheten er avhengig av å kunne reise over lengre avstander på kort tid kan det være effektivt og kostnadsbesparende å være lokalisert i nærheten av en flyplass. Sverre Strand (2002) har kartlagt de økonomiske og geografiske virkninger av hovedflyplassen på Gardermoen. I denne forbindelse har han blant annet foretatt en spørreundersøkelse blant medlemmer av Innovasjon Gardermoen, en interesseorganisasjon for flyplassregionens bedrifter. Ca. 30 % av respondentene vektlegger fysisk nærhet til flyplassen som flyplassens viktigste funksjon i forhold til bedriften. 3.3 Vekst Det ble foretatt en evaluering av Gardermoprosjektet i 1999, der det blant annet ble slått fast at den sterkeste interessen for etablering av bedrifter var i nærområdene til flyplassen (NOU 1999: 28). Det har etablert seg en mengde bedrifter i området, og interessen og antall nyetableringer har økt underveis. I 2002 svarte ca. 20 % av de medlemmene i Innovasjon Gardermoen som responderte på spørreundersøkelsen til Strand, at flyplassens viktigste funksjon for bedriften er det etterspørselspotensialet for sine varer og tjenester som den flyplassgenererte befolknings- og næringsutviklingen representerer (Strand 2002). Man kan tenke seg en slik utvikling i mindre skala ved andre, mindre flyplasser dersom næringsarealer etableres i nærheten. Noen bedrifter vil sannsynligvis lokalisere seg nært flyplassen, for eksempel med utgangspunkt i et ønske om å spare tid eller penger på reisevirksomhet, andre bedrifter følger etter grunnet fordeler knyttet til nærhet til andre bedrifter i området eller til den befolkning som kan tenkes å bosette seg i nærheten, flyplassen vil øke omsetningen og muligens bedre sitt tilbud til bedriftene, hvilket igjen kan bety at flere bedrifter ønsker å lokalisere seg i området. Vi kan tenke oss at bedret tilgjengelighet/reduserte transportkostnader i forbindelse med et flytilbud (nye selskaper, økt frekvens, lavere billettpriser og fravær av kapasitetsbegrensninger er eksempler på hendelser som påvirker transportkostnader) er det forhold som setter i gang prosesser for folk og foretak lokalt og regionalt (Bråthen, Husdal, Johansen, Lyche og Sandvik 2006). 12

13 Innovasjon Gardermoens medlemmers uttalelser rundt flyplassens viktighet illustrerer hvordan utviklingen har vært rundt hovedflyplassen. Dette er blant svarene som ble gitt da de ulike bedriftene ble spurt om hva flyplassens viktigste betydning og funksjon er for deres bedrift (Strand, 2002): Stort vekstpotensial En generator for tilflytting til regionen Effektiv kommunikasjon til andre deler av landet Flere bedrifter blir dratt til området Nye arbeidsplasser og dermed kunder i tilknytning til flyplassen Møteaktivitet, knutepunkt Tilgjengelighet, lokal vekst Mulig fremtidig levering av tjenester 3.4 Nettverk En annen faktor som kan tenkes å forsterke en slik dynamisk utvikling er de nettverk som her vil kunne være tilgjengelig. Nettverk og relasjoner med andre bedrifter er en annen av fordelene noen av bedriftene i Innovasjon Gardermoen har utpekt som viktig for sin virksomhet (ibid.). På Innovasjon Gardermoens egne nettsider fremgår det et uttalt mål om å legge opp til nettverksbygging for organisasjonens medlemmer. Man kan se for seg at deler av flyplassvirksomheten i seg selv kan representere viktige deler av ulike nettverk, samtidig som flyplassen kan fungere som en katalysator for nettverksbygging gjennom å knytte sammen bedrifter og organisasjoner som befinner seg geografisk langt unna hverandre. 13

14 Kapittel 4. Bergen lufthavn Flesland 4.1 Flyplassens utvikling og status i dag Bergen lufthavn Flesland er lokalisert to mil sør for Bergen sentrum og er Norges nest største flyplass. Flesland har i 2009 ca. fem millioner passasjerer, hvilket er en oppgang fra ca. tre millioner for fire-fem år siden. Det har vært en betydelig vekst i antall passasjerer særlig til/fra utlandet, hvilket har sammenheng med et utvidet rutenett og vekst i næringsliv og turisme. Avinor regner med fortsatt sterk vekst, og nye flyselskaper er i en prosess med å etablere seg på Flesland Dette medfører flere destinasjoner og økt konkurranse, som igjen gir lavere priser og økt trafikk. Avinor og andre aktører i regionen har arbeidet aktivt for å etablere direkteruter, hvilket har medført at man kan nå stadig flere destinasjoner fra Flesland uten å måtte fly via Gardermoen. Næringslivet har fokus på rutenettet, og særlig behovet for direkteruter til utenlandske destinasjoner. For fire-fem år siden akselererte utviklingen av flyplassen. Dette var delvis en konsekvens av økt aktivitet i regionen, blant annet en satsing fra reiselivsaktørene. Etableringen av Avinor 1. januar 2003 hadde også positive konsekvenser, ettersom Avinor fokuserte på å skape egne inntekter. Flyplassens kommersielle inntekter har økt fra 70 millioner kroner i 2003 til 334 millioner kroner i Parkeringshus og hotell (åpnet i 2007) er eksempler på inntektsgenererende satsinger fra Avinor. Dagens flyterminal er over 20 år gammel (bygd i 1988) og er bygd for knappe tre millioner reisende. Det foreligger konkrete planer for en utvidelse. Utvidelsen vil foregå i to byggetrinn. Det første vil øke kapasiteten til syv millioner reisende i I andre byggetrinn økes kapasiteten til ti millioner passasjerer. 4.2 Aktører og samarbeid Det er i dag et konstruktivt samarbeid mellom Avinor, offentlige myndigheter (kommune og fylkeskommune) og næringslivet (næringslivsforeninger og enkeltbedrifter) i regionen. Det skjedde en positiv endring i samarbeidsforholdene for fire-fem år siden. Det er tett dialog mellom eksempelvis Avinor og Bergen næringsråd, og mellom Avinor og politisk nivå i Bergen kommune. Det er etablert organer der både flyplassen, næringslivet og offentlige myndigheter deltar. Det eksisterer et utbredt og dynamisk sett av plattformer for dialog mellom Avinor, offentlige myndigheter og næringslivet, slik at aktiviteten i relevante organer kan økes når aktuelle saker kommer på dagsordenen. Et ruteutviklingsfond ble etablert der mange av de nevnte aktørene bidro med finansieringen. Et annet samarbeidsorgan er Fly BGO, som sikter mot å stimulere til økte volumer av inngående, flybåren turisttrafikk til regionen. Bergen Næringsråd er en av mange organisasjoner som er opptatt av flyplassen, særlig i forhold til 14

15 næringsutvikling. Næringslivet opplever å bli hørt i utviklingen av flyplassen, selv om fremdriften i utviklingen ofte kan oppleves som noe sen. Sentrale saker har vært utvikling av fasiliteter som terminalbygning og bagasjehåndtering, flyseteavgiften, og utvikling av rutetilbudet, særlig når det gjelder direkteruter internasjonalt. Bedrifter i regionen, blant annet innen bransjene olje/gass og shipping, har stort behov for kommunikasjon internasjonalt. Utviklingen av flyplassen har ikke vært preget av interessemotsetninger og det er stor grad av enighet blant aktørene i samarbeidsorganene. Næringslivet gir uttrykk for at det har forekommet en positiv forandring og opplever flyplassen som en medspiller. Flyplassen bidrar til at regionen er attraktiv for utenlandsk arbeidskraft. Flyplassen oppleves av næringslivet som en medspiller. Næringslivet opplever at felles tiltak, som for eksempel utbygging av havn, styrker området på samme måte som forbedring av infrastrukturen. Fylkesmannens miljøvernavdeling stopper imidlertid mange prosjekter. Mens det tidligere ble brukt mye ressurser på utredning av grunnlaget for nye ruter, har man gått over til å bruke en større andel av midlene på utvikling og etablering av nye ruter. Dette har resultert i en mer praktisk prosess og har gitt en annen og bedre dynamikk mellom involverte parter. 4.3 Næringsområder Den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i Bergen kommune, med unntak av sentrum, ligger i nærheten av flyplassen, i et område mellom Lagunen og Flesland. Det har i mange år vært en hovedstrategi i Bergen kommune å utvikle dette området til et sammenhengende næringsareal. Bergen tomteselskap AS, som er eid av Bergen kommune, er en sentral aktør i utviklingen av næringstomter for salg. På 70-tallet, før kommunesammenslåingen i Bergensområdet, var den gamle Bergen kommune nærmest tom for næringsarealer, og det var aktuelt å utvikle næringsareal i området ut mot Flesland, i daværende Fana kommune. Dette ble betraktet som et naturlig ekspansjonsområde. Alternativet var på motsatt side av byen, i Åsane. En av de første store bedriftene som kjøpte næringsareal i området var Statoil, og nærheten til flyplassen var et viktig argument for bedriften i lokaliseringsavgjørelsen. De største og eldste næringsarealene i området er Kokstad og Sandsli, ofte omtalt som Kokstad-Sandsli, men det finnes også andre næringsarealer i området. Næringsområdet Kokstad har en differensiert sammensetning av bedrifter mens området Sandsli primært har bedrifter innen segmentet olje og gass. Sandsli er det nærmeste man kommer en klynge i dette området, med Statoil i sentrum og mange mindre bedrifter i bransjen etablert rundt denne bedriften. Etter at lokomotivet kom på plass har andre bedrifter fulgt etter, og man har nå et kompetansemiljø med flere tusen arbeidsplasser. Lønningen består av plasskrevende virksomheter (lager, betong etc.). Totalt er det over arbeidsplasser innenfor området Sandsli Kokstad - Lønningen Bergen lufthavn relativt konsentrert og nær flyplassen. Bergen kommune har i dag stor mangel på større, sammenhengende næringsarealer, men det finnes noe areal mellom flyplassen og Kokstad (området Liland). Forsvaret er på vei bort fra flyplassen, og det er uklart hva dette området i fremtiden skal 15

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» SAMPLAN Havet, 6.4.2016 Daniel Bjarmann-Simonsen Prosjektleder Flyplassskryt Et historisk veivalg By og fly Nye muligheter: Et nytt

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029 Til: Stavanger kommune v/ kommuneplansjef Ole Martin Lund Fra: Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger, 6. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid»

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Tekna Strategisk eiendomsledelse - med fokus på offentlig sektor «Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Grete Kvinnesland, leder Utbygging Bymiljø og utbygging Stavanger

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Hovedutvalg for samferdsel og areal inviterer til politisk verksted 24. oktober 2017 Nasjonal jordvernpris til Vestfold Gjennomførte møter Politisk referansegruppe

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400 Passenger figures from 2007 Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400 passengers a year (by helicopters) (+3,5%) Bergen Transit 198 000 passengers a year Domestic 3 198 000 passengers

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Konferanse med næringslivet Arvid Gusland og Gunnar Ridderström 27. oktober 2017 Forslag: Næringsarealer skal være hyllevare 1. Alle kommunene

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

«MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN»

«MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN» MOSSEREGIONENS NÆRINGSUTVIKLING AS «MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN» Presentasjon av næringsutviklingsprosjektet Tirsdag 5.3.2013 Prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud Visjon MNU SKAL VÆRE ET

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 25.08.2017 Regionale næringsområder Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 Regionale næringsområder Innhold 1. Utviklingstrekk 2. Hva skal planen gripe fatt i? 3. Utredningsbehov i Kommunene og regionale myndigheter

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Entreprenørdagen 2016 Havet, Bodø 2.6.2016 Daniel Bjarmann-Simonsen Prosjektleder Flyplassskryt Et historisk veivalg By og fly Nye

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for 2013. Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Oppsummering 2013 Kvernberget

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema næringsliv og sysselsetting Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med

Detaljer

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør Bybanen Utbygging Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10 Roger Skoglie Prosjektdirektør CV Roger Skoglie 2012-dd Prosjektdirektør, Bybanen Utbygging (HFK) 2010-2012 Utbyggingssjef,

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

REGIONAL HANDELS-, NÆRINGS- OG LOKALISERINGSANALYSE Indre Østfold

REGIONAL HANDELS-, NÆRINGS- OG LOKALISERINGSANALYSE Indre Østfold REGIONAL HANDELS-, NÆRINGS- OG LOKALISERINGSANALYSE Indre Østfold Oppdragsgiver: Indre Østfold Regionråd Presentasjon 18.03.16 Bakgrunn Prosjekteier Indre Østfold Regionråd Styringsgruppe:Thor Hals, Kjersti

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro

Forventninger til infrastruktur og transporttiltak. Kokstad - Sandsli - Flesland. Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft Forventninger til infrastruktur og transporttiltak Kokstad - Sandsli - Flesland Informasjonssjef Gisle Johanson, StatoilHydro lassification: Internal Status: Draft

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for Saknr. 12/7977-2 Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for 2012-2050 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16 Moss kommune Saksutredning Høring flypassasjeravgift i Norge Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 27.01.2016 Arkivref.: 16/3669/FA - Q65, GmlSak - 15/6715 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse

Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Figur 6.3: : Oversikt automatbanealternativet. Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Figur 6.4: Eksempel på automatbane. (Ruterrapport 2010:7)

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer