SØKNAD OM TILSKUDD 2012 Kommunalt rusarbeid Ka 0763 post 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM TILSKUDD 2012 Kommunalt rusarbeid Ka 0763 post 61"

Transkript

1 Helsedirekt ratet o Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gieider ogsd"' ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2012 Kommunalt rusarbeid Ka 0763 post SØKER Kommune: Dønna Postadresse: Rådhuset Organisasjons- I nummer: Postnr/sted: Tlf/fax/ e-postadresse: Webadresse: Dønna. Tlf: Fax: Donna.kornmune.no Kontonummer: Kontaktperson: 1 Tlf/e- ostadresse: 2. OVERSIKT OVER T1LTAK SOM DET SØKES T1LSKUDD TIL Tiltak: (eks: Tiltak 1, Tiltak 2. Tiltak 3 osv) Totalkostnad May Hege 1Kaspersen Tlf: lernail:may.hege. ikomrnune.no Søknadssum Ruskoordinator 50 % stilling (årslønn ) I Ruskonsulent 20 % stilling (årslønn ) Kompetanseheving (1/2 år) Kontor/data/rekvisita (egenfinansiering)

2 3. SAMLET FINANSIERINGSPLAN FOR ALLE TILTAK: Helsedirektoratet (sum det søkes om Andre statli e tilskudd s esifiser Andre finansieringskilder s esifiser Kommunens egenfinansieringsdel* I kr. Totalsum: Finansierin skilde Belø Tilskudd lønn Kom etansehevin Kontor/data/rek UNDERSKR1FT: Vi er kjent med at opplysningene i søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av statstilskudd. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for vedtak om tildeling av tilsk dd. Dønna Sted/dato Pål BlekaMay Flege Kaspersen LederTiltaksansvarlig (vedkommende med delegert myndighet fra rådmannen * med egenfinansiering menes kommunens andel av lønns- og driftsutgifter som er knyttet til tiltaket det søkes tilskudd til.

3 0 0 Budsj.lønn inld. Pensjon Pensjon feriepenger av av av Arb.giver- lønn og tillegg lønn tillegg avgift , , , , , , , ,18338 Modellen tar ikke høyde for redusert arbeidsgiveravgift og høyere feriepengesats for arb.takere over 60/62 år. Dette må evt. korrigeres manuelt. Stillings størrelse % Arslønn Faste tillegg 50,0 % kr ,0 % kr ,10 % Legg inn korrekte satser her 20,50 % 0,00 % Fast lønn kr Faste tillegg kr Pensjon kr Arbeidsgiveravgift kr Totalt: r Avsetning til lønnsreserve (beregnet) Avdeling: Navn Stilling Rus-koordinator Unn Bruaset (30 % stilling i da ) + Rus-konsulent Sum Arbeidsgiveravgift Pensjon Lønnsøkning Tall som skal brukes i budsjettet

4 DEL 2 SØKNADSSKJEMA BESKRIVELSE AV T1LTAKET (Her skal det enkelte tiltak som det søkes tilskuddsmidler til, beskrives. Besvares på eget ark og markeres med nummer og overskrifter slik de framkommer under) 1)Forankring av tiltaket: Plan som beskriver arbeidet i tilskuddsperioden Hva planen skal innholde er nærmere beskrevet i punkt 3) Beskriv organisatorisk forankring av tiltaket Er tiltaket forankret i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan evt. andre kommunale plan(er)? 2) Personell i tiltaket: Antall årsverk i tiltaket finansiert av kommunen Antall årsverk i tiltaket finansiert av tilskuddsordningen Antall årsverk i tiltaket finansiert av eventuelt andre tilskuddsordninger Antall personell i tiltaket med treårig helse- og eller sosialfaglig høgskoleutdanning Antall personell i tiltaket med annen utdanning/erfaring (spesifiser) 3 Følgende må være beskrevet i plan for tilskuddsperioden: Er det gjennomført kartlegging av rusmiddelsituasjonen i kommunen? Estimert antall personer i kommunen med tjenestebehov relatert til rusmiddelproblemer Beskriv innhold/tjenestetilbud i tiltaket Målgruppe(r) og anslag over antall brukere som vil omfattes av tiltaket Målsetting(er) for tiltaket Beskriv den metodiske fremgangsmåten i tiltaket Beskriv hvordan individuell plan i tiltaket og på systemnivå i kommunen blir ivaretatt Beskriv hvordan brukermedvirkning i tiltaket og på systemnivå i kommunen blir ivaretatt Beskriv samarbeid og samhandling i tiltaket; etatssamarbeid i kommunen, interkommunalt samarbeid, samarbeid med spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner eller andre aktører. Legg ved evt. samarbeidsavtale(r) hvor fordeling av ansvar og oppgaver mellom partene fremkommer 4 Budsjett for tiltaket: Legg ved spesifisert budsjett med inntekter og utgifter for tiltaket Spesifiser søknadssum Spesifiser egenfinansiering

5 Hver enkelt kommune skal sammenstille søknad(ene) fra sin kommune i henhold til del I av søknadsskjema. Hvert enkelt tiltak det søkes tilskudd til skal besvare søknadsskjema del 2. Den sammenstilte søknaden med aktuelle vedlegg sendes til respektivt fylkesmannsembete innen søknadsfristen. Bydeler i Oslo sender søknaden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus via Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Søknadsfrist er 1. februar TILDELINGSKRITERIER Tilskuddet skal bidra til å øke kommunens kapasitet og samlede innsats på rusområdet og gi mennesker med rusmiddelproblemer et tjenestetilbud som er helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset. Kommunen må se innsatsen på rusområdet i en helhetlig sammenheng med samhandlingsreformens (St.meld. nr ) formål, psykisk helsearbeid, barnevernsarbeid, helse- og omsorgstjenestene for øvrig og relevante områder i NAV, herunder kvalifiseringsprogrammet og boligsosialt arbeid. Se regelverk for ytterligere spesifisering av tildelingskriterier.

6 Søknad om tilskudd del 2. Kommunalt rusarbeid Kap 0763 post 61 Beskrivelse av tiltaket: Dønna kommune er en liten øy med ca fastboende. I nasjonal folkehelseinstitutts oversikt over hovedtrekk i kommunens folkehelse i 2011 er det noen faktorer som utmerker seg. Kommunen har en høyere andel uføretrygdede under 45 år enn i landet for øvrig. Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser enn for resten av befolkningen. Resultatet har ikke nødvendigvis en direkte sammenheng med bruken av rusmidler. En nærmere kartlegging av bruken av rusmidler i kommunen er interessant med tanke på opplevelsen av rusmiddelproblematikken. Vi som arbeider og bor i kommunen opplever at vi har store utfordringer innenfor rusfeltet uten at det er nøyaktig kartlagt. Dønna kommunen var deltaker i prosjektet "I svevet" og har gjort noen erfaringer med at brukere som er tungt belastet med rus trenger tett og ofte langvarig oppfølging. Målsetningen med prosjektet var at personer med sammensatte problemer skulle få en bedre livssituasjon gjennom støtte deltakelse i samfunnet og hjelp til å mestre hverdagen. Målet var videre at den enkelte deltaker skulle ruse seg mindre, og få en bedre livskvalitet gjennom hjelp til å finne egne iboende ressurser, og ta tilbake kontrollen over eget liv. Prosjekter ble avsluttet for to år siden. Etter avslutningen har vi hatt ei 30 % stilling som ruskonsulent i kommunen. Stillingen er organisatorisk plassert i NAV, og har i stor grad blitt rettet mot de mest rusbelastede brukerne. Vi ser at vi fortsatt har et behov for å utarbeide rutiner for oppfølging og samarbeid om tungt belastet rusbrukere. Dette for å ansvarliggjøre de ulike etater, og lette samarbeider i mer akutte situasjoner. Det er derfor et ønske om å utvide stillingen med 20 % slik at vi har ei 50 % stilling til dette arbeidet. Dønna kommune mangler en ruspolitisk handlingsplan. Det er videre et behov for forebyggende tiltak i skolen i samarbeid med helsesøster, lærere osv. Vi ønsker oss en ruskoordinator i 50 % stilling som kan være et synlig kontaktpunkt innen rusfeltet i

7 kommunen for ungdom, foreldre/pårørende, lærere og andre som har behov for hjelp og eller veiledning innen rusfeltet. Det er viktig at dette er en person som jobber utadrettet i og utenfor kommunen. Oppsummert har vi fem konkrete hovedmål for en 6-mnd prosjektfase.. Få på plass en kontaktperson for rusfeltet som er synlig både for brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Dette tenker vi å oppnå ved hjelp av annonsering i lokalavis og på kommunens hjemmeside. Ansvarlig er: ruskoordinator. Få på plass en ruspolitisk handlingsplan som er forankret politisk og i administrasjonen. Starte dialog med helsesøster og skoler for å planlegge og evt. igangsette et forebyggende arbeid rettet mot barn/ungdom. Ansvarlig er: ruskoordinator. Utrede muligheter for et videre samarbeid i regionalt nettverk i prosjekter og tiltak. Ansvarlig for å jobbe frem forslag er: ruskoordinator, ruskonsulent og folkehelsekoordinator. Ansvarlig for å vedta prosjekter/tiltak er folkehelsegruppa. Få oversikten over bruk av rusmidler i kommunen. Ansvarlig er: folkehelsekoordinator. Få et på plass et system og rutiner for oppfølging av tungt belastet rusmisbrukere med tanke på ettervern, og kartlegging av behov for tilrettelagt bolig.. Utrede muligheter for prosjekt vedrørende boligsosialt arbeid. Ansvar: ruskonsulent. 1. Forankring: Ruskoordinator vil få ansvaret for utarbeidelse av en ruspolitisk handlingsplan, og skal jobbe tett sammen med folkehelsekoordinator, ruskonsulent, og psykiatrisk sykepleier i arbeidet med planen. Utnevnt folkehelsegruppe skal godkjenne ruspolitisk plan før den sendes ut på høring. Dette i den hensikt at gruppen skal fungere som en ressurs for helsekoordinator, og være ansvarlig for utforming og prioriteringer av helhetlige helsetiltak i kommunen. Planen skal sendes ut til høring og ruskoordinator skal redegjøre for behov og innhold i slik plan for kommunestyre, folkehelsegruppe og i eventuelle andre aktuelle fora. Rusplan må ses i 2

8 sammenheng med handlingsplan for folkehelse. Arbeidet med plan for folkehelse er nylig i gang satt av folkehelsekoordinator. Ruskoordinator skal delta i nettverk for ruskoordinatorer i HALD, (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna). Folkehelsekoordinator vil ta initiativ til at slikt samarbeid opprettes, og etableres i forkant av prosjektstart. Ruskoordinator skal samarbeide med nabokommunene og se på muligheten for samarbeid og felles tiltak Ruskoordinator skal være en kontaktperson for sarnarbeidspartnere, pårørende og brukere som har spørsmål, eller behov for hjelp og veiledning i forbindelse med rusproblematil(k. Koordinator skal jobbe oppsøkende ut mot skoler i kommunen, og bistå i et samarbeid om forebyggende tiltak og opplysning. Ruskoordinator skal ta initiativ til formelt samarbeid med politi, NAV, VOP og andre eksterne instanser. I dialog med nevnte instanser vil kommunen undersøke muligheten for et fremtidig samarbeid gjennom SLT- prosjekt. Eventuelle nye prosjekt skal drøftes og tas stilling til i folkehelsegruppen. Ruskonsulent skal jobb videre med oppfølging av tungt belastede rusmisbrukere i samarbeid med psykiatrisk sykepleier, lege, VOP, aktuell behandlingsinstitusjon osv. Ettervern og samarbeid etter rusbehandling, og ei kartlegging av behov for tilrettelagt bolig skal prioriteres. Personell: Ruskoordinator i 50 % stilling (forutsetter prosjektrnidler), rusmedarbeider i det kommunale NAV 50 % stilling (forutsetter prosjektmidler i 20 % stilling) og folkehelsekoordinator i 50 % stilling.. Videre forutsettes det at ruskoordinator og ruskonsulent skal ha et tett samarbeid med psykiatrisk sykepleier, lege, helsesøster, skole, hjemmetjenesten, VOP osv. Det må etableres ei kommunal arbeidsgruppe for samarbeid innen rusfeltet. Plan for arbeidet: En ruspolitisk handlingsplan skal være på plass og godkjent innen utgangen av året, og må ses i sammenheng med kommunens skjenkebevilling. Her tenker vi spesielt på den årlige 3

9 politiske diskusjon om hvorvidt det skal være mulig å servere alkohol på arrangement hvor det er aldersgrense 15 år. Dette er en interessant diskusjon med tanke på holdningsendrende arbeid. Prosjektfasen skal avklare behov for forlengelse av prosjektet, og aktuelle tiltak i det videre arbeidet, for eksempel SLT, boligsosialt arbeid, og tiltak for rusmiddelbrukere, ungdom i risikosonen og/eller generelt forebyggende tiltak.. Kartlegging av statistisk oversikt over rusmiddelsituasjonen i kommunen skal utføres av folkehelsekoordinator etter at slik opplæring er mottatt i Bodø den Estimert antall personer i kommunen med tjenestebehov er vanskelig å fastslå, men kan antydes. I gruppen brukere som er mest belastet (en har vært til behandling under tvang, nå omgjort til frivillig) anslås ca Dette er personer som periodevis eller til enhver tid har behov for omsorgstjenester. Det er derfor aktuelt med et nærmere samarbeid med hjemmetjenesten, boligansvarlig i kommunen, NAV, psykiatri og politi. Denne gruppen er svært aktuell med tanke på boligsosialt arbeid. Det anslås at ungdommer under 25 år er i risikosonen for å utvikle alvorlige rusproblemer over tid. Tidlig innsats, ved hjelp av oppsøkende arbeid og etablering av kontakt med ungdommene er viktig, og et samarbeid med foreldre/pårørende, skole, helsesøster, barnevern, politi osv er nødvendig. Det er viktig å understreke at ruskoordinator skal ta initiativ, og bistå i arbeidet med ungdommene, men ikke er alene om ansvaret. Slikt arbeid forutsetter samarbeid og et delt ansvar med helse, utdanning, osv. Arbeidet skal ses i sammenheng med i gangsatt prosjekt "Vårres unga vårres framtid". I et lite samfunn er det ofte kjent at enkeltpersoner ruser seg uten at de nødvendigvis er i kontakt med hjelpeapparatet av den grunn. Dette er ei gruppe som er vanskelig å anslå antallet på. For å nå denne gruppa er det viktig å informere om muligheten for å ta kontakt med ruskoordinator, både på kommunens hjemmeside og i lokalavisa. Som nyansatt folkehelsekoordinator opplever jeg at det er et sterkt engasjement hos enkeltpersoner for å få på plass et mer systematisk samarbeid om rus i kommunen. Men det er små ressurser tilgjengelig, og mangel på system i arbeidet innen både forebygging og oppfølging. Dette har vi tro på at vi skal få til med større ressurser og et felles krafttak. 4

10 4. Budsjett for tiltaket: sendes vedlagt. Med vennlig hilsen May Hege Kaspersen Folkehelsekoordinator i Dønna 5

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Eidskog kommune Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020

Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020 Verdal kommune Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020 VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Vedtatt av kommunestyret i 22.03.10 Endringer merket med rødt vedtatt 26.04.10 Verdal 2010 1 2 Det er gjort enkelte

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12 2012-2015 Versjon revidert 04.06.12 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 4 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

Rusomsorg. Verdal kommune

Rusomsorg. Verdal kommune Rusomsorg Verdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1721-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter KomRev Trøndelag IKS 2011 Kvalitet i pleie og omsorg Økonomistyring i helse og omsorg Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet s. 2 2. Prosjektbeskrivelse s. 3 2.1 Prosjektmål s. 3 2.2 Resultatmål s. 3 2.3 Fasemål s.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer