nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1"

Transkript

1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

2 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse 7 Brukere 8 Utadrettet virksomhet 11 Formål og virkefelt FMSO Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen ble etablert i 1999 ut fra behov for et organisasjonsfellesskap og et bindeledd for kunnskapsformidling om seksuelle overgrep. Vedtektsfestede formål er: a) Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi b) Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring c) etablere felles kontaktpunkt på landsbasis d) Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep e) Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid. Det finnes 21 sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge, og pr var 17 av disse, deriblant Smiso, Sør-Trøndelag, medlem i FMSO. I 2012 har fokuset for FMSO`s arbeid vært kvalitet, og innunder dette, kompetanseheving for ledere og «opp og frem» (dele/innhente kompetanse internasjonalt). Arbeids- og utviklingsoppgaver 12 Styrets årsberetning 16 Regnskap 18 Balanse 20 Noter 22 Revisjonserklæring 26 Daglig leder i Smiso-ST har også i 2012 bidratt i en arbeidsgruppe med fokus på kvalitetsutvikling. Arbeidsgruppa deltok på internasjonal fagkonferanse i San Diego, USA i januar Arbeidet med å utvikle en felles faglig plattform for medlemssentra ble fullført og den faglige plattformen ble vedtatt av FMSO`s styre Med fagdokumentet fulgte en intensjonsavtale som medlemssentrene skal inngå med FMSO for å slutte seg til den faglige kvalitetsnormen. I tillegg har arbeidsgruppa utviklet et oppgavehefte som kan brukes internt på det enkelte senter i arbeidet med kvalitetsutvikling og et informasjonshefte til brukere/ samarbeidsparter og nærstående. Arbeidsgruppa har i 2012 arbeidet med å kartlegge og definere områder det er behov for å forske mer på. Det ble utarbeidet mandat til en «undervisningsgruppe» som har jobbet med kartlegging av undervisningsopplegg som sentrene har, samt arbeidet med å lage et felles undervisningsopplegg som arbeidsgruppa har kvalitetssikret. Faglig veileder ved Smiso-ST har bidratt i arbeidet i «undervisningsgruppa». «Kvalitetsgruppa» ble avsluttet som prosjekt i 2012, og videre arbeid med kvalitetsutvikling vil framover implementeres i daglig drift ved sentrene. Smiso-ST, vedtok i styremøte å tilslutte seg faglig plattform ved å inngå intensjonsavtalen med FMSO. ET MÅL Jeg valgte meg et mål. -Helt der oppe ved de store grantrærne. Jeg ser mot målet og ser mange stier jeg kan velge mellom for å komme meg dit. Hvilken sti jeg velger i dag, betyr ikke så mye. Det viktigste er å komme seg dit. Der oppe ved mitt eget mål, ved granene, der vinden er nesten stille, og utsikten er vid og vakker. Jeg har valgt meg et mål. Jeg velger en veg for å komme dit. I dag velger jeg den korteste og bratteste vegen. Skrittene er tidvis små, men hvert steg går fremover. Jeg ser målet der foran, jeg gir ikke opp! Endelig oppe får jeg lønn for strevet. Jeg kjenner det godt her inne. Nyter utsikten. Nyter følelsen av å ha lyktes i å nå mitt mål. Smilet kommer helt av seg selv. AB 2 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 3

3 OrganISaSJOn Organisasjonsform Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag ble stiftet i Senterets kortnavn er SMISO. Smiso er en privat stiftelse med et styre bestående av 5 personer, hvorav én er oppnevnt av Trondheim kommune, én er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS), én er oppnevnt av styret, 1 er oppnevnt av brukerne og én av de ansatte. Det er oppnevnt personlig varamedlem til alle. Stiftelsen er underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet. Styret Styret har i 2012 bestått av: Representant Vararepresentant Oppnevnt av eirik Roos leder Torbjørg Sandberg Trondheim kommune johnny Nilssen Roy Fritzon Kommunenes Sentralforbund Bjørg Todalshaug Nina Wikan Styret Vertskommune Trondheim kommune er senterets vertskommune og har i den forbindelse et særlig ansvar for senterets drift. Kommunen har gjort det kjent for senteret at den kan bistå i krevende og vanskelige saker. Senteret har imidlertid ikke hatt behov for eller bedt om slik bistand i Samarbeidskommuner er: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre gauldal, Malvik, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, Åfjord, Meldal. ØkOnOMI Finansiering SMISO fikk i 2012 støtte fra alle kommuner i Sør- Trøndelag. I tillegg fikk senteret støtte fra Rindal kommune. Helse Midt-Norge ga kr , Sør-Trøndelag fylkeskommune og prosjektet Seksuell helse og trakassering til sammen kr ,- i løpet av prosjektperioden Statens tilskudd utløses på grunnlag av bidrag fra kommunene, fylkeskommunen og Helse Midt-Norge. gaver og andre inntekter beløp seg til kr og utløste ikke statstilskudd. Det er fortsatt en utfordring for senteret at finansieringen ikke er klar før i slutten av budsjettåret. Uforutsigbar økonomi er en belastning for brukere og ansatte. Brukergruppen har behov for stabilitet og forutsigbarhet og senteret har behov for mest mulig sikker og forutsigbar drift for å kunne få tak i og beholde kvalifiserte ansatte. For å sikre en forutsigbar økonomi ved senteret, ble det i 2006 utarbeidet et forslag til en langsiktig avtale med kommunene om økonomisk tilskudd til drift. Pr hadde 23 av 26 undertegnet en fireårig avtale om driftstilskudd til senteret. Senteret har som mål at alle kommuner i fylket skal ha tilskudd til senterets drift som fast post i sine budsjetter. som fortsetter i Kommunalt, deler av fylkeskommunalt og regionalt tilskudd utgjør 20% av de totale offentlige tilskuddene. Det gis statlig tilskudd tilsvarende 80% av de totale offentlige tilskudd. Tilskuddene til drift fordeler seg slik: Primærkommuner Sør-Trøndelag fylkeskommune Helse Midt-Norge Statstilskudd Andre tilskudd og gaver Totale inntekter av senterets kompetanse. Dette tar senteret som en bekreftelse på at kommunene og helseregionen ser at Senter mot incest og seksuelle overgrep er et rimelig og viktig tilskudd til tjenestetilbudet. Det er et tilbud som gir kommunene tilgang til spisskompetanse og lavterskeltilbud innenfor et utfordrende felt. Flg. har bidratt til finansieringen i 2012 Kommunene: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre gauldal, Malvik, Meldal, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, Åfjord. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge, Staten v/barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektet Seksuell helse og trakassering. smerte raseri nærhet svik ensomhet redsel kjærlighet glede trygghet mot samarbeid smerte raseri tillit elin Hage Ann-elisabeth johansen Brukerne Kine elvrum Laila Hjertø Ansatte Senteret møter meget stor velvilje fra kommunene og har god kontakt med hjelpeapparat og andre brukere Revisjon er gjennomført av Revisjonsfirmaet Deloitte AS. 4 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 5

4 Ansatte Senteret hadde ved årsskiftet ni fast ansatte og én midlertidig ansettelse. Av disse er én mann og ni kvinner. To ansatte har deltidsstilling. Senteret har i snitt gjennom året hatt 8,2 årsverk. Èn faglig veileder sluttet ved årsskiftet 2011/12 og to gikk ut i permisjon av varierende lengde fra januar/februar. Disse har senere sagt opp sine stillinger. Det har lyktes oss å skaffe nye ansatte med varierte og gode kvalifikasjoner i alle disse stillingene. etter sommerferien var faglig team å anse som et helt nytt team og det har vært lagt vekt på teambuilding høsten De ansatte lønnes i henhold til Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester. Smiso er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Smiso har tegnet yrkesskade-, gruppelivs- og reiseforsikring for de ansatte. De ansatte opparbeider pensjonsrettigheter i Storebrand Livsforsikring. Lokaler Smiso eier en ombygd firemannsbolig i Parkveien 17 på Singsaker i Trondheim. Bygningen som er oppført i 1930 ligger på en m 2 stor eiendomsgrunn, parkmessig opparbeidet. Husets grunnflate er på 147 m 2. Det inneholder kjeller, to kontoretasjer og loft. Bruksarealet er på bto. 971 m 2. Kjeller inneholder boder, vaskerom og rom for vaktmesters utstyr foruten kreativitetsavdeling for brukerne. Første etasje inneholder to kontorer, personalrom, to samtalerom, kursrom, bad m/wc og wc. Andre etasje inneholder stue, kjøkken, bad m/wc, fem kontorer og datarom/arkiv. Loftet inneholder stue, lager/arkiv og flere sanserom. Huset og hagen er arkitektonisk verneverdig og regulert i h.h.t. dette. Det er montert heis opp til entrèdør ved inngangsparti og godkjent tilgjengelighet for rullestolbrukere i 1. etasje. KOMPETANSE OG KOMPETANSE- HEVENDE KURS FOR ANSATTE Fagkompetanse representert ved senteret: Vernepleier med fordypning i psykologi Barnevernspedagog med grunnfag i samfunnskunnskap Mastergrad i sosialt arbeid, grunnfag og mellomfag i kriminologi Sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid Sykepleier med familieterapi og sexologisk rådgivning Sykepleier med helsesøsterutdanning Psykolog Sykepleier Annen kompetanse ved senteret: leder med sosionomutdanning, 1. avdeling jus, personalutvikling og ledelse sekretær med høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, data og markedsføring vaktmester (utdannet rørlegger) Deltakelse i konferanser og kursvirksomhet: Det har vært gjennomført seks samlinger med veiled- Èn ansatt har i løpet av året gjennomført videreutdanning i Kognitiv terapi, Trinn 1. Èn ansatt har mottatt veiledning og fagbistand i forhold til forskningsprosjekt. Alle ansatte har hatt en gjennomgang med ekstern fagperson på bruk av KOR. Èn ansatt har deltatt i Miljøterapikonferanse om spiseforstyrrelser. Èn ansatt har deltatt på kurset «Facebook i praksis». Vi har hatt to deltakere på fagdag om Skam, to deltakere på jubileumskonferanse i Molde og fire ansatte har fått opplæring i PowerPoint. Daglig leder har deltatt i San Diego International Conference i regi av FMSO, samt den Nordiske Barnevernskonferansen svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet ning til ansattegruppen ved psykolog Arve gravråkmo. Tre samlinger på vår og tre på høsten, hver samling av tre timers varighet. Her har man satt fokus på vanskelige Èn ansatt har deltatt i Landskonferansen for incestsentrene i Tromsø. case, gruppens samhandling og den enkeltes behov for rådgivning. 6 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 7

5 svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet glede t brukere Senteret hadde i 2012 totalt 218 unike brukere. Det er i løpet av året kommet til 142 nye brukere og 76 brukere har fortsatt fra tidligere år. Antallet som fortsetter å benytte senteret over flere år har gått ned. Tilsvarende tall for 2011 var h.h.v. 109 og 80, totalt 189 unike brukere. Det var 181 kvinner og 37 menn. Tallene for 2011 var h.h.v. 156 og 33. Bruk av senteret Antall registrerte henvendelser har steget betraktelig fra året før. Dette gjelder først og fremst for primærbrukerne. Når det gjelder samarbeidspartnere har det i 2012 ikke vært like omfattende utadrettet aktivitet som året før, men vi samarbeider fortsatt mye om enkeltbrukere, samt bidrar med undervisning, rådgivning og veiledning. Det er registrert 359 henvendelser fra samarbeidspartnere og fra brukergruppen. Tilsvarende tall for 2011 var h.h.v. 467 og 804. en stor del av økning i henvendelser fra brukergruppen gjelder brukere som for tiden bor utenfor Sør-Trøndelag og som jevnlig har telefonsamtaler av lang og kort varighet med våre faglige veiledere. Dette fremgår også av fordelingen av kommunetype på henvendelsene: Kommunetype Vertskommune 54% 67% 74% Bidragskommune 8% 24% 18% Andre kommuner 38% 9% 8% Det har i løpet av året vært tilbudt forskjellige aktiviteter som er gjennomført med godt oppmøte. Antall samtaler har økt betraktelig samtidig som grupper, temadager og kurs også har hatt en økning i Den store økningen i enesamtaler har blant annet årsak i noen få brukere fra kommuner utenfor fylket som har hatt jevnlig kontakt via telefon. Brukertreff/besøk på huset er på samme nivå som året før. I 2012 har sexologisk rådgivning vært en del av samtaletilbudet. Til sammen 67 personer har benyttet seg av tilbudet. I oversikten nedenfor gjelder tallene for antall gjennomførte ene- og nettverksamtaler. For øvrige aktiviteter dreier det seg om antall brukere som har møtt. Aktivitet Samtaler Nettverksamtaler Lukkede grupper og kurs Åpne grupper/temakvelder Brukertreff/besøk på huset Andre aktiviteter Herav sanserom/ sansetimer og yogatimer Intern virksomhet Senterets tilbud og aktiviteter har vært planlagt med utgangspunkt i vedtatt virksomhetsplan og er nedfelt i aktivitetsplaner for vår- og høstsemester Tilbudene har vært forankret i faglig plattform og har vært tilgjengelig for alle våre brukergrupper. I tillegg til arrangement/grupper/kurs som har vært åpent for alle, har det vært gjennomført arrangement som har vært spesifikt rettet mot primærbrukere, nærstående og menn som er utsatt for seksuelle overgrep. Daglig leder har lagt til rette for nettverkssamtaler i organiseringen av daglig drift. Dette ved parallelle samtaletidspunkt for faglige veiledere og mulighet for å være to veiledere i slike samtaler. Det har vært fleksibilitet til utadrettet bistand ved deltakelse i samtaler, ansvarsgruppemøter og i møte med offentlig nettverk. Senteret har en «Sanseavdeling» som har vært benyttet i økende grad. Denne har det vært mulig å ta i bruk for avtalte sansetimer i samarbeid med faglige veiledere, eller for brukere alene, som søker avkopling eller stimulans. Sanseavdelingen har vært benyttet «terapeutisk» i forbindelse med øvelser som hjelper brukere til å gjeninnta egen kropp, fokus på sanseapparat eller behov for hvile/avspenning og pusteteknikk. Det har også blitt gjennomført samtaler på sanserommene. I løpet av 2012 har masterstudent, Stine Kleven, i samarbeid med senteret arbeidet med en kvalitativ forskning på hvilken nytte mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep finner i bruk av sanserom. Oppgaven er ikke sluttført, men foreløpige resultater og tilbakemeldinger tyder på at dette er et nyttig og relevant tilbud. Vi har fortsatt satsningen med å tilrettelegge tilbudet for brukere med minoritetsbakgrunn. I 2012 har senteret hatt 18 brukere fra like mange land som brukere ved senteret. Av disse er 16 kvinner og to menn. en mann og en kvinne er nærstående til utsatt. Tilbudene disse har benyttet er 140 samtaletimer, 26 yoga/avspenning/sansetimer, 16 på gruppeaktiviteter og 14 på andre aktiviteter. 8 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 9

6 UTaDreTTeT VIrkSOMHeT 2012 Deltagelse og faglige bidrag i konferanser og kurs Senteret har fortsatt hatt fokus på informasjon til fagpersoner som jobber med kvinner av øst-europeisk og ikke-vestlig opprinnelse. Det er gjennomført fagkonferanser med ansatte i 16 forskjellige institusjoner/organisasjoner og gitt informasjon til brukere/beboere ved disse. svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet Brukermedvirkning Smiso ST har brukermedvirkning på individ- og systemnivå. I 2012 har brukermedvirkning på individnivå vært ivaretatt gjennom bruk av KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) i samtaletilbudet. Dette er et verktøy som tilrettelegger for direkte tilbakemeldinger fra bruker i forhold til samtalens form og innhold, samt at fokus legges på definering av viktige livsområder, personlige mål og prosessen i og nå målene. I samarbeid med bruker sammenfattes prosessen etter flere samtaler ved en grafisk presentasjon og refleksjon om denne. er samtaler nyttig på en slik måte at bruker opplever progresjon i forhold til personlige mål? Hvorfor/hvorfor ikke? Smiso innehar mange ulike tilbud, faglige verktøy og variert kompetanse. Det er god anledning til skreddersøm for hver enkelt bruker. I løpet av året har vi i samarbeid med senteret i Follo hatt en gjennomgang av KOR, muligheter og utfordringer. Faglige veiledere oppsummerer å ha god erfaring med bruk av KOR i samarbeid med sine brukere, og det er få unntak hvor KOR ikke anses som et hensiktsmessig verktøy. Ansatte på Smiso vektlegger og praktiserer en kultur hvor tilbakemeldinger fra brukere etterspørres, verdsettes og gis betydning i utformingen av tilbudet. På systemnivå har vi praktisert brukermedvirkning ved at brukerrepresentant har deltatt og hatt stemmerett på alle styremøter i Brukernes vararepresentant har møtt med tale- og forslagsrett. I tillegg har brukerrepresentant vært deltakende i ansettelsesprosess av nye faglige veiledere. Daglig leder og/eller faglige veiledere samarbeider med brukerrepresentant om større arrangement som senteret står for eller samarbeider med andre om. I tillegg samarbeider daglig leder og/eller ansatte med brukere av senteret ved planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Det ble i mars og juni gjennomført en brukerundersøkelse ved senteret. Denne gangen er undersøkelsen gjennomført ved å stille spørsmål til brukere som faktisk benytter våre tilbud, de som har oppsøkt senteret disse 2 månedene. Spørsmålene er stilt til både de som selv har vært utsatt og til nærstående. Hensikten med undersøkelsen er å innrette tilbudet til å samsvare best mulig med brukernes behov. Det ble stilt spørsmål om bakgrunnsopplysninger om kjønn, alder, bostedskommune og relasjon til senteret. Videre hva man mener om tilbudene, tilgjengelighet, kommunikasjon og servicenivå. Det var også åpnet for å kommentere, med fritekst for ros og ris, samt anbefalinger om nye tilbud. Undersøkelsen er gjennomført ved skriftlig spørreskjema. I alt har 29 personer svart på undersøkelsen. Av disse er 26 kvinner og tre menn, 25 er selv utsatt og fire er nærstående. Det gleder oss at tilfredsheten med senterets tilbud var scoret mer enn middels høyt. Samt at brukerne er fornøyd med de ansatte, både når det gjelder hvordan de overholder avtaler, møter brukerne, jobben som blir gjort og den faglige kompetansen. Brukerundersøkelsen, samt kommentarer/innspill, ble gjennomgått og brukt i videre planlegging av senterets tilbud. Denne ble også lagt fram og drøftet i styret. Senteret har deltatt på konferanse om kjønnslemlestelse i regi av Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd, konferanse «Returning procedure» (IOM) og konferansen «Barneoppdragelse i grenseland» i regi av Bufetat, IMDI og STFIR. Senteret har undervist på høyskoler for jordmor-, lærer- og vernepleierutdanning. Samt deltatt på psykologidagen ved NTNU. Samarbeidet med Trondheim Fengsel har fortsatt i 2012 og det er gitt informasjon og opplæring til både innsatte og ansatte. For øvrig har samarbeidet med Sør-Trøndelag Fylkeskommune om informasjon og opplæring i videregående skoler ført videre. Det er holdt foredrag for ansatte og ca. 850 elever i Markedsføring Senteret har innrettet markedsføringsaktivitetene til møtet med hjelpere og organisasjoner som arbeider med målgruppene på andre områder. Videre har vi valgt å legge vekt på god informasjon via elektroniske media. Målsettingen med hjemmesiden er at den skal spre informasjon om Smiso og aktivitetene til våre brukere og samarbeidsparter. Den skal avlaste organisasjonen ved å gi svar på en rekke spørsmål en normalt stiller til de ansatte. Hjemmesiden skal markedsføre senteret og øke rekrutteringen av brukere. Senteret har Facebook profil som oppdateres så å si daglig og fungerer godt som informasjonskanal til brukerne. Senteret har i 2012 sendt ut tre pressemeldinger, hvor en har ført til et større oppslag. Det er gjennomført to kampanjer. en var rettet mot russ i russetiden og den andre i Trondheim fengsel for å bekjentgjøre tilbudet. Senteret har også deltatt på stands i samarbeid med Frivilligsentralen og Redd Barna. Media Daglig leder hadde innlegg under ReSPONS på sak i Ukeadressa vedrørende henleggelse av anmeldte saker om seksuelle overgrep Omtale i Adresseavisen av senterets kampanje rettet mot russen i et større oppslag om farene for fyll, vold og overgrep under russefeiringa Daglig leder uttalte seg i Adresseavisen i en sak hvor en idrettsprofil er tiltalt for overgrep To av senterets faglige veiledere har et innlegg under ReSPONS som svar på et innlegg Maria har i «Snakk ut» 6. september om egen skyldfølelse etter voldtekt Kronikk i Adresseavisen ved daglig leder og styrets leder om temaet selvhjelp til overgrepsutsatte. Uke 50/2012 Oppslag i Byavisa i forbindelse med at senteret hadde temadag med professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad. Oppslag i Byavisa med to brukere om nytten av Benestads temadag. 10 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 11

7 glede tillit arbeids- Og UTVIkLIngS- OppgaVer Og SaMarbeID MeD andre svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet Fokus på arbeids- og utviklingsoppgaver SMISO er et supplement til den offentlige helse- og sosialtjenesten. Mange brukere av Smiso har vært, er eller blir i behov av offentlige helse- og sosialtjenester. For at hjelpen til den enkelte bruker skal være av så god kvalitet, og så helhetlig som mulig, er det viktig at vi samarbeider med relevante instanser om den enkelte bruker (i h.h.t. samtykke med bruker), samt på systemnivå. Ut fra faglige satsninger blir det særlig viktig at vi viderefører samarbeid med relevante instanser PRIMÆRBRUKeRe MeD ANNeN KULTUReLL BAKgRUNN enn etnisk NORSK Framover blir det viktig for senteret at vi fortsetter vår satsning for å tilrettelegge tilbudet til brukere med annen kulturell bakgrunn enn norsk. erfaringer så langt er at opparbeidelse av kompetanse i personalgruppa, samarbeid med relevante instanser og ressurspersoner, samt fokus på tilrettelegging av tilbudet internt har bidratt til at stadig flere mennesker med annen kulturell bakgrunn tar i bruk senteret. Det er grunn til å anta at forekomst av seksuelle overgrep ikke er mindre i den befolkningsgruppa enn blant etnisk norske. Det er behov for et videre fokus på denne gruppa framover. SÆRLIg TILReTTeLeggINg AV TILBUDeT FOR MeNN Forskning viser at forekomsten av menn som har opplevd seksuelle overgrep ligger på 5-10 %. Det er grunn til å anta store mørketall. Smiso har hatt en andel av mannlige brukere som har ligget på mellom 17 og 22 % av totalt antall utsatte. erfaring vi har etter å ha fokusert på menn som egen gruppe er at senteret er blitt gjort tilgjengelig for menn i større grad. Vår andel av mannlige brukere har ligget høyt i forhold til flere andre sentra. Vi vurderer at det fortsatt er et potensiale for at flere menn skal ta i bruk senteret. Vi mener derfor at det er viktig å jobbe med et fokus på dette framover. SAMTALeTILBUD TIL UTSATTe I FeNgSeL Innsatte i fengsel har lik rett på helsehjelp som den øvrige befolkning. I tillegg viser forskning at gutter som er utsatt for seksuelle overgrep i større grad enn jenter kan ha symptomer etter seksuelle overgrep som gir seg utslag mer ekstrovert. For eksempel i forhold til vold, rus og kriminalitet. Vårt arbeid så langt tyder på at flere som sitter i fengsel er utsatt for seksuelle overgrep og har behov for å bearbeide disse under fengselsoppholdet og i en rehabiliteringsfase. Med bakgrunn i dette, og erfaringer så langt, har Smiso inngått en samarbeidsavtale med Trondheim fengsel, som sikrer utsatte tilbud om hjelp. Vi anser som viktig at dette arbeidet fortsetter i perioden framover. TILReTTeLeggINg AV TILBUDeT FOR MeNNeSKeR SOM er UTSATT FOR VOLDTeKT SOM VOKSNe Smiso har, i h.h.t. drøftinger på nasjonalt nivå og i styremøte, utvidet målgruppen til også å gjelde voksne som er utsatt for voldtekt. Dette er nå forankret i rundskriv fra Bufdir. Senteret har nødvendig kompetanse til å gi denne gruppa et godt tilbud. Vi har startet samarbeid med relevante instanser som gir tilbud om utredning og behandling til samme målgruppe. Det blir viktig å fortsette tilrettelegging med særlig fokus på denne brukergruppa, samt avklare om det på lengre sikt vil være behov for tilrettelegging av egne tilbud, for eksempel selvhjelpsgrupper. FAgLIg UTVIKLINg AV SMISO SøR-TRøNDeLAg Fagkunnskap og forskning viser ofte til at en stor del av overgrepene skjer mellom barn/ungdom. Det har vært relativt lite fokus på dette i tilrettelegging av sentrenes tjenester. I tillegg formidler noen forskere at det blant overgrepsutsatte er en ikke ubetydelig andel som er i fare for, eller har utviklet overgreps/krenker-atferd. Historisk har sentrene tatt stor avstand fra overgriper/ krenker. Hvis denne kunnskapen medfører riktighet vil det bety at vi ikke ivaretar flere av våre brukere som «hele mennesker», men i ytterste fall bidrar til tabu om et sårbart område som flere kan tenkes å trenge bistand til. Vi vil derfor i tiden framover tilegne oss mer kunnskap om disse områdene. Vi vil arbeide med våre holdninger til dette, bruke kunnskapen i relasjon til våre brukere og benytte kunnskapen til å tilpasse våre tjenester til og møte de behovene våre brukere har på disse områdene. FOReBYggINg Og INFORMASjONSVIRKSOMHeT Smiso har, sammen med faglig ressursgruppe «Samråd vold mot kvinner», vært initiativtaker til å fremme forslag om Handlingsplan mot seksuelle overgrep i Trondheim kommune. Planen ble vedtatt i bystyret og dette vil medføre bidrag fra Smiso. Smiso har mottatt ekstra bevilgninger fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å bidra i prosjektet Seksuell trakassering og utarbeidelse av Handlingsplan. Dette er et prosjektarbeid som ikke er sluttført enda. Det blir viktig å prioritere dette arbeidet framover. Smiso har hele fylket som sitt nedslagsfelt. Fylkeskommunen blir derfor en viktig samarbeidspart for å nå alle kommunene i fylket med forebyggende arbeid og informasjonsvirksomhet. Det jobbes på nasjonalt plan for å kvalitetssikre undervisnings- og informasjonsmateriell og lage en nasjonal standard på dette. Her er Smiso Sør-Trøndelag en viktig bidragsyter og vil derfor yte ressurser til dette arbeidet i perioden framover. SAMARBeID MeD VeRTSKOMMUNe Og SAMARBeIDSKOMMUNeR Senteret har rettet sine aktiviteter og oppmerksomhet mot kommunene i Sør-Trøndelag innenfor de ulike brukergruppene. Vi har imidlertid i 2012 hatt henvendelser fra primærbrukere fra andre kommuner som har søkt samtaletilbud på vårt senter. Dette gjenspeiles i hovedsak i statistikk på samtaletilbudet. Senteret er et åpent senter for alle brukere, uavhengig av bosted. SAMARBeID MeD RVTS Og HeLSeFOReTAK Smiso har hatt samarbeid med RVTS og sentrene i regionen gjennom en nettverksgruppe. To faglige veiledere har deltatt på alle samlingene, det vil si tre samlinger i I tillegg har alle faglige veiledere og daglig leder deltatt i nettverkssamling når den ble arrangert på senteret i desember I 2012 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal planlegge et helhetlig faglig opplegg med fokus på nyere traume- og hjerneforskning. Dette skal gjennomføres i I tillegg samarbeider senterets ansatte med ansatte ved RVTS vedr. ulike satsningsområder, som for eksempel brukere med minoritetsbak-grunn. Vi har hatt møter med Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital om samarbeid om tilbudet til voldtektutsatte, samt samarbeidsmøte med Regionalt traumesenter/ Traumeenheten ved St. Olavs Hospital vedrørende brukere som har, får eller er i behov av traumebehandling etter overgrep. SAMARBeID PÅ FYLKeSNIVÅ Prosjektet Seksuell helse og trakassering eies av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag. Målet for prosjektet er bedring av barn og unges oppvekst- og læringsvilkår gjennom kompetanseheving og en mer systematisk tilnærming 12 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 13

8 med hensyn til forebyggende tiltak og oppfølging. Prosjektet er en del av det helsefremmede arbeidet i fylket og skal sette fokus på ulike integritetskrenkende handlinger som barn kan bli utsatt for; mobbing, seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep. Smiso har vært en samarbeidspartner i dette prosjektet, og har i 2012 deltatt i utarbeidelse av en veileder som helsedirektoratet etter hvert skal gi ut. Målet med denne veilederen er å dyktiggjøre offentlig ansatte som har an-svar for barn og unge i opplæringa å bli trygge på sin rolle mht. avdekking og oppfølgning av vanskelige saker som faller innunder kapittel 9a i opplæringsloven, det å gi et trygt og godt psykososialt lærings- og oppvekstmiljø. Det vil også i forbindelse med veilederen være behov for å gjøre offentlig ansatte trygge på sin juridiske rolle med hensyn til det å ivareta hvert enkelt barn sin rettssikkerhet. Smiso har i 2012 vært ute på flere videregående skoler for å holde foredrag sammen med prosjektleder. Målet er at prosjektleder, Smiso og en annen samarbeidspartner skal ut til alle videregående skoler i fylket. Dette samarbeidet fortsetter i SAMARBeID MeD ANDRe Smiso ST inngikk i juni 2012 en samarbeidsavtale med Trondheim Fengsel. Avtalen innebærer at senterets ansatte har formidlet informasjon og delt ut brosjyrer til innsatte, gitt tilbud om samtaler for de som er utsatt for seksuelle overgrep, samt undervisning, foredrag og veiledning i enkeltsaker overfor ansatte i Trondheim Fengsels ulike avdelinger. behandlingsinstitusjoner, krisesenter, Smiso m.fl.) I 2011 tok Samråd vold mot kvinner initiativ til at det ble lagt fram forslag om Handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn og unge i Trondheim kommune. Denne ble vedtatt i formannskapet i desember Smiso har samarbeidet med politikere og fagstab og bidratt i høringer av planen. ReSSURSBANKeN For å fremme arbeidet med å jobbe tverrfaglig og tverretatlig i kommunen, og for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen ble Ressursbanken etablert. Dette er et forum hvor fagfolk som jobber klientrettet møtes en gang i måneden, med målsetting om å styrke samhandlingskompetansen, få en felles forståelse av hva familievold er og hva kan vi gjøre sammen for å gi et bedre tilbud til voldsutsatte. Ressursbanken består av godt kvalifiserte fagfolk fra ulike tjenester og instanser; Barne- og familietjenesten, familievernkontor, SMISO, RVTS, Flyktningehelsetjenesten, skole, politi, krisesenter osv, som jobber med mennesker i sitt daglige arbeid. TVeRRFAgLIg KONSULTASjONSgRUPPe Koordineringen er lagt til Barnehuset Trondheim og tilbudet som gis er anonyme konsultasjoner til alle offentlig ansatte som arbeider med barn og unge i Sør- Trøndelag fylke hvor det er mistanke om vold/seksuelle overgrep. Det er fast konsultasjonstid ved møter en halv dag annenhver mandag, samt muligheter for å gjennomføre konsultasjonen via videokonferanse eller telefonkonferanse. trygghet svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit mot samarbeid smerte raseri nærhet I 2012 har senteret i Levanger vært i en «reetableringsfase». I den forbindelse har daglig leder bistått ny daglig leder i Levanger. Faglige veiledere ved Smiso ST har bistått senteret i Nord-Trøndelag innen området flerkulturelle. Smiso NTs ansatte og brukere har vært invitert til brukerarrangement ved vårt senter. I tillegg har to faglige veiledere fra Nord-Trøndelag hospitert hver sin dag på vårt senter for å være med i samtaler i opplæringsøyemed. SAMRÅD VOLD MOT KVINNeR er et samarbeidsforum som var initiativtakere til at Tiltaksplanen vold mot kvinner ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2007 som et tre-årig prosjekt. Koordinatoren og arbeidsgruppa for prosjektet har jobbet med kompetanseutvikling og utvikling av tiltak for målgruppen. Samarbeidsfora fortsetter, og består av representanter fra ulike relevante tjenester og instanser (statsadvokat, bistandsadvokat, konfliktråd, familievoldkoordinator, Gruppa består av: Arne Myhre, lege ved Barneklinikken og RVTS / Vara: gerd eva Fenheim Nina Sandell, Kommuneadvokaten, Trondheim kommune Torunn Johansen, Barnevernvakta, Trondheim kommune Bente Iversen, psykolog ved BUP og Barnehuset Helle Leinslie, Barnehuset (koordinator for gruppa) Elin Ree, fagkoordinator ved Bufetat / Vara: Marius øwre-johnsen Jorun Leksås, Familievoldskoordinatorpolitiet / Vara: Marit johanne Bye, Overgrepsteamet Øystein Iversen, familieterapeut ved familievernkontoret Rachel Vorren, leder SMISO Chris Aanondsen, BUP, St.Olav / Vara: Ragnhill Stallvik I vår satsning på brukere med etnisk minoritetsbakgrunn har det vært gjennomført informasjonsvirksomhet om senterets tilbud og seksuelle overgrep hos 13 ulike samarbeidsinstanser, informasjon til brukere/beboere hos fire samarbeidsparter, samt utdeling av brosjyrer og informasjonsmateriell hos relevante instanser. Det har også vært gjennomført to møter med referansegruppe i 2012, og faglige veiledere som har hatt ansvar for dette fagområdet har deltatt på tre relevante nettverksseminar/ konferanser innen fagområdet. Redd barna hadde i samarbeid med Reddesmå.no satt opp en utstilling på Ikea i juni. Utstillingen viste klær som har tilhørt barn som har vært utsatt for vold og overgrep og var en gripende dokumentasjon om hva små barn kan utsettes for. Målet med utstillingen var å få en større åpenhet og minne alle om at de har et ansvar for å skape en trygg oppvekst for barna. Ansatte fra Smiso var til stede under utstillingen for svare på spørsmål, samt gi informasjon om ulike hjelpeinstanser som kan kontaktes. Smiso deltok i samarbeid med Frivillighetssentralen med stand på «Lamodagene». Smiso var også i 2012 aktiv bidragsyter i «Messe for verdighet» sammen med Kirkens Bymisjon, Studentmenigheten, Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet, Betania Malvik og brukerorganisasjonene Blålys og Stopp overgrep. 14 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 15

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Innhold Ut for å engasjere og påvirke... 3 Lokalt psykisk helsearbeid... 5 Kommunepatrulje... 5 Psykisk helsesenter... 6 Barn og unge...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2008. Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter

Årsrapport 2008. Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter Årsrapport 2008 Stiftelsen Hamar Krisesenter Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal Stiftelsen Hamar Krisesenter er medlem av Norsk Krisesenterforbund

Detaljer

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel. Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Årsberetning 2009. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2009. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2009 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Å være sterk Å være sterk er ikke å aldri falle å aldri vite å alltid kunne Å være sterk er ikke å alltid orke å

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv?

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv? Årsrapport 2012 Er vold en del av ditt liv? Innhold 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonsform... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Samarbeidskommuner... 3 1.4 Representantskapets sammensetning... 4 1.5 Styrets sammensetning...

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret.

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret. TAKK Krisesenteret i Trondheim ønsker å takke alle som har bidratt til at vi har klart å drive et godt krisesenter også i 2010. Det er et omfattende arbeid og engasjement som er lagt ned for å opprettholde

Detaljer