Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten"

Transkript

1 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

2 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING AV PLANEN... 7 Kapittel 5. STATUS FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I LENVIK KOMMUNE Kapittel 6. UTFORDRINGER FOR DAGENS PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER:... 9 De nye brukerne Befolkningsutvikling Sterk økning i aldersgruppen 70 år og eldre Utvikling av omsorgstyngde i Lenvik kommune Redusert tilgang på omsorgsytere Sentralisering og mindre familieomsorg Redusert tilgang på faglært arbeidskraft Helse- og sosialbygg Samhandling og medisinsk oppfølging Kortere liggetid i sykehus Utvidet bruk av dagkirurgi og polikliniske undersøkelser og behandling Økende antall demente Terskel for krav om tjenestetilbud Etniske minoriteter Økonomiske ressurser Nettoutgifter 2009 pr. innbygger Fordeling av nettoutgifter i % (2009) Kapittel 7. STATLIGE STYRINGSSIGNALER OG KOMMUNENS MÅLSETTTINGER Relevante lover Kvalitetskrav HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN (STORTINGSMELDING 50, ) SYKEHJEMMENES ROLLE OG FUNKSJONER I FREMTIDENS PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER STORTINGSMELDING 25 ( ): Mestring, muligheter og mening UTVIKLING I ENKELTKOMMUNER OG NASJONALT Kapittel 8. VERDIGRUNNLAG OG MÅLSETTING FOR PLO-TJENESTENE I LENVIK I PERIODEN Kapittel 9. SATSINGSOMRÅDER/TILTAK

3 Partnerskap med frivillige og forebyggende tiltak Etablere og drifte tildelingsenhet for PLO-tjenester Sosiale støttetjenester Dagsentertilbud og avlastning Hjemmetjenester Omsorgsboliger med heldøgns omsorg Sykehjem, korttidsplasser Sykehjem, langtidsplasser Kapittel 10. KOMPETANSE OG PERSONELL Kompetansebehov Rekruttering av personell Opplæring Utvikling av lederkompetanse Kapittel 11. STRUKTURELLE KONSEKVENSER Geografisk lokalisering Effektive størrelser Kapittel 12. ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG OPPFØLGING Kapittel 13. VEDLEGG Vedlegg 1. Relativ dekningsgrad PLO tjenester Vedlegg2. Sammenligning av kostnader fordeling Forkortelser brukt i plandokumentet: PLO: Pleie- og Omsorg PU: psykisk utviklingshemmede (Tjenester for psykisk utviklingshemmede) KOLS: Kronisk obstruktiv lungesykdom KS: Kommunenes sentralforbund SSB: Statistisk sentralbyrå 3

4 Kapittel 1. SAMMENDRAG. Pleie- og omsorgstjenesten i Lenvik kommune bygger sitt verdigrunnlag på menneskets rett til, og behov for å forme sitt liv ut fra begrepene mestring trygghet verdighet samarbeid Det foreslås at utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene skal gå i retning av mer hjemmetjenesteorientering, hvilket bl.a. betyr følgende: Tilbudet i omsorgsboliger utvikles til en døgnbemannet boform der innbyggere med behov for tjenester og tilsyn gjennom hele døgnet, fortsatt kan bo. Her legges det til grunn en videreføring av prinsippene og erfaringene fra Finnsnes Bo- og aktivitetssenter. Planen forventer en utvikling der tjenestene skal legge økt vekt på å forebygge at behov for tjenester oppstår. Denne tenkingen bygger på kunnskapen om at det ikke er et mål i seg selv å bli avhengig av kommunal hjelp, hvilket bl.a. betyr: At tjenesten også skal motivere den enkelte tjenestemottaker til å mestre/bli selvhjulpen ved hjelp av opptrening, tilrettelegging og/eller bruk av hjelpemidler. Videre legger planen til grunn følgende: Planen tar hensyn til at det i planperioden trolig blir størst utfordring innenfor demenstilbudet, og et voksende antall yngre med sammensatte behov. Et bærende prinsipp i lovverket og som planen bygger på, er at alle har krav på individuelt tilrettelagte tjenester. Ingen i Lenvik kommune skal tildeles tjeneste ut fra alder eller diagnose alene, men ut fra en faglig vurdering av faktiske behov, i samråd med den enkelte bruker. Innbyggerne i Lenvik kommune skal gjøres kjent med hvilke forventninger de kan ha til morgendagens tjenester, nivå og innhold. Det betyr også at det går noen grenser for hva kommunen kan ta ansvar for. Planen bygger på stor tillit til de ansatte og deres evne til å omsette verdigrunnlaget og målsettinger til praktisk handling. Ansatte skal gis muligheter for kunnskapsutvikling, til å lære av hverandres gode eksempler og til å få del i ny kunnskap. For å oppnå dette, legger planen til grunn følgende bærebjelker: Forebygging og mestring Skreddersøm og helhetlige tjenester Samarbeid med andre bl.a. spesialisthelsetjenesten og frivillige. Aktiv omsorg Kompetanse i endring og utvikling Ressurseffektiv, det vil si få mest mulig og best mulig tjeneste for hver krone 4

5 Eksempler på tiltak som er foreslått for de aktuelle satsingsområdene: Utvide kompetanse og ressurser ved tildelingsenhet som skal vurdere behov og saksbehandle fram til vedtak for de fleste brukergruppene i tjenesten. Utforme tjenestebeskrivelser som sier noe om kjennetegn ved tjenestens praksis, grunnlag for tildeling og hva kommunen kan ta ansvar for samt hva den enkelte må forventes å ta ansvar for selv. Utvikle arbeidsmåter som sikrer et aktivt samspill mellom tjenesten og frivillige ressurser rundt den enkelte tjenestemottakeren. Gi trygghet for tjenester basert på faglig vurdering av behov, hele døgnet, til eldre og yngre som bor i omsorgsboliger eller i egen bolig. Egen kompetanseplan som skal bygge på planens verdigrunnlag og strategier, og som skal sikre ansatte ny kunnskap av betydning for utvikling av tjenestepraksis. Utvikle praksis med større grad av utveksling av kompetanse og øvrige ressurser mellom driftsenheter. I større grad å reindyrke sykehjemsplassene til behandlingsplasser, til et helsetilbud for alle med behov for rehabilitering, etterbehandling eller avlastning. Tiltak for rekruttering og kompetanseutvikling. Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT Eldrerådet har i møte 24. mars 2009 bedt om at en plan for pleie- og omsorgstjenesten (eldreplan) blir utarbeidet. Lenvik formannskap tok initiativ til utarbeidelse av en plan for pleie- og omsorgstjenesten i sak 161/09. Bestillingen fra formannskapet var slik: Det opprettes en prosjektgruppe som kan forestå og koordinere arbeidet med PLO-plan. Gruppen får i oppgave å utvikle en plan for pleie og omsorgstjenestene som er basert på føringene gitt i relevante statlige dokumenter som eksempelvis st.meld.nr. 25, omsorgsplan 2015, demensplan 2015 og lignende. I planarbeidet må gruppen ta hensyn til de lokale forutsetningene som vil kunne virke inn på innbyggernes behov for tjenester både kvalitativt og kvantitativt. Planen må dekke alt av PLO-tjenester, inkludert behov for investeringer og bygninger, alle aldersgrupper og alle diagnosegrupper. Planen må i størst mulig grad tilpasses kommunens vedtatte boligsosiale handlingsplan. Aktuell planperiode er (Planscenariet ble underveis i prosessen forlenget til 2020) Det skal gjennomføres en planprosess hvor relevante parter eller representanter gis anledning å delta gjennom møtevirksomhet. 5

6 Prosjektgruppa ble satt sammen på følgende vis: Formannskapet oppnevnte 2 politiske representanter. 1. Martin Ness. Vara: Anne-Grete Normann 2. Jorhill Andreassen. Vara: Tonni Nylund Eldrerådet oppnevnte 1 representant. 1. Knut Melangen. Vara: Johanne Uteng Råd for personer med nedsatt funksjonsevne oppnevnte 1 representant. 1. Magnus Westberg. Rådmannen oppnevnte to representanter fra PLO-tjenesten. 1. Virksomhetsleder PU, Ernst Syvertsen. 2. Virksomhetsleder hjemmetjenesten, Helen Marie Henriksen Ansatte har vært representert ved Fagforbundets Anita Vestad. I tillegg har rådmann Margrethe Hagerupsen tiltrådt gruppen Helse- og sosialfaglig ansvarlig Jostein Jenssen har fungert som gruppens sekretær. Rådmannen har i dokument av 18. august 2009 utdypet mandatet slik: - PLO- planen må avdekke Lenvik kommunes framtidige hovedutfordringer innenfor pleie- og omsorgsområdet og foreslå både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. - Planen må tilfredsstille Stortingsmelding nr.25 ( ): Mestring, muligheter og mening framtidas omsorgsutfordringer, mottatt i kommunen den 5. oktober 2006, når det gjelder utforming og innhold. Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN Planarbeidet har vært organisert som et tilnærmet prosjekt. Det ble etablert en prosjektgruppe som har gjennomført 7 møter hvor det har framkommet føringer for innholdet i planen. Plankoordinator har i tillegg benyttet PLO-nettverk og enkeltpersoner innen fagområdet som sparringspartner for mer detaljerte deler av planen. 6

7 I planprosjektperioden (Høst 2009-Høst 2010) har kommunens økonomiske rammebetingelser endret seg betydelig. Det har underveis vært igangsatt flere prosesser for å ta ned driftskostnadene inne PLO-tjenesten. Tiltak som er foreslått og delvis gjennomført har medført konsekvenser for planarbeidet. Slik har forutsetningene som opprinnelig lå til grunn for planleggingen blitt endret. Dette har gjort at planarbeidet tok mer tid enn opprinnelig forutsatt. Kapittel 4. AVGRENSNING AV PLANEN Den foreliggende PLO-plan bygger på og må sees i sammenheng med overordnede kommunale planer og gjeldende sideordnede planer. Her kan nevnes: Kommuneplanens samfunnsdel. Boligsosial handlingsplan Rusmiddelpolitisk plan Handlingsplan for psykisk helse. Rehabiliteringsplan. Strategisk kompetanseplan I forhold til denne PLO-planen gir sideordnede tiltaksplaner en mer detaljert og utdypende beskrivelse på sine respektive områder. Samhandlingsreformen. Den bebudede Samhandlingsreformen vil influere sterkt på utformingen av framtidige PLOtjenester i Lenvik. Konsekvenser av denne reformen er innarbeidet i den grad en er kjent med hva den realiteten vil bety for kommunene. Likeledes vil den nye helse- og omsorgsloven gripe inn i de kommunale omsorgstjenestene. Loven er nettopp kommet på høring og derfor er den ikke lagt til grunn for dette planarbeidet. Ved revisjon av planen må den nye loven tas inn som en del av grunnlagsmaterialet. Likeså må konkrete oppgaver som blir pålagt kommunene gjennom samhandlingsreformen integreres i planleggingsarbeid og kommunens tjenesteproduksjon. Kapittel 5. STATUS FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I LENVIK KOMMUNE. I Lenvik er det etablert en rekke tilbud innen fagområdet pleie- og omsorg. Nedenfor gis en kortfattet oversikt over de forskjellige tjenestetilbudene samt kapasitet pr Heldøgns omsorgstilbud. I dette inngår: Sykehjem - langtidsopphold (80 plasser). Omsorgsboliger med heldøgnstjenester (138 plasser) herunder bl.a. Bo- og aktivitetssenteret på Finnsnes, PU boliger og Fristad psykiatriboliger. Tjenestene gis av personell tilknyttet boligen eller av ordinær hjemmetjeneste. 7

8 Langtidsopphold i sykehjem og døgnbemannet omsorgsbolig gis til mennesker som på grunn av redusert funksjonsnivå fysisk eller mentalt, ikke kan fortsette å bo i eget hjem. Disse menneskene har gjerne et betydelig funksjonstap og har stort behov for bistand fra hjelpepersonell. Korttidsopphold i sykehjem (17 plasser) som dekker følgende: - akutt behov for opphold i sykehjem - medisinsk utredning og behandling - rehabilitering - avlastning for personer/familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid - terminal omsorg Dag- og nattopphold i sykehjem (ikke definert antall plasser men tas inn i den grad eksisterende kapasitet gjør det mulig) Omsorgsboliger uten heldøgns tjenestetilbud. Gibostad (8+3 leil.), Botnhamn (4 leil.), Lysnes (8 leil.), Lars Johans minne Aspelund (9 leil.), LHL Rossfjord (10 leil.), Rossfjord servicesenter, uetg. (5 leil.), LHL Finnsnes 13 leil. Til sammen 60 boenheter. Hjemmetjenester Hjemmesykepleie Praktisk bistand og opplæring, herunder matombringing Formidler trygghetsalarm og andre tekniske hjelpemidler Sosiale tjenester Støttekontakt Omsorgslønn Avlastning (barn) Dagtilbud Dagsenter for mennesker med psykiske lidelser Aktiviseringstilbud ved DMS- sykehjem og på FBAS Arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede Koordinator for rehabilitering Koordinator er kommunenes henvendelsesinstans ved behov for rehabiliteringstjenester. Koordinators rolle er å bidra til koordinering av de enkelte deltjenester. Alle tjenestene gis etter individuell vurdering av behov. Kommunen har utviklet egene vurderingskriterier for bruk til dette formål. Folkehelsekoordinator. Lenvik kommune etablerte i 2010 en 50 % stilling for folkehelsekoordinator. Stillingen er organisert innen virksomheten kultur. Fra 2011 er funksjonen planlagt øket til 100% stilling. Private omsorgstjenester. 8

9 Lenvik kommune kjøper tjenester fra private omsorgstilbydere for et betydelig antall millioner pr. år. Det finnes en rekke aktører som tilbyr tjenester på området men i hovedsak mindre firma som har spesialisert seg på nisjeprodukter. Kommunen har etablert driftsavtaler med 4 forskjellige firma og benytter i tillegg 2 firma til spesielle ad hoc tjenester som for eksempel. avlastningsopphold. I 2010 har kommunen kjøpt tjenester fra følgende private firma: Tranøy Gård, Stenimed, Klippa Lenvik, ULOBA, Aleris Ungplan & BOI, KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning), Boog Bistand, Nymogården, Gårdsweekend, Stall Holtås, Mellem Gård Vetinor AS og Stø Kurs. I tillegg har Lenvik kommune kjøpt tjenester fra Tromsø kommune og fra Skånland kommune. Kapittel 6. UTFORDRINGER FOR DAGENS PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER: De nye brukerne. Brukere av PLO-tjenester i de yngre aldersgrupper, øker kraftig. På landsbasis ble antallet brukere yngre enn 67 år bortimot fordoblet i løpet av de siste ti årene. I perioden 1992 til 2004 økte (nasjonalt) andelen mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester under 67 år fra 17 prosent til 29 prosent av totalt antall mottakere. Brukere av omsorgstjenester under 67 år står for over 50 prosent av den totale ressursbruken innen PLO i noen kommuner. I Lenvik utgjør andelen hjemmetjeneste- mottakere under 67 år med omfattende bistandsbehov, 30,5 prosent. Gjennomsnitt for sammenlignbare kommuner på landsbasis er 20,2 %, for Troms fylke er gjennomsnittet 28,7 % og på landsbasis alle kommuner 17,6 %. Grunnen til denne utviklinga ligger hovedsakelig i at kommunene gjennom nye lover er pålagt å etablere nye tjenester. Slik realiseres statlige helse- og sosialpolitiske reformer. Befolkningsvekst medfører også at det blir økt antall personer som har behov for omsorgstjenester. Andel mennesker med psykisk utviklingshemming er relativt konstant ca. 4 4,5 promille av befolkningen. I Lenvik er andelen innbyggere med diagnosen utviklingshemming høyere en gjennomsnittlig, 7,47 promille. (Beregningsgrunnlag: 84 personer med diagnosen: PU) Forskning/utvikling av medisinsk teknologi og spesialisthelsetjenestens behandlingsevne, medfører at stadig flere overlever ulykke og akutt sykdom. Resultatet kan bli stadig flere yngre innbyggere i Lenvik som vil ha livslangt behov for kommunal pleie og omsorg. Denne utfordringen gjør seg også gjeldende ved at flere barn overlever for tidlig fødsel, noen ganger med resultat sammensatte funksjonsnedsettelser. 9

10 Økt grad av bevissthet om rettigheter og økte forventninger hos kommunens innbyggere og andre ikke kommunale tjenesteytere bidrar til at flere stiller krav til kommunen. Innbyggerne kvier seg mindre for å be kommunen om hjelp, terskelen synes å være senket. De nye brukere består av en mangeartet gruppe som er sammensatt av blant annet mennesker med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, KOLS, diabetes, kreft, demens og rus. Rapporten Kostnadsbilder i pleie og omsorg (KS 2004), viser at 1/3 av brukerne i kommunenes hjemmetjenester er under 67 år, men de legger beslag på 2/3 av ressursene i hjemmetjenesten. Unge brukere bør gis tilbud om helhetlige tverrfaglige tjenester som kan bidra til maksimal inkludering og deltakelse i samfunnet ikke minst i forhold til arbeid, utdanning og sosiale aktiviteter. Dette dreier seg om individ som gjennomlever størstedelen av livsløpet i en situasjon hvor de er avhengig av forskjellige kommunale hjelpetjenester. Således vil forebyggende tiltak gi positive utslag på sikt både for det enkelte individ og for kommunen som samfunn. Mange unge brukere vil ha krav på individuell plan og stor grad av innflytelse på eget tjenestetilbud. En del vil kunne dra nytte av ordningen med brukerstyrt personlig assistent. Ressurskrevende brukere, andel av befolkningen. Antall innbyggere Antall registrerte ressurskrevende Andel av befolkningen i brukere i Lenvik ,69 Sortland ,74 Flora ,04 Tvedestrand <5 0,60 Alta ,24 Vestvågøy ,49 Namsos ,25 Hå ,06 Troms fylke ,35 Landet (- Oslo) ,10 Tabellen viser at andelen ressurskrevende brukere ligger relativt høyt i Lenvik sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnitt. Også i forhold til en del kommuner i gruppe 11, ligger Lenvik i det øvre sjikt. Selv små tallmessige utslag i tabellens høyre kolonne medfører store kostnadsmessige utslag. Dette gir betydelig større driftskostnader til tjenesteproduksjon enn for de fleste kommunene denne oversikten viser. Befolkningsutvikling. Befolkningsendringer har betydning for: behovet for tjenester (ant. personer som mottar tjenester) mulighetene til å gi tjenester (rekruttering av personell) 10

11 Nye folketallsprognoser fra SSB basert på folketallsendringer de siste år fram til 2009 viser ei folketallsutvikling i Lenvik baser på middels nasjonal vekst slik: Faktisk folketall Prognose Totalt år år år år år år år år år år Sterk økning i aldersgruppen 70 år og eldre. Figuren nedenfor gir et bilde av folketallsutviklinga i aldersgruppene 70+ fram til 2025 i Lenvik kommune. Vi ser at økningen i denne aldersgruppen i perioden er på 50% og i perioden er på 45%. Det framgår også at vi får en relativt stor økning i aldersgruppen 90+. I perioden øker gruppen 90+ med 68 personer, tilsvarende 150% økning. I perioden øker 90+ med 47 personer, tilsvarende 71% økning. Folketallsutvikling 70+ i Lenvik 11

12 Tabell 1.:Folketallsutvikling 70 + i Lenvik kommune Faktiske tall Prognose år år år Total Med basis i data fra SSB ser en at folketallet i kommunens ytterkanter synker mens det er økende på Finnsnes og Silsand. Økningen i de eldste aldersgruppene kommer også på Silsand og Finnsnes mens det i ytterkantene vil være små endringer de nærmeste årene. De forskjellige aldersgrupper har ulike behov for omsorgstjenester. Grovt anslått er det på landsbasis vanlig å beregne et behov på 2,5-5 % i aldersgruppa år, 15-20% i aldersgruppa år og 25-50% i gruppa over 90 år. Av dette ser vi at en økning på 10 personer i gruppa 90+ gir like store konsekvenser (kanskje større) som en økning på 100 personer i gruppa Utvikling av omsorgstyngde i Lenvik kommune. Omsorgstyngdeindikator samlet framstilling for perioden Tabellen er basert på statistiske behovsanslag for aldersgruppen 70+ og er utarbeidet med basis i forventet folketallsutvikling i Lenvik kommune. 12

13 Figuren viser en vektor som tar hensyn til at det er ulike omsorgsbehov i de ulike aldersgruppene. Vektoren gir dermed et bilde av endringer over tid i det samlede omsorgsbehovet for personer 70+ i Lenvik kommune. Sentrale myndigheter definerer som en tommelfingerregel at det vil være behov for sykehjemsplass eller bolig med døgnkontinuerlig bemanning, til 28 % av gruppen 80+. Denne dekningsgraden skal da være dekkende for alle aldersgrupper med slike behov. I Lenvik vil dette anslagsvis gi behov for 150 heldøgnsplasser i 2010, økende til 154 i Beregningen er gjort med basis i endringer i folketall og demografi. Tabeller og grafer som anskueliggjør relativ dekningsgrad PLO tjenester 2008 er tatt inn som vedlegg til plandokumentet. Redusert tilgang på omsorgsytere Sentralisering og mindre familieomsorg. Det er en klar trend på landsbasis at relativ andel familieomsorg er synkende og at antallet alenehusholdninger øker. Denne utviklinga ser ut til å fortsette. Pr. 1. Januar 2010 bodde nesten 20% av befolkningen alene. (Lenvik 15,4%) Blant personer på 80 år og over bor nærmere seks av ti personer alene, mens én av tre bor alene i aldersgruppen år. Blant kvinner på 80 år og over bor mer enn 70 prosent alene, mens dette gjelder for bare en tredjedel av mennene i samme aldersgruppe. 13

14 Figur 1. Holdninger til familieansvar for gamle foreldre, etter land. Gjennomsnitt, på en skala fra 0 (lavest) til 4 (høyest) Redusert tilgang på faglært arbeidskraft. En av de viktigste og kanskje vanskeligste problemstillingene i framtiden blir å få nok helsepersonell. Rekruttering blir derfor en stor utfordring, både mht. kapasitet og kompetanse. Lenvik kommune har over en relativt lang periode hatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, mens man nå begynner å få problemer med å skaffe kompetente søkere og stillinger må lyses ut flere ganger. Dette gjelder spesielt for lederstillingene. Dagens situasjon innen omsorgsyrkene preges av utstrakt bruk av deltidsstillinger. Dette medfører fragmentering av tjenestene som vanskeliggjør kvalitet, samhandling og helhet. Omsorgsyrkenes relativt lave status gjør også rekrutteringen vanskeligere. Mangel på helsefagarbeidere (videregående skole nivå) har allerede begynt å gjøre seg gjeldende og denne tendensen vil forsterkes i kommende år. Kommunen bør treffe tiltak for å bedre rekrutteringen av helsefagarbeidere og andre personellkategorier på VGS- nivå. Også høyskolegruppene innen helsefag vil bli mangelvare i løpet av de nærmeste årene. Det vil de nærmeste årene være forholdsvis stor naturlig avgang i personalgruppen. Pr. mai 2010 er det i aldersgruppen år 35 ansatte i PLO-tjenesten, mens det i aldersgruppen år er 79 ansatte. I løpet av de nærmeste år vil det altså være behov for en erstatning på ca 115 ansatte. I tillegg kommer erstatning av ansatte som slutter i jobb av andre årsaker enn alder, og rekruttering i tilknytning til økning i antall brukere. Innen tjenestefeltet for psykisk utviklingshemmede der det foreligger 4A vedtak, hvor det er aktuelt med planlagte skadeavvergende tiltak med basis i repeterende nødssituasjoner, skal det i følge myndighetskrav være tilstede personell med helseog sosialfaglig høyskoleutdanning. Lenvik kommune har pr. i dag dispensasjon for 11 av det aktuelle personalet for å dekke den aktuelle vaktplanen. Kommunen bør treffe tiltak for å øke andelen høyskoleutdannede slik at behovet for dispensasjoner bortfaller og kommunen samtidig yter en faglig tilfredsstillende tjeneste til brukerne. En styrking av fagmiljøet vil også virke rekrutterende i seg selv. 14

15 Den sterke økningen i antallet eldre samt nye brukerkategorier vil medføre at behovet for arbeidskraft stiger kraftig. I samme periode vi den yrkesaktive delen av befolkningen bli mindre. Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening antyder en økning i personellbehovet på 50% fram til 2030 og 130% fram til Dette gir signaler om framtidige utfordringer som vanskelig kan mestres. Pr utdanner hver sjette ungdom seg innen helse- og omsorg. Dersom etterspørselen skal imøtekommes må hver tredje ungdom utdanne seg innen helseog omsorg i Befolkningstilvekst gjennom innvandring har i bykommunene vært en avhjelpende faktor for rekruttering til omsorgsyrker de siste årene. Denne effekten vil neppe få samme betydning i landkommuner. Konkurranse om arbeidskraften vil bli en kostnadsdrivende faktor. Konkurransen vil i hovedsak stå mellom bykommuner og landkommuner i distriktene. Lenvik kommune vil kunne stå sterkere i framtidig rekrutteringskonkurranse gjennom å gjøre de riktige strategiske valgene nå. (Ha fokus på struktur og kompetanse samt desentralisert utdanning og robuste fagmiljø) Helse- og sosialbygg Av kommunens samlede bygningsmasse disponerer Lenvik kommune om lag kvadratmeter til helse og sosialformål. Størstedelen benyttes av PLO-tjenesten. Mye av bygningene er av relativt god standard og tilpasset dagens krav til universell utforming samt faglige standarder. Nytt omsorgssenter ferdigstilles våren 2011 med om lag 7000 kvadratmeter. Enkelte større enheter trenger betydelig oppgradering for å fylle nevnte krav. Dette dreier seg bl.a. om Rossfjord Omsorgssenter, Røde Kors Eldresenter og Lenvik helsesenter (DMS), til sammen vel kvadratmeter. (Jfr. Boligsosial handlingsplan og Handlingsplan for psykisk helse.) Ombygging og endring som finansieres av husbanken må fylle de areal- og utformingskrav som stilles av myndighetene. Det er både faglige og økonomiske argumenter som taler for å samle tjenesteproduksjonen i større enheter. Erfaringen viser at en samlet tjenesteproduksjon bidrar til bedre kommunikasjon mellom tjenesteytere og lettere tilgang til flere tjenester for brukerne. Erfaringene som er gjort med å samle flere tjenester i større enheter vil være viktig å ta med seg videre i framtiden for å oppnå en best mulig effektivitet i tjenesteproduksjonen. Samhandling og medisinsk oppfølging Kortere liggetid i sykehus. Liggetiden i sykehus er synkende, pasientene skrives ut til kommunen på et tidligere stadium i behandlingsforløpet enn det som var vanlig tidligere. Det betyr nye faglig krevende oppgaver for kommunene. Oppfølgende behandling og rehabilitering vil utgjøre en økende andel av kommunale helsetjenester. Intermediæravdeling og interkommunalt samarbeid er faktorer som må vurderes i denne sammenheng. 15

16 Utvidet bruk av dagkirurgi og polikliniske undersøkelser og behandling. Stadig flere behandlingsopplegg utføres nå som poliklinisk dagbehandling som tidligere ble gjort ved innleggelse i sykehus. Disse pasientene har gjerne behov for kompetent oppfølging og veiledning fra kommunehelsetjenesten. Dette bidrar til å øke kommunens behov for kvalifisert kompetent personell. Kommunen får nå overlatt oppfølgingsansvar for flere pasientgrupper med kroniske lidelser som tidligere ble lagt inn i sykehus. Eksempelvis pasienter med alvorlige kroniske lungelidelser, alvorlige nerve/muskelsykdommer, hardt trafikkskadde, alvorlig syke og døende mennesker. Moderne medisinskteknisk utstyr gjør det mulig for flere å være hjemme med oppfølging fra kommunen. For kommunen kan dette utgjøre en betydelig faglig og økonomisk utfordring. Etablering og drift av intermediære helsetjenester/intermediære senger i kommunehelsetjenesten (jfr. St. meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen) vil gi kommunen et potensial for å ivareta observasjon, diagnostikk og behandling av pasientgrupper som tidligere la beslag på plass og ressurser i sykehusene. Dette tiltaket er under utredning og det forutsettes et samarbeid mellom kommunene og helseforetak om ressursfordeling og kompetanse. Spesialisthelsetjenester. Desentraliserte tjenester som normalt regionens innbyggere kun fikk på sykehusene er i noe grad etablert på Finnsnes. Dette gjør at mange behandlingstrengende får betydelig kortere reisevei for undersøkelse og behandling. Kostnader til transport blir betydelig redusert og mange av pasientene trenger ikke å være borte fra jobben en hel dag slik som før. Følgende spesialisthelsetjenester er etablert i Lenvik: Områdegeriatrisk tjeneste. Tjenesten retter seg mot 10 kommuner med til sammen ca innbyggere. Tjenesten har 8 sengeplasser for spesialistrehabilitering, poliklinikk og driver utadrettet virksomhet gjennom demensnettverk, rehabiliteringsnettverk og kompetansebygging. Avdelingen har 17,95 årsverk, deriblant 2 legestillinger. Fødestue med 7 sengeplasser. Avdelingen hadde 126 fødsler i 2008, og nesten 2000 svangerskapskontroller. I tillegg kom ca. 100 kvinner som hadde født i Tromsø til barsel på Finnsnes. Røntgen åpnet 20. mai 2009 og gjorde 2840 undersøkelser i På årsbasis vil det bety undersøkelser. Tilbudet er til beboer ytre Midt-Troms kommunene. Radiografene som jobber på røntgen er ansatt på UNN. Lenvik kommune dekket utgifter til investering ombygging ved etablering av røntgen. 16

17 Poliklinikk hvor det gis cellegift, andre transfusjoner og behandling til pasienter fra Midt-Troms kommuner. Oppstart november Lenvik kommune dekker lønnskostnader til driften. Medisinene er på blå resept og UNN skaffer noe av utstyret. Lenvik kommunen har størstedelen av kostnadene ved tilbudet. I 2009 ble det utført 142 Behandlinger. Ca 30 % ble gitt til andre enn pasienter fra Lenvik. I 2010 er det en stor økning i antall behandlinger. Øre- nese hals-spesialist og audiolog fra privat klinikk ambulerer i kommunale lokaler 2 ganger pr måned. Øyelege, ambulerende fra Tromsø, ca. 4 d. pr, måned på Finnsnes. Fullstendig privat regi. Gynekologi ambulerer fra UNN x 1 pr. måned. Ultralydscreening: Jordmor ambulerer fra UNN. Dialyse Oppstart februar Det er etablert lokaler med 4 dialysestoler noe som gir en kapasitet på 8 pasienter mandag onsdag og fredag. Personalet som skal jobbe ved dialysen er ansatt i Lenvik kommune, mens UNN har fagansvar. Det blir 2,4 årsverk knyttet til dialyseavdelingen. - Hud/lysbehandling Det har lenge vært jobbet for å få etablert lysbehandling og ambulering av hudlege. Direktøren på UNN har godkjent opplegget, og Helse Nord har bevilget ,- til innkjøp av utstyr. Økende antall demente. Prognoser med basis i SSB data viser at vi får en sterk økning i antall individer med demens i kommunene. Dette gjelder også Lenvik. I tabellen nedenfor har en beregnet utviklingen i antall demente i Lenvik fram til Tallene er hentet fra SSB- Statistikkbanken og bygger på framskrivningstall for folketall etter alder og kjønn alt. MMMM (fra 2009) Tallene for 2015 og 2020 er korrigert for effekt av endret folketallssammensetning pr Forekomsttallene for demens baseres på kriterier utviklet gjennom Rotterdamstudien, Ott et al Forekomst demente i Lenvik Aldersgrupper år år år år år år Total år

18 Tabell 2. Antallet som framgår av tabellen har i seg samtlige individ med små og store funksjonsbortfall grunnet demens. Det vil være en andel på om lag % som vil ha behov for omfattende døgnbasert omsorgstilbud. Søylediagrammet viser innholdet i tabell 2. Tilrettelegging av tjenester til denne gruppen vil omfatte kompetanse og botilbud. I departementets Demensplan 2015 poengteres det at kommunene bør bygge alle nye enheter på en slik måte at de er tilpasset demente. Dette er det tatt hensyn til i forbindelse med planlegging og utbygging av Finnsnes omsorgssenter. Demens krever ikke bare spesielt tilpassede boenheter, det kreves også spesiell kompetanse. Kommunen bør følge opp det sentralt initierte opplæringstilbudet Demensomsorgens ABC som er iverksatt fra Grunn- og videreutdanninger for egne ansatte må prioriteres høyt. Å bruke tilpasset kompetanse i de forskjellige tjenestetilbudene vil være effektiviserende og således kostnadsdempende for driften. Terskel for krav om tjenestetilbud. Ved etablering av kommunale PLO-tjenester noen år tilbake i tid, har mange kommuner startet ut med en svært lav terskel for å innvilge folk hjelp. Etter hvert som tjenestetilbudet har blitt kjent blant flere og etterspørselen har økt ut over de disponible ressurser har kommunene kommet i et dilemma med tanke på tildelingskriterier og terskel for hjelp. Tilgjengelig statistikk gir oss indikatorer som sier noe om etablert praksis i Lenvik sammenlignet med landet for øvrig. Statistikken gir oss ingen klare holdepunkter for at terskelen for innvilgelse av hjelp er spesielt lav i Lenvik. Dersom vi fokuserer på variabelen Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke som brukere av praktisk bistand får ser vi at vi ligger noe lavt her. Dette kan indikere at vi 18

19 har mange brukere med lavt bistandsbehov som har fått tildelt få timer hjemmehjelp til renhold av hus og lignende. Dette er et forhold som bør analyseres nærmere og underlegges vurdering og streng prioritering i tiden framover. Med økende privat velstand og knappe ressurser innen kommunal sektor kan det vurderes å heve terskelen for innvilgelse av praktisk bistand. Indikatorer PLO, tall fra 2009 Hjemmetjenester Andel hjemmeboere med høy timeinnsats Enhet : Prosent Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år. Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over. Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke som brukere av praktisk bistand får Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke som brukere av hjemmesykepl. får Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon Lenvik Gj.snitt kommgrp. 11 Gj.snitt Troms Gj.snitt landet ( Oslo) 2,6 6,3 7,2 6, ,7 42,2 38,2 44,4 32,5 25,2 27,9 23,4 4,5 8,4 5,9 6,6 6,3 4,5 5,1 4,5 6,3 4,5 5,1 4,5 Etniske minoriteter. Pr. 1.januar 2010 var det bosatt 564 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Lenvik kommune. Dette utgjør 5 % av totalbefolkningen i Lenvik kommune noe som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på 11,4 %. Gjennomsnittet for Troms fylke ligger på 18,4 %.(Kilde: SSB) Pr. juni 2010 er det bosatt 197 flyktninger i Lenvik. Det er i tillegg planlagt å bosette 8 personer i inneværende år av den vedtatt ramme på 30. Antallet refererer seg til personer som pr. definisjon regnes som flyktning. Dvs. personer som er innenfor 5 års intervallet hvor kommunen har et ansvar for spesiell oppfølging i integreringssammenheng. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. Erfaringstall for familiegjenforening tilsier en bosetting på personer årlig. De største andelene av bosatte flyktninger kommer fra Kongo, Somalia, Irak og Eritrea. I alt er det bosatt personer fra 15 forskjellige land. Av tidligere bosatte, før 2006, er det om lag 30 personer som er gjenværende i kommunen. Til sammen kan en påregne at gruppen bosatte flyktninger utgjør om lag personer. Asylanter kommer i tillegg. Pr. juni 2010 oppholder det seg 170 asylanter i Heimly mottak. 19

20 Omsorgstjenesten har særskilte utfordringer ved bistand til flyktningegruppen. I grove trekk handler det om språkbarrierer, kulturforståelse og religiøse oppfatninger. I de tilfellene hvor det er nødvendig å bruke tolketjenester vil effektiviteten på tjenesteytingen bli redusert. Kulturforskjeller kan også bidra til at terskelen for å søke kommunen om bistand er høyere enn hos den ordinære norske innbygger. I kommunal plansammenheng kan det være hensiktsmessig å rekruttere hjelpepersonell fra flyktningegruppen. Dette kan bidra til å dempe individuell problematikk samtidig som det kan virke positivt for rekrutteringsutfordringen. Økonomiske ressurser. Økonomien i Lenvik kommune er under stort press. Utviklingen de siste to årene viser at kommunen har driftskostnader som overstiger den reelle økonomiske bæreevnen. Kommunestyret har allerede vedtatt en betydelig reduksjon av driftsrammen for 2010 og Det er gitt signaler om ytterligere reduksjoner i perioden Innen PLO-sektoren har driftskostnadene økt merkbart. Dette kan sees i sammenheng med økningen i antallet eldre samt generell økning i brukere, også i yngre aldersgrupper. Etablering av to midlertidige omsorgsenheter for eldre med til sammen 20 nye døgnbetjente plasser er et vesentlig bidrag til økte kostnader. Kostnadsutviklingen anskueliggjøres i diagram nedenfor. 20

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

5 PLAN FOR DE ELDRE... 28

5 PLAN FOR DE ELDRE... 28 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 1.3 BEGREPER... 3 2 MANDAT... 7 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 3.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 8 3.2 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 10 3.3

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Prosjektgruppe: Ragnhild Wesche Kvål, Helse- og sosialsjef Tydal kommune Anne Carlsen, Rådgiver Selbu kommune Inge Falstad, Sektorsjef helse og sosial Meråker

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer