HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret"

Transkript

1 MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Miljøbygget Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Medlem Eli Annie Liland SP Tor Espen Olaussen KSL Medlem Willy Holmgren KOBL Medlem Lasse Hansen KOBL Permisjon Reidar Holmgren KOBL Medlem Kjell Kristian Bårdsen KOBL Medlem Øyvind Moberg Larsen SP Gyldig forfall Signe Karlsen SP Medlem Harald Bredesen SV Medlem Ragnar Olsen AP Medlem Randi Solli Pedersen AP Gyldig forfall Harry Pettersen AP Medlem Terje Wikstrøm AP Medlem Liv Brith Ingilæ AP Gyldig forfall Robert Wilhelmsen AP Medlem Jon Einar Strige AP Permisjon Christer Ringheim AP Medlem Trine Pedersen AP Gyldig forfall Unn Vigdis Nilsen AP Medlem Ellen Johansen KrF Fra adm. (evt. andre): Geir Nesse, rådmann Line Andersen, oppvekst- og kulturleder Pål Reidar Fredriksen, plan- og utviklingsleder Raymond Robertsen, saksbehandler næring Grete Olsen, sekretær MERKNADER: SAKSLISTA: ORIENTERING: Det framkom ingen merknader til innkalling. Sakslista godkjent. Ken Are Johnsen fra IT-avdelingen i Hammerfest kommune orienterte om planlagt ITK-samarbeid mellom kommunene i Vest-Finnmark regionråd og samarbeid mellom Kvalsund kommune og Hammerfest kommune. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 9/10 til og med sak 14/10.

2 UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, rådmann, avdelingene, servicekontoret, biblioteket, lederne i politiske partier/lister, Vefik IKS, Kusek IKS, Sagat og Finnmark Dagblad.

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/10 10/358 REFERATSAKER 10/10 10/356 GODKJENNING AV PROTOKOLL 11/10 10/329 OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN 12/10 09/994 RETNINGSLINJER KOMPENSASJON FOR MØTEVIRKSOMHET OG SÆRLIGE BELASTNINGER UTOVER VANLIG ARBEIDSTID 13/10 09/31 FINANSIERING REISELIVSPROSJEKT SKAIDI 14/10 10/53 REGULERINGSPLAN NUSSIR - FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSUTTALELSE

4 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/358 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/10 Kommunestyret REFERATSAKER Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

5 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 10/356 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/10 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes.

6 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 10/329 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar å ta opp startlån fra Husbanken på inntil 1,5 mill. kroner. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å ta opp startlån fra Husbanken på inntil 1,5 mill. kroner.

7 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Rita Dreyer Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 09/994 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret RETNINGSLINJER KOMPENSASJON FOR MØTEVIRKSOMHET OG SÆRLIGE BELASTNINGER UTOVER VANLIG ARBEIDSTID Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Retningsliner for kompensasjon for møtevirksomhet og særlige belastninger utover vanlig arbeidstid godkjennes. Behandling: Harald Bredesen stilte spørsmål om egen habilitet, leder Neverfjord oppvekstsenter. Christer Ringheim stilte spørsmål om egen habilitet, rektor Kvalsund skole. Vedtak: Bredesen og Ringheim ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl. 6, og fratrådte møtet. 13 repr. til stede. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende endringsforslag: Som innstillingen med følgende endring: Pkt. 3 i retningslinjene:.får med dokumentasjon inntil 10 ekstra fridager i året.

8 VOTERING Innstillingen med framsatt endringsforslag ble tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Retningsliner for kompensasjon for møtevirksomhet og særlige belastninger utover vanlig arbeidstid godkjennes med følgende endring: Pkt. 3 i retningslinjene:.får med dokumentasjon inntil 10 ekstra fridager i året.

9 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Raymond Robertsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/31 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/10 Kommunestyret FINANSIERING REISELIVSPROSJEKT SKAIDI Utviklingsutvalgets flertallsinnstilling (3): Saka utsettes. Utviklingsutvalget ber administrasjonen legge frem en evaluering av midler bevilget til Skaidi Utvikling. Saken legges frem for kommunestyret til behandling. Utviklingsutvalgets mindretallsinnstilling (2): Kommunestyret tildeler kr ,- til prosjekt utvikling på Skaidi. Beløpet belastes konto næringsfondet. Rådmannen bes snarlig å ta initiativ til å igangsette prosjektet sammen med bl.a. Hammerfest kommune, gjennom nedsetting av en styringsgruppe. Styringsgruppen bør være representert med en politisk representant fra Kvalsund kommune. Kommunestyret legger til grunn at næringsfondssøknader gjeldende reiseliv på Skaidi behandles og eventuelt tildeles av midler fra prosjektet Utvikling på Skaidi. Behandling: Harald Bredesen og Christer Ringheim tiltrådte møtet. 15 repr. til stede. Raymond Robertsen orienterte om saka og om investeringer gjort på Skaidi, og Kvalsund kommunens engasjement i Skaidi Utvikling AS..

10 Eli Liland fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: 1. Kommunestyret tildeler kr ,- til prosjekt utvikling på Skaidi. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes snarlig å ta initiativ til å igangsette prosjektet sammen med bl.a. Hammerfest kommune, gjennom nedsetting av en styringsgruppe. Styringsgruppen skal være representert med to politiske representanter fra Kvalsund kommune valgt av kommunestyret. 3. Kommunestyret legger til grunn at næringsfondssøknader gjeldende reiseliv på Skaidi behandles og eventuelt tildeles av midler fra prosjektet Utvikling på Skaidi. 4. Før utbetalinger finner sted må det foreligge en plan for bruk av midlene, som legges frem for kommunestyret. 5. Prosjektet evalueres etter et år. VOTERING Det ble foretatt punktvis votering over forslaget: Pkt. 1 Enstemmig vedtatt. Pkt. 2 Enstemmig vedtatt. Pkt. 3 Enstemmig vedtatt. Pkt. 4 Vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 5 Enstemmig vedtatt.

11 Vedtak: 1. Kommunestyret tildeler kr ,- til prosjekt utvikling på Skaidi. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes snarlig å ta initiativ til å igangsette prosjektet sammen med bl.a. Hammerfest kommune, gjennom nedsetting av en styringsgruppe. Styringsgruppen skal være representert med to politiske representanter fra Kvalsund kommune valgt av kommunestyret. 3. Kommunestyret legger til grunn at næringsfondssøknader gjeldende reiseliv på Skaidi behandles og eventuelt tildeles av midler fra prosjektet Utvikling på Skaidi. 4. Før utbetalinger finner sted må det foreligge en plan for bruk av midlene, som legges frem for kommunestyret. 5. Prosjektet evalueres etter et år.

12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/53 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/10 Kommunestyret REGULERINGSPLAN NUSSIR FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSUTTALELSE Utviklingsutvalgets flertallsinnstilling (3): Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse vedr. forslag til planprogram reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune med følgende punkter: Planens avgrensning (side 10) Kvalsund kommune ser ikke hensikten i at planområdet skal omfatte nedre del av Repparfjordelva og elvedeltaet. Dette er områder som tidligere har vært planlagt fredet Repparfjordelva og Kvalsundelva (side14) Siste avsnitt: Sjøørret og sjørøye benytter trolig Repparfjorden som nærings- og oppvekstområde. Beite og oppvekstområder for sjøørret og sjørøye må kartlegges. Det understrekes at sjørøye som art er fredet Folldal verk (side 16) Siste setning: Det er Kvalsund Agregates AS som driver virksomheten. Det er Halsvik Aggregates AS som driver virksomheten Bruk av sjøområdene (Repparfjorden) (side 19) Tredje setning: I dag er det lite sild igjen i fjorden (Fiskeri- og kystdepartementet 2008). I følge lokale fiskere er det ennå store mengder av sild i fjorden. Vi viser til nettsiden Mareano som kartlegger dybde, bunnforhold, artsmangfold, naturtyper og forurensning i norske havområder.

13 I følge MAREANO s oversikt over bestandsutbredelse dokumenters følgende marine arter med oppvekst og gyteområder i Repparfjorden : - Norsk vårgytende sild (oppvekstområde 0-3 år) - Lodde (gyteområde) - Nordøstarktisk torsk (oppvekst og beiteområde) - Nordøstarktisk sei (oppvekst og beiteområde) Gyte og oppvekstområder for viktige marine arter må kartlegges og hensyntas i forbindelse med lokalisering av eventuelt sjødeponi Strøm (side 20) Kraftbehovet for gruve- og prosessanlegg må utredes jfr. forløpende lokal energiutredning i kommunen Gjeldende arealplaner innenfor planområdet (side 23) reguleringsplan for Repparfjord Industri I (ukjent dato) Korrekt dato er Kommuneplanens arealdel Stallegro endres til Stallogargo. Sjøareal: (side25) Tilføying: Repparfjorden er definert som nasjonalt laksefjord. I de nasjonale laksefjordene vil det ikke være tillatt med tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen Mulige deponeringsalternativer (side 33) Landdeponi Første setning:, og endelig plassering (dersom landdeponi blir valgt) synes mer eller mindre avklart. Kommunen ber om at alternative lokaliseringer for landdeponi utredes. Deponeringsproblematikken vil være den største utfordringen i planen og kommunen vil kreve at følgende utredes.

14 1. Hvor mye av avgangen kan tilbakefylles i gruvene. 2. Forutsatt underjordisk drift på Ulveryggen: Hvor mye av avgangen kan tilbakefylles i eksisterende dagbrudd. 3. Kan noe av dolomitten i avgangen benyttes til produksjon av kalk, sement eventuelt andre produkter. 4. Kan det være interesse fra nabokommuner å ta i mot noe av avgangen? 5. Alternative lokasjoner for landdeponi må utredes og Kvalsund kommune har vurdert dalførene til indre og ytre Ariselv som interessante: Sjødeponi (side 34) Både ressursgruppa og Havforskningsinstituttet har i møter signalisert at evt. sjødeponi ikke bør lokaliseres i den indre terskelen i Repparfjorden. Dette er kommunen enig i, og det må derfor utredes om det er mulig å deponere på dypt vann, eventuelt også utfor grensen for Nasjonal laksefjord. Her finnes dybder på over 100m. Avstand til Markoppneset er ca. 8 km og avstand til Foldal verk ca 10 km. I tillegg bør det utredes om et landfast og tett sjødeponi kan etableres mellom Markoppneset og Fægfjordholmen. 5.9 Utslipp og støy (side 36) Kommunens kommentar: - Fysiske og kjemiske egenskaper for gruveavfall/slam som planlegges deponert i sjøen må utredes. (Er beskrevet i punkt 6.3.3) - Det må vurderes å rense/gjenbruke avløpsvann som fjernes før tilsetting av saltvann i forbindelse med sjødeponering.. (Er beskrevet i punkt 6.3.3) 5.11 Behov for arbeidskraft og tilknyttede servicefunksjoner. (side 36) Kommunen ønsker en mer detaljert oversikt over hvilke kompetansebehov gruvedriften vil medføre og hvilke yrkesgrupper som vil inngå i den daglige driften. Kommunen ønsker en mest mulig permanent etablering av personell som vil arbeide hos Nussir ASA. Kommunen planlegger nå oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel, og ønsker i den forbindelse at Nussir ASA kan være en aktiv partner som i dialog med kommunen fastsetter en ny langsiktig plan som vil ivareta bedriftens behov for kommunal service.

15 6 Aktuelle konsekvenser - utredningsbehov. (side 38) Konsekvensutredningens oppbygning - Grunnlagsundersøkelser marint miljø Som tilleggspunkter ønsker kommunen oppført: - konsekvenser for artsmangfold med tilhørende gyte- og oppvekstområder - Konsekvenser for matfiskanlegg i nærheten av Repparfjorden (Toknebuktnes og senere Enkenes) må utredes i tilfelle sjødeponi Kjemiske og fysiske karakteriseringer av gruveavgangen (side 47) Behov for utredninger Kommunens kommentar: - Miljøeffekter og nedbrytingstid for eventuelle giftige kjemikalier som benyttes i flotasjonsprosessen må beskrives Konsekvenser for samfunn (side 57) Se kommentar under punkt Alternative lokaliseringer i sjø mht deponering. Som nevnt i punkt 5.6.1: Kan det være interesse fra nabokommuner å ta i mot noe av avgangen? Kan avgangen benyttes i forbindelse med planlagt flyplassprosjekt på Grøtnes? Dette må vurderes. Utviklingsutvalgets mindretallsinnstilling (2): Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse vedr. forslag til planprogram reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune med følgende punkter:

16 3.1.2 Planens avgrensning (side 10) Kvalsund kommune ser ikke hensikten i at planområdet skal omfatte nedre del av Repparfjordelva og elvedeltaet. Dette er områder som tidligere har vært planlagt fredet Repparfjordelva og Kvalsundelva (side14) Siste avsnitt: Sjøørret og sjørøye benytter trolig Repparfjorden som nærings- og oppvekstområde. Beite og oppvekstområder for sjøørret og sjørøye må kartlegges. Det understrekes at sjørøye som art er fredet Folldal verk (side 16) Siste setning: Det er Kvalsund Agregates AS som driver virksomheten. Det er Halsvik Aggregates AS som driver virksomheten Reindrift (side 18) Reinbeitedistrikt 20 benytter områdene som trekkområder ved vår- og høsttrekk. Kommunen ber om at det blir utredet om trekkområde kun blir benyttet ved høsttrekk? Bruk av sjøområdene (Repparfjorden) (side 19) Tredje setning: I dag er det lite sild igjen i fjorden (Fiskeri- og kystdepartementet 2008). I følge lokale fiskere er det ennå store mengder av sild i fjorden. Vi viser til nettsiden Mareano som kartlegger dybde, bunnforhold, artsmangfold, naturtyper og forurensning i norske havområder. I følge MAREANO s oversikt over bestandsutbredelse dokumenters følgende marine arter med oppvekst og gyteområder i Repparfjorden : - Norsk vårgytende sild (oppvekstområde 0-3 år) - Lodde (gyteområde) - Nordøstarktisk torsk (oppvekst og beiteområde) - Nordøstarktisk sei (oppvekst og beiteområde) Gyte og oppvekstområder for viktige marine arter må kartlegges og hensyntas i forbindelse med lokalisering av eventuelt sjødeponi Strøm (side 20) Kraftbehovet for gruve- og prosessanlegg må utredes jfr. forløpende lokal energiutredning i kommunen.

17 4.3.2 Gjeldende arealplaner innenfor planområdet (side 23) reguleringsplan for Repparfjord Industri I (ukjent dato) Korrekt dato er Kommuneplanens arealdel Stallegro endres til Stallogargo. Sjøareal: (side25) Tilføying: Repparfjorden er definert som nasjonalt laksefjord. I de nasjonale laksefjordene vil det ikke være tillatt med tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen Mulige deponeringsalternativer (side 33) Landdeponi Første setning:, og endelig plassering (dersom landdeponi blir valgt) synes mer eller mindre avklart. Kommunen ber om at alternative lokaliseringer for landeponi utredes. Deponeringsproblematikken vil være den største utfordringen i planen og kommunen vil kreve at følgende utredes. 1. Hvor mye av avgangen kan tilbakefylles i gruvene. 2. Forutsatt underjordisk drift på Ulveryggen: Hvor mye av avgangen kan tilbakefylles i eksisterende dagbrudd. 3. Kan noe av dolomitten i avgangen benyttes til produksjon av kalk, sement eventuelt andre produkter. 4. Kan det være interesse fra nabokommuner å ta i mot noe av avgangen? 5. Alternative lokasjoner for landdeponi må utredes og Kvalsund kommune har vurdert dalførene til indre og ytre Ariselv som interessante: Sjødeponi (side 34) Både ressursgruppa og Havforskningsinstituttet har i møter signalisert at evt. sjødeponi ikke bør lokaliseres i den indre terskelen i Repparfjorden. Dette er kommunen enig i, og det må derfor utredes om det er mulig å deponere på dypt vann, eventuelt også utfor grensen for Nasjonal laksefjord. Her finnes dybder på over 100m. Avstand til Markoppneset er ca. 8 km og avstand til Foldal verk ca 10 km. I tillegg bør det utredes om et landfast og tett sjødeponi kan etableres mellom Markoppneset og Fægfjordholmen.

18 5.9 Utslipp og støy (side 36) Kommunens kommentar: - Fysiske og kjemiske egenskaper for gruveavfall/slam som planlegges deponert i sjøen må utredes. (Er beskrevet i punkt 6.3.3) - Det må vurderes å rense/gjenbruke avløpsvann som fjernes før tilsetting av saltvann i forbindelse med sjødeponering.. (Er beskrevet i punkt 6.3.3) 5.11 Behov for arbeidskraft og tilknyttede servicefunksjoner. (side 36) Kommunen ønsker en mer detaljert oversikt over hvilke kompetansebehov gruvedriften vil medføre og hvilke yrkesgrupper som vil inngå i den daglige driften. Kommunen ønsker en mest mulig permanent etablering av personell som vil arbeide hos Nussir ASA. Kommunen planlegger nå oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel, og ønsker i den forbindelse at Nussir ASA kan være en aktiv partner som i dialog med kommunen fastsetter en ny langsiktig plan som vil ivareta bedriftens behov for kommunal service. 6 Aktuelle konsekvenser - utredningsbehov. (side 38) Konsekvensutredningens oppbygning - Grunnlagsundersøkelser marint miljø Som tilleggspunkter ønsker kommunen oppført: - konsekvenser for artsmangfold med tilhørende gyte- og oppvekstområder - Konsekvenser for matfiskanlegg i nærheten av Repparfjorden (Toknebuktnes og senere Enkenes) må utredes i tilfelle sjødeponi Kjemiske og fysiske karakteriseringer av gruveavgangen (side 47) Behov for utredninger Kommunens kommentar: - Miljøeffekter og nedbrytingstid for eventuelle giftige kjemikalier som benyttes i flotasjonsprosessen må beskrives.

19 6.9 Konsekvenser for reindrift (side 51) Eventuell framtidig gruvedrift ved Nussir og Ulveryggen planlegges i områder som benyttes av reinbeitedistrikt 20 (vår- og høsttrekk). Kommunen ber om at det blir utredet om trekkområde kun blir benyttet ved høsttrekk? Konsekvenser for samfunn (side 57) Se kommentar under punkt Alternative lokaliseringer i sjø mht deponering. Som nevnt i punkt 5.6.1: Kan det være interesse fra nabokommuner å ta i mot noe av avgangen? Kan avgangen benyttes i forbindelse med planlagt flyplassprosjekt på Grøtnes? Dette må vurderes. Behandling: Øystein Rushfeldt orienterte om fremdrift og planprogram. Ragnar Olsen stilte spørsmål vedr. habilitet til repr. Willy Holmgren han sitter i styret til Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening. Willy Holmgren sa at han hadde trekt seg fra styret i foreninga. Christer Ringheim stilte spørsmål om egen habilitet egeninteresse i Nussir ASA. Unn Vigdis Nilsen stilte spørsmål om egen habilitet styremedlem i Kvalsund jegerog fiskeforening. Vedtak: Willy Holmgren ble enstemmig erklært habil, jfr. Fvl. 6. Christer Ringheim ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl. 6. Unn Vigdis Nilsen ble enstemmig erklært habil, jfr. Fvl repr. til stede. Ragnar Olsen fremmet på vegne av AP/KrF følgende forslag: Tillegg Sjødeponi side 34 i plandokumentet. Nytt avsnitt etter: Markoppneset og Fægfjordholmen:

20 Det må også utredes/vurderes et helt nytt oppredningsverk plassert på Markoppneset (evnt. andre plasser lengre ut i fjorden), slik at deponiet med dette flyttes lengre ut i fjorden. Ragnar Olsen fremmet på vegne av AP/KrF følgende forslag: Tillegg Friluftsliv Tas inn etter Saltvann side 19: Kommunestyret vil påpeke at områdene som er nevnt over har verdi som friluftsområde, som jakt og fiske, bærplukking og turområde. Ellen Johansen fremmet på vegne av AP/KrF følgende forslag: Tillegg Pkt. 5.3 side 30: For å sikre varig trygg ferdsel over underjordsgruvene må det utredes hvilke krav som må stilles til gjenværende fjell mellom tak i gruve og opp til bakkenivå. Kravene må sørge for å fjerne risiko for sprekker eller sammenbrudd. Det må også inngå i konsekvensutredningen hvilke krav som må stilles for å sikre at underjordsgruvene ikke senker vannstand i vann og vassdrag i områdene rundt; deriblant Saltvannene, Kvalsundvassdraget, Asavannet, langvannet, Stangvannet, 213 og Nussirjavre. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: Som utviklingsutvalgets flertallsinnstilling med følgende endringer: Reindrift (side 18): Kommunen ber om at trekk- og beitemønsteret i det aktuelle området blir utredet. 6.9 konsekvenser for reindrift (side 51): Kommunen ber om at trekk- og beitemønsteret utredes. Kommunen er i mot at RV94 skal benyttes som trekkvei, slik det fungerer i dag. Det må tas hensyn til drikkevannskildene i Kvalsund og Fægfjord. Ny setning i 2. avsnitt, punkt 6.9: Reineierne i distrikt 20 og 22, samt representant fra Kvalsund kommune vil bli intervjuet om bruken av området, og delta på befaringer i kalvingstiden og på barmark. (Den gamle setningen som står i forslaget strykes).

21 VOTERING Innstillingen med framsatte forslag ble tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse vedr. forslag til planprogram reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune med følgende punkter: Planens avgrensning (side 10) Kvalsund kommune ser ikke hensikten i at planområdet skal omfatte nedre del av Repparfjordelva og elvedeltaet. Dette er områder som tidligere har vært planlagt fredet Repparfjordelva og Kvalsundelva (side14) Siste avsnitt: Sjøørret og sjørøye benytter trolig Repparfjorden som nærings- og oppvekstområde. Beite og oppvekstområder for sjøørret og sjørøye må kartlegges. Det understrekes at sjørøye som art er fredet Folldal verk (side 16) Siste setning: Det er Kvalsund Agregates AS som driver virksomheten. Det er Halsvik Aggregates AS som driver virksomheten Reindrift (side 18) Kommunen ber om at trekk- og beitemønsteret i det aktuelle området blir utredet Friluftsliv Tas inn etter Saltvann side 19: Kommunestyret vil påpeke at områdene som er nevnt over har verdi som friluftsområde, som jakt og fiske, bærplukking og turområde Bruk av sjøområdene (Repparfjorden) (side 19) Tredje setning: I dag er det lite sild igjen i fjorden (Fiskeri- og kystdepartementet 2008). I følge lokale fiskere er det ennå store mengder av sild i fjorden. Vi viser til nettsiden Mareano som kartlegger dybde, bunnforhold, artsmangfold, naturtyper og forurensning i norske havområder.

22 I følge MAREANO s oversikt over bestandsutbredelse dokumenters følgende marine arter med oppvekst og gyteområder i Repparfjorden : - Norsk vårgytende sild (oppvekstområde 0-3 år) - Lodde (gyteområde) - Nordøstarktisk torsk (oppvekst og beiteområde) - Nordøstarktisk sei (oppvekst og beiteområde) Gyte og oppvekstområder for viktige marine arter må kartlegges og hensyntas i forbindelse med lokalisering av eventuelt sjødeponi Strøm (side 20) Kraftbehovet for gruve- og prosessanlegg må utredes jfr. forløpende lokal energiutredning i kommunen Gjeldende arealplaner innenfor planområdet (side 23) reguleringsplan for Repparfjord Industri I (ukjent dato) Korrekt dato er Kommuneplanens arealdel Stallegro endres til Stallogargo. Sjøareal: (side25) Tilføying: Repparfjorden er definert som nasjonalt laksefjord. I de nasjonale laksefjordene vil det ikke være tillatt med tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. Tillegg Pkt. 5.3 side 30: For å sikre varig trygg ferdsel over underjordsgruvene må det utredes hvilke krav som må stilles til gjenværende fjell mellom tak i gruve og opp til bakkenivå. Kravene må sørge for å fjerne risiko for sprekker eller sammenbrudd. Det mp også inngå i konsekvensutredningen hvilke krav som må stilles for å sikre at underjordsgruvene ikke senker vannstand i vann og vassdrag i områdene rundt; deriblant Saltvannene, Kvalsundvassdraget, Asavannet, Langvannet, Stangvannet, 213 og Nussirjavre.

23 5.6.1 Mulige deponeringsalternativer (side 33) Landdeponi Første setning:, og endelig plassering (dersom landdeponi blir valgt) synes mer eller mindre avklart. Kommunen ber om at alternative lokaliseringer for landdeponi utredes. Deponeringsproblematikken vil være den største utfordringen i planen og kommunen vil kreve at følgende utredes. 1. Hvor mye av avgangen kan tilbakefylles i gruvene. 2. Forutsatt underjordisk drift på Ulveryggen: Hvor mye av avgangen kan tilbakefylles i eksisterende dagbrudd. 3. Kan noe av dolomitten i avgangen benyttes til produksjon av kalk, sement eventuelt andre produkter. 4. Kan det være interesse fra nabokommuner å ta i mot noe av avgangen? 5. Alternative lokasjoner for landdeponi må utredes og Kvalsund kommune har vurdert dalførene til indre og ytre Ariselv som interessante: Sjødeponi (side 34) Både ressursgruppa og Havforskningsinstituttet har i møter signalisert at evt. sjødeponi ikke bør lokaliseres i den indre terskelen i Repparfjorden. Dette er kommunen enig i, og det må derfor utredes om det er mulig å deponere på dypt vann, eventuelt også utfor grensen for Nasjonal laksefjord. Her finnes dybder på over 100m. Avstand til Markoppneset er ca. 8 km og avstand til Foldal verk ca 10 km. I tillegg bør det utredes om et landfast og tett sjødeponi kan etableres mellom Markoppneset og Fægfjordholmen. Det må også utredes/vurderes et helt nytt oppredningsverk plassert på Markoppneset (evnt. andre plasser lengre ut i fjorden), slik at deponiet med dette flyttes lengre ut i fjorden. 5.9 Utslipp og støy (side 36) Kommunens kommentar: - Fysiske og kjemiske egenskaper for gruveavfall/slam som planlegges deponert i sjøen må utredes. (Er beskrevet i punkt 6.3.3) - Det må vurderes å rense/gjenbruke avløpsvann som fjernes før tilsetting av saltvann i forbindelse med sjødeponering.. (Er beskrevet i punkt 6.3.3)

24 5.11 Behov for arbeidskraft og tilknyttede servicefunksjoner. (side 36) Kommunen ønsker en mer detaljert oversikt over hvilke kompetansebehov gruvedriften vil medføre og hvilke yrkesgrupper som vil inngå i den daglige driften. Kommunen ønsker en mest mulig permanent etablering av personell som vil arbeide hos Nussir ASA. Kommunen planlegger nå oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel, og ønsker i den forbindelse at Nussir ASA kan være en aktiv partner som i dialog med kommunen fastsetter en ny langsiktig plan som vil ivareta bedriftens behov for kommunal service. 6 Aktuelle konsekvenser - utredningsbehov. (side 38) Konsekvensutredningens oppbygning - Grunnlagsundersøkelser marint miljø Som tilleggspunkter ønsker kommunen oppført: - konsekvenser for artsmangfold med tilhørende gyte- og oppvekstområder - Konsekvenser for matfiskanlegg i nærheten av Repparfjorden (Toknebuktnes og senere Enkenes) må utredes i tilfelle sjødeponi Kjemiske og fysiske karakteriseringer av gruveavgangen (side 47) Behov for utredninger Kommunens kommentar: - Miljøeffekter og nedbrytingstid for eventuelle giftige kjemikalier som benyttes i flotasjonsprosessen må beskrives. 6.9 Konsekvenser for reindrift (side 51) Kommunen ber om at trekk- og beitemønsteret utredes. Kommunen er i mot at RV94 skal benyttes som trekkvei, slik det fungerer i dag. Det må tas hensyn til drikkevannskildene i Kvalsund og Fægfjord. Reineierne i distrikt 20 og 22, samt representant fra kvalsund kommune vil bli intervjuet om bruken av området, og delta på befaringer i kalvingstiden og på barmark. (Den gamle setningen som står i forslaget strykes).

25 6.16. Konsekvenser for samfunn (side 57) Se kommentar under punkt Alternative lokaliseringer i sjø mht deponering. Som nevnt i punkt 5.6.1: Kan det være interesse fra nabokommuner å ta i mot noe av avgangen? Kan avgangen benyttes i forbindelse med planlagt flyplassprosjekt på Grøtnes? Dette må vurderes.

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2010 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: Fra kl.: 19.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.11.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.05.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR.3/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2009 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/10 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 12.05.2010 klokka 11.00 på Miljøbygget. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Tor Arvid Myrseth Nestleder Eli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer