PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET"

Transkript

1 PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

2 VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene i komiteen skulle delta på alle møtene for å ha best mulig oversikt over arbeidet. Det har blitt noen endringer underveis, og komiteen det siste halvår har bestått av 4 medlemmer: Leder: Elisabeth Midtun Nornes Oddhild Borge Ann Karin Meyer Wenche Molstad Valgkomiteens mål Valgkomiteens overordnet mål er å komme med forslag til ett team med leder, nestleder og Forbundsstyre med vara som: Jobber godt sammen Er synlig ovenfor medlemmer Er synlig ovenfor arbeidsgiver Representere strukturen i Forsvarssektoren Kjønnssammensetning Geografisk spredning Forskjellig fagbakgrunn Alder Personlighet Valgkomiteens arbeid Vi ba tidlig om å få innmeldt kandidater fra medlemmene, her har vi brukt HTV og Lokale Ledd for å få ut informasjon i hele organisasjonen. Vi har presentert oss i Pefo magasinet, Pefo kortnytt, Forbundsstyremøter og telefonkontakt. Valgkomiteen har fått inn mange gode forslag på kandidater. Vi har gjennomført intervjuer/samtaler med alle kandidatene for å sette sammen det teamet vi vil foreslå til å lede Pefo de neste 4 år. Komiteen har lagt vekt på åpenhet derfor vil vi presentere alle kandidater i denne brosjyren. I neste Pefo magasin vil du finne valgkomiteens forslag til innstilling. Vi ber alle som er medlemmer av Pefo, å benytte muligheten de har, til å påvirke sine representanter de har på Kongressen til å velge det beste teamet som kan gi Pefo den nødvendige fart inn i en utfordrende tid for Forsvarssektoren.

3 KANDIDATER TIL FORBUNDS- STYRET

4 KNUT RINGEN KANDIDAT TIL LEDER Alder: 48 Sivil status: Gift, ett barn Bosatt: Asker siden 1988 Siden sommeren 2011 har jeg hatt gleden av å være forbundsleder i Personellforbundet Dette har vært en spennende og utfordrende tid hvor mye bra fagforeningsarbeid har blitt gjort. Dette er arbeidsoppgaver jeg ønsker å jobbe videre med. Jeg mener jeg har gode forutsetninger til å lykkes om jeg får fornyet tillit på kongress i år. Startet i Forsvaret som sivilt tilsatt vikar i 1985, ved daværende Forsvarets overkommando (FO) på Huseby. Siden har jeg vært i Forsvaret, kun avbrutt av førstegangstjenesten og en runde i UNIFIL i Libanon i I forbindelse med at jeg skulle tjenestegjøre i Libanon, valgte jeg å bli medlem av FSTL. Da hovedsakelig for de gode forsikringsordningene, samt det faktum at FSTL ikke var direkte tilknyttet et politisk parti. Da jeg kom tilbake til FO kom jeg i kontakt med den lokale avdelingen, som fungerte meget godt. Det ble en positiv opplevelse. Da jeg senere ble spurt om å delta i styrearbeidet var svaret enkelt for meg. Siden har det blitt mange tillitsverv i FSTL og siden Pefo. Jeg ledet FSTL på Huseby under avviklingen av FO for senere å ta over som leder av Oslo avdelingen. Jeg har også vært HTV i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ved opprettelsen av denne organisasjonen, fikk da oppleve hvordan den endret form og struktur gjennom flere omstillinger. Ivaretagelse av Pefos medlemmer var viktig for meg, heldigvis klarte vi å finne nye jobber til de aller fleste i denne tøffe perioden. Det var kanskje denne erfaringen med omstilling som gjorde at jeg fikk en forespørsel fra daværende leder, Edvin Værøy om jeg kunne tenke meg vervet som omstillingstillitsvalgt (OMTV). Dette ville bety at jeg ville jobbe med omstilling på heltid. Dette var en spennende og stor utfordring, som jeg valgte og takket ja til. I 2011 signaliserte Værøy at han ville går av med pensjon og valgkomiteen spurte om jeg kunne tenke meg å ta over som leder av forbundet. Nok en stor oppgave, som jeg etter nøye vurderinger og samtaler med familien, sa meg villig til. Fire spennende og utfordrende år har gått. Mye har skjedd i forsvarssektoren, og tilpasninger har vært nødvendig. Som leder tenker jeg det viktigste jeg kan gjøre er å legge forholdene til rette for at våre dyktige tillitsvalgte får utført sine verv. Det er de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som møter våre medlemmer og de utfordringer de måtte ha. Da er min oppgave og sørge for at de får den hjelp og støtte de trenger, når de trenger det. Etter snart 30 år som sivilt tilsatt i Forsvaret, med forskjellige tillitsverv fra nesten første dag, vet jeg hvor viktig nærhet og støtte fra sentralt hold er. Det har også vært viktig for meg å høre hva medlemmene ønsker og forventer av oss, derfor startet vi opp med medlemsundersøkelser allerede i 2011 for å finne forbedringspotensialer. Disse undersøkelsene har dannet noe av grunnlag for utviklingen til forbundet. En av de tingene som mange etterspurte var mer relevant informasjon. Her har vi gjort store endringer med ny hjemmeside og ikke minst en kollega som kun jobber med informasjonsarbeid. Det å lede en stor og sammensatt fagforening med mange forskjellige personellkategorier, innen hele forsvarsektoren er spennende, men også på mange måter utfordrende. Mine fire år som OMTV har kommet godt med, men ledervervet er så mye mer en det. Jeg har nå et solid nettverk blant etatsledelsene og politisk ledelse. Det blir mange store oppgaver å ta fatt på de neste fire år. En av de største blir pensjonsordningen for offentlig ansatte. Det skjer også store endringer i arbeidslivet, hvor for eksempel ny arbeidsmiljølov vi komme til å få stor betydning. Det var også et forlik om offentlig tjenestepensjon som kom svært uheldig ut for mange offentlig tilsatte. Denne ordningen skal evalueres i 2017 og vil få stor betydning for alle som er født etter Dette vil få svært stor betydning for mange av oss, alle virkemidler må brukes for å sikre en god nok pensjon også i fremtiden. Krav til omstilling og effektivisering innen forsvarsektoren kommer til å øke i takt med de stadig økte driftskostnadene, dette parallelt med høy sannsynlighet for flat tildeling på forsvarsbudsjettet. Mange av disse utfordringene er vi allerede godt i gang å jobbe med, det vil være synd å slippe dette nå. Jeg er stolt av forbundet, og jeg vet ledelsen på forskjellige nivåer anser Personellforbundet, og forbundets tillitsvalgte, som dyktige og løsningsorienterte. Min motivasjon for å lede forbundet, også de neste fire årene, er svært stor. Jeg håper på fornyet tillitt, slik at jeg kan ta fatt på de oppgavene som ligger foran oss de neste fire årene. 4

5 KANDIDAT TIL LEDER OG NESTLEDER EIRIK GULLORD Personellforbundet står overfor betydelige utfordringer, men også betydelige muligheter, i perioden Forsvarssektoren vil være i omstilling i overskuelig framtid. Regjeringens prosjekt med fornying, forenkling og forbedring vil først og fremst ramme fagområder hvor sivilt tilsatte er i flertall. Det betyr at Personellforbundet fortsatt må være i forkant på omstillingskompetanse. Jeg vil videreutvikle sekretariatet slik at vi i perioden kan gi solid støtte til de av våre medlemmer og tillitsvalgte som står i omstilling. Samtidig vil jeg satse på medlemsrekruttering. Medlemstallet er styrende for hvor store ressurser vi som forbund kan bruke på våre medlemmer og tillitsvalgte. Alder: 37 Sivil status: Kjæreste Bosatt: Biri siden 2003 Personellforbundet skal være det foretrukne forbundet for sivilt tilsatte, grenaderer, matroser og lærlinger i forsvarssektoren. For å nå dette målet, vil jeg satse mer på profilering av forbundet. Vervemateriell- og aktiviteter, gjerne spisset inn mot den enkelte avdeling og virksomhet, er ferskvare og må oppdateres kontinuerlig. Vi må også tørre å profilere oss på områder som er interessante og viktige for våre medlemmer, selv om det ikke treffer alle medlemmene samtidig. Som nestleder har jeg de siste fire årene lykkes godt med denne måten å jobbe på. Jeg har blant annet hatt hovedansvaret for forbundets satsing på grenaderer og matroser. I dette arbeidet har jeg bidratt til at grenaderer og matroser i dag er i ferd med å bli grunnstammen i det nye spesialistkorpset. Vi etablerte tidlig en arbeidsgruppe bestående av grenaderer og matroser, som jobbet fram forbundets mål for spesialistkorpset. Deretter jobbet vi aktivt opp mot departementet og Forsvarsstaben for å nå disse målene. Vi avholdt jevnlig informasjonsmøter, hvor vi både informerte medlemmene om status i arbeidet, og fikk innspill på hva vi burde mene om forskjellige alternativer for spesialistordningen. Da departementet sendte sitt forslag videre til Stortinget, deltok vi i Stortingshøringer og hadde møter med partiene hvor vi frontet vår sak. Gjennom hele prosessen har vi informert bredt, både på nett, i Pefo-Magasinet og i sosiale medier. Resultatet av arbeidet vi har lagt ned i dette prosjektet, er at grenaderer og matroser er i ferd med å få sin rettmessige plass i framtidens spesialistkorps. Måten vi har jobbet på i denne prosessen, mener jeg er overførbart til andre satsningsområder. I perioden har jeg også bygget opp et bredt nettverk blant våre tillitsvalgte i Forsvaret, Forsvarsbygg, FFI og NSM. En vanlig tilbakemelding jeg får er at det stilles stadig større krav til våre tillitsvalgte, i takt med at arbeidsgiversiden blir mer profesjonell. Jeg vil derfor satse mer på kompetanseheving av tillitsvalgte, slik at de føler seg trygge på rollen og jobben de skal gjøre for medlemmene. Vi bør tilby våre tillitsvalgte karriereplaner som inneholder både ønskede kompetansekrav og forventninger til gjennomføring av vervet. Slike planer må følges opp med tilbud om kompetansepåfyll tilpasset den enkelte, og andre goder som viser at Personellforbundet setter pris på jobben våre tillitsvalgte gjør. Målet er et mer profesjonelt tillitsvalgtkorps, som i enda større grad settes i stand til å jobbe for medlemmenes og forbundets beste. Satsningsområdene jeg har beskrevet her vil bidra til at Personellforbundet også i framtiden er den foretrukne fagforeningen for våre medlemsgrupper. Med min erfaring som tillitsvalgt, rådgiver og nestleder mener jeg at jeg er den rette personen til å lede Personellforbundet til dette målet. Jeg håper derfor jeg får din tillit til å videreføre arbeidet også i neste periode. 5

6 JON ANDRESEN KANDIDAT TIL LEDER OG FORBUNDSSTYRE Alder: 50 år Sivil status: Skilt, 2 barn (20 og 23 år) Bosatt: Moss Jobbet i Forsvaret i drøye 30 år Organisert i FSTL/Pefo siden Tillitsvalgt i FSTL/Pefo totalt ca 15 år Sommeren 1984 startet jeg i Forsvaret, 15 mnd førstegangstjeneste, nesten 6 år som grenader, så befalsskolen i Luftforsvaret og engasjement som befal. Høsten 1993 søkte jeg sivil stilling på Rygge hovedflystasjon og har siden vært sivilt ansatt i Forsvaret. Samme høst ble jeg HTV for FSTL på Rygge. De første årene var preget av mye utdanning, fra kursvirksomhet til private studier, parallelt med arbeidet i Forsvaret. Jeg satt som HTV fra 1993 til våren 2000, å være tillitsvalgt i denne perioden var krevende, store omstillinger krevde sitt i hele Luftforsvaret og spesielt lokalt på Rygge. Sommeren 2000 kom en forespørsel fra sekretariatet i FSTL om jeg kunne tenke meg en rolle som informasjonsmedarbeider i forbundet. Jeg takket ja, og startet igjen som tillitsvalgt høsten 2000, men denne gangen som heltidsansatt. Dette førte til 3 spennende år i FSTL, som gjorde meg godt kjent med Forsvaret langt utover Rygge og de utfordringene vi der hadde. Etter landsmøtet i 2003 fikk jeg tilbud om å komme tilbake til Forsvaret og velferdstjenesten, som står mitt hjerte veldig nær. Her har jeg vært fra 2003 til dd. med ansvar for det sosial- og kulturfaglige arbeidet i Forsvaret. Hva er så jeg opptatt av? Mennesker er i utgangspunktet spennende, derfor engasjerer omgivelsene meg, ikke bare gjennom jobb og tillitsverv, men også foreningsliv og lokalmiljø ivrer jeg for å bidra med mitt. Vi lever i et samfunn som blir mer og mer komplekst, vi har fått terroren mye tettere på. Det er ikke lenger noen som stiller spørsmål hvilken forsvarsevne vi må ha. I september 2014 fikk renholderne i Forsvarsbygg beskjed via en monitor «les video konferanse» at renholdstjenesten skal utsettes for virksomhetsoverdragelse. Er det slik vi vil ha det? Er det ikke på tide å sette ned foten? Vi har i dag et personell system som har store feil om mangler, men prestisjen er for stor til å endre de prosessene som er satt i gang. Vi har store utfordringer med å ivareta det tilbudet som SPK engang var, dette må trygges. Ny personell og befalsordning (PO/BO) gir også økte utfordringer som vi må ta tak i. Etter min mening er de største midlene forbrukt gjennom de enkelte datautviklingsprosjektene som er gjennomført i Forsvaret. Jeg er ikke sikker på at dette har ført til større forsvarsevne, eller kontroll av vår daglige forvaltning. Personellforbundet i framtiden Jeg ønsker å snu trenden og bli en organisasjon som vokser og som tilbyr medlemmene tillit, trygghet og gode framtidsutsikter. Færre organisere seg, dette er en trend vi også ser øker i Staten, her må vi være på vakt og fortelle viktigheten av å være organisert. Jeg er opptatt av at vi ser på vår egen organisasjon og setter tæring etter næring, men vi må ikke være redde for også å investere for framtiden. Vi må bli mer som en helhet, vi som medlemmer må oppleve at Pefo stiller opp for enkeltmedlemmet på en god måte. Det er viktig med god informasjonsflyt mellom Forbundsstyret, sekretariatet og de tillitsvalgte. Som medlem skal man kunne identifisere seg med de verdier og holdninger Personellforbundet står for. Jeg ønsker at vi gjennomfører en helthetlig organisasjonsutvikling i løpet av den kommende 4-års perioden. Vi må tørre å stille noen ubehagelige spørsmål til oss selv, vi må ha litt is i magen for ikke å binde oss opp i for lange forpliktelser. Har vi råd til å ha en leder og en nestleder som fulltidsansatte i forbundet? Hvor går vi politisk? Tidligere hadde vi en egen politisk ressursgruppe (PRG) denne må vi blåse liv i igjen. Hvordan kan vi utnytte og trekke alle HTVèr og ATVèr mer med i arbeidet som foregår i dag? Vi har fått en ny PO/BO ordning som gir oss noen spennende utfordringer men også muligheter, Pefo må også i mye større grad enn tidligere se på alliansepartnere for framtiden, skulle vi mot formodning ikke øke medlemstallet betraktelig, må det søkes samarbeid med andre. Vi trenger en synlig leder som fronter en organisasjon og helt klart viser hvilken profil Pefo skal ha. En leder må ha et klart budskap for blant annet å skape økt Forsvarsinteresse og debatt. Arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret har ikke lenger noen klar profil og blir for innadrettede og lite synlige i den offentlige debatten her har vi en jobb å gjøre. Min jobb i velferdstjenesten har vært å utvikle strategiske planer og sett inn i krystallkula, det ønsker jeg å ta med meg. Jeg er en person som er opptatt av gode relasjoner og stor sosial trygghet og tilhørighet, dette ønsker jeg å ta med meg inn i jobben som leder av forbundet. 6

7 KANDIDAT TIL LEDER OG FORBUNDSSTYRE RIGMOR CHRISTENSEN Jeg arbeider som underdirektør i Forsvarsstabens personellavdeling, HMS-seksjonen. Jeg har helsefaglig bakgrunn med sykepleie, administrasjons- og arbeidshelsestudier. I årene tok jeg dessuten Videreutdanning for sivile ved Forsvarets høyskole (FHS) og modulen Virksomhetsstyring ved FHS/Stabsskolen. Jeg startet i Forsvarets overkommando (FO) i FO ble omorganisert til Forsvarsstaben i I årene var jeg leder av HMS-seksjonen i Forsvarets personelltjenester (FPT), før jeg igjen kom til FST i Fra høsten 2011 til høsten 2013 var jeg omstillingstillitsvalgt (OMTV) i Pefo. Dette var en hyggelig og lærerik erfaring, hvor jeg ble enda bedre kjent med hvordan forbundet jobber. Min arbeids- og organisasjonserfaring har medført at jeg er godt kjent med Forsvarets organisering og styring og har etablert et stort nettverk. Mitt forhold til Personellforbundet: Jeg har vært medlem av Personellforbundet siden jeg ble ansatt i Forsvaret i 1999 og var styremedlem i Pefo/Stor-Oslo i årene Jeg er godt fornøyd med de utviklingsmulighetene Personellforbundet har tilbudt meg som medlem. Kursaktiviteten er noe av det viktigste Pefo gjør for sine medlemmer. Jeg har selv deltatt på flere Pefo-kurs, har også vært med på å arrangere flere kurs. Alder: 54 år Sivil status: Gift. 2 voksne barn Bosatt: Bærum siden 1999 Fagforeningsarbeid blir, etter min mening, bare viktigere og viktigere i et arbeidsliv som blir stadig travlere. I en tid hvor det individuelle blir dyrket er det viktig å ikke glemme de kollektive verdier og den kraft vi sammen kan utgjøre i en fagforening. Det å få delta i videreutviklingen av Personellforbundet, er kjempespennende. Ikke minst det å få komme ut og treffe tillitsvalgte og medlemmer, hvor jeg ønsker å bidra med opplæring og engasjement. Personellforbundet har som formål å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser, samt trygghet i arbeidssituasjonen. I disse tider med stadige og til dels parallelle omstillinger, ser jeg det som viktig å ivareta og fremme de sivile og vervedes rettigheter. Omstillingene medfører konsekvenser og belastninger i en fra før travel arbeidssituasjon. Da er det viktig å være organisert og ha god støtte fra en solid og dyktig arbeidstakerorganisasjon. Jeg er opptatt av at alle tilsatte i Forsvaret skal ha likeverdige muligheter til kompetanse- og karriereutvikling. Vi må holde høyt i hevd og stadig minne om Retningslinjer for fastsettelse av sivile og militære stillinger (2007), hvor det blant annet framgår: «bør stillinger hvor det i all hovedsak etterspørres sivilfaglig kompetanse fortrinnsvis besettes sivilt. Det skal særlig legges vekt på at stillinger hvor det er hensiktsmessig med kontinuitet besettes med sivilt personell» og videre: sakelig består av sivilt ansatte.» Husk at ca. en tredel av Forsvarets ansatte er sivile. Forsvarssjefen har tidligere uttalt at selv om Forsvaret er en militær organisasjon, er vi avhengig av kompetansen som sivilt ansatte besitter. For Forsvaret er alle ansatte like viktige. Dette er gode ord å ha med videre for våre medlemmer. Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom kongressene. Det er de som skal fatte prinsipielle vedtak hvor politikker og planer meisles ut. Det vil være leders og nestleders ansvar å iverksette forbundsstyrets vedtak i kongressperioden. Et godt samarbeid her er svært viktig. Som leder, eventuelt forbundsstyremedlem, vil jeg arbeide for og bidra til at Pefo skal legge gode planer og iverksette disse til medlemmenes beste. Det er viktig å huske på alle medlemmer, uansett organisatorisk eller geografisk tilhørighet, skal ha de samme påvirkningsmuligheter og samme oppfølging økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. I denne forbindelse vil evaluering av dagens organisering også være viktig. Mine mål for Personellforbundet: Jeg ønsker jeg å bidra til at Personellforbundet jobber godt og aktivt ut mot alle sine medlemmer, med aktiviteter som kurs, medlemsmøter, drøftinger, forhandlinger og lønnsarbeid. Jeg ønsker å bidra til at Pefo aktivt bidrar i Forsvarssektorens planarbeid og HR-arbeid og at Pefo hele tiden følger opp de siviles rolle og plass i Forsvarssektoren. Jeg ønsker å bidra til at Pefo blir en kraftfull stemme inn i YS-systemet og at vi også er med og bidrar til å utvikle YS som hovedsammenslutning. 7

8 JOHAN HOVDE KANDIDAT TIL LEDER Etter over 20 år i Forsvaret, og like mange i Pefo som medlem og tillitsvalgt på ulike nivåer, er jeg nå klar for nye utfordringer. Alder: 46 Sivil status: Gift, 3 barn. Bosatt: Bærum siden 1991 Jeg er i dag senioringeniør og jobber som NK i Kampvognprosjektet i Forsvarets logistikkorganisasjon. Før denne stillingen var jeg sjef for virksomhetsstyringsseksjon i Divisjon for Felleskapasiteter i FLO. Det vil si de siste fire og halvt årene har jeg jobbet mye med styring og ledelse, ja også omstillingsarbeid. Dette, sammen med min utdannelse, master i militær ledelse fra Forsvarets høyskole Stabs og Masterstudie, har gitt meg en unik innsikt i kompleksiteten innenfor forsvarssektoren generelt og Forsvaret spesielt. Forsvarssektoren har vært, og er under stadig omstilling. Vi kaller oss for omstillingstrøtte, kanskje med rette. Effektiviserings- og avbyråkratiseringstiltak har kommet inn som erstatningssord for dette. Forsvarssektoren generelt, men Forsvaret spesielt er inne i en spennende utviklingsfase, det skal legges en ny langtidsplan for Forsvaret, FD har bedt McKinsey se på all støttevirksomhet i sektoren vår. Dette kommer til å påvirke oss på en eller annen måte. Det er derfor viktig at vi som ansatte i Forsvaret og forsvarssektoren innehar relevant og riktig kompetanse for å møte disse utfordringene. Innenfor forsvarsektoren opplever vi at andre aktører utenfor vår sektor mener de kan gjøre vårt arbeid både billigere og bedre. Dette er en alvorlig utfordring jeg synes er veldig spennende og vil jobbe med. Vi som arbeidstaker-organisasjon må jobbe aktivt med våre arbeidsgivere for å finne de beste løsningene for våre medlemmer. Kursing og kompetanseheving er ett område som jeg spesielt brenner for. Vi i Pefo organiserer ett mangfold av medlemmer. Jeg ønsker at våre tillitsvalgte skal fremstå med best mulig kompetanse knyttet til å utøve er svært viktig verv. Vi skal tilby en kursportefølje som tiltrekker seg det mangfold av medlemmer som vi organiserer. Vi skal utdanne enda flere tillitsvalgte, vi skal være stolte av å bære tillitsvalgt hatten vår. Personellforbundets sekretariat er en viktig ressurs som skal være synlige og aktive. Jeg ville jobbe aktivt for at sekretariatet blir en enda viktigere aktør i arbeidet for videreutvikling av Pefo. Vi skal oppsøke og være med på å påvirke våre arbeidsgiver i en retning som gir våre medlemmer et forutsigbart arbeidsliv. Jeg vil jobbe aktivt for at Personellforbundet skal fremstå som profesjonelle i alle ledd. Nå som jeg stiller som kandidat til ledervervet i Pefo er det nettopp fordi jeg ønsker at vi som er medlemmer skal få en best mulig hverdag og et forutsigbart yrkesliv. Vi som har vårt daglige virke i forsvarssektoren skal være stolte av at vi jobber her. Jeg ønsker vi skal bli den arbeidstakerorganisasjonen som alle vil være en del av, medlemmene er våre viktigste ambassadører. Vi skal bli førstevalget. Vi skal kunne gå på jobben å vite at det jeg bidrar med er viktig for andre i samfunnet. Dette vil jeg bidra til, derfor stiller jeg som lederkandidat i Personellforbundet. 8

9 KANDIDAT TIL NESTLEDER OG FORBUNDSSTYRET BODIL KARLSEN Som sittende styremedlem av Forbundsstyre (FS) den siste fireårsperioden, stiller jeg nå til valg som nestleder av Personellforbundet(Pefo). Dette fordi jeg inderlig brenner for å bidra på heltid til videreutvikling av Pefo i takt med utviklingen i Forsvarssektoren. Jeg ønsker at vi snarlig skal nå de mål vi har foreslått i Prinsipprogrammet for , gjennom konkret å gå fra ord til handling. Våre kortsiktige og langsiktige mål er realistiske og oppnås best gjennom et godt samarbeid på alle nivå i forbundet. Prinsipprogrammet er som kjent på høring frem til det vedtas på kongressen, så bruk din medbestemmelse og spill inn dine gode forslag til fremtidens utvikling av Pefo du også! Jeg ønsker som nestleder spesielt å bidra til at: våre medlemmer og tillitsvalgte får relevant kompetanseheving og utdanning slik at de kan være en ressurs og ettertraktet våre medlemmer og tillitsvalgte i Forsvarssektoren alltid er så fornøyde at de fremsnakker Pefo og rekrutterer nye medlemmer våre tillitsvalgte også skal spille våre arbeidsgivere gode, være på lag, men samtidig sørge for at Pefos medlemmer har et forutsigbart og trygt arbeidsliv alle arbeidstakere i Forsvarssektoren, sivile og militære, får likeverdige arbeidsvilkår og muligheter selv etter McKinsey-rapportene og i de neste omorganiseringene ledelsen og sekretariatet får et godt arbeidsklima internt og mot tillitsvalgte og medlemmer Alder: 58 Sivil status: Skilt Barn: 2 voksne barn, ett barnebarn siden 1998 Engasjert i Pefo siden Bred erfaring innen forsvarsektoren, både nasjonalt, internasjonalt og ledelse. Derunder fagområdet forvaltning av personell til internasjonale operasjoner (INTOP). Dette har blant annet gitt meg mulighet til å delta i mange nasjonale arbeidsgrupper på tvers av Forsvaret: Deltatt i utarbeidelsen St.meld.nr. 34, Veteranmeldingen og Regjeringens Handlingsplan (RHP) I tjeneste for Norge. Ledet prosjektet T-49 og bidratt med utvikling og videreføring av INTOPS regnskapet til SAP i P2813 (HRM i FIF) på Langkaia. FPVS representant i Forsvarssjefens Helserisiko monitoreringsgruppe, HRMG. Gjennom alle år i Forsvaret har jeg benyttet meg av de relevante utdanningsmulighetene Forsvaret kunne gi meg, både HMS, LUPRO, DHRM og mange fagkurs. Jeg er også utdannet og sertifisert som Pårørendekontakt(PK) for Hæren, og har vært aktivisert som PK i tre skarpe hendelser i INTOPS. Og sist men ikke minst har jeg siden 1998 vært tillitsvalgt i ulike verv lokalt og sentralt for FSTL/Pefo, med påfølgende kurs og utdanninger i regi av forbundet, samt YS Stat Topptillitsvalgt utdanning. Noen sier; En gang tillitsvalgt - Alltid tillitsvalgt! Og jeg er helt enig-det er i blodet! 9

10 EIVIND OLSEN KANDIDAT TIL NESTLEDER Nå er jeg klar for nye utfordringer. Etter å ha vært aktiv i Pefo i over 10 år er jeg nå klar og motivert for å stille som nestleder i Pefo. Alder: 41 år Sivil status: Gift, 3 barn Bosatt: Vestby over 10 år Jeg har vært HTV, sittet i Forbundsstyret og de siste tre årene har jeg vært ansatt i sekretariatet som rådgiver. Det har vært en utrolig spennende og lærerik tid. Jeg har opparbeidet meg et stort og godt nettverk blant våre medlemmer og ikke minst hos Arbeidsgiver og YS. Jeg har også hatt gleden av å få treffe flere politikere, noe som er viktig for å kunne fremme saker vi arbeider med. I perioden som rådgiver har jeg også tatt utdanning, noe som har gitt meg ny kunnskap og en bredere plattform. Som rådgiver har jeg også fått være med på mange interessante oppgaver. Erfaringene og kunnskapen jeg har tilegnet meg, ønsker jeg og utnytte videre i Pefo. For å fremforhandle og få til gode løsninger for våre medlemmer er jeg opptatt av å ha kontakt med de som vet hvor skoen trykker. De beste løsninger skapes med kunnskap, samarbeid og gode strategi. Det å forhandle og drøfte seg frem til gode resultater på vegne av våre medlemmer har vært både lærerikt og utfordrende, men også gitt meg ekstra energi til å satse videre. Som nestleder vil jeg være en samarbeidspartner og støttespiller for leder. Jeg vil jobbe aktivt for å gjennomføre det som kongressen og FS beslutter, dette i samarbeid med de ansatte i Pefo og de tillitsvalgte. Jeg vil arbeide for at Pefo skal bli gode på formidling, kommunikasjon og samhandling. Vi må være mer ute blant medlemmene og de tillitsvalgte, så vi til enhver tid er oppdatert på hva som opptar våre medlemmer. De viktigste satsingsområdene i neste fireårsperiode mener jeg er pensjonsordningen, fortsatt fokus på medlemmenes lønns og arbeidsvilkår for å trygge økonomisk utvikling og sikre våre rettigheter som ansatte i staten og Forsvaret. Jeg vil jobbe for at Pefo skal bli mer tydelig og synlig, samt at vi skal være et forbund som følger med i tiden og gjerne ligger i forkant av det som vil skje. STEIN-INGE ABELVIK Alder: 38 år Bosatt: Lillestrøm i ca.15 år Jeg jobbet ca.18 år i Forsvaret hvorav 3 år som FRITV i Personellforbundet og resten innen personellforvaltning forskjellige steder i Forsvaret. Jeg har vært innom alt fra saksbehandler til kontorsjef innen HR. Jeg er nå HR rådgiver/personalsjef i LOS Programmet i Forsvaret. I perioden var jeg, i tillegg til å være FRITV, HTV i FSAN, FPK og FHS. Jeg har alltid vært i verv i Pefo eller i forskjellige styrer i lokalavdelinger. Jeg er en positiv, energisk, lojal og lett person å samarbeide med. Jeg føler selv jeg er flink til å skille mellom sak og person. Jeg kjenner ledelsen og sekretariatet i Pefo veldig godt, samt de fleste i dagens Forbundsstyret. Nå når det er kongress så ønsker jeg å komme inn i Forbundsstyret for å kunne være med på blant annet å påvirke hvordan Personellforbundet skal bli i fremtiden og hvilken vei vi skal ta. 10

11 ELLEN BELSOM Jeg har jobbet i Forsvarsbygg, Skifte eiendom siden Min formelle ballast består av en cand.mag grad inneholdende filosofi, jus, sosiologi og miljøforvaltning. I tillegg er jeg autorisert regnskapsfører, og har en datautdanning. På fritiden sommerstid sitter jeg helst i en liten båt i Steigen og fisker torsk og sei. Jeg har i min yrkeskarriære stort sett jobbet med eiendom, ispedd noe drift av barnehager, kantiner og andre velferds- og servicetjenester. Jeg har jobbet som kontorassistent, som mellomleder og som leder. Jeg har jobbet i enmannsbedrift og jeg i større organisasjoner. I både privat og offentlig sektor. I min jobb i Forsvarsbygg er jeg prosjektleder. Har her drevet med eiendomsutvikling og salg, og også en god del med rive- og sikringsprosjekter. Den største oppgaven så langt har vært å legge ned samtlige nyere stasjonære kystfort; LLKA-fortene i nær samarbeid med FLO. Alder: 55 Sivil status: Gift, 2 voksne barn og 3 barnebarn. Bosatt: Bodø Det jeg kan tilby PEFO er en humørfylt tillitsvalgt med: Allsidig bakgrunn fra privat og offentlig sektor Erfaring fra begge sider av forhandlingsbordet Jobberfaring fra hele landet Samarbeidserfaring Forsvaret og Forsvarsbygg (LLKA-prosjektet) SVERRE JOHAN ENGHAUG Jobber i dag som økonomirådgiver i Luftforsvarsstaben. Har jobbet i Forsvaret siden Ble ansatt i Heimevernet, og fra 2008 i Luftforsvaret, som virksomhetskontroller med Flyplassdrift som hovedområde. Etter omstillingen og nedleggelsen av 137 Luftving på Rygge fikk jeg stillingen jeg har i dag. Før dette jobbet jeg i privat sektor, med bred erfaring som arbeidsgiver og styring/administrasjon av bedrifter. I tillegg har jeg en del andre verv i Moss- og Rygge Forsvarsforening, NROF, og i en lokal pistolklubb. Jeg er også en ivrig deltager i egne barns idrett og fritid. Jeg har vært tillitsvalgt for Pefo i Luftforsvaret fra 2008 og frem til og med våren Mesteparten av tiden har jeg vært både ATV og HTV. Vervet som tillitsvalg har vært lærerikt og spennende. I perioden har jeg rukket å delta i Luftforsvarets omstilling, ny DiF struktur og flere lønnsoppgjør for å nevne noe. Samtidig har jeg deltatt i arbeidsgrupper i Pefo for å utvikle foreningen videre. Alder: 43 år Sivil status: Samboer, 2 barn Bosatt: Moss Gjennom arbeidet som tillitsvalgt har jeg også sett at Pefo bør endres. Pefo skal markere seg tydeligere i flere saker. Ikke bare forvalte og saksbehandle forslag og endringer fra arbeidsgiversiden, men også tydelig ta grep om politiske saker som påvirker medlemmene våre. Jeg mener det er viktig at Pefo blir mer synlig for våre medlemmer i media, og igjennom dette at identiteten til foreningen skjerpes og spisses. For at vi skal fremstå som det naturlige valget for personell i alle våre DIF og etater, må vi har dyktige tillitsvalgte. Gode løsninger frembrakt av våre tillitsvalgte er det beste redskapet for verving økning av medlemmer. Dagens trend må brytes. Dette skjer lokalt, og innsatsen må styrkes. Forbundsstyret skal sørge for at kongressens vedtak fylles og at foreningen ledes på en god måte. FS skal også peke ut retningen i viktige spørsmål, både av prinsipiell og operasjonell karakter. Jeg vil sørge for at dette gjennomføres, på en proaktiv og etterrettelig måte. 11

12 JØRN STÅLE HAFNE Alder: 40 år Bosatt: Bodø Erfaring fra Pefo siden: 2002 Etter endt befalsskole har han vært ansatt i Forsvaret siden Han har vært tillitsvalgt med ulike verv på DIF - nivå siden I 2007 ble han nestleder på DIF - nivå og takket videre ja til vervet som HTV i Han har også vært personlig vara til forbundsstyret i en periode på 4 år. Hafne har 4 års universitets - og høgskoleutdanning innenfor fagretningen ledelse, kommunikasjon, organisasjonsteori/ - psykologi og arbeidsrett. Han har også deltatt på de kurs som gjennomføres i Pefo. Mye av hverdagen går til å lede og administrere arbeidet i egen lokalavdeling og underenheter, ivareta oppgaver etter HA/TA og HTA som angår medlemmene på DIF - nivå. Han sier at det å møte medlemmene er en prioritert oppgave for alle tillitsvalgte i DIF`en. Han sier at mye av nøkkelen for å lykkes ligger i å planlegge i god tid, å møte medlemmene for å diskutere saker og å velge kampsakene med omhu. Å finne kompromier der det er mulig og å kjøre kampsakene der det kreves, er alle viktige inngangsverdier for tillitsvalgte sier Hafne. Langtidsplanlegging, struktur, handling og utviklende prosesser er egenskaper som Hafne fremhever ved seg selv. TOM B. HANSEN Alder: 47 Bosatt: Bergen siden 1999 Jobber på Bergenhus Heimevernsdistrikt (HV-09) som controller. Utdanning innen ledelse og administrasjon Vært personellmedarbeider, kursansvarlig, lønnsberegner og økonomisjef Stiller på valg som forbundsstyrerepresentant. HTV og senere ATV ved HV-09 siden 1999 Styremedlem og nestleder i FSTL SørVest og tidligere Bergen og Hordaland Medlem i tilsettingsråd en årrekke tidligere Med i valgkomiteen på siste ordinære kongress. Jeg mener følgende er viktige områder for Personellforbundet: Styrking involvering og informasjon av ATV-funksjonen etter etablering av søylene og sentrale HTV i DIF-ene. Deltakelse og påvirkning til og fra tillitsvalgte for å kunne påvirke egen arbeidssituasjon. Aktuelt nå mtp P-2813 og karriereutvikling og medarbeidersamtaler. Utvikling av gode verktøy til ATV som kan brukes ved lønnsforhandlinger, drøftinger og forhandlinger for å gjøre ATV-arbeidet lettere og bedre. Jeg er: Strukturert, ser løsninger gjennom analyse og god planlegging Åpen og lyttende, opptatt av at alle som blir påvirket eller berørt skal få anledning til å uttale seg. Tror på løsninger gjennom samarbeid og gode gruppeløsninger 12

13 FINN JACKOBSEN Jeg jobber til daglig i Sjøforsvaret som Kvartermester på en av våre minesveipere, og har siden jeg begynte tjenesten min i 2009 vært sterkt engasjert i de ulike tillitsmannsorganisasjonene i Forsvaret. Mitt største fokus har vært opp mot Personellforbundet der jeg har vært medlem siden 2010, varatillitsvalgt i 2011, lokal tillitsvalgt på mitt fartøy i perioden og avdelingstillitsvalgt i Kysteskadren i Størstedelen av mitt virke har vært rettet mot å trygge de vervedes rettigheter i Forsvaret, der jeg i særlig grad har involvert meg i vår Arbeidsgruppe spesialist, med fokus på utfordringene med dagens vervet-ordning, og ikke minst våre vervedes fremtid i den kommende personellreformen. Nå ønsker jeg også å lære mer om våre sivile medlemmers hverdag og deres utfordringer, der jeg vet vi har mye å ta tak i. Alder: 24 år Bosatt: Bergen siden 2010 Jeg vil spesifikt arbeide for at personellforbundet i økt tilstrekkning skal forkusere på like rettigheter for alle ansatte i etaten. Spesielt når det kommer til pendling, bolig og kvarter, og rettigheter under omstilling/endringer i etaten. Jeg trenger din stemme for å sikre at våre militære medlemmers stemme blir hørt, også i Forbundsstyret. Jeg ønsker påvirke Forbundet til å prioritere et tydelig, konkret og rettferdig syn på Forsvarets livsfasepolitikk for alle våre medlemmer. Jeg vil også arbeide for at Forbundet skal vise seg i en større utstrekning på andre arenaer, spesielt i media, når våre medlemmer er involvert. Er jeg en Forbundsstyrerepresentant for deg? KURT KJEMSÅS Har tidligere bakgrunn fra tillitsmanns-arbeid i Fellesforbundet, meldte meg inn i PEFO i Vara ATV FLO IKT Driftstjenester Reitan , ATV forsvarets nettkontrollsenter fra Valgt inn til forbundstyret som 4. vara i og som 3. vara i Leder Lokalt Ledd Bodø fra Jobber i dag som teknisk sjef ved Forsvarets Nettkontrollsenter (CYFOR CTO Systemstyring Nettkontroll) på Reitan. Ønsker i kommende periode å bidra til større fokus på ATV, og ser behov for å gjenninføre funksjonen som Områdetillitsvalgt i en eller annen form, spesielt i nord der avdelingene ofte er små og avstandene store. Forbundstyret skal legge premissene for driften av PEFO, og bør derfor også ha fokus på medlemsmassen og generell nedbemanning i forsvaret. Alder: 51 Bosatt: Bodø Sivil status: Gift Barn: 2 gutter siden

14 WALTER LUTHER Alder: 56 Sivil status: Gift, tre voksne barn Bosatt: Rælingen siden 2009 I dag er jeg tilsatt som HMS Rådgiver i LST/P/arbeidsgiverseksjonen på Rygge. Jeg har arbeidet med blant annet markedsføring, logistikk og HMS i både sivil og militær sammenheng. Det kan nevnes at jeg også har vært leder lokal ledd for Pefo her på Rygge fra og at jeg er utdannet HMS revisor. Jeg er opptatt av at den enkelte skal ha gode arbeidsforhold, respektere hverandres roller, samt at virksomheten forholder seg til gitt lovverk ikke bare i teorien, men også i praksis. Med den pågående omstillingen i virksomheten er det av stor viktighet at organisasjonene er med på å påvirke beslutningsprosesser på hvordan det fremtidige Forsvaret skal se ut. I den sammenhengen er det viktig at blant annet Pefo er en aktiv pådriver for å ivareta medlemmenes interesser og vedtatte målsettinger i organisasjonen ifht til både HMS, økonomi og arbeidsforhold. HANS-PETTER LYNGSNES Jeg har jobbet i forsvaret ved BHFS i 11 år før jeg gikk over til en jobb i Forsvarsbygg. Jeg har vært engasjert i fagforeningen siden starten av min arbeidskarriere i august Alder: 34 Sivil status: Gift, 2 barn Bosatt: i Bodø Jeg har vært tillitsvalgt på flere nivå i Forsvaret, og er nå Pefo Forsvarsbyggs HTV i markedsområde Hålogaland. Jeg mener Pefo må jobbe hardt i de neste 4 år med å rekruttere nye medlemmer. Med de omstillinger som er i Forsvarsbygg og Forsvaret ser vi at vi mister medlemmer. Og her må vi legge inn krefter og tid for å skaffe nye. Jeg vil også jobbe aktivt for å få inn nye aktive medlemmer som en dag kan bli flinke ATV/HTV i Pefo. Det har aldri i min tid vært stor rift om å være tillitsvalgt og her må Pefo bruke mer krefter og tid sånn at Pefo består i mange år framover. Håper å bli valgt inn i FS, og der kunne være et talerør for medlemmer i Forsvarsbygg men samtidig bruke de erfaringer jeg har fra min tid i forsvaret. 14

15 GEORG OKOS Jeg er et vanlig, alminnelig menneske med både negative og positive sider. De fleste av mine venner karakteriserer meg som en meget sterk analytiker, med en evne til å sette meg grundig inn i saker. Med mine 56 år har jeg et livs erfaring bak meg. Jeg håper, at gjennom de 56 årene, har jeg lært mer av mine feil enn av mine dyder. Hvis jeg alltid hadde handlet riktig, ville jeg ikke vært et menneske. Jeg setter stor pris på verdier som anstendighet, rettferdighet og lojalitet. Mine studier har jeg utført i Romania, og jeg har blitt utdannet som metrolog. Jeg kom i Norge i I de siste 16 årene har jeg jobbet i forsvaret. Min arbeidsplass i dag er ved CYFOR CTO Viken Oslo. Jeg har blitt medlem i PEFO fra min første arbeidsdag i forsvaret. I løpet av de årene har PEFO blitt en meget viktig del i mitt liv. I disse årene (16 år) som PEFO medlem fikk jeg gleden i å delta i de fleste kursene i PEFOs regi. Eksamen i arbeidsrett vekket min interesse for juss. Jeg har forstått, at regelverket har hensikten å sikre arbeidstakernes/arbeidsgivernes rettigheter i et arbeidsforhold, men bare et regelverk alene ikke er tilstrekkelig til å sikre en stabil, forutsigbar og et godt arbeidsmiljø. En velorganisert og effektiv fagorganisasjon er grunnleggende for et trygt arbeidsmiljø. Som PEFO medlem har jeg et sterkt ønske til å bidra til å videreføre og videreutvikle PEFOs verdier. Alder: 56 Sivil status: Singel Bosatt: Bærum, født i Romania Fra 2007, fungerer jeg som tillitsvalgt for Viken. Jeg representerer arbeidstakerne i AMU møter i CYBER forsvaret. Som varastyremedlem i PEFOs styre fikk jeg den gleden til å delta i flere styremøter. De møtene var meget lærerike og gjennom dem fikk jeg en bred forståelse for og overblikk over Pefo som organisasjon. Siden jeg er enslig, nyter jeg en vid fleksibilitet, noe jeg kan bruke i Pefos og i medlemmenes interesse. Blant mine hobbyer ønsker jeg å nevne seiling om sommeren og skyteaktiviteter vinterstid. Blant andre verver utenom PEFO kan jeg nevne styremedlem i Vestre Akers HV Befal Lag og styreleder i Oslo Garnisons Pistol Klubb. SIW OVERLAND Seniorkonsulent ved National Air Operation Center (NAOC) på Reitan som tilhører LST (luftforsvarsstaben) Startet i forsvaret i 1988 i førstegangstjeneste. Vært grenader ved Luftforsvarets stasjon Honningsvåg Har siden hatt forskjellige sivile jobber både, i Luftforsvaret, Hæren, Heimevernet og FOH. Har vært tillitsvalgt på forskjellige nivå siden jeg startet i Forsvaret i 1988, og vært medlem i FSTL/ Pefo siden jeg ble grenader i Har vært ATV, HTV, styremedlem, sekretær for styre og diverse utvalg for Personellforbundet og vært forbundsstyremedlem. Født: 46 Bosatt: Reitan siden 1989 Er i dag vara HTV for Luftforsvaret, sitter i Kurs og Kompetanseutvalget i Pefo og er medlem i forbundsstyret. Har vært gjennom mange omstillingsprosesser og også sittet i omstillingsgruppen som var ansvarlig for nedleggingen av FOHK og LDKN og opprettelsen av FOH på Reitan. Å sitte i Forbundsstyret er både krevende, givende, lærerikt og et stort ansvar. Jeg har lært MYE gjennom de to periodene jeg har vært så heldig å få lov til å sitte i Forbundsstyret. Jeg ønsker å fortsette en periode til fordi dette er oppgaver jeg finner interessant og spennende. Jeg tror vi i Personellforbundet går inn i en krevende periode de neste fire årene. Omstilling er blitt en del av hverdagen, ikke bare for oss i Forsvarssektoren, men også for hele samfunnet. Dette krevet at vi som forbund er nødt til å tenke nytt når det gjelder blant annet rekruttering. Vi blir færre sivile og endringer i grenaderordningen vil kunne påvirke vårt grunnlag for hvem vi skal ha som våre medlemmer. Jeg tror vi er nødt til å se etter alternative grupper som våre medlemmer, og vi må i større grad enn i dag finne samarbeidspartnere, både når det gjelder gjennomføring av kurs, men også når det gjelder å framstå som et sterkt forbund som jobber for våre medlemmers rettigheter. 15

16 EGIL SELJESETH Jeg har jobbet over 35 år i Forsvaret og har vært medlem i FSTL/Pefo i over 30 år. Alder: 57 år i over 30 år Har siden midten av 80-tallet hatt tillitsverv på flere nivåer og besitter for tiden vervet som assisterende HTV. Jeg har gjennomført flere kurs i regi av Pefo og har i tillegg topptillitsvalgtkurset i YS-Stat. Videre har jeg vært instruktør på kurs som vi har arrangert for tillitsvalget i vårt lokale ledd. Jeg har de siste to år vært fast medlem av vårt forhandlingsutvalg som blant annet forhandler lønn for våre medlemmer. Jeg ser at forbundet står foran store utfordringer i forbindelse med varslede de endringer i Forsvaret som følge av den tilspissede situasjon i Europa. En styrking av den operative delen av Forsvaret kan i verste fall få konsekvenser for de sivile stillingene dersom ikke budsjettposten øker. Det er derfor viktig at Forbundsstyret er proaktiv og fremoverlent i forhold til denne problemstillingen, og faren for at flere områder av den sivile delen av Forsvaret kan bli satt ut til private aktører. Jeg mener Pefo må være mer på banen og stå fram som det beste alternativet for sivile i Forsvaret som ønsker å være fagorganisert, herunder også for ansatte med høy akademisk utdanning. Vi er i den sammenheng nødt til å profilere oss på alle steder hvor det kan være potensiale for å verve nye medlemmer. På alle disse områder vil jeg kunne være med å bidra inn i FS for at Pefo skal bli det beste forbundet for sivile i Forsvaret. NILS ERIK STURA Seniorkonsulent Cyberforsvaret - Bergen/Haakonsvern Alder: 60 Sivil status:gift, to voksne barn i over 25 år Siden jeg stilte til valg som arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) for første gang i daværende FSTL tidlig på 1990 tallet har jeg hatt en rekke verv og roller i Personellforbundet. Fra 2002 til 2008 var jeg områdetillitsvalgt (OTV) på fulltid i region Sør- og Vestlandet. Da var jeg også de ansattes representant i forbundsstyret i to år, og med i flere utvalg og arbeidsgrupper. Videre har jeg vært hovedtillitsvalgt (HTV) i Sjøforsvaret, FLO/IKT, INI og Cyberforsvaret, og selvsagt har jeg vært aktiv i lokalt ledd i mange år. I tillegg til dette har jeg har lang erfaring med styrearbeid fra næringslivet og ikke minst fra en rekke frivillige lag og organisasjoner. På Kongressen i 2011 ble jeg valgt inn som forbundsstyremedlem, og jeg stiller nå til gjenvalg i styret. Min inngående erfaring fra Pefo og Forsvarssektoren sammen med omfattende styreerfaring fra ulik hold gir meg en meget god kompetanse som jeg ønsker å videreføre i Personellforbundet til beste for våre medlemmer og tillitsvalgte. 16

17 EDGAR SØRLIE Vært i Forsvaret siden Har sittet i Forbundstyret siden HMS koordinator fra 1995 til frikjøp som HTV fra 2014 Verv i FSTL / Pefo fra 1993 ATV / i DIF / BRA fra 1993 Styremedlem l lokalt led Øvre Romerike i 3 perioder. Leder av Lokalt led Øvre Romerike fra ca 2001 til HTV i Hæren fra 2013 Har de fleste kurs som Pefo kjører. Jobber også som lagleder i Øvre Romerike Brann og Redning. Glad i å omgås mennesker. Glad i friluftsliv og trening som mosjonist. Bli og positiv, flink til å lytte på andre og høre hva de har å si / tålmodig. Alder: 58 Sivil status: Gift, 3 voksne barn Bosatt: Feiring siden 1993 Ønsker å være med på å utvikle Pefo videre på en god måte. Alt for medlemmende. JORUNN KRISTIN TRØEN Interessert i organisasjonsarbeid og innehar flere verv på fritiden. Bakgrunn Startet å jobbe i Forsvaret høsten 1990 og har jobbet ved forskjellige avdelinger innen fagfeltene arkiv, økonomi, materiell og personell. Jobber til daglig som Ass G-1 Personellforvalter hvor jeg hovedsakelig jobber med styrkestrukturen til Sjøheimevernet i HV-16 og HMS. Har vært medlem i Personellforbundet siden 1995, og har i all tid siden da innehatt små eller store verv i PEFO. I 2010 ble jeg valgt inn som hovedtillitsvalgt i Heimevernet og ble sittende i dette vervet frem til høsten Som HTV var jeg involvert i alle info-, drøftings- og forhandlingsaker i HV på nivå 2. I 2012 ble det ledig verv som frikjøpt tillitsvalgt (FRITV)/ områdetillitsvalgt (OTV) for Nord- og Midt-Norge som jeg søkte på og etter hvert ble tilsatt i. I dette vervet fikk jeg virkelig utfordret meg selv i forhold til regelverk, varslingssaker, oppsigelsessaker osv. I januar 2014 gikk jeg tilbake til avdeling grunnet opphør av den daværende frikjøptavtalen med Forsvarssjefen. Alder: 43 Sivil status: Samboer, 3 barn Bosatt: Setermoen, indre Troms siden 1995 I dag er jeg ATV ved HV-16 og leder for lokalt ledd Midt-Troms. Motivasjon/hva kan jeg bidra med Jeg er svært interessert i organisasjonsarbied, og ønsker derfor å stille som kandidat til FS. Jeg mener at jeg har ervervet meg en meget solid bakgrunn innen organisasjonsarbeid for å kunne fylle et verv i FS. Jeg har tanker og ideer om hvordan Pefo bør være organisert i fremtiden for å ivareta tillitsvalgte og medlemmenes interessert på best mulig måte. Jeg representerer både Nordland, Troms og Finnmark i Nord-Norge og er også derfor interessert i at vi i nord skal bli ivaretatt like bra i fremtiden som da vi hadde en egen FRITV/OTV. 17

18 OVESIKT OVER KANDIDATER TIL FORBUNDSTYRET KANDIDATER TIL LEDERVERVET Knut Ringen s. 4 Eirik Gullord s. 5 Jon Andresen s. 6 Rigmor Christensen s. 7 Johan Hovde s. 8 KANDIDATER TIL NESTLEDERVERVET Eirik Gullord s. 5 Bodil Karlsen s. 9 Eivind Olsen s. 10 KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET Jon Andresen s. 6 Rigmor Christensen s. 7 Bodil Karlsen s. 9 Stein-Inge Abelvik s. 10 Ellen Belsom s. 11 Sverre Johan Enghaug s. 11 Jørn Ståle Hafne s. 12 Tom B. Hansen s. 12 Finn Jackobsen s. 13 Kurt Kjemsås s. 13 Walter Luther s. 14 Hans-Petter Lyngsnes s. 14 Georg Okos s. 15 Siw Overland s. 15 Egil Seljeseth s. 16 Nils Erik Stura s. 16 Edgar Sørlie s. 17 Jorunn Kristin Trøen s. 17

19 PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS juni 2015 Drammen medlemstallet vil HTV/SHTV få med seg en eller flere meddelegater. I tillegg representeres du av én representant fra ditt lokale ledd, som skal ivareta det geografiske hensynet. Vedtektene fastslår også hvilke saker som skal behandles. I tillegg til valg, skal regnskap og beretning for perioden og rammebudsjett for godkjennes og vedtas på kongressen. Her fastsettes også hvor mye du som medlem skal juni 2015 betale i kontingent Drammen fram til PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS Det nærmer seg kongress i Personellforbundet. Kongressen er forbundets øverste myndighet, og det er her Personellforbundets satsningsområder for de neste fire årene vedtas. Det er også her vi velger våre øverste tillitsvalgte, som får ansvaret for å lede forbundet i fire år framover. Personellforbundets kongress er en formell og høytidelig samling som foregår etter faste rammer. Som medlem representeres du av en valgt delegat. I henhold til vedtektene skal du normalt sett representeres av din hovedtillitsvalgte (HTV, sentralt hovedtillitsvalgte (SHTV) i Forsvarsbygg). Avhengig av I tillegg til de faste sakene, er det mulig å fremme saker man ønsker å få behandlet. Disse sakene vil bli forberedt av forbundsstyret, og så debattert på kongressen før det fattes et vedtak. Fristen for å melde inn saker er 2. mars. I perioden framover vil det skje forberedelser til kongress i hele forbundet. Din nærmeste tillitsvalgte (ATV) vil være kontaktpunkt for deg i disse forberedelsene. Det skal velges delegater fra både avdelinger og lokale ledd, og sakene som skal behandles skal diskuteres og forankres i organisasjonen. Det er opp til hver enkelt avdeling hvordan disse forberedelsene skal skje, så følg med på informasjonen som kommer fra dine tillitsvalgte. DETTE SIER VEDTEKTENE OM GJENNOMFØRING AV KONGRESS: 10 Gjennomføring av Kongress Ordinær Kongress skal åpnes og behandle følgende: 1. Konstituering, herunder godkjenning av: a. to dirigenter b. to møtereferenter c. forretningsorden 2. Valg av: a) tre medlemmer til opptellingskomité b) tre medlemmer til redaksjonskomité c) tre medlemmer til å underskrive protokoll 3. Forbundsstyrets beretning for kongressperioden. 4. Regnskap med revisjonsberetning fra autorisert revisor for siste kongressperiode frem til 31. desember året før kongressen. 5. Saker som er innkommet til Forbundsstyret innen den vedtektsbestemte frist, eller saker som Forbundsstyret selv fremmer. 6. Fastsetting av kontingent, jf Rammebudsjett for kommende kongressperiode. 8. Valg av tillitsverv for kommende kongressperiode: a) Forbundsleder b) Nestleder c) Seks medlemmer til forbundsstyret d) Fire rangerte varamedlemmer til forbundsstyret, førstevara har møteplikt med forslags- og talerett e) Valgkomité med tre representanter og to rangerte vararepresentanter. Forbundsleder og nestleder velges særskilt. Får ingen av kandidatene til forbundsleder og nestledervervet over halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Bokstav c til e velges med simpelt flertall. PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS VIKTIGE DATOER: 2. mars: Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på kongressen. 6. mars: HTV/SHTV og lokale ledd informeres om antall delegater man kan stille med. 17. april: Frist for innmelding av navn på delegater til kongressen. 5. mai: Frist for utsending av saksdokumenter juni: Kongress 19

20 PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS GODT VALG!

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2016-2018 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Aktørkart for Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF Innledning 3 ThsF sin visjon Synlige og likeverdige aktører i nasjonal

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Innholdsfortegnelse Velkommen... 3 Personellforbundets historie... 4 Personellforbundets formål... 4 Hvem kan bli medlemmer i Personellforbundet?... 4 Jobben som tillitsvalgt...

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase Ørland og Evenes Sikkerhetsmessig perspektiv Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret Forsvarsbygg

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen #Medbestemmelse Tillitsvalgtkonferansen 2016 Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen mh@negotia.no Negotias visjon Alltid tilstede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer