PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET"

Transkript

1 PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

2 VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene i komiteen skulle delta på alle møtene for å ha best mulig oversikt over arbeidet. Det har blitt noen endringer underveis, og komiteen det siste halvår har bestått av 4 medlemmer: Leder: Elisabeth Midtun Nornes Oddhild Borge Ann Karin Meyer Wenche Molstad Valgkomiteens mål Valgkomiteens overordnet mål er å komme med forslag til ett team med leder, nestleder og Forbundsstyre med vara som: Jobber godt sammen Er synlig ovenfor medlemmer Er synlig ovenfor arbeidsgiver Representere strukturen i Forsvarssektoren Kjønnssammensetning Geografisk spredning Forskjellig fagbakgrunn Alder Personlighet Valgkomiteens arbeid Vi ba tidlig om å få innmeldt kandidater fra medlemmene, her har vi brukt HTV og Lokale Ledd for å få ut informasjon i hele organisasjonen. Vi har presentert oss i Pefo magasinet, Pefo kortnytt, Forbundsstyremøter og telefonkontakt. Valgkomiteen har fått inn mange gode forslag på kandidater. Vi har gjennomført intervjuer/samtaler med alle kandidatene for å sette sammen det teamet vi vil foreslå til å lede Pefo de neste 4 år. Komiteen har lagt vekt på åpenhet derfor vil vi presentere alle kandidater i denne brosjyren. I neste Pefo magasin vil du finne valgkomiteens forslag til innstilling. Vi ber alle som er medlemmer av Pefo, å benytte muligheten de har, til å påvirke sine representanter de har på Kongressen til å velge det beste teamet som kan gi Pefo den nødvendige fart inn i en utfordrende tid for Forsvarssektoren.

3 KANDIDATER TIL FORBUNDS- STYRET

4 KNUT RINGEN KANDIDAT TIL LEDER Alder: 48 Sivil status: Gift, ett barn Bosatt: Asker siden 1988 Siden sommeren 2011 har jeg hatt gleden av å være forbundsleder i Personellforbundet Dette har vært en spennende og utfordrende tid hvor mye bra fagforeningsarbeid har blitt gjort. Dette er arbeidsoppgaver jeg ønsker å jobbe videre med. Jeg mener jeg har gode forutsetninger til å lykkes om jeg får fornyet tillit på kongress i år. Startet i Forsvaret som sivilt tilsatt vikar i 1985, ved daværende Forsvarets overkommando (FO) på Huseby. Siden har jeg vært i Forsvaret, kun avbrutt av førstegangstjenesten og en runde i UNIFIL i Libanon i I forbindelse med at jeg skulle tjenestegjøre i Libanon, valgte jeg å bli medlem av FSTL. Da hovedsakelig for de gode forsikringsordningene, samt det faktum at FSTL ikke var direkte tilknyttet et politisk parti. Da jeg kom tilbake til FO kom jeg i kontakt med den lokale avdelingen, som fungerte meget godt. Det ble en positiv opplevelse. Da jeg senere ble spurt om å delta i styrearbeidet var svaret enkelt for meg. Siden har det blitt mange tillitsverv i FSTL og siden Pefo. Jeg ledet FSTL på Huseby under avviklingen av FO for senere å ta over som leder av Oslo avdelingen. Jeg har også vært HTV i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ved opprettelsen av denne organisasjonen, fikk da oppleve hvordan den endret form og struktur gjennom flere omstillinger. Ivaretagelse av Pefos medlemmer var viktig for meg, heldigvis klarte vi å finne nye jobber til de aller fleste i denne tøffe perioden. Det var kanskje denne erfaringen med omstilling som gjorde at jeg fikk en forespørsel fra daværende leder, Edvin Værøy om jeg kunne tenke meg vervet som omstillingstillitsvalgt (OMTV). Dette ville bety at jeg ville jobbe med omstilling på heltid. Dette var en spennende og stor utfordring, som jeg valgte og takket ja til. I 2011 signaliserte Værøy at han ville går av med pensjon og valgkomiteen spurte om jeg kunne tenke meg å ta over som leder av forbundet. Nok en stor oppgave, som jeg etter nøye vurderinger og samtaler med familien, sa meg villig til. Fire spennende og utfordrende år har gått. Mye har skjedd i forsvarssektoren, og tilpasninger har vært nødvendig. Som leder tenker jeg det viktigste jeg kan gjøre er å legge forholdene til rette for at våre dyktige tillitsvalgte får utført sine verv. Det er de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som møter våre medlemmer og de utfordringer de måtte ha. Da er min oppgave og sørge for at de får den hjelp og støtte de trenger, når de trenger det. Etter snart 30 år som sivilt tilsatt i Forsvaret, med forskjellige tillitsverv fra nesten første dag, vet jeg hvor viktig nærhet og støtte fra sentralt hold er. Det har også vært viktig for meg å høre hva medlemmene ønsker og forventer av oss, derfor startet vi opp med medlemsundersøkelser allerede i 2011 for å finne forbedringspotensialer. Disse undersøkelsene har dannet noe av grunnlag for utviklingen til forbundet. En av de tingene som mange etterspurte var mer relevant informasjon. Her har vi gjort store endringer med ny hjemmeside og ikke minst en kollega som kun jobber med informasjonsarbeid. Det å lede en stor og sammensatt fagforening med mange forskjellige personellkategorier, innen hele forsvarsektoren er spennende, men også på mange måter utfordrende. Mine fire år som OMTV har kommet godt med, men ledervervet er så mye mer en det. Jeg har nå et solid nettverk blant etatsledelsene og politisk ledelse. Det blir mange store oppgaver å ta fatt på de neste fire år. En av de største blir pensjonsordningen for offentlig ansatte. Det skjer også store endringer i arbeidslivet, hvor for eksempel ny arbeidsmiljølov vi komme til å få stor betydning. Det var også et forlik om offentlig tjenestepensjon som kom svært uheldig ut for mange offentlig tilsatte. Denne ordningen skal evalueres i 2017 og vil få stor betydning for alle som er født etter Dette vil få svært stor betydning for mange av oss, alle virkemidler må brukes for å sikre en god nok pensjon også i fremtiden. Krav til omstilling og effektivisering innen forsvarsektoren kommer til å øke i takt med de stadig økte driftskostnadene, dette parallelt med høy sannsynlighet for flat tildeling på forsvarsbudsjettet. Mange av disse utfordringene er vi allerede godt i gang å jobbe med, det vil være synd å slippe dette nå. Jeg er stolt av forbundet, og jeg vet ledelsen på forskjellige nivåer anser Personellforbundet, og forbundets tillitsvalgte, som dyktige og løsningsorienterte. Min motivasjon for å lede forbundet, også de neste fire årene, er svært stor. Jeg håper på fornyet tillitt, slik at jeg kan ta fatt på de oppgavene som ligger foran oss de neste fire årene. 4

5 KANDIDAT TIL LEDER OG NESTLEDER EIRIK GULLORD Personellforbundet står overfor betydelige utfordringer, men også betydelige muligheter, i perioden Forsvarssektoren vil være i omstilling i overskuelig framtid. Regjeringens prosjekt med fornying, forenkling og forbedring vil først og fremst ramme fagområder hvor sivilt tilsatte er i flertall. Det betyr at Personellforbundet fortsatt må være i forkant på omstillingskompetanse. Jeg vil videreutvikle sekretariatet slik at vi i perioden kan gi solid støtte til de av våre medlemmer og tillitsvalgte som står i omstilling. Samtidig vil jeg satse på medlemsrekruttering. Medlemstallet er styrende for hvor store ressurser vi som forbund kan bruke på våre medlemmer og tillitsvalgte. Alder: 37 Sivil status: Kjæreste Bosatt: Biri siden 2003 Personellforbundet skal være det foretrukne forbundet for sivilt tilsatte, grenaderer, matroser og lærlinger i forsvarssektoren. For å nå dette målet, vil jeg satse mer på profilering av forbundet. Vervemateriell- og aktiviteter, gjerne spisset inn mot den enkelte avdeling og virksomhet, er ferskvare og må oppdateres kontinuerlig. Vi må også tørre å profilere oss på områder som er interessante og viktige for våre medlemmer, selv om det ikke treffer alle medlemmene samtidig. Som nestleder har jeg de siste fire årene lykkes godt med denne måten å jobbe på. Jeg har blant annet hatt hovedansvaret for forbundets satsing på grenaderer og matroser. I dette arbeidet har jeg bidratt til at grenaderer og matroser i dag er i ferd med å bli grunnstammen i det nye spesialistkorpset. Vi etablerte tidlig en arbeidsgruppe bestående av grenaderer og matroser, som jobbet fram forbundets mål for spesialistkorpset. Deretter jobbet vi aktivt opp mot departementet og Forsvarsstaben for å nå disse målene. Vi avholdt jevnlig informasjonsmøter, hvor vi både informerte medlemmene om status i arbeidet, og fikk innspill på hva vi burde mene om forskjellige alternativer for spesialistordningen. Da departementet sendte sitt forslag videre til Stortinget, deltok vi i Stortingshøringer og hadde møter med partiene hvor vi frontet vår sak. Gjennom hele prosessen har vi informert bredt, både på nett, i Pefo-Magasinet og i sosiale medier. Resultatet av arbeidet vi har lagt ned i dette prosjektet, er at grenaderer og matroser er i ferd med å få sin rettmessige plass i framtidens spesialistkorps. Måten vi har jobbet på i denne prosessen, mener jeg er overførbart til andre satsningsområder. I perioden har jeg også bygget opp et bredt nettverk blant våre tillitsvalgte i Forsvaret, Forsvarsbygg, FFI og NSM. En vanlig tilbakemelding jeg får er at det stilles stadig større krav til våre tillitsvalgte, i takt med at arbeidsgiversiden blir mer profesjonell. Jeg vil derfor satse mer på kompetanseheving av tillitsvalgte, slik at de føler seg trygge på rollen og jobben de skal gjøre for medlemmene. Vi bør tilby våre tillitsvalgte karriereplaner som inneholder både ønskede kompetansekrav og forventninger til gjennomføring av vervet. Slike planer må følges opp med tilbud om kompetansepåfyll tilpasset den enkelte, og andre goder som viser at Personellforbundet setter pris på jobben våre tillitsvalgte gjør. Målet er et mer profesjonelt tillitsvalgtkorps, som i enda større grad settes i stand til å jobbe for medlemmenes og forbundets beste. Satsningsområdene jeg har beskrevet her vil bidra til at Personellforbundet også i framtiden er den foretrukne fagforeningen for våre medlemsgrupper. Med min erfaring som tillitsvalgt, rådgiver og nestleder mener jeg at jeg er den rette personen til å lede Personellforbundet til dette målet. Jeg håper derfor jeg får din tillit til å videreføre arbeidet også i neste periode. 5

6 JON ANDRESEN KANDIDAT TIL LEDER OG FORBUNDSSTYRE Alder: 50 år Sivil status: Skilt, 2 barn (20 og 23 år) Bosatt: Moss Jobbet i Forsvaret i drøye 30 år Organisert i FSTL/Pefo siden Tillitsvalgt i FSTL/Pefo totalt ca 15 år Sommeren 1984 startet jeg i Forsvaret, 15 mnd førstegangstjeneste, nesten 6 år som grenader, så befalsskolen i Luftforsvaret og engasjement som befal. Høsten 1993 søkte jeg sivil stilling på Rygge hovedflystasjon og har siden vært sivilt ansatt i Forsvaret. Samme høst ble jeg HTV for FSTL på Rygge. De første årene var preget av mye utdanning, fra kursvirksomhet til private studier, parallelt med arbeidet i Forsvaret. Jeg satt som HTV fra 1993 til våren 2000, å være tillitsvalgt i denne perioden var krevende, store omstillinger krevde sitt i hele Luftforsvaret og spesielt lokalt på Rygge. Sommeren 2000 kom en forespørsel fra sekretariatet i FSTL om jeg kunne tenke meg en rolle som informasjonsmedarbeider i forbundet. Jeg takket ja, og startet igjen som tillitsvalgt høsten 2000, men denne gangen som heltidsansatt. Dette førte til 3 spennende år i FSTL, som gjorde meg godt kjent med Forsvaret langt utover Rygge og de utfordringene vi der hadde. Etter landsmøtet i 2003 fikk jeg tilbud om å komme tilbake til Forsvaret og velferdstjenesten, som står mitt hjerte veldig nær. Her har jeg vært fra 2003 til dd. med ansvar for det sosial- og kulturfaglige arbeidet i Forsvaret. Hva er så jeg opptatt av? Mennesker er i utgangspunktet spennende, derfor engasjerer omgivelsene meg, ikke bare gjennom jobb og tillitsverv, men også foreningsliv og lokalmiljø ivrer jeg for å bidra med mitt. Vi lever i et samfunn som blir mer og mer komplekst, vi har fått terroren mye tettere på. Det er ikke lenger noen som stiller spørsmål hvilken forsvarsevne vi må ha. I september 2014 fikk renholderne i Forsvarsbygg beskjed via en monitor «les video konferanse» at renholdstjenesten skal utsettes for virksomhetsoverdragelse. Er det slik vi vil ha det? Er det ikke på tide å sette ned foten? Vi har i dag et personell system som har store feil om mangler, men prestisjen er for stor til å endre de prosessene som er satt i gang. Vi har store utfordringer med å ivareta det tilbudet som SPK engang var, dette må trygges. Ny personell og befalsordning (PO/BO) gir også økte utfordringer som vi må ta tak i. Etter min mening er de største midlene forbrukt gjennom de enkelte datautviklingsprosjektene som er gjennomført i Forsvaret. Jeg er ikke sikker på at dette har ført til større forsvarsevne, eller kontroll av vår daglige forvaltning. Personellforbundet i framtiden Jeg ønsker å snu trenden og bli en organisasjon som vokser og som tilbyr medlemmene tillit, trygghet og gode framtidsutsikter. Færre organisere seg, dette er en trend vi også ser øker i Staten, her må vi være på vakt og fortelle viktigheten av å være organisert. Jeg er opptatt av at vi ser på vår egen organisasjon og setter tæring etter næring, men vi må ikke være redde for også å investere for framtiden. Vi må bli mer som en helhet, vi som medlemmer må oppleve at Pefo stiller opp for enkeltmedlemmet på en god måte. Det er viktig med god informasjonsflyt mellom Forbundsstyret, sekretariatet og de tillitsvalgte. Som medlem skal man kunne identifisere seg med de verdier og holdninger Personellforbundet står for. Jeg ønsker at vi gjennomfører en helthetlig organisasjonsutvikling i løpet av den kommende 4-års perioden. Vi må tørre å stille noen ubehagelige spørsmål til oss selv, vi må ha litt is i magen for ikke å binde oss opp i for lange forpliktelser. Har vi råd til å ha en leder og en nestleder som fulltidsansatte i forbundet? Hvor går vi politisk? Tidligere hadde vi en egen politisk ressursgruppe (PRG) denne må vi blåse liv i igjen. Hvordan kan vi utnytte og trekke alle HTVèr og ATVèr mer med i arbeidet som foregår i dag? Vi har fått en ny PO/BO ordning som gir oss noen spennende utfordringer men også muligheter, Pefo må også i mye større grad enn tidligere se på alliansepartnere for framtiden, skulle vi mot formodning ikke øke medlemstallet betraktelig, må det søkes samarbeid med andre. Vi trenger en synlig leder som fronter en organisasjon og helt klart viser hvilken profil Pefo skal ha. En leder må ha et klart budskap for blant annet å skape økt Forsvarsinteresse og debatt. Arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret har ikke lenger noen klar profil og blir for innadrettede og lite synlige i den offentlige debatten her har vi en jobb å gjøre. Min jobb i velferdstjenesten har vært å utvikle strategiske planer og sett inn i krystallkula, det ønsker jeg å ta med meg. Jeg er en person som er opptatt av gode relasjoner og stor sosial trygghet og tilhørighet, dette ønsker jeg å ta med meg inn i jobben som leder av forbundet. 6

7 KANDIDAT TIL LEDER OG FORBUNDSSTYRE RIGMOR CHRISTENSEN Jeg arbeider som underdirektør i Forsvarsstabens personellavdeling, HMS-seksjonen. Jeg har helsefaglig bakgrunn med sykepleie, administrasjons- og arbeidshelsestudier. I årene tok jeg dessuten Videreutdanning for sivile ved Forsvarets høyskole (FHS) og modulen Virksomhetsstyring ved FHS/Stabsskolen. Jeg startet i Forsvarets overkommando (FO) i FO ble omorganisert til Forsvarsstaben i I årene var jeg leder av HMS-seksjonen i Forsvarets personelltjenester (FPT), før jeg igjen kom til FST i Fra høsten 2011 til høsten 2013 var jeg omstillingstillitsvalgt (OMTV) i Pefo. Dette var en hyggelig og lærerik erfaring, hvor jeg ble enda bedre kjent med hvordan forbundet jobber. Min arbeids- og organisasjonserfaring har medført at jeg er godt kjent med Forsvarets organisering og styring og har etablert et stort nettverk. Mitt forhold til Personellforbundet: Jeg har vært medlem av Personellforbundet siden jeg ble ansatt i Forsvaret i 1999 og var styremedlem i Pefo/Stor-Oslo i årene Jeg er godt fornøyd med de utviklingsmulighetene Personellforbundet har tilbudt meg som medlem. Kursaktiviteten er noe av det viktigste Pefo gjør for sine medlemmer. Jeg har selv deltatt på flere Pefo-kurs, har også vært med på å arrangere flere kurs. Alder: 54 år Sivil status: Gift. 2 voksne barn Bosatt: Bærum siden 1999 Fagforeningsarbeid blir, etter min mening, bare viktigere og viktigere i et arbeidsliv som blir stadig travlere. I en tid hvor det individuelle blir dyrket er det viktig å ikke glemme de kollektive verdier og den kraft vi sammen kan utgjøre i en fagforening. Det å få delta i videreutviklingen av Personellforbundet, er kjempespennende. Ikke minst det å få komme ut og treffe tillitsvalgte og medlemmer, hvor jeg ønsker å bidra med opplæring og engasjement. Personellforbundet har som formål å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser, samt trygghet i arbeidssituasjonen. I disse tider med stadige og til dels parallelle omstillinger, ser jeg det som viktig å ivareta og fremme de sivile og vervedes rettigheter. Omstillingene medfører konsekvenser og belastninger i en fra før travel arbeidssituasjon. Da er det viktig å være organisert og ha god støtte fra en solid og dyktig arbeidstakerorganisasjon. Jeg er opptatt av at alle tilsatte i Forsvaret skal ha likeverdige muligheter til kompetanse- og karriereutvikling. Vi må holde høyt i hevd og stadig minne om Retningslinjer for fastsettelse av sivile og militære stillinger (2007), hvor det blant annet framgår: «bør stillinger hvor det i all hovedsak etterspørres sivilfaglig kompetanse fortrinnsvis besettes sivilt. Det skal særlig legges vekt på at stillinger hvor det er hensiktsmessig med kontinuitet besettes med sivilt personell» og videre: sakelig består av sivilt ansatte.» Husk at ca. en tredel av Forsvarets ansatte er sivile. Forsvarssjefen har tidligere uttalt at selv om Forsvaret er en militær organisasjon, er vi avhengig av kompetansen som sivilt ansatte besitter. For Forsvaret er alle ansatte like viktige. Dette er gode ord å ha med videre for våre medlemmer. Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom kongressene. Det er de som skal fatte prinsipielle vedtak hvor politikker og planer meisles ut. Det vil være leders og nestleders ansvar å iverksette forbundsstyrets vedtak i kongressperioden. Et godt samarbeid her er svært viktig. Som leder, eventuelt forbundsstyremedlem, vil jeg arbeide for og bidra til at Pefo skal legge gode planer og iverksette disse til medlemmenes beste. Det er viktig å huske på alle medlemmer, uansett organisatorisk eller geografisk tilhørighet, skal ha de samme påvirkningsmuligheter og samme oppfølging økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. I denne forbindelse vil evaluering av dagens organisering også være viktig. Mine mål for Personellforbundet: Jeg ønsker jeg å bidra til at Personellforbundet jobber godt og aktivt ut mot alle sine medlemmer, med aktiviteter som kurs, medlemsmøter, drøftinger, forhandlinger og lønnsarbeid. Jeg ønsker å bidra til at Pefo aktivt bidrar i Forsvarssektorens planarbeid og HR-arbeid og at Pefo hele tiden følger opp de siviles rolle og plass i Forsvarssektoren. Jeg ønsker å bidra til at Pefo blir en kraftfull stemme inn i YS-systemet og at vi også er med og bidrar til å utvikle YS som hovedsammenslutning. 7

8 JOHAN HOVDE KANDIDAT TIL LEDER Etter over 20 år i Forsvaret, og like mange i Pefo som medlem og tillitsvalgt på ulike nivåer, er jeg nå klar for nye utfordringer. Alder: 46 Sivil status: Gift, 3 barn. Bosatt: Bærum siden 1991 Jeg er i dag senioringeniør og jobber som NK i Kampvognprosjektet i Forsvarets logistikkorganisasjon. Før denne stillingen var jeg sjef for virksomhetsstyringsseksjon i Divisjon for Felleskapasiteter i FLO. Det vil si de siste fire og halvt årene har jeg jobbet mye med styring og ledelse, ja også omstillingsarbeid. Dette, sammen med min utdannelse, master i militær ledelse fra Forsvarets høyskole Stabs og Masterstudie, har gitt meg en unik innsikt i kompleksiteten innenfor forsvarssektoren generelt og Forsvaret spesielt. Forsvarssektoren har vært, og er under stadig omstilling. Vi kaller oss for omstillingstrøtte, kanskje med rette. Effektiviserings- og avbyråkratiseringstiltak har kommet inn som erstatningssord for dette. Forsvarssektoren generelt, men Forsvaret spesielt er inne i en spennende utviklingsfase, det skal legges en ny langtidsplan for Forsvaret, FD har bedt McKinsey se på all støttevirksomhet i sektoren vår. Dette kommer til å påvirke oss på en eller annen måte. Det er derfor viktig at vi som ansatte i Forsvaret og forsvarssektoren innehar relevant og riktig kompetanse for å møte disse utfordringene. Innenfor forsvarsektoren opplever vi at andre aktører utenfor vår sektor mener de kan gjøre vårt arbeid både billigere og bedre. Dette er en alvorlig utfordring jeg synes er veldig spennende og vil jobbe med. Vi som arbeidstaker-organisasjon må jobbe aktivt med våre arbeidsgivere for å finne de beste løsningene for våre medlemmer. Kursing og kompetanseheving er ett område som jeg spesielt brenner for. Vi i Pefo organiserer ett mangfold av medlemmer. Jeg ønsker at våre tillitsvalgte skal fremstå med best mulig kompetanse knyttet til å utøve er svært viktig verv. Vi skal tilby en kursportefølje som tiltrekker seg det mangfold av medlemmer som vi organiserer. Vi skal utdanne enda flere tillitsvalgte, vi skal være stolte av å bære tillitsvalgt hatten vår. Personellforbundets sekretariat er en viktig ressurs som skal være synlige og aktive. Jeg ville jobbe aktivt for at sekretariatet blir en enda viktigere aktør i arbeidet for videreutvikling av Pefo. Vi skal oppsøke og være med på å påvirke våre arbeidsgiver i en retning som gir våre medlemmer et forutsigbart arbeidsliv. Jeg vil jobbe aktivt for at Personellforbundet skal fremstå som profesjonelle i alle ledd. Nå som jeg stiller som kandidat til ledervervet i Pefo er det nettopp fordi jeg ønsker at vi som er medlemmer skal få en best mulig hverdag og et forutsigbart yrkesliv. Vi som har vårt daglige virke i forsvarssektoren skal være stolte av at vi jobber her. Jeg ønsker vi skal bli den arbeidstakerorganisasjonen som alle vil være en del av, medlemmene er våre viktigste ambassadører. Vi skal bli førstevalget. Vi skal kunne gå på jobben å vite at det jeg bidrar med er viktig for andre i samfunnet. Dette vil jeg bidra til, derfor stiller jeg som lederkandidat i Personellforbundet. 8

9 KANDIDAT TIL NESTLEDER OG FORBUNDSSTYRET BODIL KARLSEN Som sittende styremedlem av Forbundsstyre (FS) den siste fireårsperioden, stiller jeg nå til valg som nestleder av Personellforbundet(Pefo). Dette fordi jeg inderlig brenner for å bidra på heltid til videreutvikling av Pefo i takt med utviklingen i Forsvarssektoren. Jeg ønsker at vi snarlig skal nå de mål vi har foreslått i Prinsipprogrammet for , gjennom konkret å gå fra ord til handling. Våre kortsiktige og langsiktige mål er realistiske og oppnås best gjennom et godt samarbeid på alle nivå i forbundet. Prinsipprogrammet er som kjent på høring frem til det vedtas på kongressen, så bruk din medbestemmelse og spill inn dine gode forslag til fremtidens utvikling av Pefo du også! Jeg ønsker som nestleder spesielt å bidra til at: våre medlemmer og tillitsvalgte får relevant kompetanseheving og utdanning slik at de kan være en ressurs og ettertraktet våre medlemmer og tillitsvalgte i Forsvarssektoren alltid er så fornøyde at de fremsnakker Pefo og rekrutterer nye medlemmer våre tillitsvalgte også skal spille våre arbeidsgivere gode, være på lag, men samtidig sørge for at Pefos medlemmer har et forutsigbart og trygt arbeidsliv alle arbeidstakere i Forsvarssektoren, sivile og militære, får likeverdige arbeidsvilkår og muligheter selv etter McKinsey-rapportene og i de neste omorganiseringene ledelsen og sekretariatet får et godt arbeidsklima internt og mot tillitsvalgte og medlemmer Alder: 58 Sivil status: Skilt Barn: 2 voksne barn, ett barnebarn siden 1998 Engasjert i Pefo siden Bred erfaring innen forsvarsektoren, både nasjonalt, internasjonalt og ledelse. Derunder fagområdet forvaltning av personell til internasjonale operasjoner (INTOP). Dette har blant annet gitt meg mulighet til å delta i mange nasjonale arbeidsgrupper på tvers av Forsvaret: Deltatt i utarbeidelsen St.meld.nr. 34, Veteranmeldingen og Regjeringens Handlingsplan (RHP) I tjeneste for Norge. Ledet prosjektet T-49 og bidratt med utvikling og videreføring av INTOPS regnskapet til SAP i P2813 (HRM i FIF) på Langkaia. FPVS representant i Forsvarssjefens Helserisiko monitoreringsgruppe, HRMG. Gjennom alle år i Forsvaret har jeg benyttet meg av de relevante utdanningsmulighetene Forsvaret kunne gi meg, både HMS, LUPRO, DHRM og mange fagkurs. Jeg er også utdannet og sertifisert som Pårørendekontakt(PK) for Hæren, og har vært aktivisert som PK i tre skarpe hendelser i INTOPS. Og sist men ikke minst har jeg siden 1998 vært tillitsvalgt i ulike verv lokalt og sentralt for FSTL/Pefo, med påfølgende kurs og utdanninger i regi av forbundet, samt YS Stat Topptillitsvalgt utdanning. Noen sier; En gang tillitsvalgt - Alltid tillitsvalgt! Og jeg er helt enig-det er i blodet! 9

10 EIVIND OLSEN KANDIDAT TIL NESTLEDER Nå er jeg klar for nye utfordringer. Etter å ha vært aktiv i Pefo i over 10 år er jeg nå klar og motivert for å stille som nestleder i Pefo. Alder: 41 år Sivil status: Gift, 3 barn Bosatt: Vestby over 10 år Jeg har vært HTV, sittet i Forbundsstyret og de siste tre årene har jeg vært ansatt i sekretariatet som rådgiver. Det har vært en utrolig spennende og lærerik tid. Jeg har opparbeidet meg et stort og godt nettverk blant våre medlemmer og ikke minst hos Arbeidsgiver og YS. Jeg har også hatt gleden av å få treffe flere politikere, noe som er viktig for å kunne fremme saker vi arbeider med. I perioden som rådgiver har jeg også tatt utdanning, noe som har gitt meg ny kunnskap og en bredere plattform. Som rådgiver har jeg også fått være med på mange interessante oppgaver. Erfaringene og kunnskapen jeg har tilegnet meg, ønsker jeg og utnytte videre i Pefo. For å fremforhandle og få til gode løsninger for våre medlemmer er jeg opptatt av å ha kontakt med de som vet hvor skoen trykker. De beste løsninger skapes med kunnskap, samarbeid og gode strategi. Det å forhandle og drøfte seg frem til gode resultater på vegne av våre medlemmer har vært både lærerikt og utfordrende, men også gitt meg ekstra energi til å satse videre. Som nestleder vil jeg være en samarbeidspartner og støttespiller for leder. Jeg vil jobbe aktivt for å gjennomføre det som kongressen og FS beslutter, dette i samarbeid med de ansatte i Pefo og de tillitsvalgte. Jeg vil arbeide for at Pefo skal bli gode på formidling, kommunikasjon og samhandling. Vi må være mer ute blant medlemmene og de tillitsvalgte, så vi til enhver tid er oppdatert på hva som opptar våre medlemmer. De viktigste satsingsområdene i neste fireårsperiode mener jeg er pensjonsordningen, fortsatt fokus på medlemmenes lønns og arbeidsvilkår for å trygge økonomisk utvikling og sikre våre rettigheter som ansatte i staten og Forsvaret. Jeg vil jobbe for at Pefo skal bli mer tydelig og synlig, samt at vi skal være et forbund som følger med i tiden og gjerne ligger i forkant av det som vil skje. STEIN-INGE ABELVIK Alder: 38 år Bosatt: Lillestrøm i ca.15 år Jeg jobbet ca.18 år i Forsvaret hvorav 3 år som FRITV i Personellforbundet og resten innen personellforvaltning forskjellige steder i Forsvaret. Jeg har vært innom alt fra saksbehandler til kontorsjef innen HR. Jeg er nå HR rådgiver/personalsjef i LOS Programmet i Forsvaret. I perioden var jeg, i tillegg til å være FRITV, HTV i FSAN, FPK og FHS. Jeg har alltid vært i verv i Pefo eller i forskjellige styrer i lokalavdelinger. Jeg er en positiv, energisk, lojal og lett person å samarbeide med. Jeg føler selv jeg er flink til å skille mellom sak og person. Jeg kjenner ledelsen og sekretariatet i Pefo veldig godt, samt de fleste i dagens Forbundsstyret. Nå når det er kongress så ønsker jeg å komme inn i Forbundsstyret for å kunne være med på blant annet å påvirke hvordan Personellforbundet skal bli i fremtiden og hvilken vei vi skal ta. 10

11 ELLEN BELSOM Jeg har jobbet i Forsvarsbygg, Skifte eiendom siden Min formelle ballast består av en cand.mag grad inneholdende filosofi, jus, sosiologi og miljøforvaltning. I tillegg er jeg autorisert regnskapsfører, og har en datautdanning. På fritiden sommerstid sitter jeg helst i en liten båt i Steigen og fisker torsk og sei. Jeg har i min yrkeskarriære stort sett jobbet med eiendom, ispedd noe drift av barnehager, kantiner og andre velferds- og servicetjenester. Jeg har jobbet som kontorassistent, som mellomleder og som leder. Jeg har jobbet i enmannsbedrift og jeg i større organisasjoner. I både privat og offentlig sektor. I min jobb i Forsvarsbygg er jeg prosjektleder. Har her drevet med eiendomsutvikling og salg, og også en god del med rive- og sikringsprosjekter. Den største oppgaven så langt har vært å legge ned samtlige nyere stasjonære kystfort; LLKA-fortene i nær samarbeid med FLO. Alder: 55 Sivil status: Gift, 2 voksne barn og 3 barnebarn. Bosatt: Bodø Det jeg kan tilby PEFO er en humørfylt tillitsvalgt med: Allsidig bakgrunn fra privat og offentlig sektor Erfaring fra begge sider av forhandlingsbordet Jobberfaring fra hele landet Samarbeidserfaring Forsvaret og Forsvarsbygg (LLKA-prosjektet) SVERRE JOHAN ENGHAUG Jobber i dag som økonomirådgiver i Luftforsvarsstaben. Har jobbet i Forsvaret siden Ble ansatt i Heimevernet, og fra 2008 i Luftforsvaret, som virksomhetskontroller med Flyplassdrift som hovedområde. Etter omstillingen og nedleggelsen av 137 Luftving på Rygge fikk jeg stillingen jeg har i dag. Før dette jobbet jeg i privat sektor, med bred erfaring som arbeidsgiver og styring/administrasjon av bedrifter. I tillegg har jeg en del andre verv i Moss- og Rygge Forsvarsforening, NROF, og i en lokal pistolklubb. Jeg er også en ivrig deltager i egne barns idrett og fritid. Jeg har vært tillitsvalgt for Pefo i Luftforsvaret fra 2008 og frem til og med våren Mesteparten av tiden har jeg vært både ATV og HTV. Vervet som tillitsvalg har vært lærerikt og spennende. I perioden har jeg rukket å delta i Luftforsvarets omstilling, ny DiF struktur og flere lønnsoppgjør for å nevne noe. Samtidig har jeg deltatt i arbeidsgrupper i Pefo for å utvikle foreningen videre. Alder: 43 år Sivil status: Samboer, 2 barn Bosatt: Moss Gjennom arbeidet som tillitsvalgt har jeg også sett at Pefo bør endres. Pefo skal markere seg tydeligere i flere saker. Ikke bare forvalte og saksbehandle forslag og endringer fra arbeidsgiversiden, men også tydelig ta grep om politiske saker som påvirker medlemmene våre. Jeg mener det er viktig at Pefo blir mer synlig for våre medlemmer i media, og igjennom dette at identiteten til foreningen skjerpes og spisses. For at vi skal fremstå som det naturlige valget for personell i alle våre DIF og etater, må vi har dyktige tillitsvalgte. Gode løsninger frembrakt av våre tillitsvalgte er det beste redskapet for verving økning av medlemmer. Dagens trend må brytes. Dette skjer lokalt, og innsatsen må styrkes. Forbundsstyret skal sørge for at kongressens vedtak fylles og at foreningen ledes på en god måte. FS skal også peke ut retningen i viktige spørsmål, både av prinsipiell og operasjonell karakter. Jeg vil sørge for at dette gjennomføres, på en proaktiv og etterrettelig måte. 11

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9 101 bladet for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2008 Det våres Forsvaret har ingen seniorpolitikk Ledersamling side 8-9 Forsvarsbygg side 13 side 6 Redaktøren Slipp fangene

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. mars 2006 ved Generalmajor Espen Amundsen Sjef Personell, økonomi og styring i Forsvarsstaben

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. mars 2006 ved Generalmajor Espen Amundsen Sjef Personell, økonomi og styring i Forsvarsstaben Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. mars 2006 ved Generalmajor Espen Amundsen Sjef Personell, økonomi og styring i Forsvarsstaben 1 Foto: A. Nenseth, Oslo Militære Samfund DEN NYE PERSONELLDIMENSJONEN

Detaljer

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons-

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons- Aktuelt Felles nordisk slag for golf side 13 Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Nr. 3 desember 2005 Årg. 11 Stein Aasgaard: - LA skal være

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

101 BLADET. 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler. side 2 side 4 side 7

101 BLADET. 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler. side 2 side 4 side 7 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2005 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler side 2 side 4 side 7 Redaktøren 101

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer