Styret. NETWORK ELECTRONICS ASA P.O.Box 2010 N-3204 Sandefjord, Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret. NETWORK ELECTRONICS ASA P.O.Box 2010 N-3204 Sandefjord, Norway"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Styret Fra venstre: Svein S. Jacobsen (styrets formann), Arne Græe, Thomas Heinzer, Wiggo Evensen, Torbjørn Hoffstad og Tore Steen (økonomisjef). P.O.Box 2010 N-3204 Sandefjord, Norway Tel.: Fax:

3 Innhold Året Finansielle hovedtall 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15 BUSINESS OVERVIEW Network the Innovator 23 VIKINX 24 flashlink 26 Network College 28 References 29 Network goes worldwide 31

4 Året 2001 Network Electronics ASA har lagt bak seg et vellykket år. Inntektene økte med mer enn 70% i 2001 sammenlignet med fjoråret. Den sterke veksten i selskapet i 2001 var utelukkende organisk, basert på et sterkt distribusjonsapparat, en kompetent utviklingsavdeling og populære produkter. Styret og ledelsen i Network Electronics ASA er fornøyde med de oppnådde resultater i Produktporteføljen i Network Electronics ASA består av en fin miks av introduserte og nyutviklede flaskehalsløsere for kunder innenfor kringkasting, telekommunikasjon og multimedia. Netoworks sterke markedsposisjon er opparbeidet til tross for de strukturelle endringer, problemer og nedbemanninger flere aktører i bransjen har opplevet verden over i Selskapet er posisjonert med unike fremtidsorienterte optiske produkter utviklet for salg i Distribusjonsleddet bestående av 14 internasjonale kontorer og 80 distributører har gjennom et omfattende Network College Program blitt mer kompetente og motiverte for årene som kommer. Network Electronics ASA har sammen med leverandører og partnere skapt et «Winning Team». Network teamet fortsetter å ta markedsandeler fra sine konkurrenter gjennom målrettet arbeid og ved salg av innovative produkter. Network Electronics ASA er stolte av å ha utviklet en revolusjonerende optisk transportplattform, flashlink, for avanserte video-, dataog telekomsignaler. Aktører innen transmisjonsmarkedet følger Network nøye. Med tanke på de referanseinnsalg som er foretatt i 2001, forventes en positiv utvikling innenfor det optiske feltet i årene som kommer. Videre er det i 2001 utviklet et nytt softwareprodukt, THOR, som har plassert Networks velgere betydelig høyere i verdikjeden. VIKINX velgerne har i 2001 hatt en sterk salgsutvikling, og nye utviklingsprosjekter er definert for

5 Finansielle hovedtall Driftsinntekter (MNOK) 63,987 34,401 24,008 15,697 5,749 Driftsresultat (MNOK) 5,066 3,054 4,669 3,255 0,46 Resultat før skattekostnad (MNOK) 6,224 4,303 5,038 3,609 0,537 Rentabilitet sysselsatt kapital (%) 15,8 16,6 48,2 61,5 17,9 Fortjenestemargin (%) Driftsmargin (%) Resultat pr. aksje (NOK) 0,17 0,12 0,15 0,12 0,02 Egenkapitalandel (%) Driftsinntekter (MNOK) Driftsresultat (MNOK) Definisjoner: RENTABILITET SYSSELSATT KAPITAL: Resultatet etter finansielle poster med tillegg av finanskostnader i forhold til gjennomsnittlig sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgjør totalkapitalen redusert med rentefri gjeld. FORTJENESTEMARGIN: Resultat etter finansielle poster forhold til driftsinntekter. DRIFTSMARGIN: Driftsresultat i forhold til driftsinntekter. RESULTAT PR. AKSJE: Årsresultat i forhold til gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalandel (%)

6 Styrets beretning VIRKSOMHETEN Network Electronics ASA utvikler, produserer, markedsfører og selger produkter til profesjonelle brukere innenfor kundegruppene kringkasting, multimedia og telekommunikasjon. Selskapet tilbyr produkter for systemintegrasjon og signaltransmisjon. Med signaltransmisjon menes overføring av signaler over bredbånds fibernettverk og tradisjonelle kobbernettverk innen bl.a. kringkasting, telekommunikasjon og multimedia. Selskapets virksomhet er delt i forretningsområdene VIKINX og flashlink. Virksomheten drives fra Sandefjord. Produktsortimentet består av velgere, forsterkere, konvertere og utstyr for signaltransmisjon. Produktene håndterer lyd-, bilde- og telekommunikasjonsignaler. Forretningsområdet VIKINX omfatter velgere, forsterkere, konvertere, mens forretningsområdet flashlink omfatter fiberoptiske konvertere, multipleksere og utstyr for signaltransmisjon. Network Electronics ASA er i dag blant de ledende produsenter i verden innenfor definerte markedssegmenter. Selskapets strategi omfatter høyteknologisk utvikling av innovative produkter for generell signalbehandling innenfor definerte kundegrupper. Hovedmålet er å etablere produktene på verdensmarkedet gjennom sterk merkevarebygging. Selskapet har kommet langt i denne prosessen og vil videreføre dette arbeidet fremover. Network Electronics ASA har gjennom målrettede investeringer i produktutvikling og gjennom markedsarbeid oppnådd en rask og lønnsom vekst. Selskapet er godt etablert internasjonalt ved distributører og partnere i over 70 land. Network Electronics ASA har som strategi å styrke distribusjonsnettverk ytterligere. Selskapet har tildligere inngått OEM avtaler med Thomson Broadcast (tidligere Philips) og Miranda Technology Inc. Det pågår en kontinuerlig videreutvikling av selskapets produkter og tjenester i tråd med kundenes behov. 6

7 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Omsetningen i 2001 ble 63,9 MNOK mot 37,4 MNOK i 2000 (+71%). Resultatet etter skatt ble 4,5 MNOK mot 3,1 MNOK i 2000 (+45%). Betydelige kostnader har vært nedlagt inneværende år for å sikre fremtidig vekst. Network Electronics ASA har intensivert markedsinnsatsen og utviklingskostnadene, da spesielt innen det optiske forretningsområdet, flashlink. Alle utviklingskostnader påløpt i 2001 ble kostnadsført i resultatregnskapet. Årets utviklingskostnader er kostnadsført med MNOK 7,0 mot MNOK 2,0 forrige år. Selskapets driftsresultat ble MNOK 5,1 mot MNOK 3,1 i 2000 (+65%). Driftsmarginen utgjør 8%. Selskapets finansielle stilling vurderes som god. Selskapets egenkapitalandel er på 78%. Økningen i varelageret fra 2000 til 2001 skyldes ytterligere lagerhold av optiske komponenter og økt varelager som følge av økt aktivitet sammen med økt produktsortiment. Ordrereserven ved årsslutt var på MNOK 4,0. Styret foreslår at årets resultat på NOK disponeres i sin helhet til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter disponering av årsresultatet utgjør NOK Etter styrets mening gir styrets beretning, de fremlagte resultater, kontantstrømsanalyse og balanse med noter et dekkende bilde av selskapets virksomhet i 2001 samt status pr I januar 2002 ble det gjennomført en emisjon som sikret selskapet tilførsel av netto kapital med NOK ,-. Emisjonene ble primært foretatt for å sikre finansieringen av selskapets forventede vekst. 7

8 Asia og Afrika 15% USA 26% Norden 13% Rest Europa 46% MARKEDSUTVIKLING Eksportandelen i 2001 utgjorde 93%. Årets salgsvekst på MNOK 26,5 fordeler seg på markedene i Asia, Europa og USA. Omsetningen i Norge økte med MNOK 0,6 (16%). Kundemassen er stabil med kunder som NRK, TV2, Telenor, Norkring m.fl. I Norden for øvrig økte omsetningen med MNOK 2,2 (124%). Spesielt gledelig er fremgangen i Finland hos de store kringkasterene som benytter flashlink som den optiske plattformen i sine applikasjoner. OMSETNING FORDELT PÅ MARKEDER OMSETNING FORDELT PÅ PRODUKTER flashlink VIKINX Europa er et av Network Electronics ASA sitt sterkeste markeder med en omsetning på MNOK 29,347. Dette er en økning på MNOK 8,352 (40%) fra i fjor. Stabile distributører som arbeider mot et bredt marked er en viktig suksessfaktor. Omsetningen til Nord-Amerika økte med MNOK 12,7. Økningen er betydelig og har sin bakgrunn i OEM partnerens salg i I Asia økte omsetningen med MNOK 5,0 (136%). Spesielt bør det fremheves at våre partnere i dette markedet har lykkes med flere referansesalg av flashlink produkter. Utviklingen av nye produkter i 2001 og prioritert utvikling i 2002 skal medføre at produktspekteret innenfor dagens områder blir komplette. Styret i Network Electronics ASA er av den oppfatning at et komplett produktspekter vil være en viktig konkurransefaktor i årene som kommer. ARBEIDSMILJØ MED MER Arbeidsmiljøet i bedriften ansees å være godt. Network Electronics ASA har knyttet til seg ekstern bedriftshelsetjeneste og har tilbudt sine ansatte medlemskap hos privat legesenter. Ingen personskader er rapportert i år. Selskapet hadde i 2001 ingen skader eller ulykker på noe av sitt materiell. I fjor ble det registrert 24 dager med sykefravær. Området HMS har vært prioritert dette året, gjennom risikovurdering, stoffkartlegging, internkontroll og ergonomitilpassning. 8

9 YTRE MILJØ Network Electronics ASA utvikler, produserer og selger utstyr til bruk innen kringkastning, multimedia og telekommunikasjon. En viktig bestanddel i vår virksomhet er kretskort, og Network Electronics ASA har lagt vekt på at leverandørene er miljøsertifisert etter ISO Network Electronics ASA legger opp til en høy miljøprofil og har allerede på et tidlig tidspunkt startet kildesortering av sitt avfall. Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet forurenser det ytre miljøet. Network Electronics ASA er tilsluttet returordninger administrert gjennom Renas AS. FREMTIDIG UTVIKLING Styret forventer fortsatt vekst i salget av produktene innen de to forretningsområdene VIKINX og flashlink. Styret for Network Electronics ASA Sandefjord 12. februar 2002 (Sign.) (Sign.) (Sign.) Svein S. Jacobsen Torbjørn Hoffstad Arne Græe Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) Wiggo Evensen Daglig leder / Styremedlem (Sign.) Thomas Heinzer Daglig leder / Styremedlem 9

10

11 Resultatregnskap Note Salgsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat ANVENDELSE AV ÅRSRESULTATET Annen egenkapital Sum anvendelse

12 Balanse Note Eiendeler ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Pensjonsmidler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskaper Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Note Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret for Network Electronics ASA, Sandefjord 12. februar 2002 (Sign.) (Sign.) (Sign.) (Sign.) (Sign.) Svein S. Jacobsen Torbjørn Hoffstad Arne Græe Wiggo Evensen Thomas Heinzer Styreformann Styremedlem Styremedlem Daglig leder / Styremedlem Daglig leder / Styremedlem 13

14 Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

15 Noter Note 1 > Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt isamsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. Notene er en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift,kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for virksomhetsområder, samt for geografiske markeder da den geografiske fordelingen av aktiviteten er av betydning for å vurdere selskapet. Tallene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Behandling av datterselskap og investeringer i aksjer og andeler Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes tilvirkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt etter løpende inntektsføring. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, utgående frakt, rabatter og kommisjoner. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kr ,-. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Fusjon Den formelle innfusjoneringen av heleide datterselskapet Network Optronics AS i Network Electronics ASA ble sluttført i år Fusjonen ble regnskapsmessig gjennomført ved at egenkapitalen er eliminert mot aksjeposten som var oppført i morselskapets balanse i fjorårets årsregnskap. 15

16 Note 2 > Segmentinformasjon Geografiske områder Norden Rest Europa USA Asia og Afrika Totalt Salgsinntekter Forretningsområder VIKINX flashlink Salgsinntekter Note 3 > Varer Endring Råvarer Ferdigvarer Varer Beholdningen av komponenter er vurdert til den laveste verdien av kostpris etter FIFO prinsippet og virkelig verdi. Lager av ferdigvarer er oppført til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedvurdering for ukurans. Note 4 > Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser, avsetning opsjoner etc Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Thomas Heinzer Daglig leder Wiggo Evensen Styret

17 n Opsjoner Daglig ledere har opsjoner på å kjøpe aksjer hver. Øvrige ansatte, forretningsforbindelser, partnere og styret i Network Electronics ASA har fått aksjeopsjoner. Totalt er det gitt aksjeopsjoner. Tildelingskurs for alle opsjonen er foretatt til markedskurs på tildelingstidspunktet og er tillagt for 1% pr. måned i antatt verdistigning. Kostnad for arbeidsgiveravgift knyttet til opsjonsordningen er periodisert i regnskapet i takt med opptjeningen av opsjonene. Innløsningstidspunktet for av opsjonene var tidligst juni Opsjonene gis normalt med to års opptjeningstid. Deretter kan 50% av tildelt antall aksjeopsjoner kalles og resterende aksjeopsjoner kan kalles to år etter første forfall, tildelte opsjoner forfaller senest 5 år etter tildeling. Aksjeopsjonene er betinget at de personer som har mottatt disse arbeider med eller for Network Electronics ASA på kallingstidspunktet. Tildelingskurs på opsjonene fordeler seg med kr. 4,- for opsjoner tildelt i 1999 og med kr. 11,10 / 11,37 og 12,- for øvrige opsjoner tildelt i Opsjoner tildelt i år 2001 er foretatt til tildelingskurs 10, Tildelt antall Styrets formann har aksjeopsjoner som forfaller med opsjoner hvert år fra og med To av styremedlemmene har aksjeopsjoner hver. Revisor Revisjonshonoraret for 2001 utgjør kr ,-. I tillegg kommer annen bistand med kr Pensjoner Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til foreløpig NRS. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Pensjonskostnad : Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Bokført endring av estimatavvik Netto pensjonskostnad

18 n Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsmidler Selskapets netto pensjonsmidler er innarbeidet i regnskapet fra og med år Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6 % Forventet lønnsregulering 2 % Forventet pensjonsøkning 2 % Forventet G-regulering 2 % Forventet avkastning på fondsmidler 7 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 5 > Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Forskning og Faste Inventar, Sum Sum utviking installasjoner kontormask Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivn Balanseverdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 5 år Inntil 5 år Inntil 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Selskapet har aktivert kroner i forskning og utvikling innen nye optiske produkter. Grunnforskningen er avsluttet og avskrivningene på den aktiverte forskningen startet etter 2. kvartal På dette tidspunktet ble produktene i første fase i det optiske forretningsområdet lagt ut for salg til våre kunder. Kostnader til videreutvikling av våre produkter kostnadsføres løpende. Inntjeningen i det optiske forretningsområdet forventes å overstige aktiverte kostnader for forskning og utvikling. Selskapet leier sine lokaler. Leieavtalen utløper Leietaker har rett til fornyelse for to ytterligere perioder á 2 år frem til Årlig leiebeløp utgjør kr ,-. 18

19 Note 6 > Datterselskap/ investering i aksjer og andeler Datterselskapet Network Electronics U.S. Inc ble avhendet i Posten investering i aksjer og andeler vedrører 100 aksjer i Vikingenes Verden AS. Note 7 > Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28 % Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Avsatt for lite forrige år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel Selskapet har oppført utsatt skattefordel i sin balanse. Balanseføring finner sted ettersom ledelsen vurderer det som overveiende sannsynlig at selskapet er i skatteposisjon også neste år. 19

20 Note 8 > Egenkapital og aksjonærinformasjon «Overkurs- Aksjekapital fond» Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Antall Pålydende Balanseført Aksjekapitalen pr består av: , De største aksjonærene pr Aksjer Eierandel og stemmeandel Thomas Heinzer ,6 % Wiggo Evensen ,2 % Storebrand Livsforsikring ,4 % Sandnes Investering AS ,4 % Isaksen Eiendom AS ,3 % Delphi Vekst Verdipapirfondet ,0 % Albert Bøe AS ,6 % Lars Dahlbom ,4 % Nils Erik Feilberg ,1 % Sirius AS ,0 % Richard Losch ,9 % Ingvald Arnfinnsen ,8 % SIS Segaintersettle ,7 % Bernt Holmberg ,7 % Marinovation Invest AS ,7 % SEB. Private Bank S.A ,7 % Bakke Invest AS ,7 % Arnkjell Renholt ,5 % Laud Electronic Design AS ,5 % Bent Asdal ,5 % Sum 20 største ,6 % Sum øvrige ,4 % Totalt antall aksjer ,0 % 20

21 n Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Navn Verv Tot.ant. aksjer Ant. opsjoner Svein S. Jacobsen Styreformann Thomas Heinzer Styremedlem/ daglig leder Wiggo Evensen Styremedlem/ daglig leder Torbjørn Hoffstad Styremedlem Arne Græe Styremedlem Selskapets frie egenkapital er: Annen egenkapital Balanseført FoU Balanseført utsatt skattefordel = Selskapets frie egenkapital Note 9 > Nærstående parter Laud Electronic Design AS eier ved årsskiftet aksjer i Network Electronics ASA. Laud Electronic Design AS utvikler deler av selskapets VIKINX produkter, og mottar royalty basert på dekningsbidrag. Note 10 > Kvartalsvis utvikling Kvartalsvis fordeler regnskapstallene seg slik: Hovedtall 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal pr. kvartal (NOK 1.000,-) Salgsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Salgsvekst % * 60 % 66 % 69 % 96 % 69 % Resultatmargin før skatt % 12 % 16 % 2 % 7 % 2 % Resultat pr. aksje NOK 0,08 0,10 0,01 0,04 0,01 * målt mot samme kvartal foregående år. 21

22 Revisionsberetning 2001

23 Business Overview 2001 Network ~ the Innovator Routers A/D & D/A Converters Distribution Amplifiers THOR Router Management System E/O & O/E Converters GYDA System Controller Wavelength Transponders Datacom Interfaces Point-to-Point WDM (2 ch.) S-CWDM (4.ch.) DWDM (up to 40 ch.) Embedders/De-embedders Optical Couplers Optical Switches A/D & D/A Video & Audio Converters 23

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Årsrapport 2004 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Full light A2 (2 x A3) glass EASL Vindauge 16 Polylevels First flexible EASL display

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2012 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamoxkonsernet er en ledende leverandør til verdens

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører*

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Årsmelding 2014 TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Styret: Eilif Due, leder* Morten Tømte, nestleder* Olav

Detaljer

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 2 berner gruppen // årsrapport dette er berner gruppen Utgivelsen av avisa Dagbladet 2. januar 1869 markerte starten på en lang og tradisjonsrik avis- og mediehistorie.

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt Årsberetning 2010 Teknologisk Institutt TI i korte trekk «Teknologisk Institutt skal være Norges mest foretrukne partner innenfor teknologiorientert rådgivning, kompetanseutvikling og testing.» medarbeidere

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Årsrapport 2012 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2012 2011 Resultatregnskap Salgsinntekt

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer