Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/15 Plan- og miljøutvalget Søknadens dispensasjonsforhold: Det søkes om utvidelse av eksisterende terrasse, samt oppføring av sjøbod. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens krav til størrelse og utforming av uthus i 100- metersbeltet, samt fra plan- og bygningsloven byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan avslås søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse og sjøbod, mottatt i kommunen Bakgrunn for saken: I 2010 foretok kommunen en kartlegging av eiendommer på Kalsneset i forbindelse med et prosjekt kalt «Ulovlig bygging i strandsonen». På her omsøkte eiendom ble det stilt spørsmål ved sjøboden og ved bryggene, da det ikke forelå godkjenning i kommunens arkiver. Når det gjelder brygger er disse oppført før 1982 og anses derfor som godkjent. Den ble hjemmelshaver til eiendommen tilskrevet, da det i forbindelse med salgsannonse på finn.no ble oppdaget at det var oppført terrasse og sjøbod på eiendommen uten at det forelå nødvendig søknad og tillatelse. Det ble gjennomført flere møter mellom tidligere saksbehandler og tidligere eier, og den mottok kommunen søknad med tilhørende dokumentasjon. Det foreligger ingen dokumentasjon i kommunens arkiver hva gjelder utvidelse av terrasse. I følge ansvarlig søker er terrassen utvidet i 2014, i forbindelse med at hytta ble lagt ut for salg.

2 Sjøboden er i følge søker oppført tidlig på 80-tallet. Selve hytta er godkjent ved vedtak av , men selv om søknaden også omfattet sjøbod, er det poengtert i vedtaket at denne ikke er godkjent: Her kan man ikke si at sjøboden er oppført i «god tro», vedtaket er helt klart på dette punktet. Det understrekes at dette ble utført med tidligere eier som tiltakshaver. Nåværende eier har utvidet terrassen, men ikke foretatt noen arbeider i forbindelse med sjøboden. Saksutredning: Søknaden: Det søkes om godkjenning av oppført sjøbod, samt utvidelse av terrasse GB 37/130, 160, søknad mottatt i kommunen , sammen med tegninger og kart. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er avsatt til hytteformål i disposisjonsplanen for Nordre Kalsnes. Planen er fra , og i følge kommuneplanens bestemmelser 1, gjelder kommuneplanen foran disposisjonsplanen. I kommuneplanen er området avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse med krav om ny reguleringsplan. Plankravet gjelder imidlertid ikke for tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2, med andre ord ikke for omsøkte tiltak. Da det ikke er satt byggegrenser mot sjøen, gjør bestemmelsen om byggeforbudet i 100-metersbeltet seg gjeldende. Sjøboden er oppført med dobbel dør mot sjøen, og denne har mer glass enn det kommuneplanen tillater for uthus i 100-metersbeltet. I henhold til tegningene er det bebygde arealet 0,75 m² større enn de 15 m² kommuneplanen tillater. Relevante bestemmelser i saken: Tiltaket faller inn under 100-metersbeltet fra sjøen, og det kreves dispensasjon fra plan- og bygningsloven 1-8, og fra kommuneplanens 5.f.: Plan og bygningsloven 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Kommuneplanen 5.f. Uthus i 100-metersbeltet fra sjøen Uthus i 100-metersbeltet fra sjøen skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BYA) større enn 15 m2 med maksimum mønehøyde 3,5 meter. Det skal ha dør uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m2. Takvinkel skal tilpasses øvrig bebyggelse. Ark, kvist, takoppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke. Det tillates kun et uthus pr eiendom

3 Utsnitt av opphevet disposisjonsplanen fra 1971, og kommuneplanen fra 2012: Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Klage/protester/bemerkninger: Foreligger ikke Uttalelser fra annen myndighet: Fylkesmannen i Vest-Agder: viser til at det er pågående arbeid med ny reguleringsplan i området hvor omsøkte eiendom inngår. Formålet med planarbeidet er oppgitt å legge til rette for privat vei og parkering, definere byggegrenser og muligheter for fortetting, definere privat småbåtanlegg land/sjø, samt tilrettelegge for allmenn ferdsel. I dette tilfellet gjelder det tiltak som klart øker det bebygde preget på eiendommen ut mot sjøen. Her er det derfor viktig å få fastsatt byggegrenser før evt. nye tiltak kan finne sted. Det gis derfor råd om at søknaden avslås. Det vises til uttalelsen i sin helhet. Vest-Agder fylkeskommune: har ikke uttalt seg innen fristen.

4 Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Det er en spesiell sak da sjøboden har eksistert i nær 35 år, uten å være til hinder for allmenn ferdsel eller ulempe for naboer. Det opplyses at sjøboden ble oppført samtidig med hytta, hytta er godkjent i 1979, og det antas at byggearbeidene ble utført det påfølgende år. Også bryggene på eiendommen er oppført i denne tiden. Samtlige tiltak vises på flyfoto fra Sjøboden er plassert i tråd med tradisjon i et søkk i terrenget med adkomst via renne i fjellet, og framstår i nær tilknytning til eksisterende hytte, som er bygget på samme tid. Det har ikke vært utført sprengningsarbeid for tiltaket. Sjøboden faller godt inn i terreng og i forhold til hytte og brygge på eiendommen. Det vises hverken skjæringer eller fyllinger som følge av tiltaket. Utførelsen er i tråd med bestemmelsene i kommuneplan for området. Det vises til kommuneplanens bestemmelse om uthus i 100-metersbeltet langs sjøen. Både det totale tillatte glassareal og bebygde areal overskrides. Terrassen er ikke i strid med kommuneplanen. Utvidelse av terrasse på ca. 35 m² ble gjort i 2014 i forbindelse med at hytta ble lagt ut for salg, og er utført i tre med rekkverk i glass som en utvidelse av eksisterende terrasse. Høyde under terrasse til terreng er mindre enn 1,9 m. Terrassen er utvidet for bedre å fange ettermiddagssol. Utvidelse er ikke gjenstand for naboklager, og anses som mindre tiltak som ikke er til hinder for allmenn ferdsel. Det fremkommer av dette at utvidelsen er utført av nåværende eier, for å få mer ettermiddagssol, og for å øke hyttas salgbarhet. At det ikke er målbart areal under terrassen, medfører at det totale bruksareal for eiendommen ikke øker. Administrasjonens samlede vurdering: Tiltaket er i strid med kommuneplanens bestemmelser om uthus i 100-metersbeltet, samt byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. I gjeldende kommuneplan, vedtatt i 2012, er eiendommen avsatt til eksisterende byggeområde for fritidsbolig, med plankrav. Det presiseres at plankravet ikke gjør seg gjeldende i denne saken, da tiltakene faller inn under plan- og bygningslovens Kommuneplanen er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Plansituasjonen i området: I denne saken er det flere planer som har vært gjeldende gjennom årene, men kommunen skal alltid behandle søknader etter gjeldende planer, selv om det dreier seg om tiltak som er oppført i en tid da det var andre planer som gjaldt. Da det ble gitt tillatelse til oppføring av selve hytta på eiendommen, var det Disposisjonsplanen for Nordre Kalsnes som gjaldt, og på denne planen er både hytte og sjøbu inntegnet. Ved vedtak av kommuneplanen i 2012, ble Disposisjonsplanen opphevet, og det er derfor kommuneplanen som er gjeldende plan, og søknaden må behandles i henhold til denne.

5 Det er igangsatt utarbeiding av ny områdereguleringsplan for Kalsneset, og også i det foreliggende forslag er sjøboden tegnet inn. Men som sagt; dette er ikke en plan som gjør seg gjeldende i denne saken, men administrasjonen mener det er greit å opplyse om dette. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Viser vurderingen at de nevnte hensynene blir vesentlig tilsidesatt, skal ikke kommunen behandle dispensasjonen videre. Hensynet bak kommuneplanen er at det skal utarbeides en ny reguleringsplan som skal erstatte den eksisterende disposisjonsplanen, da denne er svært gammel, og ikke i tråd med dagens krav til planer. Det er ikke snakk om at formålet i planen skal endres, området vil fremdeles være avsatt til byggeområde for fritidsbolig med tilhørende anlegg, men bestemmelser som regulerer blant annet utnyttelsesgrad, utforming, størrelse og plassering av bygg vil beskrives i bedre grad. I tillegg vil plankravet også ivareta lokalisering av nye byggetiltak i forhold til kystlandskapet. Selv om plankravet ikke gjelder for omsøkte tiltak, anses det som relevant, da en ny reguleringsplan vil si noe om byggeavstand til sjøen. I denne saken gjelder byggeforbudet i 100-metersbeltet, da gjeldende plan ikke har avsatt byggegrenser mot sjøen. Fylkesmannen uttaler at tiltaket bør avslås i påvente av ny reguleringsplan, da det gjelder et tiltak som klart øker det bebygde preget på eiendommen ut mot sjøen, og nettopp derfor er det viktig å få fastsatt byggegrenser før evt. nye tiltak kan finne sted. Pbl fjerde ledd, sier at kommunen ikke bør gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt. Administrasjonen vektlegger som regel Fylkesmannens uttalelser i vesentlig grad, og vi ser at det kan være vanskelig å følge Fylkesmannens tankegang når det uttales at det bebygde preget øker som følge av at tiltaket godkjennes. Sjøboden står der allerede og en eventuell godkjenning endrer ikke på dette. Men en sak om godkjenning av tiltak i etterkant, skal behandles som om tiltaket ikke var oppført, og da kommer Fylkesmannens uttalelse til sin rett. Selv om sjøboden har stått der i 35 år, skal vi se på saken som om denne ikke var bygd. Det er også nærliggende å skule til disposisjonsplanen fra 1971, hvor sjøboden er tegnet inn. Hadde sjøboden vært omsøkt i 2010, den gang det ble sendt ut varsel om pålegg om retting, kunne sjøboden vært godkjent i henhold til disposisjonsplanen. Varslet ble ikke fulgt opp av kommunen, på grunn av endring i bemanningssituasjonen.

6 Plan- og bygningslovens 1-8 om byggeforbudet i 100-metersbeltet, skal ivareta forhold som natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Terrassen er utvidet i et relativt bratt terreng mellom hytta og sjøboden, og naturlig nok i nær tilknytning til hytta. Vi kan derfor ikke se at forholdet til allmenne interesser blir vesentlig tilsidesatt. Terrassen blir imidlertid svært synlig i landskapet sett fra sjøen, særlig med trematerialer som er nye og ikke behandlet. Dersom disse males i en naturtilpasset farge, vil synligheten avta, og tiltaket fremstå mye mindre i strid med de interessene denne bestemmelsen i loven skal ivareta. Administrasjonen vektlegger i vesentlig grad, at terrassen oppføres mellom eksisterende bygninger på eiendommen, et allerede privatisert område beliggende i et veletablert hytteområde, hvor det er lagt opp til at det skal være store grøntområder mellom hytteeiendommen. Når det gjelder kommuneplanens bestemmelser om størrelser og utforming av uthus i 100- metersbeltet, er hensynet bak bestemmelsen at man skal unngå at strandlinjen bygges ned med uthus som ser ut som hytter eller anneks. Dette skal ivaretas ved at uthusene er relativt små, og at vindusflatene begrenses. Omsøkte sjøbod er oppført med et bebygd areal som er 0,75 m² større enn de 15 m² som kommuneplanen tillater. Saken skal behandles etter de bestemmelser og planer som gjelder når søknaden fremmes, og som om bygget ikke var oppført. Når det gjelder størrelsen, anses det som uhensiktsmessig å gjøre noe med denne da det dreier seg om et lenge eksisterende bygg, og en marginal overskridelse av areal. Dette ville stilt seg annerledes dersom bygget ikke var oppført, eller at dette hadde vært et vesentlig punkt ved godkjenning av et planlagt bygg. Det samme kan man si om vindusflatene i dørene, men disse er det lettere å gjøre noe med uten for store kostnader. Eiendommen er bebygd med en hytte som har et beregnet bruksareal på 68 m², og en sjøbod som har et bruksareal på 14,2 m². Dette gir en total utnyttelse av tomten på ca.82 m² BRA, mens kommuneplanens begrensning er satt til maks 120 BRA m² pr. tomt, pluss evt. 18 m² til parkering. Terrassen utvides med ca. 35 m², dette har ingen innvirkning på utnyttelsesgraden for eiendommen. Boder i 100-metersbeltet skal i følge kommuneplanen, ikke være større enn 15 m² - BYA eller BRA - mens omsøkte bod har et bebygd areal på 15,75 m². I tillegg er boden er utstyrt med en dobbel dør i front mot sjøen, med glassflater som er klart større en de tillatte størrelser. For øvrig er det vist god tilpasning til terrenget og eksisterende hytte. Det anses som en fordel som taler for dispensasjon, at tilbygg til terrasse utføres i nær tilknytning til eksisterende hytte, hvilket medfører at det bebygde preget i området ikke økes. Likeledes at tiltaket oppføres på allerede privatisert område på tomten, og dermed ikke vil påvirke de allmenne interesser i vesentlig grad. Utvidelsen av terrassen gir et godt uteareal med gode forhold for ettermiddagssol, på et område som tidligere var relativt bratt og ubrukelig. Eiendommen ligger innenfor et område avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen, og vi kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med fremtidig utvikling av området. I og med at hele eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet, finnes det ikke alternative løsninger for utvidelse av terrassen eller plassering av sjøbod, som ikke krever dispensasjon. Presedens er et moment som alltid gjør seg gjeldende ved en dispensasjonsbehandling. Det er negativt at man bygger først og så søker om godkjenning i ettertid. Dette kan svekke kommunens stilling som bygningsmyndighet, og uthule planer og bestemmelser. Selv om det dreier seg om tiltak som er oppført for lenge siden, og av tidligere hjemmelshaver, bør man være oppmerksom på de konsekvenser en godkjenning i ettertid kan ha i forhold til signaler om

7 at det er «lettere å få tilgivelse enn tillatelse». En dispensasjon i dette område kan føre til konsekvenser som medfører at utarbeidelse av planen ikke prioriteres, da det er lettere å søke om dispensasjon enn å påvente planarbeidet. Administrasjonen mener det vil være uheldig å kreve riving av sjøboden nå på grunn av at det er en plan under utarbeidelse. Vi støtter oss imidlertid på Fylkesmannens uttalelse som sier at tiltaket bør avslås i påvente av ny plan. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg 1 Revidert søknad om dispensasjon - GB 37/130 - Kalsneset 73 2 A10-1 Situasjonsplan 3 A20-1 Plan, snitt og fasader 4 BILDE FRA SJØ SOM VISER BOD OG TERRASSE 5 BILDE UTVIDET TERRASSE 6 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl terrasse og uthus 7 Oversiktskart - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 8 Flyfoto GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 9 Skråfoto - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

8 Saksnr 2013/2565 søknad om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100- metersbeltet, jfr. pbl. 1-8 samt søknad om utvide lse av terrasse. Dato: Visertil forhåndskonferanseovertelefon vedrørendeikkegodkjentterrasseog uthuspå GB 37/130 og GB37/160 Kalsneset73. I forbindelsemedsalgavfritidseiendommenhar det kommet frem at uthusog utvidelseavterrasse ikkeer gitt tillatelse. Uthusble byggetpå tidlig 80-tallet.Vårvurderinger at hensyni lovensformålsbestemmels er ivaretatt og at fordelenevedå dispensereer større ennulempene.det er en spesiellsakda uthushar eksisterti nær35 år, uten å væretil hinder for allmennferdseleller ulempefor naboer.uthuser plasserti tråd medtradisjon i et søkki terrenget medadkomstvia rennei fjellet. Det har ikkevært utført sprengningsarbeidfor tiltaket. Utførelsener i tråd med bestemmelsenei kommunedelplanfor områdetog framståri nærtilknytningtil eksisterende hytte, somer byggetpå sammetid. Skulle dispensasjonavslåsmå uthusrives med de økonomiskeog praktiskeulemperdet vil medførefor tiltakshaver.vi menerogsåat opplevelsenavhytteområdeblir forringet vedå fjerne et uthussomhar festet segi den kollektivhukommelse,da uthusopplevessomen del aven helhet. Utvidelseav terrassepå ca35 m2 ble gjort i 2014i forbindelsemedat hytta ble lagt ut til salgs. Terrasseer utført i tre med rekkverki glasssomen utvidelseav eksisterendeterrasse.høydeunder terrassetil terrenger mindreenn 1,9m.Terrasseer utvidet for bedreå fangeettermiddagssol. Utvidelseer ikkegjenstandfor naboklager. Bildeav utvidelseav terrasse. Post: Pb 254, 4663 Kr.sand Mobil: www. a-sor.no Epost: Besøk: Gyldenløvesgate 11, 4. etg.

9 Terrasse og uthus sett fra land Terrasse og uthus sett fra sjø Post: Pb 254, 4663 Kr.sand Mobil: www. a-sor.no Epost: Besøk: Gyldenløvesgate 11, 4. etg.

10 EKSIST. TERR. 34,2 m 2 UTVIDELSE Snitt B Snitt B Skjema / Detalj: Situasjonsplan BOD KALSNESET SØGNE 4640 Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: GA Prosjektnr.: Kontroll Målestokk: Mål: Gnr./Bnr.: 37/160 Tegningsnr.: A10-1

11 3 041 mønehøyde BOD A: 13,4 m 2 Fasade Nord 1: Etasje 1:100 Fasade Vest 1:100 25,0 kote 2,35 Fasade Sør 1:100 Snitt B 1:100 Fasade øst 1:100 Skjema / Detalj: Plan, snitt og fasader BOD KALSNESET SØGNE 4640 Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: GA Prosjektnr.: Kontroll Målestokk: Mål: Gnr./Bnr.: 37/160 Tegningsnr.: A20-1

12

13

14 Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ole-Johan Eik Deres ref.: 2013/2565 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2015/1347 Arkivkode: Søgne kommune Postboks Søgne Kalsneset 73 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for terrasse og uthus på gnr. 37 bnr. 130 og 160 Vi viser til kommunens skriv av Det er søkt om å få godkjent en utvidelse på ca. 35 kvm av eksisterende terrasse tilknyttet eksisterende hytte. Det opplyses at utvidelsen skjedde i 2014 da hytta ble lagt ut for salg. Vi må imidlertid behandle søknaden som om terrassen ikke var utvidet. For øvrig gjelder søknaden oppføring av sjøbod (ca. 15 kvm) plassert i bakkant av eksisterende brygge. Eiendommen ligger på østsiden av Kalsneset innenfor areal kommuneplanen har vedtatt som byggeområde for fritidsbebyggelse. Det er krav om detaljreguleringsplan for nye tiltak. I tillegg gjelder forbudet mot tiltak langs sjøen etter pbl 1-8. Miljøvernavdelingen har den og avgitt uttalelse til henholdsvis oppstart og utvidelse av planområde for områdereguleringsplan for Nordre Kalsnes der omsøkte eiendom inngår. Vi viser derfor til disse uttalelsene. Formålet med det pågående planarbeidet er oppgitt å legge til rette for privat vei og parkering, definere byggegrenser og muligheter for fortetting, definere privat småbåtanlegg land/sjø, samt tilrettelegge for allmenn ferdsel. I dette tilfellet gjelder det tiltak som klart øker det bebygde preget på eiendommen ut mot sjøen. Her er det derfor viktig å få fastsatt byggegrenser før evt. nye tiltak kan finne sted. Vi gir derfor råd om at søknaden avslås. Vi minner om at det av pbl. 19-2, annet ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må fremgå av vedtakets begrunnelse at kommunen har vurdert og tatt stilling til disse vilkårene, jf. forvaltningslovens krav til begrunnelse. Med hilsen Magnus Thomassen (e.f.) ass. miljøverndirektør Ole-Johan Eik seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

15 Kopi til: Arkitektkontoret Sør AS Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Side 2 av 2

16 GB 37/130, 160 Oversiktskart Målestokk 1:1500

17 GB 37/130, 160 Flyfoto Målestokk 1:750

18 GIS/LINE Web BlomURBEX ver Side 1 av G IS/LINE W eb BlomURBEX versjon 2.1 Årsserie: Blom ASA, Blom -Pictom etry. All rights reserved.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Søgne kommune Arkiv: 13/73 Saksmappe: 2012/3668-7699/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 25.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Utv.saksnr

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig Søgne kommune Arkiv: 21/37 Saksmappe: 2009/1016-24941/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget 04.03.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget 04.03.2015 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2014/3802-4898/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 06.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for riving av eksisterende hytte -

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Søgne kommune Arkiv: 37/26 Saksmappe: 2013/19-1411/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.01.2014 Saksframlegg Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer