Stortingsvalget Storting Election Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

3 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. C Statistisk sentralbyrå, september 1998 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe Valg Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Symbols in tables Category not applicable Data not available Data not yet available Symbol Emneord Politiske partier Representanter Stemmetall Stortingsvalg Valg Valgdeltaking Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Revised since the previous issue 0,0

4 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 1997 Forord Denne publikasjonen inneholder detaljerte resultater over valgdeltaking og fordelingen av stemmer etter parti/valgliste ved Stortingsvalget 14. og 15. september Publikasjonen inneholder blant annet de offisielle valglistene, oversikt over mandatfordeling og valgte representanter og vararepresentanter. Tabeller på valgkretsnivå i noen stem-re kommuner er også tatt med. Noen oversiktstabeller gir tall også fra tidligere stortingsvalg. Enkelte oversikter presenteres i form av tematiske kart. En del av tallene er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 49, Tall for den enkelte kommune kan en finne i Regionalstatistikk nr. 1/97. Publikasjonen inneholder også tabeller med resultater fra en intervjuundersøkelse som Statistisk sentralbyrå foretok i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Statistisk sentralbyrå har websider på lnternett hvor det er mulig å finne noen hovedtall fra denne publikasjonen. Tabeller på kommunenivå av grupperinger av partier (Andre lister), eller andre spesielle tabeller, kan fås ved å henvende seg direkte til Statistisk sentralbyrå (jf. kapittel 6). Disse kan gis elektronisk eller på papir. Konsulent Nelly Klatstolen har stått for utarbeidingen av publikasjonen. Ansvarlig seksjonsjef er Elisabetta Vassenden, Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 17. september 1998 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 3

5 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk Preface This publication contains detailed results of the election turnout and distribution of votes by party/electoral list in the Storting Election of 14th and 15th September This publication includes, among other things, the official electoral lists, a review of the distribution of seats and elected representatives and deputy representatives. Tables at constituency level in some larger municipalities are also included. Some tables also provide figures from previous Storting elections. Certain reviews are presented in the form of thematic charts. Some of the figures are previously published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 49, Figures for individual municipalities are available in Regional Statistics no. 1/97. The publication also includes tables with the results of a sample survey carried out by Statistics Norway and the Department of Social Research. Statistics Norway has webpages on Internet where some main figures from this publication may be found. For tables on the classification of parties (Other lists) at municipal level or other special tables, please contact Statistics Norway directly (cf. chapter 6). These may be provided electronically or on paper. This publication was prepared by Ms. Nelly Klatstolen. Responsible for this publication is Elisabetta Vassenden, Head of Division, Division for Population and Education Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 17 September 1998 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 4

6 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 1997 Innhold Figurregister 7 Tabellregister 8 1. Opplegg og gjennomføring Grunnlag for statistikken Omfang Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Partienes stemmetall Avgitte og forkastede stemmer Begrep og kjennemerker Stemmerett Partier og offisielle valglister Oppløsning av felleslister Valgte representanter Gjenvalg og nyvalg av representantene Avgitte, forkastede og godkjente stemmer Landsdeler Kommuneklassifisering, sentralitet Bydels-/valgkretsopplysningene Andre merknader Stemmetall for å vinne/tape mandater13 4. Valgundersøkelsen Noen hovedresultater Mer informasjon 16 Figurdel 23 Tabelldel 28 Vedlegg 1. Mandatfordelingen 92 Fordelingen av utjevningsmandater De offisielle valglistene i Skjema ved Stortingsvalget Tidligere utkommet på emneområdet 143 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 144 5

7 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk Contents List of figures 9 List of tables Survey Design Statistical basis Scope Sources of error and uncertainty of results Number of votes for the Parties Votes cast and rejected Terms and variables Right to vote Parties and official electoral lists Dissolution of joint lists Elected representatives Re-election/new election of representatives Cast, rejected and valid votes Regions Classification of municipalities, proximity to central services Information on urban districts/constituencies Other comments Seat margins The Election Survey Some main results Further information 22 Figures 23 Tables 28 Appendices 1. Allocation of seats 92 Allocation of seats at large The official electoral lists Questionnaire. Storting Election Previously issued on the subject 143 Recent publications in the series Official Statistics of Norway 144 6

8 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 1997 Figurregister 1. Andel stemmer på Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og Rod Valgallianse. Prosent. Fylke Andel stemmer på Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Prosent. Fylke Andel stemmer på Fremskrittspartiet og Høyre. Prosent. Fylke Valgdeltaking ved stortingsvalgene Prosent Andel stemmer på partiene. Prosent. 1989, 1993 og Partienes andel av godkjente stemmer totalt og andelen av forhåndsstemmene. Prosent

9 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk Tabellregister 1. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgdeltaking i prosent. Stortingsvalgene Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Felleslister oppløst. Prosent. Stortingsvalgene Endring fra 1993 til 1997 i partienes/valglistenes prosentandel av godkjente stemmer. Prosentpoeng. Fylke Representanter og godkjente stemmer pr. representant. Fylke. Stortingsvalgene Gjenvalg og nyvalg av representantene. Stortingsvalgene Valgte representanter, etter parti/valgliste og kjønn. Stortingsvalgene Endring fra 1993 til 1997 i valgte representanter, etter parti/valgliste og kjønn. Fylke Gjennomsnittsalder for valgte representanter og vararepresentanter, etter parti/valgliste. Stortingsvalgene Personer med stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer, valgdeltaking i prosent og tallet på stemmesteder. Kommune Godkjente stemmer, etter parti/valgliste. Kommune Godkjente stemmer, etter parti/valgliste. Prosent. Kommune Personer med stemmerett, avgitte stemmer, valgdeltaking i prosent, godkjente stemmer, godkjente stemmer etter parti/valgliste i prosent etter landsdel, kommuneklasse, sentralitet og kommunestørrelse Kommunene sortert etter partienes andel av godkjente stemmer. Prosent Valgte representanter, etter parti/valgliste og kjønn. Fylke Valgte representanter, etter alder og parti/valgliste Godkjente stemmer, etter parti/valgliste. Prosent. Bydel/valgkrets i utvalgte kommuner Godkjente stemmer avgitt på valgting/forhånd. Utvalgte partier. I prosent av godkjente stemmer avgitt på valgting/forhånd i alt Parti/valgliste som tok siste fylkesmandat og manglende stemmer for andre partier/valglister (gevinstmarginer). Prosent av partiets stemmetall. Fylke Første utfordrerparti til fylkesmandat, og nedgang i stemmetall som forer til tap av fylkesmandat (tapsmarginer). Prosent av fylkespartiets stemmetall. Fylke Stemmer for å vinne/tape utjevningsmandater. Prosent av partiets stemmetall Partier med utjevningsmandater og manglende stemmer for fylkespartiene for å ta det siste utjevningsmandatet på landsbasis. Prosent av fylkespartienes stemmetall Fylkespartier som ble tildelt det siste utjevningsmandatet som partiet fikk på landsbasis, eter nedgang i stemmetall som forer til tap av dette mandatet. Prosent av fylkespartienes stemmetall Valgundersøkelsen. Partifordeling i utvalget og ved stortingsvalget i Prosent Valgundersøkelsen. Velgere i ulike aldersgrupper, etter parti. Prosent Valgundersøkelsen. Ulike partiers velgere, etter aldersgrupper. Prosent Valgundersøkelsen. Valgdeltaking i ulike aldersgrupper. Prosent Valgundersøkelsen. De ulike partiers velgere i 1993, etter parti i 1997 ("hvor 1993-velgerne gikk"). Prosent Valgundersøkelsen. De ulike partiers velgere i 1997, etter parti i 1993 ("hvor 1997-velgerne kom fra"). Prosent Valgundersøkelsen. Personer med stemmerett i 1993, etter stemmegivning i 1993 og Prosent 91 8

10 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 1997 List of figures 1. Percentage of votes for Labour Party, Socialist Left Party and Red Electoral Alliance. County Percentage of votes for Christian Democratic Party, Centre Party and Liberal Party. County Pecentage of votes for Progress Party and Conservative Party. County Election turnout. Storting Elections Per cent Percentage of votes per party. 1989, 1993 og The parties' share of the total number of valid votes and share of advance votes. Per cent

11 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk List of tables 1. Persons entitled to vote, votes cast and percentage voter turnout. Storting election Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Re-distribution of votes cast for pint lists. Storting elections Changes in percentage of valid votes for parties/electoral lists from 1993 to Percentage points. County Number of representatives and valid votes per representative. County. Storting elections Re-elections of representatives and first election. Storting elections Elected representatives, by party/electoral list and sex. Storting elections Changes from 1993 to 1997 in numbers of elected representatives, by party/electoral list and sex. County Average age of elected representatives and deputy representatives, by party/electoral list. Storting elections Persons entitled to vote, votes cast, votes rejected and valid votes, percentage voter turnout and number of polling stations. Municipality Valid votes, by party/electoral list. Municipality Valid votes, by party/electoral list. Per cent. Municipality Persons entitled to vote, votes cast, percentage voter turnout, valid votes, valid votes by party/electoral list in per cent, by region, type of municipality, centrality and size of municipality Municipalities' according to the percentage of votes Elected representatives, by party/electoral list and sex. County Elected representatives, by party/electoral list Valid votes, by party/electoral list. Per cent. Urban district/polling zone in selected municipalities Valid votes cast at the polling station/in advance. Selected parfes. In percentage of valid votes cast at the pollingstation/in advance, total Party/electoral list to win last county seat (margins of gain). Number of additional votes needed by other parties to capture the seat. Additional votes needed as percentage of the votes of the party/electoral list. County Competing party for last county seat, and number of votes to lose county seat (margin of loss). Votes as percentage of total for the county-level party. County Votes to win/lose seat at large. Percentage of votes for the party Allocation of seat at large within parties and additional votes needed for parties at county level to win seats at large allocated at national level. Percentage of the votes for the county-level party County-level parties with the last seat at large allocated to the party at national level, by reduction in number of votes that leads to loss of this seat. Percentage of number of votes The sample survey. Votes by party in the survey and the Storting Election Per cent The sample survey. Voters in different groups of age, by party. Per cent The sample survey. Voters from different parties, by groups of age. Per cent The sample survey. Election turnout in different groups of age. Per cent The sample survey. Voters from different parties in 1993, by party in Per cent The sample survey. Voters from different parties in 1997, by party in Per cent The sample survey. Persons entitled to vote in 1993, by votes cast in 1993 and Per cent 91 10

12 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget Opplegg og gjennomforing 1.1. Grunnlag for statistikken Statistikken for Stortingsvalget 14. og 15. september 1997 bygger på opplysninger fra valgstyrene. Korreksjoner som fylkesvalgstyrene foretok er innarbeidet. Oppgavene er innhentet med hjemmel i statistikkloven 2-2 og valgloven 88. Opplysningene i tabell 5 om nyvalg og gjenvalg av representanter er innhentet fra Stortinget. Fødselsår på de valgte representantene er innhentet fra Stortinget. Valgkretsopplysningene er basert på de aktuelle kommunenes egen statistikk. Opplysningene om godkjente stemmer avgitt på valgting/forhånd fordelt på parti er hentet fra fylkenes valgprotokoller Omfang Statistikken omfatter valgresultatene for alle kommunene. Oppgaveskjemaet som ble nyttet er vist i vedlegg 3. Av dette går det fram hvilke opplysninger som er samlet inn fra valgstyrene. For de fem største kommunene vises valgstatistikk på bydels-/valgkretsnivå. 2. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene De feilkilder og den usikkerhet som knytter seg til selve valggjennomføringen behandles i innstillingen fra Stortingets fullmaktskomité. For valgstatistikken knytter interessen seg imidlertid til feilkilder og usikkerhet ved rapporteringen av valgresultatet Partienes stemmetall Med få unntak er partienes stemmetall i denne publikasjonen de samme som fylkesvalgstyrene har rapportert, og som Riksvalgstyret la til grunn for sitt arbeid. Unntakene er tilfeller vi har kommet over der fylkesvalgstyrenes opplysninger ikke var riktige, eller at valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene har gitt melding om feil. Alle slike tilfeller er små korreksjoner som ikke har noen betydning for valgresultatet Avgitte og forkastede stemmer Ved tidligere valg har opplysningene på skjemaet blitt kontrollert mot valgstyreprotokollen som kommunene hadde sendt inn til Stortinget. Forut for valget i 1997 ble det imidlertid vedtatt endringer i valgloven som gjør at vi ikke lenger har mulighet til dette. Endringene innebærer m.a. at alt materiell som før skulle sendes fra de kommunale valgstyrene til Stortinget, i stedet skal sendes til fylkesvalgstyret. Fylkesvalgstyret skal så kontrollere forberedelse og gjennomføring av valget. Fyikesvalgstyrene har nå også fått myndighet til å rette feil som de finner ved valgstyrenes beslutninger om å godkjenne eller forkaste stemmesedler. Forkastede og avgitte stemmer er derfor i de fleste tilfeller det som kommunene har oppgitt. Fra kontroller ved tidligere valg vet vi imidlertid at enkelte valgstyrer har latt sternrnegivninger som ikke er godkjent inngå i disse tallene. Ved opplagte tilfeller av feil er valgstyrene blitt kontaktet og det har blitt rettet opp. Disse tallene er også forsøkt kontrollert mot protokollene fra fylkesvalgstyrene. Kvaliteten her var imidlertid varierende. En rekke kommuner hadde heller ikke fått valgoppgjøret til å "stemme", dvs. at det var flere eller færre godkjente stemmesedler opptelt enn faktisk protokollert uten at det var mulig å finne fram til eksakt årsak. I andre tilfeller fant fylkesvalgstyrene ved sin fintelling flere eller færre godkjente stemmesedler enn det kommunene hadde oppgitt, eller valgstyrenes avgjørelser om å godta eller forkaste stemmer ble endret. I alle slike tilfeller er postene forkastede og/eller avgitte stemmer blitt rettet opp/justert slik at regnestykket stemmer. Avgitte stemmer er i alle tilfeller regnet som summen av godkjente stemmer pluss forkastede (inklusive tomme konvolutter). De samlede virkningene av dette tilsier at det knytt er seg en viss usikkerhet til tallene for avgitte stemmer og forkastede stemmer, (men altså ikke for godkjente stemmer). 3. Begrep og kjennemerker 3.1. Stemmerett Kravene til stemmerett går fram av Grunnloven 50 og valgloven 3. Norske statsborgere over stemmerettsalderen (18 år ved utgangen av året), som har vært registrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 år, vil automatisk komme med i manntallet. I tillegg kan norske statsborgere som har vært bosatt i utlandet sammenhengende mer enn 10 år, kreve seg innført i manntallet. Norske statsborgere som aldri har vært registrert som bosatt i Norge, har ilrke stemmerett. 1 1

13 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk 3.2. Partier og offisielle valglister FOlgende registrerte politiske partier og valglister stilte lister ved valget (forkortinger som er brukt i noen tabeller i parentes). Det norske Arbeiderparti (A) Fremskrittspartiet (Frp) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Pensjonistpartiet (Pp) Rød Valgallianse (RV) Fedrelandspartiet (Fp) Miljøpartiet De Grønne (MDG) Naturlovpartiet (Nip) Norges Kommunistiske Parti (NKP) Tverrpolitisk Folkevalgte (TF) Kristent Konservativt Parti (KICP) Det Liberale Folkepartiet (DLF) Hvit Valgallianse (Stopp Innvandringen /Hjelp fremmedkulturelle hjem) (HV) Samfunnspartiet (Sfp) Samlingspartiet (Ny Fremtid) (Sp(NF)) Dessuten stilte i Oslo: Rettferdighetspartiet (Rp). Rogaland: Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre (Barn/Eldre). Noen av partiene stilte lister bare i enkelte fylker. Se vedlegg 1 og 2. Som Andre lister i tabellene er regnet disse partiene: Kristent Konservativt Parti Det Liberale Folkepartiet Hvit Valgallianse Samfunnspartiet Samlingspartiet (Ny Fremtid) Rettferdighetspartiet Barn/Eldre For nærmere spesifikasjon i fylkene, se vedlegg 1. Tabeller på kommunenivå finnes som upublisert materiale. Kommentarer til noen partinavn i de historiske tabellene: Fremskrittspartiet: skiftet navn fra Anders Langes parti for valget i Senterpartiet: skiftet navn fra Bondepartiet for valget i Sosialistisk Venstreparti: Sosialistisk Folkeparti, Norges Kommunistiske Parti og utbrytere fra Arbeiderpartiet dannet i 1973 Sosialistisk Valgforbund. Valgforbundet gikk i 1974 over til partiet Sosialistisk Venstreparti, samtidig med at NKP gikk ut. Det Liberale Folkepartiet: skiftet navn fra Det Nye Folkepartiet for valget i Gikk sammen med Venstre i 1988, under navnet Venstre. Nytt parti stiftet i 1989, De Liberale - Europapartiet. Skiftet navn for valget Stilte da Wider navnet Det Liberale Folkepartiet. Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet: etablert i 1989 med støtte fra Rød Valgallianse og Norges Kommunistiske Parti. Tverrpolitisk Folkevalgte: skiftet navn fra Frihetspartiet før valget i Hvit Valgallianse: Stopp Innvandringen og Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt gikk for valget i 1997 sammen til ett parti under dette navnet Oppløsning av felleslister Ved stortingsvalgene fram til 1981 kunne partiene stille felleslister. Tabell 2 og 3 viser partifordelingen hvor felleslister er oppløst. I tabell 2 er stemmer på felleslister fordelt på de respektive partier i samsvar med stemmefordelingen ved det siste stortingsvalget, da de stilte reine lister i de berørte fylker. Ved et par enkelttilfeller er felleslistestemmene delt etter resultatene ved det siste kommunestyrevalget før stortingsvalget. For stortingsvalget i 1973 er stemmer avgitt på felleslister fordelt på de respektive partier etter en metode der det er tatt utgangspunkt i partienes innbyrdes styrkeforhold på fylkesbasis i 1969, korrigert for framgang/tilbakegang fra 1969 til 1973 i fylker der de stilte reine lister i For stortingsvalgene i 1977 og 1981 er brukt samme metode som i 1973, men med utgangspunkt i resultatene fra fylkestingsvalgene to år før de respektive stortingsvalgene. Ved stortingsvalgene i 1985 og 1989 var det ikke aktuelt med felleslister. Ved valget i 1993 ble det stilt to felleslister. I Oslo: Felleslisten mot Fremmedinnvandring (Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt). I Nord-Trøndelag : Pensjonistpartiet/Felles Framtid. Disse er i tabellene tatt med under Andre lister. Ved valget i 1997 var det ingen felleslister Valgte representanter Statistikken over representanter til Stortinget omfatter valgte representanter. Representantene som høsten 1997 møtte fast for medlemmer av Regjeringen, er således tatt med blant vararepresentantene. 12

14 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget Gjenvalg og nyvalg av representantene Valgte representanter i 1997, som tidligere har vært faste representanter etter opprykk ved dødsfall e.l., er gruppert under "møtt som vararepresentant" i tabell 5. Det samme gjelder tidligere vararepresentanter som har møtt fast for medlemmer av Regjeringen Avgitte, forkastede og godkjente stemmer For å kunne delta i et valg forutsettes det at en står i manntallet og ikke lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet. For de fleste godkjennes stemmegivningen enkelt og greit i valglokalet ved at vedkommende står i manntallet og ikke er beruset e.l. De som ikke får sin stemmegivning godkjent på stedet (f.eks. fordi de ikke står i manntallet i den aktuelle valgkretsen), har rett til å innlevere en stemme (i stemmekonvolutt) til stemmestyret, som så legger den mottatte konvolutten i en større konvolutt og påfører velgerens navn m.m. Slike konvolutter blir brakt til valgstyret i kommunen, som så går gjennom alle de innleverte konvoluttene og avgjør for hver enkelt om stemmegivningen kan godkjennes eller ikke. Valgstyret går også gjennom innleverte forhåndsstemmer. De fleste navnene blir funnet i kommunens manntall og blir krysset av der. For dem er stemmegivningen godkjent. Noen er det imidlertid som ikke står i manntallet, eller som av valgstyret blir erklært for ikke skikket til å stemme. Disse får ikke sin stemmegivning godkjent. Ifølge valgloven 47 skal det ikke krysses av i manntallet for ikke godkjent stemmegivning. Bare stemmer avgitt ved godkjent stemmegivning regnes som avgitte stemmer. Ved opptellingen av de avgitte stemmene kan det vise seg at noen stemmeseddelkonvolutter er tomme, eller at noen stemmesedler er av en slik art at de ikke godkjennes som stemmeseddel. Disse stemmene blir forkastede stemmer. De stemmesedlene som gjenstår etter at forkastede stemmer er trukket fra, er godkjente stemmer Landsdeler Landets fylker er gruppert i landsdeler på følgende måte: 1. Oslo og Akershus 2. Hedmark og Oppland 3. Sør-Ostlandet:østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark 4. Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 5. Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og Mae og Romsdal 6. Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 7. Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark 3.8. Kommuneklassifisering, sentralitet I tabell 12 er landets kommuner gruppert i 8 klasser på grunnlag av oppgaver over næringsstruktur og sentralitet. Klassifiseringen er dokumentert i NOS C192 Standard for kommuneklassifisering Sentralitet er også brukt alene (tabell 12) Bydels-/valgkretsopplysningene Tabell 16 er basert på den statistikk som kommunene selv utarbeidet. Merk at forhåndsstemmer, fremmede stemmer o.l. ikke er fordelt på valgkretser. Kommunene laget sine kretstabeller etter at fintelling var foretatt i kommunen, men resultatet av fylkesvalgstyrets fintelling ble ikke innarbeidet (dette gjelder ikke Oslo). For at summen av partienes stemmetall i kretsene og forhåndsstemmer/fremmede stemmer/annet skal stemme overens med partienes offisielle stemmetall på kommunenivå (tabell 10), ble posten fremmede stemmer/annet justert Andre merknader I prosentfordelingene er hvert enkelt tall i fordelingen avrundet uavhengig av de andre. Dette medfører at summen av prosenttallene i fordelingen ikke alltid er lik 100, Stemmetall for å vinne/tape mandater I tabellene er utregningen av stemmetall foretatt på følgende måte: Manglende stemmetall for å ta mandat (gevinstmargin) Stemmetallet til partiet Utfordrerpartiets med sistemandatet første x aktuelle delingstall Delingstallet som gav sistemandatet Stemmetall for å miste et mandat (tapsmargin) Stemmetallet til partiet med mandat som står utsatt til Utfordrerpartiets stemmetall Utfordrerpartiets stemmetall Delingstallet som gav partiets utsatte x mandat Utfordrerpartiets første aktuelle delingstall 13

15 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk Hvis det utregnede tallet på manglende stemmer har desimaler, forhøyes det opp til nærmeste hele tall. Hvis stemmetallet ikke har desimaler, legges det til 1. Om det ikke legges til 1 stemme får de to konkurrerende partiene lik kvotient, og det må da foretas loddtrekning (ved tildeling av utjevningsmandater får det største av de to partiene med lik kvotient mandatet). Se ellers vedlegg Valgundersøkelsen Valgundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning ved professor Henry Valen og forskningsleder Bernt Aardal. Utvalget består av 3000 norske statsborgere i alderen fra 18 til 79 år. Etter stortingsvalget i 1997 ble det gjennomført intervju med 69,5 prosent av personene i utvalget. Rundt halvparten av utvalget deltok også i Valgundersøkelsen Opplysningene om bruttoutvalgets valgdeltakelse er hentet direkte fra valgmanntallet, og er derfor svært pålitelige. Ved utvalgsundersøkelser som denne, som bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen, vil det alltid være en viss usikkerhet i resultatene - en viss utvalgsvarians - som en bør ta hensyn til ved tolking av resultatene. 5. Noen hovedresultater Statistikken fra Stortingsvalget 1997 viser at det ble avgitt stemmer. Dette gir en valgdeltaking på 78,3 prosent, som er 2,5 prosentpoeng høyere enn i Likevel må vi tilbake til 1957 for å finne en tilsvarende lav deltaking i stortingsvalg. Som vanlig var valgdeltakingen høyest i Akershus (82,0 prosent), og lavest i Finnmark (70,3 prosent). Fra og med valget er valgloven endret slik at stemmemottakere for forhåndsstemmer innenlands heretter er tilsatte på postkontor eller landpostbud. Dette gav som resultat en stor økning i tallet på forhåndsstemmer. I 1993 ble snaut 10 prosent av de avgitte stemmene gitt som forhåndsstemmer, mens det i 1997 var nærmere 19 prosent av stemmene som ble avgitt på forhånd. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble vinnerne ved valget i Fremskrittspartiet fikk 15,3 prosent av stemmene, som er en økning på 9 prosentpoeng fra Kristelig Folkeparti gikk fram med om lag 6 prosentpoeng, fra 7,9 prosent i 1993 til 13,7 prosent i For begge disse partiene er det den største oppslutningen de noen gang har hatt. I fylkene har Fremskrittspartiet flest tilhengerer i Vestfold, mens Kristelig Folkeparti står sterkest i Agder-fylkene og Mae og Romsdal. Ser vi på oppslutningen etter kommunenes sentralitet, finner vi at Fremskrittspartiet har flest tilhengerer i de mest sentrale kommuner, mens Kristelig Folkeparti har de fleste av sine velgere i de minst sentrale. Venstre hadde også framgang med knapt 1 prosentpoeng og kom med 4,5 prosent av stemmene over sperregrensen for å få utjevningsmandater. Senterpartiet, vinneren fra 1993-valget, fikk ved valget i 1997 under halvparten så mange stemmer som i Partiet gikk tilbake fra 16,7 prosent i 1993 til 7,9 prosent i De andre større partiene, Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti fikk også forholdvis færre stemmer enn i Høyre gikk tilbake med knapt 3 prosentpoeng, de to andre med knapt 2. Ser vi på partifordelingen i de godkjente forhåndsstemmene, har Fremskrittspartiet, Venstre og Rød Valgallianse en høyere andel enn totalresultatet. For Fremskrittspartiet er forskjellen størst. Partiet fikk 18,4 prosent av forhåndsstemmene (totalt 15,3). De andre større partiene hadde forholdsvis større oppslutning blant de som avgav stemme på valgting. Den store framgangen til Fremskrittspartiet gav 15 flere representanter enn i Partiet har nå 25 representanter på Stortinget. Kristelig Folkeparti fikk også 25 representanter, som er en økning med 12 fra Partiet har nå representanter fra alle fylkene. Venstre fikk 6 representanter, 4 av disse var utjevningsrepresentanter. Senterpartiet mistet 21 av de 32 representantene de fikk i 1993 og fikk 11, det samme som i Arbeiderpartiet fikk 65 representanter, to færre enn i Høyre fikk 23, som er en tilbakegang på 5. Sosialistisk Folkeparti har nå 9 representanter, som er 4 færre enn i Til tross for framgang totalt mistet Rød Valgallianse sin ene representant. Denne kom fra Oslo der partiet hadde tilbakegang. Det nye partiet på Stortinget ble Tverrpolitisk Folkevalgte med sin ene representant, som kommer fra Nordland. I det nye Stortinget gikk tallet på kvinner tilbake. Av de 165 representantene er det 60 kvinner, i 1993 var det 65. Arbeiderpartiet har forholdsvis flest, om lag halvparten av representantene er kvinner. Av de andre partiene er det bare Kristelig Folkeparti som har over 40 prosent kvinner. Av Fremskrittspartiets 25 representanter er det bare 2 kvinner. Valgundersøkelsen viser at hele 43 prosent av velgerne skiftet standpunkt mellom stortingsvalgene i 1993 og 1997, inkludert bevegelser til og fra hjemmesittergruppen. Ser en på dem som faktisk stemte ved begge valgene, var velgerne til Sosialistisk Venstreparti minst trofaste, mens Kristelig Folkeparti hadde den høyeste andelen av stabile velgere. Om lag hver femte Senterparti-velger i 1993 stemte på Kristelig Folkeparti i

16 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 1997 Velgerskiftningene fra 1993 til 1997 bekrefter inntrykket av at norsk politikk er inne i en meget ustabil periode sammenlignet med tiden fram mot Den høyeste velgerskiftningen noen gang var i perioden fra 1989 til 1993, med 44 prosent. Det er likevel interessant at velgerskiftningene ikke fortsetter å (Like, verken i forhold til perioden fra 1993 til 1995 (fylkestingsvalget), eller i forhold til perioden 1995 til Ser vi på stemmegivningen ved alle de tre valgene mellom 1993 til 1997, inkludert fylkestingsvalget, viser det seg at 42 prosent av velgerne stemte på samme parti ved alle disse valgene. Dette tyder på at det i stor grad er de samme velgere som skifter standpunkt for eksempel fra 1993 til 1995 og fra 1995 til Holder vi oss bare til de velgere som faktisk stemte både i 1993 og 1997, og holder hjemmesitterne utenfor, var det 33 prosent som skiftet parti mellom disse to valgene. Dette er også omtrent på samme nivå som i foregående periode. Ikke uventet var det en av valgets seierherrer, Kristelig Folkeparti, som hadde den høyeste andel av stabile velgere i forhold til forrige stortingsvalg, med 82 prosent. Selv om den andre seierherren, Fremskrittspartiet, hadde en betydelig lavere andel stabile velgere, med 64 prosent, ligger stabiliteten likevel på et betydelig høyere nivå enn Fremskrittspartiet har hatt ved tidligere valg. Ved valget i 1993 var det for eksempel bare 25 prosent av Fremskrittspartiets tidligere velgere som holdt fast ved partiet. Selv om Arbeiderpartiet gjorde ett av sine dårligste valg siden 1930 var stabiliteten blant velgerne relativt høy, med 77 prosent. Den absolutt laveste stabilitet finner vi blant de tidligere velgerne til Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, med henholdsvis 33 og 39 prosent. Kontrasten i forhold til forrige stortingsvalg i 1993 er særlig stor for Senterpartiet, som da beholdt hele 87 prosent av sine 1989-velgere. Sammenligner vi med fylkestingsvalget i 1995 er situasjonen noe lysere for Senterpartiet, fordi 62 prosent av velgerne ved valget holdt fast ved partiet i For Sosialistisk Venstreparti er andelen trofaste velgere på det samme lave nivå uansett om vi sammenligner med valget i 1993 eller i Kun 35 prosent av partiets velgere holdt fast på partiet i Også Venstre har en svært lav stabilitet i forhold til 1995-valget, med 40 prosent. Som eneste parti hadde Kristelig Folkeparti et positivt bytteforhold til nesten alle andre partier. Unntaket gjaldt Fremskrittspartiet, men der var tapet ubetydelig, stikk i strid med det bildet som mediene tegnet under valgkampen. Bare 2 prosent av Kristelig Folkepartis velgere i 1993 gikk over til Fremskrittspartiet i Den største nettogevinsten av velgere hadde Kristelig Folkeparti i forhold til Senterpartiet. Nesten hver femte Senterparti-velger i 1993 stemte Kristelig Folkeparti i Men Kristelig Folkeparti hadde betydelig gevinst også i forhold til Arbeiderpartiet og Høyre. Fremskrittspartiet hadde på sin side netto velgergevinst særlig i forhold til Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet. Holder vi oss til Fremskrittspartiets velgere i 1997, hadde 20 prosent av dem stemt på Høyre ved valget i 1993, 13 prosent hadde stemt på Senterpartiet, mens 12 prosent hadde stemt på Arbeiderpartiet. En del av disse velgerne hadde for øvrig forlatt sine tidligere partier allerede ved lokalvalgene i Ved valget i 1997 mistet Arbeiderpartiet ytterligere fotfeste blant førstegangsvelgerne, selv om endringen ikke er dramatisk i forhold til de foregående stortingsvalgene. Det er likevel bemerkelsesverdig at partiet har dobbelt så stor oppslutning blant menn i aldersgruppen fra 18 til 21 år, som blant kvinner i samme alder. Oppslutningen fra menn var på 25 prosent, mens den fra kvinner var på 12 prosent. Også Høyre har betydelig større oppslutning blant unge menn enn blant unge kvinner med henholdsvis 23 og 10 prosent. Sammenlignet med valget i 1993 opplevde Senterpartiet et massivt frafall blant de aller yngste velgerne, en nedgang fra 23 til 7 prosent. Men valget var sterkt avvikende i forhold til tidligere oppslutning om Senterpartiet i denne aldersgruppen. Kristelig Folkeparti og Venstre hadde derimot stor framgang blant førstegangsvelgeme sett i forhold til begge de foregående stortingsvalgene. For Kristelig Folkeparti har oppslutningen blant førstegangsvelgerne ligget rundt 4-5 prosent siden 1960-tallet, men i 1997 var oppslutningen på 14 prosent. Det er dermed skjedd en formidabel økning i oppslutningen fra gruppen av førstegangsvelgere. For Fremskrittspartiet har oppslutningen svingt fra 20 prosent i 1989 ned til 9 prosent i 1993, og opp til 16 prosent i Det nye i 1997 var at Fremskrittspartiet hadde noe større oppslutning blant førstegangsvelgende kvinner enn blant menn i samme aldersgruppe, med henholdsvis 18 og 14 prosent. Dette må trolig ses i sammenheng med at valgdeltakelsen var svært mye lavere blant unge menn enn blant unge kvinner. Kristelig Folkeparti på sin side hadde derimot dobbelt så stor oppslutning blant unge kvinner som blant unge menn, henholdsvis 18 og 9 prosent. Også Sosialistisk Venstreparti og Venstre hadde markert større appell blant unge kvinner enn blant unge menn. Når det gjelder valgdeltakingen er det en oppsiktsvekkende stor forskjell mellom unge kvinner og menn. Mens vel 70 prosent av kvinner i aldersgruppen år stemte ved det siste stortingsvalget, var det bare i underkant av 50 prosent av menn i samme alder som brukte stemmeretten. 15

17 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk Selv om aystanden mellom kvinner og menn jevner seg noe mer ut i de eldre aldersgrupper, er valgdeltakingen høyere blant kvinner enn menn i alle aldersgrupper unntatt dem over 60 år. Det store spriket i den yngste aldersgruppen kan tyde på at valgkampen og de dominerende stridsspørsmål i større grad har appellert til unge kvinner enn til unge menn. Et mer fyldestgjørende svar på dette spørsmålet må imidlertid utstå til senere analyser. Interessant nok hadde Arbeiderpartiet størst nettogevinst i forhold til hjemmesittergruppen. Nesten hver tredje hjemmesitter i 1993 stemte Arbeiderpartiet i Også Høyre, Sosialistisk Venstreparti og til dels Fremskrittspartiet hadde en netto tilvekst av hjemmesittere. Senterpartiet hadde derimot et betydelig nettotap til hjemmesitterne. 6. Mer informasjon I tillegg til tabellene som publiseres i NOS Stortingsvalget 1997 er det mulig å få tabeller med spesielle opplysninger ved å henvende seg direkte til SSB. Statistikken gir opplysninger om antall stemmeberettigede fordelt på kjønn, avgitte stemmer på hhv. valgting/forhånd og forkastede stemmer på hhv. valgting/forhånd. Det gis opplysninger om godkjente stemmer for alle partier. Opplysninger om antall stemmesteder i kommunen samt stemmesteder søndag finnes. Alle opplysningene er på kommunenivå. Tabeller kan sendes på papir (post eller telefaks), elektronisk på diskett eller med e-post (ASCII- eller Excel-format). Internett Statistisk sentralbyrå har websider på Internett der det er mulig å finne noen hovedtall fra denne publikasjonen. Webadressen er: Kontaktperson i Statistisk sentralbyrå Dersom De ønsker å bestille tabeller eller trenger ytterligere informasjon om statistikken, ta kontakt med: Nelly Klatstølen, tlf , e-post Telefaks

18 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget Survey Design 1.1. Statistical basis Statistics on the Storting Elections (Parliamentary election) of 14th and 15th September 1997 are based on information from Local Election Committees. Corrections made by county election committees have been included. Data is collected pursuant to 2-2 of the Statistics Act and 88 of the Election Act. The dates of birth of the nominated candidates were obtained from the Storting (the Norwegian Parliament). Data on constituencies are based on own statistics from the municipalities. Data on valid votes cast at the polls/in advance, distributed by party are taken from the election protocols of the counties Scope The statistics cover election results for all municipalities. The questionnaire used is provided in appendix 3, showing the information that was collected from the local election committees. For the five largest municipalities, election statistics are shown at the level of urban districts/constituency. 2. Sources of error and uncertainty of results The sources of error and uncertainty inherent in the actual election process are dealt with in the report from the Storting's Credentials Committee. For election statistics however, the emphasis is on sources of error and uncertainty connected to the reporting of the election results Number of votes for the Parties With a few exceptions, the number of votes of the parties in this publication, correspond to the figures provided by the county election committee, also used by the National Election Committee as a basis for its work. The exceptions are cases where the information of the county election committee was found to be incorrect or where the municipal local election committees reported errors. All such cases involve small corrections that are of no consequence for the election result Votes cast and rejected In previous elections, information on the form was checked against election committee protocols sent in to the Norwegian Storting by the municipalities. Prior to the 1997 election however, the Election Act was amended with the consequence that we no longer have the possibility of doing this. The amendments implied, among other things, that all data that was previously sent from the municipal election committees was henceforth to be sent to the county election committee. The county election committee should then check preparation and carrying out of the election. The county election committees have now also been authorised to correct errors they may find in connection with the election committees decisions to approve or reject voting slips. In most cases the municipalities have therefore supplied information on votes cast and rejected. Previous elections have shown us that some election committees allowed invalid votes to be included in these figures. In obvious cases of errors, election committees have been contacted and the errors corrected. An attempt is also made to check the figures against the protocols from the county election committees. However the quality has varied. Several municipalities were also unable to make the number of votes tally. This is to say that they either counted a greater or lesser number of valid voting slips than were actually registered without being able to trace the cause. In other instances, when the county election committees did the final counting, they found a greater or lesser number of valid voting slips than was specified by the municipalities. Another possibility was that the election committee's decision to approve or reject votes had been amended. In all such cases, the entries "votes rejected/votes cast" were adjusted in order to attain corresponding figures. 'Votes cast" is always considered to be the sum of valid votes plus rejected votes (including empty envelopes). The overall effect of this indicates that there is some uncertainty associated with the number of votes cast and votes rejected (however this does not apply to figures of valid votes). 3. Terms and variables 3.1. Right to vote An elector is qualified to vote if he/she fulfils the requirements of 50 of the Constitution and 3 of the Election Act. Norwegian citizens of voting age (18 years by the end of the year), registered as resident in Norway during the last 10 years, will automatically be included in the electoral roll. Furthermore, Norwegian citizens who have been resident abroad for a contiguous period of over 10 years can demand to be included in the electoral roll. 17

19 Stortingsvalget 1997 Norges offisielle statistikk Norwegian citizens who have never been registered as residents of Norway are not entitled to vote Parties and official electoral lists The following registered political parties and electoral lists issued lists in connection with the election (Norwegian abbreviations in brackets are used in some tables). Labour Party (A) Progress Party (Frp) Conservative Party (H) Christian Democratic Party (KrF) Centre Party (Sp) Socialist Left Party (SV) Liberal Party (V) The Pensioners' Party (Pp) Red Electoral Alliance (RV) Fatherland's Party (Fp) The Greens (MDG) Nature Law Party (Nip) Communist Party (NKP) Inter-political People's Party (TF) Christian Conservative Party (MCP) The Liberal People's Party (DLF) White Electoral Alliance. (Stop Immigration/Help immigrants home) (HIT) Society Party (Sfp) New Future Coalition Party (Sp(NF) Furthermore the following parties stood for election in Oslo: Justice Party (Rp) In Rogaland: Right of children to have optimal contact with both biological parents and grandparents. Worthy conditions for the elderly (Children/Elderly). A number of parties only issued lists in certain counties. See appendix 1 and 2. "Other" lists in the tables include the following parties: Christian Conservative Party Liberal People's Party White Electoral Alliance Society Party New Future Coalition Party Justice Party Children/Elderly For more specific details on counties, see appendix 1. At the municipal level, tables are available as unpublished data. Comments on some party names used in the historical tables: Progress Party: was renamed from Anders Langes Party prior to the 1997 election. Centre Party: was renamed from Farmers' Party prior to the 1959 elections Socialist Left Party: Socialist People's Party and breakaway factions from the Labour Party formed the Socialist Electoral Federation in In 1974, the party joined the Socialist Left Party at the same time as the Communist Party left the coalition. The Liberal People's Party: was renamed from the New People's Party before the 1981 elections. It merged with the Liberal Party under the name Liberal Party. A new party was established in 1989, the Liberal European Party. Renamed before the 1993 election. Stood for election under the name Liberal People's Party. County lists for Environment and Solidarity: founded in 1989 with support from Red Electoral Alliance and the Norwegian Communist Party. Inter-political People's Party/Political Alternative Party: Renamed from Freedom Party prior to the election of White Electoral Alliance: Formed by the merging of the following parties prior to the 1997 election: Stop Immigration and Help The Immigrants Home So We Don't Lose Our Country Dissolution of joint lists Until 1981, parties could issue joint lists for parliamentary elections. Tables 2 and 3 show the distribution of votes among parties when the joint lists were dissolved. Table 2 shows votes for joint lists from broken down by party in accordance with the distribution of votes in the last general election in which the parties issued separate lists in the counties involved. In a couple of cases, votes for joint lists are distributed by the results of the most recent municipal board elections before the general election. For the 1973 general elections, votes were cast for joint lists distributed between the respective parties. The method used here was based on the proportional strength of the parties on a county basis in 1969, adjusted for gains/losses from 1969 to 1973, in counties where they issued separate lists in For the 1977 and 1981 general elections, the same 1973 method was used, however it was based on the results 18

20 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 1997 from the Fylkestingl election two years prior to the respective general elections. During the general elections of 1985 and 1989, joint lists were not issued. During the 1993 election, two joint lists were issued. In Oslo: Joint list against immigration (Stop immigration/help immigrants home so we don't lose our country). In Nord-Trøndelag: The Pensioners Party/Common Future. These can be found in the tables included in "Other lists". There were no joint lists in the 1997 election Elected representatives Statistics on representatives to the Storting refer to elected representatives. Representatives who regularly deputised for members of the Government are thus included among the deputy representatives Re-election/new election of representatives Elected representatives in 1997 who previously served as permanent representatives (due to deaths etc), are classified under "Deputies" in table 5. This also applies to former deputy representatives who regularly deputised for members of the Government Cast, rejected and valid votes The pre-condition for participation in an election is that a person is registered in the electoral roll and does not suffer from a serious mental deficiency or reduced consciousness. For most persons, their vote is accepted at the polling station by the simple fact that their name is in the electoral roll and that they are not under the influence of alcohol, etc. Persons whose ballots are not immediately recognised (e.g because they may not be listed in the electoral roll in the constituency involved), have the right to hand in one vote. This ballot must be delivered in a voting envelope to the voting committee, which then places the envelope received into a larger envelope with the voter details on it. Such ballots are taken to the election committee in the municipality, which goes through all the envelopes delivered and decides in each individual case if the ballot can be accepted or not. Most names are found and marked off in the electoral roll of the municipality. The election committee also goes through advance votes delivered, which are all accepted. However some names are not listed in the electoral roll or the election committee may declare them unqualified to vote. The votes of such persons are not valid. According to 47 of the Voting Act, such rejected votes are not to be marked in the electoral roll. Only votes cast that are considered as accepted votes are counted as votes cast. During counting of votes cast, some ballot paper envelopes may be empty, or some ballot papers may be of such nature that they cannot be approved as ballot papers. Such votes are rejected. The ballot papers that remain after rejected votes are subtracted are valid votes Regions The counties are grouped into the following regions: 1. Oslo and Akershus 2. Hedmark and Oppland 3. South-eastern Norway:Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark 4. Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest- Agder and Rogaland 5. Western Norway: Hordaland, Sogn og Fjordane and More og Romsdal 6. Trøndelag: Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag 7. Northern Norway: Nordland, Troms and Finnmark 3.8. Classification of municipalities, proximity to central services In table 12, the municipalities of Norway are grouped into 8 classes on the basis of data on economic structure and proximity to central services. The regulations for classification can be found in NOS C 192, the Standard for Municipal Classification Proximity to central services is also used alone as a variable (table 12) Information on urban districts/constituencies Table 16 is based on statistics prepared by the municipalities themselves. Note that advance votes, foreign votes etc, are not distributed by constituency. The municipalities produced their constituency tables after they had done a final count in the municipality, however, the result of the county election committee's final count was not included (this does not apply to Oslo). The entry "foreign votes/other" was adjusted in order to tally the sum of the parties' number of votes in the constituencies and advance votes/foreign votes/other, with the official number of votes for each party at the municipal level (table 10) Other comments In the percentage distribution, every figure in the distribution is rounded up or down separately. Consequently, the sum of these percentages in the distribution is not always equal to Seat margins In tables 18-22, the following method is used in calculating the number of votes: Chief administrative body of a "Fylke" (county)

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 STORTINGSVALG ET 98 HEFTE I STORTING ELECTIONS 98 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 87796 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 ISBN 82-537-3804-8 ISSN 0800-9856

NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 ISBN 82-537-3804-8 ISSN 0800-9856 NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET 1991 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1993 ISBN 8253738048 ISSN 08009856 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner EMNEORD

Detaljer

Fylkestingsvalget County Council Election C 622 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Fylkestingsvalget County Council Election C 622 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 622 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1999 County Council Election 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET 1983 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-.537-2056-4 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Valg ANDRE EMNEORD

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Aldri har så mange skiftet parti

Aldri har så mange skiftet parti Aldri har så mange skiftet parti Nesten fire av ti velgere (37 prosent) skiftet fra ett parti til et annet mellom 1997 og 2001. Arbeiderpartiet hadde rekordlav lojalitet: Bare drøyt halvparten (56 prosent)

Detaljer

KOMMUNESTYREVALGET 1991

KOMMUNESTYREVALGET 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 57 KOMMUNESTYREVALGET 1991 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3793-9 ISSN 0332-8023 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner EMNEORD

Detaljer

Stortingsvalget 2001. Storting Election 2001. C 710 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 2001. Storting Election 2001. C 710 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 710 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 2001 Storting Election 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 90 STORTINGSVALG ET 977 STORTING ELECTIONS 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 8-57-0790-8 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995 C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1995 County Council Election 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

STORTINGSVALGET 1989

STORTINGSVALGET 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 910 STORTINGSVALGET 1989 STORTING ELECTION 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2929-4 ISSN 0802-9067 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD

Detaljer

KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979

KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 KOMMUNESTYREVALGET 99 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 99 ISBN 8--08- ISSN 0-80 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 5 0 KOMMUNESTYREVALGET 1983 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2037-8 ISSN 0332-8023 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling)

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B765 KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B765 KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B765 KOMMUNESTYREVALGET 1987 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2632-5 ISSN 0332-8023 F of keveat RoPmegionneW Valg

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Enda flere skifter parti

Enda flere skifter parti Enda flere skifter parti Bernt Aardal og Guro Stavn Om Valgundersøkelsen 2005 Bernt Aardal og Henry Valen har hatt det faglige ansvaret for valgundersøkelsen, mens Statistisk sentralbyrå har trukket utvalget

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

NORGES OFFIS I ELLE STATISTIKK B 771 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1987 ISBN

NORGES OFFIS I ELLE STATISTIKK B 771 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1987 ISBN NORGES OFFIS I ELLE STATISTIKK B 77 FYLKESTINGSVALGET 987 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 988 ISBN 82-537-2544 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD Folkevalgte

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Velgervandringer Foreløpige resultater

Velgervandringer Foreløpige resultater 1 elgervandringer 2013-2017. Foreløpige resultater Bernt ardal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning. Innledning De foreløpige resultatene

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt Valganalyse stortingsvalget nasjonalt Av: Dag Thorsdalen 1. Innledning og metode I oktober presenterte jeg på pollofpolls.no en foreløpig fylkesanalyse for Rogaland av Stortingsvalget. http://www.pollofpolls.no/?cmd=kommentarer&do=vis&kommentarid=2307

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Trine Dale og Arne Faye

Trine Dale og Arne Faye 94/15 Rapporter Reports Trine Dale og Arne Faye Utenlandske statsborgere og Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991 94/15 Rapporter Reports Trine Dale og Arne Faye Utenlandske statsborgere og Kommunestyre-

Detaljer