3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48"

Transkript

1

2 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i Enkeltsaker og medieklipp Satsingsområder for Tillitsverv og hederstegninnehavere Innkomne forslag Beretninger Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet Politiets utlendingsenhet Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt Sivilutvalget Likestillingskontakten Norske politiledere Hederstegnsutvalget Hytteutvalget Revidert regnskap for og budsjett for Valgkomiteens innstilling Styrets forslag til valgkomité

3 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Årsmøte 2011 Tirsdag 8. mars 2011 kl Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Innkomne saker 5. Revidert regnskap 6. Budsjett 7. Valg Se årsrapport med vedlegg -11

4 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Leder året der budsjettet fikk historiske konsekvenser - En rekke nyutdannede polititjenestemenn fikk sparken 1 I ble det dessverre satt en ny historisk standard ved Oslo politidistrikt (OPD). Det ble første gang nyutdannede polititjenestemenn i vikariater måtte slutte ved politidistriktet. Derved ble en etablert praksis fjernet, og en ny praksis opprettet. Endringen slo ned som en bombe da de fleste hadde en muntlig lovnad fra ledelsen om at de ville få fast jobb ved distriktet. Ledelsen var klar på at ville bli et stramt budsjettår, men presiserte under budsjettdrøftingene at det ikke ville få noen drastiske konsekvenser. Det ble sagt at distriktet hadde behov for arbeidskraft og gode halvårstall ble blant annet begrunnet med deres innsats. Tar en med at opptaket på Politihøgskolen skal økes til 720 om noen år, så er det grunn til å bekymre seg over situasjonen. Jeg minner om rapport politiet mot 2020 fra Politidirektoratet (POD), der det er enighet mellom partene om et behov for 2700 flere politiansatte og 1000 flere sivilt ansatte i I ettertid har det blitt beskrevet fra de samme som et nøkternt tall. Jeg er sikker på at justisminister Knut Storberget har de beste hensikter for norsk politi, og at han jobber hardt for at etaten skal ha best mulige rammevilkår. Utfordringen blir å gi et mest mulig k orrekt og usminket bilde av virkeligheten. Politiavtalen av 2009 gav mer politikraft og tilførte politietaten positiv energi. Det har gitt flere gode resultater til beste for publikum. Den siste publikumsundersøkelsen viste at tilfredsheten med arbeidet som blir gjort i politietaten er stigende. Det skal vi selvsagt ta med oss og glede oss over. Likevel står vi overfor flere utfordringer som krever både klokskap og politisk handling. Det er viktig med en kraftig oppjustering av IKT systemene i etaten. Dagens standard på IKT-utstyret får det sikkert til å klå i fingrene på flere av landet sine museumsbestyrere. Finansieringen av denne satsningen er etter min vurdering gjort på en lite pedagogisk måte. Det å snike inn regningene til brukerne, etter at budsjettet var fordelt ut til distriktene er lite imponerende. Når OPD i tillegg måtte kjøpe et landsdekkende helikopter for 30 millioner kroner to måneder inn i et nytt budsjettår, blir det vanskelig å jobbe strategisk og målrettet. Derfor ble utgangspunktet plutselig endret til at man måtte hente inn 65 millioner som allerede var fordelt og planlagt brukt til kriminalitetsbekjempende tiltak. Legger en til at året startet med et merforbruk på 11 millioner fra 2009, så trenger en ikke være rakettforsker for å skjønne at det ville få store konsekvenser. Årsmøtet 10. mars var tydelig på at Oslo politiforening skulle ha et hovedfokus på lønn, ledelse og opplæring av tillitsvalgte i kommende år. Dette er områder som har vist seg å være strategisk viktige.

5 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Leder 2 Manglende kompensasjon for den risikoen en utsetter seg for i stadig større grad, sentrale forhandlinger av flere særavtaler, krav om likelønnssatsning samt et lokalt lønnsoppgjør krever fokus og skaper forventninger i medlemsmassen. Vi er avhengig av god ledelse for å lykkes med å etablere et godt arbeidsmiljø, produsere gode resultater, ha et godt omdømme samt motiverte medarbeidere. Dette krever mye av en organisasjon og årsmøtet mente at Oslo politi forening også hadde et ansvar for å bidra. OPF har gjennomført flere dager med fokus på ledelse. Disse samlingene har vi fått mye skryt for og behovet for et fokus på lederne har vært betydelige. I tillegg har vi skrevet flere artikler i aviser og hatt flere møter med egen ledelse. Politiets Fellesforbund (PF) har satt ned et eget lederprosjekt med Ove Sem som prosjektleder. Hensikten er de beste, men det viser seg at satsningen har møtt noe motstand hos POD og en del politi mestere. Noe av skepsisen kan en ha forståelse for, men skal en lykkes i fremtiden, så bør de uklarhetene som foreligge ryddes av banen raskest mulig. Ingen er tjent med en slik tilstand når målsetningen er lik fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden. En må erkjenne at politietaten står foran store utfordringer. Da er det avgjørende at kunnskapen er på et høyt nivå for å være en bidragsyter samt ha muligheten for å bistå våre medlemmer. Forhold som lønnsarbeid, pensjon, omstillingsarbeid, politikk, arbeidstidsbestemmelser (ATB) samt ulike lovverk viser spennet i arbeidet. Derfor har OPF gjennomført en rekke opplæringstiltak både lokalt men også bidratt sentral i både PF og UNIO. Oslo politiforening har et stort fokus på samhandling. Skal en lykkes så nytter det ikke å operere alene. Derfor er vi opptatt av et nært og godt forhold til PF sentralt, sonesamarbeidet i sone øst, og selvsagt også alle lokallagene i PF. Vår hovedsammenslutning UNIO jobber godt innenfor flere felt som treffer våre medlemmer godt. Vi har daglig kontakt med både politikere og media. Dette samarbeidet oppfattes som ryddig og nyttig. God samhandling med politimester Anstein Gjengedal og øvrig toppledelse er avgjørende for å lykkes. På en så stor arbeidsplass som OPD, så er det ikke til å unngå at det oppstår uenigheter. Særlig vil jeg trekke frem vikariatsaken som en stor utfordring. I tillegg er det viktig at de tillitsvalgte ses på som en ressurs. Min vurdering er at vi har klart å holde fokuset oppe på viktigheten av samhandling og at det fungerer godt i det daglige. Jeg er glad og stolt over at medlemmer ved Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Politiets Utlendingsenhet (PU) er en del av OPF. De tilfører fellesskapet en viktig dimensjon og jeg er også sikker på at de har utbytte av medlemskapet. I sommer vedtok PF-medlemmene ved Økokrim på sitt årsmøte å legge ned lokallaget og melde seg inn i OPF. Dette er meget gledelig og vi ser frem til å få flere motiverte medlemmer i OPF. Særorganene har også hatt sine utfordringer dette året. I PU har konflikten om ATB på uttransporteringer ført til tøffe tak og utfordret samarbeidsklimaet. PST har fått stor oppmerksomhet blant annet i forbindelse med Treholtsaken og a mbassadesaken. På begge disse stedene

6 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Leder har tillitsvalgte vært tydelige og jobbet hardt for å ivareta medlemmenes interesser. PF er dyktige til å arrangere landsmøter. Landsmøtet i Alta ble intet unntak og lokal arrangør PF Vest Finnmark gjorde en formidabel jobb sammen med PF sentralt. OPF stilte en godt forberedt delegasjon med 1.nestleder Kristin Aga som delegasjonsleder. Den jobben ble gjort på en utmerket måte. Sammen med de øvrige i delegasjonen, og andre landsmøtedelegater, fikk OPF inn alle kandidatene som valgkomiteen hadde innstilt. Det ble en god debatt om de tre sakene OPF hadde sendt inn, og det ble vedtatt at det skulle settes ned utvalg i bevæpning og ATB saken. Hovedsatsningsområdene til PF er lønn, ressurser og lederprosjektet. Det er mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer i OPF, som gjør en formidabel jobb hver dag. Det er helt avgjørende for vår eksistens. Jeg ønsker derfor å takke dere alle for den jobben dere gjør til beste for fellesskapet. Jeg er stolt av at tre OPF ere ble valgt og fikk nye oppgaver i PF på slutten av året. Liv Ova Graham ble valgt som ny forbundssekretær, Veronika Amundsen til traineeverv og Line Nordheim Thode ansatt i administrasjonen. Det er også gledelig at vårt medlem, politiinspektør Hanne Kristin Rohde ble valgt som årets Osloborger i. Begrunnelsen var blant annet at hun var en markant og tydelig leder. Det å være tydelig samt skape debatt i det offentlige rom er viktig for OPF. Derfor finner dere med jevne mellomrom i ulike aviser meget gode innlegg som i hovedsak er nedskrevet av en dyktig sekretær Erik Eriksen, som innehar en utmerket porsjon av fingerspitzengefûhl. Jeg mener styret har fokusert og jobbet etter de hovedsatsningsområdene som årsmøtet vedtok. Vurderingen av kvaliteten og måloppnåelsen er det opp til medlemmene å vurdere. Styret besluttet i mai å sette ned en arbeidsgruppe som skulle se på virkemidler for styrking og forbedring av styrets arbeid. Dette kom i etterkant av at hele styret hadde deltatt på en samling i regi av PF. Det har vært jobbet godt i arbeidsgruppen, styret fikk gruppens innstilling på styremøtet i desember og nå skal årsmøtet ta stilling til en del foreslåtte endringsforslag. Det er mye å glede seg over i og det er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet i Jeg tror at fremtiden vil dreie seg mye om gjennomføringen av resultatreformen, utfordringer knyttet til internasjonal kriminalitet, kampen for mer ressurser, fokuset på faget ledelse, lønnsarbeidet samt vilkårene for å drive fag foreningsarbeid. Jeg advarer på det sterkeste mot enkle løsninger. Jeg ser for meg mye hardt arbeid også i fremtiden. Ofte blir begrepet som maktkamp og vi blir overstyrt brukt. Jeg tror imidlertid at et godt gammelt speidersitat vil vinne mest frem. Nemlig at: Den som gjør noe bestemmer. Avslutningsvis vil jeg si at det er viktigere enn noen ganger at det gis tilfredsstillende rammevilkår for å drive med fagforeningsarbeid. Oslo politidistrikt er avhengig av at alle parter bidrar at de ansatte er maksimalt motivert. Kravene om bedre resultater med enda høyere kvalitet er det nettopp de som skal levere. Maskiner kan en bytte deler på samt smøre jevnlig. Mennesker krever en helt annen type pleie. De ansatte er nøkkelen til om vi skal lykkes i fremtiden. I Politiforum nr.1 for 2011 avslutter jeg med å si at, det å opparbeide en gjensidig respekt for hverandre kan være en god start. Noen som ønsker å delta? Tilbudet står fremdeles ved lag. Det å opparbeide en gjensidig respekt for hverandre kan være en god start. 3

7 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING 2. Virksomheten 4 Oslo politiforening (OPF) har i vært ledet og drevet i tråd med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet og styret. 2.0 Årsmøtet : OPF s 116 årsmøte ble avholdt onsdag 10. mars i parolesalen på politihuset med oppmøte fra ca. 250 medlemmer. Møtet ble åpnet av leder Sigve Bolstad som startet med å minne hederstegnsinnehaver Arnold Bekkevold og medlemmene Kristin Orfjell og Torill Normann som alle hadde gått bort siden sist årsmøte. Kollega Børge Ivarsen fra Agder PF som nylig hadde blitt drept i tjeneste ble også minnet. Gjester på årsmøtet var politimester Anstein Gjengedal, forbundsleder Arne Johannessen, nestleder i justiskomiteen stortingsrepresentant Jan Bøhler og lokallagslederne Kjetil Rekdal (Hordaland), Tor Ragnar Steffensen (Telemark) og Per Holt (Vestfold). Johannessen, Gjengedal, Bøhler og Rekdal holdt alle gode hilsningstaler til årsmøtet. Årsmøte Årsmøtet ble gjennomført under trygg ledelse av dirigentene Svend Martin Bjelland og Bente Elisabeth Bugge. I tråd med innstilling fra styret ble det vedtatt en del vedtektsendringer som følge av organisasjonsutvalgets innstilling. Dette dreide seg først og fremst om valgregler for seksjonstillitsvalgte. Etter beretningsdebatten ble Bente Elisabeth Bugge tildelt Oslo Politiforenings hederstegn. Som bakgrunn for tildelingen ble fremhevet Bugges lange erfaring, høye aktivitetsnivå og alle de verv hun har hatt og fremdeles har i OPF og PF. Oppsummert at hun er en dyktig tillitsvalgt som gjennom mange år har gjort og frem deles gjør, en særlig god innsats for Oslo Politiforening. Forbundsleder Arne Johannessen på talerstolen under årsmøtet Nyslått hederstegninnehaver Bente E.Bugge og leder av hederstegnutvalget Unni Grøndahl Foto: Svend M. Bjelland Foto: Svend M. Bjelland

8 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Virksomheten Alle valg ble gjennomført iht. valgkomiteens innstilling. I de øverste verv ble Sigve Bolstad gjenvalgt som leder, Kristin Aga gjenvalgt som 1. nestleder, Liv Ova Graham gjenvalgt som 2. nestleder og Britt Hege Olsen gjenvalgt som kasserer. Bolstad og Olsen ble valgt for to år. Nestlederne for et år. I forbindelse med de øvrige valg er det gledelig å merke seg at man nå har fått 40 prosent kvinnerepresentasjon i styret, slik målsettingen har vært lenge. 2.1 Foreningskontoret: Ved årets start var foreningskontoret bemannet av leder Sigve Bolstad, sekretær Erik Eriksen og fungerende kasserer Line Cecilie Nordheim Thode. Da kasser Britt Hege Olsen kom tilbake fra foreldrepermisjon 19. oktober gikk hun inn i vervet som kasserer igjen. Høyres leder Erna Solberg på besøk hos OPF Foreningskontoret holder til i politihuset og er samlokalisert med hovedverneombudet i OPD. Det er vanligvis åpent daglig fra 0830 til Foreningskontoret har en jevn strøm av besøkende medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele dagen. Ærendene varierer fra hytteleie, spørsmål om medlemskap, medlemsfordeler til råd og bistand i forskjellige saker. En rekke møter blir også avholdt i lokalitetene. Foto: Svend M. Bjelland 5 Foto: Svend M. Bjelland 2.2 Arbeidsutvalget/ forhandlingsutvalget (AU): Også i har Arbeidsutvalget/ Forhandlingsutvalget bestått av leder Sigve Bolstad, 1. nestleder Kristin Aga, 2. nest leder Liv Ova Graham og sekretær Erik Eriksen. Som vara til AU valgte styret Øystein Holten. Han har deltatt på AUmøter og som medlem av For handlingsutvalget ved behov. Graham hadde i starten av perioden foreldre permisjon, men var tilbake for fullt 10. mai. AU leder arbeidet i OPF mellom styremøtene, og har også i jobbet meget aktivt og hatt nærmest daglig kontakt. Det er etablert en praksis med faste AU-møter hver mandag formiddag. I tillegg har det vært avholdt AU-møter før styremøter, IDF-møter og ved andre De heltidstillitsvalgte i OPF i

9 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Virksomheten 6 behov. I har det også AU med jevne mellomrom møttes til heldagsmøter. Disse møtene har vært nyttige for å trekke opp mer langsiktige linjer i driften av foreningen. AU har i løpet av året også en rekke møter med sentrale politikere, representanter for andre organisasjoner, media og arbeidsgiver. 2.3 Styret: Styret har i løpet av gjennomført 13 styremøter. De fleste styremøtene har vært møter på en dag, mens et møte ble avholdt på Sjåhaug over to dager. Styret i OPF er stort, med 24 medlemmer. I tillegg har en rekke observatører møterett. Det er derfor godt oppmøte på møtene. Styret har behandlet totalt 116 saker i. Dette fordeler seg på faste poster knyttet til driften av foreningen, oppdukkende saker som må håndteres og strategivalg for fremtiden. vært avholdt tre sonesamlinger: to i regi av PF og en i sonens egen regi. OPF har vært godt representert på alle samlingene. Det er bred enighet om at disse arenaene er særdeles nyttige for å få til et godt samarbeide om felles utfordringer og trekke veksler på hverandre. Noen av sakene som har vært tema på sonesamlinger i er oppfyllelse ATBavtalen, lokalt lønnsoppgjør, landsmøteforberedelser og resultatreformen Samarbeide med Politiets Fellesforbund: OPF har som det desidert største lokallaget i Politiets Fellesforbund (PF) et tett samarbeid med sentrale utvalg, topptillitsvalgte, forbundskontoret og andre lokallag i PF. OPF har som det er redegjort for andre steder i rapporten tillitsvalgte på forbundskontoret og i de fleste av PF s høyeste organer. Videre har OPF medlemmer i flere midlertidig arbeidsgrupper og utvalg. Det har tidligere vært praktisert at styremedlemmene ved forfall har kunnet sende en annen representant for den seksjonen de representerer på styremøtene. Dette ble skjerpet inn i løpet av perioden slik at kun valgte styremedlemmer eller varamedlemmer har kunnet møte på styremøtene, i tillegg til de med observatørstatus. Foruten leder av Norske Politiledere avd. Oslo og Sivilutvalget er også styremedlemmene hovedtillitsvalgte på avdelingene de representerer. Mange av styremedlemmene har derfor også ved behov aktivt tatt del i OPF s arbeid med problemstillinger knyttet til egen seksjon 2.4 Sonesamarbeidet: OPF utgjør sammen med lokallagene i Østfold, Follo, Romerike, Asker & Bærum, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark Politiets Fellesforbunds sone øst. Det etablerte gode samarbeidet i sonen har fortsatt også i. I løpet av året har det Forbundskontoret er det nesten daglig kontakt med i forbindelse med samarbeide om enkeltsaker eller utforming av politikk. OPF har, sammen med resten av sone-øst, en forbundssekretær som er vår kontaktperson. Lokallagsledersamlingene som arrangeres fire ganger i året er også viktige arenaer for diskusjon av felles problemstillinger og ta strategivalg. Her møter OPF med leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i PST og PU. 2.6 Landsmøte i Politiets Fellesforbund i Alta: Landsmøtet i Alta ble med rette karakterisert som et av de beste noensinne. PF Vestfinnmark hadde, sammen med forbundskontoret, lagt ned et imponerende arbeide i forberedelsene til landsmøtet og alle deltagerne fikk noen minnerike dager i Alta, der man i tillegg til velorganiserte landsmøteforhandlinger fikk glede av en hyggelig sosial ramme rundt Landsmøte i Alta. landsmøtet, som bl.a. gav et innblikk i landsdelens rike kultur. Dette landsmøtet var et landsmøte med full agenda, dvs. at det også var valg. OPF møtte med en delegasjon på 24, med 1. nestleder Kristin Aga som delegasjonsleder. I tillegg var en rekke OPFmedlemmer delegater og deltagere i kraft av sine verv i forbundsstyre og sentrale utvalg. OPF s forberedelser til landsmøtet startet allerede i juni med utnevning av delegasjonen og arbeid med forslag som man ønsket fremmet på landsmøtet. Tre forslag ble av styret vedtatt oversendt landsmøtet. Dette var: 1. Politiets Fellesforbund nedsetter et utvalg som innen neste landsmøte skal

10 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Virksomheten Foto: Svend M. Bjelland 7 utrede om forbundet bør gå inn for at norsk politi skal være permanent bevæpnet med skytevåpen. 2. Politiets Fellesforbund setter ned et utvalg som skal forberede reforhandling av gjeldene Arbeidstidsbestemmelser. I sitt arbeid skal utvalget ha fokus på hvordan man i størst mulig grad kan få arbeidstids bestemmelser som ivaretar medlem menes økonomiske interesser, tar hensyn til arbeidsmiljøet og blir forståelige og praktisk gjennomførbare for den jevne ansatte/ leder. Utvalget bør involvere det brede lag av organisa sjonen i sitt arbeide. 3. Politiets Fellesforbund skal arbeide aktivt for en endring av lover, regelverk og avtaler slik at forhandlinger og meklinger i forbindelse med tariffoppgjør skjer innenfor rammene av ordinær arbeidstid. Er man ikke ferdig når fristen går ut kan denne forlenges, men evt. mekling og forhandling skal kun skje i normal arbeidstid, også etter at fristen er ute. Utover høsten fortsatte forberedelsene med egen samling for hele landsmøtedelegasjonen, sonesamling med landsmøte som tema og i tillegg hadde AU en samling med PF Hordaland der landsmøte var et av temaene. På landsmøtet fikk OPF tilslutning til forslagene om å nedsette et utvalg for å vurdere PF s holdning til bevæpning av norsk politi og å nedsette et utvalg for å forberede reforhandling av Arbeidstidsbestemmelsene. Det var også gledelig at Sigve Bolstad ble enstemmig valgt som ny nestleder i PF. En rekke andre OPF-medlemmer ble også valgt inn i sentrale verv. Bente Elisabeth Bugge ble gjenvalgt som medlem av Forbundsstyret. Liv Ova Graham ble valgt som 3. varamedlem til Forbundsstyret. Erik Eriksen ble valgt som varamedlem til Kontrollnemda. Iver Aage Iversen ble valgt som medlem av Sivilutvalget og Roar Isaksen som medlem av Norske politledere. Som medlemmer i valgkomiteen ble Maiken Lade og Iver Aage Iversen valgt. Svend M. Bjelland ble valgt til varamedlem i valgkomiteen. Det var i år ikke så mange fremtredende gjester til stede som man kunne ønske seg, men justiskomiteen var godt representert, blant annet ved leder Per Sandberg (FrP) og nestleder Jan Bøhler (Ap). Statssekretær Terje Moland Pedersen var også tilstede under hele landsmøtet. UNIO var i løpet av landsmøtet representert ved leder Anders Folkestad og styremedlem Mimi Bjerkestrand.

11 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Virksomheten 8 Foto: Svend M. Bjelland IDF-møte i Oslo politidistrikt. 2.7 Medlemsmøter: Også i har man prioritert å møte medlemmene direkte gjennom medlemsmøter. Alle seksjoner og avdelinger har stående tilbud om å få besøk av topptillitsvalgte på medlemsmøter. I har blitt arrangert 16 medlemsmøter. Noen av møtene har vært i parolesalen på politihuset og beregnet på alle medlemmer. Men flest møter har det vært ute på de forskjellige tjenestesteder der OPF har medlemmer. 2.8 IDF-møtene i Oslo politidistrikt: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøtene (IDF-møtene) er den formelle arena for kontakt mellom arbeidsgiver og organisasjonene i Oslo politidistrikt. Det ble i avholdt 11 IDF-møter. OPF var representert på alle møtene ved Forhandlingsutvalget. Man behandlet i 39 forhandlingssaker og 20 drøftingssaker. Dette er en betydelig nedgang fra året før. De fleste forhandlingssakene dreier seg om oppnormering av stillinger. Det har også vært forhandlet noen organisasjonsendringer. Drøftingssaker dreier seg ofte om omgjøring av stillinger, mens budsjett og tjenestelister er tyngre saker som har vært behandlet under dette punktet. Informasjonsutvekslingen som finner sted i IDF-møtene er også veldig viktig for samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. OPF tilstreber å være så åpne som mulig om egen virksomhet i disse møtene. 2.9 Medlemsutvikling: OPF har i fortsatt den gledelige utviklingen med å stadig verve nye medlemmer, og man har i løpet av året vært oppe i over 2600 medlemmer, noe som er en ny milepæl. Dette skyldes ikke minst et målrettet arbeid med å verve nyansatte innenfor alle kategorier. Men den beklagelige nedbemanningen i Oslo politidistrikt har gjort at man også har mistet medlemmer. Pr hadde OPF derfor 2558 medlemmer. Disse var fordelt med 1905 i kategorien politi, 627 i kategorien politisivil, 24 i kategorien andre og 38 assosierte medlemmer. Medlemstallet var ved inngangen til nøyaktig det samme som et år før Informasjonsarbeidet: OPF har gjennom sine mange medlemmer og tillitsvalgte, spredd over et utall tjenestesteder, et stort aktivitetsnivå. Hverdagen for de fleste er nå slik at de blir overstrømmet med informasjon fra stadig flere kanaler. Å nå ut med riktig informasjon til rette mottaker er derfor en konstant utfordring. Dette har OPF et bevisst forhold til, og legger ned mye innsats i informasjonsarbeidet. Gode gamle medlemsmøter er fremdeles den uovertrufne måten å møte medlemmene på, da ingenting kan erstatte den direkte dialogen mellom topptillitsvalgte og medlemmer. Imidlertid er det ingen tvil om at dette nå må suppleres med andre informasjonskanaler. I løpet av har det blitt en fast etablert rutine at det sendes ut et informasjonsskriv fra foreningskontoret til styret hver fredag. Dette sendes pr. e-post og

12 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Virksomheten Foto: Svend M. Bjelland på Facebook. Denne brukes til å legge ut informasjon og lenker til saker på nettsiden. Sidene har per nå 396 tilhengere Medieoppslag: I har det nok en gang vist seg at det å være tydelig til stede i media er avgjørende for å nå frem med sitt budskap. OPF har derfor fortsatt sin aktive tilnærming til media og vært tydelig tilstede i de fleste type medier. I en mediehverdag med stadig fokus på politiet er det nesten ingen grense for hva man får forespørsel om å mene noe om eller uttale seg om. Alle disse blir vurdert nøye og man går ikke ut i media uten å ha en klar mål og mening med dette. Like viktig er det å alltid være trygg på faktagrunnlaget, og at medieutspill har foranking i organisasjonen. 9 brukes igjen til å sende informasjon videre ut til tillitsvalgte og medlemmer. Denne rutinen har fått gode tilbakemeldinger. OPF s nettsider har i også i større grad blitt brukt til å få ut informasjon, og disse fungerer nå bedre etter hensikten enn det som har vært tilfellet tidligere. ble også året da OPF fikk egen side OPF må også i sies å ha nådd sin målsetting om aktiv bruk av media. Denne aktive tilnærmingen har helt klart vært avgjørende for utfallet av flere saker foreningen har arbeidet med. Se for øvrig egen seksjon i årsrapporten med medieklipp. Foto: Svend M. Bjelland Liv Ova Graham 2. nestleder Sigve Bolstad leder Øystein Holten vara AU Kristin Aga 1. nestleder Erik Eriksen sekretær

13 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i Lønn Etter år preget av politikonflikt, og en løsning av denne som resulterte i et godt økonomisk uttak for mange medlemmer, har vært et år da det har vært viktig å få fokus over på andre sider av lønnsarbeidet. I tillegg til det arbeidet som gjøres av sentrale parter i tariffoppgjørene er det viktig med kunnskap og bevissthet om mulighetene som finnes for lokal lønnsdannelse i Hovedtariffavtalen. I det følgende er det i hovedsak fokus på lønnsarbeidet i Oslo politidistrikt. For lønnsarbeidet i Politiets utlendingsenhet og Politiets sikkerhetstjeneste vises det til særskilte beretninger fra disse. Hovedoppgjør med fokus på likelønn Det var varslet tidlig at kampen for likelønn ville prege hovedtariffoppgjøret i. I realiteten viste dette seg å bli en kamp for kvinnelønn. Dette er i seg selv utfordrende for PF og OPF, da vi har store mannsdominerte grupper blant medlemsmassen. UNIO gikk ut og krevde en likelønnspott for å få til den satsingen på likelønn som bl.a. likelønnskommisjonen la opp til. Arbeidet med å bygge opp konfliktberedskapen for hovedtariffoppgjøret startet tidlig. Leder av OPF Sigve Bolstad var medlem av det sentrale konfliktberedskapsutvalget i UNIO stat, mens sekretær Erik Eriksen ble valgt til leder av det lokale konfliktberedskapsutvalget i UNIO stat Oslo. Det er egne utfordringer knyttet til det å skulle jobbe sammen med representanter for en rekke andre fagforeninger med hver sin organisasjonskultur, slik konfliktberedskapsarbeidet krever. Det er da godt å kunne trekke veksler på den rutinen som etter hvert finnes i organisasjonen. Således var det ingen tvil om at UNIO også i år hadde en særdeles god konfliktberedskap, og var klare til å sette makt bak kravene. Ikke overraskende kom man ikke i mål med en forhandlingsløsning og opp gjøret gikk til mekling. Etter mekling på overtid kom man så frem til et resultat forhandlingsutvalget anbefalte. Resultatet ble sendt ut på uravstemning, der 92,5 % stemte ja. Oppslutningen om uravstemningen var dog for lav til at resultat var annet en rådgivende. Totalrammen for oppgjøret ble på cirka 3,3 %. Dette fordelte seg på et sentralt tillegg til alle gitt pr 1. mai som gav de fleste ansatte mellom 7100,- og 9700,- kroner i lønnsøkning. 1 % av potten (588 millioner kroner) ble avsatt til et justeringsoppgjør. Videre ble det avsatt 0,8 % pluss 0,1 % i resirkulerte midler til et lokalt oppgjør. Det ble gitt føringer om at alle de tre elementene i oppgjøret skulle ha en likelønnsprofil. Justeringsoppgjøret: Justeringsoppgjøret kom i havn 30. juni og medførte pga. likelønnsprofilen et bra uttak for sivile medlemmer av OPF. Bl.a. ble lønnsrammene for konsulenter og førstekonsulenter forbedret. Seniorkonsulenter og rådgivere fikk ett lønnstrinn mer og også justert spennene sine. For politiansatte oppnådde man en justering av lønnsrammene for politibetjent 1 og 2, samt justering av spennene for politiførstebetjenter og politioverbetjenter. Lokale lønnsforhandlinger i Oslo politidistrikt: Potten for de lokale lønnsforhandlinger i OPD ble beregnet til å utgjøre ,- kroner. Som nevnt var det en føring på at kvinner skulle ha en større andel av potten enn fordelingen av antall årsverk mellom menn og kvinner tilsa. OPF behandlet prioriteringen for det lokale lønnsoppgjøret på styremøtet 31. august og vedtok følgende prioriteringer: For sivile stillinger: Videreføre seniorprofilen Heve lønnsnivået for fagstillinger Oppnormere enkelte Konsulent 1064 til Konsulent 1065, basert på individuelle vurderinger. Oppnormere enkelte Konsulent 1065 til Førstekonsulent 1408, basert på individuelle vurderinger. Innfrielse av intensjon i protokolltilførsler fra OPF om å løfte gruppen 1130 Renholder lønnsmessig. Heve lønnsnivået for 1407 Avdelingsleder for å utjevne deler av lønnsgapet opp til pob-avdelingssjef. For politistillinger: Få til automatikk i opprykk fra hhv. pb1 til pb2 og pb3, ved innfrielse av kompetansekriteriene. Heve lønnsnivået for politibetjentgruppene på etterforskningsavsnitt. Heve lønnsnivået for gruppen 0287 politioverbetjent. Forhandlingene startet med forberedende møte 13. september. Etter utveksling av tilbud og krav møttes så partene til forhandlinger i slutten av oktober. 29. oktober var man i mål og protokollen kunne undertegnes. Det var da fordelt ,- kroner til i alt 877 ansatte, hvorav 421 var kvinner 456 menn. Den prosentvise fordelingen mellom kjønnene ble da 43 % til kvinner og 57 % til menn. De sivile medlemmene av OPF fikk totalt ,- Noe som er tilnærmet pro rata. Hovedtrekk i resultatene for sivile stillinger: Alle sivile medlemmer i lavere lønnstrinn enn 60, som er fylt 60 år har fått 1-2 lønnstrinn. De under lønnstrinn 50 har fått 2 trinn. Denne seniormodellen er det kun OPF som følger. 9 av våre sivile medlemmer ble løftet. Løftet mange fagstillinger i ulike stillingskoder. Totalt 36 av våre medlemmer i fagstillinger i stillingskodene SKO 1363, SKO 1364, SKO 1408 og SKO 1434 har fått lønnstrinn basert på individuelle vurderinger.

14 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Hovedsatsingsområdene i Foto: Svend M. Bjelland Alle i stillingskode 1064 Konsulent ble løftet til stillingskode Konsulent 1065 alt.3. Til sammen gjaldt dette 66 medlemmer. Ni medlemmer ble oppnormert til stillingskode 1408 Førstekonsulent. Alle i stillingskode 1130 Renholder ble løftet til alt.8. Dette utgjorde ca. 3 lønnstrinn for de fleste. Alle i stillingskode 1407 Avdelingsleder (med unntak av en) ble løftet et trinn. Hovedtrekk i resultat for politistillinger: Inngått intensjonsavtale om å sette ned en arbeidsgruppe som innen skal legge frem forslag om hvordan opprykket mellom de ulike pb-nivå kan skje mer styrt og forutsigbart. Enighet om at det enten må skje gjennom forhandlinger eller tilsetting. Etterforskere som sorterer under Ordensavdelingen fikk gulv på alt. 7 i stillingskodene 1459 Politibetjent 2 og 1461 Politibetjent 3. Etterforskere som sorterer under Kriminalavdelingen fikk gulv på alt 8 i stillingskode 1459 Politibetjent 2 og 1461 Politibetjent 3. Alle i stillingskode 0285 Politiførstebetjent på etterforskningsavsnitt fikk to lønnstrinn. Stillingskode 0287 Politioverbetjent fikk gulv på lønnstrinn 55. Alle i den stillingskode som før oppgjøret hadde

15 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Hovedsatsingsområdene i Foto: Svend M. Bjelland 12 opp til ltr. 58 ble løftet to lønnstrinn. De som før oppgjøret hadde mellom ltr. 59 og ltr. 63 ble løftet ett trinn. Lønnskrav etter HTA pkt I IDF-møtene i OPD har man gjennom året behandlet 35 krav etter HTA pkt 2.3.4, fordelt på alle underpunkt. OPF fremmer kun krav når vi mener vi har velbegrunnede og godt dokumenterte krav. I fremmet vi fire krav, hvilket er relativt lite. Allikevel ble kun et av dem innvilget. Statistikken tyder altså på at det er langt lettere å få gjennom kravene når det er arbeidsgiver som fremmer dem. Uansett er det gledelig når våre medlemmer opplever oppnormeringer som følge av bruk av instituttet. Årsakene til at det er fremmet så få krav fra OPF kan være at det er manglende kunnskap om instituttet og hvordan det brukes. Dette er noe å merke seg i det videre arbeidet. Lønnskrav etter HTA pkt Fullmakten til å drøfte lønnsinnplassering etter er i OPD delegert til den enkelte seksjonssjef. Dette skal skje ved utlysing av stilling og kan skje etter et år i stillingen. Tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte er at dette instituttet i alt for liten grad blir brukt. Dette kan skyldes at det er lite kjent. Men vi får også tilbakemeldinger om at seksjonssjefene i for stor grad er bundet av overordnede føringer ift. hvor langt drøftingsfullmaktene strekker seg. Dette er uheldig da denne bestemmelsen er et meget godt personalpolitiske virkemiddel, også for å rekruttere og beholde ettertraktet arbeidskraft. Særavtaler: Oslo politiforening har gjennom årene inngått en rekke særavtaler med arbeidsgiver. Dette sikrer arbeidsgiver tilgang på den kompetanse de trenger og medlemmene en kompensasjon for å stille seg til rådighet. Også i har det vært dialog om å inngå særavtaler for enkelte områder, uten at det har ført til noe konkret så langt. I tillegg til de lokale særavtalene finnes det sentrale særavtaler. Tidlig i ble det klart at man fra arbeidsgiver ønsket å forhandle frem sentrale særavtaler for en del områder der det tidligere hadde vært lokale særavtaler. Dette dreide seg om avtaler for hundeførere, praksisveiledere, instruktører og UEH. I OPD har man hatt lokale avtaler for de tre første kategorier. Da det ble klart at PF og POD skulle forhandle om de ovennevnte særavtaler besluttet man i PF å nedsette referansegrupper for de fire forhandlingsområdene. Dette har aldri vært gjort før og er et spennende nytt forsøk. Gruppenes oppgaver er bl.a. å bistå selve forhandlingsdelegasjonen med informasjon og innspill, både før og under forhandlingene. Gruppene ble sammensatt av tillitsvalgte og fagfolk fra lokallag spredd over hele landet. OPF er representert i referansegruppene for hund, praksisveiledere og UEH, med hhv. leder Sigve Bolstad, 1. nestleder Kristin Aga og sekretær Erik Eriksen. Ved årsskiftet var det kun hundeavtalen man var i gang med å forhandle om. De andre avtalene står på vent til etter at denne er i havn Opplæringstiltak for tillitsvalgte: Opplæring av tillitsvalgte var også i

16 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Hovedsatsingsområdene i et hovedsatsingsområde for OPF. Dette fordi kompetanse er grunnleggende for alt annet man ønsker å oppnå. OPF har relativt mange tillitsvalgte, relativt unge tillitsvalgte og relativt stor turnover av tillitsvalgte. Derfor er det behov for komplettere det sentrale opplæringstilbudet fra PF med lokale opplæringstiltak. Man må også vurdere fortløpende gjennom året behovet for opplæring innen spesielle felt som viser seg utfordrende. I tråd med tradisjonen gjennomførte OPF Opplæringsdager i februar, like etter at tillitsvalg hadde funnet sted på alle avdelinger. Dette er et tilbud til alle OPF s tillitsvalgte, men med fokus på grunn leggende kunnskap som tillitsvalgtes rolle, medbestemmelse, statens lønns system, arbeidstidsbestemmelser og ansettelsessaker. Foredragsholdere var stort sett fra AU. Opplæringsdagene hadde ca. 60 deltagere som kom med gode tilbakemeldinger. Det hadde over lengre tid også bygd seg opp et behov for å tilby foreningens topptillitsvalgte, dvs. styret og de seksjons tillitsvalgte, et opplæringstilbud. Dette er tillitsvalgte med en del erfaring, som stort sett har gjennomført OPF og PF s etablerte opplæringstilbud. Det ble derfor besluttet å arrangere et eget kurs for denne gruppen. Kurset hadde ca. 25 deltagere som fikk høre foredrag fra forbundsleder Arne Johannesen, leder av OPF Sigve Bolstad, kommunikasjonsleder i Forskerforbundet Arvid Ellingsen og krusedullfilosof Hans Christian Medlien. Etter foredragene arbeidet man videre med hvordan det som fremkom der kan brukes for å gjøre OPF bedre. Kurset fikk meget gode tilbakemeldinger. I begynnelsen av juni avholdt vi, sammen med likestillingskontakten, opplæringsdag for kvinnelige tillitsvalgte. Formålet her var å beholde kvinnelige tillitsvalgte og motivere dem for å søke høyere verv. Foredragsholdere var politimester Gjengedal, politiinspektør Hanne Kristin Rohde og forfatter Elin Ørjasæter. Deltagerantallet var på over 30 og tilbakemeldingene herfra var også gode. I september ble det avholdt opplæringsdag med tema: Konflikt og Konflikthåndtering i arbeidslivet. Denne dagen ble arrangert i samarbeid med Sivilutvalget, men hadde alle tillitsvalgte som målgruppe. Over 50 deltagere fikk der høre arbeidsrettsadvokat Harald Pedersen og psykologiprofessor Ståle Einarsen fra Universitetet i Bergen holde et glimrende foredrag om ovennevnte tema. Tilbakemeldingene ble deretter. Arbeidstidsbestemmelse (ATB) er noe alle tillitsvalgte kommer borti ofte, og dette feltet oppfattes noe vanskelig av mange. OPF så derfor behovet for å arrangere et eget kurs i ATB for våre tillitsvalgte. Med hjelp av foredragsholdere fra PF ble det derfor avholdt et tre dagers kurs i ATB på Sundvolden, der også ledermedlemmer fikk anledning til å delta. Kurset hadde over 70 deltagere og sørget for skikkelig kompetanseheving innenfor dette feltet. I tillegg til de lokale opplæringstiltakene har også OPF hatt en rekke tillitsvalgte som deltagere på kurs arrangert av PF. På basiskursene og Lønn og tariff-kursene har OPF hatt ca. 10 deltagere hver gang. har hatt mange deltagere fra OPF. Videre har vi hatt deltagere på kurs i datasystemet til bruk ved lønnsforhandlinger LSI, kassererkurs og kurs for ansettelsesrådrepresentanter. I har vi også sett utenfor egen organisasjon for å få kompetanseheving. Flere tillitsvalgte deltok derfor på kurs om IA-avtalen i regi av NAV og tillitsvalgte har vært på kurs hos DIFI (Direktoratet for fornying og IKT) i bl.a. talekunst og Hovedavtalen Ledelse Å sette opp ledelse som hovedsatsingsområde var nytt i. Dette skjedde etter en lengre prosess der man i OPF hadde registrert et stadig større fokus på hvor viktig ledere og ledelse er i politiet. Dyktige ledere samarbeider godt med tillitsvalgte og er en forutsetning for at fagforeningen skal nå sine mål. Dyktige ledere gir også dyktige og fornøye ansatte. Noe som igjen gir gode resultater. Da ledelse ble satt opp som hovedsatsingsområde hadde man ingen klart definerte mål med hva man ønsket med dette. I første omgang ønsket vi at det skulle blir mer fokus på viktigheten av ledelse og skape debatt omkring dette. Vi ønsket å tilby noe til ledere i politiet, men også vise dem at vi som fagforening stiller krav til dem Sammen med Norske politiledere i OPF var noe av det første som ble gjort å arrangere en lederdag. Den første fant sted 20.april, og er beskrevet i NPL s årsberetning. I desember hadde vi en ny lederdag, som også er beskrevet samme sted. I tillegg til dette har vi hatt på trykk to leserinnlegg i VG som sier noe klart om ledelse, og som fikk enormt stor oppmerksomhet. Videre har vi som fagforening formidlet viktigheten av gode leder og å stille krav til dem, på de arenaene vi er tilstede. OPF mener i løpet av året å ha sett en dreining i retning av større interesse for å diskutere ledelse og ledere. Vår satsning sammenfalt også med OPD s lansering av lederplattformen, og således var dette med på å gi skape gjensidig oppmerksomhet. Vi har nå også sett at PF har igangsatt sitt eget lederprosjekt under ledelse av en egen forbundssekretær. Forhåpentligvis kan oppmerksomheten omkring ledelse man nå har fått, sammen med de igangsatte satsinger og prosjekter, føre til konkrete resultater i form av enda bedre ledere i politiet. 13

17 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING 4. Enkeltsaker og medieklipp Budsjettsituasjonen for Oslo politidistrikt Allerede ved budsjettildelingen for ble det klart at man i ville få en ressurssituasjon i Oslo politidistrikt som ikke tillot noe annet enn en videreføring av aktiviteten i Fra arbeidsgiver gjorde man en god jobb med tidlig å fordele budsjettet på seksjonene slik at disse kunne starte sin planlegging tidlig. Så på nyåret ble man overraskende pålagt å finansiere kjøp av politihelikopteret og opprusting av IKT-systemene i politiet innenfor den ovennevnte budsjettrammen. Disse påleggene kom som lyn fra klar himmel og pengene til dette var penger man i utgangspunktet hadde disponert og fordelt på seksjonene. Dette medførte at alle seksjoner plutselig fikk redusert sine budsjetter og måtte justere sine planer og sitt aktivitetsnivå ift. dette. Denne måten å gjøre det på fra Justisdepartementet og Politidirektoratet ble oppfattet som uryddig. Ikke minst da politisk ledelse med statsråden i spissen hadde brukte hele høsten på å selge budsjettet som en voldsom satsing på politiet, uten å nevne de planlagte begrensningene. Å bli orientert om disse pålagte investeringene så seint forpurret også hele den gode planleggingsjobben som var gjort. Fra arbeidsgiver ble det innledningsvis gjort en god jobb i å fordele de nødvendige kuttene slik at det i minst mulig grad rammet politidistriktets kjerneproduksjon. Det betydde imidlertid at investeringsbudsjettet ble redusert betraktelig, og det er alvorlig i seg selv mtp det omfattende etterslepet man allerede har på investeringene. Etterhvert viste det seg også budsjettkuttene rammet kjerneproduksjonen da man begynte å redusere bemanningen, innføre ansettelsesstopp og si opp ansatte i vikariater (se egen sak om dette under). Resultatene ble snart mer og mer merkbare over hele politidistriktet og gjorde seg utslag i nedsatt temperatur i politihusets lokaliteter, vansker med å få ut nødvendig utstyr, manglende reparasjoner av defekt materiell og kutt i trening på bl.a. skyting og operative ferdigheter. OPF har gjennom hele året hatt fokus på den vanskelige budsjettmessige situasjonen politidistriktet er i. Dette er blitt kommunisert ut i media en rekke ganger og beskrevet med en rekke eksempler på hva resultatene av budsjettkuttene har vært. Politikere fra hele bredden av det politiske miljø har også blitt grundig informert om situasjonen og de direkte konsekvensene, ikke minst av nedbemmaningen som har funnet sted. Vi opplevde gjennomgående som et problem at det fra politisk ledelse og fagforening var så diametralt motsatte beskrivelser av virkeligheten i norsk politi, og hvilke økonomiske rammer man opererte innenfor. Ikke minst fordi man fra politisk hold bevisst ikke tok hensyn til pålegget om å bruke penger på IKTinvesteringer, med de følger det hadde for øvrig virksomhet. Vi kunne også ønsket oss en lokal arbeidsgiver som enda klarere kommuniserte ut hvor alvorlig situasjonen var og konsekvensen av den. I for stor grad ble det fagforeningen som måtte kommunisere ut dette og som ble stemplet som sytete og svartmalende, mens publikum stod igjen og ikke viste hva de skulle tro. OPF har gjennom hele året kommunisert klart ut det vi mener er konsekvensene av for lave politibudsjetter, men vi har også forholdt oss til realitetene og vært konstruktive ift. å finne løsninger. Samtidig har vi via PF bidratt til å spille inn konsekvenser og forslag for fremtiden i de formelle budsjettprosesser. 4.2 Vikariatsaken I opplevde man for første gang at OPD av økonomiske grunner måtte avslutte arbeidsforholdene til ansatte i vikariater. Dette skulle vise seg å bli en særdeles vanskelig og kjedelig sak. En sak som satte tilliten og troverdigheten til fagforeningen, og samarbeidsrelasjonene med arbeidsgiver, på store prøvelser. I ettertid er det fristende å konkludere med at det her sitter igjen mange tapere. OPF så tidlig alvoret i situasjonen, da det ble klart at man måtte redusere aktiviteten som følge av de pålagte disponeringer til helikopter og IKT. Vi forespurte arbeidsgiver om konsekvensene av dette. Svaret var at budsjettet var stramt, men at situasjonen ikke var dramatisk. Stor var derfor overraskelsen da det på vårparten kom meldinger fra flere seksjoner om at man hadde så dårlig økonomi at man så seg nødt til redusere bemanningen. Måten man ville gjøre dette på var ved å ikke forlenge vikariater. Dette var bemerkelsesverdig da man i OPD har hatt en tilnærmet fast praksis for at politiansatte som starter i vikariater etter en stund har gått over i fast jobb. Omtrent aldri har noen måttet slutte av økonomiske grunner. Saken var tema på styremøtene 3. og 25. mai, der styret uttrykte bekymring for situasjonen og mente at det å jobbe for at ingen skulle miste jobben skulle være en prioritet for foreningen. Vi opprettet tidlig dialog med arbeidsgiver i denne saken og gjorde det helt klart at vi var bekymret for distriktets økonomiske situasjon, men hadde forståelse for at fastsatt budsjettramme måtte overholdes. Allikevel mente vi det i en slik situasjon burde prioriteres å beholde de ansatte man hadde. Dette var begrunnet ut fra hensynet til den enkelte og at mange av faktisk var lovet fortsatt arbeid. Like viktig var politidistriktets behov for politikraft og det uheldige signalet det ville være å faktisk nedbemanne når alle roper etter mer politi, og politikerne hevder de har hatt århundrets satsing på politiet. OPF ba om at alle andre muligheter for å spare

18 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Enkeltsaker Foto: Svend M. Bjelland penger ble prøvd først, og forsikret om at vi ville være samarbeidsvillige i.f.t. de utfordringer det måtte innebære. I første omgang klarte man å få til en forlengning av vikariater til slutten av august, men det ble etter hvert tydelig at man ikke satt trygt da heller. Dialogen med arbeidsgiver fortsatte og budskapet var det samme. Deler av utfordringen var at man opplevde en arbeidsgiver som ikke tok et totalansvar for sine ansatte. Man er formelt ansatt i OPD og arbeidsgiveransvaret ligger til politimesteren, mens den enkelte seksjonssjef tilsetter ansatte på egen seksjon innenfor sin budsjettramme. Dette ble satt på spissen da det i juli fra politimesteren ble åpnet for at den enkelte seksjon fikk gå med overforbruk med formål å beholde ansatte. Man så da enkelte seksjonssjefer som valgte å beholde sine ansatte, mens andre lot sine gå. For OPF var det vanskelig å vite hvem man skulle forholde seg til på arbeidsgiversiden. Verst var det allikevel for de ansatte som fikk en vanskelig situasjon ytterligere forverret ved at det kom motstridende signaler. Når det til slutt endte med at noen ansatte måtte gå var et sørgelig punktum foreløpig satt. At man i opplevde å måtte si opp politiansatte av økonomiske grunner er bemerkelsesverdig og trist. Det går ut over publikum som ikke får det politiet de ønsker, politikere som ikke ser resultater ift. sine klare føringer og bevillinger, det har ført til en uholdelig situasjon for en rekke unge politiansatte som i månedsvis levde i usikkerhet knyttet til jobbsituasjon og det har gjort noe med inntrykket av Oslo politidistrikt som en trygg arbeidsgiver. Sist men ikke minst har det utfordret det ellers gode samarbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og fagforening. Dette førte til at styret i OPF 31. august fattet følgende enstemmige vedtak: Oslo politiforening mener Oslo politidistrikt generelt har for trange økonomiske rammer. I denne saken handler det imidlertid ikke om økonomi, men ledelse. Oslo politiforening mener Oslo politidistrikts håndtering av denne saken står til stryk. Når man ser på saken i ettertid er det grunn til å hevde at innsatsen fra OPF i denne saken førte til at langt færre ansatte måtte gå fra sine stillinger, enn det som ellers hadde vært tilfellet. Det hjelper naturlig nok ikke de som ikke fikk beholde jobben, men er verd å merke seg. 4.3 Utvalg for å vurdere styrets arbeid: I begynnelsen av april deltok hele styret på en samling i Ski i forbindelse med PF s opplæringsprogram for lokallagsledere og lokallagsstyrer kalt AFF-programmet. Samlingen hadde fokus på hvordan styret arbeider og samarbeider. Som en følge av denne ble det en diskusjon i styret om man hadde en optimal organisering i OPF. Det ble ganske tidlig klart at det var ønskelig å se nærmere på både styrets sammensetning, forholdet mellom foreningens forskjellige organer og rollen til de heltidstillitsvalgte. Som en følge av dette fattet styret i styremøte 25. mai følgende vedtak: OPF nedsettet en arbeidsgruppe bestående av Ingrid Tveit, Eldar Meling og Tørbjørn Sørum. Gruppen gis følgende mandat: Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i AFF- samlingen i Ski primo april og etterfølgende styredebatt vurdere tiltak som kan være med på å styrke måten styret arbeider på for å nå sine målsettinger. Som en del av dette skal de vurdere behovet for endring i instruks/ stillingsbeskrivelser for styrets medlemmer, herunder arbeidsutvalget og de heltidstillitsvalgte. Gruppen velger 15

19 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Enkeltsaker en leder, men bestemmer utover dette selv hvordan de organiserer seg selv og arbeidet. De skal innen 1. november legge frem en innstilling til styret. Arbeidsgruppen valgte Torbjørn Sørum som leder og var raskt i gang med arbeidet. Allerede på styremøte i juni la de frem sine foreløpige resultater og informerte om hvilken retning de så på det videre arbeidet. Det viste seg at arbeidsgruppen så behovet endringer, av mer omfattende grad enn det man i utgangspunktet kunne oppfatte at skulle vurderes iht. mandatet. Arbeidsgruppen fikk imidlertid styrets tilslutning til å jobbe videre i den retningen de ønsket. Foto: Svend M. Bjelland 16 Arbeidsgruppen la utover høsten ned mye arbeid i å utrede spørsmålet på best mulig måte. Bl.a. ble styremedlemmer, AU og andre lokallagsledere intervjuet. Før fristen 1. november la de frem sin innstilling, med en rekke forslag til endringer. Innstillingen har etter det vært gjenstand for en grundig behandling i styret og har munnet ut i en rekke vedtektsendringsforslag som skal behandles på årsmøtet. 4.4 Tjenestelister for etterforsknings - avsnittene på politistasjonene I dialogen man hadde med arbeidsgiver ifm politidistriktets stramme økonomiske situasjon fremkom et ønske om å endre tjenestelistene for etterforskningsavsnittene på Ordensavdelingen (politistasjonene og Seksjon for trafikk og sjøtjeneste). I utgangspunktet ønsket arbeidsgiver tjenestelister med mest mulig dagtidstjeneste. De ønsket også at disse listene kunne drøftes på IDF-nivå. Forslaget møtte forståelig nok tidlig stor motstand fra mange av de medlemmene det berørte. Mange var skeptiske til endringer i tjenestelister de var fornøyde med. OPF valgte en konstruktiv tilnærming. Vi fokuserte på at det som står i regelverk om oppsett av tjenestelister, at det er forskjellige behov på forskjellige tjenestestedene og at det er viktig med gode prosesser som er lokalt forankret. Listene var først oppe til drøfting før sommeren og endte da med at det ikke ble enighet. Saken ble da sendt POD for tvisteløsning. Etter en tid kom de tilbake med POD s merknader og en oppfordring om å finne en lokal løsning. Utover høsten var det dialog mellom partene der OPF s budskap i hovedsak var at drøftingene best skjedde lokalt der listene skal brukes og at det måtte åpnes for lokale forskjeller basert på dokumenterte behov. Etter hvert kom man så i november frem til enighet om nye tjenestelister. Dette er andre året på rad at man har en større uenighet gående om tjenestelister. Sammenfallende er at det begge gangene har vært lagt opp til at drøftingene skal finne sted på IDF-nivå. Vår mening er lærdommen av dette bør være at dette nivået er uegnet for å finne frem til løsninger, som i så stor grad berører lokale forhold. 4.5 Konflikt om ATB på uttransporter i PU I etterkant av ATB-avtalen av juli 2009 skulle det fremforhandlet egne hvileregler for uttransporter. Disse forhandlingene fant sted i september 2009 og partene undertegnet en protokoll. Det viste seg imidlertid i ettertid å oppstå uenighet mellom partene om hvordan man skulle tolke forhandlingsprotokollen. Punktet man var uenige om knyttet seg til hvor lenge man måtte være på reise før man fikk anledning til å få hvile i form av en hotellovernatting. På tross av uenigheten valgte arbeidsgiver å iverksette en praktisering av reglene iht. sin egen tolkning av forhandlingsprotokollen. Dette betydde i praksis en forringelse av vilkårene for de ansatte som ble pålagt å reise på uttransport og

20 ÅRSRAPPORT OSLO POLITIFORENING Enkeltsaker tok etter OPF s mening lite hensyn til medlemmenes HMS. For OPF var dette uakseptabelt og det kom også voldsomme reaksjoner fra medlemmene i PU som følte seg overkjørt. Mange valgte å ikke delta på uttransporter frivillig. Da dette gikk ut over uttransporteringshastigheten begynte arbeidsgiver å beordre ansatte på uttransporter mot sin vilje. På tross av beordringer gikk effektiviteten i uttransportene ned, noe som medførte opphopning av internerte asylsøkere på Trandum internat. Dette gjorde allerede vanskelige arbeidsforhold der uutholdelige, men bidro også til å sette søkelys på problemene som lenge hadde tårnet seg opp på Trandum. Det hele kulminerte med branner og stengingsvedtak fra Hovedverneombudet. Det ble fra OPF og PF forsøkt å finne en løsning på uenigheten knyttet til tolkning av forhandlingsprotokollen, men dette viste seg vanskelig. Det var en god del kontakt med partene, men dette førte lite med seg. Etter hvert kom arbeidsgiver med administrative bestemmelser som sikret ansatte en viss økonomisk kompensasjon for den belastningen det er å delta på uttransportene. Det er dog fremdeles ikke enighet om tolkningen av avtalen. Ledelsen i PU tok skikkelig tak i utfordringene på Trandum internat og sørget for nødvendige tiltak for å rydde opp i dette. Det ble også bevilget ekstra penger til dette i revidert nasjonalbudsjett. I så måte er det interessant å tenke over om dette hadde kommet dersom man ikke fra fagforening og vernetjeneste hadde satt fokus på forholdene Økokrim inn i OPF En grundig vurdering og utredning valgte PF-medlemmene i Økokrim, som har vært et eget lokallag i PF, på ekstra ordinært årsmøte i juni å oppløse lokal laget og søke medlemskap i Oslo politiforening. Styret i OPF behandlet saken på styremøte i august og vedto at PF-medlemmene i Økokrim skulle bli tatt opp som medlemmer i OPF og at det forhenværende PF-Økokrim skulle få status og rettigheter i OPF, tilsvarende det de andre særorgan organisert under OPF hadde. AU ble gitt fullmakt til å forhandle med representanter for medlemmene ved Økokrim, og med Politiets Fellesforbund, om hvordan overgangen fra selvstendig lokallag til å bli en del av OPF skal skje. På årsmøtet blir det behandlet vedtektsendringsforslag som endelig tar opp ansatte ved Økokrim som medlemmer av OPF. Oslo politiforening organiserer da medlemmer som er ansatte i Oslo politidistrikt, Politiets Sikkerhetstjeneste-DSE, Politiets Utlendingsenhet og Økokrim. Sistnevnte er en gledelig tilvekst som gir foreningen ytterligere bredde i medlemsmassen Dagbladet 23. februar

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Årsmelding 2008 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram 2007/2008 3 Lønn, risikotillegg og ATB 6 Risiko 10 Kriminalpolitikk 13 Ressurser 15 Omstilling 17 Internasjonalt arbeid 18 Intern utvikling og administrasjon

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- s t o r t i n g s v a l g e t 2 0 1 3 VEIVALG FOR NORSK POLITI alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

Vonde tall. All narkotikaspaning i Haugesund har opphørt. Nå rakner det for mange av landets politidistrikt. Hogd i hodet med øks

Vonde tall. All narkotikaspaning i Haugesund har opphørt. Nå rakner det for mange av landets politidistrikt. Hogd i hodet med øks Hogd i hodet med øks Side 30-31-32-33-34-35 Ammunisjon trekt tilbake Side 5 Redusert suverenitetshåndhevelse Side 26-27 14.11.2008 løssalg kr 55,- Nr 11 Vonde tall All narkotikaspaning i Haugesund har

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET:

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET: POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Humlegård: Det haster med å komme igang! AV INNHOLDET: Borgernes behov er viktigst s 8 Flere kvinner i Norges politilederlag s 13 Nytt politihus i Østfold

Detaljer

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13 Krever 3.700 nye politfolk Side 14-15 Kritisk til lovendring Side 10-12-13 Vil ikke ta ansvaret Side 6-7 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

RØMMER FRA POLITET. 124 politiutdannede og 84 sivile sa opp jobbene sine i politiet i fjor. Dette er en økning på 61 prosent sammenlignet med 2006.

RØMMER FRA POLITET. 124 politiutdannede og 84 sivile sa opp jobbene sine i politiet i fjor. Dette er en økning på 61 prosent sammenlignet med 2006. Unio fronter lønnskampen Ordnet sambandsproblemene Oppsigelsene ferdigskrevet XXX Side 10-11 Side 24-25 Side 12-13 14.03.2008 LØSSALG KR 55,- NR 3 RØMMER FRA POLITET 124 politiutdannede og 84 sivile sa

Detaljer

Da tragedien rammet. Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning.

Da tragedien rammet. Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning. nr 12 12.12.2012 løssalg kr 55,- Da tragedien rammet Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning. Side 10-19 Eurocard Eurocard har

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten Fikk 650.000, men ikke i politiet Side 6-7-8-9 Barnehuset åpnet Side 18-19 Vil heve statusen på ordenstjenesten Side 14-15 18.01.2008 løssalg kr 49,- Nr 1 kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer