Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til!"

Transkript

1 Organisasjonskart, ressurser og arbeidsoppgaver Gjeldende fra Revidert mai 2010, i forståelse med arbeidsstedets organisasjoner Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til!

2 ORGANISASJONSKART GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE REKTOR Ass. Rektor Ped. leder Økonomileder Indre Namdal Regionråd Kurs og utviklingsavdeling Avd. leder ST / ID Avd. leder YF Avd. leder NA / RM P Driftsleder Vaktmester 1 Vaktmester 2 Renholdere Rovvilt koordinator Prosjekt medarbeider Voksen - opplæring Seksjons leder Kontakt - lærere Lærere, Elev - assistenter Seksjons leder Kontakt - lærere Lærere, Elev - assistenter Seksjons leder Kontakt - lærere Lærere, Elev - assistenter P Karriere veileder Sos. ped. - koordinator OT Basisteam Spesped. Rådgiver Bibliotekar System ansvarlig EDB Kjøreskole Kontor - personalet

3 Grong videregående skole Ressurser og arbeidsoppgaver gjeldende fra REKTOR 100 % adm. ressurs. Daglig ledelse og drift av skolen. Anvisningsplikt. Utviklingsarbeid. Knytte kontakter/samarbeidspartnere utenfor skolen. Personalansvar for ledergruppa. Saksbehandler/sekretær for skoleutvalget. Ansvarlig for lokale lønnsforhandlinger. Ansvar for, i samarbeid med skolens interne lederteam: Skolens strategi, planlegging og målstyring, herunder skoletilbudene. Utlysning og tilsetting av personale. Økonomistyring. Organisasjonsutvikling. Kontakt med elevrådet. Kontakt med russen. Kantinedrifta. Ukeinformasjons ark til lærere. Utvikle og vedlikeholde GVS sin hjemmeside(internett) for eget område. PEDAGOGISK LEDER 80% adm. ressurs. Rektors stedfortreder. Pedagogisk utviklingsarbeid. Tilpassa opplæring/ spes. ped. Personalansvar for: Karriereveileder. Spes.ped. rådgiver. Sosped. rådgiver. OT. Bibliotekar/ spes.ped. Ansatte som ikke naturlig kommer inn under avd.lederne. Vanskelige personal saker som gjelder ped.pers. i samarbeid med avd. lederne og rektor. Personalansvar overføres til rektor/ped.ans ved langtidssykemelding. Basisteam. Eksamen/dokumentasjon/Klager. Kurs/Permisjoner. Behandler søknader i samarbeid med avd. lederne (rektor for lengre permisjoner). Ekskursjoner til utlandet for personale i samarbeid med rektor/avdelingslederne. Timeplanlegging overordna ansvar. Elevstatus: - Delkurselever. - Fritak for fag og karakterer.

4 FELLES FOR REKTOR OG PEDAGOGISK LEDER Utviklingsarbeid. Pedagogisk og faglig ledelse. Skolens utviklingsplan. Permisjoner. Forberedelse av nytt skoleår. Internkontroll og kvalitetssikring. Personalpolitikk. Utvikle og sikre godt arbeidsmiljø. AVDELINGSLEDERNE YF: NA/RM 70 % adm. ressurs. Økt adm. ressurs i en 3 årsperiode, tilsvarende 30 % stilling, for utviklingsarbeid tilknyttet landslinja. De øvrige utdanningsprogramma, heretter benvnt YF, 55 % adm.ressurs. ST/ID: 70 % adm. ressurs. Pedagogisk utvklingsarbeid. Kurs egen avdeling. Tilpassa opplæring. For elever som har spesielle utfordringer faglig/sosialt/psykisk har avdelingsleder i lag med kontaktlærer ansvar for å avklare om fagnettverk utenom klasselærerteamet skal knyttes til eleven. (eks. spespedrådgiver/sospedrådgiver/ karriereveileder/ped.leder/hybeltjeneste/ot, eksterne hjelpere) Personalansvar egen avdeling. Økonomiansvar egen avdeling. Karriereveiledning. Valg programfag. Utviklingssamtalen egen avdeling. Handlingsplaner egen avdeling. Timeplanlegging/periodeplanlegging for egen avdeling. Vikarer: - Ordne og registrere vikarer for egen avdeling i IST.. Fravær: - Registrere fravær for egen avdeling i IST. Karaktermøter. Plan for heldagsprøver. Ekskursjoner: - Avtaler i følge ekskursjonsreglement. Oversikt over eksamen. Koordinering av møter for foreldre/foresatte. Samarbeid med kommunene/næringslivet/kulturlivet. Kontakt mot russen sammen med rektor. Eksamen oppgaver delegert fra ped.leder.(lokalgitt eksamen) Klasselærermøter organisering. Følge opp seksjon Avdelingsmøter

5 DRIFTSLEDER 25 % adm. ressurs. Personalansvar for: Kontorpersonell. Vaktmestere. Renholdere. Kjøreskolen. IKT-ansvarlig. Overordna driftsansvar for: Bygg og anleggsforvaltninga. Rom romutleie. Kjøreskoleopplæringa. Skolekyss og annen transport av elever. Systemansvarlig IKT. Kontorets arbeidsoppgaver/ økonomi - budsjettarbeid inkl. KURS OG UTVIKLINGSLEDER 60 % adm. ressurs. Utvikle nye skole- og næringslivsrettede kurstilbud. Ha nær kontakt med regionens kompetansemiljø. Utarbeidelse av anbud/ pristilbud på kurs og lignende. Ansvar for overføringer/refusjoner innenfor ansvarsområdet. Fordele ansvar for gjennomføring av kurs. Økonomiansvar Engasjere forelesere. Utvikle og vedlikeholde GVS sin hjemmeside(internett) for sin avdeling. Personalansvar for egen avdeling. Voksenopplæring og realkompetansevurdering. Sekretær for ulike fond. Initiere, utvikle og gjennomføre prosjekt. Samarbeide tett med regionråd og ulike aktører i næringslivet. Drifte Grong utviklingsarena. KARRIEREVEILEDER 50 % stilling Hovedansvar for studie- og yrkesveiledning overfor skolens egne elever og andre aktuelle ungdommer fra lokalmiljøet. Koordinering og tilrettelegging av besøk av ungdomsskoleelever sammen med avd- lederne. Spesielt fokus på samiske elever. Ansvar for skolens representasjon på foreldremøter i ungdomsskolene. Sammen med avd. leder på studieforberedende tilbud veilede elever i valg av fagområde og programfag. Utvikle og vedlikeholde skolens hjemmeside for sitt område.

6 Sammen med ass. rektor og avd. ledere sørge for inntak av nye elever/ delkurselever/ hospitanter i løpet av skoleåret. Medlem av ped. team Sammen med ledergruppa ansvar for planlegging av skoletilbud fra år til år. Medlem av de to rådgivernettverkene i Namdalen. Bistå elever med søknad skole/lære-studieplass. VAKTMESTER, STILLING % stilling. Leder for teknisk drift og vedlikehold. Ansvar for drift og vedlikehold av bygninger og inventar. Leder for renholdsarbeidet, inklusivt å skaffe vikarer ved kortere fravær og levere lønnsmelding ang. dette. Videre å ha tilsvarende ansvar ang. ekstraarbeid og lignende. Ansvar for utleie av rom og inventar. VAKTMESTER STILLING 2 50 % stilling, 30 % stilling skoleåret Diverse, underlagt vaktmester 1. SPES.PED.RÅDGIVER 40 % stillings ressurs. Informasjons- og veiledningsansvar ovenfor lærere vedrørende elever som har spesielle behov. Ekstern kontakt med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere(etater) som er en naturlig del av nettverket til eleven. Både før og etter skolestart lede møter initiert av skolen. Ansvar for å utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med lærerne, elevene og foresatte. Pedagogisk rådgiver for lærerkollegiet i samarbeid med PPT. SOS.-PED.-RÅDGIVER 30 % stillings ressurs. (omgjort til faststilling fra ) Arbeide for å skape et aktivt og positivt miljø i skolesamfunnet Være til støtte for kontaktlærere og skolens øvrig personale i arbeidet med å få elevene til å finne seg til rette i opplæringa. Hjelpe elever med sosiale vansker som innvirker på elevens hverdag. Gjennomføre tiltak med utgangspunkt i skolens satsningsområder, for eksempel mobbing, samarbeid med MOT, psykisk helse. Gjennomføre tiltak for å forebygge elevfravær og drop-out. Ha medansvar for oppfølging av elever som bor på hybel, delta i kommunens hybelteam. Være kontaktlærer for elevrådet. Samarbeid med ungdomsskolene i samarbeid med karriereveileder. Delta i regionale team for sosialpedagogisk arbeid.

7 Planlegge og lede møte for hybelboere ved skolestart. SYSTEMANSVARLIG EDB 130 % stillings ressurs. (delt opp i 80 % og 50 %) Drifte/konfigurere kablet og trådløst nettverk med tilhørende nettverkselektronikk. Konfigurere og vedlikeholde ulike typer datamaskiner og skrivere. Konfigurere, drift og vedlikehold av skolens AV-utstyr. Konfigurere, drifte og vedlikehold av skolens servere. Holde hjemmesiden oppdatert i samarbeid med skolens ledelse. Innkjøpsansvar og regnskapsansvar for AV. Og IT-utstyr. Holde oversikt på lisensavtaler og abonnement for programvare og utstyr. Drifte kopimaskiner som nettverkskriver og oversikt over kontrakter. Bidra med nødvendig opplæring for ansatte og elever i bruk av programvare og IT- og AV-utstyr. Videre bidra med støtte for riktig etisk bruk av dataverktøyet. Sikkerhet er også en viktig tema her. Ha ansvar for riktig programvare til den daglige drift og produksjon. Igangsetting av overvåking og logging med oppfølging (MAS). Dette skal skje i samarbeid med lærere, avdelingsledere og eksamensansvarlig. Helpdesk (kundeservice) registrere, rette feil, utføre service på datamaskiner. Registrere driftsforstyrrelser på skolens nettverk og gjøre nødvendige tiltak for å rette disse. Garanti- og forsikringssaker følges opp. Ansvar for nødvendig kompetanseheving gjennom kurs, seminarer, formell og uformell utdanning. Dette skjer i samarbeid med skolens ledelse. IT- avdelinga er lokale administratorer på It`s Learning. Dette medfører drift og vedlikehold av systemer. Alle ansvarsområder ovenfor skal dokumenteres der det er hensiktsmessig. Dokumentasjonen skal ajourholdes til enhver tid. Dokumentasjonen er en del av skolens kvalitetsarbeid. IT- avdelingen har ansvar for opplæring og oppfølging av en IKT-lærling. SEKSJONSLEDERRESSURS 43 %. Hovedoppgaver (i forhold til stillingsstørrelser): Seksjonsmøter. Utviklingsarbeid. Tverrfaglig samarbeid/yrkesretting av faget Fagrom, inventar og utstyr. OPPFØLGINSTJENESTEN (OT). 40 % stillings ressurs. Skal jobbe i hht. forskrift for fylkeskommunal oppfølginstjeneste F 25/94 fra KUF og i forhold til vedtatte planer for tjenesten. Ha oversikt over ungdommene i målgruppen i de aktuelle kommunene. Ta personlig kontakt med ungdommene i målgruppen og kartlegge deres behov. Utarbeide målrettede tiltaks-/handl.-planer sammen med den enkelte unge og aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet utføres, dokumenteres gjennom en ryddig journal og arkivsystem. Aa samarbeid med de andre videregående skolene, NAV, kommunene og andre viktige samarbeidspartnere, med tanke på å få til en best mulig løsning for den enkelte ungdom.

8 Ha samarbeid i forhold enkeltungdom ut fra behov. Ha oversikt over aktuelle tiltak og bistå til at tiltak blir samordnet til beste for den enkelte ungdom. Bistå til utvikling av aktuelle tiltak. Sammen med andre aktører i skolen, være med på å forebygge faren for drop- outs. Være kontaktperson i forhold til eksterne institusjoner. Med i rådgivernettverk Namdalen. BIBLIOTEKAR. 50 % stillings ressurs. Hovedoppgaver: Holde orden på biblioteket. Systematisering i Mikromarc. Bestilling av bøker, filmer og annet materiell til biblioteket innenfor tildelt budjsettramme. Veilede elever, klasser og ansatte. Gi løpende informasjon, om bibliotektjenesten, til ansatte og elever. Bestilling av læremidler til utlån etter lister fra administrasjonen. Registrering og utlån av lærebøker. Leksehjelp SEKRETÆR/ SAKSBEHANDLER/ØKONOMILEDER 2 x 100 % stillings ressurs. Hovedoppgaver: Sentralbord, ekspedisjon. Postbehandling. Arkiv. Lønn. Oppfølging/kontroll av regnskap/budsjett. Fakturabehandling. Refusjoner. Fakturaskriving. Elevbetaling. Underkasser. Holde styr på merkedager for ansatte. Ajourhold av diverse personregistre. Elevinntak. Eksamenslister, karakterer, vitnemål. Lånekasse, skysskort og lignende. Kjøreskolens tentamensavvikling/prøveretting/ Public 360. Brukeransvarlig angående IST, og annet EDB- arbeid av operativ karakter for administrasjonen. Bestilling av rekvisita.

9 Vedlegg til org.planen. FUNGERENDE ved skolestart 2010 Tittel Navn på fungerende Ansvarsområde Ressurs (%) Konvertert arbeids-tid. (Klokkertimer pr uke) Rektor Østerås, Torbjørn t + 30 min Ass. rektor Haugen, Ann-Mari 80 Driftsleder Sørensen, Eli-Anita 25 9 t + 20 min K.- utv.- leder Madla, Gro Kurs og utvikl.- avdelingen t + 30 min Syst. Ansv. EDB Rønning, John-S. Hele skolen t Syst. Ansv Engum, Bernt F. Hele skolen t + 45 min OT (oppfølgingstjenesten) Madla, Gro GVS t + 00 min Karriereveileder Berg, Harald 50 Avdelingsleder Grande, Oddbjørg ST/ID 70 26t +45 min Kjølstad Avdelingsleder Brauten, Evy NA/RM 70 26t + 45 min Grande Avdelingsleder Strøm, Torbjørn Hals YF 55 21t + 7 min Ped. rådgiver m. Formo Brit t ansvar for spesped. Sospedkoord. Guri Amdal 25 21t Elevrådsansvarlig Ingunn Sagmo 5 Lagledere 43 Kontaktlærer 68 Elevbedrift 5 Saksbehandler Fossland, Tove E t + 30 min Sekretær Sørensen, Eli-Anita t + 05 min Økonomileder/kontor Moen, Kurt 100 Bibliotekar Formo, Lena t + 45 min Vaktmester 1 Forsbakk, Jan R t + 30 min Vaktmester 2 Berg, Kåre t + 45 min Renholder Vold, Marit Irene t + 30 min Renholder Berg, Kåre t + 30 min Renholder Løvås, Jori t + 45 min Renholder Mjøsund, Ann H t + 45 min Renholder Tønne, Torun t + 45 min

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer