INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, GRANE, VEFSN, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, HERØY OG DØNNA. Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, GRANE, VEFSN, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, HERØY OG DØNNA. Sluttrapport"

Transkript

1 INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, GRANE, VEFSN, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, HERØY OG DØNNA. Sluttrapport

2 Innledning Sommeren 2009 vedtok Stortinget en ny lov om kommunale krisesentertilbud. Loven trådte i kraft Den nye krisesenterloven omfatter alle landets kommuner og setter betydelig større krav til kommunene når det gjelder etablering og drift av et krisesenter enn tidligere tiders tilskuddsordning gjorde. Kommunene kan selv velge hvordan de vil organisere og drive tilbudet. Etter initiativ fra enkeltkommuner og regionråd vinteren 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede et interkommunalt krisesentertilbud for kommunene Hattfjelldal, Grane, Leirfjord, Herøy, Dønna, Alstahaug og Vefsn. Arbeidsgruppa legger med dette fram sluttrapporten fra sitt arbeid. PRESENTASJON AV ARBEIDSGRUPPA M.M. Arbeidsgruppas sammensetning Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Sissel Marit Bue, leder, Hattfjelldal kommune John-Arvid Heggen, Vefsn kommune Arve Opsjøn, Grane kommune Kjell Olav Lund, Leirfjord kommune Hans Jan Aarsund, Alstahaug kommune Ragnhild Forså, Mosjøen krisesenter Mandat Etter forutgående behandling i kommunene formulerte arbeidsgruppa sitt mandat slik: Arbeidsgruppa skal utrede et godt og helhetlig krisesentertilbud som oppfyller kravene i Krisesentreloven. Arbeidsform, metode etc. Arbeidsgruppa har hatt fire møter og har basert sitt arbeid på forarbeidet til krisesenterloven, erfaringer fra Mosjøen krisesenter og erfaringer fra kommunenes samarbeid med Mosjøen krisesenter og Ytre Helgeland krisesenter. Fire av gruppas medlemmer deltok på en konferanse om den nye loven, arrangert av direktoratet og Fylkesmannen i Nordland. MÅLGRUPPE, INNHOLD OG KAPASITET Målgruppe I følge krisesenterloven er målgruppen for krisesentertilbudet. kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller trusler om vald i nære relasjonar ( 1). Arbeidsgruppa har ut fra dette formulert to vurderingstema 1) Skal tilbudet til alle tre gruppene gis fra ett krisesenter eller er gruppenes behov så forskjellige at det må etableres to (tre) adskilte tilbud?

3 2) Hvordan skal kommunene tolke barn? Arbeidsgruppa anbefaler at kvinner, menn og barn skal få tilbud fra samme krisesenter. Denne anbefalingen er økonomisk begrunnet. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn må være fysisk adskilt ( 2). Når det gjelder vurderingstema 2 ovenfor finnes det to ulike tolkninger: a) medfølgende barn b) barn som eget rettssubjekt, som har egne rettigheter og behov. Arbeidsgruppa mener at lovgivernes intensjon, jfr. Ot.prp. nr. 96 ( ), har vært at krisesentertilbudet må tilrettelegges for å kunne ta imot barn som har behov for vern mot vold og overgrep, inkludert det å oppleve vold og overgrep i familien. Dette innebærer at både barn som kommer i følge med mor eller far, eller barn som oppsøker tilbudet alene på grunn av vold eller trusler om vold i nære relasjoner, må tilhøre krisesenterets målgruppe. Arbeidsgruppa er oppmerksom på at en her vil kunne befinne seg i en gråsone mellom barnevern og krisesenter. Arbeidsgruppa presiserer derfor at barn uten foreldre med omsorgsevne først og fremst er barnevernets ansvar. Innhold Krisesenteret skal gi brukere et helårs og heldøgns tilbud om rådgivning. Tilbudet skal gis i form av dagtilbud eller pr. telefon. Tilbudet må også omfatte et trygt og midlertidig botilbud. Dette skal være gratis. Videre må krisesentertilbudet gi brukeren oppfølging i reetableringsfasen. Slike tilbud må om nødvendig gis i samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet, spesialisthelsetjenesten eller sosial- og helsetjenesten i heimkommunen. Krisesenterloven legger dessuten opp til at krisesentertilbudet ikke skal benytte seg av henvisningsrutiner eller timeavtaler. Etter arbeidsgruppas vurdering vil et interkommunalt tilbud for en befolkning i et så stort geografisk område, med til dels store avstander og samferdselsutfordringer, kunne bli opplevd som lite tilgjengelig for befolkningen. Arbeidsgruppa foreslår derfor at krisesenteret skal ha ukentlige / månedlige kontordager i samarbeidskommunene. På denne måten vil kunnskap om tilbudet lettere kunne nå ut i kommunene og tilbudet lettere kunne oppsøkes av brukeren. I tillegg vil det bidra til at samarbeidet mellom krisesenteransatte og ansatte i tjenesteapparatet i heimkommunen kan pleies og utvikles. Funksjonskrav til lokaler for krisesentertilbudet Data om tidligere bruk av krisesentertilbudene for kvinner og prognoser og vurderinger om framtidig bruk av tilbudet er nødvendig for å kunne fastsette antallet overnattingsplasser, krav til lokalet (areal og planløsning) og dimensjonering av bemanningen. I krisesenterlovens forarbeid fremgår det at det er vanskelig å gi et estimat over hvor mange personer som til enhver tid kan ha behov for det nye krisesentertilbudet. Det henvises til at Europarådet anbefaler en familieplass pr kvinner i dekningsområdet til et krisesenter for kvinner. I Norge tilsvarer en familieplass sengeplasser til 2,8 personer (1 kvinne og

4 1,8barn). Det heter også at med en gjennomsnittlig dekning på 1,5 familieplasser pr kvinner på landsbasis ligger Norge godt an i forhold til den europeiske normen. Mosjøen krisesenter har de siste årene hatt ca. 900 overnattingsdøgn pr. år og har tre soverom / hybler til disposisjon. Erfaringer fra Mosjøen krisesenter tilsier behov for 4-6 overnattingsplasser for kvinner i et interkommunalt tilbud. Når det gjelder etterspørselen etter overnattingstilbud for menn så anslår arbeidsgruppa denne til å være lav. Gruppa anbefaler derfor at krisesentertilbudet dimensjoneres for 1-2 overnattingsplasser for menn. Arbeidsgruppa anbefaler at tilbudet omfatter felles stue og kjøkken og to wc/dusj for hyblene i avdelingen for kvinner og felles stue og kjøkken og en wc/dusj for hybelen(e) i avdelingen for menn. Lokalene som skal benyttes må ha universell utforming, dvs. at de kan benyttes av bevegelseshemmede. I tillegg må rømningsveier i boligdelen være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dør og vinduslåser etc. må være innbruddssikre. Lokaler og uteområder må være tilrettelagt for barn. Det betyr bl.a. at her må finnes arealer, inventar og utstyr for lek og fysisk utfoldelse både innendørs og utendørs. Det er dessuten ønskelig at bygget har god brannsikring / varsling, helst koblet til døgnbemannet brannstasjon. Lokalene må dessuten inneholde et kontor for daglig leder, ett samtalerom for brukersamtaler, ett personalrom, ett soverom for hvilende nattevakt samt garderobe og toalett for personalet. Vefsn kommune har vist arbeidsgruppa lokaler som med små utbedringer vil oppfylle disse kravene. Lokalene vil kunne disponeres av et nytt krisesenter fom. årsskiftet 2011 / BEMANNING Bemanningsnorm Med bakgrunn i opplysninger om bemanningsnormer ved forskjellige typer døgnkontinuerlige virksomheter, arbeidsmiljølovens krav og arbeidstidsbestemmelsene i kommunal sektor foreslår arbeidsgruppa at krisesentertilbudet må ha 17 timer aktiv vakt pr. døgn og 7 timer hvilende vakt pr. døgn. Dette gir en grunnbemanning på 3,81 årsverk. Arbeidsgruppa foreslår videre følgende tilleggsressurser: 0,5 årsverk for daglig leder 0,2 årsverk div. gjøremål 0,45 årsverk ferievikar 0,075 årsverk sykevikar (1,5% sykefravær) 0,5 årsverk faglige gjøremål (utekontordager etc.) Dette gir en totalbemanning på 5,5 årsverk.

5 Kompetansekrav Krisesenterloven hjemler at departementet kan gi forskrift om krav til kompetanse hos ansatte ved krisesentrene. En slik forskrift vil sannsynligvis komme, jfr. opplysninger fra direktoratet i møte for kommunene i Bodø Arbeidsgruppa anbefaler på den bakgrunn at det stilles krav til formalkompetanse hos personer som skal arbeide i kommunenes krisesenter. Slik kompetanse må bl.a. dekke rådgivningsbehovet hos brukerne, krise- (psykiatri) og barnefaglige problemstillinger, henvisningskompetanse samt kjennskap til aktuelt regelverk og det øvrige tjenesteapparats oppgaver og ansvar. Arbeidsgruppa mener at krisesenterets ansatte må ha minimumskompetanse tilsvarende 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning på videregående skoles nivå. Videre må krisesenterets leder ha 3-årig høgskoleutdanning i helse- og sosialfag og kunnskap og erfaring i ledelse og økonomistyring. Dersom disse kravene ikke kan oppfylles må det åpnes opp for en tidsbegrenset dispensasjonsordning ut fra både vurderinger av enkeltpersoners realkompetanse samt vurderinger av personalgruppens totalkompetanse. Ansatte ved krisesenteret må kunne legge fram politiattest, jfr. lovens 7. ORGANISERING Styringsstruktur. Arbeidsgruppa har vurdert tre forskjellige organisasjonsformer. Det er interkommunalt samarbeid (IKS), jfr. kommunelovens 27, kjøp av tjenester fra en ideell organisasjon (Mosjøen krisesenter) og overføring av myndighet til vertskommune jfr. kommunelovens 28a. Mindretallet i arbeidsgruppa (krisesenterets representant) viser til at Mosjøen krisesenter har drevet tilbud til kvinner i 25 år og er en veldrevet organisasjon med fast ansatt personell som har stor realkompetanse. Representanten ga utrykk for bekymring for at kommunal drift / kommunal styreform ville gi dårlige betingelser for krisesenterdrift. Representanten foreslo derfor at kommunene fortsatt skal kjøpe tjenester fra Mosjøen krisesenter. Arbeidsgruppas flertall mener at vertskommunemodellen (kommunelovens 28a) er en organisasjonsformen som gir den mest effektive driften av senteret og som best vil kunne ivareta de offentlige interessene i tilbudet. Arbeidsgruppa anbefaler på denne bakgrunn kommunene om å be Vefsn kommune påta seg ansvaret for drift av et interkommunalt krisesentertilbud for kommunene. Arbeidsgruppa foreslår at det opprettes et samarbeids- / fagorgan med 8 representanter fra kommunenes fagtjeneste som skal ha til oppgave å videreutvikle tilbudet, utveksle informasjon om drift, økonomi etc. og utarbeide planer for driften av tilbudet. Arbeidsgruppa har utarbeidet utkast til samarbeidsavtale og anbefaler kommunene å vedta denne. Utkastet er lagt ved denne rapporten. Arbeidsgruppa forutsetter for øvrig at vertskommunen ivaretar interessene til de ansatte ved Mosjøen krisesenter.

6 BUDSJETT, FINANSIERING. Budsjett Arbeidsgruppa har satt opp forslag til driftsbudsjett for 2010 basert på de løsninger som gruppa har foreslått. Det gir følgende fordeling: Lønn inkl. sosiale kostnader kr ,- Husleie kr , Kontordrift kr ,- Telefon / IKT kr ,- Strøm kr ,- Opplæring kr ,- Reiseutgifter kr ,- Inventar, utstyr kr ,- Mat, husholdningsutstyr kr ,- Sum kr ,- Arbeidsgruppa anbefaler at dette utkastet tillagt lønns- og prisstigning for 2011 utgjør krisesenterets budsjett Finansiering Arbeidsgruppa foreslår at driften av krisesentertilbudet finansieres ved hjelp av tilskudd fra samarbeidskommunene. Beregningen av tilskuddets størrelse gjøres ut fra anbefalingen i Ot.prp.nr. 96 ( ): Kommunane bør leggje økonomiske gjennomsnittsvurderingar til grunn i avtalene seg i mellom, slik at ein unngår krevjande administrasjon og økonimiske oppgjer knytte til enkeltpersonar i ettertid. Avtalene bør ta omsyn til at det for somme brukarar vil vere ein del av ei god rehabilitering å skifte bustadskommune i samband med ei opphald på eit krisesenter. Arbeidsgruppa anbefaler ut fra dette at en bruker enhetskostnad pr. innbygger som grunnlag for beregning av kommunenes tilskudd. Det gir følgende formel for beregning av kommunens tilskudd: Krisesenterets budsjett x antall innbyggere i kommunen Antall innbyggere i de samarbeidende kommunene Arbeidsgruppa anbefaler at beregningen skal skje på grunnlag av folketall pr året før budsjettåret. Kommunene vil på sin side få utbetalt et statstilskudd gjennom rammetilskuddet fra og med år Størrelsen på tilskuddet er ikke kjent. OPPSUMMERING Arbeidsgruppa anbefaler at det etableres et interkommunalt krisesentertilbud for kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna. Senteret foreslås lagt til Mosjøen. Arbeidsgruppa anbefaler videre at senteret drives av Vefsn kommune etter vertskommuneprinsippet, kommunelovens 28 a. Senteret skal gi kvinner, menn og barn

7 som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner et helårs og heldøgns tilbud om rådgivning og et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal også omfatte oppfølging i reetableringsfasen. Arbeidsgruppa anbefaler at senteret skal ha en grunnbemanning tilsvarende 3,81 årsverk og en lønnsressurs tilsvarende 5,5 årsverk. Det skal stilles krav om formalkompetanse hos ansatte som skal jobbe ved krisesenteret. Senterets driftsbudsjett for år 2011 vil utgjøre ca. 3,3 mill. kroner. Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene yter driftstilskudd til finansiering av tilbudet etter folketallet i kommunen. POLITISK BEHANDLING Arbeidsgruppa anbefaler politisk behandling av denne rapport i løpet av juni Videre anbefaler gruppa at krisesentertilbudet starter opp fra ETTERORD Arbeidsgruppa takker for oppdraget og ønsker kommunene lykke til med samarbeidet. Mosjøen Sissel Marit Bue Arve Opsjøn John-Arvid Heggen Ragnhild Forså Sign. sign. sign. sign. Kjell Olav Lund Hans Jan Aarsund Sign. sign

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag

Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag UTREDNING FASE 2, MAI 2012 Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag fase 2 pr 9.5. 2012 Ellen Samuelsen 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3 1.1 Mandat side 3

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer

Kunnskap kvalitet kapasitet

Kunnskap kvalitet kapasitet 2008 Rapport 2 Jonassen, Sogn, Olsvik og Hjemdal Wenche Jonassen, Hanne Sogn, Vigdis Mathisen Olsvik og Ole Kristian Hjemdal Kunnskap kvalitet kapasitet En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 2014 ÅRSMELDING Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 41 L JØME RKET 9 0 MI 20 Årsmelding 2014 Forsidebilde: Shutterstock.com Papir: Edixion Layout/trykk: EKH

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.11.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/10-114/10 Møte nr: 8/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret.

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret. TAKK Krisesenteret i Trondheim ønsker å takke alle som har bidratt til at vi har klart å drive et godt krisesenter også i 2010. Det er et omfattende arbeid og engasjement som er lagt ned for å opprettholde

Detaljer