Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt 7 Hederspriser og legater 8 Norges Vel Consult AS 9 Norges Vel Eiendom AS 9 ORGANISASJONEN Dette er Norges Vel 10 Organisasjonsstruktur 11 Norges Vels styrende organer 11 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Det Kongelige Selskap for Norges Vel 13 Norges Vel Consult AS 27 Norges Vel Eiendom AS 34 Norges Vel for livskraftige lokalsamfunn Årsrapport 2011 I 2

3 Tradisjon og fornyelse Norges Vel er landets eldste, landsomfattende organisasjon, faktisk hele 203 år gammel. I jubileumsåret 2009 var nettopp historien og tradisjonene tema. Men en skulle ikke bla lenge i historien for å oppdage at fornyelse er Norges Vels viktigste tradisjon. Utvikling, nyskaping og fornyelse. Dette går helt tilbake til starten, da eget universitet og faktisk en egen ny, nasjonalstat var prosjektet. Norges Vel har i en stor del av sin historie vært en sentral innovatør i og omkring norsk landbruk. Det finnes knapt den organisasjon eller institusjon i landbruket som ikke er resultat av initiativ og pionerarbeid i Norges Vel. I de senere åra har nyskapingen i stadig større grad blitt knyttet opp mot næringsutvikling som grunnlag for livskraftige lokalsamfunn, både i Norge og i mindre utviklede land. Mye er fortsatt landbruksrelatert, men næringsutvikling handler mer og mer om å ta i bruk hele skalaen av muligheter som finnes i et lokalsamfunn. Jeg har i de fleste årsmeldinger siden 2006 skrevet om behovet for å styrke Norges Vel økonomiske resultater og handlefrihet. Poenget med dette har ikke først og fremst vært å levere store overskudd, sjøl om det har vært helt nødvendig å restaurere egenkapitalen. Tanken har først og fremst vært at Norges Vel skal gjenvinne og utvikle sin fornyende kraft. En organisasjon som arbeider med fornyelse i samfunnet må sjøl vise evne til å fornye seg, dersom den skal ha en eksistensberettigelse. Jeg er derfor tilfreds med at 2011 ble et år i fornyelsens tegn for Norges Vel. På slutten av 2010 og i 1. halvår 2011 gjennomførte direksjonen og ledelsen en gjennomgang og endring av organisasjonen. Formålet med dette var tredelt. For det første å frigjøre ressurser gjennom en mer effektiv administrativ organisering. For det andre å skape større trykk og tydelige krav til lønnsomhet i den faglige oppdragsvirksomheten. Og for det tredje (og som et resultat av de to første) å skaffe oss større handlefrihet til å iverksette utviklingsprosjekter på vårt eget ideelle grunnlag. Norges Vel er sjølsagt helt avhengig av prosjektinntekter fra oppdrag som andre definerer og lyser ut. Men en potent, ideell utviklingsorganisasjon blir vi først når vi har handlefrihet til å bruke av våre egne frie inntekter til å iverksette nye satsinger i tråd med vårt formål. Det er gledelig at denne operasjonen nå gir tydelige resultater. Resultatet for 2011 ga et overskudd på ca. 3,5 millioner kroner, og i budsjettet for 2012 er det et betydelig handlingsrom for å iverksette egne, formålsrettede tiltak. Bl.a. gir dette grunnlag for å videreføre og øke satsingen på å utvikle en framtidsrettet algenæring i Norge. Også i den ordinære oppdragsvirksomheten har det skjedd mye spennende nyskaping i Fra nasjonal avdelings side er det naturlig å nevne jobbskapingskurs for asylsøkere med avslag, og internasjonalt blir energi og klima et stadig viktigere innslag i våre prosjekter. Norges Vels ansatte har en god og allsidig kompetanse, og er godt i stand til å fange opp behovet for nyskaping både hjemme og ute. Medaljen for lang og tro tjeneste er slett ingen nyskaping, men representerer derimot en sterk tradisjon. Den står for noe svært verdifullt i norsk arbeidsliv, og er en viktig merkevarebygger for Norges Vel. I 2011 ble det tildelt 4298 medaljer, og en av dem var nr i rekka fra starten i I sannhet noe vi kan være stolte av. Jeg takker alle ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid og sterk og god innsats, og ønsker lykke til med å utvikle organisasjonen og arbeidet videre. Norge har bruk for en tradisjonsrik nyskaper som Norges Vel også i åra framover. Årsrapport 2011 I 3

4 Bærekraftig næringsutvikling i praksis Norges Vels visjon er å bidra til livskraftige lokalsamfunn. Vi mener at bærekraftig næringsutvikling er essensen i dette. Uansett om vi er i Norge, Romania, Kosovo eller Tanzania: Næring gir grunnlag for kunnskap og kompetanseutvikling. Næring gir grunnlag for inntekter og varig verdiskaping. Næring gir grunnlag for trivsel, kultur og attraktive lokalsamfunn. Natur og kultur er store ressurser i lokalsamfunnet, enten det dreier seg om landbruk eller havbruk. Bærekraftig næringsutvikling handler om hvordan vi utnytter disse ressursene for å skape fremtidsrettet næring for livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel bidrar til at lokale ressurser utnyttes best mulig for å skape og utvikle varige arbeidsplasser gjennom næringsutvikling. På vegne av oppdragsgiverne opererer vi i alle deler av verdikjeden, fra natur- og kulturressurs til foredlet produkt eller tjeneste til forbruker. Med bred kompetanse innenfor etablereropplæring og virksomhetsorganisering skapes nye og varierte virksomheter landet rundt. For oss er det viktig at verdiene som skapes forblir i lokalsamfunnet. Vi har vært engasjert i fornybar energi siden lenge før klimaspørsmålet kom på dagsorden. Med vår lange erfaring arbeider vi med rådgivning innen både bioenergi, solenergi, småkraft og andre miljøprosjekter. Bekjemper fattigdom internasjonalt Gjennom langsiktig arbeid med næringsutvikling skiller Norges Vel seg ut fra andre norske ideelle organisasjoner som driver med utviklingsarbeid. Med vår kompetanse bidrar vi til å styrke organiseringen til småprodusenter på landsbygda, bedre deres forhandlingsposisjon og knytte dem til et større marked. Viktige stikkord er organisering, formalisert samarbeid, kompetanseheving, produktutvikling og ikke minst utvikling og etablering av markedskanaler. Dette gir både nye arbeidsplasser og økt inntektsgrunnlag. Når vi går inn i et prosjekt tar vi hensyn til økonomiske, sosiale, etiske og miljømessige forhold. Dette er viktig for å skape bærekraft. Ved å ta initiativ til å bygge opp yrkesskoler, bedrifter og organisasjoner, er Norges Vel også med på å styrke nasjoners og regioners utvikling og stabilitet. Bærekraft og samfunnsansvar Norges Vels ideelle grunnlag er å fremme bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunn. Vi mener at dette er den beste måten å utøve samfunnsansvar på. Ideen om at reell utvikling og fattigdomsbekjempelse ikke kan skje uten økonomisk vekst, er derfor fundamentet for alle næringsutviklingsoppdrag og utviklingsprosjekter vi involverer oss i. Overskudd for ideelle formål For Norges Vel er ikke økonomisk gevinst et mål i seg selv, men overskudd fra driften gjør det mulig å utvikle og delta i nye ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn nasjonalt og internasjonalt. I 2011 resulterte dette blant annet i at Norges Vel engasjerte seg i algenæringen i Norge. Les mer i artikkelen på neste side. Årsrapport 2011 I 4

5 Skaper ny næring med algedyrking Det Kongelige Selskap for Norges Vel har gått sammen med Bioforsk og Bellona for å skape en robust algenæring. En slik satsing kan både skape grunnlag for nye arbeidsplasser og bidra til å løse deler av mat- og energiutfordringene vi står overfor. - Løsningen ligger i naturens eget kraftverk: Fotosyntesen i havet. Havbruk med dyrking av makroalger som råvare til mat, biomasse og energi, kan være et betydelig bidrag til å oppnå balanse i både mat- og energibehovene, sier seniorrådgiver Eva-Mari Rahkola i Norges Vel. - Stadig flere ser denne muligheten, noe som kan medføre økt press på våre kystområder for å utnytte eksisterende algeressurser. Men genetisk materiale fra naturen er en ressurs som tilhører fellesskapet i Norge og som må forvaltes av det offentlige, sier hun. Næringsutvikler med bred marin kompetanse Norges Vel har bred marin kompetanse og har blant annet vært engasjert i algedyrking på Madagaskar siden Denne kunnskapen kombineres med lang erfaring som næringsutvikler. Sammen med Bioforsk og Bellona dekkes lokale næringsinteresser, forskningsinteresser og miljøinteresser. Eva-Mari Rahkola er nyansatt leder for prosjektet som har som hovedformål å sikre tilgang på alger egnet for norske forhold, og å utløse potensialet for verdiskaping og sysselsetting innen algeverdikjeden. Økt behov for mat og energi Det globale behovet for mat og energi øker med en stadig økende befolkningsvekst, og de senere årene har oppmerksomheten økt på hvordan man kan utnytte alger som en bærekraftig ressurs. Norge har en ressursrik kyst med mange muligheter der algedyrking har potensial til å bli en viktig kystnæring. Dyrking av alger åpner for mange muligheter til å produsere mat, fettsyrer, plast, medisin og bioenergi på en bærekraftig måte. En konkurransedyktig norsk næring for mottak og produksjon av algeprodukter krever kunnskap og tilrettelegging for algedyrking, i tillegg til høsting av naturlig voksende alger. Årsrapport 2011 I 5

6 Aktiviteter i Norge I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 50 prosjekter innenfor de tre kjerneområdene Mat, kultur og opplevelse; Energi og miljø; Entreprenørskap og virksomhetsorganisering. Ny næring med mat, kultur og opplevelser Med nettverket Det beste fra Hvaler med smak av Hvaler har Norges Vel økt verdiskapingen i lokalsamfunnet ved å lede og organisere lokale aktører til å utvikle samarbeid, nye tilbud og felles markedsføring. Medlemmene av nettverket har fått utvidet markedet og forlenget sesongen, mens fastboende og tilreisende får skreddersydde opplevelser med lokale aktiviteter og kortreist mat. Gjennom forprosjektet Ungt kystfiske kartlegger Bømlo kommune og Norges Vel mulighetene for å gjøre fiske mer lønnsomt, slik at flere unge ønsker å gå inn på denne yrkesveien. Økt lønnsomhet, lavere etableringskostnader og mer effektiv frakt av fersk, kortreist fisk til forbruker er noe av det prosjektet skal se på. I tillegg undersøkes mulighetene for å etablere et samvirkeselskap med fiskerne som eiere. Kultur er viktig for å utvikle og opprettholde livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel hadde prosjektledelse og markedsansvar for musikkteateret Raud vinter i anledning Levangers årsjubileum. Jobben omfattet alt fra budsjett til mediekontakt og koordinering av de rundt 100 skuespillerne i stykket. Raud vinter fikk stor oppmerksomhet både i media og blant lokalbefolkningen. Bedre miljø med solenergi og mindre matavfall Solenergi kan bli en av verdens hovedenergikilder og teknologien kan allerede dekke store deler av et byggs energibehov. Solenergiforeningen ønsker mer bruk av solenergi i Norge, som ligger bak mange andre land på dette området. I 2011 ble Åse Lekang Sørensen engasjert som generalsekretær i Solenergiforeningen, som en del av hennes arbeid med fornybar energi i Norges Vel. Hvert år kastes tonn nyttbart matavfall fra dagligvarehandelen, et etisk og moralsk dilemma i en verden med en milliard sultende mennesker. I prosjektet ForMat samarbeider Norges Vel med Alemona for å utrede en pilotordning som skal bidra til å redusere mengden nyttbart matavfall med 25 prosent innen ForMat er næringslivets egen satsing for å redusere mengden mat som kastes, initiert av NHO, dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien. Næringsutvikling på gården og etablereropplæring for nye målgrupper Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr kursserien Næringsutvikling på gården (NUG). I samarbeid med Energigården og NoBio ble NUG-konseptet i 2011 utvidet med et kurs i produksjon og salg av biovarme. Deltakerne får en god plattform for å satse på bioenergi som næring. På vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI) har Norges Vel holdt jobbskapingskurs for asylsøkere med avslag på søknad om opphold i Norge, på mottakssentre rundt om i landet. Ved å tilby kompetansehevende kurs tilpasset muligheter for å skape egen jobb i hjemlandet, blir deltakerne bedre rustet til en frivillig hjemreise. I samarbeid med bydel Grorud og NAV har Norges Vel utviklet og gjennomført mat- og etablererkurset «Rett fra Romsås». Målgruppen var personer med fremmedkulturell bakgrunn. Deltakerne har gjennomgått matfaglige og forretningsmessige sider av å drive egen virksomhet. Årsrapport 2011 I 6

7 Aktiviteter internasjonalt I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 30 internasjonale prosjekter i våre satsingsområder i Afrika, Balkan og Øst-Europa. Inkubator for fornybar energi i Uganda I Uganda har bare rundt seks prosent av befolkningen tilgang til elektrisitet. Norges Vel og Makerereuniversitetet i Uganda skal nå etablere en inkubator for fornybar energi. Fornybare energikilder er ofte et bærekraftig alternativ både for energiproduksjon, klima og for å skape nye arbeidsplasser. Inkubatoren skal etablere og støtte opp om lokale bedrifter som jobber med fornybar energi. Det toårige prosjektet finansieres gjennom Nordic Climate Facility. Makedonias første biogassanlegg I tilknytning til landets største fengsel, KPD Idrizovo, bygges nå Makedonias første biogassanlegg. Anlegget sparer miljøet for utslipp av klimagasser og lar fengselet spare penger ved å utnytte avfallsressurser. Biogassanlegget gir lokalprodusert energi til oppvarming og varmt tappevann eller produksjon av strøm til fengselet. Norges Vel, med sin brede kompetanse innen energiproduksjon, energibruk, og erfaring fra et norsk biogassanlegg, er engasjert som faglig veileder for prosjektet. Fiskeoppdrett på Madagaskar Fiskeoppdrett er en viktig del av Madagaskars utviklingsmuligheter i kampen mot fattigdom, arbeidsløshet og underernæring. I løpet av en fireårsperiode skal Norges Vel hjelpe 300 bønder i gang med fiskeoppdrett, og bistå dem med å etablere en produsentorganisasjon. Gjennom organisasjonen får småprodusentene kunnskap om produksjon og teknologi, kvalitet og hygiene, samt salg og markedsføring. Målet er at hver oppdretter skal produsere 600 kg fisk årlig, noe som vil gi en månedslønn på minst 60 amerikanske dollar. Kvinner, klimatilpasning og næringsutvikling i Tanzania I vårt regionale program for sørlige og østlige Afrika startet Norges Vel en målrettet prosess med integrering av klimavennlige produksjonsmetoder for økt lønnsomhet og bæreevne i jordbruket. Samtidig har vi løftet kvinner ekstra høyt opp på agendaen for å fange opp den potensielle inntektsog produktivitetsøkningen knyttet til kvinners økte kontroll over ressurser (FAO ). Sammen med lokale samarbeidspartnere jobber vi med tiltak som både vil gi en positiv klimaeffekt og økte inntekter for produsentene. Gjennom fornuftig utnyttelse av avfallsprodukter fra landbruket, for eksempel risskall, får man tilbakeført næringsstoffer til jorden, økt jordkvalitet og forventet positivt utslag på avlingen. Nasjonal strategi for samfunnsansvar i Romania Sammen med Association for Implementing Democracy (AID) har Norges Vel gjennomført et toårig samfunnsansvars-prosjekt med fokus på miljø og samfunnsutvikling i Romania. Norges Vels rolle var i hovedsak rådgivning og opplæring av ansatte og ledere i privat og offentlig sektor. Prosjektet resulterte i en nasjonal strategi for samfunnsansvar (National Public Policy Document), som ble godkjent av den rumenske regjering i september I tillegg ble det utviklet en manual for bruken av internasjonal standard ISO 26000: Veiledning om samfunnsansvar. Prosjektet ble finansiert gjennom en EØS-finansieringsordning for Romania. Årsrapport 2011 I 7

8 Hederspriser og Legater Medaljen for lang og tro tjeneste Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet. Den som har bidratt med 30 års innsats for samme arbeidsgiver, fortjener heder. Derfor er Medaljen for lang og tro tjeneste en utmerkelse som verdsettes ekstra høyt både av giver og mottaker. I 2011 ble det tildelt Medaljer til ansatte i offentlige og private virksomheter. I november ble Medalje nr overrakt sykepleier Jorunn Homme for 43 år i sykepleien. Begivenheten fant sted på Klækken, samme sted som Anne Kristine Knudsdatter mottok historiens første Medalje i Norges Vels Sølvmedalje Norges Vels Sølvmedalje skal oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen gis til personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den. Siden 2000 er det tildelt 17 Sølvmedaljer, åtte av disse i jubileumsåret Legatforvaltningen Gjennom utdeling av legatmidler støttes prosjekter og tiltak som bidrar til utvikling og nyskaping. I 2011 fikk ni søkere tildelt til sammen kroner fra Legatforvaltningen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Det kom inn til sammen 65 søknader til de tre legatene. Norges Vel forvalter følgende legater: Landbrukslegatet Utdanningslegatet Kultur- og miljølegatet Årsrapport 2011 I 8

9 Norges Vel Consult AS Norges Vel Consult AS ble opprettet i Selskapet vil med utgangspunkt i Norges Vels kompetansebase arbeide med konsulentoppdrag nasjonalt og internasjonalt. Selskapets hovedformål er å bidra til å finansiere Norges Vels ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn. Markedet er i det alt vesentligste næringsutviklingsoppdrag for offentlige og private aktører. Kompetansen hentes inn fra morselskapet. Norges Vel Consult vil konkurrere med andre aktører på rent kommersielle prinsipper. Selskapet skal være en kompetent og profesjonell forretningspartner for sine kunder. Selskapet ble opprettet mot slutten av 2011 og ivaretar fra nyttår de prosjekter som er i skatteposisjon. Dette medfører at selskapet fra årsskiftet ivaretar i alt 11 prosjekter. Det knytter seg klare forventninger til at selskapet vil være i økonomisk balanse, eventuelt med et lite driftsoverskudd allerede i første driftsår. Overskuddet føres tilbake til morselskapet og skaper grunnlag for nye ideelle utviklingsprosjekter. Norges Vel Eiendom AS Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 for å forvalte og utvikle Norges Vels eiendommer. I tillegg vil selskapet tilby tjenester innenfor samme fagområder til andre eiendomsbesittere. Selskapets hovedformål er å forvalte Norges Vels eiendommer på en hensiktsmessig måte, samt å bidra til å finansiere Norges Vels ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel eier en bygningsmasse på kvadratmeter, der kvadratmeter leies ut og kvadratmeter benyttes til egen virksomhet. Eiendommene omfatter også dekar jord og skog, som fordeler seg mellom dekar jord og dekar skog. På Øverland har vi inngått en avtale med Stabekk videregående skole om å bruke vår skogeiendom i undervisningsøyemed. Øverland restaurert I 2011 har hovedhuset på Øverland gård gjennomgått en omfattende restaurering og ombygging. Dette har resultert i en attraktiv gjestegård der de nye driverne har økt antall gjester betraktelig. Nye muligheter på Hellerud Interessen for Hellerud som etableringssted øker, og det arbeides med utvikling for å tiltrekke nye og interessante leietakere. Som stor grunneier opplever vi sterkt press på deler av de øvrige arealene, noe som resulterer i mange pågående plan- og ervervsprosesser. Årsrapport 2011 I 9

10 Dette er Norges Vel Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon stiftet i Vi er Norges eldste landsomfattende organisasjon, og har hovedkontor på Hellerud gård i Skedsmo kommune. Vi har lokalkontorer i Bergen og Levanger. Norges Vel har også kontorer i Kosovo og Tanzania. Kongelige beskytter H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter. Skaper bærekraftige verdier i lokalsamfunn Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Kjerneområder nasjonalt og internasjonalt Mat, kultur og opplevelse Energi og miljø Entreprenørskap og virksomhetsorganisering Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste, Norges Vels Sølvmedalje og forvalter og tildeler midler fra tre legater. Vår visjon Livskraftige lokalsamfunn. Våre verdier Vi fremmer bærekraftig utvikling bygget på et sosialt, miljømessig og økonomisk fundament. Vi tror på deltakende demokrati, rettferdig fordeling og likestilling. Styre og ledelse Norges Vel er en medlemsorganisasjon der representantskapet er øverste organ. Representantskapet består av en representant for hver av organisasjonene som er medlem, 18 representanter for de personlige medlemmene, direksjonens medlemmer, samt fire representanter valgt av og blant Norges Vels ansatte. Direksjonen er styret i Norges Vel og ledes av preses. Direksjonen og preses velges av representantskapet. Direksjonen ansetter administrerende direktør. Økonomi Som ideell organisasjon er det et mål at virksomheten skal være i økonomisk balanse og at overskuddet tilbakeføres til nye utviklingsprosjekter som bidrar til livskraftige lokalsamfunn. Det arbeides kontinuerlig med å styrke organisasjonens økonomiske handlingsrom. Medlemsorganisasjonen 31. desember 2011 hadde Norges Vel 35 organisasjonsmedlemmer og 840 personlige medlemmer. Norges Vel har fire æresmedlemmer: Kristian Kaus, Erik Kjøs, Johan Buttedahl, Tor Breen. Årsrapport 2011 I 10

11 Organisasjonsstruktur per Representantskapet Direksjonen Administrerende direktør Lars Mork Gundersen Fellesfunksjoner Nasjonal avdeling Kari Clausen Internasjonal avdeling Øyvind Ørbeck Sørheim Hederspriser og legater Lars Mork Gundersen Datterselskap 100 % eid av Norges Vel Norges Vel Consult AS Reinaart Pretorius Norges Vel Eiendom AS Ivar Hoff Norges Vels styrende organer Representantskapet 2011 Ordinært representantskapsmøte ble avviklet 26. mai i Norges Vels nyoppussede lokaler på Øverland. I alt 43 stemmeberettigede medlemmer deltok. Representantskapet behandlet de ordinære vedtektsfestede saker. I forkant av representantskapsmøtet ble det arrangert et åpent fagmøte med temaet «Handel med de minst utviklende land MUL», der rundt 70 tilhørere var til stede. Organisasjonsmedlemmer i representantskapet 4H Norge NBBL Bioforsk Coop Norge Cultura Bank Den norske veterinærforening Det norske hageselskap Det norske skogselskap Det Norske Travselskap Landkreditt Landsbystiftelsen Marquart & Olsen -Prosjektmenneske.No Ans Naturviterne Norges Birøkterlag Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdeungdomslag Norges Fiskarlag NorgesGruppen ASA Norges Husflidslag Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Skogeierforbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Fjørfelag Norsk Landbruksrådgiving Norsk Sau og Geit Norske Felleskjøp Nortura Oikos Økologisk - Norge Stiftelsen Harmonien - Bergen Filharmoniske Orkester Stiftelsen Norsk Hestesenter TINE SA Uloba Vestfold Landbruksselskap Øverland Andelslandbruk Årsrapport 2011 I 11

12 Personlige medlemmer i representantskapet Alf Erling Albrigtsen Aud Klingen Sjøvik Barbro Stordalen Dea Haug Storaas Eivind Arthur Mjærum Hilde Kvile Inga Kvalbukt Jon Olav Knotten Knut Bjella Magne Mo Oddveig Eggen Per-Asbjørn Andvik Sigrun Røstad Steinar Dvergsdal Sunni Grøndahl Aamodt Turid Jødahl Norges Vels ansatte i representantskapet Karsten Gjefle Åse Lekang Sørensen Silvia Maria Suh Carl Fredrik Pedersen Direksjonen Bjørn Iversen Gårdbruker Preses fra 2006 Laura Kvamme Autorisert regnskapsfører, selvstendig næringsdrivende Visepreses fra 2006 Siv Merethe Gederaas Belbo Rådgiver, Nord-Trøndelag fylkeskommune I direksjonen fra 2006 Svein Sundsbø Seniorrådgiver, Gambit AK-Strategi I direksjonen fra 2009 Marit Halvorsen Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2009 José Luis Ramos Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2010 Ivar Sørby Gårdbruker og selvstendig næringsdrivende 1. vara fra 2010 Thorvald Hillestad Ordfører i Re kommune Ordfører i representantskapet fra 2006 Bernt Skarstad Bonde og leder Nordland Bondelag I direksjonen fra 2010 Ledelsen Lars Mork Gundersen Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim Utenlandssjef Kari Clausen Utviklingssjef Stein Bjørnbekk Markeds- og kommunikasjonssjef Årsrapport 2011 I 12

13 Årsberetning Det Kongelige Selskap for Norges Vel Virksomheten Det Kongelige Selskap for Norges Vels (Norges Vel) formål, visjon og verdier fremmes gjennom aktivitetene som gjennomføres både i Norge og i utvalgte samarbeidsland. Utvikling av livskraftige lokalsamfunn er organisasjonens hovedmål, som utøves gjennom næringsutvikling. Det Kongelige Selskap for Norges Vel har hovedkontor i Skedsmo. I tillegg er det regionkontorer i Bergen, Levanger, Kosovo og Tanzania. Kontoret i Makedonia ble vedtatt nedlagt i Utenlandskontorene er registrerte som internasjonale frivillige organisasjoner i tråd med landenes lovgivning. Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 for å forvalte og utvikle Norges Vel eiendommer. Norges Vel Consult AS ble opprettet i Selskapet vil med utgangspunkt i Norges Vels kompetansebase arbeide med konsulentoppdrag nasjonalt og internasjonalt. Selskapenes hovedformål er å bidra til å finansiere Norges Vels ideelle prosjekter for livskraftig lokalsamfunn. Ansatte Det var ved inngangen av året 39 personer ansatt i Norges Vel og 33 ved utgangen av året. Av de ansatte ved årets utgang var 13 kvinner og 20 menn. Antall årsverk som ble gjennomført i 2011 var 32,9. I tillegg sysselsetter Norges Vel 7 personer på lokale kontrakter i bistandsprosjektene. Likestilling Likestilling vektlegges, og dette gjenspeiles blant annet i Norges Vels organer. Den administrative ledelsen arbeider også for en større andel kvinnelige ansatte. Ved rekrutteringer legges det vekt på balansert kjønns- og aldersfordeling. Det har i 2011 blitt ansatt null kvinner og en man. Likestillingsspørsmål er også inkludert i faglige sammenhenger i prosjektene. Direksjonen består av sju medlemmer. Av disse er tre kvinner og fire menn. Ledergruppen består av fire medlemmer - en kvinne og tre menn. Helse, miljø og sikkerhet Ledelsen legger stor vekt på et godt samarbeidsklima blant annet i arbeidsmiljøutvalget for å fremme trivsel i organisasjonen. Norges Vel har en bedriftshelsetjeneste, og det gjennomføres årlige helsekontroller av de ansatte. Selskapet har også en avtale med Global Medical Support som sikrer medisinsk behandling og støtte til de ansatte ved utenlandskontorene. Landbruksdriften er basert på miljø- og gjødselsplan og drives for øvrig i samsvar med Kvalitetssystemer i landbruket (KSL) og øvrige lovpålagte regler. Driften forurenser i liten grad det ytre miljøet. Sykefravær Sykefraværet i 2011 var på 1,4 prosent mot 4,7 prosent i Det er ikke rapportert alvorlige ulykker eller skader. Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 13

14 Ordinær drift For 2011 viser resultatet et overskudd på kr ,-. Det er i 2011 ikke bokført salg av eiendom. Resultatet for Norges Vel inklusiv de to datterselskapene er kr ,-. Egenkapital Regnskapet viser bokført positiv egenkapital på kr. 8,3 millioner Norges Vel har de siste årene styrket egenkapitalen vesentlig. Den var i 2005 på -23,4 millioner. Finansiell risiko Norges Vel etablerte følgende nye gjeldsforhold i 2011 i Landkreditt. Lån på 5 millioner som ble brukt til oppgradering av Øverland samt man benyttet kassekreditten på 1,2 millioner som en garanti mot NCF på Uganda prosjektet. Norges Vels langsiktige gjeld ble i 2011 nedbetalt med kr. 2,3 millioner. Den langsiktige gjelden består av pantelån på 16,1 millioner og gjeldsbrev lån 4,9 millioner på normale betingelser. Det er i regnskapet fordringer og gjeld knyttet til bistandsprosjektene. Finansieringen av disse prosjektene er sikret gjennom langsiktige avtaler med Norad og UD. Anvendelsen av midlene skjer gjennom periodiske avregninger og følges derfor kontinuerlig. De øvrige fordringene knyttet til den nasjonale virksomheten er relativt beskjeden i forhold til virksomhetens omfang og det registreres lite tap på fordringer. Videre drift På bakgrunn av ovennevnte informasjon vurderer direksjonen at vilkårene for videre drift er til stede. Årsregnskapet gir etter direksjonens oppfatning et rettvisende bilde av Norges Vels økonomiske situasjon pr. 31. desember Hellerud, 31. desember 2011 / 17. April 2012 Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 14

15 Regnskap Det Kongelige Selskap for Norges Vel Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 15

16 Balanse per Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Aksjer i konsernsels Sum Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 16

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Brannåsen barnehage er fint plassert i landskapet. Når Høvdingen står ferdig i 2015, vil bygget fremstå like flott som på illustrasjonene. ILLUSTRASJONSBILDE

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer