Hvorfor så få beboerkjøp av leiegårder?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor så få beboerkjøp av leiegårder?"

Transkript

1 Hvorfor så få beboerkjøp av leiegårder? Kartlegging av årsaker til Oslo kommunes begrensede bruk av forkjøpretten etter leiegårdsloven Presentasjon av hovedfunn KRD Ingar Brattbakk

2 Loven og bruken av den Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder ( nr 34) Leiegård = utleieeiendom hvor mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse og som inneholder minst fem boliger Hvorfor benyttes muligheten til å gjennomføre beboerkjøp av leiegårder så sjelden i Oslo?

3 Omsatte gårder i Oslo 69 omsetninger av leiegårder i perioden januar 2004 til april leiegårder (noen omsatt flere ganger) Mange uaktuelle saker hvor det ikke er avholdt beboermøte: Ingen eller for få beboere (<3) For få leiligheter (<6) Hovedsakelig næringslokaler Nylig omsatt uten interesse, dermed ikke nytt beboermøte Ulike andre avvisninger 34 saker/gårder hvor det er aktuelt å undersøke blant beboerne hvorfor det ble JA eller NEI

4 Utvalg - metode 1 Undersøkelsen omfatter 26 utvalgte leiegårder (av 34) 369 navngitte beboere (liste fra Oslo Kom.) 237 mottok spørreskjema (oppsporet) 15 av disse gårdene utvalgt for intervju 36 beboerintervju gjennomført - relevante 20 samtaler med nyinnflyttede Utvalget består av: 4 JA gårder (av totalt 4) 3 JA-NEI gårder (av totalt 3) 19 NEI gårder (av totalt 27)

5 Utvalg - metode 2 Utvalgskriterier Ulike utfall: JA, JA-NEI og NEI Undersøker samtlige JA og JA-NEI -gårder Utvalgskriterier for NEI-gårdene: Leilighetsstørrelser (ikke hybelhus) Gårdsstørrelse antall leiligheter Beboersammensetning etniske minoriteter Kontraktstyper (tidsbestemte / ubestemte) Beliggenhet

6 1 Paulus Plass 2 JA x 2 Oscars gate 41 JA x 3 Fauchaldsgt. 8 JA x 4 Herman Fossgt 8 JA x 5 Kjølberggata 25 JA - NEI x 6 Maridalsveien 256 JA - NEI x 7 Duggveien 5B JA - NEI x 8 Fauchaldsgt. 6 NEI x 9 Hauchsgt. 2 NEI x 10 Dælenenggata 38 NEI x 11 Gøteborggata 37 NEI x 12 Enebakkveien 79 NEI x 13 Fredrikke Qvams gt 5 AB NEI x 14 Schleppegrellsgt 2 NEI x 15 Kjølberggata 13 NEI x 16 Theresesgate 33 A og B NEI 17 Oscars gate 37 NEI 18 Væringskleiva 3 NEI 19 Observatoriesgt 17 NEI 20 Pilestredet 103 NEI 21 Motzfeldsgt 19 B NEI 22 Sven Brunsgt 1 NEI 23 Louisesgt 21 NEI 24 Waldemar Thranes gt 71 NEI 25 Theresesgt 51 NEI 26 Sofiesgate 6A NEI

7 Opplegg - metode 3 Spørreskjema og intervju 36 intervju gjennomført 18 av disse har vi også mottatt skjema fra Spørreskjema: 237 sendt ut 36 kom i retur feil eller ukjent adresse 70 utfylte skjema mottatt - Svarprosent 35 % Totalt omfatter materialet innspill fra 90 beboere som bodde der da gården ble solgt = 25 % av alle som bodde i gårdene ved salgstidspunktet I tillegg samtaler med om lag 20 nyinnflyttede

8 Aktører Kommunen Eksterne investorer Leietakere / beboere Gårdeiere - selgere og kjøpere

9 Undersøkelsesperioden er preget av: Høy verdistigning på bolig- og eiendomsmarkedet og lave renter Lav tapsrisiko og ingen reelle tap God mulighet for sikker investering Betydning for aktørenes agering og vurdering Under andre markedsforhold: Ulik agering og vurdering Større risiko fare for økonomisk tap Betydning for informasjon og veiledning

10 Hvem er leietakerne? Basert på spørreskjema og intervju Demografiske kjennetegn: Alder: 2 av 3 mellom 20 og 40 år Kjønn: 46 % menn og 54 % kvinner Familietyper: 55 % bor alene, 32 % par, 13 % kollektiv 7 % har barn (kun 11 barn totalt)

11 Aldersfordeling - informanter (N=76) andel, % år år år alder år år år år

12 Familietyper - informanter (N = 76) andel, % enslig familietyper enslig med barn par par med barn bokollektiv

13 Andel med etnisk minoritetsbakgrunn Etniske minoriteter Totalt har 14 % av beboerne i de 26 utvalgte gårdene etnisk minoritetsbakgrunn 12 % av de beboerne vi sendte skjema til Spørreskjemaundersøkelsen 6 % med minoritetsbakgrunn besvarte skjema Intervjuundersøkelsen 22 % av informantene har minoritetsbakgrunn Polen, Somalia, Eritrea, Cuba og Dominikanske Republikk (og Sverige)

14 Hvem er leietakerne? sosioøkonomiske forhold Inntekt Økonomi Utdanning Hovedbeskjeftigelse Trygd / sosialhjelp

15 Utdanningsnivå - informanter (N=69) Andel, % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Grunnskole (opptil 9 år) Utdannelse Videregående skole (10-12 år) Høyskole/universitet (1-4 år) Høyskole/universitet (5 år eller mer)

16 Hovedbeskjeftigelse - informanter (N= 76) Andel, % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Elev/student A rbeid, f ull tid Arbeid deltid Beskjeftigelse Arbeidsledig Fødselspermisjon Trygdet ufør/rehab/attføring/langtidssykemeldt) Førstegangstjeneste Alderspensjonist

17 Inntekt og økonomi Oppgitt gjennomsnittsinntekt: 1-person hushold kr (34 hushold) 2-person hushold kr (18 hushold) Oppgitt gjeld: 46 % har studiegjeld kr (snitt) 19 % har annen gjeld kr (snitt) Ingen har boliggjeld Skaffe egenkapital til boligkjøp? JA: 24 %, NEI: 47 %, VET IKKE: 29 %

18 Inntektsfordeling - 1- og 2-personshushold (N= 58) eller mer inntektsintervaller opp til person 1-person antall hushold

19 Økonomiske vansker Har det i løpet av det siste året hendt at du/dere har hatt vansker med å klare de nødvendige utgiftene (mat, transport, bolig etc)? (N=70) 4. Nei, aldri 3. Ja, en sjelden gang 2. Ja, av og til 1. Ja, ofte Andel, %

20 Oppsummering: hvem er beboerne? To hovedgrupper: 1. Unge ressurssterke: 1. Unge (20-40 år), i arbeid, høy utdannelse 2. Unge under utdannelse med deltidsjobb Midlertidig lav inntekt, kort botid, ser boligen som midlertidig, ønsker å kjøpe bolig 2. Økonomisk (og sosialt) vanskeligstilte: Flest eldre, men også yngre Høy andel på trygd/stønad, varig vanskelig økonomisk situasjon, til dels sosialt og kunnskapsmessig ressurssvake Lang botid, ser boligen som mer fast Ønsker ikke å kjøpe egen bolig, eller ser det som urealistisk

21

22

23 Hvorfor ønsket du ikke å være med på å kjøpe leiegården? (N=45) Andel, % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 1. Ønsket å leie 2. Midlertidig bolig 3. Ønsket å kjøpe, men ikke denne 4. Har ikke økonomi til å kjøpe bolig argumenter mot 5. For stor risiko å kjøpe gammel bygård 6. Krevende å pusse opp 7. For høy kjøpesum 8. Beboerne ville ikke klare kjøpet 9. Ønsket ikke slikt kjøp med øvrige beboere 10. Stolte ikke på å ta opp lån med de andre 11. Ikke tilstrekkelig informasjon 12. Usikker på hva det innebar å kjøpe en leiegård 13. Ikke tilstrekkelig støtte fra kommunen 14. Diverse frie kategorier

24 2 viktigste årsaker til at du ikke ville være med å kjøpe leiegården (N=45) andel, % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 1. Ønsket å leie 2. Midlertidig bolig 3. Ønsket å kjøpe, men ikke denne 4. Har ikke økonomi til å kjøpe bolig 5. For stor risiko å kjøpe en gammel bygård argumenter 6. Krevende å pusse opp 7. For høy kjøpesum 8. Beboerne ville ikke klare kjøpet 9. Ønsket ikke slikt kjøp med øvrige beboere 10. Stolte ikke på å ta opp lån med de andre 11. Ikke tilstrekkelig informasjon 12. Usikker på hva det innebar å kjøpe en leiegård 13. Ikke tilstrekkelig støtte fra kommunen 14. Diverse frie kategorier

25 Hva tror du er de 3 viktigste årsakene til at beboerne ikke kjøpte gården sammen? (N=56) andel, % Ønsket å leie 2. Ønsket bare å bo i gården midlertidig 3. Ønsket å kjøpe, men ikke denne boligen 4. Hadde ikke økonomi til å kjøpe bolig 5. For stor risiko å overta en gammel, nedslitt bygård 6. For krevende å pusse opp årsaker 7. Syntes kjøpesummen var for høy 8. Trodde ikke beboerne ville klare å gjennomføre et slikt kjøp 9. Ønsket ikke å gjøre et slikt kjøp sammen med de andre beboerne 10. Stolte ikke på de andre beboerne i forhold til å ta opp så mye lån 11. Syntes ikke de fikk tilstrekkelig informasjon (om prosessen, forpliktelser osv) 12. Var usikre på hva det innebar å kjøpe en leiegård 13. Syntes ikke de fikk tilstrekkelig oppmuntring og støtte fra Oslo kommune 14. Annet

26

27 Hvorfor ønsket du å være med på å kjøpe leiegården? (N=36) andel, % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 1. Ønsket å eie bolig 2. Ønsket å bli boende i denne leiligheten 3. Det sosiale miljøet i gården var godt og jeg ville fortsette å bo der 4. Hadde tro på at oppussing var gjennomførbart årsaker 5. Syntes kjøpesummen var akseptabel 6. Trodde beboerne ville klare et slikt kjøp 7. Stolte tilstrekkelig på de andre beboerne til å gjøre et slik kjøp 8. Fikk tilstrekkelig informasjon 9. Fikk tilstrekkelig oppmuntring og støtte fra Oslo kommune 10. Annet

28 2 viktigste årsaker for forkjøp for deg? (N=29) andel, % Ønsket å eie bolig 2. Ønsket å bli boende i denne leiligheten 3. Det sosiale miljøet i gården var godt og jeg ville fortsette å bo der 4. Hadde tro på at oppussing var gjennomførbart årsaker 5. Syntes kjøpesummen var akseptabel 6. Trodde beboerne ville klare et slikt kjøp 7. Stolte tilstrekkelig på de andre beboerne til å gjøre et slik kjøp 8. Fikk tilstrekkelig informasjon 9. Fikk tilstrekkelig oppmuntring og støtte fra Oslo kommune 10. Annet

29 Gårdeiernes agenda og strategier Ofte er målet å utbedre og selge (sameie eller borettslag) Stor variasjon i seriøsitet De useriøse - kun tjene raske penger Selge videre, kun tjene på stigende marked Utbedre og selge ut enkeltleiligheter Fortsatt utleie men dårlige vilkår De seriøse tjener penger, ryddige forhold Utbedre og selge ut enkeltleiligheter Fortsatt langsiktig utleie Strategier for å kvitte seg med leietakere

30

31 Påvirkning mot forkjøp Påvirket i valget om beboerovertakelse? JA 20 %, NEI 70 %, Ubesvart 10 % Stort sett kjøper som påvirker Klart sterkest press i JA-gårdene Hvordan påvirker kjøper? Penger under bordet (eks kr) Prisavslag på leilighetskjøp av ny eier Trusler om rettssak, økonomisk erstatning Mistro om beboernes evne Advarsel om hvor vanskelig det vil bli

32 Informasjon og oppfølging fra Oslo kommune Kommunen har ifølge loven ingen informasjonsplikt overfor beboerne Mottatt informasjon? 95 % av beboerne oppgir å ha mottatt info om forkjøp 73 % oppgir kommunen som kilde

33 Hva ble du informert om? (N=71) andel, % at gården skulle selges 2. at beboerne kunne kjøpe gården selv (kommunal forkjøpsrett) tema 3. gårdens kjøpesum 4. mine rettigheter og forpliktelser hvis vi som beboere overtok gården 5. økonomiske ordninger som jeg kunne benytte med av 6. annet

34 Info: beboernes deltakelse og informasjonssøk Snakket med andre beboere om forkjøp? 50 % har aldri snakket med andre 30 % har snakket med mange Beboermøter i egenregi? 27 % kjenner til at slike møter er avholdt Nesten samtlige i JA- og JA-NEI-gårdene deltok Deltatt på kommunens beboermøte? 45 % deltok, 45 % deltok ikke Samtlige beboere i JA og NEI-gårdene deltok Deltakelse i kommunens beboeravstemning? NEI-gårder: 20 % ja, 31 % nei, 49 % stemte ikke JA- og JA-NEI-gårder: Samtlige respondenter stemte ja

35 Hva savnet du informasjon om? (N=37) 1. Mulighet for å kjøpe gården sammen med de andre beboerne 2. Mine muligheter til å kunne kjøpe en leilighet andel,% Mulighet til å benytte rådgivere tema 4. Mine rettigheter og forpliktelser i en slik prosess 5. Selve forkjøpsrettsordningen 6. Økonomiske forhold (låne- og støtteordninger, etc) 7. Annet

36 Tilstrekkelig informasjon? Tilstrekkelig informasjon? Hele utvalget - Ja: 44 % Nei: 56 % Andelen fornøyde er betydelig høyere i ja-gårdene enn i nei-gårdene Hvordan informere? 50 % ønsker infobrev og møter Individuell veiledning: 25 % brev, 25 % telefon, 35 % besøk

37 Oppsummering: beboernes erfaringer med info og støtte Saklig og nøktern info om ordningen Beboernes opplevelse av EBY starten: En del gårder: god støtte og drahjelp Mange gårder: nøktern og advarende holdning Noen gårder: avvisende holdning Gårder som kommer gjennom den første fasen, opplever å få mer støtte etter hvert

38 Beboernes vurdering av forkjøpsrettsordningen i et større samfunnsmessig perspektiv: Bidrar til at grupper med svak økonomi kan kjøpe egen bolig Gevinstene ved leiegårdsomsetning fordeles på flere hender (men kan også bety større risiko i nedgangstider) Styrker bomiljøene i indre by skaper samhold, opprettholder tilknytning og gir større stabilitet

39 Hvilke faktorer har betydning for forkjøp? (1) Trekk ved beboerne Økonomiske ressurser Sosiale ressurser ildsjeler og samhold Kunnskapsmessige ressurser Midlertidig bosted botid - pendlerleiligheter Eksterne investorer og organisatorer Ny gårdeiers rolle utøver press? Gården og leilighetene størrelse og standard Foreliggende pris et godt kjøp?

40 Hvilke faktorer har betydning for forkjøp? (2) Viktigst, og som kan gjøres noe med: Kommunens informasjon og oppfølging Dagens info er på et minimum av det nødvendige mange beboere opplever å ikke møte en vilje til å få det til De fleste gir opp i utgangspunktet - avskrekkende: kjøpe gården for 26 mill kr Stor variasjon i beboernes erfaringer med info og oppfølging fra velvilje til avvisning Også JA-gårder etterlyser mer info og støtte

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier 298 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag

Detaljer

INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN

INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene Bergen desember 2004 Rapporttittel:

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Fra kommunal til privat bolig

Fra kommunal til privat bolig Helse- og velferdskontor Midtbyen Fra kommunal til privat bolig Prosjektrapport 2 Mars 2014 2 Forord Prosjektet Fra kommunal til privat bolig startet i 2009. Bakgrunnen for prosjektet var en erfaring om

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 24.10.2008 BJ NBBLs framtidsprosjekt 2030 innspill fra Ungdomsbølgen og boligbehov UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 Om dokumentet Dette dokumentet består av en kort oppsummering av gruppas

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Arne Holm og Dag Yttri. Barnefamilier. Fra hospits til varig bosetting

Arne Holm og Dag Yttri. Barnefamilier. Fra hospits til varig bosetting Arne Holm og Dag Yttri Barnefamilier Fra hospits til varig bosetting 327 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Arne Holm og Dag Yttri Barnefamilier Fra hospits til varig bosetting

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 1.0 INNLEDNING 1.1 INNLEDNING OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER AT ALLE SKAL KUNNE BO TRYGT OG GODT. BOLIGSITUASJONEN FOR DE ALLER FLESTE

Detaljer

Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo

Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo Fafo-rapport 2013:45 2 Utgangspunktet Forskning på dårlige boforhold, særlig blant barnefamilier

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009 En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 11/2009 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 Oslo kommune Bydel Sagene OSLO BYSTYRE HELSE- OG SOSIALKOMITEEN RÅDHUSET 0037 Oslo Dato: 01.07.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 BYDELSUTVALGETS

Detaljer