SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt for småhusbebyggelse vestre Leirskallen LAMBERSETER NORDSTRAND VESTRE LEIRSKALLEN FELT B1 & B2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt for småhusbebyggelse vestre Leirskallen LAMBERSETER NORDSTRAND VESTRE LEIRSKALLEN FELT B1 & B2"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt for småhusbebggelse vestre Leirskallen LAMBERSETER NORDSTRAND VESTRE LEIRSKALLEN FELT B1 & B2 Selges for OBOS Forretningsbgg AS ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Jens Bøvre Mob: Atle Standnes Mob Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Olav Vs. gata 1, Oslo, 7. etasje Telefon:

3 OVERSIKT MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av den del av eiendommen med gnr 180 bnr 5 i Oslo kommune, beskrevet som felt B1 & B2 i S-4721 VESTRE LEIRSKALLEN. Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. For grunnbokutskrift, se vedlegg 1. Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedren. SALGSOBJEKTET Selger: OBOS Forretningsbgg AS, org.nr Hjemmelshaver: OBOS Forretningsbgg AS, org.nr Salgsobjektet: Del av eiendommen med gnr 180 bnr 5 i Oslo kommune, beskrevet som felt B1 & B2 i reguleringsplanen S-4721 VESTRE LEIRSKALLEN Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Felt B1 tildeles gnr 180 bnr 604 og felt B2 tildeles gnr 180 bnr 605 etter fradelingen. BELIGGENHET Beliggende i et veletablert attraktivt boligområde, med variert bebggelse og grøntarealer, på grensen mellom nordre og søndre Nordstrand. Det er kort vei til Lambertseter senter med ca. 70 butikker (bl.a. vinmonopol, H&M og Clas Ohlson), bibliotek og Smra kino med to kinosaler. På Nordstrand ligger også Sæter og Holtet med bl.a. Mathuset Jacobs, apotek, post/bank og konditori. Kilde: seeiendom.no, googlemaps 3

4 EIENDOMMEN OMRÅDE Området er svært barnevennlig med kort vei til barnehage og skoler med alle trinn. I nærmiljøet finnes også blant annet idrettslag og babsvømming, og det er heller ikke lang vei til golf bane, rideklubb, kunstgressbane og skipark. Kort turavstand til Østmarka med f lotte turmuligheter sommer som vinter samt nærhet til store friarealer på Ekeberg/Brannfjell og fjorden med lokale badestrender langs Bunnefjorden. Adkomst felt B2, Kilde: Finn.no ADKOMST Eiendommen ligger 8-9 km sør for Oslo sentrum, ca. 10 minutters reisetid med bil fra Oslo S. Felt B1 har adkomst fra E6, avkjøring 28 via Mortensrudveien og Stenbråtveien. Felt B2 har svært enkel adkomst fra E6, avkjøring 29, og Nordstrand via Nordstrandveien. OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Det er god dekning med offentlig kommunikasjon i området: T-bane 4 Sinsen Bergkrstallen 3 Sinsen Mortensrud Trikk 18 Rikshospitalet Ljabu 19 Majorstuen Ljabu Tog Hauketo stasjon Adkomst felt B1, Kilde: Finn.no I tillegg er det god bussdekning i området. Kilde: finn.no 4

5 TOMT Eiendommen er selveiet og på totalt ca. 10,9 da., fordelt på felt B1 (7,9 da.) og felt B2 (3 da.). Feltene er forsøkt illustrert i overstående illustrasjon. Illustrasjonen kan dog ikke legges til grunn som en eksakt beskrivelse av salgsobjektet. Eiendommen ligger i et skrånende terreng. Felt B1 består i dag av skog og skråner fra sør til nord, mens felt B2 er åpent lende som skråner fra øst til vest. Feltene er ikke fradelt gnr/bnr 180/5, men det foreligger delingstillatelser fra Oslo kommune. Selger er i prosess med å utføre og bekoste fradelingen. Ytterligere informasjon om dette i eget avsnitt. For delingstillatelser, se vedlegg 3. REGULERING Eiendommen er regulert til Bggeområde for bolig. Gjeldende regulering er S-4721 VESTRE LEIRSKALLEN Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Vedtatt 5. juni For gjeldende reguleringskart med bestemmelser, se vedlegg 2. UTOMHUSPLAN I reguleringsplanen står det: Ved søknad om bggetillatelse for en eller flere boliger, skal det foreligge en samlet utomhusplan for utnttelse av hele feltet samt friområde turvei. Selger vil bli stående som fremtidig eier av turveien der denne går over friområdet/spesialområdet. Utbgger må stå for utomhusplanen, alternativt i samarbeide med selger. Utbgger må stå som søker og dermed hovedansvaret for planen. Turveien vil/skal ikke bli berørt av B2. FRADELING OG ADKOMST Selger er i prosess med å utføre og bekoste fradelingene. Landmåler er bestilt. Felt B1 tildeles gnr 180 bnr 604 og felt B2 tildeles gnr 180 bnr 605 etter fradelingen. Selger stiller seg ansvarlig for å sikre adkomstretten frem til tomtegrensene. Selger skal lage en skisse for adkomstveien for B1. Selger skal også utarbeide en avtale om felles adkomstvei med bestemmelser om opparbeidelse, bruksrett og vedlikehold. Skissen og forslag til avtale om vei/vedlikehold osv. skal godkjennes av de berørte eiendommer. Dette forventes å være på plass til vår/sommer Avtalen om adkomst til B2 med Leirskallen BRL er forhandlet ferdig. Denne avtalen skal tinglses ved endelig delingstillatelse. For inngått avtale om adkomst for B2, se vedlegg 4. Kilde: oslokommune.no 5

6 UTBYGGINGSPOTENSIAL Det er utarbeidet en illustrasjonsplan av Spor Arkitekter AS, datert 22. september Denne illustrasjonsplan stemmer ikke overens med dagens regulering. Illustrasjonsplanen kan fås ved henvendelse til megler. ORIENTERING OM VA-KABLER OG EL-LEDNINGER Under er et utklipp fra ledningskart over området. Utklippet er kun å betrakte som orientering og må ikke anses som ledningspåvisning. Nettet endrer seg kontinuerlig, og utskriften er fra For utskrift av ledningskart, se vedlegg 5. Under er et utklipp fra utskrift av el-kabler i området. Utklippet er å betrakte som orientering og må ikke anses som kabelpåvisning. Nettet endrer seg kontinuerlig, og utskriften er fra For utskrift av el-kabler, se vedlegg 5. Kilde: Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Kilde: Hafslund Nett AS 6

7 GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med forurensning på eiendommen. PARKERING I henhold til gjeldende reguleringsplan, skal det opparbeides biloppstillingsplasser etter de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for Oslo kommune. Tinglste dokumenter i Oslo før 1952 kan hentes ut via denne linken; arkivverket.no/urn:tl_readidx_primreg=p- BOK&idx_flke=3&idx_textsearch=&js=j KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrift av hovedbølets grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. ANNET OBOS Forretningsbgg AS vil vurdere om videresalg kan utløse rettighet om forkjøpsrett ved førstegangs omsetning for OBOS sine medlemmer. For mer informasjon om dette, ta kontakt med megler. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Da det er skilt ut et flertall eiendommer fra gnr/bnr 180/5 er det er tinglst en rekke servitutter på eiendommen. For utskrift av grunnboken til hovedbølet, se vedlegg 1. Selger er ikke kjent med at noen av servituttene er til hinder for utvikling av eiendommen i henhold til gjeldende regulering. Kopi av servitutter tinglst etter 1952 kan skaffes ved henvendelse til megler. 7

8 SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglsingsgebr skjøte: NOK 525,- Tinglsingsgebr pantobl.nok 607,- pr. stk. inkl pantattest Evt. andre gebrer herunder konsesjonsgebr, eierskiftegebr sameie. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbgger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/ eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplses at selger kan gå i forhandlinger og/ eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplse om dette til evt. andre budgivere og/ eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplsninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Eiendommen og dets tilbehør selges as is dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knttet til opprdding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsnet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den ne konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. 8

9 I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert 7. november Reguleringskart m/bestemmelser 3. Delingstillatelser 4. Avtale om felles adkomst B2 5. Utskrift av ledningsnett og el-kabler 6. Utkast kjøpekontrakt 9

10 1. Grunnbokutskrif 1BILAG 1 GRUNNBOKUTSKRIFT, DATERT 7. NOVEMBER 2014

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 2 Reguleringsbestemmelser mm. 2BILAG 2 GJELDENDE REGULERINGSKART S-4721 VESTRE LEIRSKALLEN. Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Vedtatt 5. juni 2013.

22

23

24 Oslo kommune Plan- og bgningsetaten S-4721 Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Bstret, egengodkjenning VESTRE LEIRSKALLEN. Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Merknader: Kntning(er) mot andre planer: Saken består av 3 sider inkludert denne. Plan- og bgningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

25 S-4721 OSLO KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DEL AV VESTRE LEIRSKALLEN Gnr. 180, bnr. 1, 5, 509 og 546 m.fl 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket tegning nr. BOP D, datert og revidert Området reguleres til følgende formål: - Bggeområder boliger - Offentlig trafikkområder vei, fortau - Friområder park, turvei - Spesialområder naturvern - Fellesområder felles avkjørsel, fellesareal for parkering 3 Bggeområder for boliger Felt B1, B2 og B3 Innenfor de angitte grenser for bebggelse kan det bgges småhus med gesimshøde inntil 6,5 m og mønehøde inntil 9 m. For bebggelse med flate tak tillates gesimshøde inntil 7,0 m og med pulttak tillates høeste gesims inntil 7,5 m, laveste gesims inntil 6,5 m. Fasadelengde pr. boenhet skal ikke overstige 12 m. For eneboliger, rekkehus og kjedete eneboliger tillates bgninger med gesimshøde inntil 9,5 m og mønehøde inntil 11 m. For bebggelse med flate tak tillates gesimshøde inntil 10 m og med pulttak tillates høeste gesims inntil 10 m, laveste gesims inntil 11,5 m. Maksimum tillatt bebgd areal er BYA = 26 %. Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i bebgd areal (BYA) med 18 m 2 pr. plass. Minste tomtestørrelse skal være 500 m 2. Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøder, samt høder for eksisterende og planert terreng angis med kotetall. Utenomhusplan Ved søknad om bggetillatelse for en eller flere boliger, skal det foreligge en samlet utenomhusplan for utnttelse av hele feltet samt friområde turvei. Planen skal vise grunnriss av bebggelse påført kotehøder, uteoppholdsplasser, eiendomsgrenser, tomtedeling, eksisterende og ne terrenghøder, areal for lek og opphold, parkering, eksisterende og ne trær, beplantning av fellesareal, private gang- og kjøreveier med stigningsforhold, veibelsning, bebggelsens sokkelhøde, tomtedeling, avfallsløsninger m/adkomst og gjerdelinjer mot private veier. Parkering Det skal opparbeides biloppstillingsplasser etter de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for Oslo kommune. 4 Felles lekeareal Innenfor felt B1 skal anlegges et lekeareal med areal på minimum 200 m 2. Lekeareal skal plasseres best mulig i forhold til sol og lsforhold, skal være egnet for aktivitet og lek og skal ligge godt tilgjengelig fra boligen. Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av lekeareal. Areal som er ment å tjene som felles oppholds-, leke- eller parkeringsareal kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal, dersom eiendommen blir seksjonert. 5 Fri- og naturvernområder S-4721 Side 2 av 3 25

26 S-4721 Forslag til turveitrasé og eventuelle inngrep i fri- og naturvernområder skal forelegges Bmiljøetaten for godkjennelse. 6 Atkomst Felles avkjørsel I er felles for: Felt B1 og B3, Stenbråtveien 125, 133 og 135 og Rådrstien Felles avkjørsel II er felles for: Felt B2 (del av gnr. 180, bnr.5), del av gnr. 180, bnr.39 (Leirskallen 1-15), gnr. 180, bnr. 40 og gnr. 180, bnr. 42. Felles avkjørsel III er felles for: gnr. 180, bnr. 40 (Leirskallen 8-18) og del av gnr. 180, bnr. 39 (Leirskallen 5-15). Felles avkjørsel IV er felles for: Felt B2 (del av gnr. 180, bnr.5), del av gnr. 180, bnr. 40 (Leirskallbakken 1-25) og gnr. 180, bnr. 42. Felles avkjørsler skal opparbeides i minst 3 m bredde og være allment tilgjengelig for gående og sklende. 7 Dokumentasjon Søknad om tiltak skal inneholde: a. Disponering av eiendommen til bebggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles uteoppholdsareal vises. b. Eksisterende og n bebggelses nøaktige plassering på eiendommen i forhold til nabogrenser, veier, annen bebggelse, stier, bekker med mer. c. Kotesatt eksisterende og planert terreng på eiendommen og tilstøtende arealer. d. Bebggelsens høder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende bebggelse på naboeiendommer/ i nærområdet. e. Tiltakets plantegninger, snitt og fasader med tilgrensende nabobebggelse vist. f. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og urørt terreng i bggeperioden. g. Redegjørelse for lokal håndtering av overvann. Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves tterligere dokumentasjon. 8 Rekkefølgebestemmelser Fortau og turvei skal være opparbeidet før ferdigstillelse av felt B1. Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved bstrets vedtak av , sak 185. Bestemmelsene er i samsvar med bstrets vedtak. Brådsavdeling for butvikling, den Sign Volden, bem S-4721 Side 3 av 3

27 3. Delingstillatelser 3BILAG 3 DELINGSTILLATELSER Delingstillatelser, datert 3. juli 2014

28

29

30

31

32

33

34

35

36 36

37 37

38 38

39

40 4

41 BILAG 4 4AVTALE ADKOMST B2 4. Avtale adkomst B2

42 42

43 43

44 44

45

46 46

47 5. ledningsnett og el-kabler VEDLEGG 5 5LEDNINGSNETT OG EL-KABLER Utskrift av ledningsnett fra Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten. Datert 4. juni 2012 Utskrift av el-kabelnett fra Hafslund Nett AS. Datert 29. juni 2009

48 48

49 49

50 Gamle Bgdevei SOG10012 S 89C 89D ") ( SOG10013 SOG10019 SOG11002 FS11194 SOG11004 SOG11006 SOG11193 SOG B 22A SOG B 13 SOG ") ( 82B B 20 SOG SOG11008 FS A SOG10014 SOH10075 SOH11002 SOH SOH10072 SOH10081 SOH10055 SOH C 10B SOH D 3 SOH10080 SOH10054 SOH A S 3A 4876SOH11006 SOH11007 SOH10053 SOH B SOH11009 SOH A SOH FS11367 SOH11019 FS11365 SOH11020 FS SOH11022 FS SOH11023 FS12635 SOH11024 SOH11025 SOH10050 SOH SOH C FS13000 SOG11012 SOH11011 FS FS A 103B Rev. dato Revidert av: S Revisjon Årsak til revisjonen: Tegnet av <Initialer> A5 -- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11A 10 SOG A 6B 8B B G 22K 22J 22F 22H 22E Munkerudkleiva 5A 91B 93 SOG A 22D 22C 17 SOG B FS SOG10015 SOG B 5C 5D 84A FS11171 Leirskallen 5F SOG B 19A 5B 7C SOH E 19F 19B 7 19H 19G 19C 84B D 19E 21B 21C FS D SOH usikk.ant.rør 23A 3B 3C 8 86 SOH B 2 10A 10C Frostveien ") ( 5 Telenor mast 10 10F 10E FS B SOH B SOH FS B SOH A SOH11021 FS D Telenor FS G 112A 112B 112C 8B Janco SOH B Stenbråtveien 10A 10C B A FS Telenor Telenor Telenor 10B Privat skap Nordstrandveien SOH A 3 5 SOH B 105 FS A 107B SOH10049 S Øgårdsveien SOH10048 SOH10059 FS A 212 1B FS A 248B 230 FS A Godkjent dato -- SOH FS A FS B A 196B SOH SOH10057 ") ( SOH A SOH1006 SO FS FS FS C B 184B Leirskallhellinga FS24756 Revisjon A A4 A xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx <Tpe p A2 -- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx A1 -- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50

51 D 5B 115C FS12386 FS E 115F 115G 115H 117A 117B 117C FS Leirskallsvingen Tegnforklaring Stasjon ")I Innforingsstasjon H SOH10083 SOH SOH Telenor mast 0738 SOH10084 ") ( SOH10014 SOH10015 SOH10018 SOH10020 SOH10019 SOH Leirskallen Leirskallbakken SOH SOH SOH10005 SOH10079 SOH SOH k2h SOH SOH10003 Hovedstasjon Koblingsstasjon ") ( Nettstasjon Fordelingsskap Y Mast Mast Muffe Tamp ã &R Tennpunktskap Gatelsskap Fordelingsskap Muffe Tamp Kveil Tilkntningspunkt * Signal - HS-Elektrokjele FS * * Umalt anlegg Høspenning * Lavspenning Høspenning RNLinje FS11324 HSLinje ± 264 ") ( 263 FS Målestokk 1: FS11382 FS FS FS11301 usik. bel FS FS Ark 1 av FS ") ( FS Granebakken 235 FS A FS FS FS HSKabel RNKabel Lavspenning VeilsLinje LSLinje VeilsKabel LSKabel Ukjent kabel Kommunikasjon Fiberlinje Kobberlinje FiberKabel KobberKabel Annen Kabel Trase Groft Kulvert Luft Kanaltrase Groftetrase Kanal lott> Adresse <Gate>, <Poststed> Grøftesnitt Tegningsnummer. Grøftesnitt 51

52 VEDLEGG 6 6UTKAST KJØPEKONTRAKT 6. Kjøpekontrakt

53 KJØPEKONTRAKT mellom OBOS Forretningsbgg AS og Kjøper vedrørende salg av Felt B1 & B2 på eiendommen med gnr. 180 bnr. 5 i Oslo kommune

54 1. SALGSGJENSTAND OBOS Forretningsbgg AS, org.nr ( Selger ) er eier av gnr. 180 bnr. 5 i Oslo kommune. Felt angitt som B1 og B2 i reguleringsplanen ( Eiendommen ) skal fradeles i hht kart, bilag 3. Selger og [..] AS, org.nr. [..], ( Kjøper ) er enige om at Eiendommen skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1 Kjøpesummen Kjøpesummen for Eiendommen er NOK [..] ("Kjøpesummen"). Kjøpesummen betales innen Overtakelse, jf. punkt 6 og ellers i samsvar med punkt Omkostninger/dokumentavgift I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglsingsgebr for skjøtet. Disse omkostninger skal betales uoppfordret sammen med Kjøpesummen i samsvar med punkt 2.1, 2.3 og 2.4. Meglerprovisjon og utlegg i hht. oppdrag betales av oppdragsgiver/selger og forfaller til betaling ved kontraktens underskrift. Selger og Kjøper gir megler fullmakt til å heve meglerprovisjon og utlegg av den første innbetaling fra Kjøper. 2.3 Forsinkelsesrente Ved forsinket betaling gjelder lov om forsinket betaling. 2.4 Oppgjør, herunder selskapsrettslige disposisjoner Oppgjøret mellom partene skal foretas av Hadrian Eiendom AS ( Megler ). Oppgjør ansees rettidig innkommet bare når det er satt inn på Meglers klientkonto i Storebrand Bank ASA, Oslo før kl Overtakelsesdato. Kjøper kan ikke pålegge Megler å holde tilbake hele eller deler av Kjøpesummen overfor Selger som følge av krav Kjøper mener å ha mot Selger i kontraktsforholdet. Skjøtet blir ved underskrift av denne kontrakt undertegnet av Selger og oppbevart hos Megler inntil tinglsing finner sted. Tinglsing finner sted når fullt oppgjør inkl omkostninger skjer. Ved kontraktens underskrift utsteder Selger en kombinert sikringsobligasjon/ urådighetserklæring til Hadrian Eiendom AS, som lder på hele kjøpesummen, og som blir å tinglse på Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Megler skal vederlagsfritt kvittere obligasjonen til avlsning og besørge denne slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglsning. 54

55 Selger og hjemmelshaver forplikter seg til å undertegne ugjenkallelig fullmakt til Megler der Megler på hjemmelshavers vegne gis fullmakt til å samtkke i kjøperens nødvendige pantsettelse av Eiendommen. 3. SELGERS MANGELSANSVAR Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom Selger ikke oppfller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, dersom Selger ikke oppfller sin opplsningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-7, eller dersom Selger har gitt uriktige opplsninger, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav. Reguleringen i denne paragraf er av partene hensntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen. 4. SELGERS GARANTIER Selger garanterer at følgende vil gjelde Eiendommen per Overtakelse, likevel slik at garantiene i bokstav (c) til og med (d) gjelder ved kontraktsigneringen: (a) (b) (c) (d) At Selger er eier til Eiendommen. At Eiendommens heftelsesbilde vil være som angitt i bilag 4, dette dog slik at pantobligasjoner merket x i bilag 4, skal slettes i forbindelse med oppgjøret. At Selger ikke er kjent med at det foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige mndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller lignende. At Selger er ikke kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnttelse, utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad og gjeldende offentlige planer, herunder kommunedelplan, reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 55

56 (e) At Eiendommen i perioden fra signering av denne kontrakt til Overtakelse drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Eiendommen vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtkke. 5. BEGRENSNINGER I MANGELS- OG GARANTIANSVARET Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger, herunder garantikrav etter punkt 4, tilknttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen før signering av denne kontrakt. Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd (herunder garantibrudd etter punkt 4) gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor Selger kan av Kjøper uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse, dog slik at fristen utvides fra 1 år til 3 år for garantibrudd som omfattes av punkt 4(a). Selger kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven 7-1 (2)). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning eller prisavslag er begrenset oppad til NOK [..]. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved brudd på garantiene i punkt 4(a). Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger NOK [..]. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK [..]. Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper vil kunne nttiggjøre seg. Reguleringen i dette punkt 5 medfører ingen begrensning i Kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten. 6. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av Kjøper kl den [..] ("Overtakelse"). Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i avhendingsloven 5-3 (4). 7. EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER Selger har rett til den avkastning Eiendommen gir til det tidspunkt Kjøper overtar Eiendommen. Til samme tid svarer Selger for kostnadene ved Eiendommen. Senest innen [..] skal Selger og Kjøper direkte seg i mellom foreta pro & contra oppgjør for inntekter og utgifter knttet til Eiendommen per Overtakelse. 8. FORSIKRING Eiendommen er ikke bebgget og derfor heller ikke forsikret. 56

57 9. OFFENTLIGE TILLATELSER Kjøper har risikoen tilknttet alle eventuelle offentligrettslige krav tilknttet gjennomføring av transaksjonen, herunder eventuelle konsesjonskrav. 10. MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal foretas per rekommandert brev, telefaks eller e- post til følgende adresser: For Selger: [..] For Kjøper: [..] 11. FORBEHOLD Selger har ved underskrift på denne kontrakt tatt forbehold om stregodkjennelse av transaksjonen, herunder vilkårene og denne kontrakten. Dersom Selger ikke meddeler Kjøper at han har oppnådd slik godkjennelse innen [..] kl , skal begge parter anses ubundet av kontrakten. Ingen av partene kan i så fall rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part. 12. LOVVALG OG TVISTELØSNING Alle forhold tilknttet denne kontrakt reguleres av norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå med tilkntning til denne kontrakt, skal avgjøres ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer hvorav partene skal oppnevne hver sin voldgiftsdommer. Disse skal oppnevne den tredje voldgiftsdommer som skal være voldgiftsrettens leder. Voldgiftsrettens leder skal være norsk jurist. I mangel av enighet om den tredje voldgiftsdommer, skal vedkommende oppnevnes av sorenskriveren i Oslo tingrett. Voldgiftsforhandlingene skal holdes i [..], og voldgiftsspråket skal være norsk. Voldgiftssaken skal anses innledet når den ene parten sender sin begjæring til den annen part om at tvisten skal avgjøres ved voldgift. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse skal være underlagt taushetsplikt, og straks voldgiftssak er innledet, er partene forpliktet til å inngå separat avtale som bekrefter dette. 57

58 13. BILAG Vedlagt følger: 1. Firmaattest Selger 2. Firmaattest Kjøper 3. Kart over felt B1 og B2 4. Grunnboksutskrift 5. Prospekt 14. UNDERSKRIFT Denne kontrakt er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og Hadrian Eiendom AS beholder ett hver. [Sted], den [dato] for OBOS Forretningsbgg AS for [Kjøperen] Navn: Navn: 58

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Rådhusgata 25 B, Oslo Næringslokale Bar/servering Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 12606 Vedtaksdato: 14.06.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Byutviklingskomiteen TORLEIF HAUGS VEI 4. Gnr. 33, bnr. 83,322. Bebyggelsesplan med

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no SUNDLAND - STOKKE Næringstomt sundland - Stokke kommuen. Prisant.: Åpent for bud Adresse: Sundland Tomteareal: 150 000 kvm Oppdragsnr: 2130059 Adresse Sundland 3160 Stokke Sundland har en fordelaktig beliggenhet,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: gnr., bnr., snr i kommune, heretter kalt eierseksjon

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: gnr., bnr., snr i kommune, heretter kalt eierseksjon Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Fnr.: Adresse: Telefon: heretter kalt selger, og Fnr.: Adresse: Telefon: heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer