Blikk for kulturforskjeller Et utviklingsprosjekt om helsetjenester for sørsamer del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blikk for kulturforskjeller Et utviklingsprosjekt om helsetjenester for sørsamer del 2"

Transkript

1 Blikk for kulturforskjeller Et utviklingsprosjekt om helsetjenester for sørsamer del 2 Marianne Hedlund Anne Moe NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001

2 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:3 Prosjektnummer : 1263 : BLIKK FOR KULTURFORSKJELLER Et utviklingsprosjekt om helsetjenester for sørsamer, del 2 : Marianne Hedlund Anne Moe ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeidere : Utvikling av helsetjenester til sørsamisk befolkning : Det norske Sameting : Marianne Hedlund : Sigbjørn Dunfjeld Nora Brandsfjeld, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Anders Sønstebø Layout/redigering : Anders Sønstebø Referat Emneord Dato : Mars 2001 Antall sider : 36 Pris : 50, Utgiver : Beskrivelse av et utviklingsprosjekt rettet mot helsetjenester til sørsamer : Sørsamer, Helsetjenester, Minoritet, Kompetanseutvikling : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 i FORORD Dette notat har sin bakgrunn i en undersøkelse som Nord-Trøndelagsforskning gjennomførte i 1999 som het "De forstår ikke hva som er viktig for oss sørsamer og helsetjenesten" (NTF rapport 2000:2). Undersøkelsen konkluderte med at det finnes mange problemer knyttet til sørsamiske brukeres benyttelse av helsetjenestetilbudet i kommuner i Nord-Trøndelag. På bakgrunn av dette ble det søkt om gjøre et FoU-prosjekt for å utvikle helsetjenestetilbudet slik at det bedre tar hensyn til sørsamisk minoritetsproblematikk. Dette FoUprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, avd. for ingeniør-, lærer- og sykepleieutdanning i Levanger og avd. helsefag Namsos, Saemien Sijte samisk kultursenter på Snåsa og Nord-Trøndelagsforskning. Vi takker spesielt stipendiat Nora Bransfjell, høgskolelærer for sørsamisk språk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag for konstruktive innspill og ideer underveis i prosjektet. Det samme gjelder leder Sigbjørn Dunfjeld ved Samien Sijte som har vært en viktig samarbeidspartner. Nord-Trøndelagsforskning har hatt ansvar for gjennomføring av prosjektet og der har Anders Sønstebø og Solrun F. Spjøtvold vært viktige medarbeidere, i tillegg til forsker Anne Moe og undertegnede. De to sistnevnte har jobbet noe vekselvis i prosjektet, men Anne Moe har hatt hovedansvar for å utvikle kompetansenettverk og tiltak for å fremme kompetanseutvikling, mens undertegnede har hatt hovedansvar for kompetansekartleggingen i det sørsamiske miljøet, kontakt med oppdragsgiver og skriftlig rapportering. Vi har ved de interkommunale seminarer hatt et fint samarbeid med konsulent Kirsti Kjeldahl Mørkved ved kommunal- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Vi takker for engasjement og innleggene fra henne. En takk også til Bierna Biente og Anna Granefjell for innlegg om sørsamers møte med helsevesenet ved seminariene. Steinkjer, februar 2001 Marianne Hedlund prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD SAMMENDRAG i iii v 1. INNLEDNING Prosjektets bakgrunn Målgruppe Hovedmålsetting Gjennomføring Kartlegging av eksisterende kompetanse Formidling, utvikling og tilbakeføring av kompetanse Samarbeidsparter Prosjektets utvikling og styring 5 2. KUNNSKAPSFORMIDLING, UTVIKLING OG KUNNSKAPSOVERFØRING Innledning Samarbeid med Fylkesmannen og Fylkeslegen i Nord- Trøndelag Forskningsformidling Undervisning på utdanninger ved Høgskolen i Nord-Trøndelag STIMULERINGSTILTAK OG KOMPETANSEKARTLEGGING BLANT SØRSAMER Formål og gjennomføring Hvilken kompetanse finnes? Grunnlag for kompetansenettverk KONSEKVENSER NÅR DET GJELDER KOMPETANSENETTVERK SOM FØLGE AV PROSJEKTET Kunnskapsutvikling som prosessarbeid Utvikling av kompetansenettverk Konklusjon 20 LITTERATUR 21

6

7 v SAMMENDRAG Dette notatet beskriver kort hva som har skjedd med et utviklingsprosjekt som er gjennomført i regi av Nord-Trøndelagsforskning i år Prosjektet er gjort i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Saemien Sijte samisk kultursenter på Snåsa. Vi har også hatt kontakt med prosjektleder ved noenlunde tilsvarende prosjektet ved Saemien Jarnge i Hattfjelldalen, gjennom deres prosjektleder Klaaspeter Kuperus. Notat er kortfattet deskriptivt og beskriver utviklingsarbeidets innhold og form uten nærmere analyse. Dette siden de økonomiske ressurser vi har hatt til rådighet, drøye to forskermånedsverk har vært begrensende. Vi har valgt å nedprioritere arbeidet med å rapportere til fordel for å gjennomføre og utvikle tiltakene. Notatet beskriver først bakgrunnen for prosjektet. En tidligere undersøkelse ble gjennomført av Nord-Trøndelagsforskning i 1999, viste at det er stort behov for å tilrettelegge helsetjenester til samer i sørsamisk område. I sitt møte med helsetjenestene opplever sørsamer det ofte vanskelig å bevare sin sørsamiske kultur og tradisjon. Utviklingsprosjektet har hatt som siktemål å bidra til å bedre tilretteleggingen av helsetjenester til samer i sørsamisk område. Vi har begrenset tiltakene geografisk til Nord-Trøndelag. Hovedmålsettingene har vært å videreutvikle helse og sosialtjenestene i Trøndelagsfylkene slik at de bedre tilpasses den sørsamiske befolkningens behov og kultur, og å stimulere personer i sørsamiske miljø som allerede har fagkompetanse i helse og sosialfag eller i samiske kulturfag, samt å kartlegge eksisterende kompetanse i disse fagområdene i det sørsamiske miljø. Prosjektet har også ønsket å påvirke høyere helse- og sosialfaglig utdanning i samsvar med en mer tilgjengelig og tilrettelagt helse- og sosialtjeneste slik det framgår av NOU 1995:6. I den forbindelse har det vært viktig å ruste opp kulturkompetanse og forståelsen av sørsamers behov innenfor helsefaglige utdannelser ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, men også praksisfeltet ved det kommunale hjelpeapparatet i fylket. Utviklingsprosjektet har ha vært konsentrert om disse temaene: Kompetanseutvikling i sørsamisk kulturforståelse. Etablering av kompetansenettverk i sørsamisk kulturforståelse.

8 vi Målgruppen var sørsamer, helse- og sosialarbeidere, tilsynsmyndigheter, utdanningspersonell og studenter. For å oppnå målsettingene med utviklingsprosjektet er det gjennomført to hovedtyper av tiltak 1) Kunnskapsformidling, utvikling og kunnskapsoverføring: Det er gjennomført 2 interkommunale seminar hvor i alt 7 kommuner var invitert til å delta. Om disse tiltakene samarbeidet prosjektet med Fylkeslegen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg er resultat fra tidligere undersøkelse formidlet på forskningsdagene som ble arrangert i Nord-Trøndelag fylke, og vi har formidlet resultat fra undersøkelsen ved flere undervisningstilfeller ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Disse tiltakene er gjennomført med forskjellige metoder og har variert noe i innhold. 2) Stimuleringstiltak og kompetansekartlegging blant sørsamer Gjennom kontakt med sørsamer har prosjektet kartlagt helse- og sosialfaglig kompetanse og kulturforståelse blant sørsamer. Vi har gjennomført kompetansekartlegging i form av telefonintervjuer av enkelte samer og med skriftlige henvendelser til sørsamiske organisasjoner og reindriftslag. Vi har også oppfordret folk til å ta kontakt med oss. Dette resulterte etter hvert i et tjuetalls navn på personer med helse eller sosialfaglig bakgrunn. I tillegg til dette, har vi oppmuntret personer fra de sørsamiske miljø vi har vært i kontakt i prosjektet, til å skaffe seg fagutdannelse innen helse og sosialsektoren. Enkeltpersoner som allerede har denne type kompetanse er brukt som innledere ved de interkommunale seminarer som er arrangert. Konklusjon Konklusjonene fra utviklingsprosjektet kan sammenfattes på følgende måte: Utviklingsprosjektet har satt i gang prosesser. Utviklingsprosjektet har satt fokus på samisk minoritetsproblematikk i møte med helsetjenesten.

9 vii Utviklingsprosjektet har bidratt til kompetanseheving innen dette temaet i kommunehelsetjenesten. Utviklingsprosjektet har vist at det er et stort behov for kompetanseutvikling/heving i tilsynsapparatet og praksisfeltet. Utviklingsprosjektet har vist at det er behov for å systematisere og implementere sørsamiske helsearbeideres erfaringer på systemnivå i helsetjenestene.

10

11 1 1. INNLEDNING Marianne Hedlund 1.1 Prosjektets bakgrunn Nedenfor beskrives i korte trekk dette utviklingsprosjektet bakgrunn, formål og hovedmålsetting. Prosjektet er finansiert av Sametinget. Bakgrunnen for utviklingsprosjektet er å finne i en undersøkelse Nord-Trøndelagsforskning (NTF) gjennomførte i Dette prosjektet het "Kritisk søkelys på helsetjenester til sørsamisk folk" og resulterte i en skriftlig rapport "De forstår ikke hva som er viktig for oss helsetjenesten og sørsamer" (NTF rapport 2000:2). På bakgrunn av funn i denne undersøkelsen ble det søkt om å gjøre en undersøkelse hvor NTF rettet kritisk søkelys på sosialtjenester når det gjaldt sørsamiske brukere. Opprinnelig var det planlagt at dette prosjektet skulle bestå av følgende to deler: 1. En studie av møte mellom sosialtjenesten og sørsamer. Fokus skulle rettes mot sosiale, psykososiale og psykiske problemer og stress. 2. Forskningsformidling og utvikling av lokalt kompetansenettverk. Pga av betydelig mindre økonomiske rammer enn det som var tenkt, ble det ikke mulig å gjennomføre dette prosjekt slik det opprinnelig var planlagt. I samråd med samarbeidspartnere ble det bestemt å avgrense arbeidet til et rent utviklingsprosjekt. Dette ble ansett være mest formålstjenlig og ønskelig, og i samsvar med sørsamiske organisasjoner sine behov og forventinger til prosjektet. Det har medført at dette utviklingsprosjektet har fokusert på forskningsformidling og utvikling av lokalt kompetansenettverk. En slik vinkling har gjort det mulig å aktualisere sørsamers kulturmøte med majoritetsamfunnets helsetjeneste. Utviklingsprosjektet har rettet tiltakene mot den kommunale primærhelsetjenesten samt de statlige tilsynsmyndigheter for helse- og sosialsektoren i fylket. De siste har tilsynsansvar overfor helse og sosialtjenester som gis av kommunene. I tillegg har det blitt jobbet med en systematisk kartlegging av kompetanse blant sørsamer for å se hvilken kompetanse som finnes og hvordan den kan aktiveres til å utvikle lokalt kompetansenettverk på dette fagområde.

12 2 Utviklingsprosjektet kan av den grunn sies å ha vært rettet mot disse hovedtema: kompetanseutvikling i sørsamisk kulturforståelse etablere kompetansenettverk i sørsamisk kulturforståelse 1.2 Målgruppe Prosjektet har hatt disse målgrupper: sørsamer helse- og sosialarbeidere tilsynsmyndigheter/byråkrater utdanningspersonell studenter De målgruppene som her nevnes kan ha ulike motiv og behov når det gjelder kompetanse og utvikling av kompetanse knyttet til sørsamisk kulturforståelse. I dette oppfølgingsprosjektet har vi derfor forholdt oss til at forskjellige behov skulle bli ivaretatt. Dette siden den overordnede målsettingen for utviklingsprosjektet har vært langsiktig, og bør bidra til mer selvbærende prosesser enn det som har vært mulig å gjennomføre i løpet av prosjektperioden. Den langsiktige målsettingen har vært å bidra til prosesser som sikrer kvalitet på tjenestetilbudet til sørsamer på en bedre måte enn tidligere. Det er vår erfaring med slike langsiktige målsettinger at arbeidet bør rettes mot forskjellige behov for kompetanseutvikling og tiltak. Det har gjort det nødvendig å ha en fleksibel og prosessorientert arbeidsform. 1.3 Hovedmålsetting Hovedmålsettingene for oppfølgingsprosjektet har vært knyttet til det arbeidet som tidligere er utført og rapportert (Hedlund & Moe 2000:2), slik at også utviklingsprosjektet har hatt som siktemål å: A. Videreutvikle helse og sosialtjenestene i Trøndelagsfylkene slik at de bedre tilpasses den sørsamiske befolkningens behov og kultur.

13 3 B. Stimulere personer i sørsamiske miljø som allerede har fagkompetanse i helse og sosialfag eller i samiske kulturfag. Kartlegge eksisterende kompetanse i disse fagområdene i det sørsamiske miljø. C. Påvirke høyere helse- og sosialfaglig utdanning i samsvar med en mer tilgjengelig og tilrettelagt helse- og sosialtjeneste slik det framgår av NOU 1995:6.I den forbindelse gjelder det særlig å ruste opp kulturkompetanse og forståelsen av sørsamers behov innenfor helsefaglige utdannelser ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, men også praksisfeltet ved det kommunale hjelpeapparatet. 1.4 Gjennomføring Nedenfor beskrives hvordan dette utviklingsprosjektet er blitt gjennomført: Kartlegging av eksisterende kompetanse I prosjektet har vi kartlagt personer med kompetanse om sørsamisk kultur eller fagkompetanse i helse- og sosialsektoren. Kartleggingen har hatt som siktemål å få oversikt over sørsamer med formell eller erfaringsmessig bakgrunn i helseog sosialfag i Trøndelagsfylkene, og få kartlagt sørsamer med bred kulturkompetanse. Arbeidet med denne oversikten har NTF gjort i samarbeid med Samien Sijte, samisk kultursenter i Snåsa. Siktemålet med kompetanseoversikten har vært å finne fram til referansepersoner som kan aktiveres i rådgivende spørsmål når det gjelder kvalitetssikring og utvikling av helsetjenestetilbudet, i tillegg til å stimulere til kompetanseutvikling blant sørsamer med bakgrunn i helse- og sosialfaglige spørsmål. Senere i notatet blir dette arbeidet beskrevet nærmere Formidling, utvikling og tilbakeføring av kompetanse Tema belyst og diskutert i undersøkelsen som NTF gjennomførte i 1999 (Hedlund & Moe 2000:2) har i dette prosjektet blitt tilbakeført til de aktuelle målgrupper. Vi har presentert resultater fra undersøkelsen i helsefagutdannelser ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og til helsearbeidere i praksisfeltet, og til deltakere ved arrangement i regi av forskningsdagene i fylket. Tilbakeføring av kunnskap og tilpassing av tjenestetilbudet er et møysommelig arbeid, som er avhengig av flere faktorer enn innsatsen som har vært mulig innenfor dette utviklingsprosjektet. Formålet har vært å sette søkelyset på samisk minoritets-

14 4 problematikk innen helsesektoren i Nord-Trøndelag og få det opp på dagsorden. Gjennom å få det opp på dagsorden og skape en arena for bevisstgjøring i fylket om sørsamisk minoritetsproblematikk, vil det bli mulig for tilsynsmyndighetene og helsepersonell i praksisfeltet å jobbe mer målrettet slik at de kan lage strategier for en tilrettelagt helsetjeneste for sørsamiske brukere. Uten en slik bevisstgjøring er risikoen stor for at problematikken fortsatt usynliggjøres og majoritetssamfunnets normer blir styrende for utviklingen. Det er gjennomført forskjellige tiltak med sikte på omløp av kompetanse når det gjelder sørsamisk kultur i grunn- og etterutdannelsene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og egne arrangement overfor helsearbeidere i kommunen. Senere i notatet beskriver vi dette arbeidet mer i detalj. Metodisk kan en si at utvikling, formidling og tilbakeføring av kompetanse i dette prosjektet har skjedd i form av: Mobilisering av fagpersoner og miljø med aktuell kompetanse, som har blitt brukt i undervisningstilbud om sørsamer og samiske kulturforståelse. Utarbeidelse av kurstilbud til helse- og sosialarbeider i kommuner om sørsamisk kulturforståelse i helse og sosialfaglige spørsmål. Gjennomføring av kurs for aktuelle målgrupper i Nord-Trøndelag. Bidrag til undervisningstilbud i helse- og sosialfagutdanninger innen Høgskolen i Nord-Trøndelag. Bidrag til forskningsformidling av funn fra NTFs tidligere prosjekt. Etablering og utvikling av kompetansenettverk på tvers av forvaltningsnivåer og fagmiljøer knyttet til sørsamisk kulturforståelse Samarbeidsparter NTF har som prosjektansvarlig hatt forskjellige samarbeidspartnere i prosjektet. Arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltakene har skjedd i nært samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for lærer- ingeniør og sykepleierutdanning ved Levanger og avdeling for helsefag, Namsos. Vi har også hatt et samarbeid med Saemien Sijte på Snåsa i arbeidet med kompetansekartleggingen i det sørsamiske miljøene. I tillegg har personer ved samisk kultursenter, Sijti Jarnge i Hattfjelldal bidratt med navn i kompetansekartleggingen. Samarbeid med sørsamiske organisasjoner i Nord-Trøndelag har vært avgjørende for utviklingen og informasjon om personer som har sin bakgrunn eller interesse for helsefaglig utdannelse.

15 1.4.4 Prosjektets utvikling og styring Vi beskriver senere innhold i hvert av utviklingstiltakene som har foregått i prosjektet, men først gir vi en kort sammenfatning av utviklingen og styringen av prosjektet. Prosjektet startet med en mer detaljert planlegging på sensommeren Planlegging og organisering av tiltakene ble gjort høsten 2000 og den skriftlige rapporteringen ble avsluttet ved inngangen til NTF har hatt utvikling og rapporteringsansvar overfor oppdragsgiver. I løpet av høsten 2000 var prosjektet representert ved prosjektlederseminar som Sametinget arrangerte. Ved dette seminaret deltok alle oppfølgingsprosjekt finansiert av Sametinget, som har som siktemål å bedre helse og sosialtjenester for den samiske befolkning i landet. Etter oppstart på dette prosjektet i september 2000 ble det dannet et nettverk av representanter fra ulike miljøer ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, forskere på Nord-Trøndelagsforskning og representanter fra Samien Sijte. Disse personene har ikke utgjort en formalisert prosjektgruppe for prosjektet, men snarere fungert som en ad-hoc-gruppe ved behov. Personene har blitt koblet på ulike tiltak eller arrangement som har blitt gjennomført underveis i løpet av prosjektperioden. 5

16

17 2. KUNNSKAPSFORMIDLING, UTVIKLING OG KUNNSKAPSOVERFØRING Anne Moe Innledning I undersøkelsen om møtet mellom helsetjenester og sørsamer kom det fram at enkelte helsearbeidere opplevde at de hadde manglende kulturforståelse i møtet med sørsamiske brukere, mens andre helsearbeidere ikke så på manglende kulturforståelse som et problem (Hedlund & Moe 2000:2). Selv om flere sørsamer kunne fortelle om god hjelp fra helsearbeidere og kommunenes tjenester i enkelte situasjoner, kunne de også fortelle om situasjoner der de følte seg lite forstått og ikke har fått den hjelp de mente de hadde behov for. Sørsamer rapporterte om erfaringer fra eget liv eller som pårørende, at ved kronisk sykdom og/eller innleggelse i institusjon er det vanskelig å ivareta og opprettholde sin samiske kultur og tradisjoner. Manglende forståelse i forhold til egen kultur gir ofte en følelse av avmakt i forhold til helsetjenestene og storsamfunnet. Denne følelsen ble knyttet til identiteten som same. Slike erfaringer og følelser kan gi konsekvenser for om helsetjenestene oppleves tilgjengelige og adekvate for aktuelle brukere. Det kan også innebære at tjenestene ikke gir tilfredsstillende effekt. Dette viser at sørsamers spesielle behov ut fra kultur og tradisjoner ikke blir godt nok ivaretatt ved tilrettelagte helsetjenester. Det tyder også på at regjeringens handlingsplan om tilrettelagte helsetjenester for samer ikke blir innfridd (SHD 1999). I dette prosjektet har vi fokusert på sørsamiske brukeres spesielle behov for helsetjenester ut fra deres kultur og tradisjoner. En oppmerksomhet på dette kan bidra til forsøk på, erfaringer med og kompetanse til å utvikle tilrettelagte tjenester. De gjennomførte tiltakene har konkretisert seg som: Interkommunale seminarer. Samarbeid med tilsynsmyndighetene. Forskningsformidling forskningsdagene ved Høgskolen i Nord- Trøndelag, arrangement i Levanger og Namsos. Undervisning på grunn-, videre- og etterutdanninger ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

18 8 Målgruppen har vært helsearbeidere, studenter og sørsamer. Helsearbeidere og studenter har vært viktige ettersom de i kraft av sine stillinger utformer innholdet i helsetjenestene. Prosjektet angår sørsamiske brukere og den systematiserte kunnskapen bør derfor tilbakeføres til dem. Tilsynsmyndighetene (Fylkesmann og Fylkeslege) er etater som kan bidra til å sette kunnskap i system innenfor offentlig forvaltning, både gjennom opplæring og tilsynsfunksjon. Slik har disse tilsynsmyndighetene blitt en del av målgruppen. Interkommunale seminarer for helsearbeidere og sørsamer. Det ble arrangert to interkommunale seminarer for helsearbeidere og sørsamer i regioner med sørsamisk befolkning. Vi inndelte 7 kommuner med samisk bosetting i to interkommunal grupper, og gjennomførte to seminarer for helsearbeiderne og sørsamene i disse kommunene. Kommunene ble inndelt etter geografisk nærhet. Den kommunen som hadde mest sentral geografisk plassering blant kommunene, ble møtested for seminaret. Under planleggingen av seminarene hadde vi kontakt med etatsleder for kommunale helsetjenester i kommunen der seminaret skulle foregå. Dette ble gjort for å inngå et samarbeid om arrangementet, undersøke om det var interesse og tilpasse tid og sted. De sørsamiske organisasjonene og institusjonene i aktuelt distrikt fikk samme invitasjon som kommunene. Fylkesmannen og Fylkeslegen i Nord-Trøndelag var medarrangør sammen med Nord-Trøndelagsforskning. Seminarene hadde en tidsramme på 3 timer. Programmet på seminarene bestod av innlegg fra en representant for den sørsamiske befolkning, tilsynsmyndighetene og Nord-Trøndelagsforskning. På det ene seminaret var det en sørsame som hadde innlegg om egne erfaringer som ansatt i helsevesenet, på det andre seminaret var det et innlegg fra en sørsame om egne erfaringer i møtet med helsetjenestene. Fylkesmannens innlegg var en redegjørelse om aktuelle statlige handlingsplaner og satsinger som skal og bør ivareta sørsamers behov for tilrettelagte tjenester. Forskerne fra Nord- Trøndelagsforskning presenterte kunnskap fra undersøkelsen som ble gjennomført i Kulturforskjeller som kan oppstå i møtet mellom storsamfunnets helsetjenester og sørsamer ble spesielt vektlagt. Det var avsatt tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon på seminarene. Det var også sørsamisk kulturinnslag ved begge seminarene. På det ene seminaret ble det framført en joik, på det andre seminaret var det utstilling med sørsamisk brukskunst.

19 Våre kommentarer til seminarene Selv om oppmøtet på seminarene var mer begrenset enn det vi hadde ønsket og forventet, så var både helsearbeidere og sørsamer som deltok på disse seminarene engasjerte og interesserte. Det kan være at vi i våre forventninger ikke tok tilstrekkelig hensyn til lange geografiske avstander og lavt innbyggertall i de inviterte kommunene. De fleste helsearbeiderne som møtte på seminarene, kom fra den kommunen der seminaret ble arrangert. Nærhet til møtestedet fikk sannsynligvis betydning for helsearbeideres deltakelse. Nødvendige prioriteringer i en travel arbeidsdag gjorde seg sannsynligvis gjeldende for enkelte helsearbeidere. Dessuten var ikke dette et seminar som kommunene eller helsearbeiderne hadde bedt om, det var etter invitasjon fra Nord-Trøndelagsforskning, Fylkesmannen og Fylkeslegen i Nord-Trøndelag. I hvilken grad sørsamer hadde kjennskap til seminarene og at de var velkomne, var utenfor vår kontroll og rekkevidde. Enkelte personer i de sørsamiske organisasjonene mobiliserte til seminaret, men hvor mye de fikk spredt invitasjonen er ukjent for oss. Seminarene ble også annonsert i den sørsamiske sendinga på radioen. Om det hadde betydning for den sørsamiske deltakelsen at det var representanter for storsamfunnet som var arrangør, vet vi lite om. Imidlertid var det samarbeidet med kommunene, sørsamiske organisasjoner og brukere samt tilsynsmyndighetene som gjorde det mulig å arrangere seminarene. Våre samarbeidspartnere var positive til ideen, og bidro til å spre informasjon og deltok på seminarene. Forhåpentligvis vil de fortsette diskusjonene i etterkant av seminarene. I diskusjonene kom det fram at kommunene hadde forskjellige erfaringer når det gjaldt kulturforskjeller mellom storsamfunn og samiske brukere. Helsearbeidere som hadde erfaringer med at kulturforskjeller gjorde det vanskelig å finne gode og tilrettelegge helsetjenester for sørsamiske brukere, hadde tidligere diskutert temaet. De som ikke hadde erfart kulturforskjellene som vanskelig, hadde nok ikke hatt noen grunn til å ha tilsvarende diskusjoner. Hvilke konkrete problemstillinger kommunene har stått overfor i sitt møte med sørsamiske brukere og hvordan kulturforskjeller er blitt håndtert, varierer mellom kommunene og den enkelte helsearbeider. Der de hadde erfaringer med slike problemstillinger, ønsket kommunens helsearbeidere å fortsette dialogen og samarbeidet med samiske organisasjoner og brukere med hensikt å forbedre kommunens helsetilbud. En videre dialog mellom kommunene og sørsamiske brukere kan være nødvendig for å øke kommunens forståelse for den sørsamiske kulturen og behov for tilrettelagte tjenester. 9

20 10 I kommuner som hadde liten erfaring med sørsamiske brukere og problemstillinger knyttet til sørsamisk kulturforståelse, ble dette et nytt tema. Selv om det er samisk bosetting i kommunene, ble vi usikre på i hvilken grad dette temaet virker relevant og aktuelt for dem. Befolkningen i disse kommunene er liten og de bor geografisk spredt, og det har kanskje vært minimal kontakt mellom kommunal helsetjeneste og sørsamer. Det kan forklare hvorfor disse kommunene stilte seg noe undrende til at temaet ble tatt opp og til hva det kan bety for dem. At temaet ble satt på dagsorden i form av et eget seminar bidro forhåpentligvis til at ny oppmerksomhet på minoritet og kulturforskjeller i egen kommune blir aktualisert. Sørsamene har mange erfaringer og uttrykte ønsker om bedre forståelse for egen kultur og tradisjoner. 2.2 Samarbeid med Fylkesmannen og Fylkeslegen i Nord-Trøndelag Arbeidet i dette prosjektet har initiert et samarbeid med Fylkesmannen og Fylkeslegen ettersom vi har ansett det som viktig for å tilbakeføre kunnskap til kommunene og brukerne. Det vil også være viktig for et videre arbeid for kompetanseheving i sørsamisk kulturforståelse. Fylkesmannen og Fylkeslegen har som tilsynsmyndigheter utstrakt kontakt med kommunene både i forhold til rådgiving og tilsyn. Disse myndigheter skal bidra til at kommunene realiserer myndighetenes politikk, riktignok på den måten som kommunene selv finner formålstjenlig og som bevarer kommunens selvstyre. Spørsmålet om til rettelagte helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen inngår i en slik tilsynsutøving. Vi hadde flere kontakter med de nevnte tilsynsmyndigheter angående dette prosjektet. Tilsynsmyndighetene viste interesse for og støttet initiativet med interkommunale seminarer ved å være formell medarrangør. Fylkesmannen bidro dessuten faglig med et innlegg som redegjorde for regjeringens satsinger og målsettinger. I tillegg informerte Fylkesmannen om at i det siste hadde de blitt mer oppmerksomme på å reise spørsmål om sosialtjenestene i kommunen er tilfredsstillende for den samiske befolkningen. Slik tyder det på at prosjektene til Nord-Trøndelagsforskning har bidratt til økt oppmerksomhet på tilrettelagte tjenester til den sørsamiske befolkning i fylket. Imidlertid kunne ikke Fylkeslegen delta på noen av seminarene. Dette ble begrunnet med kapasitetsproblemer. I hvilken grad Fylkeslegen som tilsynsmyndighet kan bidra til å sette kunnskap om dette tema i system og bidra til økt kulturforståelse, er et område utenfor vår kontroll i dette prosjektet.

21 11 Kontakten vi hadde med tilsynsmyndighetene bidro i hvert fall til å sette denne problematikken på dagsorden. Likevel er det vanskelig å vurdere hvordan temaet implementeres i disse myndigheters virksomhetsområde. Når tjenester skal tilrettelegges, må det være forståelse for kulturforskjeller og kompetanse til å håndtere disse, også hos tilsynsmyndighetene. Så langt er dette et tema som i hovedsak er blitt behandlet ide nordligste fylkene i landet. 2.3 Forskningsformidling De årlige landsomfattende forskningsdagene ble i år arrangert fra september. I Nord-Trøndelag var en rekke institusjoner deltakere på ulike typer arrangementet, både som arrangør og deltakere. Høgskolen i Nord-Trøndelag var en av hovedarrangørene i fylket, og Nord-Trøndelagsforskning bidro med forskningsformidling ved flere av arrangementene. Dette var en arena hvor vi formidlet fra vår forskning om møtet mellom helsetjenester og sørsamer. Vi formidlet hva vi hadde gjort i denne undersøkelsen og de viktigste funnene (Hedlund og Moe 2000:2). Vi hadde presentasjoner ved arrangement både i Levanger og Namsos. I Levanger deltok en håndfull tilhørere, mens i Namsos var det ca. 70 tilhørere. Begge steder utløste formidlingen fra prosjektet spørsmål og senere henvendelser. Presentasjonen på forskningsdagene fikk også omtale i en lokalavis. Forskningsformidling kan foregå på ulike måter og i ulike fora, både i form av konferanser, populærvitenskapelige framstillinger og vitenskapelige artikler. Rammene for dette prosjektet har ikke gitt rom for den slags formidling. Imidlertid har rapporten som NTF gjorde i 1999 blitt kjent i et større virkefelt, og det har medført flere uformelle henvendelser angående rapportering fra undersøkelsen. Disse henvendelsene har vært fra studenter, samer eller andre interesserte som av en eller annen grunn gjerne vil ha mer kjennskap til vårt arbeide. Vi har naturligvis besvart spørsmål, formidlet resultat fra undersøkelsen og formidlet aktuelle kontakter. 2.4 Undervisning på utdanninger ved Høgskolen i Nord-Trøndelag I løpet av prosjektperioden har vi undervist på grunn-, videre- og etterutdanninger innenfor Høgskolen i Nord-Trøndelag. Den faglige sammenhengen som undervisningen har vært en del av, har vært avgjørende for hva

22 12 som er vektlagt og hvordan vi har formidlet fra prosjektet om sørsamers møte med helsetjenester. Innholdet har likevel alltid tatt opp kulturforskjeller, minoritet, avmaktsfølelse, behov for tilrettelagte tjenester med mer. Følgende utdanninger har mottatt undervisning om dette tema i prosjektperioden: grunnutdanning sykepleie, 3. studieår grunnutdanning vernepleie, 1. studieår videreutdanning aldring, eldre og eldreomsorg videre- og etterutdanning i sosialt arbeid til mennesker med sammensatte hjelpebehov Alle disse utdanningene er ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling helsefag Namsos. Så langt har vi ikke hatt undervisning ved helsefagutdanningene ved samme høgskole lokalisert i Levanger eller andre høgskoler i det sørsamiske området. De norske helse- og sosialfaglige utdanninger fikk i 1995 en felles rammeplan på 10 vt. (RHHS 1997). Denne rammeplanen inneholder faglige tema som skal være felles i alle helse- og sosialfaglige utdanninger. Mange av disse tema er aktuelle for å forstå og håndtere problemer som kan oppstå i møtet mellom sørsamer og helsetjenestene. Disse tema hentes fra fag som samfunnsfag, etikk og kommunikasjon/samhandling, og gjelder blant annet menneskesyn, ulike verdioppfatninger, konsekvenser av helse- og sosialpolitikken for ulike brukergrupper og tverrkulturell kommunikasjon. Studenter i dagens helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger skal utvikle kunnskap om og utvikle ferdigheter til å håndtere problemstillinger knyttet til kulturforskjeller som oppstår i møtet mellom sørsamiske brukere og storsamfunnet. Oftest henvises det til innvandrere og flyktninger i spørsmål som gjelder kulturforskjeller, etnisitet og minoritet, noe som også gjenspeiles i pensumlitteraturen. Imidlertid har vi og har hatt slike problemstillinger innenfor Nord-Trøndelag fylke lenge før vi fikk moderne innvandring. Det er absolutt ingen grunn til ikke å ta opp lokale problemstillinger knyttet til dette faglige tema. Utdanning alene kan nok ikke sikre at vanskelighetene som oppstår i møtet mellom sørsamer og storsamfunn overvinnes. Likevel håper vi at den deltakelsen som har foregått gjennom undervisningen har gitt et nyttig grunnlag til å møte kulturforskjeller i yrkesutøvelsen. Innhold i studiet kan gi grunnlag for økt refleksjon som igjen kan bidra til å utvikle kompetanse i å håndtere kulturforskjeller og tilrettelegging av tjenester.

DE FORSTÅR IKKE HVA SOM

DE FORSTÅR IKKE HVA SOM DE FORSTÅR IKKE HVA SOM ER VIKTIG FOR OSS Helsetjenester og sørsamer Marianne Hedlund Anne Moe NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2000 Tittel Forfattere NTF-rapport : 2000:2 ISBN : 82 7732 107 4 ISSN :

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Evaluering av forsøk med linkarbeidere R Evaluering av forsøk med linkarbeidere Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø Rapport 2013-08 Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050 ISSN: 1891-8093 TT, IE/ HB, 20. mars 2013 Offentlig

Detaljer

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge SINTEF A18944 - Åpen Rapport Sjeldne funksjonshemninger i Norge Delprosjekt IV: Personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og en sjelden diagnose. Deres erfaringer med tjenesteapparatet - et pilotprosjekt

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

På vei til egen bolig: Bostedsprosjektet i Skien 2006-2008 Sluttrapporten

På vei til egen bolig: Bostedsprosjektet i Skien 2006-2008 Sluttrapporten På vei til egen bolig: Bostedsprosjektet i Skien 2006-2008 Sluttrapporten Av Liv Hanson Ausland HENÆR-rapport: 02/2009 Innholdsfortegnelse FORORD...2 OPPSUMMERING:...5 1.0 BAKGRUNN, ERFARINGER FRA ANDRE

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Roald Sand Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 2 Tittel Forfatter

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn

Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn En kartlegging i norske kommuner Reidun Ingebretsen Rapport nr 28/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Omsorgstjenester

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer