sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge"

Transkript

1 sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009

2 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

3 RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge Prosjektleder Sofie Normann Forfatter Sofie Normann Oppdragsgiver RBUP Nord Elektronisk arkivkode --- Antall sider 55 ISBN Dato Sammendrag Rapporten er skrevet på oppdrag fra RBUP Nord, og har som målsetting å belyse hva som er sosionomer og barnevernpedagogers kompetanse i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse, og hva som er viktige kompetanseområder i en sosialfaglig spesialistutdanning. Om RBUP Nord Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord) er et av fire regionale kompetansesentre, og har som oppgave å utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap om barn og unges psykiske helse. Senteret er tilknyttet Universitetet i Tromsø, og organisert under institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet. Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 3

4 Forord RBUP Nord arbeider for å kunne tilby utdanninger og kompetansehevende tiltak med høy faglig kvalitet i tråd med oppdragsgivers føringer og fagfeltets behov for kunnskap og kompetanse. Som ett ledd i dette har klinisk sosionom Sofie Normann utarbeidet en rapport som beskriver hvilke sosialfaglig kompetansebehov spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse har. Rapporten er et viktig grunnlagsdokument i fagutviklingen av RBUP Nords videreutdanning i sosialt arbeid, som også inngår som et fordypningsemne i Erfaringsbasert master i barn og unges psykiske helse. Utdanningen er et av flere element som til sammen kvalifiserer sosionomer og barnevernspedagoger til å arbeide innenfor psykisk helsevern. RBUP Nord vil med dette takke Sofie Normann for arbeidet hun har utført. Hanne Berg Lorentsen undervisningsleder 4 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

5 I januar 2007 fikk jeg i oppdrag å belyse hva som er sosionomer og barnevernpedagogers kompetanse i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse, og hva som er viktige kompetanseområder i en sosialfaglig spesialistutdanning. Jeg vil takke min oppdragsiver Regionsenter for barn og unges psykiske helse Nord, for å ha fått anledning til å fordype meg i disse temaene. Prosjektet har gitt meg mulighet til å dele tanker, stille spørsmål og diskutere med kliniske sosionomer og barnevernpedagoger, med studenter ved masterens sosialfaglige fordypning og deres veiledere. Samtalene har bidratt med viktige spørsmål, tilbakemeldinger og kunnskap. Intervjuene jeg har hatt med noen utvalgte ledere i dette fagfeltet har også gitt interessante innspill og perspektiv på sosialfaglig kompetanse. Diskusjonene med Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleieres (FO) faggruppe for sosionomer i barn og unges psykiske helse, har vært nyttige i arbeidet. En særlig takk til klinikere og lærere i Tromsø, Bodø og Oslo som med stort engasjement har deltatt i flere gruppesamtaler med meg om dette temaet. Deres bidrag har vært til stor inspirasjon og nytte for å komme videre i å tydeliggjøre sosialfaglig kompetanse og hvilke rammer som virker inn på kompetanseutviklingen. Sist - men ikke minst - skal Amy Holtan, Laila Aamodt, Toril Jensen og Hanne Berg Lorentsen ha stor takk for deres engasjement i forhold til prosjektet og for verdifulle tilbakemeldinger i skriveprosessen. Bodø Sofie Normann Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 5

6 sammendrag Rapporten er skrevet på oppdrag fra RBUP Nord, og har som målsetting å belyse hva som er sosionomer og barnevernpedagogers kompetanse i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse, og hva som er viktige kompetanseområder i en sosialfaglig spesialistutdanning. For å søke kunnskap om dette spørsmålet inviterte jeg kliniske sosionomer til deltakelse i gruppesamtaler. I tillegg har jeg snakket med veiledere og studenter ved fordypning sosialt arbeid, master i barn og unges psykiske helse, , ved praksisbesøk og veiledersamling. Studentene hadde grunnutdanning som sosionom, barnevernpedagog, vernepleier og sykepleier. Veiledergruppen besto av ulike yrkesgrupper, flere hadde også lederstillinger i psykisk helsevern for barn og unge. Også andre sentrale fagpersoner i fagfeltet har blitt intervjuet om temaet, blant annet Fos arbeidsutvalg for sosionomer i psykisk helsevern for barn og unge. Andre kilder til å belyse spørsmålet har vært sentrale politske dokument om kompetanseutvikling i barn og unges psykiske helse. Med utgangspunkt i samtalene, politiske føringer og sosialfaglig litteratur har jeg fokusert på sosialt arbeid i psykisk helsevern for barn og unge. Jeg har også reflektert over vilkårene for utøvelse av faget, og for utvikling av den sosialfaglige kunnskapen i dette fagfeltet. I følge politiske føringer skal ansatte i psykisk helsevern ha et bredt faglig perspektiv der barns livssituasjon ansees som et viktig område å fokusere på. Til tross for dette står sosialt arbeid i fare for å bli definert som en smalsporet yrkesutøvelse i fagfeltet. Dette forholdet fordrer en tydeliggjøring og bevisstgjøring av faget i en klinisk spesialisering/ videreutdanning. Utdanningen må bygge på sosialt arbeids grunnlagstenking og ha fokus på å utvikle en klinisk kompetanse der det fokuseres på barns livssituasjon og deres vilkår for utvikling av god psykisk helse. Utgangspunktet for forståelse av problemutvikling og endringsarbeid må være knyttet til både livsvilkår, relasjon og kommunikasjon. En utvikling av klinisk sosialfaglig kompetanse kan best gis i en utdanning som gir et bredt tilfang av kunnskap ved at aktuell teori og forskningsresultater knyttes til den enkeltes erfaring og slik sett gir mulighet til å utvikle et godt faglig skjønn. Utdanningen må også legge til rette for utvikling av ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med barn, unge og familier. Endringsarbeid stiller store krav til egne holdninger og verdier. En sosialfaglig spesialistutdanning må fremme deltakernes evne til kritisk selvrefleksjon, til å forstå egne og andres reaksjoner, for dermed å kunne handle til barnets beste. 6 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

7 innhold Forord... 3 Sammendrag Innledning Metodiske refleksjoner Kompetanse og kompetanseutvikling i fagfeltet barn og unges psykiske helse 11 Politiske målsettinger for kompetanseutvikling Kompetansebegrepet Sosialt arbeid i et kunnskapsteoretisk perspektiv Sosialt arbeids verdier og menneskesyn Endringsprosesser i et sosialfaglig perspektiv Sosialt arbeid i et maktperspektiv Hun ønsket seg en psykolog og alt hun fikk var en klinisk sosionom Å kunne sette ord på egen kunnskap Faglige og politiske føringers innvirkning på praksis og kunnskapsutvikling Sosialarbeidernes beskrivelser av faglige utfordringer og kompetansebehov Sosialarbeidernes syn på hva som er viktig kompetanse i arbeid med barn og unges psykiske helse Hvordan kan vi utvikle vår kompetanse? Å lære av erfaring Veiledningens betydning i kunnskapsutvikling Å lære gjennom å skrive Oppsummering Litteraturliste FOs rammeplan for klinisk videreutdanning innen sosialt arbeid i bup: 50 Vedlegg: Målsetning Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 7

8 1. innledning Fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge har vært i sterk vekst og endring de senere år. Fra et fåtall stillinger ved oppstart av de første poliklinikkene er det i dag et høyt antall ansatte i ulike tiltak. Som følge av sosialpolitiske målsettinger, senest formulert i opptrappingsplan for psykisk helse, er både helseforetak og kommuner tilført ressurser for å ruste opp fagfeltet både i forhold til årsverk og kompetanse. I følge opptrappingsplanen har det vært et mål å øke tilgjengeligheten, produktiviteten og kompetansen i det psykiske helsevernet. Blant annet har det vært et mål å øke dekningsgraden på tjenestene. Med dekningsgrad menes hvor mange prosent av barn og unge som mottar tilbud om behandling. Målet har vært å oppnå 5 prosent dekning innen planperiodens slutt i I 2004 mottok 5,6 prosent av barn og unge under 18 år i Helse Nord tilbud fra psykisk helsevern.. I 2006 var tallet økt til 6,0 prosent, mens det totalt for landet var 4,3. I følge sektorrapport fra SINTEF (2006) har Helse Nord RHF høyest prosentvis dekning av personell i psykisk helsevern for barn og unge sammenlignet med andre foretak i landet. Det gjelder også antall ansatte sosionomer. I følge Statistisk sentralbyrå har det de siste årene vært lavest prosentvis vekst i antall årsverk for sosionomer sammenlignet med de andre yrkesgruppene i fagfeltet. Fra 2000 til 2007 var veksten på 13,8% for sosionomer, mens den gjennomsnittlige økningen i årsverk var på 32,4%. Tor Fjellstad peker på at dette er en tendens som også har funnet sted i en del andre europeiske land (2007). Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP) har som oppdrag å bidra til fagutvikling gjennom forskning og kompetanseutvikling. Spesielt har RBUP hatt ansvar for at ansatte i spesialisthelsetjenesten gis tilbud om kliniske videreutdanninger. I senere år har oppdraget også omfattet et ansvar for fagutviklingstilbud til ansatte i førstelinjetjenesten i tråd med utbygging av psykisk helsevern i kommunene. Det er et fagfelt i endring, og det har ført til at det også stilles nye forventninger til de kliniske utdanningene. Viktige spørsmål framover blir blant annet hvem er målgruppen for utdanningene? Og hva slags kompetanse er det vi trenger i fagfeltet? Hvilken form skal utdanningen ha? Hva bør innholdet være? Enkelte av disse spørsmålene vil bli berørt i denne rapporten, men noen krever en større diskusjon der et bredt spekter av fagutøvere blir involvert. Mitt anliggende her er først og fremst å fokusere på den sosialfaglige kompetansen slik den framtrer i psykisk helsevern for barn og unge, i betydning spesialisthelsetjenesten. Jeg har lagt vekt på å innhente ulike perspektiv på denne kompetansen, men rapporten vil også være preget av mine erfaringer fra utdanning og klinisk virksomhet. Fra 2003 har jeg periodevis vært innleid som lærer ved den sosialfaglige kliniske utdanningen ved RBUP, Nord. Jeg har 8 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

9 også deltatt i planlegging av fordypningen sosialt arbeid som er del av erfaringsbasert master i barn og unges psykiske helse. Som min oppdragsgiver har jeg vært opptatt av hvordan vi kan gi utdanningen et innhold og form som bidrar til faglig innsikt og som er i samsvar med fagutøvernes og fagfeltets behov. Etter mange års yrkesutøvelse som klinisk sosionom er jeg også opptatt av å kunne tydeliggjøre den sosialfaglige kompetansen i dette fagfeltet som har en sterk psykologisk og medisinsk dominans. Og ikke minst er jeg opptatt av hvordan utdanningen kan bidra til at sosialarbeidere utvikler en kompetanse som er til beste for brukerne. Rapporten vil omhandle hva som kjennetegner sosialfaglig kunnskap i psykisk helsevern for barn og unge med bakgrunn i sosialarbeideres framstilling og refleksjoner og teori. Jeg vil beskrive hva de vektlegger som betydningsfullt for kompetanseutvikling, og hvilke kunnskapsområder de er opptatt av skal ivaretas i utdanningen. I teksten vil utdrag fra deres uttalelser og fortellinger bli gjengitt. Jeg har valgt å omformulere det muntlige språket til et skriftspråk der gjentakelser er utelatt og de fleste dialektiske uttrykksmåter er erstattet med bokmål. Men sosialarbeidernes ord og begreper er beholdt uendret. Utdragene er hentet fra samtaler, og inngår dermed i en større sammenheng. I teksten har jeg lagt vekt på å tydeliggjøre i hva slags sammenheng de ble ytret for å best mulig ivareta meningsinnholdet slik jeg oppfattet det ble formidlet i samtalene. Til deres fortellinger og utsagn har jeg knyttet refleksjoner og teoretiske perspektiv. Noen av refleksjonene delte vi når vi snakket sammen, mens andre har kommet tydeligere fram når jeg i ettertid har lest notater og hørt på lydopptak fra samtalene. Mange betydningsfulle tema ble berørt, og til dels henger temaene sammen og kan være vanskelig å skille fra hverandre. Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 9

10 2. metodiske refleksjoner I prosjektet har jeg vært opptatt av å få fram de kliniske sosialarbeidernes kunnskap gjennom deres egne beskrivelser og fortellinger fra praksis. Jeg har valgt å samtale med /intervjue yrkesutøvere for å få fram deres syn på egen kunnskap. Gjennom fortellingene fra praksis og diskusjonene vi har hatt har det vært mulig å løfte fram den enkeltes erfaringer fra dagliglivets praksis. Erfaringene har bidratt til å synliggjøre deres verdier og holdninger, og deres syn på egen kunnskap i forhold til oppgavene de skal utføre. Fortellinger preges av tid, av nåtid og fortid. Andres fortellinger inspirerer gjerne til å komme fram med egne fortellinger, og det gir mulighet til å se hva som er felles kompetanse og hva som er forskjellig. Men denne metoden har også sine begrensninger i forhold til at det handler om å beskrive en kunnskap som til dels kan være vanskelig å sette ord på. Sosialt arbeid er et praktisk fag. Med bakgrunn i at praktisk kunnskap først og fremst kommer til uttrykk i handling, ville deltakende observasjon i kombinasjon med samtaler gitt en annen mulighet til å synliggjøre sosialarbeidernes kunnskap og hvilke rammer og betingelser som virker inn på utvikling av forståelse og handlingsvalg. Men tida og ressursene jeg har hatt til rådighet, har ikke gjort det mulig. For videre utforsking av temaet vil det være viktig å vurdere slike metoder for å kunne gi en større forståelse av sosialfaglig kunnskapsutvikling i praksis. I samtalene jeg har hatt med sosialarbeiderne har jeg ønsket å få fram deres perspektiv på hva som er sentral kunnskap i dette fagfeltet og hvordan kunnskap best kan utvikles. Som utgangspunkt for samtalene har jeg stilt følgende spørsmål: Hvilke utfordringer eller problemstillinger opplever dere i møte med barn, unge og deres familier/nettverk? Hvilke kompetansebehov innebærer disse utfordringene? I forhold til sosialfaglig kunnskapsutvikling hva er viktige bestanddeler i en klinisk videreutdanning? Min faglige bakgrunn har utvilsomt preget mine spørsmål og min deltakelse i samtalene om kompetanse. Selv om jeg har bestrebet meg på å stille spørsmål med det som kan antas for gitt i et kollegium, er det sannsynlig at en intervjuer som ikke kjente fagfeltet ville stilt andre spørsmål eller stoppet ved andre utsagn. Kjennskapet til fagfeltet anser jeg allikevel å være en styrke i forhold til å være inneforstått med hva det innebærer å være sosialarbeider i dette fagfeltet. Det gir også kunnskap om sentrale problemstillinger 10 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

11 og utfordringer som er viktig å belyse i forhold til sosialfaglig kompetanseutvikling. Det har vært til god hjelp for meg å ha lydopptak av flere av gruppesamtalene, det har gitt meg en mulighet til å høre hva den enkelte har fortalt uten at mine erfaringer i for stor grad har lagt seg som et fortolkingsfilter over det som har blitt sagt. Mine erfaringer vil allikevel prege innholdet ut fra valgene som er gjort i forhold til hva som blir gitt oppmerksomhet og hva som får mindre plass i rapporten. Det er flere måter jeg kunne valgt å søke svar på spørsmålene, for eksempel hva slags kompetanse mener brukerne det er behov for, og hva tenker våre samarbeidsparter om dette. Det fins imidlertid andre forskningsprosjekt som har fokusert på hva klientene legger vekt på som viktig i møte med behandlere. Flere undersøkelser viser til betydningen av at klientene kjenner seg forstått og anerkjent av behandleren. De viser også til betydningen relasjonen har for endringsprosessene. Se Uggerhøj (1995), Bernler, Johnsson og Skårner (1993), Topor (2001) og Aamodt (1997). Andre undersøkelser (Hubble, Duncan & Miller 1999) viser hvor viktig det er at klientene kan bidra aktivt i sin egen behandling, og at deres tilbakemelding til terapeuten blir tatt på alvor. Klientenes mulighet til å kunne påvirke og være en reell samarbeidspart har stor betydning for behandlingsresultatet og kvaliteten på behandlingen. Hvilke forventninger samarbeidsparter har til de sosialfaglig ansattes kompetanse vil heller ikke bli berørt her, men ville kunne være interessant å belyse ved en senere anledning, spesielt ut fra at sosialarbeiderne jeg har snakket med har et utstrakt samarbeid med familie og nettverk. Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 11

12 3. Kompetanse og kompetanseutvikling i fagfeltet barn og unges psykiske helse Psykisk helse for barn og unge er et relativt ungt fagfelt, de første poliklinikkene i Nord- Norge ble etablert på midten av 1970-årene. Tradisjonelt har den tverrfaglige kompetansen blitt vektlagt. Forskrift av 13. januar 1991 gir nærmere retningslinjer for drift av barneog ungdomspsykiatriske poliklinikker. Ifølge forskriften skal poliklinikkene stå for undersøkelser, gi råd og behandling når det gjelder barn og ungdom og deres familier der det foreligger psykiske lidelser eller problemer. Rådgivning kan også omfatte personer i pasientens sosiale miljø. Poliklinikken bør også, i samarbeid med andre instanser, ta del i forebyggende arbeid i sitt område. Det kreves at poliklinikkene skal ha minimum 4 fagstillinger, følgende faggrupper skal være representert: - lege som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri - psykolog som er spesialist i klinisk psykologi - sosionom med klinisk videreutdanning - pedagog med klinisk videreutdanning. I de senere år har også andre yrkesgrupper blitt tilsatt, men fortsatt synes det å være de fire yrkesgruppene som utgjør kjernen av ansatte. Historisk sett har fagfeltet barn og unges psykiske helse selv hatt ansvar for å gjøre sine ansatte kompetente til å utføre de til enhver tid definerte oppgaver som innegår i virksomheten. Klinisk utdanning for sosionomer hadde sin oppstart ved Nic Waals Institutt i Som retningslinjene viser har det vært et krav fra statlige myndigheter at faglig ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien skulle være utdannet kliniske spesialister. Etter hvert har utdanningen for kliniske sosionomer blitt mer formalisert. Den første rammeplanen ble utarbeidet i , og har siden 1990 vært grunnlag for Norsk sosionomforbunds og siden Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleieres (FO) godkjenning av kliniske sosionomer i barne- og ungdomspsykiatri. FO har utarbeidet kvalifiseringskrav til godkjenning som klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, og godkjent rammeplan for utdanningen (se vedlegg). Denne rammeplanen har vært et viktig grunnlagsdokument og utgangspunkt for studieplanene når undervisningsoppgavene etter hvert er blitt overført til Regionsentrene for barn og unges psykiske helse. RBUP Nord var det første senter som ga tilbud om en vekttalls/ studiepoengsbasert utdanning, først som 20 vekttall deltidsstudium over 3 år, , 12 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

13 deretter som Erfaringsbasert master i barn og unges psykiske helse fra Utdanningen har også vært åpen for barnevernpedagoger og andre med sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. RBUP Midt har fra høsten 2007 gitt et tilsvarende tilbud om klinisk videreutdanning/master. Hva som har hatt fokus i kompetanseoppbygging i dette fagfeltet har variert ut fra faglige strømninger og hva sentrale politiske myndigheter har satt på dagsorden. Det synes også som om poliklinikkene har blitt preget av sentrale ledere og fagutøveres sitt faglige ståsted, lokale forhold og rammebetingelser. Mens det for eksempel ved enkelte BUPer har vært en sterk vektlegging av tverrfaglige team der det enkelte teammedlem har hatt avgrensede spesialiserte oppgaver, har det andre steder vært praksis at behandlerne i større grad har vært generalister. Likeledes kan man finne store variasjoner i forhold til hvorvidt man som BUP arbeider sammen med 1.linjetjenste eller har en klarere spesialistprofil. Ulike modeller og rammebetingelser har ført til at sosionomer og barnevernpedagoger til en viss grad har utviklet sin kompetanse forskjellig. Det er lite publisert faglitteratur som beskriver kliniske sosionomer og barnevernpedagogers kompetanse, men noen viktige bidrag må her nevnes. I 1997 ble boka Foreldrene barnets nærmeste hjelpere og barne og ungdomspsykiatriens viktigste samarbeidspartnere utgitt i skriftserien fra Nic Waals Institutt, red. Solvor Hognestad Halleraker og Ellen Marie Uchermann. Bokas bidragsytere gir gode beskrivelser og refleksjoner over utfordringer, problemstillinger og sosialfaglig kompetanse. Tor Fjellstad har i artikkelen Bruk sosionomkompetansen (1999) fokusert på kompetansen sosionomer har og hva de bør bidra med i barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker. I sin masteroppgave drøfter han sosionomers profesjonelle rolle i psykiske helsevern for barn og unge (2007). Anne Fjell og Marianne Mohr (2001) har redigert boka Foreldrearbeid i praksis. Samarbeid og behandling. Disse faglige tekstene viser at det er ulike forståelser og metoder innen sosialt arbeid som i andre fagdisipliner. Andre viktige bidrag har Britt Jørgensen, Ingerid Aamodt og Laila Aamodt (2002) gitt i artikkel som fokuserer på hvordan levekår virker inn på barn og unges psykiske helse. Laila Aamodts bøker Den gode relasjonen støtte, omsorg eller anerkjennelse fra 1997 og Familien mellom mange hjelpere fra 2005 har tilført dette fagfeltet betydningsfull kunnskap. Andre artikler og bøker har også bidratt til kunnskapsutvikling i arbeidet med barn og unges psykiske helse selv om de ikke har Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 13

14 omhandlet sosialt arbeid eksplisitt. Også produksjonen av artikler og bøker om sosialt arbeid generelt og fra andre fagfelt har vært viktige for utviklingen av sosialt arbeid i arbeidet med barn og unges psykiske helse. Fordypningsoppgavene som har inngått som et av kravene til godkjenning som klinisk sosionom har beskrevet aktuell kunnskap knyttet til dette praksisfeltet. Dessverre er få av disse oppgavene bearbeidet og publisert. En relativt beskjeden kunnskapsproduksjon i form av forskning og faglitteratur har sannsynligvis også innvirkning på sosialarbeiders språk og begreper når egen kunnskap skal beskrives. I mangel av egne begreper, blir det da psykiatriens fagspråk sosialarbeidere formidler sin kunnskap gjennom? Og er det et språk som inneholder begreper som er egnet til å formidle den sosialfaglige kompetansen i dette fagfeltet? Hvilken betydning får dette for sosialarbeidernes identitet og fagutvikling? Dette er spørsmål som jeg vil komme tilbake til. Politiske målsettinger for kompetanseutvikling På leting i politiske dokument er det først og fremst Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse, Sammen om psykisk helse (2003), og utredning om kompetansebehov i psykisk helsevern (Statens helsetilsyns utredningsserie ), som gir beskrivelser av hvilken kunnskap som ansees som viktig. I utredningen fra 2001 drøftes innholdet i begrepet og ulike satsingsområder. Det legges vekt på teoretisk kunnskap, relasjonell kunnskap og klinisk skjønn. Også ferdigheter, i betydning av hvordan behandlerne evner å omsette kunnskapen i praksis, og kunnskap om hvilke behandlingsmetoder som er virksomme blir ansett som viktige deler av kompetansen. Å ha en selvstendig og kritisk holdning til faget, innsikt i grensene for egen kunnskap og kritisk refleksjon over etiske valg blir framhevet som betydningsfullt. Utredningen drøfter også fagspesifikk, tverrfaglig og felles basiskompetanse. Som fagspesifikk kompetanse defineres kompetanse som bare innehas av en faggruppe, eller arbeidet med pasienten foretas av en fagperson. Det gis ikke nærmere beskrivelser av hva som regnes som fagspesifikk kunnskap for den enkelte faggruppe. Den individuelle kompetanse beskrives som personlig egnethet, generell basiskompetanse, relasjonell kompetanse og samarbeidskompetanse. 14 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

15 Når det gjelder psykisk helsevern for barn og unge legges det vekt på 1 Kompetanse om normalutvikling og skjevutvikling 2 Kompetanse i kommunikasjon 3 Kompetanse i utredning og diagnostikk 4 Kompetanse i behandling 5 Behandlingskompetanse i fht. spesifiserte pasientgrupper. En slik liste over spesiell kompetanse vil slik utredningen beskriver det ikke være fullstendig eller endelig på grunn av endringer over tid, geografiske forskjeller i organisering og populasjon osv. I regjeringens Strategiplan legges det vekt på mange av de samme kompetanseområdene. 1 Forskning og utdanning må ta utgangspunkt i barn og unges behov og favne bredden i barn og unges liv. 2 Helsefremmende og forebyggende forskning må økes, spesielt forskning som kan identifisere beskyttelsesfaktorer. Denne kunnskapen må inn i relevante utdanninger. 3 Kunnskap om normalutvikling. 4 Ressurs og mestringsorientert forskning må stimuleres samtidig med at forskning og kompetanseutvikling om spesielle grupper og sykdommer må videreutvikles. 5 Innsikt i utfordringene med å vokse opp mellom flere kulturer. 6 Brukerperspektivet styrke en kultur i tjenesteapparatet som fremmer en holdning med respekt for barn, unges og familiers opplevelse og kompetanse skal legges til grunn for tiltak på individ og systemnivå. Denne holdningen skal gjennomsyre helse- og sosialutdannelse på alle nivåer. 7 Utvikle samarbeidskompetanse. Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 15

16 I følge Strategiplanen er det særlig fire kompetanseområder som det er viktig å legge vekt på fremover for å få til et helhetlig og kvalitativt bedre arbeid rettet mot barn og unge: 1 Psykososial kompetanse 2 Samarbeidskompetanse (samarbeide på tvers av fagdisipliner og tjenester) 3 Kompetanse om brukermedvirkning og medvirkningsprosesser for barn, unge og pårørende 4 Kompetanse om beskyttelsesfaktorer (resilienceforskning), bedringsprosesser og mestringsfremmende faktorer. Begge dokumentene framhever betydningen av å ha samarbeidskompetanse og kunne inngå i relasjon til klientene. I strategiplanen synes det å være et større fokus på forebygging, mestring og utvikling av breddeforståelse av barn og unges liv enn i kompetanseutredningen. Om dette er en fagpolitisk endring eller mer et utslag av at strategiplanen i utgangspunktet har et bredere fokus enn bare kompetanseutvikling, er vanskelig for meg å si noe om. Tar vi utgangspunkt i Strategiplanen vil konsekvensene for den kliniske utdanningen for sosialarbeiderne være at kompetanse som fremmer mestring og medvirkning, samarbeid og samhandling med barn og unge, familier og nettverk vektlegges. Slik jeg ser det er dette i stor grad i samsvar med sosialarbeideres faglige perspektiv og verdier slik de blant annet kommer til uttrykk i yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. I grunnlagsdokumentets innledning heter det blant annet; Yrkesutøvelsen til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Yrkesutøverne fremmer likeverd og respekt, møter menneskers behov og bidrar til at de får brukt sine ressurser. Arbeidet skal ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle. Gjennom brukermedvirkning skal yrkesgruppene bidra til å styrke den enkeltes mestring og kontroll over eget liv. I arbeidet skal det legges til grunn et helhetlig syn på mennesket, og på hvordan individ og samfunn påvirker hverandre. Yrkesutøveren skal bidra til at ulike deler av hjelpeapparatet samarbeider om å gi brukeren/klienten et helhetlig hjelpetilbud. 16 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

17 Også myndiggjøring er et viktig prinsipp; Myndiggjøring innebærer at bruker/klient får hjelp til å mobilisere og ta i bruk egne ressurser, slik at de opplever mestring og har innflytelse og styring over eget liv. Sentrale begreper er verdighet og respekt. Relasjonen mellom yrkesutøver og klient vektlegges. Tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet legges til grunn for etablering av en etisk og faglig basert relasjon mellom brukeren/klienten og yrkesutøveren. I rammeplanen for den kliniske utdanningen heter det at spesialiseringen skal gi sosialarbeidere økte kunnskaper om barne- og ungdomspsykiatriske problemområder, diagnoser og psykiske lidelser hos voksne med relevans for foreldrefunksjon økt forståelse for sammenhengen mellom psykiske lidelser og sosiale, samfunnsmessige og kulturelle forhold kunnskap om terapeutiske metoder utvikling av terapeutiske ferdigheter og holdninger Rammeplanen inneholder mye av samme faglige tenking som Strategiplanen formidler. Men det synes som om rammeplanen i større grad forholder seg til psykiatrifeltet slik den kliniske utdanningen tradisjonelt har gjort. Dermed er den også slik jeg ser det i stor grad tilpasset psykiatriens språk og begreper. Det legges vekt på kunnskap innen utredning og behandling, og mindre fokus på kompetanse som omhandler mestring, samarbeid og forebygging. Her må bemerkes at FO nylig har oppnevnt et utvalg som har i oppdrag å utarbeide et forslag til revidering av rammeplanen. Kompetansebegrepet Innholdet i kompetanse slik det legges fram i de nevnte utredningene synes i stor grad å være sammenfallende med Greta Marie Skaus redegjørelse for begrepet i boka Gode fagfolk vokser (1998). Hun viser til begrepets betydning på to områder; at noen i kraft av sin stilling har rett eller myndighet til å gjøre noe, og at noen innehar nødvendige kvalifikasjoner til å fylle en stilling, ivareta bestemte oppgaver eller uttale seg om et spørsmål. Rapport 1 : 2009 RBUP Nord 17

18 I denne sammenheng vil det hovedsakelig handle om den siste betydningen av begrepet; å inneha nødvendige kvalifikasjoner til å fylle en stilling. Skau med flere deler kompetansebegrepet inn i følgende tre aspekt: Teoretisk kunnskap Yrkesspesifikke ferdigheter Personlig kompetanse Som teoretisk kunnskap regnes faktakunnskap og allmenn forskningsbasert viten, kunnskap som direkte berører fag, og som er relevant for utøvelsen av faget. Teori er et ord av gresk opprinnelse, og betyr å se på, granske. Teorier kan beskrives som måter å betrakte virkeligheten på, og representerer en formalisering av kunnskap. Formalisering betyr å bringe i faste former, det kan være å formalisere en praksis, en fremgangsmåte, eller beskrive formelt en regel. De yrkesspesifikke ferdighetene omfatter de praktiske ferdigheter vi gjør nytte av i utøvelsen av yrket. Det kan være hvordan vi kommuniserer med mennesker vi møter, hvordan vi samarbeider, formulerer oss skriftlig og muntlig, redegjør for en sak etc. Disse ferdighetene tilegner vi oss hovedsakelig gjennom praktisk erfaring, og i liten grad gjennom teori, og de kan til dels være vanskelig å sette ord på. Ordet praksis er også av gresk opprinnelse, og betyr å handle, utøve, noe man gjør. Det siste aspektet - den personlige kompetansen - handler om hvem vi er som person, hvordan vi vurderer oss sjøl, og forholder oss til andre i et samspill. Våre verdier og holdninger, vårt menneskesyn inngår i den personlige kompetansen. Det samme gjelder engasjementet, innlevelsesevnen og sensitiviteten vi har for andre mennesker. Den personlige kompetansen kan ikke sies å være yrkesspesifikk, men kommer til uttrykk i vår måte å utøve yrket på. Denne kompetansen er vanskeligst å beskrive og forklare, den handler om hvem vi er i møtet med den andre, og vil være avgjørende for hvordan den teoretiske kunnskapen og de yrkesspesifikke ferdighetene vi har tilegnet oss er integrert i vår personlighet. Denne tredelingen i kunnskapsbegrepet finner vi tilbake i gresk filosofi. Aristoteles ( f.kr.) inndelte kunnskap i tre aspekt; episteme, den naturvitenskapelige kunnskap - techne, håndverksmessig dyktighet og phronesis, den praktiske klokskapen i handlingene. Den praktiske klokskapen er vår evne til å handle moralsk riktig i en gitt situasjon. 18 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Fra tanke til handling...?

Fra tanke til handling...? Lisa Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Lise Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Fra tanke til handling...? ISBN 978 82 7570-213-3 Fra tanke til handling...? Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15.

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. november 2013 Innhold Innledning 1 Tema 1 Den profesjonsfaglige essensen: sosionom

Detaljer

Et nødvendig imperativ i samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 1

Et nødvendig imperativ i samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 1 ingerid aamodt Familien i sentrum: Et nødvendig imperativ i samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 1 Artikkelen er tidligere publisert i Fontene Forskning 1/2009 og

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Jan Storø Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Tittelen på denne artikkelen kan oppfattes som en påstand, men også som et spørsmål. Som påstand foreslår den for oss at barnevernpedagogene har en særlig

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Språk og kommunikasjonsvansker

Språk og kommunikasjonsvansker JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker Språkvitenskapelig tenkning i det spesialpedagogiske fagfeltet EUREKA NR 2 2001 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Brukermedvirkning i familiebehandling-

Brukermedvirkning i familiebehandling- Margareta Lewis Brukermedvirkning i familiebehandling- Med Klient -og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel Masteroppgave i Familiebehandling MFB 301 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer