Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer"

Transkript

1 Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer Av Kristin Clemet, utdannings- og forskningsminister 1 Mye kunnskap om norsk skole Vi har i dag mer kunnskap enn noen gang om norsk skole. Blant de viktigste kildene til kunnskap er: Evalueringen av Reform 97 Differensieringsprosjektet i videregående opplæring (etter R94) Civic-undersøkelsen (om demokrati) PIRLS-undersøkelsene (om lesing) PISA-undersøkelsene TIMSS-undersøkelsene (med vekt på matematikk) Education at a Glance (ressursdata) Nasjonal og internasjonal forskning KOSTRA og GSI Effektiviseringsnettverkene i KS Utdanningsspeilet Karakterstatistikk og nasjonale prøver m.m. Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skal i fremtiden gi oss mer kontinuerlig informasjon og kunnskap om norsk skole. Hva forteller all denne kunnskapen oss? Et godt utgangspunkt Norge har et av de beste utdanningssystemene i verden: Vi har god tilgang til utdanning for alle, uavhengig av bosted og inntekt. Utdanningen er gratis (skattefinansiert), det er gode støtteordninger til livsopphold for elever og studenter, og vi har et desentralisert skoletilbud. Over 98 prosent av elevene går i ordinær skole, og alle skoler skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Vi har et høyt utdanningsnivå. Over 95 prosent av elevene går videre fra grunnskolen til videregående opplæring, og ca. 50 prosent går videre til høyere utdanning. Norge er det landet der utdanningsnivået stiger mest markant, og vi ligger helt i verdenstoppen når det gjelder andel ungdom under utdanning. Vi har gode systemer for livslang læring, bl.a. systemer for anerkjennelse og dokumentasjon av realkompetanse. Elevene trives godt på skolen, og vi har, i forhold til andre land, lite mobbing. Brukertilfredsheten blant foresatte er høy og økende. Norske elever har gode kunnskaper om demokrati. 1 Dette er en utvidet og bearbeidet versjon av flere foredrag, herunder foredrag på Utdannings- og forskningsdepartementets landskonferanse og i Moss

2 Norske elever er flinke i engelsk sammenlignet med elever i andre europeiske land. Mange timer og høy kvalitet innenfor mange fagområder, for eksempel kunst- og kulturfagene og praktisk-estetiske fag. For eksempel er rekrutteringen til høyere musikkutdanning meget god. Det er små forskjeller mellom skolene sammenlignet med mange andre land. Vi bruker mer penger på skolen enn nesten noe annet land. Mye er bra! Meget høy brukertilfredshet Store ressurser God tilgang til utdanning Et av verdens høyeste utdanningsnivå Gode systemer for livslang læring Som regel godt læringsmiljø: Høyere trivsel og mindre mobbing Godt læringsutbytte for mange Små forskjeller mellom skoler Gode demokratikunnskaper Flinke i engelsk Høy kvalitet innen kunst/kultur og praktisk-estetiske fag Mye utviklingsarbeid pågår nå! 2 Samtidig store utfordringer Til tross for dette har vi store utfordringer: Altfor mange elever har svake faglige resultater. Ifølge den siste PISAundersøkelsen (fra 2003) hadde 18 % av norske 15-åringer så dårlige leseferdigheter at det kan være til hinder for videre utdanning. TIMSSundersøkelsen fra 2003 viser en markant tilbakegang i realfagsferdighetene blant elever i 4. og 8. klasse i forhold til Til tross for at fjerdeklassingene i 2003 hadde gått ett år lenger på skolen, lå de mellom et halvt og ett år etter sine jevnaldrende i 1995 mht faglige ferdigheter. Andel svake 15 åringer i lesing i PISA undersøkelsen

3 Norge Danmark Sverige Finland Tyskland Nederland EU (25) PISA/TIMSS 2003 Stor tilbakegang i matte og naturfag for 4. og 8.klasse fra Tilbakegang i matte, naturfag og lesing for 15-åringer fra Norske lærere har generelt høyt utdanningsnivå og deltar mye i EVU Norske lærere har lite fordypning i sine undervisningsfag og har lite relevant EVU Elevene arbeider mer på egen hånd enn i andre land Leksene følges mindre opp enn i andre land God tilgang på IKT men brukes lite Elever, lærere og rektorer rapporterer om mye bråk, uro og sløsing med tid (mer enn i alle andre land) Norske elever synes de har mindre utbytte av skolegangen enn elever i andre land 2 Det er dessuten store og systematiske forskjeller mellom norske elever når faglige ferdigheter undersøkes. Jenter gjør det klart bedre enn gutter. Elever med norsk som morsmål gjør det klart bedre enn minoritetsspråklige. Foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for elevenes resultater. Det betyr at selv om alle har samme tilgang til utdanning og de samme formelle rettighetene, har ikke alle i praksis de samme mulighetene til å lykkes i utdanningssystemet. I motsetning til hva vi gjerne vil tro, er ikke norsk skole spesielt godt egnet til å utjevne sosiale forskjeller. Det norske utdanningssystemet reproduserer i stor grad de ulikhetene som finnes i samfunnet utenfor skoleporten. Andre land, som for eksempel Finland og Sverige, lykkes langt bedre i å kompensere for ulikheter mellom elevene, dvs. at de i større grad gir like muligheter i praksis, uavhengig av 3

4 sosial arv. Dette er den alvorligste og mest grunnleggende utfordringen for norsk skole. En hovedbegrunnelse for skolen er jo at den skal gi alle barn og unge den samme muligheten til å realisere sine evner og sitt talent og dermed bidra til sosial mobilitet. Reading mean vs social background Reading mean vs social background Mean reading literacy High quality Low equity Germany United Kingdom United States Belgium France Australia New Zealand Switzerland Czech Republic Hungary Portugal Austria Norway Denmark Canada Ireland Sweden Italy Poland Greece Spain Finland High quality High equity Iceland Korea Japan Luxembourg Low quality Low quality Low equity 420 Mexico High equity Social equity Source: OECD (2001) Knowledge and skills for life, Appendix B1, Table 2.3a, p.253 Vi har altfor svak gjennomføring i videregående opplæring. Det hjelper lite at vi er helt i verdenstoppen mht andel elever som begynner i videregående når over 40 prosent av elevene ikke greier å fullføre på normert tid og 25 prosent ikke fullfører i det hele tatt. Enda verre er det at vi her har en tilsvarende sosial ulikhet mellom elevene som i grunnskolen. Figur: Elever som startet i grunnkurs 1999, etter fullført videregående opplæring på normert tid, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. 4

5 Menn Kvinner Totalt Lang høyere utdanning Kort høyere utdanning Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt Vi har for mye bråk og uro som forstyrrer undervisningen, slik både elever, lærere og skoleledere selv oppfatter dette problemet. Norske elever rapporterer om at mye tid går tapt fordi det ikke er ro og orden i klasserommet, og de synes de får for lite utbytte av skolegangen. I videregående skole rapporteres det om en ettergivenhetskultur en slags stilltiende kontrakt mellom lærer og elev om ikke å stille krav til hverandre. Elever og lærere trives svært godt, men skolearbeidet er kjennetegnet av lav innsats. Norske elever har et lite og svakt repertoar av læringsstrategier, dvs. svak forståelse for hvilke læringsteknikker de kan og bør bruke. Dette betyr at de i for liten grad lærer å lære og dermed får et dårligere grunnlag for livslang læring. En hovedkonklusjon i evalueringen av både grunnskolen og videregående skole er at det er for lite tilpasset opplæring. Opplæringen er for lite variert, differensiert og tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og behov. Skolen synes å være innrettet på en gjennomsnittselev som ikke finnes: Skulen synest å vere best for dei som er vanlege og gjennomsnittlege, og for dei som høyrer til dei gruppene som har tradisjon for å fungere godt i denne skulen. Tolkinga er at vi har ein skule som er lite kjenslevar overfor variasjon, heterogenitet, mangfald, avvik, fargerikdom, det som er annleis og ukjent. Skulen synest å vere sterkast og best for dei som passar inn i det mønsteret som skulen har skapt gjennom åra. Skulen har konstruert ein standard for kva som skal til for at kan få utbyte av å vere der. Dei som ikkje kan møte han som han er, får vanskar. (professor Peder Haug fra Evalueringen av Reform 97) Oppsummert viser dette et bilde av en skole hvor det er for lite konsentrasjon om skolens viktigste samfunnsoppdrag, nemlig læring. Vi har en for svak læringskultur. 5

6 Men mye kan bli bedre! Mange elever med svake faglige resultater Matte og naturfag 2003 Lesing 2004 Store forskjeller som følge av sosial bakgrunn Svak progresjon i vgo Bråk og uro Svake læringsstrategier For lite tilpasset opplæring Manglende kultur for læring 2 Klare tegn til forbedring Heldigvis er det nå klare tegn til forbedringer på viktige områder: Forskerne rapporterer om klar fremgang i leseferdighetene i 2. klasse. Data fra Senter for leseforsking viser at i 2000 var 21 pst. av elevene på andre trinn på eller under kritisk grense i lesing. I 2004 var dette redusert til 12 pst. 25 Elever på/under bekymringsgrense lesing 2. trinn 20 Andel elever på/under bekymringsgrense Kjenne igjen bokstavene Fra språklyd til bokstav Vi har mindre mobbing nå enn for få år siden 30% reduksjon på landsbasis i perioden Utdannings- og forskningsdepartementet har tatt initiativ til et langsiktig og systematisk samarbeid med alle parter i skolen som et ledd i 6

7 Manifest mot mobbing og som en oppfølging av den nye mobbeparagrafen i Opplæringsloven (9a). Det er også utarbeidet en egen strategiplan for et godt læringsmiljø 2. Senter for adferdsforskning kobler nedgangen i mobbing til økt vekt på læringsledelse og mener det er en klar sammenheng mellom god læringsledelse og elevenes adferd. Lærernes autoritet og respekt har altså betydning. Tre landsdekkende undersøkelser gjennomført av senteret viser at adferdsvanskene er redusert i grunnskolen både når det gjelder omfanget av disiplinproblemer, konsentrasjonsevne og mobbing. Resultatene viser at det er betydelig mindre forekomst av mobbing, at konsentrasjonen om skolearbeidet har økt, og at disiplinproblemene har blitt signifikant mindre i perioden Lærerne er blitt bevisstgjort, har styrket sine ferdigheter og er generelt blitt mer kompetante som ledere. De har fått tilbake en del tapt kontroll i klasserommet. (Professor Erling Roland, UiS. Stavanger Aftenblad ) Mobbing (indeks) 0,4 0,3 0,2 Mobbing (6. og 9. klasse) Brukertilfredshet (ungdomsskolen, elevens trivsel) 2000/ / Elevens trivsel (indeks) 17 Flere lærerstudenter velger realfag. En undersøkelse gjort ved ni høyskoler viser at matematikk og natur- og miljøfag nå rangerer høyest på listen over valgfagene i inneværende studieår. En av fem vil ta 60 studiepoeng realfag. Av elever med innvandringsbakgrunn som begynte i videregående opplæring i 1999 fullførte 46 prosent på normert tid. 38 prosent hadde avbrutt opplæringen. Av kullet som startet i 1998 fullførte 45 prosent på normert tid. 3 Undersøkelser fra NIFU STEP viser også at andelen elever med ikke vestlig bakgrunn med optimal progresjon i videregående opplæring har økt. Spesielt jentene har hatt en positiv utvikling når det gjelder progresjon. 2 Læringsmiljø i skole og lærebedrift. Strategi for læringsmiljøet i grunnopplæringen ( ) Utdanningsdirektoratet, 2005) 3 Statistisk sentralbyrå,

8 Mulige årsaker til problemene Mange har analysert hva som kan være årsaken til de problemene vi har i norsk skole. Forskerne som har gjennomført den norske delen av PISA og TIMSS-undersøkelsene, har bl.a. pekt på følgende faktorer 4 : Mulige årsaker Endrede lærer- og elevroller ( ansvar for egen læring, læreren som veileder, leking og læring) Fra undervisning til læring eller til aktivitet/underholdning? For lite tidlig trening på grunnleggende ferdigheter Tilpasset opplæring en rettighet for svake elever? Uklare mål i læreplanene Metodetvang Svak lærerkompetanse Sviktende lærerautoritet L97: Innhold og praktisering 2 Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er navnet på den store reformen som skal gjennomføres i grunnskolen og videregående skole fra høsten 2006, og som ble vedtatt av Stortinget våren 2004 i forbindelse med behandlingen av st.meld 30 Kultur for læring. Reformen er utformet for å møte disse utfordringene. Hovedelementene i reformen kan oppsummeres slik: Bedre lærerutdanning og styrket lærerkompetanse Nye læreplaner med klare mål og krav til kompetanse Ny fag- og timefordeling Større lokal handlefrihet mht metoder, arbeidsformer og organisering Bedre tilpasset opplæring Nasjonalt system for kvalitetsvurdering 4 Marit Kjærnsli m.fl (Svein Lie, Rolf Vegar Olsen, Astrid Roe, Are Turmoe): Rette spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003 Liv Sissel Grønmo m.fl. (Ole Kristian Bergem, Marit Kjærnsli, Svein Lie, Are Turmo): Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elvers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS

9 Bedre lærerutdanning og styrket lærerkompetanse Høsten 2003 ble det innført en ny lærerutdanning. Grunnleggende lese- og skriveopplæring ble obligatorisk, og det ble stilt strengere krav til faglig fordypning hos studentene. Vi tror ikke lenger at en lærer kan være en tusenkunstner som kan undervise like gode i alle fag på alle trinn fremtidens lærere må i større grad spesialisere seg. Høsten 2005 ble det innført opptakskrav til lærerutdanningen minimum karakteren 3 i norsk og matematikk. Dette vil føre til at studentene er bedre kvalifisert når de begynner på studiet og derved bidra til å bedre utdanningens og yrkets rennome. Samtidig gjennomføres det et historisk stort kompetanseløft for de lærerne som allerede er i skolen. Det skal brukes opp til tre milliarder kroner på kompetanseutvikling i forbindelse med Kunnskapsløftet. En stor del av disse midlene skal kanaliseres direkte til skoleeierne (kommuner, fylkeskommuner og friskoler) slik at de kan anvendes ut fra lokale behov for kompetanseutvikling. Dette kan omfatte både formell etter- og videreutdanning, lederutdanning, opplæring på den enkelte skole og uformell læring mellom skoler. Alle landets kommuner og fylkeskommuner må utarbeide en lokal plan for kompetanseutvikling som grunnlag for tildeling av midler. Til grunn for dette ligger en felles strategi utarbeidet i samarbeid mellom nasjonale myndigheter, Kommunenes Sentralforbund og lærerorganisasjonene. 9

10 Bedre lærerutdanning Valgmuligheter og fordypning/spesialisering Obligatorisk begynneropplæring; lesing, skriving og matematikk Påbygning til mastergrad 5-årig integrert mastergrad 3-årig yrkesfaglærerutdanning Egne skolelederutdanninger Opptakskrav 3 Strategi for kompetanseutvikling Historisk kompetanseløft: 2-3 mrd. kroner 500 mill. kroner i 2005 (i tillegg) + 40 mill RNB Felles strategi for kompetanseutvikling Noen satsingsområder: Reformrelatert kompetanseutvikling Videreutdanning Skoleledelse Prioriterte områder for videreutdanning: Matte, naturfag, norsk og samisk, engelsk, 2. fremmedspråk, tilpasset opplæring Den foreslåtte bevilgning til Kunnskapsløftet i 2006 er på 1,6 mrd. kroner, hvorav 600 mill. kroner skal gå til kompetanseutvikling. 10

11 Annen kompetanseutvikling Horisontal læring: Demonstrasjonsskolene Nasjonale sentre for matematikk, nynorsk, naturfag, fremmedspråk, minoritetspråklige, lesing Tradisjonell FoU Nytt program for skoleutvikling Utdanningsdirektoratet: Spre erfaringer, god praksis, kunnskap: Støtte- og veiledningsressurser Læremateriell Skoleporten Konkurranser Utdanningsspeilet m.m. 3 Nye læreplaner med klare mål Utdannings- og forskningsdepartementet har nylig fastsatt ny læreplan for alle fag i grunnskolen og for fellesfagene i videregående opplæring. Den nye planen er enklere, tydeligere og mer forpliktende enn den gamle. Med den nye planen holder vi fast ved skolens brede målsettinger om verdiformidling og allmenndannelse. Den generelle delen av L97 (skolens verdigrunnlag ) er beholdt uforandret for å understreke at utdannelse og dannelse er like viktig. I den nye læreplanen er det både presisert hvilket formål opplæringen i de enkelte fag skal ha, bl.a. hvordan det henger sammen med den generelle delen av læreplanen, og hva elevene faktisk skal lære i faget på ulike trinn. I motsetning til L97 er planen primært opptatt av hva elevene skal kunne og i langt mindre grad av hva de skal gjøre. Dessuten er fem grunnleggende ferdigheter lesing, regning, skriving, muntlig uttrykksevne og digitale ferdigheter - innarbeidet i alle fag på fagets egne premisser. På denne måten gir læreplanen klar beskjed til elever og foreldre om hva de kan forvente at elevene skal lære, og den er forpliktende for lærerne, skolen og skoleeierne i forhold til dette læringsoppdraget. Læreplanen inneholder også en Læringsplakat med grunnleggende kvalitetskrav til alle skoler og opplæringssteder. Den nye læreplanen setter høye faglige ambisjoner for alle elever. Kompetansemålene i de enkelte fagene er krevende å nå, slik at alle skal ha noe å strekke seg etter. Alle elever skal møte utfordringer på skolen. Men siden elever er forskjellige og har ulike forutsetninger, bl.a. i de ulike fag, vil ikke alle nå like langt i forhold til målene i læreplanen. Svært få elever, om noen, vil nå alle målene i alle fag fullt ut. De aller fleste vil likevel ha utbytte av å arbeide for å nå lengst mulig. For noen elever vil likevel kompetansemålene i ett eller flere fag ikke gi mening som grunnlag for opplæringen. For denne elevgruppen skal det, som i dag, utarbeides individuelle opplæringsplaner som grunnlag for spesialundervisning. Vi skal fortsatt ha en inkluderende skole der alle elever skal føle seg velkommen, uansett hvilke evner de har. 11

12 Ny læreplan og fag- og timefordeling Generell del videreføres Læringsplakaten innføres Gjennomgående læreplaner Tydelige mål for elevenes kompetanse Lokal metodefrihet Grunnleggende ferdigheter i alle fag Innføres fra skoleåret 2006/ skoler tjuvstarter i 2005/06 3 Større vekt på læring 12 ekstra timer i barneskolen Grunnleggende ferdigheter Lese- og skriveopplæring fra 1. trinn Styrking av bl.a. matematikk, naturfag, norsk, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag, KRØ Strategiplaner for realfag, lesing, IKT, minoritetsspråklige, fremmedspråk m.m. Obligatorisk 2. fremmedspråk Programfag på ungdomsskolen Skjerpede krav til generell studiekompetanse 4 Lokal handlefrihet Innenfor de målsettingene som er definert i læreplanen skal den enkelte skole ha stor frihet og et tilsvarende stort ansvar for opplæringen. Tidligere ga læreplanene anvisninger på hvilke metoder og arbeidsformer som skulle benyttes (bl.a. prosjektorganisering i L97). Med den nye læreplanen får den enkelte skole stor metodefrihet. Det betyr at skolen selv må bestemme hvilke metoder og hvilken organisering som er best egnet for de ulike opplæringsformål. Undervisningen må være variert og differensiert for at den skal kunne tilpasses den enkelte elev på en bedre måte. 12

13 Det er fortsatt fastsatt et nasjonalt minstetimetall (timer à 60 minutter) for hvert fag - for barnetrinnet, ungdomsskolen og hvert år i videregående. Så er det opp til den enkelte skole selv å avgjøre hvordan denne tiden skal fordeles hvor lange timene eller arbeidsøktene skal være, om timene skal spres ut over hele skoleåret eller legges i korte, intensive perioder osv. Klassedelingsreglene ble opphevet i Skolene står nå fritt til å velge hvordan de vil organisere elevgruppene, forutsatt at det er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. De kan, nå som før, dele dem inn i klasser med opp til elever - eller organisere dem i mindre grupper på elever. Dette er skolens, ledernes og lærernes profesjonelle ansvar men beslutningen om hvordan det skal være, kan gjerne skje etter eller i dialog med foreldrene. Disse endringene er gjort for å komme bort fra en skolekultur som i for stor grad har vært styrt av regler. Den regelstyrte skolen skapte en illusjon av likhet og enhet: Alle elever fikk samme undervisning i de samme fag med de samme metoder i like store klasser I virkeligheten skapte vi en forskjells-skole med store og systematisk ulikheter. Dessuten stimulerer slik regelstyring til ansvarsfraskrivelse: Når bare regelverket er fulgt, timene gjennomført og elevene har arbeidet med (og senere arbeidet videre med ) det som står i læreplanen, kan det oppfattes slik at skolen og læreren har gjort sin del av jobben, uavhengig av hva elevene har lært. Men ulike elever kan ikke møtes helt likt. Det er forskjell på likhet og likeverd. Tilpasset opplæring og større lokal handlefrihet Fleksibel fag- og timefordeling: 25 pst. avgjøres lokalt Lokal metodefrihet Klassedelingsregler endret Programfag Fag fra vgo i ungdomsskolen - og fra UH i vgo Fleksibel læring i skole og bedrift Enklere struktur i videregående Friere skolevalg i vgo Fleksibilitet i språkopplæring for minoriteter Nasjonal satsing på tilpasset opplæring Rett til vgo t.o.m. 24 år 4 Bedre tilpasset opplæring Hovedformålet med den lokale handlefriheten er at den enkelte skole og den enkelte lærer i større grad skal kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Når elevene er forskjellige både i medfødte evner og i sosial bakgrunn vil stor grad av likhet undervisningen i virkeligheten kunne skape ulikhet. Når elevene har ulike forutsetninger for læring, må de møtes individuelt på sine egne premisser. I vårt moderne samfunn blir dessuten mangfoldet i elevgruppen stadig større. Å ta hensyn til dette mangfoldet er skolens største utfordring. Skal den makte det, må den ha større mulighet til å velge ulike løsninger, dvs. handlefrihet. 13

14 Et konkret uttrykk for dette ligger i den nye bestemmelsen om at 25 prosent av timetallet kan flyttes fra ett fag til et annet etter avtale med eleven og foreldrene. Det betyr at en elev som sliter med et fag, kan få ekstra opplæring i dette faget uten å måtte gå den formelle veien om enkeltvedtak om spesialundervisning. På ungdomstrinnet skal elevene ha mulighet til å velge programfag dvs smaksprøver på fag fra videregående opplæring. Alle skoler skal tilby minst ett programfag fra studieforberedende og ett fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer. På den måten får elevene egen erfaring med ulike fag før de skal velge utdanningsløp i videregående. Og når de begynner på videregående skal elever som har valgt et yrkesfag, få mulighet til å arbeide med dette i praksis ikke bare lese om det allerede fra det første året. Det er også åpnet adgang for at elever som ønsker det, kan begynne med den praktiske opplæringen, i bedrift eller skole, helt eller delvis og så ta den teoretiske delen senere. Det viser seg at mange elever er lei av typiske skolefag etter grunnskolen. Gjennom Kunnskapsløftet får de nå langt bedre muligheter til praktisk opplæring. Den enkelte skole har hovedansvaret for å tilrettelegge for dette i praksis. I tillegg er det åpnet for at skoletrøtte elever kan ta seg jobb etter grunnskolen og komme tilbake til videregående etter noen år når de er mer motivert for skolegang. Grensen for å fullføre videregående er flyttet fra 19 til 25 år, og det vurderes nå om vi skal fjerne grensen helt. Slike tiltak som dette vil ha stor betydning for å redusere frafallet i videregående opplæring. Tilpasset opplæring innebærer at alle elever skal få utfordringer på sitt nivå, også de som ofte omtales som skoleflinke. Noen elever har raskere progresjon i enkelte fag enn andre. Når de har nådd læringsmålene for 10. klasse, kan skolen tilby elevene (det er ingen rettighet) å begynne på deler av fag fra videregående. Og når de nærmere seg slutten av videregående opplæring, kan de få tilbud om å begynne på elementer fra høyere utdanning. Elever er ulike og skal derfor få ulike tilbud. Bare da får alle like muligheter. Kunnskapsløftet i vgo Ny og enklere struktur Økte krav til generell studiekompetanse Utvidet adgang til UH fra bestemte yrkesfag Nye kompetanseplattformer i alle lærefag og yrkesutdanninger Styrking av grunnleggende ferdigheter Obligatorisk 2. fremmedspråk Programfag på ungdomstrinnet Lærefag fra vg1 25 pst. fleksibilitet i fag- og timefordeling Mer fleksibel læring i skole og bedrift Ny organisering av partssamarbeidet Utvidet rett til vgo t.o.m. 24 år 5 Prinsippet om tilpasset opplæring henger også nøye sammen med muligheten til å velge noe annet, dvs. valgfrihet. Siden elever er ulike, er det ikke alle som trives i samme skole. Derfor 14

15 er det viktig at elever og foreldre som foretrekker et alternativ til den offentlige skolen, skal få muligheter til å velge en friskole. Noen ønsker å velge seg til en annen skole andre kan ha behov for å velge seg fra en skole. Men muligheten må være den samme for alle. Derfor er det viktig med en friskolelov som sikrer at friskolene er tilgjengelige for alle, uavhengig av den enkeltes lommebok. Friskoler internasjonalt perspektiv Skille mellom: Offentlige skoler, offentlig avhengige privatskoler (= friskoler), privatskoler, hjemmeundervisning OECD-snitt: ca. 80 prosent går i offentlig skole Andelen elever i friskoler varierer fra 2 til 75 prosent Friskole-kriterier i Norge: Samme kvalitet som offentlig skole Ingen siling av elever Begrensning på egenandelene Forbudt med utbytte 39 Elever i friskoler, grunnskole og vgo Antall elever i friskoler Andel elever i friskoler i prosent av samlet elevtall Antall godkjente elevplasser i friskoler ,7 % Andel godkjente elevplasser i friskoler , i prosent av samlet elevtall Antall nye godkjente elevplasser i friskoler Totalt antall elevplasser i friskoler Andel godkjente elevplasser i friskoler i prosent av samlet elevtall ( ) Totalt antall elever 1. okt % ,4 %

16 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Skal vi gjøre skolen bedre, må vi til enhver tid vite hvor vi står. Det gjelder på alle nivåer fra det nasjonale plan til den enkelte skole. Vi trenger kunnskap om skolen for å skape en god kunnskapsskole. Kvalitet i skolen er et problematisk og omstridt begrep. Det blir aldri full enighet om hva en god skole egentlig er eller om hvordan vi skal avgjøre om en skole er god eller ei. Vi må ha en kontinuerlig debatt om kvalitetsbegrepet samtidig som vi begynner å kartlegge noen egenskaper ved en god skole som det ser ut til å være stor enighet om: De fleste er for eksempel enige om at trivsel, trygghet og motivasjon er viktig, og om at skolens hovedformål er læring.. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen i 2002 tok initiativ til å få etablert et nasjonalt system for kvalitetsvurdering i norsk skole. Her legges et bredt kvalitetsbegrep til grunn. Hensikten er å samle inn og presentere informasjon om skolens ressurser, læringsmiljø og læringsutbytte og å tilby gode veilednings- og læringsressurser til dem som vil eller bør forbedre seg. Det brukes informasjon som allerede finnes i offentlig statistikk, det gjennomføres årlige spørreundersøkelser Elevinspektørene og det er etablert et system med nasjonale prøver. De to første elementene har vært relativt ukontroversielle. Nasjonale prøver har skapt mye diskusjon. Det er egentlig ikke overraskende, siden det ikke har vært liten tradisjon for og dermed også for lite kunnskap om slike nasjonale prøveordninger her i landet. Nasjonale prøver skal tjene to formål: De skal gi lærere og elever bedre grunnlag for tilpasset opplæring ved å gi tilbakemelding om elevenes ferdigheter på et bestemt tidspunkt. Og de skal gi tilbakemeldinger om det gjennomsnittlige ferdighetsnivået hos en større gruppe elever til de som er ansvarlig for opplæringen på den enkelte skole, i kommunen/fylkeskommunen og på nasjonalt nivå. Det er for sent at vi får vite, for eksempel gjennom sjeldne internasjonale undersøkelser, at nærmere elever har meget svake leseferdigheter når de går ut av 10. klasse. Vi må selv foreta undersøkelser underveis og justere kursen hvis det er nødvendig. Dette er bakgrunnen for at Stortinget, enstemmig eller med meget bredt flertall, ved flere anledninger har sluttet seg til et system med nasjonale prøver. Prøvene kartlegger elevenes grunnleggende ferdigheter og gjennomføres i 4.,7., 10. og 11. klasse. Den enkelte elev og foresatte skal få resultatene av sine prøver. Lærerne må naturligvis ha tilgang til resultatene slik at de kan bruke dem til å forbedre opplæringen. Videre må foreldrene som gruppe og elevene som gruppe på ungdomstrinnet og i videregående bli orientert om resultatene for skolen som helhet. Og endelig må kommunestyrer og fylkesting få tilbakemelding om hvor elevene på deres skoler står mht grunnleggende ferdigheter. Men denne informasjonen er selvsagt anonymisert i tråd med strenge personvernregler. 16

17 Bedre styringsverktøy: Nasjonalt system for kvalitetsvurdering Bredt kvalitetsbegrep: Ressurser, læringsmiljø, læringsutbytte, progresjon Bredt valg av metoder: statistikk, brukerundersøkelser Nasjonale prøver underveis! Skoleporten.no Kun informasjonssystem Legger ikke til rette for rangering Veilednings-, støtte- og læringsressurser To formål: Bedre tilpasset opplæring - og informasjon til beslutningstakere 23 Nasjonale prøver 4., 7., 10. og 11.trinn Lesing, skriving, matematikk og engelsk Ferdigheter ikke fag Formål: Utvikling og forbedring Åpenhet med forbehold for personvern Omfattende evaluering Bred referansegruppe Forbedringsområder: Omfang og ambisjoner, informasjon, tidspunkt for gjennomføring m.v. 2005/06: 10. og 11.trinn flyttes til høsten 23 17

18 24 Åpenhet er meget viktig i et demokratisk samfunn, og det er spesielt viktig at skolen er åpen for innsyn og dialog. Samtidig kan åpenhet om resultatene fra nasjonale prøver skape diskusjon som kan oppleves som ubehagelig. Enkelte skoler kan komme i et kritisk søkelys, og noen kan oppfatte det som urettferdig. Det er vanskelig å sammenligne skoler med hverandre fordi de har ulik elevsammensetning. Noen skoler får gode resultater fordi skolen gjør en god jobb, andre fordi de har flinke elever med ressurssterke foreldre. Dette problemet kan løses på ulike måter: For det første er det mest interessante for en skole å sammenligne med seg selv over tid. I Oslo kommune har dette gitt meget positive utslag, bl.a. på Møllergata skole. For det annet er det mulig å justere resultatene for ulikheter i elevgruppens sammensetning. Slike metoder er utviklet i Sverige og blir nå anvendt også her i landet. Etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet har Statistisk Sentralbyrå bearbeidet karakterstatistikken for grunnskolen i forhold til sentrale bakgrunnsvariable blant foreldrene, og rapporten fra SSB vil snart være ferdig. På denne måten kan foreldre, myndigheter og publikum få et annet og bedre grunnlag for vurdering av læringsresultater ved den enkelte skole i forhold til andre skoler. Det har alltid gått rykter om hvilke skoler som er gode og dårlige. Dette er neppe til å unngå. Men det er en fordel om ryktene i størst mulig grad er basert på kunnskap og ikke myter. Derfor er kunnskap og åpenhet viktig. Skoleporten (www.skoleporten.no) inneholder et vell av informasjon om skolene (over 400 indikatorer) og skal bygges videre ut. Det arbeides bl.a. med å få frem kvalitetssikrede data om gjennomføring og frafall i videregående opplæring. Slik informasjon er nødvendig hvis den enkelte skole og skoleleder skal kunne ta større ansvar. Elevene har også et rimelig krav på få vite hvor stort frafallet er på den enkelte skole. Dessuten kan arbeidet med å få frem statistikk korrigert for elevgruppens sammensetning, såkalte skolebidragsindikatorer, fortsette og utvides til også å omfatte resultatene av nasjonale prøver. Jo mer variert informasjon vi har om kvalitet i skolen, jo bedre og jo vanskeligere 18

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016)

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) Kompetanse og utdanning Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) 2 Innhold Innledning og bakgrunn 03 1. Læring gjennom arbeid 05 1.1 Hovedbudskap 05 1.2 Samarbeid mellom næringslivet og utdanningssektoren

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Fagtorget 2007 - Læring i fellesskap Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Utgiver: Statped Nord 2008 ISSN 1503-271X Forfatter: Foto (dersom ikke oppgitt): Bildemontasje forside:

Detaljer

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes?

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? En kvalitativ undersøkelse av videregående skoles erfaringer med tilpasset opplæring

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer