MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: : Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0002/08 08/00356 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0003/08 08/00288 KONTROLLRAPPORT VEDR. SKATTEOPPKRAVERFUNKSJONEN /08 08/00099 BRUK AV ØREMERKET TILSKUDD PSYKIATRI, /08 08/00180 REGLEMENT FOR TILDELING AV MIDLER FRA NORDKYN KRAFTLAG - REVIDERING 0006/08 03/00955 LEVERINGSFORPLIKTELSER FOR TRÅLEKVOTER - FORHOLD TIL ANKESAK 0007/08 08/00351 VALG AV HAVNESTYRE 0008/08 08/00353 EIENDOMSSKATT I GAMVIK - PRINSIPPVEDTAK

2 0009/08 08/00359 ENDRING AV KOMMUNENAVN - PRINSIPPVEDTAK 0010/08 08/00365 INNLEMMELSE AV HELE GAMVIK KOMMUNE I SAMISK VIRKEMIDDELOMRÅDE Mehamn, Marius Nilsen ordfører

3 Sak 0001/08 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kommunestyret Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyrets møte underskrives av Siv Anita Steel, Marius Nilsen og Elna Nilsen. Protokollunderskrivere for dagens protokoll velges etter forslag fra møteleder. Side 3 av 18

4 Sak 0002/08 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kommunestyret Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Følgende spørsmål/orienteringer var meldt inn ved utsendelsen av sakspapirene: 1. Rapport fra Fylkesmannen i Finnmark ang. beredskapsøvelsen i Gamvik kommune Fylkesmannens godkjenning av Gamvik kommunes budsjett Nordkyn Eiendoms og havneutvikling. Selskapets status. Side 4 av 18

5 Sak 0003/08 KONTROLLRAPPORT VEDR. SKATTEOPPKRAVERFUNKSJONEN 2007 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kommunestyret Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Gamvik kommune for 2007 til etterretning. Det vises til vedlagte kontrollrapport. Rapporten deles ut i møtet. Side 5 av 18

6 Sak 0004/08 BRUK AV ØREMERKET TILSKUDD PSYKIATRI, 2007 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: G7 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Helse- og Sosialutvalget /08 Kommunestyret Behandling/vedtak i Helse- og Sosialutvalget den sak 0005/08 Behandling: Forslag fra Ragnar Mikkonen: Helse og soisalutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne rapporten. Vedtak: Forslag fra Ragnar Mikkonen: Helse og soisalutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne rapporten. Enstemmig vedtak Vedlagt ligger rapport for bruk av øremerket tilskudd til psykisk helsearbeid i Gamvik kommune for Tildeling av midler i perioden (1000 År 2007 kr.) 1 Midler overført fra forrige år 0 2 Øremerket tilskudd dette år Sum disponibelt 908 dette år 4 Sum brukt dette år Sum overført til 0 neste år Bruk av midler fordelt på tiltak 2007 (1000 kr.) 6 Informasjon 5 7 Bruker- 12 /pårørendeorganisasjoner 8 Kompetanseheving, 60 Side 6 av 18

7 Sak 0004/08 rekrutteringstiltak 9 Kommunale tilrettelagte boligtilbud (ikke 7 omsorgsboliger) 10 Bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte 464 tjenester og miljøarbeid 11 Aktivitetstilbud (aktivitets-/dagsenter, kultur- 45 /fritidstilbud) 12 Støttekontakter for voksne Kommunale tilrettelagte 6 arbeidsplasser/sysselsettingstiltak (ikke Aetat-tiltak) 14 Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig veiledning, 70 koordinering/ ledelse 15 Helsestasjons- og 60 skolehelsetjeneste 16 Annet forebyggende/psykososialt arbeid, kultur- 122 /fritidstilbud for barn og unge 17 Støttekontakter for barn og 12 unge 18 Sum disponert 908 Bruk av midler fordelt på tiltak 2007 (årsverk) 10 Bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte 1,6 tjenester og miljøarbeid 11 Aktivitetstilbud (aktivitets-/dagsenter, kultur- 0,2 /fritidstilbud) 12 Støttekontakter for voksne 0,1 13 Kommunale tilrettelagte 0,1 arbeidsplasser/sysselsettingstiltak (ikke Aetat-tiltak) 14 Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig veiledning, 0,3 koordinering/ ledelse 15 Helsestasjons- og 0,2 skolehelsetjeneste 16 Annet forebyggende/psykososialt arbeid, kultur- 0,4 /fritidstilbud for barn og unge 17 Støttekontakter for barn og 0,1 unge 18 Sum disponert 3,0 Personell fordelt etter utdanning 2007 (årsverk) 19 Helse/ sosialfaglig utdanning med videreutdanning i 1,0 psykisk helsearbeid/ psykiatrisk sykepleie 20 Helse/ sosialfaglig utdanning uten videreutdanning i 1,0 psykisk helsearbeid/ psykiatrisk sykepleie 21 Psykologer 0,0 22 Andre med faglig relevant 0,3 høgskole/universitetsutdanning 23 Personell med faglig relevant videregående opplæring 0,5 Side 7 av 18

8 Sak 0004/08 24 Andre 0,2 25 Sum antall årsverk 3,0 Resultater oppnådd for øremerkede midler 2007 (antall) 26 Kommunale boliger for mennesker med psykiske 0 lidelser (ikke omsorgsboliger) tatt i bruk i løpet av året. 27 Omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser 0 ferdigstilt i løpet av året Spørsmålene utgår fra Spørsmål om samarbeid, brukermedvirkning og individuell plan (IP) i kommunene 31 Har kommunen samarbeid med Aetat (regelmessige møter og/eller kontakt etter behov)? 32 Spørsmålet utgår f.o.m Har kommunen fast, strukturert samarbeid med spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) om barn og unge? 34 Spørsmålet utgår f.o.m Har kommunen fast, strukturert samarbeid med spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) om voksne? 36 Spørsmålet utgår f.o.m Har kommunen samarbeid med bruker/pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse (regelmessige møter eller liknende)? 38 Spørsmålet utgår f.o.m Har kommunen rutiner for utarbeiding av individuell plan for barn og unge? 40 Har kommunen rutiner for utarbeiding av individuell plan for voksne? Ja Ja Ja Nei Ja Ja 2007 Side 8 av 18

9 Sak 0005/08 REGLEMENT FOR TILDELING AV MIDLER FRA NORDKYN KRAFTLAG - REVIDERING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: C00 &56 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kultur- og Fritidsutvalget /08 Kommunestyret Behandling/vedtak i Kultur- og Fritidsutvalget den sak 0004/08 Behandling: Rådmannens innstilling tas ikke til følge. Forslag fra KFU: Midler fra Nordkyn Kraftlag fordeles slik: Summen deles på 2, med søknadsfrist 2 ganger i året, 1. mai og 1. oktober, utlyses på kommunens hjemmeside.. Årsmelding, regnskap og budsjett for siste år vedlegges søknaden. Vedtak: Enst. vedtak: Følgende reglement for tildeling av midler fra Nordkyn Kraftlag vedtas: Summen deles på 2, med søknadsfrist 2 ganger i året. 1.mai og 1.oktober. Med utlysning på Gamvik kommunes hjemmeside. Årsmelding, regnskap og budsjett for siste år, vedlegges søknaden. Det vises til tidligere behandling av saken i KFU. KFU s vedtak legges fram som innstilling i saken. Side 9 av 18

10 Sak 0006/08 LEVERINGSFORPLIKTELSER FOR TRÅLEKVOTER - FORHOLD TIL ANKESAK Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 272 U41 &02 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret /04 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /08 Kommunestyret Saken legges fram uten innstilling. Innstilling legges fram etter at advokatens vurderinger av dommen foreligger. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0042/03 Behandling: Saken ble behandlet av kommunestyret sittende for perioden Med de mulige økonomiske konsekvenser for Gamvik kommune ved en rettssak, som angitt i saken, ber ordføreren om kommunestyrets støtte om at Gamvik kommune kan fortsette arbeidet med å forberede en eventuell rettssak mot staten v/fiskeridepartementet og Grinnøyfisk AS Harstad, Makkaur Havfiske AS Mehamn og Slettnestrål AS - Honningsvåg om leveringsforpliktelser på trålkvoter til Mehamn. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0167/04 Behandling: Ingen bemerkninger. Vedtak: 1. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0043/07 Behandling: Ordføreren orienterte om saken. Har avklart med kommende politisk ledelse. Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. Side 10 av 18

11 Sak 0006/08 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0032/07 Behandling: Høyre v/vidar Hansen stilte en del spørsmål angående saken. Rådmannen orienterte om saken. Forslag fra H v/vidar Hansen: Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. Dette fordi ingen av kommunestyrets representanter har fått satt seg inn i de økonomiske konsekvenser en anke av saken har for kommunens økonomi. Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Høyre. Det ble avgitt 10 stemmer for innstillingen, mot 3 stemmer avgitt for forslaget fra Høyre. Innstillingen ble vedtatt med 10 stemmer mot 3 stemmer avgitt for forslaget fra Høyre. Vedtak: Med bakgrunn i Tvistelovens 213, 2. ledd, aksepteres at Roger Hansen møter som partsrepresentant på vegne av Gamvik kommune under ankebehandlingen i lagmannsretten. Vedtatt med 10 stemmer mot 3 stemmer. Formannskapet tar til etterretning at Staten v/fiskeridepartementet ikke har kommet med et akseptabelt forlikstilbud i saken. Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: Med bakgrunn i Tvistelovens 213, 2. ledd, aksepteres at Roger Hansen møter som partsrepresentant på vegne av Gamvik kommune under ankebehandlingen i lagmannsretten. Enstemmig vedtatt. 2. Formannskapet gir ordføreren nødvendige fullmakter til å ta ut rettslig stevning i tråd med advokatens anbefaling. Kostnad kr ,-. 3. Kostnaden innarbeides i budsjett for I tilfelle kostnadene blir vesentlig høyere ber formannskapet om at det tas kontakt med andre aktuelle kommuner med tanke på en kostnadsdeling. Enstemmig vedtak. Kommunestyret er informerte om og har forståelsen av de økonomiske konsekvenser en rettssak mot staten v/fiskeridepartementet og Grinnøyfisk AS Harstad, Makkaur Havfiske Side 11 av 18

12 Sak 0006/08 AS Mehamn og Slettnestrål AS - Honningsvåg kan ha for Gamvik kommune, og støtter ordføreren i at arbeidet med å føre en eventuell rettssak skal fortsette. Enstemmig vedtatt. Det vises til avsagt dom i Hålogaland Lagmannsrett. Gamvik kommune tapte saken på alle punkter og ble dermed også påført saksomkostningene til staten i forbindelse med prosessen. Adv. Østgård vil lage en vurdering av dommen og grunnlaget for å anke saken videre til Høyesterett. Ankefrist er Advokatens vurderinger blir sendt ut elektronisk når den foreligger senere i denne uka. Side 12 av 18

13 Sak 0007/08 VALG AV HAVNESTYRE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 033 P00 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kommunestyret Det velges et havnestyre på 3 medlemmer. Som medlemmer velges: 2. Havnestyret trer i funksjon så snart Gamvik Havnedistrikt er godkjent av Kystdirektoratet. 3. I perioden fram til avviklingen av Nordkyn Havneutvikling AS(NHU), skal styret arbeide tett med styret i NHU angående etablering av en framtidig forvaltningsmodell for havnedistriktet. Opprettelsen av eget havnedistrikt for Gamvik kommune ligger nå til godkjenning hos Kystdirektoratet. Det kan ventes en snarlig tilbakemelding på saken. Pr. i dag har Gamvik kommune inngått en avtale med Nordkynterminalen AS om ivaretakelse av en del havnerelaterte funksjoner, blant annet registrering av anløp ved kommunale kaier, ISPS ansvarlig for industrikaiterminalen og annen service overfor brukere av havna. Fram til årsskiftet 2007/2008 hadde kommunen en avtale med Nordkyn Havneutvikling AS (NHU) om kjøp av tjenester. NHU har nylig hatt generalforsamling der tema blant annet var selskapets framtid sett i lys av opprettelse av havnedistrikt og en mulig kommunal forvaltning i form av etablering av et KF (kommunalt foretak) Gamvik/Mehamn Havn. Generalforsamlingen, der Gamvik kommune har flertall med 51% av aksjene, vedtok at det sittende styre i NHU skulle forberede avviklingen av selskapet, herunder bistå kommunen med etablering av en framtidig havneforvaltning med avklaringer av både juridiske og organisatoriske forhold. Dette for ikke å få et vakuum inntil ny havneforvaltning er vedtatt av KST og i funksjon. Det havnestyret som nå velges vil måtte arbeide nært med styret i NHU angående opprettelse av en kommunal havneforvaltning. I praksis vil det være slik at det nyvalgte havnestyret vil overta funksjonen til NHU når kommunestyret har valg endelig organisasjonsform for havneforvaltning og selskapet NHU er avviklet. Side 13 av 18

14 Sak 0008/08 EIENDOMSSKATT I GAMVIK - PRINSIPPVEDTAK Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kommunestyret Kommunestyret vedtar å starte utredningsarbeid med sikte på innføring av eiendomsskatt i Gamvik kommune fra budsjettåret Utredning med forslag til eiendomsskattevedtekter, gjennomføring og avklaringer av prinsipper legges fram for kommunestyret i løpet av Det velges en takstnemnd(sakkyndig nemnd) på 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Som medlemmer velges:.. leder.. nestleder. medlem Som varamedlemmer velges: 1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem 3. Til overtakstnemnd(sakkyndig ankenemnd) velges følgende 3 medlemmer med vara: leder nestleder medlem Som varamedlemmer velges: Side 14 av 18

15 Sak 0008/ Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem Sak om eiendomsskatt har tidligere vært vurdert i Gamvik kommune men aldri tatt opp til realitetsbehandling. Med bakgrunn i politiske signal reises nå en sak til KST der man foreslår å starte utredningsarbeidet med sikte på å innføre eiendomsskatt i Gamvik kommune. Gamvik kommune har vært i kontakt med Tana kommune som nylig har vært gjennom arbeidet med innføring av eiendomsskatt. Reglene for innføring av eiendomsskatt er innfløkte og krever et grundig forarbeid, ikke minst når man kommer så langt som til takseringsfasen og prinsipper for beregning av takstgrunnlaget. For å kunne innføre eiendomsskatt i løpet av et budsjettår kreves det at taksering av eiendomsmassen må være utført og utlegging av eiendomsskattelister må foreligge innen i budsjettåret. For Gamvik kommune betyr det i praksis at det ikke vil være mulig å innføre eiendomsskatt før i budsjettåret Rådmannen gjør oppmerksom på at innføringen av eiendomsskatt vil være et system som antakeligvis ikke vil gi noen netto inntekt det første året. Årsaken til dette ligger i det store og arbeidskrevende takseringsarbeidet med tilhørende kostnader samt at 1. år med eiendomsskatt må settes til laveste sats, 2 promille av takstgrunnlaget. Rådmannen foreslår at det allerede nå velges en sakkyndig takstnemnd og en sakkyndig ankenemnd. Dette for at nemnda kan starte arbeidet med å utarbeide retningslinjer for takseringen. I løpet av høsten 2008 fattes det endelig vedtak om innføring av eiendomsskatt i Gamvik kommune. I vedtaket ligger også eiendomsskattevedtekter. Man vil da umiddelbart etterpå kunne starte arbeidet med innføring av eiendomsskatt fra budsjettåret Siste frist for å ha ferdigstilt taksering og lagt ut eiendomsskattelister vil være for at det skal være mulig å kreve inn for Side 15 av 18

16 Sak 0009/08 ENDRING AV KOMMUNENAVN - PRINSIPPVEDTAK Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kommunestyret Det igangsettes et arbeid med sikte på å legge fram en sak for KST i løpet av året om skifte av kommunenavn fra Gamvik til Nordkyn. Denne saken har tidligere vært på sakskartet i Gamvik kommune med bakgrunn i et innspill fra Kåre Karlstad. I egenskap av daglig leder i Nordkyn Havneutvikling fremmet han i januar 2005 et forslag om at Gamvik kommune søkte Kommunal- og Regionaldepartementet om navneendring fra Gamvik til Nordkyn kommune. Saken ble lagt fram for formannskapet men ikke tatt opp til realitetsbehandling den gangen. Ordfører har nå bedt om at saken tas opp igjen, i første rekke som en prinsippsak der administrasjonen avklarer de formelle sidene og framgangsmåter for å skifte kommunenavn. Side 16 av 18

17 Sak 0010/08 INNLEMMELSE AV HELE GAMVIK KOMMUNE I SAMISK VIRKEMIDDELOMRÅDE Saksbehandler: Marius Nilsen Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Kommunestyret Kommunestyret er positiv til at hele Gamvik kommune kommer inn i Søkerbasert tilskudd til næringsutvikling virkemiddelordning, heretter kalt SUF. Før en avgjørelse om søknad skal sendes inn ønsker kommunestyret en konsekvensutredning om hvilken betydning en slik søknad har i forhold til krav om bruk av samisk i kommunen og om samisk læreplan må innføres. Bakgrunn: Fjoran ble med i virkeområdet i Gamvik i Gamvik kommune har god erfaring med SUF, kanskje først og fremst fordi tiltak fondet har gitt støtte til enten som eneste fond eller sammen med andre, har ført til utvikling. Vi kan se et skille mellom Fjoran og resten av kommunen spesielt innenfor fiskeflåten. Fondet vurderer søknadene ganske likt med kommunen og det er forutsigbarhet i behandlingen av en søknad. Virkeområdet for SUF kjennetegnes av negative utviklings, befolkningsnedgang, reduksjon i primærnæringene eks. fiske og nedgang i antall bedrifter, kvinneunderskudd og generelt lavt utdanningsnivå. Mål for SUF: Sterke og levende samfunn med stabil bosetning og allsidig næringsliv, kultur- og samfunnsliv. Midlene skal bidra til å styrke kvinners deltakelse og likestilling i næringslivet. Miljøeffekten skal vunders i søknadsbehandlingen. Bruken av virkemidlene skal særlig ha fokus på nærings- og sysselsettingsperspektivet for å styrke lokal næringsutvikling innenfor fondets geografiske virkeområde. Målgruppen for SUF er den samiske befolkningen i Norge og hele befolkningen innenfor det geografiske virkeområdet. Kvinner og ungdom er målgrupper det gjøres spesiell innsats for. Uten SUF støtte hadde ikke lokalsamfunnene innenfor virkeområdet kunne hatt den utvikling de har i dag, eks. antall fiskefartøy i Fjoran. Fondet kan hjelpe dem som få andre finansiører vil satse på. SUF utfyller andre finansordninger og er i stand til å finansiere og prioritere områder som andre ikke kan. SUF er i stand til å opptre som utviklingsaktør Side 17 av 18

18 Sak 0010/08 SUF er et fond med stor tilslagsprosent i 2006 fikk 54 % av søkerne tilslag. Fondet gir ofte støtte til små tiltak. Gjennomsnittlig støtte ligger i underkant av kr ,- Støtten er høyest bla. innenfor fiskeri. Mange av prosjektene det søkes støtte til ville ikke kunne gjennomføres uten støtte fra fondet. Vurdering: Tanken rundt at hele Gamvik kommune skulle komme inn under det geografiske virkeområdet til SUF ble behandlet i kommunestyret i Kommunestyret ba da om at det ble utarbeidet en konsekvensutredning. Av forskjellige grunner ble denne utredningen ikke gjennomført. Kommunestyret ba om denne utredningen med grunnlag i at det ble stilt spørsmål om kommunen da ble tospråklig, slik at henvendelser til kommunen også måtte besvares på samisk. Om samisk undervisning ble obligatorisk i skolen. At skilting i kommunen også skulle være på samisk. Disse spørsmålene kom frem i debatten etter formannskapets behandling av saken. Spørsmålene ble stilt med grunnlag i at det er en liten del av Gamvik kommunes befolkning som behersker samisk. Det er også få med bosted i Gamvik kommune som er registrert i samemanntallet, for å kunne avgi stemme til sametingsvalget. Fjoran ble med i det geografiske virkeområdet til SUF i 1984 uten at kommunen kom inn under samisk språklov, samisk læreplan ble ikke innført. I 2005 ble stedet Gamvik en del av det geografiske virkeområdet til SUF uten at kommunen kom inn under samisk språklov, samisk læreplan ble ikke innført. Det som utgjør forskjellen i forhold til disse to utvidelsene av det geografiske virkeområdet til SUF er at nå vil hele kommunen bli en del av det geografiske virkeområdet. Det som bør utredes er om dette utgjør noen forskjell i forhold til de tidligere utvidelsene. Når det gjelder forvaltningsområdet for samisk språk kan en slik utvidelse kun skje etter søknad fra kommunen. En slik søknad avgjøres da til slutt ved at kongen ved forskrift fastsetter at kommunen skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunen kommer kun inn under samisk læreplan dersom man inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Det er ikke en slik søknad Gamvik kommune skal fremlegge. Gamvik kommune vil kun inngå i det økonomiske virkemiddelområdet. Side 18 av 18

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer