Kapitalforvaltningsrapport. k profil Union Eiendomskapital Positive prognoser for eiendomsmarkedet. Slik skaper UNION verdier av eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2013. Positive prognoser for eiendomsmarkedet. Slik skaper UNION verdier av eiendom"

Transkript

1 4 Positive prognoser for eiendomsmarkedet 8 Slik skaper UNION verdier av eiendom 10 Forvalter NOK 8,8 mrd i eiendomsverdier 55 UNIONs Track record k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport Union Eiendomskapital 2013

2 3 INNHOLD Vi skaper verdier av eiendom. Det kan vi gjøre bedre enn andre fordi vi har et mer aktivt forhold til forvaltningen av eiendom, og fordi vi som den eneste i bransjen er involvert i alle deler av eiendomsmarkedet. Den kunnskap og kompetanse vi får gjennom vår meglerforretning, corporate finance virksomhet og gjennom selv å ta hånd om forvaltningen av våre eiendommer, gjør oss i bedre stand til å se hvilke grep som til en hver tid må gjøres for å skape merverdi for våre kunder og investorer. Vi skaper verdier av eiendom Innhold UNIONs prognose for eiendomsmarkedet 4 UNIONs forvaltningsmodell 8 Eiendomsporteføljen 10 Syndikateiendommer 12 Storebrand Eiendomsfond AS 32 UNION Eiendomsinvest Norge AS 53 UNIONs Track record 55 Ansatte i UNION Gruppen AS 59 Om UNION 66

3 4 5 prognose UNIONs prognose for eiendomsmarkedet prognose UNION Eiendomskapital forventer at eiendomsmarkedet i Norge vil gi en årlig totalkapitalavkastning på ca. 8,5 % i årene UNION Eiendomskapital forventer en attraktiv avkastning innenfor eiendom de nærmeste årene. De viktigste kildene til avkastningen i perioden er en attraktiv direkteavkastning og verdiøkning ved økte leier særlig innen kontor, samt en årlig inflasjon på 1,9 %. Prognoser for eiendomsmarkedet Fra høsten 2011 har risikopåslaget økt (redusert verdi) for eiendommer med antatt risikofylt beliggenhet. For kontor gjelder dette objekter utenfor de etablerte områdene og med lang avstand til offentlig transport. For lagereiendommer gjelder det for objekter med lang avstand til motorveiene. Utviklingen reflekter leietagernes preferanser, potensialet for nybygg og bankenes vurderinger. De siste årene har særlig tomter og eiendommer som er velegnet for konvertering til bolig økt i verdi. Det siste året har særlig kontoreiendommer i Oslo med korte leiekontrakter men trygge beliggenheter, økt i verdi. Tilliten til kontorleiemarkedet i hovedstaden er sterk blant de fleste investorene. Tar vi utgangspunkt i de siste 30 transaksjonene vi har med yieldinformasjon har gjennomsnittstransaksjo nen nå en netto-yield på 6,4 % (flere lav-yield omsetninger), et brutto yield-gap på 4,15 % og et yield-gap etter bankmargin på 1,75 %. Rentene har nok en gang nådd et rekordlavt nivå og 10-års swaprente har i store deler av mai vært under 3 %. Bankenes prognoser innebærer gradvis økte rentenivåer de neste to årene. Bankenes innlånsmarginer er mer enn halvert siden vinteren 2012, og UNION Bankundersøkelse Q viser at bankmarginene nå har begynt å synke. I sum taler prognosene for at endringene i yield-nivåene blir små fremover. De rekordlave rentenivåene innebærer at en ikke bør ta utgangspunkt i synkende yield-nivåer fremover. Det er mer realistisk å skape meravkastning gjennom eiendomsutvikling som ombygging/konvertering, totalrehabilitering eller nybygging. Vi legger til grunn at prime yield er på 5,25 %. Ut fra synkende finansieringsrente, den sterke tilliten til kontorleiemarkedet i Oslo, god kjøpsinteresse og enkelte markedsobservasjoner blir vi imidlertid ikke overrasket om gode objekter skulle oppnå 5,0 % på markedsleie. Vårt anslag innebærer en totalavkastning på 8,1 % for Markedsleienivåene for kontor i Oslo har vært klart stigende de siste to årene og for de andre større byene er hovedtendensen stabil til svak vekst. Med tanke på omsetningsbasert leie for handelseiendom, har høy sparerate blant husholdningene og utvidelse av kjøpsentrene bidratt til at omsetningsveksten per kvadratmeter har vært skuffende lav de siste to årene. Virke (tidligere HSH) venter imidlertid at butikkomsetningen øker med 3,5 % i år. Realiseres prognosene ligger det til rette for at godt plasserte handelseiendommer får en leievekst som overgår konsumprisindeksen (KPI). Blant annet kontorleien reguleres typisk med KPI. Grafen til høyre viser totalavkastningen for eiendomsmarkedet iht. den norske IPD indeksen for årene , samt UNION Eiendomskapital sine prognoser for årene Hvordan fastsetter UNION sine prognoser for eiendomsmarkedet i Norge? UNION Eiendomskapital utarbeider årlig avkastningsprognoser for eiendomsmarkedet i Norge. Markedet er inndelt i segmentene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Øvrig (mellomstore byer), / Kjøpesenter og Lager/ Logistikk. Avkastningen som beregnes er totalavkastningen, dvs. eiendomsavkastning uten belåning, og den beregnes for de neste tre årene. Avkastningsprognosene fastsettes basert på følgende metodikk: 1) Top-down - analyse som er en statistisk analyse basert på sammenhengen mellom totalavkastningen innenfor de ulike eiendomssegmentene i perioden sammenlignet med utviklingen i utvalgte makroparametre. Totalavkastning Totalavkastning Eiendom Norge

4 6 7 prognose 2) Bottom-up - analyse som er en analyse av hvert enkelt eiendomssegment mht. forventet utvikling i markedsleie, ledighet, eierkostnad, investering og avkastningskrav. Hvilke hovedforutsetninger er lagt til grunn for prognosene? Totalt sett gode rammevilkår for næringseiendom og eiendomsutvikling Økonomi: Fastlandsøkonomien vokste med hele 3,4 % i fjor. Konsensus tilsier at veksttakten blir hakket lavere i år, men at Norge står overfor flere år med moderat konjunkturoppgang. Statistisk Sentralbyrå sine prognoser fra ultimo mai innbærer at fastlandsøkonomien vokser med 2,4 % i år, 3,0 % neste år og 3,3 % i Særlig områder i Norge hvor økonomien er eksponert mot oljeindustrien har god vekst. NHO venter at 2 av 3 nye arbeidsplasser i privat sektor kommer i de fire fylkene Oslo & Akershus, samt Rogaland og Hordaland. Fremtidstro: Konjunkturbarometeret til Dagens Næringsliv, som måler ledernes forventninger, viser at næringslivet generelt er preget av optimisme. Konjunkturbarometerets indeks står i null når det er like mange optimister som pessimister. Undersøkelsen tatt opp i første kvartal viser et stabilt nivå på 43 og reflekterer utsikter til økt omsetning, lønnsomhet og sysselsetting. Befolkning: Befolkningsveksten ble på hele 1,3 % i fjor og SSB en venter en langsiktig befolkningsvekst på ca. 1 %. Med tanke på befolkningsutvikling er Norge en vekstvinner i Europa. Vi legger til grunn at befolkningsvekst er svært viktig med tanke på langsiktig utvikling i tomtepriser og eiendomsverdier. Befolkningsveksten gjenspeiler todelingen i norsk økonomi. Fra 2007 har de fire største byregionene hatt over dobbelt så rask befolkningsvekst som resten av landet med 1,9 % mot 0,8 %. Den sterke veksten i byregionene legger godt til rette for meravkastning gjennom aktiv eiendomsutvikling. Risiko: Med tanke på avkastning for næringseiendom legger vi til grunn at de mest relevante risikofaktorene omfatter stigende renter, synkende oljepris og selektive leietagere. Det er svært sannsynlig at rentenivåene på sikt stiger og virker inn på avkastningskravet (yieldene). Videre vil et betydelig fall i petroleumsprisene virke signifikant inn på fremtidstroen i Norge. Tendensen til mer selektive leietagere med tanke på beliggenhet innebærer at nybygg utgjør en trussel for leieinntektene til mange eiendommer som ligger utenfor de prefererte områdene. leiemarkedet i Osloområdet stigende tendens for markedsleienivåene leieprisene bunnet ut vinteren 2010 og særlig de siste to årene har markedsleienivåene vært økende. Våre beregninger på leieprisstatistikken til Eiendomsverdi Næring innebærer at leieprisene i nye kontrakter i gjennomsnitt steg med ca. 5 % hvert av de to siste årene. Leieprisveksten har særlig vært god i CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) og sentrum. Stigende byggekostnader innebærer at nybygg gradvis forutsetter høyere leienivåer. Vår prognosemodell for den langsiktige utviklingen er basert på høye volumer innen både etterspørsel, nybygging og netto konvertering fra kontor. Konklusjonsmessig forventer vi at kontorledigheten, som toppet ut på drøye 7 % i fjor høst, synker til under 5 % i løpet av Allerede nå preges markedet av etterspørselsoverskudd etter større arealer i sentrum. Vi anslår en årlig vekst i markedsleienivåene på ca. 5 %. Man bør imidlertid se utviklingen i sammenheng med at det gjennomsnittelige kontorleieproduktet gradvis får høyere standard. Med andre ord koster det mer å oppnå markedsleie. Selektive investorer i salgsmarkedet Vi registrer transaksjoner med eiendomsverdi fra MNOK 50 og oppover. Hittil i år (medio juni 2013) har vi registrert 45 transaksjoner for til sammen drøye NOK 16 mrd. i Norge. Mønstrene i hva som blir omsatt har fortsatt fra i fjor og innebærer at en høy andel av transaksjonsvolumet er knyttet til kontoreiendommer med trygge adresser og/eller lange leiekontrakter, tomter/ utviklingscase, samt kjøpesentre. Det har vært et lavt volum knyttet til bl.a. industri, andre handelseiendommer, hotell og generelt eiendommer med ordinær risiko (sekundære beliggenheter og vanlige lengder på leiekontraktene). Vi erfarer at flere av transaksjonene er drevet frem av kjøperne. For eksempel aktører som kjøper naboeiendommen med tanke på utvikling eller syndikeringsaktørene som søker gode kontantstrømseiendommer. Det er et høyt fokus på utvikling. Enkelte aktører selger eiendommer for å frigjøre midler til utvikling, mens andre av samme årsak begrenser kjøpsvolumet. Vi venter at eiendomsselskapene og syndikeringsaktørene vil være de største netto-kjøperne i år, mens livselskapene, norske eiendomsfond og eiendomsbrukere vil utgjøre netto-selgere. Videre erfarer vi at utlendingene står bak en høyere andel av egenkapitalen i kjøpene. Vi legger til grunn at utviklingen fortsetter og at utlendingene primært investerer gjennom fondsprodukter, sekundært gjennom club-deals og unntaksvis gjennom direktekjøp.

5 8 9 Forvaltningsmodell Slik skaper Forvaltningsmodell vi verdier av eiendom På grunnlag av lang bransjeerfaring, lokalkunnskap og spisskompetanse har UNION utviklet en unik forvaltningsmodell som har vist å skape høyere avkastning for investorer, sammenliknet med alternative eiendomsinvesteringer. Brobekkveien 80 De faktiske resultatene fra våre to eiendomsfond UNION Eiendomsinvest Norge AS og Storebrand Eiendomsfond AS - viser at UNIONs eiendomsfond skaper høyere avkastning med moderat risiko for investorer, sammenliknet med andre norske eiendomsfond samt børsnoterte eiendomsselskaper (se graf). Hva er årsaken til at UNION over flere år har lykkes i å skape større verdier for eiendomsinvestorer, sammenliknet med konkurrerende selskaper? Det som primært differensierer oss fra andre aktører er vår forvaltningsmodell: Vi fokuserer i hovedsak på kontantstrømseiendom av god kvalitet med foredlingspotensial i Norges største byer. Typiske eiendommer vi fokuserer på, har god beliggenhet og en eksisterende kontantstrøm. Eiendommene skal i tillegg ha en oppside for verdiskapning utover eksisterende kontantstrøm slik som korte leieavtaler, leieinntekter lavere enn antatt markedsleie, eller eiendom som skal selges grunnet finansieringsbegrensninger hos selger. Gjennom reforhandling av leieavtaler, økning av leienivåer og/ eller forlengelse av leiekontrakter, skaper vi verdistigning og økt kontantstrøm. Vi har også et sterkt fokus på å utvikle eiendommene våre videre for å realisere potensialet som ligger i bygningsmassen og tomten i forhold til omkringliggende bebyggelse, infrastruktur og fremtidig utvilkling på kort og lang sikt. Dette innebærer i hovedsak omstrukturering til alternativ bruk eller utbygging av eksisterende arealer. Vi har et eget teknisk forvaltningsteam i eget hus som kan gjennomføre de prosjekter som igangsettes, og som sikrer at vi til enhver tid er hands on i alle våre bygg. Vår forvaltningsmodell innebærer også at vi selger så snart vi har realisert potensialet i eiendommen. Substansverdien i eiendomsinvesteringen realiseres, og frigjør midlene som kan reinvesteres i nye, attraktive utviklingsprosjekter. Alle verdivurderinger av potensielle eiendomskjøp skjer gjennom grundige analyser og forståelse av hvordan eiendomsverdier skapes og blir tatt vare på. De to siste årene har UNIONs innkjøpsteam vurdert totalt 567 eiendommer, hvorav 18 eiendommer faktisk ble kjøpt. Det gir en kjøpsgrad på 1 av 31 vurderte eiendommer. Aslakveien 20 er et eksempel på hvordan UNION skaper verdier av eiendom. Den m 2 store næringsparken på Røa ble kjøpt i desember 2010 for NOK 230 mill. På grunn av eiendommens beliggenhet og tomtens areal, så UNION potensialet for konvertering fra næring til bolig. Parallelt med konverteringsprosjektet, reforhandlet eller reutleide UNION 16 leieforhold med en samlet leie på NOK 9,1 mill, som representerte en leieøkning på NOK 0,8 mill. Knapt halvannet år senere ble eiendommen solgt til en investorgruppe med OBOS Nye Hjem AS som største eier, for NOK 260 mill. Salget ga en egenkapitalavkastning (IRR) inkludert verdistigning på 44 %. Eiendommene Brobekkveien 80 og Alf Bjerckes vei 14 illustrerer hvordan UNION optimaliserer potensialet i eiendomsmassen. Eiendommene ble kjøpt i juni 2006 som kontantstrømseiendom med utviklingspotensiale. Ved kjøp hadde eiendommene et utviklingspotensiale på m 2. Etter reguleringsprosesser, omlegging av vei og frigjøring av tomtearealer er samlet potensial for utvikling økt til m 2 med kontor, proffhandel og parkering. Som første del i realisering av potensialet, er et nybygg på m 2 allerede solgt til Oslo Pensjonsforsikring, hvilket genererte NOK 42 mill i gevinst og egenkapitalavkastning (IRR) på 139 %. Eiendomsinvesteringer er en relativt krevende investeringsform, i det den fordrer kontinuerlig oppfølging av leietakere, vedlikehold av bygningsmassen samt eiendomsutvikling i tråd med eller helst i forkant av markedsutviklingen. Det innbefatter kompetansen til å forutse fremtidig etterspørsel basert på urbanisering og befolkningsvekst, økonomisk vekst og arbeidsledighet. Det å skape avkastning på eiendom dreier seg om spisskompetanse, lokalkunnskap og evne til å gjøre forretninger som skaper verdier av den egenkapitalen som forvaltes. UNIONs forvaltningsteam har lang erfaring fra næringseiendomsmarkedet i Norges største byer, Track record hvilket har gitt oss innsikt, lokalkunnskap, know-how og kjennskap til de ulike aktørene i bransjen. UNIONs modell har vist å skape høyere avkastning for investorer, sammenliknet med alternative eiendomsinvesteringer. UNION Eiendomsinvest Norge Storebrand Eiendomsfond OSE Real estate Norsk Eiendomsfondsindeks Des. 05 Aug. 06 Apr. 07 Des. 07 Aug. 08 Apr. 09 Des. 09 Aug. 10 Apr. 11 Des. 11 Aug. 12 Apr. 13

6 10 11 Eiendomsporteføljen Beskrivelse av eiendomsporteføljen 1 1 Troms Sverige: Värmland Lager/kombi 3% Annet 7 % 32% Eiendomsporteføljen Lager / Kombi UNION Eiendomskapital forvalter ca. NOK 8,8 milliarder i eiendomsverdier. Porteføljen består samlet av 78 eiendommer med en leieinntekt på ca. MNOK Nordland Segmentfordeling 58% Verdi Investeringsmandat Annet Annet 6% UNION Eiendomsinvest Norge AS 6 % Syndikater 19% Eiendomsporteføljen, som forvaltes av UNION Eiendomskapital, er delt inn i flere ulike segmenter: (43 %) Kategorien inkluderer større og mindre handelseiendommer, handelsseksjoner og kjøpesenter. UNION Eiendomskapital forvalter i dag 46 handelseiendommer med et samlet areal på ca m 2 og en samlet leie på ca. NOK 278 millioner, tilsvarende 43 % av samlet leie i porteføljen. Porteføljen av handelseiendommer inkluderer blant annet tre kjøpesentre. Porteføljen består av flere kjente leietakere som blant annet REMA 1000, Elkjøp, Plantasjen, Elixia, Bohus og XXL. Lager/Kombi (22 %) Kategorien Lager/Kombi inkluderer rene lager og logistikk eiendommer, kombinasjonsbygg med lager og mindre kontorarealer og industrieiendommer. UNION Eiendomskapital forvalter i dag 10 lager/kombi eiendommer med et samlet areal på ca m 2 og en samlet leie på ca. NOK 143 millioner, tilsvarende 22 % av samlet leie i porteføljen. Porteføljen av lager/ kombi eiendommer består av kjente leietakere som blant annet Expert Norge AS, Eurosko, Brynhild Gruppen AS, og Netthandelen.no. (30 %) UNION Eiendomskapital forvalter i dag 18 kontoreiendommer med et samlet areal på ca m 2 og en samlet leie på ca. NOK 190 millioner, tilsvarende 30 % av samlet leie i porteføljen. Porteføljen av kontoreiendommer inkluderer statlige og fylkeskommunale etater som eksempelvis Forsvarsbygg og NAV samt private selskaper som Hafslund Eiendom AS, Nokia Siemens Networks AS og Heimdal Gruppen AS. Annet (5 %) Kategorien Annet inkluderer blant annet hotell, restaurant, treningssenter, parkering, tomter og annet. UNION Eiendomskapital forvalter i dag fire eiendommer i denne kategorien et parkeringsanlegg, et trykkeri, et industribygg og et kombinasjonsbygg bestående av blant annet restaurant og kontorlokaler på m 2. Utviklingspotensiale i porteføljen UNION Eiendomskapital har samlet 78 eiendommer under forvaltning. Av disse er det identifisert restruktureringsprosjekter på 11 av eiendommene, og det er i porteføljen i tillegg mulig å utvikle ca m 2 nybygg innenfor gjeldende regulering, og/eller eiendommer som er i en reguleringsprosess. Rogaland Telemark Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hordaland Oppland Hedmark Buskerud Oslo Akershus Østfold Vestfold Vest-Agder Transaksjonsvolum Syndikater 19% UNION Eiendomsinvest Norge ASA 6 % Lager/kombi 14% 46% Verdi Nye eiendommer Solgte eiendommer Samlet eiendomsportefølje Antall eiendommer Storebrand Eiendomsfond AS 75 % % Lager / Kombi Annet Figurene er fordelt på leieinntekter Syndikater Storebrand Eiendomsfond AS 75 % UNION Eiendomsinvest Norge ASA Storebrand Eiendomsfond AS UNION Eiendomskapital (UEK) er en aktiv eiendomsforvalter som kjøper og selger eiendommer. UEK har i perioden realisert 29 eiendommer til en samlet verdi av NOK 4,2 mrd. Salgene har i gjennomsnitt gitt investorene en egenkapitalavkastning (IRR) på 22,5 % Syndikater UNION Eiendomsinvest Norge Storebrand Eiendomsfond AS

7 12 13 syndikater syndikater UNION Eiendomskapital forvalter i dag 18 syndikater. Syndikatene er etablert innenfor eiendomssegmentene: kontor, handel, bolig og lager/kombi. Porteføljen har en samlet leie på NOK 161,9 millioner og et areal på ca m 2. Transaksjonsvolum syndikater Nye eiendommer Solgte eiendommer Samlet eiendomsp ortefølje Antall eiendommer Segmentfordeling - type Lager/kombi 3% Annet 7 % 58% 32% Lager / Kom Annet Verdi Figuren er basert på leieinntekter Syndikateiendommer Adresse Kjøpt Beliggenhet Fylke Segment Areal Leieinntekter Gjenværende Syndikater 19% leietid Haakon VII's gate Bodø Nordland ,9 UNION Eiendomsinvest Kremmartunet Kjøpesenter Lilletuneveien 6 A Gol Sarpsborg Buskerud Østfold 7 Norge 200 ASA 6 % ,0 7,1 Lagerutvikling Holding 2007 Moss Østfold Lager/kombi ,3 Keysersgate Oslo Oslo Annet ,3 Bolette Brygge Oslo Oslo ,3 Mailundveien Oslo Oslo ,0 Damveien Gjøvik Oppland ,7 Gräsroten Karlstad Värmland ,5 Grønørveien Orkanger Sør Trøndelag Annet Storebrand Eiendomsfond AS 75 % 13,1 Liamyrane Bergen Hordaland ,1 Kanalsletta Sola Rogaland ,0 Holmenkollveien Oslo Oslo ,0 Neuberggaten Oslo Oslo ,0 Thurmannsgate 12b 2011 Oslo Oslo ,0 Stasjonsveien Oslo Oslo ,1 Aslakveien Oslo Oslo /Lager ,5 Buråsen 24,28 og Kristiansand Vest-Agder ,3 Østervåg Stavanger Rogaland ,6 Drengsrudhagen Asker Akershus ,7 Grenseveien 69* 2012 Oslo Oslo /kontor ,3 Totalt *Inkl. budsjettert omsetningsleie Syndikate UNION E Storebran

8 14 15 Haakon VII s gate 98 AS Kremmartunet Kjøpesenter AS UNION Eiendomkapital AS Katrine Duns UNION Eiendomkapital AS Cato Hauge Selskapsinfomasjon Finansiering SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Haakon VII s gate 98 AS Prosjektstart: Antall investorer: 13 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,3 % Akkumulert utbytte: Haakon VII s gate 98, Bodø Bygningsår: 1989, påbygget i 1998 og 2004 Antall leietagere: 1 NAV Nordland Bygningsareal (BTA): kvm Tomteareal (selveiet): kvm P-plasser : 130 6,9 år Vektet KPI-regulering: 60 % Ved etablering: Per : Belåning: Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Fast: ,0 % Transje 2: Flytende: mnd Nibor 4,5 % Transje 3: Flytende: mnd Nibor 4,5 % Totalt: ,8 % 1) Inklusive margin Type lån: Avdrag 2013 Avdrag 2014 Avdrag 2015 Pantelån: Totalt: Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 7,50 % 8,00 % 8,50 % Eiendomsverdi: Latent skatt: Netto eiendomsverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler: Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 66 % 70 % 75 % IRR siden oppstart: 8 % 6 % 3 % Akkumulert avkastning: 67 % 47 % 25 % Kremmartunet Kjøpesenter AS Prosjektstart: Antall investorer: 6 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi per kvm. ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,5 % Akkumulert utbytte: Sentrumsvegen 116, Gol Kjøpesenter Bygningsår: 1961 rehab og 1997 Antall leietagere: 18 Cubus, Intersport, mfl Bygningsareal (BTA): kvm Tomteareal (selveiet): kvm P-plasser: 113 2,0 år Vektet KPI-regulering: 100 % Arealledighet: 26 % Ved etablering: Per : Belåning: Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende: mnd. Nibor 4,2 % Transje 2: Fast: ,3 % Transje 3: flytende: Nibor 3,9 % Transje 4: flytende: mnd. Nibor 7,1 % Totalt: ,3 % 1) Inklusive margin Type lån: Avdrag 2013 Avdrag 2014 Avdrag 2015 Transje 1: Transje 3: Transje 4: Totalt: Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsverdi: Latent skatt: ( ) ( ) ( ) Netto eiendomsverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler: Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 78 % 83 % 87 % IRR siden oppstart: -8 % -16 % -25 % Akkumulert avkastning: -40 % -63 % -80 % Haakon VII s gate 98 AS ble etablert i Selskapet kjøpte eiendommen Haakon VII s gate 98 i Bodø. Eiendommen er i sin helhet utleid til NAV Nordland. Kremmartunet Kjøpesenter er markedsledende kjøpesenter i Hallingdalsregionen, med sentral plassering i Gol sentrum. NAV Nordland leier bygget på en barehouse kontrakt og har ansvaret for drift og vedlikehold på eiendommen.

9 16 17 Lilletuneveien 6 A Eiendom KS Lagerutvikling Holding KS UNION Eiendomkapital AS Katrine Duns UNION Eiendomkapital AS Torgeir Røstberg Selskapsinfomasjon FINANSIERING SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Lilletuneveien 6 A Eiendom KS Prosjektstart: Antall investorer: 30 Egenkapital ved etablering: Innbetaling fra deltakere 2010: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,1 % Akkumulert utbytte Belåning: Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende: mnd Nibor 4,0 % Transje 2: Fast: ,7 % Aksjonærlån: n/a n/a Totalt ,0 % 1) Inklusive margin Type lån: Avdrag 2013 Avdrag 2014 Avdrag 2015 Pantelån: Totalt: Lagerutvikling Holding KS Prosjektstart: Antall investorer: 15 Egenkapital ved etablering: Tilbakebetalt egenkapital: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,1 % Akkumulert utbytte: 0 Belåning: Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende: mnd. NIBOR 2,8 % Transje 2: Fast: ,3 % Totalt: ,0 % 1) Inklusive margin Type lån: Avdrag 2013 Avdrag 2014 Avdrag 2015 Pantelån: Selgerkreditt: Totalt: Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Sensitivtetsanalyse av Eiendomsverdi Tunejordet, Sarpsborg og kontor Bygningsår: rehabilitert Antall leietagere: 7 REMA 1000, Posten Norge Bygningsareal (BTA): kvm Tomteareal (selveiet): kvm P-plasser: 210 7,1 år Vektet KPI-regulering: 91 % Arealledighet: 15 % Ved etablering: Per : Eiendomsyield: 7,25 % 7,50 % 7,75 % Eiendomsverdi: Latent skatt: Netto eiendomsverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler: Kortsiktig gjeld: Langsiktig gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 63 % 65 % 67 % IRR siden oppstart: 1 % 0 % -2 % Akkumulert avkastning: 7 % -2 % -11 % Solgaard Skog, Moss Kombinasjonsbygg Bygningsår: 1999/2001 Antall leietagere: 1 Collicare AS Bygningsareal (BTA): Tomteareal (selveiet): kvm kvm 2,3 år Vektet KPI-regulering: n/a Ved etablering: Per (omsetningsleie): Eiendomsyield: n/a n/a n/a Eiendomsverdi: n/a n/a n/a Latent skatt: n/a n/a n/a Netto eiendomsverdi: n/a n/a n/a Øvrige eiendeler: n/a n/a n/a Sum Eiendeler: n/a n/a n/a Kortsiktig gjeld: n/a n/a n/a Gjeld: n/a n/a n/a SWAP-verdier: n/a n/a n/a Verdijustert egenkapital: n/a n/a n/a Eiendomsverdi per kvm.: n/a n/a n/a Finansieringsgrad (eiendom): n/a n/a n/a IRR siden oppstart: n/a n/a n/a Akkumulert avkastning: n/a n/a n/a Lilletuneveien 6 A Eiendom KS ble etablert i desember 2006 ved kjøp av eiendommmen Lilletuneveien 6 A i Sarpsborg kommune. Eiendommen er en handel og kontoreiendom beliggende i et etablert handelsområde på Tunejordet i Sarpsborg. Det er et potensial for utvikling av sidebygget som utgjør ca. 900 kvm. Lagerutvikling Holding KS ble etablert i desember 2007 ved kjøp av eiendommmen Solgaard Skog 144 i Moss kommune. Eiendommen er et kombinasjonsbygg beliggende i et etablert logistikkområde på Solgaard Skog i Moss med meget god profilering mot E6. Kjøpet av eiendommen var en sale-leaseback transaksjon med selger (NTN Holding AS). NTN Holding AS gikk konkurs i Eiendommen har i etterkant blitt i sin helhet leiet ut til Collicare AS.

10 18 Keysersgate Eiendom AS Tjuvholmen 1 AS 19 UNION Eiendomkapital AS Katrine Duns UNION Eiendomkapital AS Katrine Duns SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Keysersgate Eiendom AS Prosjektstart: Antall investorer: 1 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,3 % Akkumulert utbytte: 0 Oslo Sentrum, kontor og restaurant Bygningsår: 1892 Antall leietagere: 5 Offentlig stiftelse Bygningsareal (BTA): kvm Tomteareal (selveiet): 790 kvm P-plasser: 0 8,3 år Vektet KPI-regulering: 100 % Arealledighet: - Ved etablering: Per : Belåning: Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Fast rente: ,1 % Aksjonærlån: ,1 % Totalt: ,1 % 1) Inklusive margin Type lån: Avdrag 2013 Avdrag 2014 Avdrag 2015 Pantelån: Totalt: Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 6,75 % 7,00 % 7,25 % Eiendomsverdi: Latent skatt: Netto eiendomsverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler: Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 78 % 81 % 84 % IRR siden oppstart: -24 % -31 % -53 % Akkumulert avkastning: -73 % -82 % -97 % Tjuvholmen 1 AS Prosjektstart: Antall investorer: 5 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,2 % Akkumulert utbytte: 0 Tjuvholmen - Oslo Bygningsår: 2007 Antall leietagere: 3 UNION Gruppen AS, Navigea Bygningsareal (BTA): kvm Tomteareal (selveiet): 600 kvm P-plasser: 16 6,3 år Vektet KPI-regulering: 100 % Arealledighet: - Ved etablering: Per : Belåning: Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Fast: ,8 % Transje 2: Flytende: mnd Nibor 3,6 % Transje 3: Flytende: Flytende 6,1 % Aksjonærlån: NIBOR 3,2 % Totalt: ,9 % 1) Inklusive margin Type lån: Avdrag 2013 Avdrag 2014 Avdrag 2015 Pantelån: Pantelån Transje 3: Totalt: Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 5,25 % 5,50 % 5,75 % Eiendomsverdi: Latent skatt: Netto eiendomsverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler: Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 61 % 64 % 67 % IRR siden oppstart: 57 % 50 % 43 % Akkumulert avkastning: 301 % 247 % 199% Keysesgate Eiendom AS ble etablert i april Selskapet kjøpte AS Keysesgate NR 1 med tilhørende eiendom Keysersgate NR 1 i Oslo sentrum. Eiendommen er sentralt beliggende på hjørnet av Keysersgate og Akersgaten i et område med mye offentlig virksomhet. EIendommen ble bygget 1892 og inneholder bl.a. kontorer, restaurant og butikker. I 2012 ble eiendommens fasade rehabilitert og alle vinduer byttet ut. Tjuvholmen 1 AS ble etablert i 2009 og eier eiendommen Bolette Brygge 1 i Oslo. Bolette Brygge 1 ligger på Tjuvholmen, inntil kanalen som deler den fra Aker Brygge. Bygget ligger vis a vis Bryggetorget på Aker Brygge. Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Kristin Jarmund Arkitekter og ble ferdigstilt i Bygget har en fasade i glass og kalkstein og fremstår som et av Oslos flotteste kontorbygg. UNION Gruppen AS og Navigea Securities AS er leietakere i eiendommen.

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 4 Sterke prognoser 6 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 8 Forvalter 8,6 milliarder i eiendoms verdier 27 Best avkastning av eiendomsfondene siden 2005 k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport 2010

Kapitalforvaltningsrapport 2010 Kapitalforvaltningsrapport 2010 Sterke prognoser SIDE 04 Forventer sterk avkastning for eiendom i Norge med en gjennomsnittlig totalavkastning på 10 % for årene 2010-2012 Tjente 110 millioner på bygård

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer