ÅRSMELDING 2010 Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010 Side 2"

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 ÅRSMELDING 2010 Side 2

3 INNHOLD INNHOLD 3 1. RÅDMANNENS BETRAKTNINGER 4 2. ÅRSBERETNING 5 Fokusområde organisasjon 6 Fokusområde medarbeidere 9 Fokusområde økonomi 10 Driftsregnskapet 10 Investeringsregnskapet 14 Balanseregnskapet 15 Vurderinger og framtidsutsikter 17 Obligatoriske oversikter AKTIVITET I SENTRALE FOLKEVALGTE ORGAN FOKUSOMRÅDE BRUKERE - ETATENES ÅRSMELDING Stab og støtte Kultur og oppvekst Helse og velferd Miljø og teknikk ANALYSE AV ØKONOMI- OG TJENESTEDATA 47 ÅRSMELDING 2010 Side 3

4 1. RÅDMANNENS BETRAKTNINGER 2010 var igjen et år preget av høy aktivitet i Eidsberg kommune. På flere av våre tjenesteområder har etterspørselen etter tjenester vært stor, og på noen områder også svært stor. Det er imponerende å se hvordan våre dyktige medarbeidere tar i tu med disse utfordringene og finner gode løsninger selv om ekstra ressurser ikke nødvendigvis følger med. Dette er derfor en god anledning til å takke våre mange ansatte for den solide innsatsen som er nedlagt til beste for våre innbyggere. Den høye aktiviteten har likevel kostet mer enn kommunens økonomiske rammer tillater. Det er benyttet drøye 20 mill kroner mer enn budsjettert på kommunens tjenester. Årsmeldingen avdekker betydelig merforbruk innenfor barnevern og store deler av helseog velferdsetaten. Det er sannsynlig at økte bevilgninger må til for å holde tritt med lovpålagt aktivitet på disse og andre områder, også utover den betydelige styrkningen som er innarbeidet i budsjettet for Eidsberg kommune er derfor inne i en tid hvor omstilinger er helt nødvendig for å komme ut av en krevende økonomisk situasjon hvor handlingsrommet er marginalt og hvor utgiftssiden gjennom år har økt langt mer enn inntektssiden. Kommunal Rapport beskrev i høst vår situasjon slik; Årsaken til problemene i Eidsberg er for høye investeringer. Lånegjelden er like stor som årlige inntekter, omtrent 600 millioner kroner. Det er det dobbelte av anbefalt maksimum. 1 prosent renteøkning vil koste 6 millioner kroner per år, det samme som en grendeskole. Vårt utgangspunkt for nye kostnadskutt er derfor krevende da kommunen driver så å si alle tjenestene med små kostnader sammenlignet med andre. Våre utgifter ligger betydelig lavere enn kommuner som det er naturlig å kunne sammenligne seg med. Det var derfor viktig for å kunne opprettholde tjenestene til våre innbyggere at kommunestyret fattet sitt eiendomsskattevedtak under siste budsjettbehandling. Dette gir også en reell mulighet på sikt til å raskere kunne redusere kommunens gjeldsbyrde. De økonomiske utfordringene tiltross det er avgjørende at vi også klarer å holde trykk på utviklingsoppgavene slik at vi kan ta nye steg for å sikre at Eidsberg er et mangfoldig, levende og godt lokalsamfunn som det heter i kommuneplan. For å lykkes med dette trenger Eidsberg å ta aktiv del i den regionale utviklingen, slik vi har sett gjennom de initiativ som formannskapene i Askim og Eidsberg har tatt gjennom For de som har fulgt Eidsberg på nært hold de siste årene må det være gledelig å se at folketallet, som kanskje den tydeligste indikatoren på vekst og utvikling, øker langt over kommunens målsettinger. Det skaper muligheter for å ruste opp og utvikle våre sentrumsområder, men også nye veivalg knyttet til framtidige utbyggingsområder med tilhørende konsekvenser for eksempelvis skoler og barnehager. Skal vi lykkes like godt fremover også på våre to vedtatte hovedfokusområder; livskvalitet og trivsel, samt næringsliv og arbeid, er det avgjørende at kommuneorganisasjonen også tilpasses slik at en kan legge til rette for de riktige strategiske veivalgene og prioriteringene. Heggin, 12. mai 2011 Tom-Arne Tørfoss rådmann ÅRSMELDING 2010 Side 4

5 2. ÅRSBERETNING Eidsberg kommune ønsker å framstå som en attraktiv kommune å bo i. Et godt tjenestetilbud er en avgjørende faktor for dette. Brukerundersøkelser gjennomført de senere årene viser at Eidsberg kommune gjennomgående leverer tjenester med god kvalitet, men samtidig er det viktig å understreke at vi står ovenfor en rekke utfordringer. Medarbeiderundersøkelsen fra 2009 viser også at kommunens ansatte i det store og hele har det bra på jobb. Gjennomgående utviklingstrekk og utfordringer i 2010 synes å være et fortsatt stort press på våre tjenester. Stadig større ressurser til enkeltbrukere gjør at det blir mindre ressurser å bruke på de øvrige gruppene. Innenfor barnevernet, funksjonshemmede, institusjonsbaserte tjenester sammen med hjemmebaserte tjenester oppleves dette spesielt. Alle disse virksomhetene har store utfordringer med å forholde seg til de tildelte økonomiske rammene som år etter år blir styrket utover pris- og lønnsvekst. Til tross for utfordrende økonomi leveres gode tjenester, nye arenaer skapes og det settes fokus på faglig utvikling. Kulturskolen blomstrer og samordning i idrettslagene og kommunen har bedret rammevilkårene for lag og foreninger gjennom at idrettskoordinatoren har kommet på plass. Ved familiesenteret tok Åpen barnehage i bruk nye lokaler i mars Innenfor omsorgstjenestene har Eidsberg som eneste kommune i Østfold blitt et utviklingssenter for hjemmetjenester. Samtidig som presset øker på viktige tjenester, utfordres Eidsberg kommune med å holde tilstrekkelig fokus på det løpende vedlikeholdet på vår bygningsmasse. Det er dårlig økonomi å utsette vedlikeholdet. Dette blir imidlertid gjerne salderingsposten når andre brukerrettede tjenester spiser mer enn tildelte rammer. Eidsberg kommune har over flere år gjennomført investeringer i infrastruktur for å møte demografiutviklingen. Store investeringsprosjekter har redusert handlefriheten gjennom større gjeldsbyrde og økte rente- og avdragsforpliktelser. I likhet med de senere årene har det også i 2010 vært en utgiftsvekst langt utover hva budsjettene gir rom for. Vi fikk tidlig i 2010 signaler om utgiftsvekst som var betydelig større enn vedtatte rammer for flere sentrale virksomheter, og det var vesentlige utfordringer med å holde tildelte rammer. Utgiftsveksten fortsatte inn i 2. tertial, men gjennom budsjettstyrkinger gjennom 2010 ble det signalisert en prognose om et noe bedret resultat etter 2. tertial enn etter de 4 første månedene av året. I 3. tertial kom flere positive tall som gjorde at det kunne legges fram et regnskapsresultat i balanse. Regnskapet for 2010 viser et nullresultat. Selv om dette var langt bedre enn prognostisert er det viktig å påpeke at dette skyldes engangsinntekter for året som ikke kan trekkes inn i Situasjonen er bekymringsfull. Framtidsutsikter Det økonomiske handlingsrommet for Eidsberg kommune har blitt betydelig strammet inn siden Økonomiplanen for viser at til tross for grep om flere budsjettposter, står Eidsberg kommune overfor betydelig utfordringer de kommende årene. Det må gjennomføres betydelig effektivisering av driften eller økning i inntektene for å få balanse i framtidige budsjetter. I økonomiplan og årene ligger det inne effektiviseringskrav på 1,7 pst. i 2012, 1,2 pst. i 2013 og 0,9 pst. i Dvs. innsparingskrav i størrelsesorden opp mot 10 mill kroner. Presset på kommunens tjenester er stort. De tre siste årene har Eidsberg kommune hatt betydelige utfordringer med å holde budsjettene, og Eidsberg kommune har ingen reserver for å finansiere eventuelle merforbruk i årene som kommer uten at kommunestyret fatter beslutning om å reversere planlagte investeringer som er finansiert med bruk av fondsmidler. Økonomibestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter setter strenge krav til at kommunen skal tilpasse utgiftene til inntektene. Eidsberg kommune må ha en stram budsjettdisiplin. ÅRSMELDING 2010 Side 5

6 Fokusområde organisasjon Eidsberg kommune har en etatsmodell som består av 3 etater, 3 sentrale stabsenheter og 14 virksomheter Tjenester løst av andre a) I 2010 har følgende private barnehager hatt aktivitet i kommunen: Styringsprinsipper I forbindelse med etablering av ny organisasjonsstruktur fra 1. januar 2006 har det blitt jobbet kontinuerlig med styringssystemer og ledelse. Det jobbes ut fra prinsippene om resultatledelse og verdiledelse. Gjennom balansert målstyring er det tenkt gjennomført medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser annethvert år. Det skulle i 2010 vært gjennomført brukerundersøkelser, men pga. sterkt fokus på andre sentrale oppgaver, samt vakanser i sentrale stillinger har dette ikke blitt gjennomført. Eidsberg kommune har ikke utarbeidet egne særskilte etiske retningslinjer, men verdiplakaten brukes aktivt i organisasjonen. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak Eidsberg kommune er med i en rekke interkommunale samarbeid og selskaper. De mest sentrale oppgavene som løses gjennom interkommunalt samarbeid er: Mortenstua skole Miljørettet helsevern for Indre Østfold Indre Østfold Kommunerevisjon Driftsassistansen i Østfold Indre Østfold Renovasjon Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Indre Østfold Avlastningshjemmet for Indre Østfold Deltagruppen AS Smaalensveven IKT Legevakten for Indre Østfold Indre Østfold Krisesenter Menighetens barnehage Linnea natur og gårdsbarnehage Høytorp Fort barnehage Opsahl barnehage De private barnehagene representerte i 2010 i om lag 53,5 prosent av det samlede barnehagetilbudet i kommunen. Likestilling Eidsberg kommune hadde i 2010 om lag 615 årsverk. Kjønnsbalansen fordeler seg slik: Antall %-vis andel Kvinner Menn Kvinner Menn Etat Stab og støtte Oppvekst / kultur Helse og sosial Teknisk sektor Totalt Ledernivå Rådmann/stab Etatsleder Enhetsleder Totalt Kjønnsfordelingen blant de ansatte er gjennomgående skjevfordelt i alle etater. Andelen menn er overrepresentert innenfor miljø og teknikk, mens stab og støtte, oppvekst og kultur og helse og velferd har en overrepresentasjon av kvinner. På ledernivå er 24 prosent kvinner og 76 prosent menn mot hhv. 26 og 74 prosent i Gjennomgående er det en skjevfordelt kjønnsbalanse på ledernivå. Kjønnsbalansen har vært relativt stabil over flere år og utfordringen er mangel på kvinnelige søker på lederstillinger. Arbeidstid: Årstall 2008 % 2009 % 2010 % M K M K M K Deltidsstilling Full stilling Totalt Eidsberg kommune har en klar overvekt av kvinner i deltidsstillinger. Andelen har vært ÅRSMELDING 2010 Side 6

7 over 70 prosent de siste årene til tross for særskilt fokus på uønsket deltid over flere år. Andelen menn som jobber deltid er langt lavere og utgjør mellom prosent hvis vi ser dette over år. På arbeidsplasser med mye deltidsstillinger er det gjort registreringer i forhold til ønsker om høyere stillinger. Ved ledighet blir de som ønsker høyere stilling og med lengst ansiennitet tilbudt utvidelse av sine stillinger. Gjennomsnittslønn Justert for Kvinners månedsfortjeneste i % av menns Årstall Kvinners Kvinners Kvinners Kvinners grunnlønn månedsfortjeneste grunnløn måneds- i % av n i % av fortjeneste i menns i % av menns % av menns menns Kvinners grunnlønn i % av menns Alder Ansiennitet Arbeidstakergruppe Stillngskode Utdanning Når det korrigeres for faktorer som alder, ansinitet og utdanning er det gjennomgående slik at kvinners lønn ligger lavere enn menn, mens hvis det korrigeres for stillingskode og arbeidstakergruppe er forholdet utlignet. Korrigert for arbeidstakergruppe er sågar kvinners månedsfortjeneste høyere enn for menn K M Differanse i menns favør K M Differanse i menns favør Etatsledere % % Virksomhets-/stabsledere ,0 % ,2 % Den totale lønnsdifferansen mellom kvinnelige og mannelige ledere har steget noe fra 2009 til 2010, men differansen er mindre enn i Eidsberg kommune har ingen vedtatte retningslinjer for likestilling mellom kjønnene, men søker å fremme likestilling mellom kjønnene og like utviklings-, lærings- og karrieremuligheter. Personalpolitiske satsinger Eidsberg kommune har lagt til rette for å få ansatte til å stå i lenger i jobben ved å tilby muligheten for å ta ut seniordager. Ordningen viser følgende fordeling av uttak fra ordningen Menn Kvinner Totalt Rutiner for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger Eidsberg kommune har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet rutiner for håndtering av vold og trakassering (herunder mobbing). Rutinene er vedtatt og er en del av kommunens HMSrutiner. Det er gjennomført kurs i temaet for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Ivareta personer med nedsatt funksjonsevne I vedtatt handlingsplan for kommunens IAarbeid i 2010/11 er det fokus på å aktivt tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne samt holdningsskapende arbeid ift å tilrettelegge og rekruttere denne gruppen arbeidstakere. Tilbud til ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren Ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren fikk i 2010 tilbud om den obligatoriske teoriopplæringen som ligger til grunn for å ÅRSMELDING 2010 Side 7

8 avlegge fagprøve som helsefagarbeider. Et flertall av de som gjennomførte opplæringen (10 ansatte) har nå avlagt fagprøve. Dette er et godt utgangspunkt for å få større fast stilling i denne sektoren. Sykefravær Eidsberg kommune skiftet i 2009 lønnssystem og det viser seg at lønns- og personalsystemet gjør prosesseringsfeil. Dette gjør vi ikke kan gi egne tall på sykefraværsstatistikk for Legemeldt sykefravær de 4 forutgående år har vært som følger: 2006: 8,1 % 2007: 6,3 % 2008: 8,3 % 2009: 6,9 % 2010: 8,4 % Eidsberg kommune jobber kontinuerlig med helsefremmende og forebyggende tiltak blant de ansatte i kommunen. Målstyring og resultatledelse Balansert målstyring er en metode for styring og ledelse basert på et helhetssyn på kommunen og virksomhetene. Tradisjonelt har økonomiske mål og resultater vært dominerende i styringen av virksomhetene, og av kommunen som helhet. Balansert målstyring har fokus på flere sentrale områder for tjenestene samtidig. I styringsdokumentene har det vært lagt vekt på å rette fokus mot områdene: brukere medarbeidere organisasjon økonomi Målekartet er det sentrale dokumentet i målstyring og resultatledelse. Målekartet viser fokusområder, suksessfaktorer, måleindikatorer, målemetoder og ambisjonsnivå for resultatene. Det er utviklet et felles målekart for Eidsberg kommune. I tillegg har hver enkelt virksomhet utarbeidet sitt målekart for egen tjenesteyting. Det er ikke gjennomført verken medarbeiderundersøkelser eller brukerundersøkelser i Tidligere resultater blir fulgt opp i virksomhetsspesifikke tiltaksplaner. Resultatene for fokusområde medarbeidere i 2009: Fokusområde Suksessfaktorer Måleindikator Målemetode Ambisjons nivå Organisasjon Samordning Tydelig og enhetlig ledelse Ansatte og lederes opplevelse av samordning og tverrfaglighet Ansattes opplevelse av ledelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse 4 4,5 Resultat ,0 4,5 4 4,5 4,4 4,4 ÅRSMELDING 2010 Side 8

9 Fokusområde medarbeidere I medarbeiderundersøkelsen i Eidsberg kommune blir medarbeidernes opplevelse av samordning, ledelse, arbeidsmiljø og vilje til læring og utvikling målt. Resultatene fra undersøkelsen er ingen fasit, men en indikator som viser tendenser, og som kan gi retning for å utvikle arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplassen. Fokusområde Suksessfaktorer Måleindikator Målemetode Ambisjons- Resultat nivå Medarbeidere Trivelig og trygt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet Sykefravær Medarbeiderundersøkelse Statistikk 4 5 4,5 6,3 4,8 6,9 (legemeldt) Vilje til læring og utvikling Ansattes vurdering og opplevelse av vilje til Medarbeiderundersøkelse 4,5 5 4,5 4,7 Relevant kompetanse læring og utvikling Formell og relevant kompetanse Kartlegging - - Medarbeiderundersøkelsen i 2009 indikerer følgende svar på forhold som vi er gode på; Nærmeste leder skårer gjennomsnittlig svært høyt (4,9) i medarbeiderundersøkelsen. Enheter der nærmeste leder skårer høyt, har gjennomgående også høy skåre på andre forhold. Andelen som har gjennomført medarbeidersamtalen er god. Vi er engasjerte i jobben vår, og har et godt helhetsinntrykk av arbeidet og arbeidsforholdene. Forhold som undersøkelsen signaliserte at vi burde arbeide spesielt med å forbedre var; Samordning flagges høyt i kommunen, og det er en klar bedring fra forrige medarbeiderundersøkelse. Det må fortsatt fokuseres sterkt på medarbeidersamtalen. Det må settes mer fokus på tiltaksplanene på virksomhetene, både utarbeidelse og arbeid med dem. Overordnet ledelse oppleves som lite synlig ute i tjenestene. Vi må sette mer fokus på gjennomgående ledelse. Undersøkelsen viser at det er stor variasjon mellom enhetene på en del sentrale spørsmål. Dette må det jobbes videre med. Resultatene fra undersøkelsene i 2009 blir fulgt opp med tiltaksplaner på den enkelte virksomhet. Gjennom metodikken videreutvikler vi det vi er gode på, og ikke minst settes fokus på de forholdene som vi bør forbedre oss på. ÅRSMELDING 2010 Side 9

10 Fokusområde økonomi Eidsberg kommune har vært inne i en periode med god vekst, og har hatt et ambisiøst investeringsprogram over mange år for å møte demografiutviklingen og videreutvikle tjenestetilbudet. Investeringstakten har gradvis redusert handlingsfriheten gjennom reduserte fondsreserver og økte årlige renteog avdragsbelastninger. De to siste årene har den underliggende driften vært negativ eller svært svakt positiv, dvs at de løpende utgiftene vært høyere eller marginalt lavere enn de løpende inntektene. Eidsberg kommune har historisk sett hatt god økonomistyring, men det har over flere år vært synliggjort et effektiviserings- og innsparingsbehov for å avstemme utgiftsnivået til inntektsnivået. Eidsberg kommune har så langt valgt å styre unna de vanskelige valgene med å kutte i tjenestetilbudet eller iverksette strukturelle grep for å effektivisere driften. Handlingsfriheten har derfor gradvis blitt forringet. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren I statsbudsjettet for 2010 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kroner eller 2,6 pst. fra 2009 til 2010, hvorav 4,2 mrd. kroner i frie inntekter. I disse rammene var det tatt høyde for en pris- og lønnsvekst på 3,1 pst. Budsjettforutsetninger Det endelige økonomiske opplegget for 2010 medførte økte bevilgninger til kommunesektoren. Aktivitetsveksten i Eidsberg kommune gjorde imidlertid sitt til at økningene i overføringene utover regjeringens føringer i statsbudsjettet gikk med til å konsolidere situasjonen. Et stort merforbruk i 2009 på om lag 13 mill kroner innenfor helse og velferd gjorde at budsjettet for 2010 ble styrket med 5,0 mill kroner utover pris- og lønnsvekst. Innenfor barnevern viste regnskapet for 2009 et merforbruk på om lag 6,4 mill kroner som gjorde det nødvendig å styrke rammen med 2,0 mill kroner utover pris- og lønnsvekst. I tillegg ble overføringene til interkommunale selskaper styrket med 1,25 mill kroner. Budsjettet som ble vedtatt var et marginalt budsjett uten reserver til å dekke inn eventuelle store driftsavvik. Økonomisk resultat og finansiell stilling Driftsregnskapet Eidsberg kommunes driftsregnskap for 2010 er ved bruk av strykningsreglene gjort opp med et nullresultat. Netto driftsresultat ble svakt positivt, og endte på kr. 431,27. Dette er marginal forbedring fra 2009, hvor netto driftsresultat endte negativt med 0,881 mill kroner eller 0,15 prosent av brutto driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 3 prosent av brutto driftsinntekter. Selv om regnskapet avlegges i med et nullresultat er det bekymringsfullt at Eidsberg kommune har et netto driftsresultat i null. Dette innebærer at de løpende utgiftene med tillegg for netto kapitalkostnader er tilsvarende som de løpende inntektene. Med det lave rentenivået som har vært i store deler av 2009 og 2010 vil en renteøkning til mer normale innlånsrenter på mellom 5-6 pst. gjøre at Eidsberg kommune vil ha en vesentlig ubalanse å jobbe med. Samtidig er det også slik at nullresultatet er et resultat av betydelige engangsinntekter som først ble kjent sent på året (3,8 mill kroner), ubrukte reserverte midler (2,0 mill kroner), positivt premieavvik (3,5 mill kroner) og tilbakeføring av midler lånt fra kommuneregnskapet til VAR-sektoren i 2008 (1,1 mill kroner). Skulle vi ha korrigert for dette ser vi at regnskapsresultatet hadde vært negativt og handlingsrommet for å takle uforutsette forhold gjennom året er ikke tilstede. Frie inntekter Skatteinngang Skatteinngangen endte på 215,983 mill kroner eller om lag 1,45 mill kroner over budsjettert skatteinngang. Skatteinngangen for landet endte om lag 335 mill kroner under siste anslaget til Finansdepartementet (NB 2011), men 295 mill kroner over anslaget i NB for ÅRSMELDING 2010 Side 10

11 Rammetilskudd Rammetilskuddet endte på 171,665 mill kroner eller om lag 3,85 mill kroner over revidert budsjett. Renteutvikling Eidsberg kommune har gjennomført et ambisiøst investeringsprogram de senere årene. Den langsiktige gjelden har økt fra om lag 100 mill kroner i 2001 til om lag 531 mill kroner ved utgangen av Eidsberg kommune har om lag 55 % av gjelden knyttet til flytende rente i form av 3- og 6- måneders NIBOR-tilknytning. Det gunstige rentenivået som startet i 2009 har vedvart også i Dette gjør at renteutgiftene også i 2010 er betydelig lavere enn i 2008, men noe høyere enn renteutviklingen gjennom 2010 skulle tilsi, da det lave rentenivået har vært en tid hvor det er inngått rentesikringer mot forventede renteøkninger i framover. Dette gjør at vi betaler en litt høyere rente nå mot at vi får betalt dette ved høyere rentenivå som forventes framover. Renteutgiftene i 2010 utgjorde 20,26 mill kroner mot 15,89 mill kroner i Dette er om lag 3,3 mill kroner mer enn regulert budsjett på 16,9 mill kroner. Renteinntekter og utbytte er i 2010 bokført med om lag 10,7 mill kroner, hvilket er 0,27 mill kroner lavere enn revidert budsjett og 0,31 mill kroner lavere enn i Avdrag Avdragsutgiftene i 2010 er bokført med 15 mill kroner i tråd med budsjett. Eidsberg kommune benytter vektingsmetoden som grunnlag for beregning av Eidsberg kommunes avdrag, mot tidligere nedbetaling som serielån over 20 år. Lønns- og pensjonskostnader De samlede regnskapsførte oppgavepliktige lønnsutgifter inklusiv sosiale utgifter for 2010 utgjorde totalt 376,5 mill. kroner som er en økning på om lag 17,1 mill. kroner fra Dette er omlag 5,1 mill kroner over revidert budsjett og 19,0 mill. kroner mer enn opprinnelig budsjett. Hovedforklaringen på avviket mellom regnskap og opprinnelig budsjett er konsekvensene av lønnsoppgjøret for Utviklingen i lønns- og pensjonskostnadenes andel av kommunes samlede driftsutgifter siste 7 år ser slik ut: Lønn og sosiale kostnader Brutto driftsutgifter %-andel lønn 64,1 % 64,1 % 63,2 % 63,1 % 63,2 % 63,2 % 63,0 % Tall pr ÅRSMELDING 2010 Side 11

12 Kommunens samlede lønns- og pensjonskostnader har de senere årene utgjort en stadig lavere andel av kommunens brutto driftsutgifter inkl. avskrivninger sammenlignet med tidligere. I 2003 utgjorde kommunens samlede lønns- og pensjonskostnader 66,4 prosent av brutto driftsutgifter, mens andelen i 2010 var på om lag 63 prosent av brutto driftsutgifter. I 2002 kom det nye regler for føring av pensjonsutgifter i regnskapet. Formålet med disse endringene var å få en mer systematisk og jevn fordeling av pensjonskostnadene. Endringen medførte et nytt begrep - premieavvik - som påvirker regnskapsresultatet. Tallet som utgjør premieavviket er forskjellen mellom netto pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie. Eidsberg kommunes pensjonskostnader i 2010 utgjorde 34,6 mill. kroner mot hhv. 37,1 og 29,3 mill kroner i 2010 og Store premieavvik, positivt eller negativt, påvirker regnskapsresultatet for kommunen. Eidsberg kommunes samlede pensjonsforpliktelser har økt betydelig de siste årene og utgjør 612,3 mill. kroner pr. 31. desember Dette er en økning på 30,2 mill kroner siden 31. desember Andre driftsutgifter Andre driftsutgifter i 2010 endte på 221,4 mill kroner hvorav 24,9 mill kroner er avskrivninger. Dette er om lag 11,3 mill kroner høyere enn revidert budsjett når det er korrigert for ikke budsjetterte avskrivninger. Det er store variasjoner i de respektive planområders forbruk i forhold til revidert budsjett. Det vises til de respektive etatenes egne avvikskommentarer i kapittel 4.

13 Avviksoversikt Tall i kr POLITIS K 1.10 Adm.sje f 1.11 Bevilgn. andre 1.12 Service og 1.13 Persona l og 1.14 Økonom i 1.20 Kultur og 1.21 Families enteret 1.23 Kultur 1.24 Grendes kolenett 1.25 Mysen skole 1.26 Eidsber g u- DU DI Barneha ger 1.28 Private barneha 1.30 Helse og 1.31 Institusj on 1.32 Hjemme baserte 1.33 Funksjo nshemm 1.35 NAV Eidsber 1.40 Miljø og teknikk Brann og Samfun Bygg og Miljø og n og eiendom kommun 1 Grafene gir en illustrasjon av økonomiske avvik på virksomhets- og etatsnivå. Positive avvik (mindreutgifter/merinntekter) framkommer over streken, mens negative avvik (merutgifter/mindreinntekter) framkommer under streken. Det er korrigert for kompensasjon for investeringsmoms (art 728-).

14 Investeringsregnskapet Det er samlet investert for om lag 60,7 mill kroner i De gjennomførte investeringene i 2010 er: Formål Revidert budsjett 2010 Forbruk 2010 Avvik (+/-) IKT Kino og kulturhus, digitalisering av kino Kunstgressbanen Edw. Ruuds omsorgssenter Administrasjonsbygg Grendeskoler Ungdomsskolen Kultureiendommer Utleielokaler, kulturtorg Edw. Ruuds Omsorgssenter Familiesenteret/åpen barnehage Ambulansestasjon Ombygning Kløverveien Høytorp Fort ERO (Ombygning rom, kapell og uteområder) Vannverk Vannledningsnett Avløpsrenseanlegg Avløpsnett Kommunale veier Maskinpark SUM

15 Balanseregnskapet Endringene i balansen er knyttet til økning av både omløpsmidler og anleggsmidler som har sin motpost i økning av egenkapitalen og kommunens gjeld. De store endringene har sin bakgrunn i gjennomførte investeringer. Det er også en betydelig vekst i kommunens pensjonsforpliktelser de siste årene. Den langsiktige gjelden er økt betydelig de senere årene. Ved beregning av netto lånegjeld pr innbygger er folketallet pr lagt til grunn. Langsiktig gjeld År Brutto langsiktig gjeld Derav ubrukte lånemidler Videreutlån Netto langsiktig gjeld Nettogjeld pr innbygger Antall innbyggere pr Nøkkeltall Resultatgrad Tall pr Resultatgrad År Samlede driftsinntekter Brutto driftsresultat Resultatgrad 0,6 0, 1 5,0 1,8-1,8 0,1 0,0 Resultatgraden bør over tid ligge på om lag 4 prosent og ikke svakere enn 2 prosent. Resultatgraden har de senere årene vært lite tilfredsstillende. På grunn av ekstraordinære inntekter i 2006 kom resultatgraden i 2006 Tall pr godt over et akseptabelt nivå, mens man siden 2007 har ligget på et uakseptabelt nivå på under 2 prosent. Regnskapstallene for 2010 gir en resultatgrad på 0 prosent. Kapitalutgiftsgrad Kapitalutgiftsgrad År Samlede driftsinntekter Netto kapitalutgifter Kapitalutgiftsgrad 4,7 1,7 2,5 3,8 5,0 4,7 4,2 Tall pr Kapitalutgiftsgraden bør ikke overstige 7 prosent. Kommunens kapitalutgiftsgrad har vist en betydelig økning de senere årene. En økning som fortsatte inn i Økningen skyldes økte låneopptak og ikke minst den kraftige renteøkningen som var i 2007 og Nedgangen i 2009 og 2010 kan forklares med det lave rentenivået vi har hatt i store deler av 2009 og hele Nedgangen i 2005 skyldes i stor utstrekning ekstraordinært høye renteinntekter/utbytte, mens nedgangen i 2004 i sin helhet skyltes at låneavdragene for første gang ble beregnet ut fra en vektet avdragstid mot tidligere nedbetaling over 20 år. ÅRSMELDING 2010 Side 15

16 Netto langsiktig gjeld Netto langsiktig gjeld År Samlede driftsinntekter Netto langsiktig gjeld Gjeldsgrad 88,4 94,1 97,0 95,6 88,4 85,6 83,1 Tall pr Netto langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter bør ideelt sett ligge under 50 prosent. Gjeldsgraden har økt betydelig de siste årene som følge av et ambisiøst investeringsprogram. I 2006 økte netto langsiktig gjeld til hele 97,0 prosent av kommunens samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden er gradvis redusert siste tre år, men er fortsatt svært høy. I vurderingen av gjeldsgraden er det viktig å ha med seg at en ikke ubetydelig del av kommunes lånegjeld er selvfinansierende, dvs. at renteutgiftene motsvares av tilsvarende gebyrer eller inntekter. Fond Disposisjonsfond År Samlede driftsinntekter Disposisjonsfond Disp.fond i % av driftsinntekter 5,7 5,7 9,5 11,8 8,2 5,4 4,9 Tall pr Fond År Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Bundet investeringsfond Sum fond Tall pr Disposisjonsfondet bør være 5 prosent av driftsinntektene. Kommunens fond viste en økning fram til og med Dårlig regnskapsresultat de senere årene og kommunens bruk av fond til egenfinansiering av pågående og kommende investeringsprosjekter gjør at fondsreservene reduseres gradvis. ÅRSMELDING 2010 Side 16

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering...

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... Årsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering:... 5 DEL 3 Oppnådde resultater

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 1 SEL KOMMUNE ÅRSMELDING Foto: Scanpix oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni. 2 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Administrasjonssjefens kommentar 4 Ordførerens kommentar - det politiske år 6 Kommunens

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2014 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2014... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen Årsmelding Nordre land kommune 0538 Foto: Kolbjørn Nilsen Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 3 2. Økonomisk status... 6 kommunalsjefens kommentarer...

Detaljer