Få agrarøkonomi til opplevingsøkonomi. Regionalisering av landbrukspolitikken. Solveig Svardal. Individualisering. Globalisering Opplevingsøkonomien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Få agrarøkonomi til opplevingsøkonomi. Regionalisering av landbrukspolitikken. Solveig Svardal. Individualisering. Globalisering Opplevingsøkonomien"

Transkript

1 Regionalisering av landbrukspolitikken Innlegg på workshop 6. september 2006 Solveig Svardal senter for natur- og kulturbasert nyskaping TELEMARKSFORSKING-BØ Globalisering Opplevingsøkonomien Individualisering Vi må skape lengslar etter og rom for draumane Få agrarøkonomi til opplevingsøkonomi Type v aæko nomisk Landbruks varer Varer Tenes ter Opplevi ngar utbod Ækono mi Agrar Produksjon Tenes te Opplevi ng Ækono misk fun k- Trekkj e ut Lage Levere Scene -framfær e sjon Kva ve rt byddfram Etande Noko n ei kan ta p Noko n ei ikkje kan Minne verdig ta p Sel jar Handel smann Produse nt Tilbydar Scenekun stnar Kjæpar Marknad Brukar Klient Gjest Faktorar som influerer tterspurn e ad Karak teristika Eigenskapar Fær emoner Sansepverk nad (Pine & Gilmore, 1999) 1

2 Det kulturøkonomiske perspektivet: > Identifikasjon av viktige lokale / regionale kjerneverdiar og symbol > Utløyser engasjement, nyskaping, løysinger til beste for fellesskapet > Legg grunnlag for ny utvikling som ikkje kan kopierast av andre Stortingsmelding nr 19 ( ): Om norsk landbruk og matproduksjon > Produsere helsemessig trygg mat av høg kvalitet med bakgrunn i forbrukarane sine preferansar > Produsere andre varer og tenester med utgangspunkt i næringas samla ressursar > Produsere fellesgode som livskraftige bygder, eit breit spekter av miljø- og kulturgode og sikre langsiktig matforsyning Stortingsmelding nr 19 ( ): Om norsk landbruk og matproduksjon > Ingen klare mål, men oppgåvebeskrivelse > For at landbruket skal fylle oppgåvene er det knytt mål til >Forbrukarretting, marknadsorientering >Miljø >Busetting >Matsikkerheit >Landbrukets rolle som kulturbærar 2

3 Landbruket står sterkt > 3 av 4 støttar eit landbruk på dagens nivå > Stabil støtte over lang tid > Støtta er i aukande grad knytt til landbrukets produksjon av fellesgode > Kulturlandskap > Bygdeutvikling (MMI sine årlege målingar) Landbruket treng legitimitet > WTO > Tollsatsar, gul, blå, grønn støtte > EU og CAP > Frikopling > Landbrukslandskapet er meir enn jordbruk > 2 av 3 landbrukseigedomar fell utanfor jordbruksavtalen Vi vil ha eit (småskala)-landbruk i heile landet Då må vi betale for det Det er nødvendig å jamne ut skilnader Produksjonar Distrikt Produksjonsmåtar 3

4 Nokre sentrale utviklingstrekk > Dårlegare økonomi i råvareproduksjon > Strukturrasjonalisering > Produksjon av fellesgode forsvarar landbruket og bygdene > Aukande etterspurnad etter oppleving, mangfald, kvalitet > Survival of the fattest? > Survival of the fittest? > 2-deling eller samla strategi? Avtaleprisar prisar ein kan ta ut ved marknadsballanse Muligheit for styring Budsjettstøtte Produksjonsavhengige verkemiddel Grunntilskot, distriktstilskot Produksjonsuavhengige verkemiddel AK-tilskot, dyretilskot, driftstillegg Tiltak utan direkte inntektsverknad velferdsordn, investeringsstøtte, FoU... Inntekt og inntektsfordeling Matvareberedskap Busetting og distriktsutvikling Kulturlandskap Styring og utjamning > Den nasjonale politikken skal sikre eit landbruk over heile landet ved å jamne ut skilnader > Men verkemidla er knytt til produksjon: > Skilnadene mellom ulike distrikt og produksjonar aukar > Skilnadene mellom periferi og sentrum aukar > Taparane rår ikkje over verkemiddel som kan styrke dei i konkurransen mot vinnarane 4

5 Tal bruk Totalt (mill) Per bruk Utbetalt produksjonstilskot etter bruksstorleik % 31 % 19 % av bruka Snitt % av bruka Snitt % 27 % av bruka Snitt dekar " " 200 og meir 41 % 33 % av bruka Snitt 82 Utbetalt produksjonstilskot etter bruksstorleik % av bruka Snitt % 34 % av bruka Snitt % 8 % 21 % av bruka Snitt % 33 % av bruka Snitt dekar " " 200 og meir 5

6 Fordeling på beløpsgrupper 1994 og Tal bruk 1994 Tal bruk tusen tusen tusen tusen tusen 250 tusen og meir Produksjonstilskot etter distrikt Endring Sentrale Austland Agder og Resten av Rogaland Vestlandet Trændelag Nord-Noreg Landet Telemark Austlandet Utbetaling til ulike produksjonar Endring Mjølk Mjølk / svin Mjølk / sau Korn Korn / svin Korn / egg Korn / mjølk Sau Geit Ikkje spesifisert

7 Humankapital Landbrukseigedomane (180 ) Dei støtteverdige (50 ) Dei som lever av det (8?) Dei profesjonelle ( ?) Pengar Kva skal landbruksstøtta vere betaling for? > Produksjon av mat > Produksjonsavhengig > Produksjonsuavhengig > Matvaresikkerheit > Produksjon av landskap, levande bygder > Private gode > Fellesgode Verkemiddel på ulike forvaltingsnivå Direkte tilskot Pristilskot Markn.- reg BU Miljø Velferd Utvikl.- tiltak Stat Storregion Regional stat Kulturregion N-G.dal, Valdres Kommune 7

8 Dagens ordning + Marknadsregulering og produksjonsfordeling + Matvaresikkerheit og produksjon i heile landet + Systemet kan jamne ut skilnader (avhengig av politisk vilje) og sikre jordbruk over heile landet - Liten muligheit til strategiar basert på lokale særpreg - Stor makt til sentrale aktørar (organisasjonar og dep) - Stort byrårati på mange nivå - Liten muligheit til å betale for produksjon av fellesgode, svekker landbrukets legitimitet Flytting av verkemiddel til nytt regionalt nivå Direkte tilskot Pristilskot Markn.- reg BU Miljø Velferd Utvikl.- tiltak Stat Storregion Regional stat Kulturregion Kommune Nytt regionalt nivå + Krev overordna nasjonal politikk for å sikre miljø, busetting, produksjonsfordeling, marknadsregulering + Matvaresikkerheit og produksjon i heile landet + Marknadsregulering for nasjonal marknad + Større muligheit for å løyse regionale utfordringar - Løyser ikkje utfordringa knytt til sentrum - periferi - Storregion har framleis mange kulturregionar med særpreg og særlege utfordringar - Lokalt engasjement 8

9 Flytting av verkemiddel til kulturregion Direkte tilskot Pristilskot Markn.- reg BU Miljø Velferd Utvikl.- tiltak Stat Storregion Regional stat Kulturregion Kommune Miljøkrav Velferd Kulturregion + Stor muligheit til strategiar basert på lokale særpreg + Større engasjement, meir verdiskaping, meir bulyst + Mindre byråkrati + Betre legitimitet Krev regional tilpassing av lovverk (plan) - Marknadsregulering - Klarare 2-deling - Matvaresikkerheit, produksjon i heile landet Regionalisering vil kunne løyse ut radikale endringar? > Jordbruksforhandlingane > Forenkling av verkemidla 9

10 Jordbruksforhandlingane Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jordbruket Norges Bondelag Avtale Staten Stortinget Jordbruksforhandlingane > Det er Stortinget som har ansvaret for landbrukspolitikken og for å sørge for at måla blir nådd > Jordbruksforhandlingane lever sitt eige liv utan vesentleg innblanding frå Stortinget > Jordbruksforhandlingane minner lite om andre tariffoppgjer, svært ujamn maktballanse > Stortinget aksepterer framforhandla avtale > Oppsiktsvekkande at Stortinget er så passive til eit så stort politikkområde (11 mrd) > Stortingets manglande innblanding og styring svekker legitimiteten til landbrukspolitikken Radikale forenklingar > Støtte per bruk for produksjon av fellesgode >Krav om produksjon og produksjonsmåte >Velferdsordningar blir bondens ansvar > Differensiering knytt til kultur-, miljø og landskapsproduksjon > Bygdeutvikling >Utviklingstiltak knytt til strategiar i kulturregionar >Samling av landbrukets verkemiddel med andre >Mindre til investeringar, meir til utviklingstiltak > Statlege utviklingstiltak og marknadstiltak >Forsking, overvåkingsprogram, >RÅK, 10

11 Oppsummering: Særpreg vil vinne over standardisering > Flytting av verkemiddel frå stat nærmast mogleg kommune kan gi muligheiter for vitalisering av landbruket > La Stortinget få ansvaret for landbrukspolitikken att > Avvikling av jordbruksforhandlingane > Rammer til kulturelle regionar basert på regionale utviklingsstrategiar > La fellesskapet betale for fellesgode > La marknaden betale for private gode Oppsummering: Særpreg vil vinne over standardisering > Radikale forenklingar av verkemidla bør utprøvast > Støtte per bruk, med krav knytt til produksjon av fellesgode > Differensiering knytt til kultur-, miljø og landskapsproduksjon > Bygdeutvikling > Avvikling av pristilskot > Statlege oppgåver knytt til overvåking av miljø, marknad, smittevern > Føringar for overføringar til regionane Oppsummering: Særpreg vil vinne over standardisering > Nye modellar for lokal deltaking (kultrregionnivå) > Landbruks-, forbrukar- og miljøinteresser må få innflytelse på definisjon av fellesgode og dermed på korleis dei regionale tilskota per bruk skal differensierast / fordelast 11

12 senter for natur- og kulturbasert nyskaping TELEMARKSFORSKING-BØ Deltakande forsking for utvikling 12

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat

Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat Samandrag: Notatet viser at tilhøva for landbruket og tilknytta næringar i fjellbygdene er så spesielle at dei bør omhandlast særskilt, slik

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Agnar Hegrenes Ola Flaten Klaus Mittenzwei NILF Seminar 19.03.2015 Moment for presentasjonen Enkelte utviklingstrekk

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Partiene, velgerne og bøndene

Partiene, velgerne og bøndene Partiene, velgerne og bøndene NILF-seminar, Oslo, 20. mai 2015 Hilmar Rommetvedt (IRIS) og Frode Veggeland (UiO/NILF) Disposisjon Partiene, velgerne, bøndene Hva er problemet? Den parlamentarisk styringskjeden

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer