ÅRSMELDING 2010 Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010 Side 2"

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 ÅRSMELDING 2010 Side 2

3 INNHOLD INNHOLD 3 1. RÅDMANNENS BETRAKTNINGER 4 2. ÅRSBERETNING 5 Fokusområde organisasjon 6 Fokusområde medarbeidere 9 Fokusområde økonomi 10 Driftsregnskapet 10 Investeringsregnskapet 14 Balanseregnskapet 15 Vurderinger og framtidsutsikter 17 Obligatoriske oversikter AKTIVITET I SENTRALE FOLKEVALGTE ORGAN FOKUSOMRÅDE BRUKERE - ETATENES ÅRSMELDING Stab og støtte Kultur og oppvekst Helse og velferd Miljø og teknikk ANALYSE AV ØKONOMI- OG TJENESTEDATA 47 ÅRSMELDING 2010 Side 3

4 1. RÅDMANNENS BETRAKTNINGER 2010 var igjen et år preget av høy aktivitet i Eidsberg kommune. På flere av våre tjenesteområder har etterspørselen etter tjenester vært stor, og på noen områder også svært stor. Det er imponerende å se hvordan våre dyktige medarbeidere tar i tu med disse utfordringene og finner gode løsninger selv om ekstra ressurser ikke nødvendigvis følger med. Dette er derfor en god anledning til å takke våre mange ansatte for den solide innsatsen som er nedlagt til beste for våre innbyggere. Den høye aktiviteten har likevel kostet mer enn kommunens økonomiske rammer tillater. Det er benyttet drøye 20 mill kroner mer enn budsjettert på kommunens tjenester. Årsmeldingen avdekker betydelig merforbruk innenfor barnevern og store deler av helseog velferdsetaten. Det er sannsynlig at økte bevilgninger må til for å holde tritt med lovpålagt aktivitet på disse og andre områder, også utover den betydelige styrkningen som er innarbeidet i budsjettet for Eidsberg kommune er derfor inne i en tid hvor omstilinger er helt nødvendig for å komme ut av en krevende økonomisk situasjon hvor handlingsrommet er marginalt og hvor utgiftssiden gjennom år har økt langt mer enn inntektssiden. Kommunal Rapport beskrev i høst vår situasjon slik; Årsaken til problemene i Eidsberg er for høye investeringer. Lånegjelden er like stor som årlige inntekter, omtrent 600 millioner kroner. Det er det dobbelte av anbefalt maksimum. 1 prosent renteøkning vil koste 6 millioner kroner per år, det samme som en grendeskole. Vårt utgangspunkt for nye kostnadskutt er derfor krevende da kommunen driver så å si alle tjenestene med små kostnader sammenlignet med andre. Våre utgifter ligger betydelig lavere enn kommuner som det er naturlig å kunne sammenligne seg med. Det var derfor viktig for å kunne opprettholde tjenestene til våre innbyggere at kommunestyret fattet sitt eiendomsskattevedtak under siste budsjettbehandling. Dette gir også en reell mulighet på sikt til å raskere kunne redusere kommunens gjeldsbyrde. De økonomiske utfordringene tiltross det er avgjørende at vi også klarer å holde trykk på utviklingsoppgavene slik at vi kan ta nye steg for å sikre at Eidsberg er et mangfoldig, levende og godt lokalsamfunn som det heter i kommuneplan. For å lykkes med dette trenger Eidsberg å ta aktiv del i den regionale utviklingen, slik vi har sett gjennom de initiativ som formannskapene i Askim og Eidsberg har tatt gjennom For de som har fulgt Eidsberg på nært hold de siste årene må det være gledelig å se at folketallet, som kanskje den tydeligste indikatoren på vekst og utvikling, øker langt over kommunens målsettinger. Det skaper muligheter for å ruste opp og utvikle våre sentrumsområder, men også nye veivalg knyttet til framtidige utbyggingsområder med tilhørende konsekvenser for eksempelvis skoler og barnehager. Skal vi lykkes like godt fremover også på våre to vedtatte hovedfokusområder; livskvalitet og trivsel, samt næringsliv og arbeid, er det avgjørende at kommuneorganisasjonen også tilpasses slik at en kan legge til rette for de riktige strategiske veivalgene og prioriteringene. Heggin, 12. mai 2011 Tom-Arne Tørfoss rådmann ÅRSMELDING 2010 Side 4

5 2. ÅRSBERETNING Eidsberg kommune ønsker å framstå som en attraktiv kommune å bo i. Et godt tjenestetilbud er en avgjørende faktor for dette. Brukerundersøkelser gjennomført de senere årene viser at Eidsberg kommune gjennomgående leverer tjenester med god kvalitet, men samtidig er det viktig å understreke at vi står ovenfor en rekke utfordringer. Medarbeiderundersøkelsen fra 2009 viser også at kommunens ansatte i det store og hele har det bra på jobb. Gjennomgående utviklingstrekk og utfordringer i 2010 synes å være et fortsatt stort press på våre tjenester. Stadig større ressurser til enkeltbrukere gjør at det blir mindre ressurser å bruke på de øvrige gruppene. Innenfor barnevernet, funksjonshemmede, institusjonsbaserte tjenester sammen med hjemmebaserte tjenester oppleves dette spesielt. Alle disse virksomhetene har store utfordringer med å forholde seg til de tildelte økonomiske rammene som år etter år blir styrket utover pris- og lønnsvekst. Til tross for utfordrende økonomi leveres gode tjenester, nye arenaer skapes og det settes fokus på faglig utvikling. Kulturskolen blomstrer og samordning i idrettslagene og kommunen har bedret rammevilkårene for lag og foreninger gjennom at idrettskoordinatoren har kommet på plass. Ved familiesenteret tok Åpen barnehage i bruk nye lokaler i mars Innenfor omsorgstjenestene har Eidsberg som eneste kommune i Østfold blitt et utviklingssenter for hjemmetjenester. Samtidig som presset øker på viktige tjenester, utfordres Eidsberg kommune med å holde tilstrekkelig fokus på det løpende vedlikeholdet på vår bygningsmasse. Det er dårlig økonomi å utsette vedlikeholdet. Dette blir imidlertid gjerne salderingsposten når andre brukerrettede tjenester spiser mer enn tildelte rammer. Eidsberg kommune har over flere år gjennomført investeringer i infrastruktur for å møte demografiutviklingen. Store investeringsprosjekter har redusert handlefriheten gjennom større gjeldsbyrde og økte rente- og avdragsforpliktelser. I likhet med de senere årene har det også i 2010 vært en utgiftsvekst langt utover hva budsjettene gir rom for. Vi fikk tidlig i 2010 signaler om utgiftsvekst som var betydelig større enn vedtatte rammer for flere sentrale virksomheter, og det var vesentlige utfordringer med å holde tildelte rammer. Utgiftsveksten fortsatte inn i 2. tertial, men gjennom budsjettstyrkinger gjennom 2010 ble det signalisert en prognose om et noe bedret resultat etter 2. tertial enn etter de 4 første månedene av året. I 3. tertial kom flere positive tall som gjorde at det kunne legges fram et regnskapsresultat i balanse. Regnskapet for 2010 viser et nullresultat. Selv om dette var langt bedre enn prognostisert er det viktig å påpeke at dette skyldes engangsinntekter for året som ikke kan trekkes inn i Situasjonen er bekymringsfull. Framtidsutsikter Det økonomiske handlingsrommet for Eidsberg kommune har blitt betydelig strammet inn siden Økonomiplanen for viser at til tross for grep om flere budsjettposter, står Eidsberg kommune overfor betydelig utfordringer de kommende årene. Det må gjennomføres betydelig effektivisering av driften eller økning i inntektene for å få balanse i framtidige budsjetter. I økonomiplan og årene ligger det inne effektiviseringskrav på 1,7 pst. i 2012, 1,2 pst. i 2013 og 0,9 pst. i Dvs. innsparingskrav i størrelsesorden opp mot 10 mill kroner. Presset på kommunens tjenester er stort. De tre siste årene har Eidsberg kommune hatt betydelige utfordringer med å holde budsjettene, og Eidsberg kommune har ingen reserver for å finansiere eventuelle merforbruk i årene som kommer uten at kommunestyret fatter beslutning om å reversere planlagte investeringer som er finansiert med bruk av fondsmidler. Økonomibestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter setter strenge krav til at kommunen skal tilpasse utgiftene til inntektene. Eidsberg kommune må ha en stram budsjettdisiplin. ÅRSMELDING 2010 Side 5

6 Fokusområde organisasjon Eidsberg kommune har en etatsmodell som består av 3 etater, 3 sentrale stabsenheter og 14 virksomheter Tjenester løst av andre a) I 2010 har følgende private barnehager hatt aktivitet i kommunen: Styringsprinsipper I forbindelse med etablering av ny organisasjonsstruktur fra 1. januar 2006 har det blitt jobbet kontinuerlig med styringssystemer og ledelse. Det jobbes ut fra prinsippene om resultatledelse og verdiledelse. Gjennom balansert målstyring er det tenkt gjennomført medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser annethvert år. Det skulle i 2010 vært gjennomført brukerundersøkelser, men pga. sterkt fokus på andre sentrale oppgaver, samt vakanser i sentrale stillinger har dette ikke blitt gjennomført. Eidsberg kommune har ikke utarbeidet egne særskilte etiske retningslinjer, men verdiplakaten brukes aktivt i organisasjonen. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak Eidsberg kommune er med i en rekke interkommunale samarbeid og selskaper. De mest sentrale oppgavene som løses gjennom interkommunalt samarbeid er: Mortenstua skole Miljørettet helsevern for Indre Østfold Indre Østfold Kommunerevisjon Driftsassistansen i Østfold Indre Østfold Renovasjon Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Indre Østfold Avlastningshjemmet for Indre Østfold Deltagruppen AS Smaalensveven IKT Legevakten for Indre Østfold Indre Østfold Krisesenter Menighetens barnehage Linnea natur og gårdsbarnehage Høytorp Fort barnehage Opsahl barnehage De private barnehagene representerte i 2010 i om lag 53,5 prosent av det samlede barnehagetilbudet i kommunen. Likestilling Eidsberg kommune hadde i 2010 om lag 615 årsverk. Kjønnsbalansen fordeler seg slik: Antall %-vis andel Kvinner Menn Kvinner Menn Etat Stab og støtte Oppvekst / kultur Helse og sosial Teknisk sektor Totalt Ledernivå Rådmann/stab Etatsleder Enhetsleder Totalt Kjønnsfordelingen blant de ansatte er gjennomgående skjevfordelt i alle etater. Andelen menn er overrepresentert innenfor miljø og teknikk, mens stab og støtte, oppvekst og kultur og helse og velferd har en overrepresentasjon av kvinner. På ledernivå er 24 prosent kvinner og 76 prosent menn mot hhv. 26 og 74 prosent i Gjennomgående er det en skjevfordelt kjønnsbalanse på ledernivå. Kjønnsbalansen har vært relativt stabil over flere år og utfordringen er mangel på kvinnelige søker på lederstillinger. Arbeidstid: Årstall 2008 % 2009 % 2010 % M K M K M K Deltidsstilling Full stilling Totalt Eidsberg kommune har en klar overvekt av kvinner i deltidsstillinger. Andelen har vært ÅRSMELDING 2010 Side 6

7 over 70 prosent de siste årene til tross for særskilt fokus på uønsket deltid over flere år. Andelen menn som jobber deltid er langt lavere og utgjør mellom prosent hvis vi ser dette over år. På arbeidsplasser med mye deltidsstillinger er det gjort registreringer i forhold til ønsker om høyere stillinger. Ved ledighet blir de som ønsker høyere stilling og med lengst ansiennitet tilbudt utvidelse av sine stillinger. Gjennomsnittslønn Justert for Kvinners månedsfortjeneste i % av menns Årstall Kvinners Kvinners Kvinners Kvinners grunnlønn månedsfortjeneste grunnløn måneds- i % av n i % av fortjeneste i menns i % av menns % av menns menns Kvinners grunnlønn i % av menns Alder Ansiennitet Arbeidstakergruppe Stillngskode Utdanning Når det korrigeres for faktorer som alder, ansinitet og utdanning er det gjennomgående slik at kvinners lønn ligger lavere enn menn, mens hvis det korrigeres for stillingskode og arbeidstakergruppe er forholdet utlignet. Korrigert for arbeidstakergruppe er sågar kvinners månedsfortjeneste høyere enn for menn K M Differanse i menns favør K M Differanse i menns favør Etatsledere % % Virksomhets-/stabsledere ,0 % ,2 % Den totale lønnsdifferansen mellom kvinnelige og mannelige ledere har steget noe fra 2009 til 2010, men differansen er mindre enn i Eidsberg kommune har ingen vedtatte retningslinjer for likestilling mellom kjønnene, men søker å fremme likestilling mellom kjønnene og like utviklings-, lærings- og karrieremuligheter. Personalpolitiske satsinger Eidsberg kommune har lagt til rette for å få ansatte til å stå i lenger i jobben ved å tilby muligheten for å ta ut seniordager. Ordningen viser følgende fordeling av uttak fra ordningen Menn Kvinner Totalt Rutiner for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger Eidsberg kommune har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet rutiner for håndtering av vold og trakassering (herunder mobbing). Rutinene er vedtatt og er en del av kommunens HMSrutiner. Det er gjennomført kurs i temaet for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Ivareta personer med nedsatt funksjonsevne I vedtatt handlingsplan for kommunens IAarbeid i 2010/11 er det fokus på å aktivt tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne samt holdningsskapende arbeid ift å tilrettelegge og rekruttere denne gruppen arbeidstakere. Tilbud til ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren Ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren fikk i 2010 tilbud om den obligatoriske teoriopplæringen som ligger til grunn for å ÅRSMELDING 2010 Side 7

8 avlegge fagprøve som helsefagarbeider. Et flertall av de som gjennomførte opplæringen (10 ansatte) har nå avlagt fagprøve. Dette er et godt utgangspunkt for å få større fast stilling i denne sektoren. Sykefravær Eidsberg kommune skiftet i 2009 lønnssystem og det viser seg at lønns- og personalsystemet gjør prosesseringsfeil. Dette gjør vi ikke kan gi egne tall på sykefraværsstatistikk for Legemeldt sykefravær de 4 forutgående år har vært som følger: 2006: 8,1 % 2007: 6,3 % 2008: 8,3 % 2009: 6,9 % 2010: 8,4 % Eidsberg kommune jobber kontinuerlig med helsefremmende og forebyggende tiltak blant de ansatte i kommunen. Målstyring og resultatledelse Balansert målstyring er en metode for styring og ledelse basert på et helhetssyn på kommunen og virksomhetene. Tradisjonelt har økonomiske mål og resultater vært dominerende i styringen av virksomhetene, og av kommunen som helhet. Balansert målstyring har fokus på flere sentrale områder for tjenestene samtidig. I styringsdokumentene har det vært lagt vekt på å rette fokus mot områdene: brukere medarbeidere organisasjon økonomi Målekartet er det sentrale dokumentet i målstyring og resultatledelse. Målekartet viser fokusområder, suksessfaktorer, måleindikatorer, målemetoder og ambisjonsnivå for resultatene. Det er utviklet et felles målekart for Eidsberg kommune. I tillegg har hver enkelt virksomhet utarbeidet sitt målekart for egen tjenesteyting. Det er ikke gjennomført verken medarbeiderundersøkelser eller brukerundersøkelser i Tidligere resultater blir fulgt opp i virksomhetsspesifikke tiltaksplaner. Resultatene for fokusområde medarbeidere i 2009: Fokusområde Suksessfaktorer Måleindikator Målemetode Ambisjons nivå Organisasjon Samordning Tydelig og enhetlig ledelse Ansatte og lederes opplevelse av samordning og tverrfaglighet Ansattes opplevelse av ledelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse 4 4,5 Resultat ,0 4,5 4 4,5 4,4 4,4 ÅRSMELDING 2010 Side 8

9 Fokusområde medarbeidere I medarbeiderundersøkelsen i Eidsberg kommune blir medarbeidernes opplevelse av samordning, ledelse, arbeidsmiljø og vilje til læring og utvikling målt. Resultatene fra undersøkelsen er ingen fasit, men en indikator som viser tendenser, og som kan gi retning for å utvikle arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplassen. Fokusområde Suksessfaktorer Måleindikator Målemetode Ambisjons- Resultat nivå Medarbeidere Trivelig og trygt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet Sykefravær Medarbeiderundersøkelse Statistikk 4 5 4,5 6,3 4,8 6,9 (legemeldt) Vilje til læring og utvikling Ansattes vurdering og opplevelse av vilje til Medarbeiderundersøkelse 4,5 5 4,5 4,7 Relevant kompetanse læring og utvikling Formell og relevant kompetanse Kartlegging - - Medarbeiderundersøkelsen i 2009 indikerer følgende svar på forhold som vi er gode på; Nærmeste leder skårer gjennomsnittlig svært høyt (4,9) i medarbeiderundersøkelsen. Enheter der nærmeste leder skårer høyt, har gjennomgående også høy skåre på andre forhold. Andelen som har gjennomført medarbeidersamtalen er god. Vi er engasjerte i jobben vår, og har et godt helhetsinntrykk av arbeidet og arbeidsforholdene. Forhold som undersøkelsen signaliserte at vi burde arbeide spesielt med å forbedre var; Samordning flagges høyt i kommunen, og det er en klar bedring fra forrige medarbeiderundersøkelse. Det må fortsatt fokuseres sterkt på medarbeidersamtalen. Det må settes mer fokus på tiltaksplanene på virksomhetene, både utarbeidelse og arbeid med dem. Overordnet ledelse oppleves som lite synlig ute i tjenestene. Vi må sette mer fokus på gjennomgående ledelse. Undersøkelsen viser at det er stor variasjon mellom enhetene på en del sentrale spørsmål. Dette må det jobbes videre med. Resultatene fra undersøkelsene i 2009 blir fulgt opp med tiltaksplaner på den enkelte virksomhet. Gjennom metodikken videreutvikler vi det vi er gode på, og ikke minst settes fokus på de forholdene som vi bør forbedre oss på. ÅRSMELDING 2010 Side 9

10 Fokusområde økonomi Eidsberg kommune har vært inne i en periode med god vekst, og har hatt et ambisiøst investeringsprogram over mange år for å møte demografiutviklingen og videreutvikle tjenestetilbudet. Investeringstakten har gradvis redusert handlingsfriheten gjennom reduserte fondsreserver og økte årlige renteog avdragsbelastninger. De to siste årene har den underliggende driften vært negativ eller svært svakt positiv, dvs at de løpende utgiftene vært høyere eller marginalt lavere enn de løpende inntektene. Eidsberg kommune har historisk sett hatt god økonomistyring, men det har over flere år vært synliggjort et effektiviserings- og innsparingsbehov for å avstemme utgiftsnivået til inntektsnivået. Eidsberg kommune har så langt valgt å styre unna de vanskelige valgene med å kutte i tjenestetilbudet eller iverksette strukturelle grep for å effektivisere driften. Handlingsfriheten har derfor gradvis blitt forringet. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren I statsbudsjettet for 2010 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kroner eller 2,6 pst. fra 2009 til 2010, hvorav 4,2 mrd. kroner i frie inntekter. I disse rammene var det tatt høyde for en pris- og lønnsvekst på 3,1 pst. Budsjettforutsetninger Det endelige økonomiske opplegget for 2010 medførte økte bevilgninger til kommunesektoren. Aktivitetsveksten i Eidsberg kommune gjorde imidlertid sitt til at økningene i overføringene utover regjeringens føringer i statsbudsjettet gikk med til å konsolidere situasjonen. Et stort merforbruk i 2009 på om lag 13 mill kroner innenfor helse og velferd gjorde at budsjettet for 2010 ble styrket med 5,0 mill kroner utover pris- og lønnsvekst. Innenfor barnevern viste regnskapet for 2009 et merforbruk på om lag 6,4 mill kroner som gjorde det nødvendig å styrke rammen med 2,0 mill kroner utover pris- og lønnsvekst. I tillegg ble overføringene til interkommunale selskaper styrket med 1,25 mill kroner. Budsjettet som ble vedtatt var et marginalt budsjett uten reserver til å dekke inn eventuelle store driftsavvik. Økonomisk resultat og finansiell stilling Driftsregnskapet Eidsberg kommunes driftsregnskap for 2010 er ved bruk av strykningsreglene gjort opp med et nullresultat. Netto driftsresultat ble svakt positivt, og endte på kr. 431,27. Dette er marginal forbedring fra 2009, hvor netto driftsresultat endte negativt med 0,881 mill kroner eller 0,15 prosent av brutto driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 3 prosent av brutto driftsinntekter. Selv om regnskapet avlegges i med et nullresultat er det bekymringsfullt at Eidsberg kommune har et netto driftsresultat i null. Dette innebærer at de løpende utgiftene med tillegg for netto kapitalkostnader er tilsvarende som de løpende inntektene. Med det lave rentenivået som har vært i store deler av 2009 og 2010 vil en renteøkning til mer normale innlånsrenter på mellom 5-6 pst. gjøre at Eidsberg kommune vil ha en vesentlig ubalanse å jobbe med. Samtidig er det også slik at nullresultatet er et resultat av betydelige engangsinntekter som først ble kjent sent på året (3,8 mill kroner), ubrukte reserverte midler (2,0 mill kroner), positivt premieavvik (3,5 mill kroner) og tilbakeføring av midler lånt fra kommuneregnskapet til VAR-sektoren i 2008 (1,1 mill kroner). Skulle vi ha korrigert for dette ser vi at regnskapsresultatet hadde vært negativt og handlingsrommet for å takle uforutsette forhold gjennom året er ikke tilstede. Frie inntekter Skatteinngang Skatteinngangen endte på 215,983 mill kroner eller om lag 1,45 mill kroner over budsjettert skatteinngang. Skatteinngangen for landet endte om lag 335 mill kroner under siste anslaget til Finansdepartementet (NB 2011), men 295 mill kroner over anslaget i NB for ÅRSMELDING 2010 Side 10

11 Rammetilskudd Rammetilskuddet endte på 171,665 mill kroner eller om lag 3,85 mill kroner over revidert budsjett. Renteutvikling Eidsberg kommune har gjennomført et ambisiøst investeringsprogram de senere årene. Den langsiktige gjelden har økt fra om lag 100 mill kroner i 2001 til om lag 531 mill kroner ved utgangen av Eidsberg kommune har om lag 55 % av gjelden knyttet til flytende rente i form av 3- og 6- måneders NIBOR-tilknytning. Det gunstige rentenivået som startet i 2009 har vedvart også i Dette gjør at renteutgiftene også i 2010 er betydelig lavere enn i 2008, men noe høyere enn renteutviklingen gjennom 2010 skulle tilsi, da det lave rentenivået har vært en tid hvor det er inngått rentesikringer mot forventede renteøkninger i framover. Dette gjør at vi betaler en litt høyere rente nå mot at vi får betalt dette ved høyere rentenivå som forventes framover. Renteutgiftene i 2010 utgjorde 20,26 mill kroner mot 15,89 mill kroner i Dette er om lag 3,3 mill kroner mer enn regulert budsjett på 16,9 mill kroner. Renteinntekter og utbytte er i 2010 bokført med om lag 10,7 mill kroner, hvilket er 0,27 mill kroner lavere enn revidert budsjett og 0,31 mill kroner lavere enn i Avdrag Avdragsutgiftene i 2010 er bokført med 15 mill kroner i tråd med budsjett. Eidsberg kommune benytter vektingsmetoden som grunnlag for beregning av Eidsberg kommunes avdrag, mot tidligere nedbetaling som serielån over 20 år. Lønns- og pensjonskostnader De samlede regnskapsførte oppgavepliktige lønnsutgifter inklusiv sosiale utgifter for 2010 utgjorde totalt 376,5 mill. kroner som er en økning på om lag 17,1 mill. kroner fra Dette er omlag 5,1 mill kroner over revidert budsjett og 19,0 mill. kroner mer enn opprinnelig budsjett. Hovedforklaringen på avviket mellom regnskap og opprinnelig budsjett er konsekvensene av lønnsoppgjøret for Utviklingen i lønns- og pensjonskostnadenes andel av kommunes samlede driftsutgifter siste 7 år ser slik ut: Lønn og sosiale kostnader Brutto driftsutgifter %-andel lønn 64,1 % 64,1 % 63,2 % 63,1 % 63,2 % 63,2 % 63,0 % Tall pr ÅRSMELDING 2010 Side 11

12 Kommunens samlede lønns- og pensjonskostnader har de senere årene utgjort en stadig lavere andel av kommunens brutto driftsutgifter inkl. avskrivninger sammenlignet med tidligere. I 2003 utgjorde kommunens samlede lønns- og pensjonskostnader 66,4 prosent av brutto driftsutgifter, mens andelen i 2010 var på om lag 63 prosent av brutto driftsutgifter. I 2002 kom det nye regler for føring av pensjonsutgifter i regnskapet. Formålet med disse endringene var å få en mer systematisk og jevn fordeling av pensjonskostnadene. Endringen medførte et nytt begrep - premieavvik - som påvirker regnskapsresultatet. Tallet som utgjør premieavviket er forskjellen mellom netto pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie. Eidsberg kommunes pensjonskostnader i 2010 utgjorde 34,6 mill. kroner mot hhv. 37,1 og 29,3 mill kroner i 2010 og Store premieavvik, positivt eller negativt, påvirker regnskapsresultatet for kommunen. Eidsberg kommunes samlede pensjonsforpliktelser har økt betydelig de siste årene og utgjør 612,3 mill. kroner pr. 31. desember Dette er en økning på 30,2 mill kroner siden 31. desember Andre driftsutgifter Andre driftsutgifter i 2010 endte på 221,4 mill kroner hvorav 24,9 mill kroner er avskrivninger. Dette er om lag 11,3 mill kroner høyere enn revidert budsjett når det er korrigert for ikke budsjetterte avskrivninger. Det er store variasjoner i de respektive planområders forbruk i forhold til revidert budsjett. Det vises til de respektive etatenes egne avvikskommentarer i kapittel 4.

13 Avviksoversikt Tall i kr POLITIS K 1.10 Adm.sje f 1.11 Bevilgn. andre 1.12 Service og 1.13 Persona l og 1.14 Økonom i 1.20 Kultur og 1.21 Families enteret 1.23 Kultur 1.24 Grendes kolenett 1.25 Mysen skole 1.26 Eidsber g u- DU DI Barneha ger 1.28 Private barneha 1.30 Helse og 1.31 Institusj on 1.32 Hjemme baserte 1.33 Funksjo nshemm 1.35 NAV Eidsber 1.40 Miljø og teknikk Brann og Samfun Bygg og Miljø og n og eiendom kommun 1 Grafene gir en illustrasjon av økonomiske avvik på virksomhets- og etatsnivå. Positive avvik (mindreutgifter/merinntekter) framkommer over streken, mens negative avvik (merutgifter/mindreinntekter) framkommer under streken. Det er korrigert for kompensasjon for investeringsmoms (art 728-).

14 Investeringsregnskapet Det er samlet investert for om lag 60,7 mill kroner i De gjennomførte investeringene i 2010 er: Formål Revidert budsjett 2010 Forbruk 2010 Avvik (+/-) IKT Kino og kulturhus, digitalisering av kino Kunstgressbanen Edw. Ruuds omsorgssenter Administrasjonsbygg Grendeskoler Ungdomsskolen Kultureiendommer Utleielokaler, kulturtorg Edw. Ruuds Omsorgssenter Familiesenteret/åpen barnehage Ambulansestasjon Ombygning Kløverveien Høytorp Fort ERO (Ombygning rom, kapell og uteområder) Vannverk Vannledningsnett Avløpsrenseanlegg Avløpsnett Kommunale veier Maskinpark SUM

15 Balanseregnskapet Endringene i balansen er knyttet til økning av både omløpsmidler og anleggsmidler som har sin motpost i økning av egenkapitalen og kommunens gjeld. De store endringene har sin bakgrunn i gjennomførte investeringer. Det er også en betydelig vekst i kommunens pensjonsforpliktelser de siste årene. Den langsiktige gjelden er økt betydelig de senere årene. Ved beregning av netto lånegjeld pr innbygger er folketallet pr lagt til grunn. Langsiktig gjeld År Brutto langsiktig gjeld Derav ubrukte lånemidler Videreutlån Netto langsiktig gjeld Nettogjeld pr innbygger Antall innbyggere pr Nøkkeltall Resultatgrad Tall pr Resultatgrad År Samlede driftsinntekter Brutto driftsresultat Resultatgrad 0,6 0, 1 5,0 1,8-1,8 0,1 0,0 Resultatgraden bør over tid ligge på om lag 4 prosent og ikke svakere enn 2 prosent. Resultatgraden har de senere årene vært lite tilfredsstillende. På grunn av ekstraordinære inntekter i 2006 kom resultatgraden i 2006 Tall pr godt over et akseptabelt nivå, mens man siden 2007 har ligget på et uakseptabelt nivå på under 2 prosent. Regnskapstallene for 2010 gir en resultatgrad på 0 prosent. Kapitalutgiftsgrad Kapitalutgiftsgrad År Samlede driftsinntekter Netto kapitalutgifter Kapitalutgiftsgrad 4,7 1,7 2,5 3,8 5,0 4,7 4,2 Tall pr Kapitalutgiftsgraden bør ikke overstige 7 prosent. Kommunens kapitalutgiftsgrad har vist en betydelig økning de senere årene. En økning som fortsatte inn i Økningen skyldes økte låneopptak og ikke minst den kraftige renteøkningen som var i 2007 og Nedgangen i 2009 og 2010 kan forklares med det lave rentenivået vi har hatt i store deler av 2009 og hele Nedgangen i 2005 skyldes i stor utstrekning ekstraordinært høye renteinntekter/utbytte, mens nedgangen i 2004 i sin helhet skyltes at låneavdragene for første gang ble beregnet ut fra en vektet avdragstid mot tidligere nedbetaling over 20 år. ÅRSMELDING 2010 Side 15

16 Netto langsiktig gjeld Netto langsiktig gjeld År Samlede driftsinntekter Netto langsiktig gjeld Gjeldsgrad 88,4 94,1 97,0 95,6 88,4 85,6 83,1 Tall pr Netto langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter bør ideelt sett ligge under 50 prosent. Gjeldsgraden har økt betydelig de siste årene som følge av et ambisiøst investeringsprogram. I 2006 økte netto langsiktig gjeld til hele 97,0 prosent av kommunens samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden er gradvis redusert siste tre år, men er fortsatt svært høy. I vurderingen av gjeldsgraden er det viktig å ha med seg at en ikke ubetydelig del av kommunes lånegjeld er selvfinansierende, dvs. at renteutgiftene motsvares av tilsvarende gebyrer eller inntekter. Fond Disposisjonsfond År Samlede driftsinntekter Disposisjonsfond Disp.fond i % av driftsinntekter 5,7 5,7 9,5 11,8 8,2 5,4 4,9 Tall pr Fond År Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Bundet investeringsfond Sum fond Tall pr Disposisjonsfondet bør være 5 prosent av driftsinntektene. Kommunens fond viste en økning fram til og med Dårlig regnskapsresultat de senere årene og kommunens bruk av fond til egenfinansiering av pågående og kommende investeringsprosjekter gjør at fondsreservene reduseres gradvis. ÅRSMELDING 2010 Side 16

17 Vurderinger og framtidsutsikter Det økonomiske handlingsrommet for Eidsberg kommune har blitt vesentlig strammet inn i årene 2008, 2009 og I budsjettforslaget for 2011 la rådmannen fram forslag til en rekke innsparingsforslag og strukturelle endringer for å effektivisere driften de kommende årene. For å få balanse i framtidige budsjettert må inntektene økes eller kostnadene reduseres med om lag 10 mill kroner. I tillegg burde resultatgraden vært betydelig styrket med minimum mill kroner for å takle høyere rentenivåer, uforutsette hendelser og ikke minst opprettholde kommunens realverdier. I dag er de løpende utgiftene høyere enn de løpende inntektene. I økonomiplan og årene ligger det inne effektiviseringskrav på 1,7 pst. i 2012, 1,2 pst. i 2013 og 0,9 pst. i Dvs. innsparingskrav i størrelsesorden 7-10 mill kroner for å balansere den løpende driften. Presset på kommunens tjenester er stort. 2008, 2009 og 2010 har vist at vi har betydelige utfordringer med å holde budsjettene, og Eidsberg kommune har ingen reserver for å finansiere eventuelle merforbruk i årene som kommer uten at kommunestyret fatter beslutning om å reverserer planlagte investeringer som er finansiert med bruk av fondsmidler. Når vi også ser at en del investeringsprosjekter ikke holder rammene er det bekymringsfullt med tanke på de tjenestene vi vet at vi skal levere de kommende årene. Utviklingen i kommunens netto driftsresultat tilsier med all tydelighet at kommunen må ta nødvendige grep for å bringe kommunen ut av den kraftige økonomiske ubalansen vi står ovenfor Utvikling i D U inkl. kap utg og D I og gjeld (korrigert for avs krivninger) 60 0 D I M ill k ro n e r DU inkl. k ap P B B B B Å r G jelds - utvik ling ÅRSMELDING 2010 Side 17

18 Obligatoriske oversikter Regnskapsskjema 1A REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP - driftsregnskapet KOSTRA-ART L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE , ,42 L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD , ,00 L3 SKATT PÅ EIENDOM 874 0, ,00 L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER , ,00 L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD , ,17 REG OPPR. L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5) , ,59 L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , ,42 L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER , ,60 L9 AVDRAG PÅ LÅN , ,34 L10 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) , ,52 L11 TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- MESSIGE MERFORBRUK 530 0, ,00 L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER , ,00 L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER , ,37 L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK , ,00 L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER , ,00 L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER , ,82 L17 NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) , ,45 L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET , ,00 L19 TIL FORDELING DRIFT (L6+L10-L17-L18) , ,52 L20 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) SUM(010:490; 520;590; 600:790; , ,69 830:860;880:890; 920;990) L21 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0 L20 - L19 0, ,83 Tall pr ÅRSMELDING 2010 Side 18

19 Regnskapsskjema 2A REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP - investeringsregnskapet KOSTRA-ART L1 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(010:490) , ,13 L2 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER , ,00 L3 AVDRAG PÅ LÅN SUM(500:510) , ,00 L4 AVSETNINGER SUM(548:560) , ,74 REG OPPR. L5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(L1:L4) , ,87 L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LÅNEMIDLER , ,90 L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER SUM(660:670) , ,00 L9 TILSKUDD TIL INVESTERINGER SUM(810:850;880:890) 0, ,00 L10 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER SUM(700:770) , ,63 L11 ANDRE INNTEKTER SUM(600:650;900:905) , ,00 L12 SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) , ,53 L13 OVERFØRT FRA DRIFTSBUDSJETTET , ,00 L14 BRUK AV AVSETNINGER SUM(940:960) , ,34 L15 SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) , ,87 L16 UDEKKET/UDISPONERT = 0 (L5-L15) 0, ,00 Tall pr ÅRSMELDING 2010 Side 19

20 Økonomisk oversikt - drift REG OPPR. REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L3 BRUKERBETALINGER SUM(600:619) , ,33 L4 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) , ,72 L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) , ,45 L6 RAMMETILSKUDD , ,00 L7 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , ,17 L8 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850;880:890) , ,46 L9 INNTEKTS- OG FORMUESKATT , ,42 L10 EIENDOMSSKATT 874 0, ,00 L11 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER , ,00 L12 SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , ,55 L14 LØNNSUTGIFTER SUM(010:080;160:165) , ,43 L15 SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , ,45 L16 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , ,12 L17 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) , ,86 L18 OVERFØRINGER SUM(400:490) , ,64 L19 AVSKRIVNINGER , ,39 L20 FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+( ) , ,00 L21 SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) , ,89 L23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L , ,66 L24 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , ,42 L26 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , ,93 L27 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) , ,35 L28 RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER , ,60 L30 AVDRAG PÅ LÅN , ,34 L31 UTLÅN , ,08 L32 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) , ,02 L34 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER L27-L , ,67 L35 MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,39 L36 NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L35-431, ,62 Tall pr ÅRSMELDING 2010 Side 20

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS Nes kommune Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet Kommunerevisjon IKS Revisjonssjef Åge Sandsengen Nes kommunestyret 21.juni 2016

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer