Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1"

Transkript

1 Emneplan for: Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Emnekode og emnenavn VEB6000 Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Engelsk emnenavn Child Welfare from a Minority Perspective, level 1 Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning Studiepoeng 10 Semester Vår Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Norsk Vedtatt opprettet av HIOA v/rektor Sist godkjent av studieutvalget ved SAM juli Innledning Gjennom studiet skal studentene oppnå økt kompetanse i sosialfaglig og barnevernsfaglig arbeid med etniske minoriteter bosatt i Norge. Emnet skal bidra til å styrke studentenes ferdigheter i arbeid med voksne, barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Studentene skal opparbeide seg evner til å reflektere over forholdet mellom sosial- og barnevernsarbeidere og minoritetsfamilier. Videre skal de tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som stimulerer til økt toleranse, forståelse for og kunnskap om etniske minoriteters situasjon i majoritetssamfunnet og for hvordan ens egen kultur påvirker samhandling. Det legges vekt på å bygge videre på kunnskaper og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere sosialfaglig utdanning og praksis. Målgruppe Emnet retter seg mot ansatte i barnevernstjenesten, NAV, helse- og sosialsektoren, og frivillige organisasjoner. 3. års bachelorstudenter kan ta emnet som fordypningsemne. Opptakskrav Søkere må ha generell studiekompetanse, eller realkompetanse. For opptak og rangering vises det til forskrift om opptak ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 1

2 Læringsutbytte Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om: majoritets - minoritetsrelasjoner i historisk, samfunnsmessig og politisk perspektiv produksjon av kunnskap ideologi, makt og marginaliseringsprosesser språk og kommunikasjon antirasistisk sosialt arbeid identitet, kultur og samhandling deltakelse og inkludering i majoritetssamfunnet integrasjonsstrategier familievold arbeid med enslige mindreårige flyktninger minoritetsetniske gruppers levekår Ferdigheter Studenten kan: analysere strukturelle og individuelle maktrelasjoner utøve en etisk og kultursensitiv tilnærming i sosialfaglig arbeid reflektere over hvordan ens egen kultur påvirker fortolkning og samhandling samhandle og kommunisere ved hjelp av tolk Generell kompetanse Studenten skal: ha opparbeidet forståelse for hvordan kulturelt mangfold og komplekse maktforhold har sammenheng med menneskers varierende behov og livsstil kunne analysere og vurdere hva som kan være spesielt og hva som kan være felles for sosialt arbeid med etniske minoriteter, sammenliknet med sosialt arbeid med majoritetsetniske personer. ha oppnådd kunnskaper som stimulerer til refleksjon over sosial- og barnevernsarbeidernes maktposisjoner både som representanter for offentlige myndigheter og som representer for en majoritetskultur. ha oppnådd kunnskaper om - og ferdigheter i innhenting og bruk av kilder (grunnleggende henvisnings- og sitatteknikk). 2

3 Arbeids og vurderingsformer Emnet er inndelt i to bolker à tre dager. Arbeidsformer vil være forelesninger, plenumsdiskusjoner, arbeid i grupper og egenrefleksjon. Arbeid med konkrete teoretiske og metodologiske problemstillinger knyttet til studentenes egne erfaringer hvor det gis anledning til å drøfte egne kasus. Arbeidskrav Med relativt få undervisningsdager er krav om tilstedeværelse begrunnet i prosessundervisning og viktigheten av å reflektere sammen. Emnet er nærværspliktig. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær utover 20 % må studentene levere inn alternativt arbeidskrav. Ved fravær utover 25 % mister studentene retten til å framstille seg for endelig vurdering/eksamen. Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som både er en del av emnets formål, og som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/ eller ta eksamen. I tillegg til nærværsplikt har emnet ett skriftlig arbeidskrav: Det er et skriftlig notat hvor studenten skal velge tema, problemstilling og begrunnelse for valg av oppgave. Dette skal leveres og godkjennes av emneansvarlig innen oppgitt frist. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, har studenten rett til å levere det på nytt èn gang. Alle arbeidskrav må oppfylles og gjennomføres innen angitte frister og være godkjent av emneansvarlig. Dersom dette ikke oppfylles, mister studenten retten til å framstille seg til eksamen. Vurdering og sensur Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene plikter å sette seg godt inn i gjeldende regler. Eksamen i emnet er en individuell skriftlig fordypningsoppgave. Studentene arbeider med oppgaven gjennom hele studiet. Besvarelsen skal være på 8-10 sider og følge institutt for sosialfags mal for oppgaveskriving. Eksamen skal normalt besvares på bokmål eller nynorsk. Studentene skal velge en problemstilling innenfor området barnevernsarbeid eller sosialt arbeid og etniske minoriteter. Problemstillingen må begrunnes. I oppgaven skal problemstillingen drøftes med bruk av pensum fra emnet og evt. annen teori i tillegg. Studenten kan også i arbeidet med oppgaven trekke inn egne erfaringer eller aktuell debatt fra media. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. lov om universiteter og høyskoler 3-9 (6). Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelsen. 3

4 Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen, som har lik utforming som ordinær. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av høstsemesteret. Studenten har rett til begrunnelse og rett til å klage på karakterfastsetting og/eller formelle feil ved eksamen, i samsvar med lov om universiteter og høyskoler 5-2 og 5-3. Pensum (mindre endringer kan forekomme) Marianne Skytte: Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid (2008) forutsettes kjent ved studiestart. ** foreligger i kompendium som kjøpes hos Akademika bokhandel, Pilestredet 35. **Andenæs, Agnes 2004: «Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? Fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet». Nordisk sosialt arbeid. Vol 24; (15s) **Bjørlo, Nina Karstensen 2014: «Æresrelatert vold» i Narud, Kjersti (red.): Vold mot kvinner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (23s). Eide, Ketil, Naushad Qureshi, Marianne Rugkåsa og Halvard Vike (red) 2009: Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal akademisk. (200s). **Engebrigtsen, Ada og Hilde Liden 2010; Å finne sin plass som minoritet Rombefolkningen i Norge i dag." I A. Bonnevie og B. Bolme Lund (red) Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Oslo: Tapir forlag, s (14s). **Fløtten, Tone og Hanne Kavli 2009: "Barnefattigdom og sosial deltakelse" i Fløtten (s ) i Tone (red). Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk. (25s) **Fylkesnes, Marte Knag og Marit Netland 2012: «God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet: saksbehandleres og foreldres erfaringer» i Norges barnevern nr Oslo: Universitetsforlaget. Hofman, Sanne 2011: Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien utfordringer og muligheter-. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS 2008 Rapport 2/2011 (34s). Lastes ned: Jareg, Kirsten og Zarin Pettersen 2006: Tolk og tolkebruker to sider av samme sak. Bergen: Fagbokforlaget (ca. 130s). 4

5 **Johansen, Sigrid Redse: 'Skal utlendingsloven gå foran barnevernloven? i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB), nr. 4, 2006 s (14s). **Kriz, Katrin & Skivenes, Marit 2010: Knowing Our Society and «Fighting Against Prejudices : How Child Welfare Workers in Norway and England perceive the Challenges of Minority Parents. British Journal of Social Work. 40, (18s). **Kriz, Katrin & Skivenes, Marit 2010: Lost in Translastion: How Child Welfare Workers in Norway and England Experience Language Difficulities when Working with Minority Ethnic Families. British Journal of Social Work. 40, (14s). **Liden, Hilde og Ada Engebrigtsen: "De norske rom og deres historie" i Bonnevie og B. Bolme Lund (red) Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Oslo: Tapir forlag, s (25s). **Liden Hilde og Ketil Eide 2012: «Mottak av enslige mindreårige asylsøkere» i Valenta, Marko og Berit Berg (red.) Asylsøker. I velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget s (20s). Lopez, Gro Saltnes 2007: Minoritetsperspektiver på norsk familievern. Klienters erfaringer fra møtet med familievernkontoret. NOVA rapport 9/07 Kap 3, 5 og 7 (65s). Lastes ned eller bestilles via **Loona, Sunil 2012: «Er ikke minoritetsforeldre gode nok foreldre?! I Speilvendt. Tidsskrift for psykologistudenter nr. 2/2012. (6s). **Myhrer, Hilde og Elin Stenerud 2011: «Enslige mindreårige flyktninger i komunene. Faglige perspektiv på bosettingsarbeidet». I tidsskriftet Norges Barnevern nr (9s). **Montigny Gerald. AJ 2013: The essentialism of whiteness: Abandoning empirical engagement Journal of Social Work 2013:13 (13s). **Qureshi, Naushad Ali 1997: "Antirasistisk perspektiv på sosialt arbeid i Embla nr. 2 s (10s). ** Qureshi, Naushad Ali & Fauske, Halvor 2010: Barnevernsfaglig arbeid med minoritetsetniske familier. I Kaya, Mehmed S., Høgmo, Asle og Fauske, Halvor (red.) Integrasjon og mangfold utfordringer for sosialarbeideren. Cappelen Akademisk (30s) **Rogstad, Jon og Arnfinn Haagensen Midtbøen 2010: «Den utdannede, den etterlatte og den drepte: Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering» i Sosiologisk tidsskrift, vol 18, 31-52) 20s). **Sandberg, Kirsten: «Asylsøkende barns rettigheter» i Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørhold to Kirsten Sandberg (red.) Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (25s) 5

6 Salole, Lill 2013: Krysskulturelle barn og unge. Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser. Oslo: Gyldendal akademisk. (200s) **Stang Elisabeth Gording 2011: «Juss og praksis i behandlingen av mindreårige asylsøkere» i Materialisten nr. 3-4/2011 (22s). Sôderstrôm, Sylvia 2012: «kultursensitiv kommunikasjon» i Berg, Berit (red.) Innvandring og funksjonshemming. Oslo: Universitetsforlaget. (19s). **Tireli, Üzeyir 2003: Forestillinger om muslimsk børneoppdragelse i Paulsen, Lise Galal og Inge Liengaard (red): At være muslim i Danmark. København: Forlaget Anis (16s). **Williams, Charlotte and Haluk Soydan 2005: When and How Does Ethnicity Matter? A Cross- National Study of Social Work Responses to Ethnicity in Child Protection Cases in I British Journal of Social Work 35, (17s). **Østby, Lene 2008: Rasisme eller kultur? Perspektiver i utdanningen av sosialarbeidere i Norge og England. Fontene Forskning 1, (14s). **Østby, Lene 2011: «Sånn er de» - om kategorisering og samhandling med etniske minoriteter. I Berg, Berit og Torunn Ask (red.): Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget, s (15s). 6

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6. Programplan for Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment 30 studiepoeng/ects Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 8. juni 2011. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.15

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Journalistikk på nettet

Journalistikk på nettet SAK NR XX/12 Journalistikk på nettet Journalism, Distance Learning Årsstudium, 60 studiepoeng Bachelornivå Deltids-/fulltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Møter mellom innvandrere og barnevernet

Møter mellom innvandrere og barnevernet Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Møter mellom innvandrere og barnevernet Kunnskapsstatus Mangfold og inkludering NTNU Samfunnsforskning Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim

Detaljer

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn Naushad Ali Qureshi Sosionom, cand.polit., Førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer E-post: naushad.qureshi@hil.no Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn I denne artikkelen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) 16.12.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, 2010-2011 (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Status: Anbefalt av avdelingsstyret ved ØKS 14.05.03, revidert etter høring m.v. 16. juli 2003 Innledning... 2... 2 Hovedtrekk i studieplanen... 2 Hva studiet

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret 2011-2012

Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret 2011-2012 Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret 2011-2012 Studieplanen er godkjent av KUF 09.12.86 og siste revisjon er godkjent etter vedtak i avdelingens studieutvalg 07.04.11.

Detaljer