Aktuelt. Nr. 2 juli 2005 Årg. 11. LA mot år 2010, side 3. Ny Arbeidsmiljølov, side 2 og 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelt. Nr. 2 juli 2005 Årg. 11. LA mot år 2010, side 3. Ny Arbeidsmiljølov, side 2 og 4"

Transkript

1 Nr. 2 juli 2005 Årg. 11 Aktuelt LA mot år 2010, side 3 Ny Arbeidsmiljølov, side 2 og 4 Mellomoppgjøret 2005, og utfordringer for senere lønnsoppgjør, side 6 Sykemeldt vant rettssak om usaklig oppsigelse, side 8 Obligatorisk tjenestepensjon, side 11 Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Innhold Økt brutalisering LA mot år Ny Arbeidsmiljølov Mellomoppgjøret Sykemeldt vant rettssak om usakelig oppsigelse Lønn til sesongarbeidstaker Obligatorisk tjenestepensjon Div notiser

2 Økt brutalisering? LO-leder Gerd Liv Valla sier i en pressemelding at hun nå frykter amerikanske tilstander i norsk arbeidsliv. Hun viser til at den nye arbeidsmiljøloven, som vil gjelde fra 1. januar 2006 innen visse rammer åpner for adgang til midler tidige ansettelser. Selve grunnplanken i arbeidslivet, retten til fast ansettelse fjernes, sier Valla som frykter ytterligere brutalisering av arbeidslivet. LAs seksjonskonferanser 2005 Ifølge Valla er altså brutaliseringen av arbeidslivet ikke noe som innføres med en ny arbeids miljølov, men derimot en videreføring av en prosess som har pågått over tid. Dette er en påstand hun ikke er alene om, og den har vært gjentatt mange ganger, men den er ikke nødvendigvis riktig av den grunn. I juniutgaven av tidsskriftet Arbeidsmiljø skriver redaktør Paul Norberg på lederplass: Hvis det er slik at arbeidslivet generelt har blitt mer brutalt, så må den logiske konsekvensen være at fagbevegelsen ikke har oppnådd særlige positive resultater. Kan det virkelig stemme? Norberg svarer selv på spørsmålet ved å vise til Arbeidsmiljøsenterets tilbakeblikk på de siste 35 år som viser en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 69 prosent siden I samme tidsrom er årlig arbeidstid redusert med 455 timer. 90 prosent av alle yrkesaktive nordmenn er i fast stilling, og dobbelt så mange kvinner er yrkesaktive som på 70-tallet. Vi minner også om 90-åras utdanningsreform som gir yrkesaktive rett til studiepermisjon fra arbeidslivet. Så sent som i 1980 hadde 60 prosent av arbeidsstokken opp til ti års skolegang, mens nå har bare 13 prosent kun ungdomsskoleutdanning. I tråd med LAs vedtekter skal det holdes seksjonskonferanser høsten 2005, hvor det blant annet skal velges medlemmer til LAs ulike forhandlingsutvalg, utsendinger til LAs årsmøte m.v. Seksjonskonferansene vil i år arrangeres samlet i Trondheimsområdet, november. Programmet er i ferd med å bli ferdig. I tillegg til overnevnte vil det være flere faglige og spennende foredrag. Innkalling vil bli sendt utsendinger i henhold til LAs vedtekter. Vi har store problemer med å dele fagbevegelsens oppfatning av at arbeidslivet har blitt mer brutalt. Vi tror heller ikke at den nye arbeidsmiljøloven vil føre til brutalisering. For det første er hovedreglen i den nye loven fortsatt at ansettelsen skal være fast, men det gis åpning for midlertidig ansettelse i inntil seks måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere seks måneder. Vi tror denne muligheten vil bidra til å få flere ut i arbeid, og støtter oss på en undersøkelse som viste at tre av fire ledere i mindre bedrifter vil ansette flere dersom muligheten til midlertidighet utvides. Av undersøkelsen framgår at arbeidsoppgavene som vil bli utført av midlertidig ansatte, i dag enten ikke blir utført, utføres av innleid arbeidskraft eller på overtid. Frykten for mer overtid ligger også bak LOs påstander om at den nye arbeidsmiljøloven vil føre til økt brutalisering, og her viser de spesielt til at den nye loven innen visse rammer - åpner for individuelle avtaler om overtidsarbeid. Vi tror dette er svært fornuftig. Arbeidsmiljøloven fra 1977 er et ektefødt barn av industrisamfunnet, den gang alle ordninger skulle gjøres innenfor kollektive rammer. I dag er behovet et annet. Arbeidstakere har individuelle behov til forskjel lige faser av livet. De har behov for fleksibilitet. Følelsen av et tøffere arbeidsliv henger, etter vår oppfatning, sammen med blant annet økt internasjonalisering, økt konkurranse og tidspress. Det må være i fagbevegelsens interesse å kjempe for at norske arbeidsplasser skal bestå i en slik virkelighet. Dersom de skal det, må norsk arbeidsliv ikke gis ytterligere dårligere vilkår enn hos konkurrentene. Et bidrag til dette er nettopp økt fleksibilitet både i forhold til midlertidig ansettelse og arbeidstid. Vi tror den nye arbeidsmiljøloven vil være et skritt i riktig retning. Petter Nilsen Nordisk konferanse Hvert annet år arrangerer arbeidsgiverforeningene i landbruket en nordisk konferanse. Årets konferanse er lagt til Århus i Danmark, den 8. og 9. september. Som hovedtema for årets konferanse er valgt globalisering. Følgende to undertema er satt opp på programmet: Nordisk jordbrugs konkurrenceevne i en global verden og Hvor skal jordbrugets arbejdskraft komme fra i fremtiden? Innledere vil være gårdejer Gert Karkov som er viseformann i Dansk Landbrug og Folketingsmedlem og gårdeier Jens Vibjerg. Representanter fra Norge vil være LAs styre, samt representanter fra LAs sekretariat. 2 LA-Aktuelt Nr. 2/2005

3 LA mot år 2010 LAs styre hadde i midten av juni en todagers samling for å meisle ut LAs strategiske plan frem til For å kunne utvikle et nyttig og verdifullt styringsdokument ønsker styret å avdekke medlemmenes ulike behov og ønsker, og vil i nær fremtid igangsette en medlems undersøkelse. Trond W. Nygren Arbeidsoppgavene til Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) kan i korthet beskrives på følgende måte: LA skal ivareta medlemmenes interesser innen det personalfaglige området. Dette fremgår også av LAs formålsparagraf. LA har til hensikt å være den beste arbeidsgiverforening for landbruksrelaterte virksomheter (vi har som mange sikkert vet, flere konkurrenter). For at vi i praksis skal kunne tilfredsstille formålet, må arbeidsoppgavene synliggjøres i satsningsområder og tiltaksplaner. Styret inklusive vararepresentanter og noen fra sekretariatet, var derfor samlet i 2 døgn i juni for å meisle ut LAs strategiske plan frem til Diskusjonene på møtet endte opp med følgende 3 satsningsområder og med tilhørende hovedmålsettinger: 1. Overenskomstforhold Tariffavtaler som LA er part i, skal ha et innhold som bidrar til at medlemmene kan få realisert egne forretningsmessige målsetninger. Det skal tilstrebes en forenklet avtale og forhandlingsstruktur. 2. Medlemsservice LA skal ha en stab og et faglig nettverk som samlet har en kompetanse som til enhver tid kan sette medlemmene i stand til å ivareta de personalpolitiske utfordringer på best mulig måte. 3. Strategiske allianser, nettverkskontakter og samarbeidspartnere LA skal arbeide for å samle landbrukstilknyttede virksomheter i en arbeidsgiverforening. LA skal inngå i et forpliktende samarbeid med andre organisasjoner for å øke LAs faglige kompetanse, skape forståelse for LAs virksomhet og øke LAs anseelse. Dette skal igjen resultere i tiltaksplaner for det enkelte punkt. Da vi har stor spredning i vår medlemsmasse; både ulike rammevilkår og ulikt behov for bistand, vil vi i nærmeste fremtid gjennomføre en medlemsundersøkelse for å få frem de ulike behov og ønsker. Tiltaksplanene vil bli konkrete; både med hensyn til aktivitet og tid, slik at de blir målbare. LA mot år 2010 med tilhørende tiltaksplaner vil derfor bli et nyttig og verdifullt styringsdokument for LAs aktiviteter i tiden fremover. Over 1200 færre husdyrbønder Antall husdyrbønder i Norge fortsetter å synke. Nå er det 1272 færre med husdyrhold enn på samme tid i fjor. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen har vært noe mindre enn hva som har vært tilfelle de siste årene men siden inngangen til det nye tusenåret har antallet gårdsbruk med husdyrhold årlig gått ned bruk hadde husdyr pr 1. januar i år. Nytt grunnbeløp i folketrygden Etter Stortingsvedtak den 16. juni, er grunnbeløpet (G) i folketrygden økt med 1921 kroner. Det nye grunnbeløpet er kroner, og gjelder fra og med 1. mai då. LA-Aktuelt Nr. 2/2005 3

4 Ny Arbeidsmiljølov Av Petter Nilsen Innstillingen til ny Arbeidsmiljølov ble behandlet i Odelstinget 6. juni og vedtatt med 41 mot 31 stemmer. Den nye loven om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern ble fredag 17. juni sanksjonert av kongen i statsråd. Den nye loven trer i kraft 1. januar Arbeidet med en ny arbeidsmiljølov har fått mye oppmerksomhet. Arbeidet ble igangsatt med nedsettelsen av Arbeidslivslovutvalget i august Utvalget avga sin innstilling i LAs høringsuttalelse til innstillingen ble omtalt i LA- Aktuelt nr Leder av Arbeidslivslovutvalget, advokat Ingeborg Moen Borgerud, innledet om utvalgets arbeid på LAs fagkonferanse høsten I sin innledning den gangen sa Moen Borgerud at 80% av forslagene fra arbeidslivslovutvalget var det enighet om. De øvrige 20% av forslagene hadde derimot ført til sterk uenighet, sa hun. Arbeidstakerorganisasjonene har spesielt vært kritiske til forslag om å gi arbeidsgiver og arbeidstaker større avtalefrihet i forhold til arbeidstid, mens arbeidsgiversiden har ønsket ytterligere fleksibilitet i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. Forslag om en mer generell adgang til midlertidig ansettelse fikk bred støtte fra arbeidsgiverorganisasjonene, men fikk massiv motstand fra arbeidstakersiden. Også forslag som berører arbeidstakers stillingsvern har det vært til dels mye oppmerksomhet og mye uenighet om. Uavhengig av hva arbeidslivets parter har sagt og ment om forslag til ny arbeidsmiljølov, så er virkeligheten nå at begge parter må forholde seg til den nye loven fra og med 1. januar LA ser det som en viktig oppgave å forberede medlemmene på lovendringer som trer i kraft. Med dette som bakgrunn avholdt LA, den 21. juni, et seminar hvor tema var den nye arbeidsmiljøloven. Forelesere på seminaret var LAs jurister; Trond W. Nygren, Stein Opsand, Nikolai Astrup Westlie og Camilla Bernhoftsen. Noe nytt og noe gammelt i ny drakt På seminaret ble lovens mest sentrale bestemmelser gjennomgått; Helse, miljø og sikkerhet, arbeidstid, vern mot diskriminering, fortrinnsrett, midlertidige ansettelser, opphør av arbeidsforhold og virksomhetsoverdragelse. Den nye loven har fått en helt annen oppbygning, en del bestemmelser er nye, og det er foretatt redaksjonelle endringer og tilpasninger som skal gjøre loven mer brukervennlig. Forslagene om å gi arbeidsgiver mulighet til midlertidig ansettelse er blant forslagene som fikk mest oppmerksomhet under lovforarbeidet. Denne muligheten er tatt inn som en ny underbestemmelse ( 14-9), hvor det framgår at det er anledning til midlertidig ansettelse for en periode på inntil seks måneder. Dette selv om ikke arbeidet er av midlertidig karakter. Perioden kan forlenges slik at samlet ansettelsesperiode utgjør 12 måneder. Loven presiserer imidlertid at det ikke er adgang til å bytte ut en arbeidstaker for å utføre det samme arbeidet. Det er også verdt å merke seg at hovedreglen i den nye loven fortsatt er at arbeidstaker skal ansettes i fast stilling. Den nye lovens bestemmelser om Helse, miljø og sikkerhet, er ifølge LAs jurister en videreføring av bestemmelsene i nåværende lov, men det er foretatt vesentlige redaksjonelle endringer som gjør loven mer brukervennlig. Arbeidstakers ansvar for HMS har blitt mer synlig, og det er tatt inn en bestemmelse som pålegger arbeidstaker å underrette arbeidsgiver eller verneombud dersom han/hun blir gjort kjent med trakassering eller diskriminering. I en ny bestemmelse er det slått fast at arbeidstaker har rett til å varsle offentlighet om kritikkverdige forhold i virksomheten, og det følger av samme lovparagraf at gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler offentlighet er forbudt. Arbeidstid Forslag om endringer i arbeidstidsbestemmelsene har av arbeidstakerorganisasjonene, blitt omtalt som svært reaksjonære. Ifølge LAs jurister er imidlertid endringene fra gammel til ny lov mindre enn man kan ha fått inntrykk av gjennom media. I stor grad dreier endringene seg om regelforenkling, for eksempel hva angår gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det er imidler- 4 LA-Aktuelt Nr. 2/2005

5 Nikolai Astrup Westli, Camilla Bernhoftsen og Stein Opsand; tre av LAs fire jurister som foreleste på seminaret om ny arbeidmiljølov. tid ikke gjort endringer når det gjelder vilkår for å benytte overtidsarbeid, og arbeidsgiver har fortsatt drøftingsplikt før iverksetting av overtid. Innenfor visse grenser er det gitt åpning for individuelle avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om antall overtidstimer. Stillingsvern Gjennom media har det blitt skapt et inntrykk av at arbeidstakers stillingsvern vil bli svekket som følge av en ny arbeidsmiljølov. Camilla Bernhoftsen, som foreleste om dette emnet på LAs seminar, viste imidlertid til at dagens systematikk og de sentrale elementene i nåværende lov, vil bli videreført. Prinsippene for å kunne gå til oppsigelse vil fortsatt være de samme. Det er heller ikke gjort endringer når det gjelder virkningene av usaklig oppsigelse, oppsigelsesfrister og formkrav til oppsigelsen er også uendret. Derimot vil arbeidstaker, etter ny lov, ikke ha rett til å fortsette i stilling under ankebehandling, dersom dommen i første innstans, fastslår at oppsigelsen er gyldig. I den nye loven er det tatt inn en ny bestemmelse ( 15 13) som gir arbeidsgiver rett til å gå til suspensjon av arbeidstaker, dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter Camilla Bernhoftsen presiserte imidlertid at det må foreligge en begrunnet mistanke om avskjedsgrunn, og at avgjørelsen må være forankret i et behov i virksomheten. - Den nye loven gir ingen større adgang til suspensjon enn tidligere, sa hun. Omkamp etter valget? Selv om LA nå forbereder medlemmene på at de må forholde seg til en annen arbeidsmiljølov fra og med 1. januar 2006, er det en mulighet for at en framtidig lov vil bli noe annerledes enn det Stortinget har vedtatt. LO har som kjent vært sterkt kritiske til den nye loven, og partiene som går til valg som det rød-grønne alternativet har gjort det klart at de ønsker å reversere deler av den nye arbeidsmiljøloven. (se for øvrig leder på side 2). Ulovlig fleksibelt? Arbeidstilsynet i Haugesund har iverksatt full gransking av arbeidsforholdene og arbeidsvilkårene ved storbedriften Multi Vedlikehold. Ifølge Haugesunds Avis får polske arbeidstakere utbetalt feriepenger som en del av grunnlønna. Multi Vedlikehold har heller ingen bedriftshelsetjeneste, og de ansatte polakkene får ikke lønn når det ikke er oppdrag, skriver Haugesunds Avis. Vi trenger ikke bedriftshelsetjeneste. Vi er i Norge for å jobbe, ikke for å være syke. Vi har jo fastleger. Det har ikke skjedd ulykker. Heldigvis. Arbeidsforholdene er ikke stivt regulert. Multi Vedlikehold er en fleksibel bedrift sier formann Marian Sawicki til avisen. Både Arbeidstilsynet og Fellesforbundet mener arbeidsforholdene ved bedriften er så fleksible at de trolig er ulovlige, skriver Haugesunds Avis. PN LA-Aktuelt Nr. 2/2005 5

6 Mellomoppgjøret 2005 alt vel Av forhandlingssjef Nikolai Astrup Westlie Årets oppgjør er, som vi skrev i LA-Aktuelt nr 1 i år, et mellomoppgjør. Det vil si at det kun er snakk om kroner og øre, og ikke endringer i overenskomstene for øvrig. Før oppgjørsstart fikk vi en del signaler om at enkelte av våre parter ønsket å se på andre ting enn økonomi, til tross for at det var et mellom oppgjør som skulle gjennomføres, men det ble kun med signalene. Årsaken til at man skulle ønske å bruke tid på andre forhold enn tall kan antagelig finnes flere steder. En forklaring kan være at vi i LA rent faktisk, til forskjell fra mange andre hovedområder, gjennomfører reelle forhandlinger på samtlige overenskomstomrtåder hvert år. Partene møtes rent fysisk, og hvorfor ikke benytte anledningen? Slik er det naturlig for mange å tenke, i flere sammenhenger. Dette at LA forhandler alle sine avtaler hvert år er en av de problemstillingene som etter mitt skjønn bør få et større fokus i tiden fremover. Samordna LA-oppgjør og tre års avtaleperioder? Vi bør med andre ord søke å få samordna mellomoppgjøret for de områder hvor det fremstår som naturlig. Et annet spørsmål er hvorvidt det vil være mulig å få etablert avtaler med tre års varighet i stedet for to. Dette er ikke uvanlig i våre naboland, hvilket gir begge parter en lengre fredstid, større arbeidsro og anledning til å arbeide med andre viktige områder.. Ikke bare blir våre motparter fristet til å forsøke seg på materielle endringer i overenskomstene hvert år. Det er også en tidkrevende prosess for å komme til et result at en eventuell justering/regulering som det heter som på de fleste andre områder landes etter en sentral forhandlingsrunde. For som de fleste av oppgjørets aktører og forståsegpåere tidlig antydet: Nemlig at det denne gangen måtte kunne la seg gjøre å komme i land uten for mye trøbbel og mas kanskje til og med uten mekling ja slik gikk det også stort sett over hele landet. At man kom til enighet på de fleste områder har sikkert noe å gjøre med det økonomiske aspektet. Ser vi på reallønnsveksten vil den også i år bli betydelig, om enn noe lavere enn i fjor, hvor de aller fleste så tretallet. Noen bør ta fram kulerammene Rykter sier at Longva neste år kommer til å få sin skikkelige debut som meklingsmann fordi LO har vært så snille to år på rad. Ryktene må ha sitt utspring hos aktører som liker høye tall for tallenes egen del, og som ikke er like opptatt av hva konsekvensen måtte bli. Dersom det faktisk er krefter i sys - temet som forfekter en slik tankegang, så bør de antagelig ta frem kulerammene å begynne på nytt. Hvorvidt det ville hjelpe at enkelte regnet om igjen er et annet spørsmål. Ikke sjelden møter vi nemlig til forhandlinger og blir møtt med helt andre måter å legge sammen på enn hva som er vanlig. Vi forventer ikke alltid å få viljen vår, men at man på veien mot et resultat i alle fall skal kunne klare å være enige om at to pluss to er fire, eller tre komma tre som det var i år, ville vært et skritt i riktig retning om ikke annet. Imidlertid er det nok ikke regneferdighetene som er mangelfulle, snarere at man ikke liker resultatet som framkommer. Noen framtidsutfordringer for LA Før vi gøyv løs på vårens oppgjør ga vi uttrykk for at det kunne se ut som om årets utfordringer ville bli å finne i de enkelte overenskomsters interne struktur, og ikke nødvendigvis i størrelsen på det enkelte oppgjør. Der og da i den enkelte forhandling er det selvsagt fokus på en størrelse. Så også i år. Men det er ingen tvil om at underliggende systematikk for lønnsdannelse spiller en sentral rolle, og også vil fortsette å gjøre det. Et pluss i så måte er at det tenkes likt innenfor så godt som alle våre områder hvor vurdering av stillinger og lønnsdannelse er aktuelle temaer. Det vil si at det jobbes i retning av å anvende samme type systematikk for å få vurdert ulike, og ikke minst presumptivt like stillinger opp mot hverandre. Ikke sjelden møter vi argumentasjon fra våre motparter om at de må ha et bestemt lønnsnivå for at gruppen skal komme på nivå med 6 LA-Aktuelt Nr. 2/2005

7 tilsvarende stillinger. Dette kan vi nå løse på en enkel måte dersom vi bare får vurdert de stillingene det siktes til (stillingsvurderingssystemet FAKIS). Stillinger som FAKIS vurderer likeverdige, vil gi lik lønn. Da vil alle blir fornøyd. La det forresten være sagt med en gang - det er selvsagt ikke aktuelt for LA å anvende ulike vurderingssystemer på hvert overenskomstområde. Vi har valgt et system, og det vil vi holde oss til for at det i det hele tatt skal være mulig å få gjennomført en reell sammenstilling/ vurdering av de enkelte stillinger. Spørsmålet om statistikk må også berøres. Det blir lagt ned veldig mye arbeid i å utarbeide en grundig statistikk for alle LAs områder også de minste. Det faktum at områdene er små, kan medføre store utslag i statistikken så fort en ansatt bare tenker på å ta fri i lunsjen en dag. Statistikk for hvem, bruken av den og ellers alle mulige tenkelige spørsmål knyttet til problemstillingen, vil bli behandlet av et eget statistikkutvalg frem mot neste hovedoppgjør. Det er ting som kan tyde på at vi for fremtiden blir nødt til å legge større vekt på LA området som sådan, og i alle fall større enheter innenfor LA området, og ikke så mye på de enkelte overenskomstområder. I skrivende stund har vi kun et oppgjør igjen Selgerforbundet - og det finner sted medio august. Sett bort fra dette har årets mellom - oppgjør etter våre foreløpige beregninger medført en årslønnsvekst for hele LA området på ca 3,3 %. Til tross for at enkelte runder var mer trøblete enn andre, hvilket noen alltid er, må vi konkludere med at vi så langt er fornøyd med gjennomføringen av forhandlingene, og at Her er LAs forhandlingssjef Nikolai Astrup Westlie, under åpningen av LAs tariffkonferanse i mars. I denne artikkelen oppsummerer han årets mellomoppgjør og gjør seg noen refleksjoner om framtidige utfordringer. alt er vel når sommerfreden senker seg. Maten har blitt gratis I fagbladet Orienterer, som utgis av arbeidsgiverforeningen NAVO, har vi sakset følgende, ført i pennen av adm.dir. Lars Haukaas: - Dersom vi ser på en families gjennomsnittelig disponible inntekt og ser hvordan forbruket fordeler seg, kan vi, over de siste 10 årene, fastslå følgende: Fra 2000 til 2005 har økningen i den disponible inntekt vært omtrent like stor som familiens årlige matbudsjett i Med andre ord: Maten har blitt gratis. Fra 1995 til 2005 har økningen i disponibel inntekt også vært så stor at den nærmer seg det som var knyttet opp i mat og bolig i Med andre ord: Både bolig og mat er om noen år gratis i forhold til Informasjon og markeds føring av naturbruksskolene For å rekruttere ungdom til naturbrukslinjene ved de videregående skolene har ulike organisasjoner gått sammen om informasjonsavisen Jorden kaller og nettstedet; Initiativtakerne til prosjektet mener at tiltakene virker, og viser til at søkningen til skolene har vært økende siden prosjektet startet. Prosjektet skal nå videreføres. Blant annet skal Bondebladet kjøre en artikkelserie om ungdom som har gått naturbruk. Artiklene skal deretter danne basis i neste utgave av informasjonsavisen som har fått navnet naturbruk.no. Årlig vil det bli sendt ut om lag eksemplarer av avisen, blant annet til samtlige av landets ungdomsskoler. Nettstedet, er redesignet, og på lufta fra medio juni i år. LA-Aktuelt Nr. 2/2005 7

8 Da vi mener denne saken er av prinsipiell interesse, gjengir vi her - med tillatelse fra redaktør Paul Norberg en artikkel hentet fra tidsskriftet Arbeidsmiljø. Turid Børtnes er redaksjonssekretær i Arbeidsmiljø Sykmeldt vant rettssak om usakelig oppsigelse Av Turid Børtnes Bård Hexeberg (38) som anla sak mot arbeidsgiveren sin, Thyssen Krupp Rulletrapper AS for usaklig opp sigelse, har vunnet en fullstendig seier i Oslo Tingrett. Hexeberg ble sagt opp fra jobben sin etter å ha vært sykmeldt i ca.15 måneder. Bakgrunnen for saken var at Hexeberg mente at arbeidsgiveren ikke hadde oppfylt sin plikt til å legge forholdene til rette for passende arbeid under hans sykdomsperiode, noe rettens flertall nå har gitt han fullt medhold i. Arbeidsmiljølovens paragraf 13 om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, står sentralt i saken. Rettens flertall, tingrettdommer Torjus Gard og en av de to meddommerne, peker på at bedriften ikke har oppfylt plikten til å iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne komme tilbake til sin stilling. I stedet valgte bedriften å si han opp. Rettens mindretall, den andre meddommeren, fant at oppsigelsen er saklig og gyldig. Oppsigelsen er dømt usaklig og også ugyldig. I tillegg er Hexeberg tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og erstatning for ikkeøkonomisk tap på til sammen kr Arbeidsgiveren må også betale saksomkostningene med vel kr Det er foreløpig ikke klart om dommen blir anket. Bård Hexeberg (t.h.) og sekretær i Heismontørenes Fagforening Tor Moen er glad for at saken ble vunnet så fullstendig i retten. (Foto: Turid Børtnes) Ville tilbake på jobb Bård Hexeberg hadde vært ansatt i bedriften i fire år som rulletrappmontør da han fikk helseproblemer og en lengre sykmelding. Etter noen måneder ville han forsøke seg i jobben på nytt, men det viste seg at han ikke var frisk nok til å klare det. Etter en stund tok han opp med trygdekontoret flere ganger at han ønsket å prøve seg i aktiv sykmelding. Dette hadde han også tatt opp med arbeidsgiver uten at det ble inngått noen avtale en slik ordning. Både trygdekontoret og 38-åringens behandlende lege mente at aktiv sykmelding ville ha en positiv effekt for pasienten. Hexeberg anførte også i retten at han mente at en vikarierende grunn for oppsigelsen var at han var den eneste fagorganiserte av samtlige ansatte i hans avdeling. Alle de andre hadde meldt seg ut av Heismontørenes Fagforening etter påtrykk fra bedriftens ledelse med løfte om lønnspålegg, men dette ville ikke 38-åringen, som både hadde vært verneombud og tillitsvalgt. Dette punktet har ikke retten tatt med i domspremissene. Sikkerhetsrisiko Bedriften Hexeberg jobbet i, Thyssen Krupp Rulletrapper, la vekt på flere forhold som begrunnelse for oppsigelsen. Ved siden av langvarig sykdom ut over ett år mente de at Hexeberg kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko på grunn av spesielle risikoforhold ved jobben hvis han arbeidet uten å være helt frisk. 8 LA-Aktuelt Nr. 2/2005

9 Saksøktes prosessfullmektig, advokat Stein Erik Sørensen viste til at bedriften hadde akutt behov for arbeidskraft for å klare å betjene kundene, ordrene sto i kø. Arbeidet var av en slik art at det krevde lang opplæring, å benytte vikar var derfor uaktuelt. Bedriften måtte av den grunn ansette en person som erstatning for den sykmeldte. Det ble opplevd som et stort problem for bedriften at Hexeberg ikke kunne si noe sikkert om når han ville bli frisk nok til å klare jobben sin igjen. Hva bedriftens tilretteleggingsplikt angår, mente prosessfullmektigen at det hadde gjort det de kunne under rådende omstendigheter. Bedriften er liten og omplassering var ikke mulig. Saksøkte mente også at Hexeberg selv ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt fordi han ikke hadde kunnet angi når han ville bli helt frisk og hvor lenge sykdomsperioden ville vare. Ingen planer I domspremissene viser rettens flertall til det ikke har vært mulig for Hexeberg å svare på når han kom til å bli frisk igjen. Det har heller ikke legen kunnet gjøre ut over å si at han gradvis er blitt bedre. Arbeidsgiver har i slike tilfeller plikt til å foreta nødvendig tilrettelegging og lage en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet. Retten viser særlig til bestemmelsene som trådte i kraft 1. juli i fjor, de innebærer også et tilretteleggingstilskudd. Bedriften har ikke utarbeidet noen oppfølgingsplan og heller ikke satt i verk noen tiltak slik at saksøkeren skal kunne gjenoppta arbeidet gradvis. Ut i fra det som kom frem i retten mener flertallet at det fint ville la seg gjøre å utarbeide en plan for aktiv sykmelding, for eksempel med arbeid to dager i uken som hjelpemann for en annen montør. Et slikt arbeid har Hexeberg i dag i et Gledelig dom - Det viktigste er å få en skikkelig oppreisning etter det som har hendt. Det skal ikke gå an å behandle ansatte på denne måten, folk som er blitt syke skal slippe å bli møtt med en oppsigelse når de vil tilbake til arbeidet igjen. Bård Hexeberg er glad og lettet over dommen og ikke minst muligheten til å få lagt saken bak seg. Han jobber nå to dager i uka som hjelpemann i et annet rulletrappfirma og ser frem til at han blir så frisk at han kan jobbe full tid i sitt tidligere yrke. Med seg har han Tor Moen, sekretær i Heismontørenes Fagforening som har stått på for medlemmet sitt. - Hadde det ikke vært for fagforeningen, hadde jeg ikke vært her i dag. Det er det ingen som helst tvil om, slår Hexeberg fast. Moen mener at det må bli en holdningsendring i arbeidslivet, både når det gjelder behandling av sykmeldte arbeidstakere og fagorganiserte. Han har bistått Hexeberg i flere møter med bedriften og er ikke i tvil om at det at han var den eneste fagorganiserte i sin avdeling var sterkt medvirkende til at han ble sagt opp fra jobben sin. - Denne dommen er veldig oppløftende, den kan inspirere andre i liknende situasjon til å stå på og kanskje få større deler av bedriftslivet til å akseptere demokratiske spilleregler. Tilretteleggingsplikt til besvær Mange arbeidsgivere sliter med å forstå regelverket og få det praktiske på plass når det gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers plikter i forbindelse med ansattes sykdom. Her følger noen gode råd til arbeidsgiverne, skrevet av Turid Børtnes i tidsskriftet Arbeidsmiljø: Arbeidsgiver har hovedansvar for tilrettelegging på arbeidsplassen. Plikten gjelder arbeidstakere med varig eller midlertidig nedsatt funkjsonsevne, uansett årsak. Så langt det er mulig skal det iverksettes de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal få eller beholde høvelig arbeid (fortrinnsvis sitt vanlige arbeid) Det kreves mer av en stor bedrift enn en liten. Momenter som teller er virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold. Det kreves ikke at det opprettes nye stillinger. Tilretteleggingen kan innebære forhold ved arbeidsoppgavene, tekniske hjelpemidler, arbeidstid, endringer på arbeidsplassen, opplæring eller omskolering og omplassering. Gradert sykemelding skal alltid brukes hvis den sykemeldte kan utføre noen av sine vanlige arbeidsoppgaver, ellers brukes aktiv sykemelding. Tilretteleggingsansvaret gjelder under hele arbeidsforholdet, også under attføring, eller medisinsk rehabilitering. Ved forespørsel fra trygdekontoret plikter arbeidsgiver å utlevere oppfølgingsplan for den ansatte. tilsvarende firma. Den såkalte sikkerhetsrisikoen finner heller ikke rettens flertall grunn til å legge vekt på, sykdommen er ikke av en slik art at den vil representere noe problem for sikkerheten med en viss tilrettelegging. Prosessfullmektig for Hexeberg har vært advokat Elisabeth S. Grannes. LA-Aktuelt Nr. 2/2005 9

Aktuelt. Et vakkert eventyr? Seksjon Primær. Nr. 2 juni 2002 Årg. 8

Aktuelt. Et vakkert eventyr? Seksjon Primær. Nr. 2 juni 2002 Årg. 8 Et vakkert eventyr? -Ikke alle vil være villige til å gi årets lønnsoppgjøret den karakteristikken det vanligvis har blitt til del. Når jeg sier "ikke alle", så tenker jeg spesielt på arbeidsgiversiden.

Detaljer

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons-

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons- Aktuelt Felles nordisk slag for golf side 13 Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Nr. 3 desember 2005 Årg. 11 Stein Aasgaard: - LA skal være

Detaljer

Aktuelt. LA har blitt IA-bedrift. Nr. 3 oktober 2003 Årg. 9. Innhold

Aktuelt. LA har blitt IA-bedrift. Nr. 3 oktober 2003 Årg. 9. Innhold Nr. 3 oktober 2003 Årg. 9 Aktuelt LA har blitt IA-bedrift Kristin Vindsetmo fra Trygdeetatens arbeidslivssenter signerer IA-avtale med LA, represesntert ved Hjørdis Berg, Petter Nilsen og Trond W. Nygren.

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Aktuelt. LAs nye direktør, Nikolai Astrup Westlie: - LA må være på hugget. Arbeidsrett: Nr. 2 desember 2009 Årg. 15

Aktuelt. LAs nye direktør, Nikolai Astrup Westlie: - LA må være på hugget. Arbeidsrett: Nr. 2 desember 2009 Årg. 15 Aktuelt Aktiv LA-høst LAs nye direktør, Nikolai Astrup Westlie: - LA må være på hugget Arbeidsrett: Nytt i Arbeidsretten Juridiske LA-seire Allmenngjøring av Jordbruks- og gartnerioverenskomsten vedtatt

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Aktuelt. LAs seksjonskonferanse. Nr. 2 desember 2007 Årg. 13. Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold

Aktuelt. LAs seksjonskonferanse. Nr. 2 desember 2007 Årg. 13. Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold Aktuelt LAs seksjonskonferanse Portrett: Bedriftsrådgiver Anne Marie Tannæs Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold Hvordan takle personalsaker? Leder 2 LAs seksjonskonferanse

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven Tittel Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping Av Grethe Selven Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Veileder:

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE FEBRUAR N R. 1 06 ÅRGANG 4 Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest Fremskrittspartiet legger opp til et samfunn hvor en hver må klare seg sjøl som best han kan.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer