Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget Y-nemnda / til orientering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget Y-nemnda / til orientering BUDSJETT FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder fylkeskommune igangsetter følgende opplæringstiltak for voksne høsten 2009: 1. Studiekompetansefag, alle fag, dagtid, ved Arendal videregående skole 2. Norsk for fremmedspråklige, dagtid, ved Arendal videregående skole 3. Studiekompetansefag, alle fag, kveldstid, ved Arendal videregående skole 4. Norsk for fremmedspråklige, kveldstid, ved Arendal videregående skole 5. Vg2 helsefagarbeider/ Vg1 HS, dagtid, ved Dahlske videregående skole 6. Vg2 helsefagarbeider/ Vg1 HS, dagtid, ved Strømsbu videregående skole 7. Vg2 barne- og ungdomsarbeider/ Vg1 HS, dagtid, ved Strømsbu videregående skole I tillegg igangsettes diverse Vg1- og Vg2 kurs for til sammen 11 deltakere innen utdanningsprogrammene design - og håndverk, helse - og sosialfag, elektrofag, restaurant - og matfag, bygg - og anleggsteknikk, samt teknikk - og industriell produksjon. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.

2 2. SAMMENDRAG Det igangsettes voksenopplæringskurs i studiekompetansefag, helsefagarbeider og i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg igangsettes det kurs for til sammen 11 enkeltpersoner i til sammen 6 ulike utdanningsprogram. Fylkesmannen og NAV delfinansierer noen av kursene. En har også fått i gang kurs i helsefagarbeider i Setesdal. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN Fra 1. august 2000 fikk voksne rett til videregående opplæring dersom de er født før og ikke tidligere har fullført videregående opplæring. I 2008 ble loven endret til følgende: Voksne som ikke tidligere har en fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring fra det året de fyller 25 år. Opplæringen skal bygge på den enkeltes realkompetanse, og skal tilpasses behovet til den enkelte. Voksne som er tatt inn til opplæringen, har rett til å fullføre denne. Med bakgrunn i dette planlegges og igangsettes videregående opplæring for voksne etter vurdering av de innkomne søknader, og i forhold til realkompetansevurderinger. Voksne søkere som har rett til videregående opplæring søker kun ett opplæringsalternativ i motsetning til ungdom som søker innenfor tre prioriterte områder. I vedtatt budsjett 2009 er det avsatt 7,6 mill. kroner til voksenopplæring. Av dette medgår ca 5 mill. kroner til videreføring av igangsatte tiltak høsten 2008 og mill. kroner til gjennomføring av realkompetansevurdering. Det er avsatt 1,6 mill. kroner til nye voksenopplæringstiltak med oppstart høsten NAV og fylkesmannen bidrar også med midler til opplæring kommende skoleår Kunngjøringer/søkertall Fylkeskommunen kunngjorde i januar 2009 tilbud til voksne som ønsket utdanning innenfor videregående opplæring med søknadsfrist Det ble i annonsen opplyst at Aust-Agder fylkeskommune fra høsten 2009 vil tilby voksenopplæring primært innenfor følgende fagområder: studiekompetansefag (6 allmenne fag), barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Det ble også informert om at det kan være aktuelt å igangsette andre opplæringstiltak under forutsetning av tilstrekkelig antall interesserte. På grunn av begrensende midler til voksenopplæring, valgte en å annonsere konkrete opplæringstilbud. Kunngjøringen ble gjort med annonser i alle fylkets aviser. Kunngjøringen omfattet også generell informasjon om rett til videregående opplæring for voksne. Videre ble det gjort oppmerksom på systemet med godkjenning av realkompetanse. Informasjonen om videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering er distribuert til kommuner, NAV, biblioteker, skoler, opplæringskontorer og partene i arbeidslivet. Voksne, i alderen 25 år eller eldre, som hadde søkt ordinær videregående opplæring (ungdomsinntaket), ble også tilskrevet og informert om muligheten til å søke eget voksenopplæringsinntak. Det er nå klarlagt hvem av disse som har voksenrett. Disse inngår i det totale søkertallet. Pr 20. mai 2009 var det registrert 362 søknader fra voksne som i hovedsak ønsker å påbegynne videregående opplæring høsten Tilsvarende søkertall i 2008 var 292, søkertallet i 2007 var 272 og søkertallet i 2006 var 314. Det reelle søkertallet i 2008 var

3 imidlertid på 333, siden man mottok mange ekstra søknader i tidsrommet juni september, og de fleste av disse fikk tildelt ledige plasser på igangsatte kurs. Av de 362 søknadene er det 246 søknader til yrkesfag og 116 søknader til studiekompetansefag. Av søkerne til yrkesfag har 156 rett til videregående opplæring, mens antall søkere med rett til studiekompetansefag er 71. Hovedtyngden av søkerne til yrkesfag søker helse- og sosialfaglig utdanning. Øvrige søkere til yrkesfag er fordelt på flere ulike studieretninger. Alle søkerne til yrkesfag, som har voksenrett, blir innkalt til veiledning på ett av de tre servicesentrene for realkompetansevurdering. Søkerne til yrkesfag er realkompetansevurdert i forhold til de aktuelle læreplaner. I tillegg får alle søkerne som trenger veiledning i forhold til generell studiekompetanse tilbud om dette. En del voksne får godkjent realkompetanse i all nødvendig teori, noen har trukket søknaden og enkelte vil samle mer praksis før opplæringsstart. 4. FORSLAG TIL LØSNINGER OG KONSEKVENSER 4. 1 Faglige merknader og vurdernger Voksne med rett til videregående opplæring skal i størst mulig grad få den opplæring de ønsker. Opplæringstiltakene må ha stabilitet og langsiktighet. Det vil si at deltakerne må kunne fullføre den utdanningen som de påbegynner. Opplæringsloven 4A -3 hjemler en rett for voksne til å fullføre det opplæringsløp de er tatt inn til. Fylkesrådmannen ser det som viktig at tiltakene i hovedsak kan gjennomføres i regi av fylkeskommunens egne skoler da skolene både har spesiell kompetanse, kapasitet og erfaring med voksenopplæring. Modulbasert opplæring, som en følge av at voksne er blitt realkompetansevurdert, krever stor pedagogisk kunnskap og innsikt av utdanningstilbyder. Opplæring av voksne på videregåendes skoles nivå følger godkjente læreplaner, men det er åpnet for at voksne kan gå gjennom opplæringen med mindre enn 2/3 av timetallet i det enkelte fag uten å miste muligheten for elevstatus. Timetallet som tilbys voksne er betydelig mindre enn timetallet i ordinære klasser. En vil skoleåret 2009/2010 fortsette med å arrangere fleksible opplæringsmodeller der voksne som er realkompetansevurdert kan ta fag fra Vg1 helse - og sosialfag og Vg2 barne - og ungdomsarbeiderfaget samtidig, og de kan likeledes ta Vg1 helseog sosialfag og Vg2 helsefagarbeider samtidig. De voksne får de fagene på Vg1/Vg2 som er nødvendig for å kvalifisere til læreplass. Det gis opplæring i alle programfag på Vg2 nivå, fellesfag på Vg1/Vg2 nivå, samt et resyme av det viktigste i programfagene på Vg1 nivå. Dersom de voksne ikke ønsker et opplegg komprimert på ett skoleår, kan de ta programfagene 1. året og fellesfagene (allmennfagene) 2. året. En har utviklet en egen modell for voksne og prosjekt til fordypning som en vil forstette med kommende skoleår. Når det gjelder norsk for fremmedspråklige på studiekompetansefag vil hovedmodellen fra nå av bli å ta faget over to år, siden ny læreplan i Kunnskapsløftet har blitt svært krevende i forhold til tidligere. Budsjett for dette sees i sammenheng med oppstart av nye voksne på tilsvarende kurs høsten Det er totalt 29 voksne uten opplæringsrett som ønsker opplæring innenfor yrkesfaglige studieretninger, men som ikke vil få ett opplæringstilbud høsten Ønsket sluttkompetanse blant disse er følgende: barne- og ungdomsarbeiderfaget, salgsmedarbeider, murerfaget, yrkessjåfør, tømrer, kokk, trevare - bygginnredning, elektriker, bilfaget/lette kjøretøy, kontor- og administrasjonsfaget, gartner, helsesekretær, apotektekniker og anleggsmaskinfører. En del voksne uten rett vet ikke hvilken sluttkompetanse de ønsker, og disse er ikke prioritert avklart. Det er dessuten en viss oversøkning til enkelte studiekompetansefag på dagtid.

4 Forslag til prioriterte tiltak: Utgifter 2009 Utgifter 2010 Utgifter Studiekompetansefag, Arendal vgs, kr kr dagtid, start 2009 avslutning 2010 Kapasitet: 30 deltakere i hvert fag. 2. Norsk for fremmedspråklige, Arendal vgs kr kr dagtid, start 2009 avslutning For utenlandske søkere som skal ha studiekompetansefag. Kapasitet: 15 deltakere 3. Studiekompetansefag, Arendal vgs, kr kr kveldstid, start 2009 avslutning Kapasitet: 30 deltakere i hvert fag. 4. Norsk for fremmedspråklige, Arendal vgs kr kr kveldstid, start 2009 avslutning For utenlandske søkere som skal ha studiekompetansefag. Kapasitet: 15 deltakere 5. Vg2 helsefagarbeider/fellesfag fra kr kr kr Vg1, resyme programfag Vg1, Dahlske vgs, komprimert løp, dagtid, over ett/ to år. start 2009 avslutning 2010/2011. Kapasitet: 17 deltakere. Delfinansiert av fylkesmannen 6. Vg2 helsefagarbeider/fellesfag fra kr kr kr Vg1, resyme programfag Vg1, Strømsbu vgs, komprimert løp, dagtid, over ett/to år (valgfritt). start 2009 avslutning 2010/2011. Kapasitet: 17 deltakere 7. Vg2 barne og ungdomsarbeider/ kr kr kr fellesfag fra Vg1, resyme programfag Vg1, Strømsbu vgs, komprimert løp, dagtid, over ett/ to år (valgfritt) start 2009 avslutning 2010/2011. Kapasitet: 15 deltakere 4. 2 Økonomiske konsekvenser Kostnadene for høst 2009 for disse 7 kursene vil være kroner, og i de 2010 er de beregnede utgifter anslått til kroner. Vårvirkningen i 2011 vil være på kroner. I tillegg igangsettes diverse Vg2 kurs for til sammen 11 deltakere innen utdanningsprogrammene design - og håndverk, helse - og sosialfag, elektrofag, restaurant - og matfag, bygg - og anleggsteknikk, samt teknikk - og industriell produksjon. Disse tiltakene er hovedsakelig modulbasert og komprimerte opplæringstiltak for voksne med utdanningsrett.

5 Tiltakene er individbaserte og arrangeres etter forskjellige modeller og tilpasninger. Alle deltakerne er realkompetansevurderte og opplæringen følgelig tilpasset deltakernes nivå. Til sammen vil denne gruppen ha en opplæringskostnad høsten 2009 for kroner. Kostnadene for våren 2010 vil være kroner. Det er avsatt 1,6 mill. kroner til nye voksenopplæringstiltak med oppstart høsten Det er videre gjort noen administrative korrigeringer på kroner i forhold til gjennomførte opplæringstiltak i 2008/2009. I tillegg er det kr som skulle vært brukt i 2009 til videreføring av tiltak, men som ikke blir igangsatt grunnet at de fleste voksne velger å ta voksenopplæringskursene innen helse- og sosialfag komprimert på etter år. NAV bidrar med til sammen kr for 30 voksne som har tilknytning til NAV. I tillegg har en mottatt kroner fra fylkesmannen til opplæringstiltak i helsefagarbeiderfaget for voksne uten opplæringsrett med oppstart høsten Korrigert for dette har en samlet sett kroner til disposisjon til nye opplæringstiltak med oppstart høsten De samlede kostnader for foreslåtte opplæringstiltak høsten 2009 er kroner. For 2010 er de beregnede utgiftene anslått til kroner, og kroner for Den samlede oversikten viser at det er kr igjen i ubenyttede midler. Disse midler foreslås å kunne benytte til eventuelle veiledningstimer for enkelte av de voksne med opplæringsrett som mangler tilbud fra høsten av, eller kjøper av plass til voksen med rett som ønsker å gå på Vg2 IKT faget i Vest-Agder. Dersom noen av søkerne fra NAV slutter underveis, så opphører støtten for den enkelte til opplæring, og de resterende midler vil kunne dekke opp for dette Andre tiltak og tiltak som ikke igangsettes Det er 8 nye søkere med opplæringsrett, som ikke får tilbud om opplæring i Disse har følgende ønskede sluttkompetanser: IKT faget, industrirørlegger, fotograf, kontor- og administrasjonsfaget, salgsmedarbeider og kokk. Fire av disse har søkt etter frist. De fleste av disse vil trenge fellesfag og kan starte med dette høsten 09. De kan således vente med programfag til høsten Når det gjelder søkerne til industrirørlegger og fotograf vil ikke disse få opplæring før de evt på egen hånd har klart å skaffe seg læreplass. Det er usikkert om alle voksne som har søkt læreplass, og som har fått den nødvendige teoriopplæring i 2008/2009, vil få læreplass. Det er 30 voksne som har fått teoriopplæring dette skoleåret, og som har søkt læreplass for kommende skoleår. Av disse er det 9 som har søkt læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og 15 som har søkt læreplass i helsefag. Dersom noen ikke får læreplass må en komme tilbake til dette. Det igangsettes kurs innen helsearbeiderfag på kveldstid i Valle høsten Kurset skal gå på kveldstid over ett skoleår, og gir den nødvendige teori for å kunne ta fagbrev som praksiskandidater. Dette kurset blir fullt ut finansiert av kommuner i Setesdal og fylkesmannen. Kursarrangør er Setesdal vidaregåande skule, og disse midler ligger derfor på andre budsjetter. Fylkeskommunen finansierer realkompetansevurderingen og vurdering av praksis i faget. Kurset vil kunne ta 15 deltakere, og de fleste er ansatt i Valle kommune. Det er totalt 26 voksne som er blitt realkompetansevurdert i læreplanen Vg2 båtbyggerfaget. Dette er voksne fra båtbransjen som hovedsakelig er permitterte. Båtbransjen og NAV ønsker å kompetanseheve disse, med sikte på fagbrev i komposittbåtbyggerfaget. De realkompetansevurderte får denne våren opplæring på Blakstad videregående skole, og kurset er fullfinansiert av NAV.

6 NAV dekker utgifter til realkompetansevurdering av de voksne som de også dekker opplæring for. Dessuten dekker fylkesmannen realkompetansevurdering for 11 voksne uten rett innen helsefag. 4.4 Voksenopplæringsutvalgets behandling og uttalelse Voksenopplæringsutvalget behandlet saken i sitt møte og avgir slik uttalelse: Uttalelsen fremlegges i møtet. 5. KONKLUSJON Voksne som fyller 25 år i løpet av 2009, og som ikke tidligere har fullført videregående opplæring gis rett til slik opplæring. Fylkesrådmannen har vektlagt å gi opplæringstilbud som omfatter flest mulig søkere, og samtidig gir voksne som allerede har påbegynt et opplæringsløp mulighet til å fullføre dette. Dersom det blir ledige plasser på noen av de her foreslåtte opplæringstiltakene, kan disse også fylles opp med voksne uten opplæringsrett

7 Behandling i fylkesutvalget Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer