Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 15/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsak RS 15/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale i DSS 2007/188 RS 16/14 RS 17/14 RS 18/14 Søknad om støtte til Dyrøyseminaret Nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling Tilsagn om tilskudd over innovasjonsinfrastruktur til Dyrøyseminarsenter 2014 Tjenestekjøpsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøyseminarsenteret KF Saker til behandling 2014/ / /236 ST 16/14 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2014/82 ST 17/14 Budsjettregulering 1/ Dyrøyseminarsenteret KF 2014/82 ST 18/14 Muntlige orienteringer Randi Lillegård styreleder

4 Sakertilbehandling

5 ST15/14Referatsak

6 Dyrøy kommune Den kerende kommune Karl Johan Olsen BRØSTADBOTN Deres ref : Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/188 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Karl Johan Olsen Tidsbegrenset arbeidsavtale i DSS Arbeidstaker navn: Karl Johan Olsen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Arbeidsgiver og arbeidssted: Dyrøyseminarsenteret KF. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Vedtak om ansettelse: Ans.utv. DSS Stilling: Prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret KF. Stillingsstørrelse: 80% tilknyttet flere regionale og nasjonale prosjekter innen helse og SO1BK. I tidsrommet: med mulighet for forlengelse. Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO 7451 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Årslønnen er inkludert overtid. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i h.h.t. ferieloven og tariffavtale for kommunalt ansatte. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Vitnemål og attester er levert. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres daglig leder i foretaket, i undertegnet stand. Postadresse Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottaviidyroy.kommune.no

7 Underskrift arbeidsgiver: jell Sverre Myrvoll Daglig leder i foretaket Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, og kan tiltre etter nærmere avtale,f A _ Å e`k Dato Underskrift

8 Dyrøy kommune Randi Lillegård Dyrøytunet BRØSTADBOTN Deres ref Vår ref Dato 14/ Søknad om støtte til Dyrøyseminaret Nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling Vi viser til deres brev, datert , med søknad om støtte til Dyrøyseminaret Daværende Kommunal- og regionaldepartementet har gjennom mange år støttet seminarene i Vågå og Dyrøy, etter at de to kommunene deltok i Utkantkommuneprogrammet, som i sin tid gikk i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Med virkning fra og med 2014 er det gjort endringer i vårt budsjett, som fører til at det ikke er tilgjengelige midler som kan brukes til denne typen arrangementer lenger. Fram til 2013 var det, som dere er klar over, satt av egne midler på statsbudsjettet til disse arrangementene. Det var en praksis vi ikke ønsket å videreføre. Årsaken er at dette har innebåret en mulig forskjellsbehandling i forhold til andre arrangører av liknende tilbud. En medvirkende årsak har også vært at Kompetansesenteret for distriktsutvikling, vår underliggende etat, etter hvert har bygget opp et tilbud av møteplasser og seminar på tema som til dels retter seg inn mot den samme målgruppen. Departementet har derfor ikke frie midler som kan brukes til denne typen formål, og må avslå søknaden deres. Departementet takker for godt samarbeid gjennom mange år, og ønsker lykke til med det videre arbeidet med Dyrøyseminaret Postadresse Kontoradresse Telefon* Regionalpolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Judith Kortgård NO-0032 Oslo Org no

9 Vår statsråd har takket ja til å delta på seminaret, som også i år har funnet et tidsaktuelt og interessant tema. Med hilsen Lise Hauge (e.f.) avdelingsdirektør Judith Kortgård fagdirektør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

10 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\66729_fix.html Page 1 of Se vedlagte saksdokumenter.

11 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten Dyrøyseminarsenteret KF v/ Randi Lillegård Dyrøytunet BRØSTADBOTN 11c -11/S ;,/!, ;! 701i 4 71/4/7/4 Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/ Kristine Østrem Nordal 243 SAKSARKIV Lopenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 18371/ TILSAGN OM TILSKUDD OVER INNOVASJONSINFRASTRUKTUR TIL DYRØYSEMINARSENTERET 2014 V/ DYRØYSEMINARSENTERET KF V/RANDI LILLEGÅRD Tilsagnsnummer TFK KMDs hovedkategori 0150-Nettverk-, bransje- og klyngeutvikling Tilskuddsbeløp ,- Geografisk nedslagsfelt Troms Kontakimrson Randi Lillegård Programområde frlkesplan kompetansepolitikk Prosjekg,eriode Tilsagnet er gyldig til Vedtak: Vi viser til Deres søknad innsendt Fylkesrådssak 95/14 av Fylkesrådet har i vedtak 95/14 av vedtatt å støtte Dyrøyseminarsenteret KF's prosjekt Driftsstøtte Dyrøyseminarsenteret 2014 med inntil kr ,- over Innovasjonsinfrastruktur Støtten gis som bagatellmessig støtte. Dyrøyseminarsenteret har etterlys ny avtale mellom senteret og Troms fylkeskommune. Det bes om at senteret så snart som mulig sender inn forslag til innhold til en slik avtale. Bagatellmessig støtte om støtten og særlige vilkår Dyrøyseminarsenteret KF tildeles kr som bagatellmessig støtte for budsjettåret Støtteintensitet innenfor bagatellstøtteregelverket er inntil innenfor et tidsrom av tre regnskapsår. Tidsrommet for støtte er flytende, slik at hver ny tildeling av bagatellmessig støtte er nødvendig å fastsette samlet bagatellmessig støtte tildelt i det aktuelle regnskapsåret samt de to foregående regnskapsårene. Treårsperioden begynner å løpe fra det tidspunkt hvor støttemottaker oppnår rett til å motta støtte, dvs, ikke fra faktisk utbetaling. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

12 Den bagatellmessige støtten er knyttet til en bedrift og ikke prosjekt. Dette betyr at slik støtte gitt til et prosjekt i en bedrift, vil begrense bedriftens mulighet til bagatellmessig støtte til et hvilket som helst nytt prosjekt i inneværende pluss de to etterfølgende regnskapsår. Ved anmodning om utbetaling må støttemottaker sende inn oversikt over samlet mottatt bagatellmessig støte siste år og de to foregående år. Dette vilkåret kommer i tillegg til øvrige vilkår. Støttegivere har en aktiv kontrollplikt, og kan ikke utbetale den bagatellmessige støtten før støttegiver har kontrollert at dette ikke vil føre til at den samlede mottatte bagatellmessige støtten siste år samt at de to foregående år overskrider beløpsgrensene for bagatellmessig støtte. Jf forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte 2, Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006 (EUT 2006 L 379, s 5). Prosjektmål: Videreutvikling og gjennomføring av Dyrøyseminaret som nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling. Årets tema tar for seg aktuelle tema som engasjerer og påvirker utviklingen av landsdelen. Aktivt dele kunnskap, erfaringer og inspirasjon med andre kommuner og prosjekt i Troms, gjennom offensiv utadrettet virksomhet - initiert av fylkeskommunen og ihht. samarbeidsavtalen Aktiviteter: Dyrøyseminaret 2014 Innovasjonsprosjekter med regionalt nedslagsfelt - pågående og under utvikling "Stedsuavhengige arbeidsplasser" - bidrag i etablering av mange nye kontorhotell i Troms Fylke "Sammen om en bedre kommune" - tre-parts-samarbeid med fokus på økt digital kompetanse. Utviklingsprogram i Dyrøy kommune, for ledere, ansatte, politikere og tillitsvalgte Utarbeidelse av kommuneplan -"Beiteprosjektet" - I samarbeid med landbruk pågår ei satsing for å begrense tap av sau. Videreføring av "Fårikålfestivalen" til et større, regionalt arrangement for kompetanseheving i landbruket. Prosjektleder i «Beitebruk i utmark», leder arbeidsgruppen «beitebruksplan i kommunene», med Fylkesmannen i Troms (landbruk og miljø), rovviltprosjektet, Troms sau og geit og Troms landbruksfaglige senter som samarbeidspartnere. Prosjektet er delt inn i tre arbeidsområder, der Dyrøy kommune har ansvar for å få beitebruk inn i kommunalt planverk i kommuner i Troms. Målet er å dokumentere beitebruk, bidra til å synliggjøre verdiskapingen av denne og øke forståelse for beitenæring hos politikere, forvaltning og samfunnet omkring. Foredrag / prosessledelse / nasjonale referansegrupper / kompetansenettverk, både i Troms og i resten av landet Deltakelse i "Lærende nettverk" med norske og svenske kommuner Bidrag i forskning innenfor lokalsamfunnsutvikling med artikler Tidsplan: Prosjektperiode: Budsjett Kostnader 2014 SUM Dyrøyseminaret Lønn ansatt, Dyrøyseminarsenteret Sum

13 3 Finansieringskilde 2014 SUM Egenandel, Dyrøy kommune Innovasjonsinfrastruktur (TFK) Kommunal og moderniseringsdepartementet Seminaravgift Sum Fylkeskommunens stotteandel 43,5 % VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER INNOVASJONSINFRASTRUKTUR 1. Tilskuddsmottaker må innen 3 uker bekrefte, på vedlagt akseptskjema, at vilkår er forstått og akseptert. Dersom akseptskjema ikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering bort. 2. Prosjektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet. 3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet, som er satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene i tilskuddsbrevet. Verdi av eget arbeid må føres inn i prosjektregnskapet, og egeninnsats skal dokumenteres med timelister. 4. Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres prosjektendringer i forhold til tilskuddsbrevet. Endringer skal ikke iverksettes for Troms fylkeskommune har samtykket skriftlig. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert. 5. Profilering: Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil med logo finnes på tromsfylke.no - logoer. 6. Dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt innen , vil tilskuddet bli trukket tilbake. Troms fylkeskommune kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil 1 år. 7. Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, jfr. forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) 14 og Stortingets bevilgningsreglement 10. Utbetalin o ra orterin : 8. Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF). 9. Delutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Inntil 75 % av tilskuddet kan delutbetales. Forskuddsbetaling av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt. 10. Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Revidert og revisorbekreftet prosjektregnskap kreves for tilskudd over kr, unntatt fra dette er: Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere, kan fa regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt. Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger: Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører prosjektet. Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp oppgis. Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms ftlkeskommune skal kommenteres. Reduks'on av tilskudd o krav om tilbakebetalin av midler: 11. Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd på tilskuddsvilkår pkt eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår av tilskuddsbrevet.

14 4 Jfr. FSDRV 16, kan følgende forhold også medføre reduksjon av tilskudd eller krav om tilbakebetaling: Dersom prosjektkostnader som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt før tilsagnet er innvilget. Dersom prosjektet har endret seg slik at forutsetning for innvilgelse ikke lengre er til stede, eller at tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene. Dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker eller om tilskuddsmottaker ikke leverer pliktig rapportering Dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i strid med EØS-avtalen. Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag. Henvendelser angående tilskuddet rettes til rådgiver Kristine Østrem Nordal i næringsetaten. Telefon: E-post: Med vennlig hilsen Anne Hjortdahl Ass. næringssjef Kristine Østrem Nordal Rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur./. Vedlegg: - "Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til næringsetaten innen 3 uker.

15 6 4 15:*: Q,krralER KEs* '...S.. BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN Tilsagn: TFK Prosjekt: Driftsstøtte Dyrøyseminarsenteret 2014 Prosjekteier: Dyrøyseminarsenteret KF Organisasjonsnummer: Beløp: Inntil ,- Arkivsak: 14/2354 Fmansieringskilde 2014 SUM Egenandel, Dyrøy kommune Innovasjonsinfrastruktur (TFK) Kommunal og moderniseringsdepartementet Seminaravgift Fylkeskommunens støtteandel 43,5 % Jeg bekrefter på vegne av Dyrøyseminarsenteret KF at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt. Sted og dato Signatur

16

17 Sakertilbehandling

18 Sakertilbehandling

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/82 Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll Dato: Saksframlegg Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 16/ Kommunestyret Vedlegg 1 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 06/14 Regnskap Dyrøyseminarsenteret KF Årsregnskap Dyrøyseminarsenteret KF 3 Årsmelding Dyrøyseminarsenteret KF 4 Signert Saksopplysninger Dyrøyseminarsenteret KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy kommune. Vedlagt foreligger forslag til årsmelding og årsregnskap m/noter for 2013 for foretaket til behandling i styret til Dyrøyseminarsenteret KF. Revisjonsrapport fra Sør-Troms Kommunerevisjon IKS og melding om vedtak i Dyrøy Kontrollutvalg vedlagt. Årsberetningen for foretaket har vært forelagt både revisjon og kontrollutvalget til deres behandling. Styret i Dyrøyseminarsenteret har hatt årsmeldingen og regnskap for 2014 til 1.gangs behandling i Foretakets vurdering Daglig leders forslag til vedtak: 1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2013 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 2. Årsregnskap for 2013 vedtas. Styreleders innstilling:

20 Randi Lillegård styreleder Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder

21 Dyrøy kontrollutvalg Dyrøy kommunestyre Melding om vedtak i kontrollutvalget den 19. mai Sak 06/14 Regnskap Dyrøyseminarsenteret KF 2013 Enstemmig vedtak: Kontrollutvalget anbefaler at årsregnskapet for 2013 for Dyrøyseminarsenteret KF godkjermes. Vi forutsetter at styrets beretning blir utarbeidd og følger regnskapet til kommunestyret. Brøstadbotn, 19. m 14 Odd Olav Pedersen Sekretariat Gjenpart til: Sør-Troms kommunerevisjon IKS Dyrøy formannskap

22 Ser-Troms kommunerevisjon IKS I av 2 Skånland/Gratangen/lbestad/Lavangen/Salangen/Bardu/Dyrøy Vår dato Vår referanse KontorstedEvenskjer /14/0094 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Hulda B. Strokkenes Til Kopi til Kontrollutvalget Kommunestyret i Dyrøy kommune Formannskapet Rådmannen Styret REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Dyrøyseminarsenteret KF, som viser et netto driftsresultat på kr ,44 og et regnskapsrnessig mindreforbruk på kr ,44. Sæn-egnskapet består av balanse per 31. desember 2013 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar fbr særregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig fellinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene. men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøyseminarsenteret KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsj.retsom ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. l'ostadresse Besnksadresse Teiefon Telefaks Foretaksregisteret Sor-Troms kommunerevisjon 1KS Rådhuset Lvenskjer 77 OS Postboks 139 E-postadresse Nlobil Bankkonto Kontoradresse Sjovegan vensk1er l'o.boks Sjuvcgan

23 Sor-Troms kommunerevisjoniks 2av Skånland/Gratangen/i bestad/lavangen/salangen/bardu/dyrøy Vår dato Vår referanse Kontorsted Evenskjer /14/0094 Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om særbudsjettet Kap 2 iforskrift om særhudsjett, særregnskap og årsberetning Jår kommunale ogffikeskommunale foretak onthandler budsjettet. 4 skal budsjettet endres når dette n2å anses påkrevet. Det er avvik mellom avlagt regnskap og budsjett. Det vises til kommentarer i årsheretningen Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som liager til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsheretningen Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særreanskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlia registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsooplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge...q),(Tm-s---- Finn Roar Sørensen revisjonssjef

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Dyrøy kommune Den lærende kommune DYRØYSEMINARSENTERET KF ÅRSMELDING 2013 DYRØYSEMINARSENTERET KF Arkiv: 2014/82

43 ÅRSMELDING FOR DYRØYSEMINARSENTERET KF I 2013 Generelt om foretaket Dyrøyseminarsenteret er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune, etablert i Etableringen av foretaket er forankret i Dyrøy «den lærende kommune» og værebegrepene som er retningsgivende for arbeidet. Styret for Dyrøyseminarsenteret er formannskapet med ordfører Randi Lillegård som styreleder. Hovedmålet for Dyrøyseminarsenteret KF er å bidra til utvikling i Dyrøy. Foretaket er et internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy. Vi er intern pådriver for samhandling og læring i Dyrøy, og bruker prosjektmetodikk i utviklingsarbeidet. Samtidig er senteret en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv. Organisasjon Foretaket har i 2013 hatt 1,5 fast stilling, samt flere ansatte på prosjektbasis i ulike stillingsprosenter. Foretaket har et godt arbeidsmiljø og har hatt svært lite sykefravær. Daglig leder har hatt svangerskapspermisjon fra slutten av april, og vikar har fungert i hennes stilling. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning veldig god. Det har i rapporteringsperioden vært et sykefravær på 1,93 %. Vi anser dette tilfredsstillende, og det er derfor ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området. Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i Ytre miljø Foretaket har en bevist holdning til bruk av papir og ressurser i hverdagen, og velger så lang det er mulig å bruke kollektivtransport når selskapet er på reiser. Vi bruker videokonferanse som erstatning for mange jobbreiser. Vi vil derfor mene at Foretaket ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling Gjennomsnittlig antall ansatte i 2013 har vært 5 ansatte, og styret har hatt 5 styremedlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 2 kvinner og 3 menn, mens styret i foretaket består av 3 menn og 2 kvinner. Styret er av den oppfatning at foretaket har en god kjønnsmessig balanse. Aktivitet Aktiviteten i senteret er i hovedsak knyttet til løpende prosjekter med intern og ekstern finansiering. De fleste satsingene har sitt utspring i interne behov i Dyrøy kommune, samtidig kan de ha et regionalt/nasjonalt fokus eller koblinger mot eksterne nettverk. Prosjekter og satsinger med ekstern medfinansiering i 2013 (finansieringskilde i parentes): Stedsuavhengige arbeidsplasser, fase III (Troms fylkeskommune/krd) Driftstilskudd og oppfølging av samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune (Innovasjonsinfrastruktur, Troms fylkeskommune) «Sammen om en bedre kommune», SO1BK (KRD) HMS-prosjekt i PLO, kalt «på bedringens vei» (KLP). Fokus på bl.a. turnusarbeid, drives av enheten selv med Dyrøyseminarsenteret som prosessveileder. Interkommunalt landbrukssamarbeid, utredning som gjøres for Administrativt råd i Midt- Troms (etter søknad til Fylkesmannen i Troms) Side 2 av 5

44 Beitebruksprosjekt, prosjektledelse av delplan «Organisert beitebruk. (Fylkesmannen i Troms eier prosjektet). Eksempler på øvrige satsinger og aktivitet: Kafédialoger tilrettelegging og gjennomføring av møteplasser mellom innbyggere, politikere og administrasjon. Tema i 2013: Boligbygging og boligpolitikk. Deltatt på regional fagdag i Midt-Troms og på nasjonal konferanse med Husbanken i Bodø. Søknader og prosjektutvikling på vegne av enhetene/administrasjonen, bl.a. velferdsteknologi (deltok på søkerkonferanse i Tromsø). Utadrettet foredragsvirksomhet, publisering og omdømmebygging. Ansatte i foretaket har også eksterne roller; styreleder i Fagrådet for distriktssenteret (KDU), deltakelse i ulike nettverket «Lærende kommuner» (besøk i Rennesøy mai 2013), «Barents Women without boarders» m.m. Igangsetting av forskning og samarbeid med FoU-miljø, egen doktorgrad på temaet stedsuavhengig arbeid, samhandling med masterstudenter i og utenfor Norge. Diverse søknader med siktemål å videreutvikle Fårikålfestivalen, bl.a. til fylket og LMD om Bygdeutviklingsmidler (midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket) og til Innovasjon Norge der vi skrev inn Fårikålfestivalen som arena til faglig utvikling av lokalmatkultur. Vil lyktes ikke med det, men Fårikålfestival ble det, om enn i litt annen form, der egenfinansiering fra foretaket og brukerbetalinger ble brukt som finansieringskilde. Dyrøyseminarsenteret KF ble innleid av Troms landbruksfaglige Senter/Senja videregående skole til å lage prosjektsøknad for å øke rekrutteringen til landbruksutdanningen ved Senja videregående skole spesielt, og landbruksnæringen generelt. Dyrøyseminarsenteret er inne i et utviklingsarbeid for digitale nye undervisningsmodeller i videregående opplæring et samarbeid mellom Nordreisa, Nordkjosbotn og Sjøvegan vgs. Bidratt strategisk med arbeid for å få oppslag i media om saker som er viktige for Dyrøy, samt egen publisering av arbeid, resultater og dokumentasjon Bidratt med ressurser til utvikling av lederutviklingsprogram i Dyrøy, samt diverse strategiske diskusjoner og utredninger for rådmann, deriblant «Nye Nordavindshagen» og «Forslag til opplegg for registrering - bolig/gårdskartlegging i Dyrøy». Dyrøyseminarsenteret sto for Dyrøy kommunes bidrag til Forskningsdagene; et seminar om alger som potensiell ny næring. Kommentarer til regnskapet 2013 Foretaket legger fram et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- Det er daglig leders vurdering at styret bør se resultatet opp mot prosjektregnskapene som føres ved siden av, for på den måten å få et bedre bilde av inntekter, utgifter og korreksjonsposter (for eksempel egeninnsats). Dette framkommer ikke i det totale regnskapet. Dyrøyseminarsenteret KF bruker gjennom året prosjektregnskapet som styringsverktøy, da det er dette som er grunnlag for tilsagn og rapporteringer. Tilsagnene er våre kontrakter med de eksterne finansørene. Prosjektregnskapet føres i samarbeid med rådgiver plan og næring i Dyrøy kommune. Side 3 av 5

45 Når drift av senteret og prosjekter med ulik varighet slås sammen til nettotall i et samlet årsregnskap, er det svært utfordrende å se hvor over- og underforbruk stammer fra. Ikke alle prosjekt skal - etter kontrakten med den som yter tilsagnet - ha en formell regnskapsavslutning og rapportering ved årsskiftet 2013/2014, prosjektregnskaper er likevel jobbet fram for å kunne gi en bedre analyse av status. Daglig leder knytter derfor kommentarer til hvert enkelt prosjekt, og legger dem ved årsmeldingen. For uten om prosjektregnskapene, består regnskapet av kostnader til drift (lønn, husleie, reiser m.m.) som ikke knyttes spesifikt til noe prosjekt, men som i sin helhet løftes ut av kommuneregnskapet ved årsavslutning. Foretaket har også noen inntekter knyttet til foredragsvirksomhet, salg av tjenester m.m. Mye av aktiviteten knyttet til dette, finnes igjen under overskriften Eksempler på øvrige prosjekter og aktivitet. Det er her mye av utviklingsarbeidet foregår, og det er daglig leders vurdering at foretaket burde hatt bredere finansiering av sin grunndrift. Det ble ikke foretatt revidering av budsjettet i 2013, så opprinnelig budsjett er å regne som revidert budsjett. Det ble ikke tatt budsjettreguleringer siden prognoser pr juni 2013 viste at man regnet med å komme ut tilnærmet budsjett. Jmfr prosjektregnskapene på dette tidspunktet. Forklaringen på avviket mellom budsjettet og regnskapet kommer i hovedsak på prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser Fase III, der man på grunn av at man har brukt mer tid på å følge opp studenter og enkeltpersoner høsten 2013 har brukt mindre på publiserering, rapportering og dokumentasjon. Disse avvikene tilsvarer i hovedsak det regnskapsmessige mindreforbruket. Prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser» (fase III) «Stedsuavhengige arbeidsplasser» har i 2013 jobbet med alle prosjektmålene. Én av hovedsatsingene har likevel vært etablering av et studentmiljø i Kontorhotellet, for grunnutdanning, videre- og etterutdanning. Det er uhyre verdifullt for Dyrøy kommune at innbyggere kan studere fra der de bor, og at flere kan bygge kompetanse som lokalsamfunnet har bruk for i framtida. Slik arbeid krever mye personlig kontakt/oppfølging og vi har da også brukt noe mer ressurser på lønn enn budsjettert, men tilsvarende mindre på andre budsjettposter. Videreutvikling og kommersialisering av bookingløsninga har også vært prioritert, det bærer nå frukter ved at Studiesenteret Finnsnes betaler for å være en del av vår løsning. Om prosjektregnskapet, vedlegg 1: Prosjektet strekker seg over tre år og har lagt opp til ulike nivå av forbruk i år 1, 2 og 3. Formelt skal vi rapportere til KRD i april hvert år. Uavhengig av dette må vi ha en årsavslutning for kommuneregnskapet pr hvert år. Prosjektregnskapet for 2013 viser et forbruk , mot budsjettert ,-. Vi har i året som gikk brukt 1,332 mill på utgifter, inkl. lønn til prosjektledelse og på korreksjonsposter og egeninnsats. Troms fylkeskommune har ordnet opp i tilsagnsbrev og vi anmoder om utbetalinger etter hver rapportering. Prosjektet «Sammen om en bedre kommune» Programmet er Kommunal- og regional (moderniserings)departementets satsing på kommunalt utviklingsarbeid med lokalt partssamarbeid som grunnleggende metode. Enhetene har hatt mer Side 4 av 5

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten Plan- og næringsetaten Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/400-27 Gunnar Davidsson 243 PRO Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 7248/12 77 78 81 64 Ragnvald Storvoll

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N Deres ref Vår ref Dato 15/2622-3 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 220 000 til prosjektet "Kommunesamarbeid

Detaljer

/

/ Hemnes Kommune Rolf Fjellestad Deres ref Vår ref Dato 2013-0195 13/1274-38 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 350 000 kroner til Hemnes kommune, til prosjektet

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune Deres ref Vår ref Dato 14/2766-34 28.05.2014 Statsbudsjettet 2014 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til Okstindan natur- og kulturpark - Verdiskapningsprogrammet for

Detaljer

Statsbudsjettet kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet "Regionalt vertskap i Midt-Troms

Statsbudsjettet kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms Midt-Troms regionråd Ulrike Naumann Deres ref. Vår ref. Dato 13/705-7 04.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 2 000 000 kroner til prosjektet "Regionalt vertskap

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å. Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i EIGERSUND KOMMUNE Fiskerihavn : Hovland, Egersund Kommune : Eigersund

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Karasjok næringsforening, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Karasjok næringsforening, Bolyst 2013 Karasjok Næringsforening Boble glasshytte 9730 KARASJOK Deres ref. Vår ref. Dato 13/704-8 04.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 900 000 kroner til Karasjok

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72, Tilsagn om inntil kroner til prosjektet Godt liv i Beiarn, Beiarn kommune, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72, Tilsagn om inntil kroner til prosjektet Godt liv i Beiarn, Beiarn kommune, Bolyst 2013 Beiarn kommune Postboks 25 8110 MOLDJORD Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-33 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, Tilsagn om inntil 850 000 kroner til prosjektet Godt liv i Beiarn, Beiarn

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Fiskerihavn : Eggum Kommune : Vestvågøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ KUN senter for kunnskap og likestilling Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-29 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013, kap 552, post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 890 000 kroner til prosjektet Innvandrere, en

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Statsbudsjettet kap 552 post 72, tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Samdrift KKF DA, Bolyst 2013

Statsbudsjettet kap 552 post 72, tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Samdrift KKF DA, Bolyst 2013 Samdrift KKF DA v/ylva Maria Pavval Deres ref. Vår ref. Dato 2013-0091 13/715-7 05.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - kap 552 post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til Samdrift KKF DA, Bolyst

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til bolystprosjektet Tana som vekstkommune - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til bolystprosjektet Tana som vekstkommune - Bolyst 2013 Deanu gielda/tana kommune Britt Somby-Solaas Rådhusveien 3 9845 TANA Deres ref. Vår ref. Dato 13/704-7 4.7.2013 Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 450 000 kroner til

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Fiskerihavn : Lovund Kommune : Lurøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

KAPITTEL 3 - BRUK AV TILSKUDD OG BAGATELLMESSIG STØTTE I BARDU KOMMUNE

KAPITTEL 3 - BRUK AV TILSKUDD OG BAGATELLMESSIG STØTTE I BARDU KOMMUNE Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 3 - BRUK AV TILSKUDD OG BAGATELLMESSIG STØTTE I BARDU KOMMUNE Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO ,22olo/65 KOMMUNAL- DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT Norske arkitekters landsforbund Josefinesgt. 34 0351 OSLO Deres ref Vår ref 11/1372-22 JKO Dato 24 Okt 2011 Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND Deres ref. Vår ref. Dato 13/710-7 04.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 550 000 kroner til - En tverrkulturell møteplass

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO 2c;c)`-i C(,2 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Herøy kommune 8850 HERØY Deres ref Vår ref 11/1317-41 JKO Dato.`; OKT 7011 Statsbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale milder for regional

Detaljer

DET KONGEL1GE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET KONGEL1GE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO KOMMUNAL- DET KONGEL1GE OG REGIONALDEPARTEMENT Norske parker sekretariatet ved Kristian Bjørnstad, Aurland naturverkstad 5741 AURLAND Deres ref Vår ref 11/1372-25 JKO Dato 2 Mtf 2011 Statsbudsjettet 2011

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG Deres ref Vår ref 11/1317-40 JKO Dato 1 3 (T 2011 Statbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale midler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Åfjord kommune 7170 ÅFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 13/707-14 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til prosjektet Vindkraftsamfunn 2.0, Åfjord

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Deres ref. Vår ref. Dato 13/714-3 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til kommunene Marker, Aremark

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Grue kommune Anne Berit Gullikstad 2260 KIRKENÆR Deres ref. Vår ref. Dato 13/713-7 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til Grue kommune, Bolyst

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Åsnes kommune Rådhusgt 1 2270 FLISA Deres ref. Vår ref. Dato 13/713-6 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til Åsnes kommune, Bolyst - Landsbyen

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Fiskerihavn : Båtsfjord Kommune : Båtsfjord Fylke : Finnmark

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Leines Grendelag Bente Aasjord Helnessund 8285 Leines Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-32 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 1 millioner kroner kroner til

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Fiskerihavn : Gardsøy Kommune : Vega Fylke : Nordland Organisasjonsnummer : 941 017 975 Bank-/postgirokontonummer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

QuojAs-) 3 0 SEP Averøy kommune. Bruhagen 6538 AVERØY

QuojAs-) 3 0 SEP Averøy kommune. Bruhagen 6538 AVERØY QuojAs-) KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Averøy kommune Bruhagen 6538 AVERØY Deres ref Vår ref 11/1315-6 JKO Dato 3 0 SEP 2011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Andøy kommune Aud Sellevold Storgt. 68 8480 ANDENES Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-31 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til prosjektet

Detaljer

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland Representantskapssak 01/16 FB-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg Årsmelding 2015 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon

Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon 18.12.14 Innledning «RDA midler», eller næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Inderøy - best i lag - Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Inderøy - best i lag - Bolyst 2013 Frivillig Inderøy SA Sundfærvn 4 7670 INDERØY Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-8 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 280 000 kroner til - Inderøy - best

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION ØST Siri Sandbu 15.12.2010 22.11.2010 Telefon Deres referanse 22 96 16 49 2010/9391-6 Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Tilsagn om kompetansetilskudd

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

-fl- Statsbudsjettet kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet LevVesterålen - Bolyst 2012

-fl- Statsbudsjettet kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet LevVesterålen - Bolyst 2012 KOMMUNAL- -fl- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Vesterålen regionråd Kjøpmannsgata 2 8401 SORTLAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/723-24 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer