Årsberetning Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. Sørum kommune"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Sørum kommune

2 Sørum kommune - Årsberetning 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN STATISTIKK 30 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE I VEDLEGG 2 VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG M.M. I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2010, BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 95/09, OG I FORBINDELSE MED HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN , BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 38/09 52 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 69 VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 77

3 Forord ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning for Sørum kommunes virksomhet 2010 legges her fram for politisk behandling. Rapporten må sammenholdes med 1. og 2. tertialrapport for å få fullstendig oversikt over virksomhetens arbeid og resultater i Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret i løpet av 2010 og status for de verbalforslagene som ble vedtatt, samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen, i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i tertialrapportene. Årsberetningen kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, april 2011 Rådmann Marius Trana 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 77

4 Visjon: Sørum Den gode kommunen Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 ÅR ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 ÅR FOKUSOMRÅDER 1 ÅR RAPPORTERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom fireårige strategiske mål i handlingsprogram med økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Fireårige mål splittes til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial- og årsrapporter med utgangspunkt i Det fullstendige balanseregnskapet. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT-utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 77

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskap Kostnadene til kommunens tjenesteproduksjon utgjorde 792,4 mill mot budsjettert 767,1 mill. Seksjonenes inntekter utgjorde 260,7 mill mot budsjettert 245,6 mill. Nettokostnadene utgjorde dermed 531,7 mill mot budsjettert 521,5 mill. Avviket i netto kostnader beløper seg til 10,2 mill eller 2,0 %. Kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd, ble til sammen 13,8 mill høyere enn budsjettert. Årsresultatet viser et overskudd på kr Dette inkluderer imidlertid av- og nedskrivninger med kr , som i kommunal sammenheng ikke betraktes som kostnad. Etter kommunale regnskapsregler viser derfor årets regnskap et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Hovedtall fra driftsregnskapet er vist i etterfølgende tabell. Skatteinngang Skatteinngangen økte fra 327,0 mill i 2009 til 359,7 mill i En økning på 32,7 mill eller 10,0 %. Budsjettert skatteinngang var på 353,8 mill. Inntekten fra eiendomskatt utgjorde 17,3 mill i 2010, mot budsjettert 17,0 mill. Investeringer Kommunen har opprettet kommunale foretak som i all hovedsak forestår kommunens investeringer. Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF avgir egne årsberetninger og årsregnskaper. Investeringer og utlån i kommunenes regnskap utgjorde til sammen 7,2 mill mot budsjettert 15,0 mill. Likviditet Kommunens driftslikviditet er fortsatt positiv, men knapp. Likviditeten vurderes likevel som tilstrekkelig forutsatt at den ikke svekkes ytterligere. Lånegjeld Kommunal lånegjeld inngår i all hovedsak i regnskapene for de kommunale foretakene og omtales i foretakenes årsberetninger og årsregnskaper. I etterfølgende tabeller er imidlertid utviklingen i brutto og netto lånegjeld pr innbygger og beregning av gjeldsgraden vist for kommunen som konsern, dvs. for kommunen og foretakene samlet, av hensyn til muligheten for sammenligning med tidligere år. Fond Pr utgjorde kommunens fondsmidler til sammen 66,7 mill, en økning med 3,7 mill fra året før. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 77

6 Finansforvaltning Kommunens finansforvaltning skjer i henhold til de hovedprinsipper kommunestyret har fastsatt i økonomireglementets 2, finansreglementet. Dette innebærer at Økonomi- og administrasjonsutvalget heller ikke i 2010 har benyttet seg av fullmaktene i finansreglementet. Kommunens likvide midler er i sin helhet oppbevart på konto hos kommunens hovedbankforbindelse gjennom hele året. Resultatvurdering Avviket i netto kostnader er høyere i 2010 enn for tidligere år, noe som synliggjøres ved at enkelte seksjoner og virksomheter har hatt større problemer med budsjettrammene og økonomistyringen i inneværende år enn tidligere. Fokuset på økonomistyring vil bli vektlagt høyere i Økonomireglementets bestemmelse om overføring av overskudd og underskudd, dvs. regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk, til påfølgende år foreslås gjennomført. Totalt overføres et overskudd på kr til de virksomhetene i grunnskoleseksjonen, barnehageseksjonen, helse- og sosialseksjonen, PRO-seksjonen og kulturseksjonen som er omfattet av bestemmelsen. Regnskapet for 2010 viser et årsoverskudd på 0,9 %, noe som er lavere enn resultatkravet i kommuneplanen. Gjeldsutviklingen viser at kommunens viktigste utfordringer er knyttet til bygningsmessige investeringer og bemanningsøkninger som er nødvendige for at tjenesteproduksjonen skal kunne holde tritt med befolkningsveksten og den demografiske utviklingen. Dette vises ved at gjeldsgraden stadig øker, selv om den fortsatt ligger godt under resultatkravet i kommuneplanen. Gjeldsgraden må påregnes å øke også i Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 77

7 Hovedtall fra driftsregnskapet Driftsinntekter Overføringer, tilskudd Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Netto ekstraordinære poster Årsresultat Årsresultat i % 0,9 0,6 Resultatkrav i kommuneplanen: Det bør tilstrebes et årlig overskudd på 2 %. Resultatkrav i økonomiplan : Sikre økonomisk handlefrihet. Lånegjeld pr innbygger Brutto lånegjeld pr Antall innbyggere Brutto lånegjeld pr innbygger Netto lånegjeld framkommer som brutto lånegjeld fratrukket lån som betales gjennom en særskilt ordning, og gir uttrykk for den reelle gjeldsbelastning som den enkelte innbygger må være med å dekke ved å betale skatt: Brutto lånegjeld pr Betjenes av låntakere Betjenes av leietakere Betjenes av vannavgift Betjenes av kloakkavgift Netto lånegjeld Netto lånegjeld pr innbygger Gjeldsgrad Gjeldsgraden framkommer som netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene: (kr x 100 %): kr = 98,8 %. Resultatkrav i kommuneplanen: Gjeldsgraden bør holdes under 150 %. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 77

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Under samfunnskapitalen legges det vekt på at kommunen som organisasjon skal være bidragsyter til samfunnsutviklingen. Samfunnskapitalen har imidlertid også glidende overganger mot natur- og miljøkapitalen og brukerkapitalen fordi prioriteringene som gjøres påvirker lokalsamfunnet og samfunnsbygging både i vid og snever forstand. Bevisstgjøring av verdien rundt gode lokalmiljø/gode oppvekstmiljø er av stor betydning for organisering og videreføring av det forbyggende arbeidet, slik at barnas rettigheter og muligheter ivaretas både i skole, hjem og fritid. De strategiske målene i handlingsprogramperioden og i kommuneplanarbeidet har de siste årene lagt stadig større vekt på kommunens bidrag til samfunnsbygging. Sørum kommune har, som resten av regionen, hatt en svært høy befolkningsvekst de siste 10 år, med henholdsvis 3,3 % i 2006, 3,4 % i 2007, 4,6 % i 2008, 2,9 % 2009 og 2,06 % i Som oppfølging av kommuneplanarbeidet i 2009 og utfordringene knyttet til konsekvensene av høy befolkningsvekst vedtok kommunestyret i junimøtet befolkningsprognose Boligbyggeprogram som verktøy for å styre befolkningsveksten ble vedtatt i kommunestyrets oktobermøte. Det vil imidlertid ta mange år før befolkningsveksten kan styres ned mot 1 % som vedtatt på grunn av alle boligfeltene som er ferdigregulert uten restriksjoner de siste ti årene. Befolkningsveksten gir mange utfordringer i det å klare å tilpasse tjenestetilbudet til etterspørselen og til kommunens økonomi både på kort og lang sikt, samtidig som den økte skatteinngangen er viktig grunnlag for kommunens økonomiske utvikling. Oppdatert befolkningsprognose som grunnlag for planlegging av kommende års tjenesteproduksjon vil foreligge i løpet av 1. kvartal Kommunens tjenester er omfattende, og kravet til å gi tilstrekkelig og rett informasjon er økende. Viktige bidrag til samfunnskapitalen vil derfor være å gi tilstrekkelig og rett informasjon til innbyggerne til rett tid. Gjennomføring av strategisk IKT-plan og ekommuneplanen med satsing på større tilgjengelighet og en proaktiv nettpolitikk vis à vis innbyggere og brukere har vært viktig. Dette arbeidet resulterte i at kommunen ligger langt framme i utviklingen på dette området. I 2010 kom kommunen for andre gang på 3. plass i KS kåring av årets e-kommune og kåring av beste kommunale hjemmeside. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for kommunen er et annet satsingsområde for å styrke innbyggerdialogen og kommunens omdømme gjennom utvikling av nye nettbaserte kommunikasjonskanaler og utvikling av etablerte arenaer. Kommunestyret avholdet i september sitt årlig oppfølgingsmøte av kommunens eiermelding. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. Antall besøk varierer noe fra år til år. I 2010 mottok kommunen 284 besøk mot 306 i Det er fortsatt grunnskole- og helse- og sosialseksjonene som mottar flest besøk, men det har også vært en økning i servicesenteret/hos rådmannen. Medarbeiderne i kommunen har bidratt med 69 foredrag til andre, på konferanser o.l. mot 98 i Tjenesteutvikling og organisering, blant annet etableringen av kommunale foretak, eiermeldingen og eierstyring, kvalitetssystemet og avvikshåndtering, IKT-utvikling er temaer som etterspørres både ved besøk hos oss og ved foredrag hos andre. Oppmerksomhet gjennom for eksempel skoleeierpris øker interessen for det kommunen gjør. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 77

9 Kommunen stiller seg positiv til, og åpen for hovedfags- og diplomstudenter og egne medarbeidere som tar videreutdanning. I tillegg til kompetanseutvikling ser kommunen dette som et ledd i samfunnsbygging, omdømmebygging og rekrutteringsarbeidet. Oversikt over utredninger, oppgaver m.m. hvor Sørum er med/omtalt finnes på Av samme grunn tar også kommunen jevnlig imot studenter/elever. Det oppleves som positivt og stimulerende for arbeidsstedene og bidrar til å øke veilederkompetansen i organisasjonen. Helse- og sosialseksjonen hadde i sykepleier fra videreutdanning i psykisk helsearbeid, 1 sykepleie-, 1 jordmor- og 1 helsesøsterstudent samt 3 hjelpepleierstudenter og 1 student fra velferdsstudiet. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) hadde 1 kokkelærling til juni 2010, 2 utplasseringselever fra Sørumsand videregående skole, 3 helsefagarbeiderlærlinger,7 sykepleierstudenter, turnuskandidat fysioterapi og 3 språkopplæringselever. Barnehageseksjonene har hatt 6 førskolelærerstudenter, 1 praksisplass for barne- og ungdomsarbeider, 1 lærling innen barne- og ungdomsarbeid i vårsemesteret, 1 språkopplæringselev og har hatt inne ungdommer på kortere og lengre utplasseringsopplegg/ praksis både fra ungdomsskolen og videregående skole. Grunnskoleseksjonen har hatt 11 lærerstudenter, 1 lærling innen barne- og ungdomsarbeid, praksisplass for barne- og ungdomsarbeidere og for språkopplæringselever. Servicesenteret har hatt 2 IKT-lærlinger og 1 kontorlærling. Kulturseksjonen v/biblioteket har hatt en bibliotekarstudent samt 1 språkopplæringselev. Sørum kommunalteknikk KF deltar som før i interkommunalt trainee-prosjekt. Deltakelse i nettverk/prosjekter kan være langvarige faglige samarbeid, adhoc- eller prosjektorganisert. Konkrete eksempler på deltakelse i andre interkommunale og nasjonale prosjekter/faglige nettverk er nevnt i tertialrapport for 1. og 2. tertial. Kommunen deltar som før i interkommunalt samarbeid i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og i politirådet. Eksempel på andre nettverk/samarbeidsfora er: PRO og helse- og sosialseksjonen og rådmannen deltar i arbeidet med å utvikle ny samarbeidsavtale med Ahus. PRO har signert avtale om bruk av mobilt røntgen, røntgentilbudet reiser til pasienter på institusjoner og ikke omvendt. Det er et av SNRs næringsutviklingsprosjekt og foregår i samarbeid med blant andre Lørenskog kommune og Ahus. Hjemmetjenesten deltar i nettverk i regi av undervisningshjemmetjenesten i Bærum. Barnehageseksjonen samarbeider med Fet kommune om veiledning av nytilsatte førskolelærere og i faglig fora for forvaltere av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn. Melvold ungdomsskole har innledet et toårig samarbeid med en nederlandsk skole gjennom Comenius-programmet. Frogner skole er med i prosjekt Bedre læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. Barnevernseksjonen deltar i utredning av interkommunalt samarbeid innen barnevernet sammen med Fet og Aurskog-Høland kommuner. Interkommunal innkjøpsordning for Nedre Romerike (IINR) o o o sitter med i styringsgruppen for knutepunkt Akershus. deltar i et samarbeid med København kommune om kunnskapsutveksling i oppbygging av malverk innen anskaffelsesfaget. Dette for å tillempe oss økt forståelse og tilnærming til anskaffelsesreglement og praksis i EU-land. bidrar i NKF (Norsk Kommunalteknisk Forening) med sekretærrolle for å styrke kompetansen innen byggteknisk anskaffelsesfag samt øke erfaringsutvekslingen mellom merkantilt og byggteknisk anskaffelsespraksis. Barns og unges kommunestyre (BUKS) I 2009 ble det arbeidet med en revitalisering av BUKS, og nye vedtekter trådte i kraft høsten Nytt BUKS og arbeidsutvalg ble valgt. I henhold til vedtektene ble det etablert et arbeidsutvalg som i 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 77

10 2011 skal benyttes som høringsinstans. BUKS/arbeidsutvalget har hatt 4 planer til uttalelse. BUKS har ellers holdt sine to møter og fordelt penger til nærmiljøtiltak. Planer og reguleringssaker Følgende planer og reguleringssaker er sluttgodkjent i 3. tertial For en fullstendig oversikt, se også tertialrapportene for 1. og 2. tertial: Reguleringsplan for Kirkebakken Del Av Gnr 73 Bnr Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet 2. gangs behandling boligbyggeprogram Planer vedtatt i 1. og 2. tertial 2010: Trafikksikkerhetsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Befolkningsprognose Sørum Vedlikeholds- og utviklingsplan for kommunens bygningsmasse Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Høringer Sørum kommune mottar årlig et stort antall saker fra statlige myndigheter, fylkeskommunen og andre med oppfordring til å gi høringsuttalelse. Siden 2008 har kommunen som rutine at høringssakene fortløpende legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget med spørsmål om hvorvidt man ønsker at Sørum kommune skal gi uttalelse eller ikke, og i så fall om uttalelsen skal gis av et politisk utvalg eller administrativt. År Totalt antall saker Politisk beh Adm. beh Uttalelser totalt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 77

11 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid og næring Kommunen har ikke hatt noen utadrettet rolle mot næringslivet i egen kommune, men deltar i næringssamarbeidet i SNR-regi. Etablerertjenesten ble revitalisert i 2010 med felles tjeneste for SNRkommunene. Dette har vært et vellykket tiltak totalt sett. I 2010 ble det holdt kurs i etablering av egen virksomhet i Sørum med ca 12 deltagere. På næringssiden gis det informasjon og veiledning om ledige næringsarealer og etablering av virksomhet til aktører som henvender seg, og det gjøres vurdering av om virksomheten er i konflikt med andre interesser og hensyn ivaretatt i reguleringsplanen. Det har vært en økende etterspørsel etter kommunens engasjement, noe som er blitt fulgt opp med frokostmøte for næringslivet i desember Dette samarbeidet følges ytterligere opp i Plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) v/landbrukskontoret har en aktiv rolle overfor landbruksnæringen i kommunen med hensyn til veiledning og tilrettelegging. PLU og Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) deltar fortsatt i Leiraprosjektet i følgende temagrupper: kommunalteknikk/spredt bebyggelse, landbruk og økologi. Hensikten er å redusere forurensningen i vassdraget. Landbruket fortsetter opprydding i Leiravassdraget. Det er fra 2010 innført miljøkrav for miljøvennlig jordbruksdrift i Leiras nedbørsfelt. I samarbeid mellom kommunene i nedbørsfeltet og Romerike landbruksrådgiving er det iverksatt gratis miljøråd til gårdbrukere i Leiras nedbørsfelt. Tilbud videreføres i Oppslutningen om regionalt miljøprogram har økt svakt fra tidligere år. Åkerareal som ikke pløyes om høsten er nokså stabilt, og det dyrkes noe mer gras enn tidligere år. Landbrukskontoret har fordelt kr til miljøtiltak i landbruket. 82,5 % av midlene har gått til tiltak som bidrar til redusert forurensing fra jordbruket og 17,5 % til kulturlandskapstiltak. Til skogbruket har fylkesmannen bevilget kr som tilskudd til ungskogpleie og stammekvisting. Aksjon skogkultur er gjennomført med 2 prosjektledere finansiert av skogbrukets rentemidler. De har gitt veiledning til 26 skogeiere. Rapporten fra kartlegging av naturtyper i utvalgte områder i Sørum foreligger nå. Det er til sammen registrert 112 naturtypelokaliteter og 58 viltlokaliteter. Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) har foretatt planmessing spyling av utsatte avløpsledninger over tid. Det har redusert antall tette avløpsledninger og kloakkstopp med overløp til terreng. SKT KF er i gang med de første delområdene i forbindelsene med utbygging av avløp i spredt bebyggelse. Det arbeides også med et kartleggingsprosjekt vedrørende mindre vassdrag/resipienter i Sørum kommune med hensyn til vannkvalitet og sårbarhet. Systematisk lekkasjesøk, gir redusert tap av drikkevann fra ledningsnett. Foretaket driftet i 2010 renseanleggene uten brudd på gjeldende utslippstillatelse. Fokuset holdes på optimalisering av drift og kjemikalieforbruk for å bedre renseresultater og arbeidsmiljøet i anleggene. Antall plasseringer av glass- og metallinnsamlingssteder er vurdert sammen med ROAF og vil bli utvidet. Etter at Krogstad Miljøpark AS ikke fikk kontrakten med Oslo kommune om etablering av anlegg for behandling av matavfall, er samarbeidet om felles slambehandlingsanlegg for Sørum, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Fet gjenopptatt og utredningsprosjekt er etablert. Samarbeid om nytt felles renseanlegg med Gjerdrum og Fet er også iverksatt. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE KF) vektlegger at kommunale bygg bygges/renoveres med tanke på miljø- og energisparing og har mottatt midler fra ENOVA til konkrete tiltak. Potensialet for energireduksjon framkommer gjennom sammenligning mellom faktisk målt forbruk og normtall som ENOVA utarbeider. Forbruket varierer med byggenes alder, bruksintensitet, bygningsstandard og uteklimaet. Det er inngått EPC-kontrakter for 18 bygg. Energiforbruket i 2010 ligger 16 % lavere enn 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 77

12 forbruket før man inngikk EPC-kontrakten. Forbruk før ENØK var på , og i 2010 var det på Det vises for øvrig til grafisk framstilling i kapittel 7: Statistikk Fjernevarmeanlegget på Sørumsand er satt i drift. Av kommunale bygg er Bingsfoss ungdomsskole og Bingsfosshallen i Sørum KF koblet til anlegget. Utifra et miljø- og forurensningshensyn og potensialet for energireduksjon vurderes alternative varmekilder ved renovering/nybygg. Sørvald bo- og behandlingssenter har for eksempel tre varmekilder, pellets, olje og varmepumpe. Kommunen har redusert forbruk av papir med 27,6 % i forhold til utgangspunktet som var forbruket i Den vesentligste grunnen til dette er elektronisk utsending av saker til de politiske utvalgene. Det foregår også miljøarbeid i det jevne i seksjonene som er viktig for holdningsskapende arbeid, og viser seg blant annet gjennom fokusområder og arbeidsmål og aktiviteter i seksjonene. Flere skoler arbeider mot sertifiseringen Grønt flagg. Kommunens energi- og klimaplan ble lagt ut på høring i I høringsperioden ble det invitert til åpent møte om planen. Møtet ble avlyst på grunn av lav oppslutning. Planen fremmes for endelig behandling i 1. halvår Planen er en 1. generasjonsplan og vil danne grunnlag for utvikling av kommuneorganisasjonens energi- og klimaarbeid. Kulturlivet Det er et rikt frivillig kultur- og idrettsliv i Sørum. Kommunen bidrar med tilskudd til lag og foreninger. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ble behandlet kommunestyret i desember. Kommunen abonnerer på tjenesten Tilskuddsportalen, som gir en samlet oversikt over de tilskuddsordningene som finnes. Denne tjenesten er også tilgjengelig for lag og foreninger på kommunens hjemmeside. Kommunen deltar både med planlegging og gjennomføring av Sørumfestivalen, som avvikles i månedsskiftet januar/februar hvert år. Det er mange kunstneriske innslag og stor deltakelse fra Sørums befolkning. Prosjektet Den kulturelle spaserstokken har bidratt til å bringe kulturelle innslag til institusjonene og har også sørget for at Sørumfestivalen legger opp egne aktiviteter til institusjonene. Ungdommens kulturmønstring (UKM) ble som vanlig arrangert i forbindelse med Sørumfestivalen. 188 barn og ungdommer i alderen deltok med sceneshow og kunstutstillinger. Det var også en fordobling av antall besøkende. Dette er en positiv økning fra I Bingsfosshallen i Sørum KF har styret vedtatt at inntil 5 søkergrupper kan stille som rådgivere når fast kveldsleie fordeles. Dette for å bedre samspillet med de frivillige organisasjoner og på den måten øke organisasjonenes eierskap til hallen og hallens drift. Erfaringene så langt er positive. Det arbeides også med å gjøre hallen mer brukervennlig ved ulike tiltak. På grunn av lave temperaturer med medfølgende lav fuktighet i Bingsfosshallen vinteren 2009/2010 ble parketten i salen ødelagt. Dette medførte at salen måtte holdes delvis stengt for dag-, helge og kveldsbrukerne i juli og august i påvente på sluttføring av utbedringsarbeidet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 77

13 4. BRUKERKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Brukerundersøkelser I henhold til resultatindikatorene for kommunen skal det jevnlig gjennomføres brukerundersøkelser, noen årlig, men de fleste hvert tredje år. Grunnskolen er pålagt årlige undersøkelser gjennom skoleporten, og barnehageseksjonen trenger årlig resultat for å arbeide med forbedringstiltak sammen med foreldrene. De øvrige seksjonene mener det er viktig å arbeide med forbedringstiltak over tid før brukerne igjen skal spørres. Det er en forutsetning at resultatene formidles tilbake til gruppene som spørres og at resultatene brukes som grunnlag for forbedringstiltak. Der det er utviklet brukerundersøkelser i regi av bruker kommunen disse produktene, ellers brukes egenutviklede undersøkelser. Brukerundersøkelse i barnehageseksjonen viser meget gode resultater, med snitt på eller over landsgjennomsnittet. Best resultat på områdene tilgjengelig og respektfull behandling, mens lavest på fysisk miljø og informasjon. Tiltak satt i verk av seksjonen og virksomhetene. I kulturseksjonen har biblioteket gjennomførte brukerundersøkelse. Den ble både lagt ut elektronisk på bibliotekets hjemmeside og i papirformat. Tema for undersøkelsen var brukertilfredshet. Det kom inn 63 svar. Biblioteket har 3000 aktive bruker og besvarelsen utgjør 2 %. Et flertall av fornøyde brukere, de er spesielt fornøyd med servicen. Kulturfabrikkens brukerundersøkelse for 2010 ble noe forsinket gjennomført i mars Resultatene vil derfor bli rapportert i 1. tertialrapport I grunnskoleseksjonen ble det gjennomført elev- og foreldreundersøkelse i 1. tertial. Resultatene viser at det er gjennomgående høy grad av fornøyde elever. Forbedringen ligger i større faglig trykk og motivasjon gjennom tilpasset opplæring. Det vises for øvrig til kapittel 7 Statistikk og vedlegg 3 og 4 i når det gjelder måloppnåelse. Helse- og sosialseksjonen gjennomførte brukerundersøkelse for helsestasjonene blant barn født i 2009 i 1. tertial. Svarprosenten var imidlertid så lav at svarene ikke anses som valide. Det ble utført brukerundersøkelse i NAV Sørum høsten Tema for undersøkelsen favnet tilgjengelighet, respekt for enkeltindividets behov, respekt for øvrig m.m. Totalt sett fikk kontoret et godt resultat, men likevel oppsummert slik at tilgjengeligheten kunne forbedres og tiltak deretter ble iverksatt. PLU/Sørum kommunalteknikk KF gjennomførte brukerundersøkelse i den felles førstelinjetjenesten. Det kom inn få svar, men de som kom var svært positive. Servicesenteret gjennomførte intern brukeundersøkelse blant alle ledere i Det er en del spredning i resultatet, men 88 % var fornøyd med tjenestene fra servicesenteret. Utvikling av gode og effektive felles rutiner, tilgjengelighet og informasjonsflyt er viktige utviklingsområder. Virksomhetslederne er den ledergruppen som har størst kontaktflate mot servicesenteret. Både biblioteket, helsefremmende arbeid, PLU/Sørum kommunalteknikk KF, felles førstelinjetjeneste og legevakten rapportere om lav svarprosent på sine undersøkelser. Dette er tjenester som ikke nødvendigvis har like tett relasjon mellom tjenesteyter og tjenestemottaker som for eksempel tjenester for funksjonshemmede, i PRO, grunnskole, barnehage, barnevern og som derfor synes å trenge en annen tilrettelegging. Ved neste undersøkelse vil dette bli vektlagt. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 77

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2006

Tertialrapport. 1. tertial 2006 Tertialrapport 1. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunn... 8 Tjenester og brukere... 13 Organisasjon... 18... 25 Kommunedelplaner... 41 Interkommunale samarbeid... 46 Enhetssider...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Foto: Alta kommune, Siv J. Suhr, Martin Bosch, Aase Kristin Abrahamsen, Marianne Bull Mathisen

Innholdsfortegnelse. Foto: Alta kommune, Siv J. Suhr, Martin Bosch, Aase Kristin Abrahamsen, Marianne Bull Mathisen Årsmelding 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning 3 2. Organisering 6 3. Kommunens styringsredskap 8 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel vil 8 3.2 Internkontroll 11 3.3 Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSRAPPORT 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSRAPPORT Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig

Detaljer

2008 året som ble så bratt

2008 året som ble så bratt Årsrapport 2008 2008 året som ble så bratt I 2008 fikk Asker kommune kjenne på nye rammebetingelser for kommuneøkonomien og konsekvensene av en global finanskrise. Både den politiske ledelsen og ulike

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Årsrapport 2009 Asker kommune

Årsrapport 2009 Asker kommune Årsrapport 2009 1 ÅRSBERETNING 2009... 1 1.1 ØKONOMISKE RESULTATER... 1 1.2 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2009... 2 1.3 RESULTATER PÅ TJENESTEOMRÅDENE... 2 1.4 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Songdalen kommune Side 1

Songdalen kommune Side 1 Songdalen kommune Side 1 Innholdsoversikt Innledning side 3 Den økonomiske utviklingen. 4 Samfunnsutvikling.. 10 Overordnede og sektorovergripende mål 11 Rådmannens stab 27 Politisk styring og kontrollorgan.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer