FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Psykisk helsearbeid og rusvern i Sola kommune Nasjonale føringer Kommunens tilbud Aktørbildet rundt brukeren Samarbeid Individuell plan Barn som pårørende Brukeropplevelsen Status for oppfølging av plan Sammenligninger med andre kommuner Vurderinger og anbefalinger Vedlegg Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

4 SAMMENDRAG Prosjektet har belyst i hvilken grad Sola kommune samordner involverte tjenester for å nå hovedmålene innen rusvern og psykisk helse overfor barn, unge og voksne. Rapporten går gjennom dagens tilbud og behov, og hvordan kommunen arbeider systemog individrettet innen dette feltet. Når det gjelder rusvern, er rapporten spesielt rettet inn mot barn av foreldre med rusproblemer. En kraftig økning i ressursinnsatsen Gjennomgangen viser at psykisk helsearbeid i kommunene har vært et prioritert område de siste årene. Som følge av nasjonal opptrappingsplan, økte de statlige øremerkede midlene til Sola kommune fra 2,5 til 13 millioner kroner (ca. 400 %), og antall årsverk økte fra 6,5 til nesten 23 årsverk (ca. 250 %) i perioden 2000 til Sola har også brukt en god del ressurser utover det som har vært finansiert gjennom de øremerkede midlene (ca. 40 % i 2008). Statsfinansieringen er fra 2009 bakt inn i rammetilskuddet. 1 Kortfattet plan I en orientering til Utvalg Levekår beskrives plan for psykisk helsearbeid for perioden (saksnr 00/ ). Kommunens plan for psykisk helsearbeid fremstår som noe kortfattet og generell, da planen mangler klart formulerte målsettinger. I økonomiplanen er 4 nye boenheter planlagt i Disse skal være i drift fra Når disse er på plass har kommunen nådd eget mål om antall boliger til voksne med psykiske lidelsere. Brukeropplevelsen Kommunen har nylig valgt å ikke opprette et eget brukerråd, men NAV Sola har et eget brukerutvalg. Dataene tyder på at brukerorganisasjonene har en viktig funksjon i å gi hjelp til personer som trenger å finne frem i kommunens tilbud. Organisasjonene har også blitt invitert til å delta i ulike prosjekter i kommunen, og flere av dem sier seg fornøyd med brukermedvirkningen. Et godt samarbeid er langt på vei avhengig av at brukerorganisasjonene har tilstrekkelig rekruttering fra sine egne medlemsrekker. Noen av organisasjonene har hatt redusert aktivitet i Sola kommune de seneste årene. Samarbeid Det er gode rutiner for det psykiske helsearbeidet i kommunen, og i all hovedsak god ansvarsdeling mellom nivåene. Mange skoler er imidlertid lite villige til å påta seg koordineringsansvar for individuell plan. Plikten til å utarbeide individuell plan er ikke hjemlet i opplæringsloven, og dette blir brukt som et argument for ikke å påta seg koordineringsansvar. 1 Vi har basert tallene på opplysninger fra kommunens egen rapportering til Fylkesmannen. Vi ser at tallene avviker noe fra rådmannens oppsummering av opptrappingsplan psykisk helse, sak 09/691-1 Arkiv: G70 Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

5 Med opprettelsen av en prosjektstilling av ett års varighet, forsøker kommunen å få kartlagt og systematisert arbeidet med individuell plan. Samarbeidet mellom kommunen og den statlige andrelinjetjenesten synes å fungere bra. Kommunen og andrelinjetjenesten kan imidlertid ha ulike oppfatninger om behovet til enkelte tyngre brukere. I noen tilfeller har kommunen mangelfull kjennskap til andrelinjens tilbud og begrensninger. Barn av voksne med psykiske lidelser eller rusproblemer Gjennom ulike tiltak forsøker kommunen å gi disse barna et godt tilbud. Kommunen har egne rutiner for å fange opp barn av foreldre med psykiske lidelser eller rusproblemer, og vi får opplyst at de ansatte er ekstra oppmerksomme på denne målgruppen. På ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter blir situasjonen til eventuelle barn av brukerne særskilt behandlet. Helsetjenesten tilbyr kurs for barn og ungdom av foreldre med psykiske/rus- eller andre problemer som gjør utøvelsen av omsorgsrollen vanskelig. Kurstilbudene heter Barn som pårørende og Ungdom som pårørende. Første forsøk traff ingen i målgruppen, annet forsøk utvidet målgruppene og traff bedre slik at kursene kunne avholdes. Utfordringen er å nå ut til disse barna og få dem til å møte opp på kurset, også når foreldrene ikke er med å bidra til dette. Dersom foreldrene for eksempel ikke sørger for transport av barna til og fra kurstilbudet, blir den praktiske gjennomføringen vanskelig. Kommunen er avhengig av samtykke fra foreldrene for å kunne trekke barna inn i kommunens tilbud. Foreldrene er på mange måter med på å sette standarden for hva kommunen kan gjøre overfor disse barna. For å markere Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2009, distribuerte kommunen en kalender til alle husstandene i kommunen. I denne kalenderen er kontaktinformasjon til ulike hjelpeinstanser innenfor området psykisk helsearbeid oppgitt. Håpet er at terskelen for å ta kontakt skal bli mindre, og at innbyggerne får informasjon om tilbudet som finnes. Kurs i depresjonsmestring overfor foreldrene, såkalte KID-kurs, vil kunne bidra til at situasjonen blir bedre for barna. I Øygarden barnehage er det opprettet en egen familieveiledningsavdeling som gir hjelp til barn og foreldre. Målet er å fremme et godt samspill mellom foreldre og barn. Hvordan fange opp barn og unges behov? Det finnes ingen samlet tallmessig oversikt over denne målgruppen i kommunen. Man vet ikke hvor mange barn og unge med psykiske vansker som totalt sett mottar tjenester fra kommunen, hvor mange tjenester de mottar, eller i hvilken grad tjenestene er tilpasset behovene. Dette er noe som går igjen i andre kommuner vi har undersøkt. Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

6 Sola kommune har flere virkemidler til å fange opp barn og unges behov for psykiske helsetjenester. Tallene og intervjuene tyder på at Sola når ulike brukere med tilbudet sitt. Hvordan fange opp voksnes behov? Det er vanskeligere å fange opp voksnes behov ettersom voksnes psykiske vansker ofte ikke er synlige for andre deler av det kommunale tjenesteapparatet (går ikke på skole). Her spiller fastlegen en nøkkelrolle. For de som søker akutt sosialhjelp eller statlige ytelser har NAV en viktig rolle, både når det gjelder mottak og videre oppfølging. Kommunen når også en del personer gjennom tilbudet Livskrisehjelpen. Her nås gjerne brukere med mindre alvorlige vansker, som trenger hjelp til å komme seg over kneika. Brukerorganisasjonene bidrar også til å sluse brukerne inn i det kommunale systemet. Hovedkonklusjon Både brukerne og kommunen som tjenesteyter løper alltid en viss risiko for at noen faller gjennom og ikke fanges opp av kommunens tilbud. Spørsmålet er da hvordan kommunen arbeider for å redusere risikoen. Vi oppfatter det slik at Sola kommune arbeider systematisk for å styrke sitt tilbud til mennesker med psykiske lidelser. I tillegg forsøker kommunen å fange opp barn av foreldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Bruker har alltid anledning til å bestemme selv om kommunen skal trå til med hjelpetiltak. Dersom brukeren ikke medvirker, er det alltid en risiko for at dette kan få negative konsekvenser. Vi ser enkelte forbedringspunkter: Utarbeide oversikter over antallet barn og unge som mottar psykiske helsetjenester Vurdere hva man kan gjøre for å få en jevnere fordeling av koordinatoransvaret knyttet til individuell plan Tettere samarbeid og bedre informasjonsutveksling mellom kommunen og andrelinjetjenesten om tyngre brukere Styrke samhandlingen med brukerorganisasjonene Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført parallelt i Eigersund og Sandnes. Vi har i rapporten lagt inn sammenligninger med disse for å sette Solas innsats i relieff, og vi har tatt med eksempeler på mulige gode tiltak som kan ha overføringsverdi til Sola. Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Utkastet er lest med interesse. Rådmannen vil legge rapporten til grunn i det videre utviklingsarbeidet av tjenestene i Sola kommune. Sola Trond Nerdal rådmann Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

8 RAPPORTEN Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

9 1.1 INNLEDNING Formålet med denne forvaltningsrevisjonen, er å belyse i hvilken grad kommunen samordner involverte tjenester for å nå hovedmålene innen rusvern og psykisk helse overfor barn, unge og voksne. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, fremgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan er tjenestene organisert og styrt (tjenester, mål, rutiner, organisering, styring, ledelse, kompetanse, ressursinnsats)? Hvilket samsvar er det mellom målsettinger og praksis (resultater) og hvordan rapporteres dette? Hvordan er brukeropplevelsen av tjenestene? Hvordan sikres samordningen og overgangene mellom kommunale tjenester, og tjenester utenfor kommunen? Hvordan sikres det at noen pasientgrupper eller personer med kombinerte diagnoser ikke faller gjennom i hjelpeapparatet? Hvordan følger kommunen opp situasjonen til barn av voksne med rusproblematikk eller psykiske lidelser, slik at man sikrer en helhetlig tilnærming til familiens hjelpebehov? Hvordan arbeider kommunen for å fange opp personer som kan tenkes å utvikle alvorligere diagnoser og sterkere hjelpebehov? Statlige krav og retningslinjer vil være styrende for utformingen av kommunens tilbud. Den enkelte brukers behov kan være svært omfattende. Noen personer med et rusproblem har en psykiatrisk diagnose, andre ikke. Ikke alle personer med en psykisk lidelse har et rusproblem. Rus og psykiatri er hver for seg komplekse områder og kunne vært behandlet adskilt, men er her koblet. Psykisk helsearbeid i kommunen dekker et vidt spekter av behov i befolkningen, alt fra kortvarige og milde depresjoner til alvorlige, kroniske sinnslidelser. Mange kommunale enheter er eller kan bli involvert, så vel som en rekke statlige enheter i spesialisthelsetjenesten, psykiatrien, barnevernet osv. Primærhelsetjenesten kalles ofte førstelinjetjenesten, i motsetning til andrelinjetjenesten som er spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten er den delen av helsevesenet som er organisert i kommunene. Den består av allmennpraktiserende lege, hjemmesykepleie, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og av institusjoner som sykehjem og bo- og aktivitetsentre. Spesialisthelsetjenesten/andrelinjetjenesten er den delen av helsevesenet som har ansvar for somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner (som for eksempel distriktspsykiatriske sentre), samt ambulansetjenesten. Ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten endrer seg over tid. Jf. wikipedia.no Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

10 På grunn av den store bredden i behov, variasjonen i virkemidler, og omfanget av et hjelpeapparat på flere forvaltningsnivåer, kan tilbudet oppleves som fragmentert for brukerne. Et godt tjenestetilbud overfor personer med mer alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer forutsetter som regel nært og forpliktende samarbeid mellom mange involverte parter. Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes til å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f. eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kilder for revisjonskriterier anvendt: Nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet Kommunens plan for psykisk helsearbeid Lov om kommunehelsetjenesten Lov om sosiale tjenester Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (03/2007) Sammenligninger med andre kommuner Dette revisjonsoppdraget er gjennomført parellelt med tilsvarende prosjekter i Eigersund og Sandnes, og vi trekker utover i rapporten veksler på det gjennom sammenligninger mv. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

11 1.2 PSYKISK HELSEARBEID OG RUSVERN I SOLA KOMMUNE NASJONALE FØRINGER Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen ( 1-1). Lovens 1-2 slår fast at kommunen ved sin helsetjeneste skal fremme folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Det finnes få konkrete krav til innholdet i det kommunale psykiske helsearbeidet, men den nasjonale opptrappingsplanen og de statlige veilederne gir enkelte føringer. I følge veiledere utgitt av Sosial- og helsedirektoratet, skal kommunen bygge opp tjenester som skal forebygge psykiske lidelser, og gi tilbud til mennesker som har utviklet slike lidelser 2. I følge veileder for voksne omfatter kommunenes psykiske helsearbeid forebygging, utredning og behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning 3. Psykisk helsearbeid inkluderer også tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen og forebygge psykiske vansker, og vil dermed utgjøre et viktig ledd i kommunenes folkehelsearbeid. Forebygging er et sentralt tema i de nasjonale styringsdokumentene. I den nasjonale opptrappingsplanen er at av tiltakene at en skal styrke tilbudet i kommunene med vekt på forebygging og tidlig hjelp. I den nasjonale veilederen for psykisk helsearbeid for barn og unge står det at kommunen bør ha en særlig oppmerksomhet mot barn og unge som er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser. Behov bør avdekkes og hjelp bør tilbys så tidlig som mulig. Helse- og omsorgsdepartementet sender årlig ut et rundskriv som omhandler nasjonale mål og prioriteringer. I rundskrivet for 2010 står at for å møte de store folkehelseutfordringene vil styrking av psykisk helsearbeid i kommunene, herunder lavterskeltiltak, forebygging, tidlig avdekking av sykdom og tidlig behandling, være sentralt. Siden 2003 har det vært en nasjonal målsetting at minimum 20 prosent av innsatsen rettes mot barn og unge. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av barn i alderen 0-17 år som har psykiske vansker av slik art eller grad at det er behov for spesialiserte tjenester. Dette kan for eksempel være ADHD/ADD, depresjon, angst, traumer, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, spiseforstyrrelser og psykose. De distriktspsykiatriske sentrene har ansvar for spesialisert utredning og behandling for voksne, både akutt- og krisetjenester. 2 Veileder for barn og unge: Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (2007), og Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (2005). Sosial og helsedirektoratet. 3 Psykisk helsearbeid inkluderer også tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen og forebygge psykiske vansker, og vil dermed utgjøre et viktig ledd i kommunenes folkehelsearbeid Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

12 Kommunen og andrelinjetjenesten driver begge med utredning og behandling. I veilederen for voksne heter det at en særlig utfordring er knyttet til å vurdere om bruker kan hjelpes gjennom et utrednings-, behandlings-, oppfølgingstiltak i kommunal regi, eller om det er behov for utredning og eventuell behandling av spesialisthelsetjenesten KOMMUNENS TILBUD Hvordan arbeider kommunen for å fange opp personer som kan tenkes å utvikle alvorligere diagnoser og sterkere hjelpebehov? REVISJONSKRITERIER Sosialtjenesteloven 3-1 fastslår at sosialtjenesten skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen, rette spesiell oppmerksomhet mot trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. Kommunehelsetjenesteloven 1-4 fastslår at kommunens helsetjeneste til enhver tid skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Kommunens ansvar etter blant annet ovennevnte bestemmelser i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven bør inngå i kommunens planarbeid på det psykiske helsefeltet, i følge veileder for psykisk helse blant barn og unge FUNN Barn og unge: Kommunen forsøker å fange opp barn og unge med psykiske lidelser gjennom følgende tiltak: Deprimerte mødre, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Barneog ungdomspykiatrisk poliklinikk (BUP) og Sola distriktspsykiatriske senter (Sola DPS). Hensikten med prosjektet er å bli oppmerksom på angst- eller depresjonstilstander i forbindelse med svangerskap, slik at hjelp kan settes inn på et tidlig stadium. Helsestasjonen har jevnlige kontroller av barn 0-5 år. Både syn, hørsel og språkutvikling blir sjekket. Hvordan foreldrene samhandler med barnet vil ofte kunne gi en pekepinn på om det foreligger psykiske vansker hos noen av partene. I tillegg samarbeider helsestasjonen med barnehagen med hensyn til observasjon av barnets atferd. Skolehelsetjenesten har flere konsultasjoner i løpet av et år, og mange av disse dreier seg om psykiske vansker. I åttende klasse får alle elever tilbud om samtale med helsesøster. Disse samtalene dreier seg ofte om psykisk helse. For niende- Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

13 klassingene arrangeres gruppetilbud, hvor psykisk helse er et av teamene som tas opp. Kommunens prosjekt Tidlig Z. Gjennom dette prosjektet får barnehagepersonalet hjelp til å vurdere om det er behov for ekstra innsats og tilpasning overfor barn som kan trenge det. Både fysioterapitjenesten, PP-tjenesten, barnevernstjenesten og helsesøstertjenesten bistår barnehagepersonalet i dette arbeidet. Målet er å gi et godt tilpasset barnehagetilbud til det enkelte barn. Barn med psykiske lidelser vil gjennom dette prosjektet kunne bli oppdaget på et tidlig tidspunkt. Tidlig Z er gjennomført i sju barnehager så langt, og dette vil utvides i årene fremover. Målet er å dekke alle. I tillegg har kommunen gruppetilbud av ulik art. Dette er for eksempel sorggrupper og grupper for barn hvor foreldrene bor adskilt. PMTO 4 er en opplærings- og behandlingsmodell for å forebygge, stoppe og redusere adferdsproblemer. Målgruppen er familier med barn mellom 3 og 12 år som har utviklet adferdsvansker. Metoden går ut på å forsterke ønsket adferd. PMTO består av ulike moduler. I Sola har man tatt i bruk foreldreveiledning og foreldrerådgivning. Førstnevnte retter seg mot familier der det foreligger adferdsvansker. Slik veiledning går over ca veiledninger. Sistnevnte retter seg mot foreldre til barn i risikosonen. Rådgivning består gjerne av 3-5 konsultasjoner. Sosial ferdighetstrening retter seg mot barnet. Sosial ferdighetstrening skal hjelpe barnet til hensiktsmessig adferd. Fritid har tilrettelagt grupper for barn og unge innen psykisk helse. Fritid driver også ART grupper på Tananger ungdomsklubb, på alle de tre ungdomsskolene og ved et par av barneskoler. ART er en forkortelse for Aggression Replacement Training. Deltakerne lærer å takle vanskelige sosiale situasjoner uten bruk av trusler eller vold, og hvordan de kan kontrollere eget sinne og aggresjon. I tillegg diskuteres ulike etiske og moralske dilemmaer. Det er et eget oppvekstteam ved alle skolene i Sola, både barne og ungdomsskolene 5. Teamene møtes vanligvis én gang i måneden og diskuterer elevsaker som omhandler både miljøet på skolen og nærmiljøet. Voksne: Bestillerkontoret får brukere henvist fra NAV, fastlege og Sola DPS. Privatpersoner kommer med tips eller brukeren tar selv kontakt. Typisk er at mange med 4 Parent Management Training Oregon. 5 Her deltar både rektor/inspektør, sosiallærer/miljølærer/rådgiver, saksbehandler PPT, saksbehandler barnevernstjenesten, helsesøster, oppsøkende ungdomsarbeider, fritidsklubbleder og SLT-koordinator. Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

14 psykiske lidelser møter opp på NAV grunnet dårlig økonomi. NAV gir beskjed videre til bestillerkontoret dersom dette er i orden for bruker. Bruker har alltid anledning til å bestemme selv om kommunen skal tråd til med hjelpetiltak. Dersom brukeren ikke selv vil ha hjelp, er det alltid en risiko for at dette kan få negative konsekvenser. Men kommunen har ikke anledning til å bruke tvang. Bestillerkontoret har ingen klare og entydige kriterier for tildeling av tjenester, da kontoret mener dette blir vanskelig i praksis. Diagnose og funksjonsnivå blir avgjørende ved tildeling av tjenester. Kontoret har hyppige møter med Psykisk helsearbeid for å kunne komme frem til gode løsninger, men bestillerkontoret er den instans som til slutt avgjør ved uenighet. En utfordring er å følge opp personer som går på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere). Dette er personer som har hatt en langvarig narkotikamisbrukskarriere. Misbrukeren får hjelp til å komme seg ut av et hardt belastet rusmiljø, redusere skadene, forhindre overdosedødsfall, styrke fysisk og psykisk helse, bedre livskvaliteten og å oppnå rusfrihet. 6 Tilbudet til denne gruppen er noe begrenset. Kommunen opplever at det er vanskelig å få tak i kvalifisert personale. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et av regjeringens viktigste tiltak for å bekjempe fattigdom. Programmet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. KVP innebærer ett års tilbud om opplæring og arbeidstrening, med tilhørende stønad. Oppfølging rettet mot å få folk i arbeid eller meningsfylt aktivitet blir prioritetert. Programmet gir også mulighet til å avklare rettigheter til inntekt dersom en ikke klarer vanlig arbeid. Gjennom KVP har NAV fått et nytt verktøy for å gi hjelp til rusavhengige og brukere med dobbeltdiagnoser (både rusproblemer og psykiske lidelser). Brukerne får hjelp til å komme seg i aktivitet og til å få avklart hvilke rettigheter de har. Noen brukere har fått seg arbeid i RANSO 7. Gjennom kvalifiseringsprogrammet er det i tillegg mulig å legge til rette for en bedring på andre livsområder, som for eksempel økonomi og bosituasjon. To av fokusområdene i KVP: o Fra skolen til KVP. Kommunen jobber med personer som er i overgangen mellom skole og arbeidsliv, og som står i fare for å bli langtids sosialmottakere. Denne gruppen kan få tett oppfølging og arbeidstrning, samtidig som kommunen ser på muligheter for mer skolegang. Dette skjer i samarbeid med barnevern, karriererådgiver, voksenopplæring og RANSO. o Fra fengsel til KVP. Kommunen samarbeider med fengsel angående deltakere som trenger ekstra oppfølging i overgangen til liv i frihet. Vi får opplyst at 6 Jf kommunens nettsider 7 Bedriften RANSO har som formål å skape varig arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede i Randaberg og Sola kommune som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud, jf bedriftens nettsider. Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

15 man tenker helhetlig angående hver enkelt deltaker. Man ser på bolig, økonomi, psykisk og fysisk helse, samt formell kvalifisering. Kommunen har pr mai deltakere i programmet, og målet er å ha ca. 40 deltakere til enhver tid. Nav er representert i rådgivende utvalg for Ranso og inn på tunet - organisasjonen i kommunen. Fra andrelinjetjenesten meldes det om behov for flere boliger til rusavhengige. I tillegg trengs det flere ansatte for å følge opp denne gruppen. Omfanget av pasienter med rusproblemer viser en betydelig økning OMFANG BRUKERE Psykisk helsearbeid har meldt inn at de har fire brukere i kategorien barn og unge, og 168 voksne. Antallet brukere som benytter dagsenteret er rundt 20. Psykisk helsearbeid yter hjemmesykepleie til 125 brukere. Dette er samtale, legemiddelhåndtering, forebygging etc. Noen brukere kan gå igjen i flere enheter. NAV Sola har registrert ca. 60 rusmisbrukere, og de fleste av disse har psykiske vansker, i følge NAV. Antallet brukere som er med i kvalifiseringsprogrammet er for tiden 36, og hittil har rundt stk opplevd en kraftig forbedring av sin livssituasjon som følge av programmet. De siste årene har antallet unge rusmisbrukere vist en kraftig økning. NAV samarbeider både med bestillerkontoret, psykisk helsearbeid og barnevernet med hensyn til sine brukere. Barnevernsbarn som fyller 18 år får ekstra oppfølging. I 2009 var det 365 fødsler i Sola kommune. De tre helsestasjonene i Sola kommune foretar småbarnskontroller 0-5 år. Når barnet begynner på skolen, overtar skolehelsetjenesten. Helsestasjonene har ellers følgende tilbud: Barn som pårørende to grupper med seks barn seks ganger, til sammen tolv stk. Sorggrupper: Én gruppe med seks barn seks ganger, til sammen seks stk. Helsestasjon for ungdom hadde 31 konsultasjoner/samtaler som dreide seg om psykisk helse i Rådgiver ved helsestasjon: Oppfølgingssaker av barn/unge/foreldre, til sammen 30 stk. Oppfølging av fødselsdepresjon. Henvist fra jordmor, til sammen én stk. Familiekonsulent ved helsestasjon: Oppfølgingssamtaler av barn/ ungdom/foreldre, til sammen 26 stk. Parsamtaler, til sammen åtte stk. PMTO saker, til sammen seks stk 8. 8 PMTO er et behandlingstilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år som viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som hyppig kommer i konflikt med andre barn og voksne. Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

16 BOLIGDEKNING Revisjonskriterier: Lov om helsetjenesten i kommunene 1-3, definerer det som et kommunalt ansvar å sørge for boform med heldøgns omsorg og pleie. Lov om sosiale tjenester 3-4, 4-2 a- d, 4-3, 7-5, lovfester kommunens plikt til å skaffe personer som har vanskelig med å skaffe egen bolig, midlertidig og permanent husvære, også når heldøgns omsorg er påkrevd. Veileder til psykisk helsearbeid for voksne i kommunen skisserer følgende fire plikter: For det første bør planlegging av boliger til mennesker med psykiske lidelser være en integrert del av det øvrige planarbeidet i kommunen. For det andre er det viktig at kommunen skaffer oversikt over hvor mange innbyggere med psykiske lidelser som trenger bistand til boligetablering og det å bo. For det tredje bør kommunen utarbeide faglig begrunnede, allment tilgjengelige, prioriteringskriterier for tildeling av bolig. For det fjerde har bruker rett til nødvendig praktisk bistand og opplæring for å kunne bo. Erfaringer tilsier at et optimalt antall beboere som skal bo i fellesskap eller samlokalisert er mellom seks og ti. Funn: Boligdekningen for brukere med psykiske vansker fordeler seg slik: Åsenveien 116. Et botiltak for seks beboere (utvides med fire til) Fredtunveien: Bofellesskap for seks brukere med dobbeldiagnose Klokklyngveien: Tre leiligheter for tre brukere Trygghetshybel: Ett stk. Forbeholdt kjente brukere Enkelte brukere befinner seg i trygdeboliger som bestillerkontoret leier I tillegg har kommunen 61 trygdeboliger i Solakrossen og Tananger. Bestillerkontoret kan leie noen av disse trygdeboligene til personer med psykiske lidelser. I 2008 stod 30 personer på venteliste. I skrivende stund står 25 personer på venteliste for kommunal bolig (mars 2010). Dette gjelder totalt sett, men majoriteten av disse personene sliter med rusproblemer eller psykiske vansker/lidelser. Fordelt på psykiatri, rus og rus/ psykiatri er tallene slik: Psykiatri: Fem personer Rus: Seks personer Rus/psykiatri: Syv personer NAV har ansvar for kommunale gjennomgangsboliger. Bestillerkontoret har ansvar for omsorgsboliger og trygdeboliger. Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av kommunale boliger, og boliger tildeles i tildelingsmøtet som er representert ved NAV, bestillerkontor og eiendomsforvaltningen. Kommunen har utarbeidet kriterier som følger sosialtjenesteloven. For å få plass i Åsenveien gjelder følgende kriterier: Alvorlig Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

17 psykisk lidelse, ute av stand til å skaffe egen bolig, og ute av stand til å bo alene. Et nytt bofellesskap i tillegg til de eksisterende er lagt inn i kommunens siste handlings- og økonomiplan. Revisjonen får opplyst at Sola kommune har 11 personer boende i pensjonat, per Ingen av disse er barn. Tabell 1 Kjøp av private pensjonatplasser i Sola kommune (per ): (Budsjettall er endelig vedtatt budsjett) Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar til tabellen: Sola kommune har hittil i år (per ) brukt begrensede midler til kjøp av private pensjonatplasser sammenlignet med tidligere år AKTØRBILDET RUNDT BRUKEREN Kommunen skal sikre at alle brukere med langvarige og sammensatte tjenester får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, uavhengig av om de ønsker en individuell plan eller ikke 9. Det er ønskelig at disse brukerne får tilbud om å ha én ansvarlig tjenesteyter/koordinator å forholde seg til. Koordinatoren skal ha ansvar for å sikre samarbeid og ivaretakelse av brukerens interesser. Et koordinert psykisk helsearbeid for barn, unge og voksne, samt deres familier, innebærer en helhetlig tenkning og et bredt spekter av tiltak i kommunen, på tvers av de tradisjonelle sektorgrensene. Der er en rekke aktører som kan være involvert i arbeidet, særlig mot barn og unge. Dette vises i figuren, og er en illustrasjon på hvor viktig det er med samordning og koordinering. 9 Rapport IS 1315: Brukermedvirkning psykisk helsefeltet. Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse, Sosial- og helsedirektoratet, 04/2006. Rapport IS 1405: Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

18 Figur 1 - Aktørbildet rundt barn og unge med psykiske vansker Sola kommune Ikke alle brukere vil ha kontakt med alle instanser, men aktørbildet kan for en bruker tenkes å framstå som noe uoversiktlig. Følgelig er det av interesse hvordan kommunen har organisert sitt tilbud. Psykisk helsearbeid kan organiseres på ulike måter. I de tre kommunene vi har hatt parallelle prosjekter i, har Eigersund organisert barn, unge og voksne innenfor én enhet, mens Sola og Sandnes har valgt en delt løsning. I Sola kommune har de enkelte sektorene et selvstendig ansvar for å drive psykisk helsearbeid overfor barn og unge. I Sola ivaretas voksne brukere av Psykisk helsearbeid, som holder til i Åsenveien 116. Alle som er bosatt i kommunen er i realiteten enhetens målgruppe. De som ønsker informasjon eller trenger hjelp i forbindelse med psykiske plager, eller opplever kriser og problemer av ulike slag, kan benytte seg av enhetens tiltak. Enheten skal være et lavterskeltilbud som omfatter forbyggende og støttende/hjelpende virksomhet. Enheten tilbyr blant annet: Rus og psykisk helse samhandling mellom etater Sola kommune

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Fagdag barn som pårørende

Fagdag barn som pårørende Fagdag barn som pårørende Steinkjer rådhus 20.10.2016. Mette Holte, koordinator Barn som pårørende Britt Helen Haukø, psykiatrisk sykepleier Tema Innledning Lovverk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Helse

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 Orientering ved TO-leder Psykisk helsearbeid og rusomsorg Anne Karin Lien og Sektorsjef Terje Næss Statsbudsjettet 2017 Pakkeforløp -Helsedirektoratet

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 2019 Hva vil regjeringen og hvilke muligheter gir det? Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver NSH konferanse, Lillestrøm 13. juni 2017 Regjeringen vil

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Ingelill Lærum Pedersen Ruskonsulent Virksomhet oppfølging rus/psyk Kristiansand kommune

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Velkommen. Program for ettermiddagen

Velkommen. Program for ettermiddagen Velkommen Program for ettermiddagen Presentasjon av ulike tilskuddsordninger v/fylkesmannen og Husbanken Mingling spørsmål og kanskje noen svar Vel hjem Informasjonsmøte tilskuddsordninger boligsosialt,

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer