Butikk skaper butikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Butikk skaper butikk"

Transkript

1 Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: :21:00 Sist utskrevet: :22:00 O:\Aktive prosjekter\150 Luftfart og næringsutvikling\rapport\butikk skaper butikk. Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser..doc Versjon: 225 Antall sider: 32

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Oxford Research ble etablert i 1995 i København og har selskap også i Norge (Kristiansand) og Sverige (Stockholm). Se for mer informasjon om selskapet. Tittel: Butikk skaper butikk Undertittel: Studie av arealpolitikkens rolle i utvikling av flyplasser Oppdragsgiver: Borgeheia AS Prosjektperiode: August - september 2009 Prosjektleder: Bjørn Brastad Forfattere: Bjørn Brastad, André Flatnes, Harald Furre, Torgeir Homme Kort sammendrag: Rapporten belyser om og på hvilken måte en kommunes/regions arealpolitikk samspiller med flyplassers utvikling. Viktighet av næringsarealer i kort avstand fra flyplasser er spesielt undersøkt. Videre er det kartlagt hvordan lokale og regionale myndigheter arbeider med utvikling av flyplasser. Rapporten baserer seg på litteraturstudier og tre case; Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Billund lufthavn. 2

3 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Oxford Research AS på oppdrag av Borgeheia AS. Formålet med rapporten er å undersøke samspillet mellom flyplasser og næringsaktører i området rundt flyplasser, samt offentlige myndigheters rolle som tilrettelegger for utviklingen av flyplasser, herunder infrastruktur og næringsarealer. Data er hentet inn gjennom litteraturstudier og casestudier av Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Billund lufthavn. I casestudiene er det foretatt intervjuer med representanter for luftfartsmyndigheter, lokale offentlige myndigheter og næringslivet i regionen. Arbeidet med studien har vært gjennomført av senioranalytiker Bjørn Brastad, som har vært prosjektleder, samt analytiker André Flatnes og researcher Torgeir Homme. Administrerende direktør Harald Furre har kvalitetssikret arbeidet og gitt innspill til prosjektgjennomføringen. Underveis i prosjektet har vi hatt jevnlig dialog med prosjektansvarlig i Borgeheia AS, Eivind Buckner. Vi vil takke ham for et godt samarbeid. Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer. Kristiansand, september 2009 Harald Furre, Adm.dir Oxford Research AS 3

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Oppsummerende konklusjon Synergien mellom utvikling av flyplasser og næringsarealer Suksesskriterier for utvikling av flyplasser og næringsarealer i nærheten av disse...6 Kapittel 2. Formål og metode Formål og problemstillinger Metodisk tilnærming Rapportens oppbygging...9 Kapittel 3. Litteraturstudie Flyfrakt Reisevirksomhet Vekst Nettverk...13 Kapittel 4. Bergen lufthavn Flesland Flyplassens utvikling og status i dag Aktører og samarbeid Næringsområder Infrastruktur...17 Kapittel 5. Stavanger lufthavn Sola Flyplassens utvikling og status i dag Aktører og samarbeid Næringsområder Infrastruktur...21 Kapittel 6. Billund lufthavn Flyplassens utvikling og status i dag Aktører og samarbeid Næringsområder Infrastruktur...24 Kapittel 7. Vedlegg Intervjuguider Informanter Litteraturliste

5 Kapittel 1. Oppsummerende konklusjon Denne studien ser nærmere på i hvilken grad det er fordeler ved å lokalisere flyplasser og næringsarealer i fysisk nærhet av hverandre. Ut fra en litteraturstudie samt dybdestudier ved flyplassene på Sola, på Flesland og i Billund, konkluderes det med at slike synergieffekter eksisterer. Utvikling av flyplasser, både hva gjelder rutetilbud og fasiliteter, og tilrettelegging av næringsarealer i nærheten av flyplasser er to gjensidig positivt påvirkende prosesser. 1.1 Synergien mellom utvikling av flyplasser og næringsarealer Den gjennomførte litteraturstudien viser at luftfart spiller en viktig rolle i forhold til næringsutviklingen innen en region. Et godt flytilbud kan være en viktig premiss for lokaliseringsvalg for bedrifter, særlig innen internasjonalt rettede bransjer som for eksempel oljebransjen. Mange bedrifter foretar en betydelig mengde reiser i forbindelse med sin virksomhet. Flyplassen bidrar også til å gjøre regionen mer attraktiv for utenlandsk arbeidskraft. Følgende faktorer knyttet til flyplasser er viktige for bedriftene og deres utvikling: Stort vekstpotensial i flyplassens influensområde Flyplassen er en generator for tilflytting til regionen Effektiv kommunikasjon til andre deler av landet Flere bedrifter blir dratt til området Nye arbeidsplasser og dermed kunder i tilknytning til flyplassen Møteaktivitet, knutepunkt Tilgjengelighet, lokal vekst Mulig fremtidig levering av tjenester Nettverk og relasjoner med andre bedrifter Samtidig har eksistensen av næringsarealer i nærheten av flyplasser en positiv effekt på flyplassens utvikling ved at aktiviteten utgjør et markedsgrunnlag for flyplassen, hva gjelder både passasjerer og cargo. Vareeksport er spesielt viktig i Vest-Agder, og kombinert med den relativt beskjedne bruken av Kristiansand lufthavn Kjevik til frakt, kan det her tenkes at det ligger et uforløst potensial 1. De gjennomførte casestudiene viser at nærhet mellom flyplass og næringsarealer er sentral. Helt umiddelbar nærhet er viktig bare for noen få bedrifter, mens det av mange bedrifter legges stor vekt på at det ikke er mer enn 5-10 minutters reisetid mellom bedrift og flyplass. 1 Bråthen, S., Lillebakk, L., Sandvik, E. og Bergem, B. (2005). En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Bergen Lufthavn, Flesland. Møreforskning Molde AS. 5

6 1.2 Suksesskriterier for utvikling av flyplasser og næringsarealer i nærheten av disse Basert på casestudiene av Flesland og Sola kan det identifiseres en rekke suksesskriterier for en gjensidig forsterkende utvikling av flyplasser og næringsarealer i nærheten av disse. Suksesskriteriene er blant annet knyttet til: Samarbeidsklima Anerkjennelse av felles interesser Lokalpolitisk engasjement Tilrettelegging av infrastruktur Billund lufthavn er en noe spesiell case, blant annet fordi flyplassen ble etablert av næringslivet og senere overtatt av offentlige aktører, men suksesskriteriene synes i hovedsak å være de samme Samarbeidsklima I Stavanger og i Bergen finnes det en rekke plattformer, permanente og midlertidige, der Avinor, lokale myndigheter og næringslivet møtes og utveksler synspunkter. Næringslivet opplever i høy grad å bli hørt av de øvrige aktørtypene når de presenterer sine behov knyttet til eksempelvis rutetilbudet og etablering av næringsarealer. Rutetilbudet er utviklet de siste årene som konsekvens av og i samsvar med næringslivets behov. Både Flesland og Sola opplevde stagnasjon og stadig økende mangler frem til ca Etter dette var det betydelig utvikling. Utviklingen kom etter at Avinor ble etablert og fikk insentiver for å skape økte inntekter samt at næringslivet mobiliserte for å forbedre flyplassenes fasiliteter (terminalbygg, parkeringsanlegg, hotell, etc.). Utviklingsprosessene var og er fortsatt preget av pragmatiske holdninger, høy grad av forståelse for ulike aktørers roller og positiv dialog og tett samarbeid mellom aktørene. Utviklingen har i liten grad vært preget av interessemotsetninger og konflikt. På både Flesland og Sola vurderer Avinor å ha tilstrekkelig tilgang på arealer til utvikling av flyplassen i fremtiden, til tross for næringsarealer nært flyplassen. De aktuelle områdene for utvidelse utgjøres delvis av eksisterende flyplassområde, delvis av militært område som antas å bli tilgjengelig og delvis av kjøp av mindre områder langs flyplassens grenser når disse blir tilgjengelige. Potensielt motstridende interesser med utbyggere rundt flyplassen håndteres begge steder pragmatisk. Flyplassenes fasiliteter oppleves som tilfredsstillende per i dag, men forventet trafikkøkning krever videre utbygging i nær fremtid Anerkjennelse av felles interesser Holdningen blant Avinor, offentlige myndigheter og næringslivet er at interessene til de øvrige aktørene ikke nødvendigvis er motstridende med egne interesser, og at man tvert i mot i stor grad har sammenfallende interesser. Blant aktørene er det en felles interesse i å utvikle flyplassen, infrastrukturen rundt flyplassen og næringsarealer i nærheten av flyplassen. Aktivitet oppfattes som positivt 6

7 for alle parter ( butikk skaper butikk ). De offentlige aktørene støtter behovet for en sterk flyplass og ivaretar behov for at det er tilstrekkelig areal tilgjengelig for utvikling av flyplassen. Samtidig har de lokalpolitiske myndighetene en bevisst strategi for å åpne opp stadig nye arealer i kort avstand fra flyplassen for næringsutvikling. Havnearealer er en del av næringsstrukturen for Sola, og et areal like vest for Flesland er et av få alternativer for lokalisering av en ny havn i Bergensregionen. Avinor er positiv til lokalisering av en ny havn i dette området. Fokuset er å få til et velfungerende infrastruktursystem. Etablering av næringsarealer nær flyplassen betraktes av Avinor som en fordel for flyplassen. Det er generelt et godt samarbeid mellom flyplassen og aktører som ønsker å etablere næringsarealer nært flyplassen Lokalpolitisk engasjement Avinor, lokalpolitiske myndigheter og næringslivet er samstemte i at det er av stor betydning at lokalpolitiske myndigheter utviser engasjement for å utvikle både flyplassen og næringsareal i nærheten av denne. Det har vært et sterkt lokalpolitisk engasjement for flyplassene. Utviklingen og oppgraderingen av flyplassen var i betydelig grad en konsekvens av strategisk bevissthet og handling fra lokalpolitiske myndigheter, i tillegg til press fra næringslivet og interesser hos Avinor. Offentlige myndigheter er bevisste på å ha tilstrekkelige arealer tilgjengelige for næringsutvikling. På både Flesland og Sola har man en lang tidshorisont for utviklingen av regulerte arealer, og det er forstått at deler av arealene ikke vil være i aktiv benyttelse på kort sikt. Arealene fungerer som reservearealer som raskt kan utvikles ved behov. Lokale myndigheters vilje til å satse på utbygging av næringsarealer og infrastruktur nær flyplassen har betydning for næringsutvikling i regionen, særlig når det gjelder å få eksterne bedrifter til å etablere seg i regionen. Flyplassen fungerer som en motor i næringsutviklingen i regionen, ikke minst for det internasjonalt rettede næringslivet. Avinor og næringslivet gir uttrykk for at det er viktig at offentlige myndigheter viser vilje til å satse på utvikling av flyplassen for å få næringslivet til å etablere seg med virksomhet og hovedkontorer etc. i regionen. Store, internasjonalt rettede bedrifter, som for eksempel Statoil, er svært interessert i å være lokalisert nær flyplasser. Disse fungerer som lokomotiver i næringsutviklingen, og mindre bedrifter som er underleverandører til disse ønsker å være lokalisert i nærheten av dem. Flyplassen kan dermed spille en viktig rolle i å skape velfungerende næringsklynger Tilrettelegging av infrastruktur Tilførselsveiene til flyplassene er underdimensjonerte i forhold til trafikken per i dag, og presset på veiene skyldes både flyplassen og næringsarealene i nærheten av flyplassene. Det investeres derfor betydelige summer for å oppgradere veiene. Andelen personer som reiser kollektivt til/fra flyplassen er lav både for Fleslands og Solas del. Det er konkrete planer om å bygge bybane mellom flyplassen og sentrum. 7

8 Kapittel 2. Formål og metode I dette kapittelet presenteres formålet med prosjektet, den metodiske tilnærmingen og oppbygningen av rapporten. 2.1 Formål og problemstillinger Formålet med dette prosjektet er å undersøke forholdet mellom næringsarealer og utvikling av regionale flyplasser, samt offentlige myndigheters rolle som tilrettelegger for utviklingen blant annet gjennom en aktiv arealpolitikk. Særlig har vi sett på forholdet mellom tilstedeværelse av næringsarealer i nærheten av flyplasser og utvikling av regionale flyplasser. Vi ønsker å belyse i hvilken grad utvikling av én av disse faktorene også er en styrke for den andre faktoren. Følgende hovedspørsmål er stilt: I hvilken grad har tilgang på næringsarealer betydning for utviklingen av regionale flyplasser? Hvilken betydning har utviklingen av regionale flyplasser for behovet for næringsarealer? En nærmere utdyping av problemstillingene fremgår av intervjuguidene som er gjengitt i kapittel Metodisk tilnærming Denne rapporten er utarbeidet av Oxford Research AS på oppdrag av Borgeheia AS. Prosjektet er gjennomført i perioden 12. august til 3. september 2009, innenfor en økonomisk ramme av omtrent tre ukeverk. Data er hentet inn gjennom litteraturstudier og casestudier. I litteraturstudien gikk prosjektteamet bredt ut for å identifisere relevante dokumenter, og dokumenter som er benyttet i prosjektet er listet opp i kapittel 7.3. Casestudier er gjennomført for Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Billund lufthavn. I casestudiene er det foretatt intervjuer med representanter for luftfartsmyndigheter, offentlige myndigheter og næringslivet i regionen. Totalt er det gjennomført tolv intervjuer i perioden fra 25. august til 2. september, hvorav syv som telefonintervjuer. Prosjektteamet besøkte Sola 25. august og Bergen/Flesland 26. august. Informantene er listet opp i kapittel 7.2. Vi benyttet oss av semi-strukturerte intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den måten var det mulig for intervjuer å følge informantens fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen som var nødvendig. Underveis i prosjektet er det avholdt tre møter med oppdragsgiver. Tema for første møte var avklaring av oppdragsgivers forventninger til prosjektet og gjennomgang prosjektdesignet. Tema for andre møte var drøfting av intervjuguider og utvalg av intervjukandidater. Tema for tredje møte var gjennomgang av utkast til rapport. 8

9 2.3 Rapportens oppbygging Hovedfunnene i prosjektet er beskrevet i kapittel 1, som er en oppsummerende konklusjon. Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av formålet med prosjektet, den praktiske metoden for gjennomføringen av prosjektet, samt beskrivelse av rapportens oppbygging. Det innsamlede datamaterialet presenteres i kapittel 3 til 6. Funnene fra litteraturstudien gjengis i kapittel 3. Videre beskrives casene Bergen lufthavn Flesland i kapittel 4, Stavanger lufthavn Sola i kapittel 5 og Billund lufthavn i kapittel 6. I kapittel 7 gjengis intervjuguidene og benyttede dokumenter og informanter listes opp. 9

10 Kapittel 3. Litteraturstudie There will be much more air transport in the next 20 years, but the actual infrastructure and equipment (airside and landside) is unable to fully cope with the growth. Regions and regional politicians will need to take firm decisions on planning and transport issues in order to cope with the projected air transport growth. ARC President Anne Devitt under Airport Regions Conference (ARC) Biennial Conference, Oslo International Airport januar 2007 Luftfart er viktig både privat og i jobbsammenheng for mange nordmenn. Det er liten tvil om at luftfart spiller en viktig rolle i forhold til en balansert bosettings- og næringsutvikling i Norge (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). En høyt utdannet befolkning vil i stigende grad kunne etterspørre rask transport til fritidsformål, og et godt flytilbud kan være en viktig premiss for lokaliseringsvalg både når det gjelder næringsliv, offentlig forvaltning og valg av bosted (ibid.). Når det gjelder eventuelle fordeler og ulemper for flyplasser og bedrifter i forhold til å være lokalisert i fysisk nærhet av hverandre, er det eksisterende forskningsmaterialet på området begrenset. De fleste forskningsrapporter konkluderer med at det er en vanskelig oppgave å kartlegge virkningene på dette området (Bråthen, Husdal, Johansen og Lyche 2006). Deler av dynamikken mellom flyplasser og næringslivet er imidlertid dokumentert i flere studier, og det er bred enighet om at nærhet til flyplasser kan være viktig for noen typer bedrifter. Globalisering av markeder, økt konkurranse og teknologisk utvikling kan føre til at viktigheten av lokalisering i nærheten av effektive kommunikasjonsmidler får økt betydning, da kravene til for eksempel raske leveranser blir sterkere. 3.1 Flyfrakt Flyfrakt øker relativt sterkt både på verdensbasis (Lian 2007) og i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at både vareimporten og vareeksporten via fly har økt (SSB 2009). Mange norske bedrifter opplever i økende grad å operere i et marked hvor kravene til rask leveranse stiger. For å overleve den sterke konkurransen i nasjonale eller globale markeder må bedrifter organisere sin virksomhet med tanke på å møte disse kravene. Fisk og fiskevarer er den viktigste eksportvaren på fly fra Norge. Dette vareslaget utgjorde 69,1 prosent av eksporterte tonn i 2006 (SSB 2009). For fiskevarer er rask leveranse spesielt viktig, da man kan forvente større betalingsvillighet for et bedre produkt (Lian 2007). Det vil være en fordel dersom man raskt kan levere fersk fisk fremfor å basere seg på å levere frosne varer. Flyfrakt er også viktig innenriks. Reservedeler eller andre varer med høye tidskostnader sendes til industri, offshorevirksomhet, fiskeoppdrett og fiskeindustri (ibid.). Bedrifter kan skaffe seg et betydelig konkurransefortrinn dersom de har rask tilgang til effektive transportmidler. I mange tilfeller kan det eneste alternativet være 10

11 flyfrakt, grunnet store avstander og lite tid. En flyplass kan innebære betydelig tidsbesparelse i forhold til alternativ transport (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). Ved Molde lufthavn ble det gjennomført en undersøkelse blant bedriftene i flyplassens influensområde. Resultatene er usikre, men de indikerer at en lufthavn kan ha svært stor betydning for et eksportrettet regionalt næringsliv. For Molde lufthavn er det vist eksempler på næringer som er fullstendig avhengige av et godt flytilbud. Dette gjelder skipsutstyr og oljebransjen (Lian, Bråthen, Johansen og Strand 2005). I region vest/sør-vest befinner det seg eksportintensiv virksomhet der framtidig internasjonal konkurransekraft nok blant annet vil avhenge av raske fysiske kommunikasjoner (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). Vareeksport er spesielt viktig i Vest-Agder. Figuren under viser at Vest-Agder er desidert størst i Norge på området målt i vareeksport per innbygger. Figur 1: Vareeksport i kroner pr. innbygger i 2004 (Kilde: SSB i Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem) Kristiansand lufthavn Kjevik er lite brukt til frakt sammenliknet med andre flyplasser i landet; 553 tonn ble fraktet i For eksempel ble Bodø Lufthavn ca. 3 ganger mer brukt til frakt (1591,6 tonn), mens Vigra ved Ålesund ble nesten dobbelt så mye brukt; 992,8 tonn ble fraktet i 2006 (SSB 2009). Ser vi på viktigheten av vareeksport i Vest-Agder, kombinert med den relativt beskjedne bruken av Kristiansand lufthavn Kjevik med tanke på frakt, kan det her tenkes at det ligger et uforløst potensial. Det må imidlertid legges til at det finnes mange ulike årsaker til at situasjonen er som den er. Geografisk plassering, infrastruktur, type produkter som fraktes og transportmessige forbindelser er bare noen av de potensielle forklaringsvariablene. Flyfrakt kan åpenbart ikke erstatte andre typer frakt i alle sammenhenger. 11

12 3.2 Reisevirksomhet Luftfart kan ha stor betydning for næringslivets konkurranseevne i Norge. I en stadig mer globalt orientert virkelighet vil norske bedrifter berøres, enten det betyr aktivt å orientere seg mot nye markeder eller mer passivt å realisere økt konkurranse på eksisterende markeder. Næringslivet er opptatt av forutsigbarhet i sine rammebetingelser, der transportsystemene utgjør en viktig del. Rundt 60 % av reisene i flynettet er forretningsreiser (Bråthen, Lillebakk, Sandvik og Bergem 2005). Mange bedrifter foretar en betydelig mengde reiser i forbindelse med sin virksomhet. Det kan være å besøke leverandører eller andre deler av bedriften, i forbindelse med møtevirksomhet, i forbindelse med salg eller levering av varer og tjenester (Bråthen, Eriksen, Hjelle, Johansen, Lillebakk, Lyche, Sandvik og Strand 2006). Mange bedrifter har behov for effektive forbindelser innen luftfart for bedre å kunne møte kravene fra et stadig mer krevende marked. Dersom en stor del av virksomheten er avhengig av å kunne reise over lengre avstander på kort tid kan det være effektivt og kostnadsbesparende å være lokalisert i nærheten av en flyplass. Sverre Strand (2002) har kartlagt de økonomiske og geografiske virkninger av hovedflyplassen på Gardermoen. I denne forbindelse har han blant annet foretatt en spørreundersøkelse blant medlemmer av Innovasjon Gardermoen, en interesseorganisasjon for flyplassregionens bedrifter. Ca. 30 % av respondentene vektlegger fysisk nærhet til flyplassen som flyplassens viktigste funksjon i forhold til bedriften. 3.3 Vekst Det ble foretatt en evaluering av Gardermoprosjektet i 1999, der det blant annet ble slått fast at den sterkeste interessen for etablering av bedrifter var i nærområdene til flyplassen (NOU 1999: 28). Det har etablert seg en mengde bedrifter i området, og interessen og antall nyetableringer har økt underveis. I 2002 svarte ca. 20 % av de medlemmene i Innovasjon Gardermoen som responderte på spørreundersøkelsen til Strand, at flyplassens viktigste funksjon for bedriften er det etterspørselspotensialet for sine varer og tjenester som den flyplassgenererte befolknings- og næringsutviklingen representerer (Strand 2002). Man kan tenke seg en slik utvikling i mindre skala ved andre, mindre flyplasser dersom næringsarealer etableres i nærheten. Noen bedrifter vil sannsynligvis lokalisere seg nært flyplassen, for eksempel med utgangspunkt i et ønske om å spare tid eller penger på reisevirksomhet, andre bedrifter følger etter grunnet fordeler knyttet til nærhet til andre bedrifter i området eller til den befolkning som kan tenkes å bosette seg i nærheten, flyplassen vil øke omsetningen og muligens bedre sitt tilbud til bedriftene, hvilket igjen kan bety at flere bedrifter ønsker å lokalisere seg i området. Vi kan tenke oss at bedret tilgjengelighet/reduserte transportkostnader i forbindelse med et flytilbud (nye selskaper, økt frekvens, lavere billettpriser og fravær av kapasitetsbegrensninger er eksempler på hendelser som påvirker transportkostnader) er det forhold som setter i gang prosesser for folk og foretak lokalt og regionalt (Bråthen, Husdal, Johansen, Lyche og Sandvik 2006). 12

13 Innovasjon Gardermoens medlemmers uttalelser rundt flyplassens viktighet illustrerer hvordan utviklingen har vært rundt hovedflyplassen. Dette er blant svarene som ble gitt da de ulike bedriftene ble spurt om hva flyplassens viktigste betydning og funksjon er for deres bedrift (Strand, 2002): Stort vekstpotensial En generator for tilflytting til regionen Effektiv kommunikasjon til andre deler av landet Flere bedrifter blir dratt til området Nye arbeidsplasser og dermed kunder i tilknytning til flyplassen Møteaktivitet, knutepunkt Tilgjengelighet, lokal vekst Mulig fremtidig levering av tjenester 3.4 Nettverk En annen faktor som kan tenkes å forsterke en slik dynamisk utvikling er de nettverk som her vil kunne være tilgjengelig. Nettverk og relasjoner med andre bedrifter er en annen av fordelene noen av bedriftene i Innovasjon Gardermoen har utpekt som viktig for sin virksomhet (ibid.). På Innovasjon Gardermoens egne nettsider fremgår det et uttalt mål om å legge opp til nettverksbygging for organisasjonens medlemmer. Man kan se for seg at deler av flyplassvirksomheten i seg selv kan representere viktige deler av ulike nettverk, samtidig som flyplassen kan fungere som en katalysator for nettverksbygging gjennom å knytte sammen bedrifter og organisasjoner som befinner seg geografisk langt unna hverandre. 13

14 Kapittel 4. Bergen lufthavn Flesland 4.1 Flyplassens utvikling og status i dag Bergen lufthavn Flesland er lokalisert to mil sør for Bergen sentrum og er Norges nest største flyplass. Flesland har i 2009 ca. fem millioner passasjerer, hvilket er en oppgang fra ca. tre millioner for fire-fem år siden. Det har vært en betydelig vekst i antall passasjerer særlig til/fra utlandet, hvilket har sammenheng med et utvidet rutenett og vekst i næringsliv og turisme. Avinor regner med fortsatt sterk vekst, og nye flyselskaper er i en prosess med å etablere seg på Flesland Dette medfører flere destinasjoner og økt konkurranse, som igjen gir lavere priser og økt trafikk. Avinor og andre aktører i regionen har arbeidet aktivt for å etablere direkteruter, hvilket har medført at man kan nå stadig flere destinasjoner fra Flesland uten å måtte fly via Gardermoen. Næringslivet har fokus på rutenettet, og særlig behovet for direkteruter til utenlandske destinasjoner. For fire-fem år siden akselererte utviklingen av flyplassen. Dette var delvis en konsekvens av økt aktivitet i regionen, blant annet en satsing fra reiselivsaktørene. Etableringen av Avinor 1. januar 2003 hadde også positive konsekvenser, ettersom Avinor fokuserte på å skape egne inntekter. Flyplassens kommersielle inntekter har økt fra 70 millioner kroner i 2003 til 334 millioner kroner i Parkeringshus og hotell (åpnet i 2007) er eksempler på inntektsgenererende satsinger fra Avinor. Dagens flyterminal er over 20 år gammel (bygd i 1988) og er bygd for knappe tre millioner reisende. Det foreligger konkrete planer for en utvidelse. Utvidelsen vil foregå i to byggetrinn. Det første vil øke kapasiteten til syv millioner reisende i I andre byggetrinn økes kapasiteten til ti millioner passasjerer. 4.2 Aktører og samarbeid Det er i dag et konstruktivt samarbeid mellom Avinor, offentlige myndigheter (kommune og fylkeskommune) og næringslivet (næringslivsforeninger og enkeltbedrifter) i regionen. Det skjedde en positiv endring i samarbeidsforholdene for fire-fem år siden. Det er tett dialog mellom eksempelvis Avinor og Bergen næringsråd, og mellom Avinor og politisk nivå i Bergen kommune. Det er etablert organer der både flyplassen, næringslivet og offentlige myndigheter deltar. Det eksisterer et utbredt og dynamisk sett av plattformer for dialog mellom Avinor, offentlige myndigheter og næringslivet, slik at aktiviteten i relevante organer kan økes når aktuelle saker kommer på dagsordenen. Et ruteutviklingsfond ble etablert der mange av de nevnte aktørene bidro med finansieringen. Et annet samarbeidsorgan er Fly BGO, som sikter mot å stimulere til økte volumer av inngående, flybåren turisttrafikk til regionen. Bergen Næringsråd er en av mange organisasjoner som er opptatt av flyplassen, særlig i forhold til 14

15 næringsutvikling. Næringslivet opplever å bli hørt i utviklingen av flyplassen, selv om fremdriften i utviklingen ofte kan oppleves som noe sen. Sentrale saker har vært utvikling av fasiliteter som terminalbygning og bagasjehåndtering, flyseteavgiften, og utvikling av rutetilbudet, særlig når det gjelder direkteruter internasjonalt. Bedrifter i regionen, blant annet innen bransjene olje/gass og shipping, har stort behov for kommunikasjon internasjonalt. Utviklingen av flyplassen har ikke vært preget av interessemotsetninger og det er stor grad av enighet blant aktørene i samarbeidsorganene. Næringslivet gir uttrykk for at det har forekommet en positiv forandring og opplever flyplassen som en medspiller. Flyplassen bidrar til at regionen er attraktiv for utenlandsk arbeidskraft. Flyplassen oppleves av næringslivet som en medspiller. Næringslivet opplever at felles tiltak, som for eksempel utbygging av havn, styrker området på samme måte som forbedring av infrastrukturen. Fylkesmannens miljøvernavdeling stopper imidlertid mange prosjekter. Mens det tidligere ble brukt mye ressurser på utredning av grunnlaget for nye ruter, har man gått over til å bruke en større andel av midlene på utvikling og etablering av nye ruter. Dette har resultert i en mer praktisk prosess og har gitt en annen og bedre dynamikk mellom involverte parter. 4.3 Næringsområder Den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i Bergen kommune, med unntak av sentrum, ligger i nærheten av flyplassen, i et område mellom Lagunen og Flesland. Det har i mange år vært en hovedstrategi i Bergen kommune å utvikle dette området til et sammenhengende næringsareal. Bergen tomteselskap AS, som er eid av Bergen kommune, er en sentral aktør i utviklingen av næringstomter for salg. På 70-tallet, før kommunesammenslåingen i Bergensområdet, var den gamle Bergen kommune nærmest tom for næringsarealer, og det var aktuelt å utvikle næringsareal i området ut mot Flesland, i daværende Fana kommune. Dette ble betraktet som et naturlig ekspansjonsområde. Alternativet var på motsatt side av byen, i Åsane. En av de første store bedriftene som kjøpte næringsareal i området var Statoil, og nærheten til flyplassen var et viktig argument for bedriften i lokaliseringsavgjørelsen. De største og eldste næringsarealene i området er Kokstad og Sandsli, ofte omtalt som Kokstad-Sandsli, men det finnes også andre næringsarealer i området. Næringsområdet Kokstad har en differensiert sammensetning av bedrifter mens området Sandsli primært har bedrifter innen segmentet olje og gass. Sandsli er det nærmeste man kommer en klynge i dette området, med Statoil i sentrum og mange mindre bedrifter i bransjen etablert rundt denne bedriften. Etter at lokomotivet kom på plass har andre bedrifter fulgt etter, og man har nå et kompetansemiljø med flere tusen arbeidsplasser. Lønningen består av plasskrevende virksomheter (lager, betong etc.). Totalt er det over arbeidsplasser innenfor området Sandsli Kokstad - Lønningen Bergen lufthavn relativt konsentrert og nær flyplassen. Bergen kommune har i dag stor mangel på større, sammenhengende næringsarealer, men det finnes noe areal mellom flyplassen og Kokstad (området Liland). Forsvaret er på vei bort fra flyplassen, og det er uklart hva dette området i fremtiden skal 15

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer