nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1"

Transkript

1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

2 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse 7 Brukere 8 Utadrettet virksomhet 11 Formål og virkefelt FMSO Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen ble etablert i 1999 ut fra behov for et organisasjonsfellesskap og et bindeledd for kunnskapsformidling om seksuelle overgrep. Vedtektsfestede formål er: a) Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi b) Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring c) etablere felles kontaktpunkt på landsbasis d) Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep e) Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid. Det finnes 21 sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge, og pr var 17 av disse, deriblant Smiso, Sør-Trøndelag, medlem i FMSO. I 2012 har fokuset for FMSO`s arbeid vært kvalitet, og innunder dette, kompetanseheving for ledere og «opp og frem» (dele/innhente kompetanse internasjonalt). Arbeids- og utviklingsoppgaver 12 Styrets årsberetning 16 Regnskap 18 Balanse 20 Noter 22 Revisjonserklæring 26 Daglig leder i Smiso-ST har også i 2012 bidratt i en arbeidsgruppe med fokus på kvalitetsutvikling. Arbeidsgruppa deltok på internasjonal fagkonferanse i San Diego, USA i januar Arbeidet med å utvikle en felles faglig plattform for medlemssentra ble fullført og den faglige plattformen ble vedtatt av FMSO`s styre Med fagdokumentet fulgte en intensjonsavtale som medlemssentrene skal inngå med FMSO for å slutte seg til den faglige kvalitetsnormen. I tillegg har arbeidsgruppa utviklet et oppgavehefte som kan brukes internt på det enkelte senter i arbeidet med kvalitetsutvikling og et informasjonshefte til brukere/ samarbeidsparter og nærstående. Arbeidsgruppa har i 2012 arbeidet med å kartlegge og definere områder det er behov for å forske mer på. Det ble utarbeidet mandat til en «undervisningsgruppe» som har jobbet med kartlegging av undervisningsopplegg som sentrene har, samt arbeidet med å lage et felles undervisningsopplegg som arbeidsgruppa har kvalitetssikret. Faglig veileder ved Smiso-ST har bidratt i arbeidet i «undervisningsgruppa». «Kvalitetsgruppa» ble avsluttet som prosjekt i 2012, og videre arbeid med kvalitetsutvikling vil framover implementeres i daglig drift ved sentrene. Smiso-ST, vedtok i styremøte å tilslutte seg faglig plattform ved å inngå intensjonsavtalen med FMSO. ET MÅL Jeg valgte meg et mål. -Helt der oppe ved de store grantrærne. Jeg ser mot målet og ser mange stier jeg kan velge mellom for å komme meg dit. Hvilken sti jeg velger i dag, betyr ikke så mye. Det viktigste er å komme seg dit. Der oppe ved mitt eget mål, ved granene, der vinden er nesten stille, og utsikten er vid og vakker. Jeg har valgt meg et mål. Jeg velger en veg for å komme dit. I dag velger jeg den korteste og bratteste vegen. Skrittene er tidvis små, men hvert steg går fremover. Jeg ser målet der foran, jeg gir ikke opp! Endelig oppe får jeg lønn for strevet. Jeg kjenner det godt her inne. Nyter utsikten. Nyter følelsen av å ha lyktes i å nå mitt mål. Smilet kommer helt av seg selv. AB 2 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 3

3 OrganISaSJOn Organisasjonsform Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag ble stiftet i Senterets kortnavn er SMISO. Smiso er en privat stiftelse med et styre bestående av 5 personer, hvorav én er oppnevnt av Trondheim kommune, én er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS), én er oppnevnt av styret, 1 er oppnevnt av brukerne og én av de ansatte. Det er oppnevnt personlig varamedlem til alle. Stiftelsen er underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet. Styret Styret har i 2012 bestått av: Representant Vararepresentant Oppnevnt av eirik Roos leder Torbjørg Sandberg Trondheim kommune johnny Nilssen Roy Fritzon Kommunenes Sentralforbund Bjørg Todalshaug Nina Wikan Styret Vertskommune Trondheim kommune er senterets vertskommune og har i den forbindelse et særlig ansvar for senterets drift. Kommunen har gjort det kjent for senteret at den kan bistå i krevende og vanskelige saker. Senteret har imidlertid ikke hatt behov for eller bedt om slik bistand i Samarbeidskommuner er: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre gauldal, Malvik, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, Åfjord, Meldal. ØkOnOMI Finansiering SMISO fikk i 2012 støtte fra alle kommuner i Sør- Trøndelag. I tillegg fikk senteret støtte fra Rindal kommune. Helse Midt-Norge ga kr , Sør-Trøndelag fylkeskommune og prosjektet Seksuell helse og trakassering til sammen kr ,- i løpet av prosjektperioden Statens tilskudd utløses på grunnlag av bidrag fra kommunene, fylkeskommunen og Helse Midt-Norge. gaver og andre inntekter beløp seg til kr og utløste ikke statstilskudd. Det er fortsatt en utfordring for senteret at finansieringen ikke er klar før i slutten av budsjettåret. Uforutsigbar økonomi er en belastning for brukere og ansatte. Brukergruppen har behov for stabilitet og forutsigbarhet og senteret har behov for mest mulig sikker og forutsigbar drift for å kunne få tak i og beholde kvalifiserte ansatte. For å sikre en forutsigbar økonomi ved senteret, ble det i 2006 utarbeidet et forslag til en langsiktig avtale med kommunene om økonomisk tilskudd til drift. Pr hadde 23 av 26 undertegnet en fireårig avtale om driftstilskudd til senteret. Senteret har som mål at alle kommuner i fylket skal ha tilskudd til senterets drift som fast post i sine budsjetter. som fortsetter i Kommunalt, deler av fylkeskommunalt og regionalt tilskudd utgjør 20% av de totale offentlige tilskuddene. Det gis statlig tilskudd tilsvarende 80% av de totale offentlige tilskudd. Tilskuddene til drift fordeler seg slik: Primærkommuner Sør-Trøndelag fylkeskommune Helse Midt-Norge Statstilskudd Andre tilskudd og gaver Totale inntekter av senterets kompetanse. Dette tar senteret som en bekreftelse på at kommunene og helseregionen ser at Senter mot incest og seksuelle overgrep er et rimelig og viktig tilskudd til tjenestetilbudet. Det er et tilbud som gir kommunene tilgang til spisskompetanse og lavterskeltilbud innenfor et utfordrende felt. Flg. har bidratt til finansieringen i 2012 Kommunene: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre gauldal, Malvik, Meldal, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, Åfjord. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge, Staten v/barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektet Seksuell helse og trakassering. smerte raseri nærhet svik ensomhet redsel kjærlighet glede trygghet mot samarbeid smerte raseri tillit elin Hage Ann-elisabeth johansen Brukerne Kine elvrum Laila Hjertø Ansatte Senteret møter meget stor velvilje fra kommunene og har god kontakt med hjelpeapparat og andre brukere Revisjon er gjennomført av Revisjonsfirmaet Deloitte AS. 4 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 5

4 Ansatte Senteret hadde ved årsskiftet ni fast ansatte og én midlertidig ansettelse. Av disse er én mann og ni kvinner. To ansatte har deltidsstilling. Senteret har i snitt gjennom året hatt 8,2 årsverk. Èn faglig veileder sluttet ved årsskiftet 2011/12 og to gikk ut i permisjon av varierende lengde fra januar/februar. Disse har senere sagt opp sine stillinger. Det har lyktes oss å skaffe nye ansatte med varierte og gode kvalifikasjoner i alle disse stillingene. etter sommerferien var faglig team å anse som et helt nytt team og det har vært lagt vekt på teambuilding høsten De ansatte lønnes i henhold til Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester. Smiso er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Smiso har tegnet yrkesskade-, gruppelivs- og reiseforsikring for de ansatte. De ansatte opparbeider pensjonsrettigheter i Storebrand Livsforsikring. Lokaler Smiso eier en ombygd firemannsbolig i Parkveien 17 på Singsaker i Trondheim. Bygningen som er oppført i 1930 ligger på en m 2 stor eiendomsgrunn, parkmessig opparbeidet. Husets grunnflate er på 147 m 2. Det inneholder kjeller, to kontoretasjer og loft. Bruksarealet er på bto. 971 m 2. Kjeller inneholder boder, vaskerom og rom for vaktmesters utstyr foruten kreativitetsavdeling for brukerne. Første etasje inneholder to kontorer, personalrom, to samtalerom, kursrom, bad m/wc og wc. Andre etasje inneholder stue, kjøkken, bad m/wc, fem kontorer og datarom/arkiv. Loftet inneholder stue, lager/arkiv og flere sanserom. Huset og hagen er arkitektonisk verneverdig og regulert i h.h.t. dette. Det er montert heis opp til entrèdør ved inngangsparti og godkjent tilgjengelighet for rullestolbrukere i 1. etasje. KOMPETANSE OG KOMPETANSE- HEVENDE KURS FOR ANSATTE Fagkompetanse representert ved senteret: Vernepleier med fordypning i psykologi Barnevernspedagog med grunnfag i samfunnskunnskap Mastergrad i sosialt arbeid, grunnfag og mellomfag i kriminologi Sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid Sykepleier med familieterapi og sexologisk rådgivning Sykepleier med helsesøsterutdanning Psykolog Sykepleier Annen kompetanse ved senteret: leder med sosionomutdanning, 1. avdeling jus, personalutvikling og ledelse sekretær med høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, data og markedsføring vaktmester (utdannet rørlegger) Deltakelse i konferanser og kursvirksomhet: Det har vært gjennomført seks samlinger med veiled- Èn ansatt har i løpet av året gjennomført videreutdanning i Kognitiv terapi, Trinn 1. Èn ansatt har mottatt veiledning og fagbistand i forhold til forskningsprosjekt. Alle ansatte har hatt en gjennomgang med ekstern fagperson på bruk av KOR. Èn ansatt har deltatt i Miljøterapikonferanse om spiseforstyrrelser. Èn ansatt har deltatt på kurset «Facebook i praksis». Vi har hatt to deltakere på fagdag om Skam, to deltakere på jubileumskonferanse i Molde og fire ansatte har fått opplæring i PowerPoint. Daglig leder har deltatt i San Diego International Conference i regi av FMSO, samt den Nordiske Barnevernskonferansen svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet ning til ansattegruppen ved psykolog Arve gravråkmo. Tre samlinger på vår og tre på høsten, hver samling av tre timers varighet. Her har man satt fokus på vanskelige Èn ansatt har deltatt i Landskonferansen for incestsentrene i Tromsø. case, gruppens samhandling og den enkeltes behov for rådgivning. 6 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 7

5 svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet glede t brukere Senteret hadde i 2012 totalt 218 unike brukere. Det er i løpet av året kommet til 142 nye brukere og 76 brukere har fortsatt fra tidligere år. Antallet som fortsetter å benytte senteret over flere år har gått ned. Tilsvarende tall for 2011 var h.h.v. 109 og 80, totalt 189 unike brukere. Det var 181 kvinner og 37 menn. Tallene for 2011 var h.h.v. 156 og 33. Bruk av senteret Antall registrerte henvendelser har steget betraktelig fra året før. Dette gjelder først og fremst for primærbrukerne. Når det gjelder samarbeidspartnere har det i 2012 ikke vært like omfattende utadrettet aktivitet som året før, men vi samarbeider fortsatt mye om enkeltbrukere, samt bidrar med undervisning, rådgivning og veiledning. Det er registrert 359 henvendelser fra samarbeidspartnere og fra brukergruppen. Tilsvarende tall for 2011 var h.h.v. 467 og 804. en stor del av økning i henvendelser fra brukergruppen gjelder brukere som for tiden bor utenfor Sør-Trøndelag og som jevnlig har telefonsamtaler av lang og kort varighet med våre faglige veiledere. Dette fremgår også av fordelingen av kommunetype på henvendelsene: Kommunetype Vertskommune 54% 67% 74% Bidragskommune 8% 24% 18% Andre kommuner 38% 9% 8% Det har i løpet av året vært tilbudt forskjellige aktiviteter som er gjennomført med godt oppmøte. Antall samtaler har økt betraktelig samtidig som grupper, temadager og kurs også har hatt en økning i Den store økningen i enesamtaler har blant annet årsak i noen få brukere fra kommuner utenfor fylket som har hatt jevnlig kontakt via telefon. Brukertreff/besøk på huset er på samme nivå som året før. I 2012 har sexologisk rådgivning vært en del av samtaletilbudet. Til sammen 67 personer har benyttet seg av tilbudet. I oversikten nedenfor gjelder tallene for antall gjennomførte ene- og nettverksamtaler. For øvrige aktiviteter dreier det seg om antall brukere som har møtt. Aktivitet Samtaler Nettverksamtaler Lukkede grupper og kurs Åpne grupper/temakvelder Brukertreff/besøk på huset Andre aktiviteter Herav sanserom/ sansetimer og yogatimer Intern virksomhet Senterets tilbud og aktiviteter har vært planlagt med utgangspunkt i vedtatt virksomhetsplan og er nedfelt i aktivitetsplaner for vår- og høstsemester Tilbudene har vært forankret i faglig plattform og har vært tilgjengelig for alle våre brukergrupper. I tillegg til arrangement/grupper/kurs som har vært åpent for alle, har det vært gjennomført arrangement som har vært spesifikt rettet mot primærbrukere, nærstående og menn som er utsatt for seksuelle overgrep. Daglig leder har lagt til rette for nettverkssamtaler i organiseringen av daglig drift. Dette ved parallelle samtaletidspunkt for faglige veiledere og mulighet for å være to veiledere i slike samtaler. Det har vært fleksibilitet til utadrettet bistand ved deltakelse i samtaler, ansvarsgruppemøter og i møte med offentlig nettverk. Senteret har en «Sanseavdeling» som har vært benyttet i økende grad. Denne har det vært mulig å ta i bruk for avtalte sansetimer i samarbeid med faglige veiledere, eller for brukere alene, som søker avkopling eller stimulans. Sanseavdelingen har vært benyttet «terapeutisk» i forbindelse med øvelser som hjelper brukere til å gjeninnta egen kropp, fokus på sanseapparat eller behov for hvile/avspenning og pusteteknikk. Det har også blitt gjennomført samtaler på sanserommene. I løpet av 2012 har masterstudent, Stine Kleven, i samarbeid med senteret arbeidet med en kvalitativ forskning på hvilken nytte mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep finner i bruk av sanserom. Oppgaven er ikke sluttført, men foreløpige resultater og tilbakemeldinger tyder på at dette er et nyttig og relevant tilbud. Vi har fortsatt satsningen med å tilrettelegge tilbudet for brukere med minoritetsbakgrunn. I 2012 har senteret hatt 18 brukere fra like mange land som brukere ved senteret. Av disse er 16 kvinner og to menn. en mann og en kvinne er nærstående til utsatt. Tilbudene disse har benyttet er 140 samtaletimer, 26 yoga/avspenning/sansetimer, 16 på gruppeaktiviteter og 14 på andre aktiviteter. 8 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 9

6 UTaDreTTeT VIrkSOMHeT 2012 Deltagelse og faglige bidrag i konferanser og kurs Senteret har fortsatt hatt fokus på informasjon til fagpersoner som jobber med kvinner av øst-europeisk og ikke-vestlig opprinnelse. Det er gjennomført fagkonferanser med ansatte i 16 forskjellige institusjoner/organisasjoner og gitt informasjon til brukere/beboere ved disse. svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet Brukermedvirkning Smiso ST har brukermedvirkning på individ- og systemnivå. I 2012 har brukermedvirkning på individnivå vært ivaretatt gjennom bruk av KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) i samtaletilbudet. Dette er et verktøy som tilrettelegger for direkte tilbakemeldinger fra bruker i forhold til samtalens form og innhold, samt at fokus legges på definering av viktige livsområder, personlige mål og prosessen i og nå målene. I samarbeid med bruker sammenfattes prosessen etter flere samtaler ved en grafisk presentasjon og refleksjon om denne. er samtaler nyttig på en slik måte at bruker opplever progresjon i forhold til personlige mål? Hvorfor/hvorfor ikke? Smiso innehar mange ulike tilbud, faglige verktøy og variert kompetanse. Det er god anledning til skreddersøm for hver enkelt bruker. I løpet av året har vi i samarbeid med senteret i Follo hatt en gjennomgang av KOR, muligheter og utfordringer. Faglige veiledere oppsummerer å ha god erfaring med bruk av KOR i samarbeid med sine brukere, og det er få unntak hvor KOR ikke anses som et hensiktsmessig verktøy. Ansatte på Smiso vektlegger og praktiserer en kultur hvor tilbakemeldinger fra brukere etterspørres, verdsettes og gis betydning i utformingen av tilbudet. På systemnivå har vi praktisert brukermedvirkning ved at brukerrepresentant har deltatt og hatt stemmerett på alle styremøter i Brukernes vararepresentant har møtt med tale- og forslagsrett. I tillegg har brukerrepresentant vært deltakende i ansettelsesprosess av nye faglige veiledere. Daglig leder og/eller faglige veiledere samarbeider med brukerrepresentant om større arrangement som senteret står for eller samarbeider med andre om. I tillegg samarbeider daglig leder og/eller ansatte med brukere av senteret ved planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Det ble i mars og juni gjennomført en brukerundersøkelse ved senteret. Denne gangen er undersøkelsen gjennomført ved å stille spørsmål til brukere som faktisk benytter våre tilbud, de som har oppsøkt senteret disse 2 månedene. Spørsmålene er stilt til både de som selv har vært utsatt og til nærstående. Hensikten med undersøkelsen er å innrette tilbudet til å samsvare best mulig med brukernes behov. Det ble stilt spørsmål om bakgrunnsopplysninger om kjønn, alder, bostedskommune og relasjon til senteret. Videre hva man mener om tilbudene, tilgjengelighet, kommunikasjon og servicenivå. Det var også åpnet for å kommentere, med fritekst for ros og ris, samt anbefalinger om nye tilbud. Undersøkelsen er gjennomført ved skriftlig spørreskjema. I alt har 29 personer svart på undersøkelsen. Av disse er 26 kvinner og tre menn, 25 er selv utsatt og fire er nærstående. Det gleder oss at tilfredsheten med senterets tilbud var scoret mer enn middels høyt. Samt at brukerne er fornøyd med de ansatte, både når det gjelder hvordan de overholder avtaler, møter brukerne, jobben som blir gjort og den faglige kompetansen. Brukerundersøkelsen, samt kommentarer/innspill, ble gjennomgått og brukt i videre planlegging av senterets tilbud. Denne ble også lagt fram og drøftet i styret. Senteret har deltatt på konferanse om kjønnslemlestelse i regi av Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd, konferanse «Returning procedure» (IOM) og konferansen «Barneoppdragelse i grenseland» i regi av Bufetat, IMDI og STFIR. Senteret har undervist på høyskoler for jordmor-, lærer- og vernepleierutdanning. Samt deltatt på psykologidagen ved NTNU. Samarbeidet med Trondheim Fengsel har fortsatt i 2012 og det er gitt informasjon og opplæring til både innsatte og ansatte. For øvrig har samarbeidet med Sør-Trøndelag Fylkeskommune om informasjon og opplæring i videregående skoler ført videre. Det er holdt foredrag for ansatte og ca. 850 elever i Markedsføring Senteret har innrettet markedsføringsaktivitetene til møtet med hjelpere og organisasjoner som arbeider med målgruppene på andre områder. Videre har vi valgt å legge vekt på god informasjon via elektroniske media. Målsettingen med hjemmesiden er at den skal spre informasjon om Smiso og aktivitetene til våre brukere og samarbeidsparter. Den skal avlaste organisasjonen ved å gi svar på en rekke spørsmål en normalt stiller til de ansatte. Hjemmesiden skal markedsføre senteret og øke rekrutteringen av brukere. Senteret har Facebook profil som oppdateres så å si daglig og fungerer godt som informasjonskanal til brukerne. Senteret har i 2012 sendt ut tre pressemeldinger, hvor en har ført til et større oppslag. Det er gjennomført to kampanjer. en var rettet mot russ i russetiden og den andre i Trondheim fengsel for å bekjentgjøre tilbudet. Senteret har også deltatt på stands i samarbeid med Frivilligsentralen og Redd Barna. Media Daglig leder hadde innlegg under ReSPONS på sak i Ukeadressa vedrørende henleggelse av anmeldte saker om seksuelle overgrep Omtale i Adresseavisen av senterets kampanje rettet mot russen i et større oppslag om farene for fyll, vold og overgrep under russefeiringa Daglig leder uttalte seg i Adresseavisen i en sak hvor en idrettsprofil er tiltalt for overgrep To av senterets faglige veiledere har et innlegg under ReSPONS som svar på et innlegg Maria har i «Snakk ut» 6. september om egen skyldfølelse etter voldtekt Kronikk i Adresseavisen ved daglig leder og styrets leder om temaet selvhjelp til overgrepsutsatte. Uke 50/2012 Oppslag i Byavisa i forbindelse med at senteret hadde temadag med professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad. Oppslag i Byavisa med to brukere om nytten av Benestads temadag. 10 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 11

7 glede tillit arbeids- Og UTVIkLIngS- OppgaVer Og SaMarbeID MeD andre svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet Fokus på arbeids- og utviklingsoppgaver SMISO er et supplement til den offentlige helse- og sosialtjenesten. Mange brukere av Smiso har vært, er eller blir i behov av offentlige helse- og sosialtjenester. For at hjelpen til den enkelte bruker skal være av så god kvalitet, og så helhetlig som mulig, er det viktig at vi samarbeider med relevante instanser om den enkelte bruker (i h.h.t. samtykke med bruker), samt på systemnivå. Ut fra faglige satsninger blir det særlig viktig at vi viderefører samarbeid med relevante instanser PRIMÆRBRUKeRe MeD ANNeN KULTUReLL BAKgRUNN enn etnisk NORSK Framover blir det viktig for senteret at vi fortsetter vår satsning for å tilrettelegge tilbudet til brukere med annen kulturell bakgrunn enn norsk. erfaringer så langt er at opparbeidelse av kompetanse i personalgruppa, samarbeid med relevante instanser og ressurspersoner, samt fokus på tilrettelegging av tilbudet internt har bidratt til at stadig flere mennesker med annen kulturell bakgrunn tar i bruk senteret. Det er grunn til å anta at forekomst av seksuelle overgrep ikke er mindre i den befolkningsgruppa enn blant etnisk norske. Det er behov for et videre fokus på denne gruppa framover. SÆRLIg TILReTTeLeggINg AV TILBUDeT FOR MeNN Forskning viser at forekomsten av menn som har opplevd seksuelle overgrep ligger på 5-10 %. Det er grunn til å anta store mørketall. Smiso har hatt en andel av mannlige brukere som har ligget på mellom 17 og 22 % av totalt antall utsatte. erfaring vi har etter å ha fokusert på menn som egen gruppe er at senteret er blitt gjort tilgjengelig for menn i større grad. Vår andel av mannlige brukere har ligget høyt i forhold til flere andre sentra. Vi vurderer at det fortsatt er et potensiale for at flere menn skal ta i bruk senteret. Vi mener derfor at det er viktig å jobbe med et fokus på dette framover. SAMTALeTILBUD TIL UTSATTe I FeNgSeL Innsatte i fengsel har lik rett på helsehjelp som den øvrige befolkning. I tillegg viser forskning at gutter som er utsatt for seksuelle overgrep i større grad enn jenter kan ha symptomer etter seksuelle overgrep som gir seg utslag mer ekstrovert. For eksempel i forhold til vold, rus og kriminalitet. Vårt arbeid så langt tyder på at flere som sitter i fengsel er utsatt for seksuelle overgrep og har behov for å bearbeide disse under fengselsoppholdet og i en rehabiliteringsfase. Med bakgrunn i dette, og erfaringer så langt, har Smiso inngått en samarbeidsavtale med Trondheim fengsel, som sikrer utsatte tilbud om hjelp. Vi anser som viktig at dette arbeidet fortsetter i perioden framover. TILReTTeLeggINg AV TILBUDeT FOR MeNNeSKeR SOM er UTSATT FOR VOLDTeKT SOM VOKSNe Smiso har, i h.h.t. drøftinger på nasjonalt nivå og i styremøte, utvidet målgruppen til også å gjelde voksne som er utsatt for voldtekt. Dette er nå forankret i rundskriv fra Bufdir. Senteret har nødvendig kompetanse til å gi denne gruppa et godt tilbud. Vi har startet samarbeid med relevante instanser som gir tilbud om utredning og behandling til samme målgruppe. Det blir viktig å fortsette tilrettelegging med særlig fokus på denne brukergruppa, samt avklare om det på lengre sikt vil være behov for tilrettelegging av egne tilbud, for eksempel selvhjelpsgrupper. FAgLIg UTVIKLINg AV SMISO SøR-TRøNDeLAg Fagkunnskap og forskning viser ofte til at en stor del av overgrepene skjer mellom barn/ungdom. Det har vært relativt lite fokus på dette i tilrettelegging av sentrenes tjenester. I tillegg formidler noen forskere at det blant overgrepsutsatte er en ikke ubetydelig andel som er i fare for, eller har utviklet overgreps/krenker-atferd. Historisk har sentrene tatt stor avstand fra overgriper/ krenker. Hvis denne kunnskapen medfører riktighet vil det bety at vi ikke ivaretar flere av våre brukere som «hele mennesker», men i ytterste fall bidrar til tabu om et sårbart område som flere kan tenkes å trenge bistand til. Vi vil derfor i tiden framover tilegne oss mer kunnskap om disse områdene. Vi vil arbeide med våre holdninger til dette, bruke kunnskapen i relasjon til våre brukere og benytte kunnskapen til å tilpasse våre tjenester til og møte de behovene våre brukere har på disse områdene. FOReBYggINg Og INFORMASjONSVIRKSOMHeT Smiso har, sammen med faglig ressursgruppe «Samråd vold mot kvinner», vært initiativtaker til å fremme forslag om Handlingsplan mot seksuelle overgrep i Trondheim kommune. Planen ble vedtatt i bystyret og dette vil medføre bidrag fra Smiso. Smiso har mottatt ekstra bevilgninger fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å bidra i prosjektet Seksuell trakassering og utarbeidelse av Handlingsplan. Dette er et prosjektarbeid som ikke er sluttført enda. Det blir viktig å prioritere dette arbeidet framover. Smiso har hele fylket som sitt nedslagsfelt. Fylkeskommunen blir derfor en viktig samarbeidspart for å nå alle kommunene i fylket med forebyggende arbeid og informasjonsvirksomhet. Det jobbes på nasjonalt plan for å kvalitetssikre undervisnings- og informasjonsmateriell og lage en nasjonal standard på dette. Her er Smiso Sør-Trøndelag en viktig bidragsyter og vil derfor yte ressurser til dette arbeidet i perioden framover. SAMARBeID MeD VeRTSKOMMUNe Og SAMARBeIDSKOMMUNeR Senteret har rettet sine aktiviteter og oppmerksomhet mot kommunene i Sør-Trøndelag innenfor de ulike brukergruppene. Vi har imidlertid i 2012 hatt henvendelser fra primærbrukere fra andre kommuner som har søkt samtaletilbud på vårt senter. Dette gjenspeiles i hovedsak i statistikk på samtaletilbudet. Senteret er et åpent senter for alle brukere, uavhengig av bosted. SAMARBeID MeD RVTS Og HeLSeFOReTAK Smiso har hatt samarbeid med RVTS og sentrene i regionen gjennom en nettverksgruppe. To faglige veiledere har deltatt på alle samlingene, det vil si tre samlinger i I tillegg har alle faglige veiledere og daglig leder deltatt i nettverkssamling når den ble arrangert på senteret i desember I 2012 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal planlegge et helhetlig faglig opplegg med fokus på nyere traume- og hjerneforskning. Dette skal gjennomføres i I tillegg samarbeider senterets ansatte med ansatte ved RVTS vedr. ulike satsningsområder, som for eksempel brukere med minoritetsbak-grunn. Vi har hatt møter med Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital om samarbeid om tilbudet til voldtektutsatte, samt samarbeidsmøte med Regionalt traumesenter/ Traumeenheten ved St. Olavs Hospital vedrørende brukere som har, får eller er i behov av traumebehandling etter overgrep. SAMARBeID PÅ FYLKeSNIVÅ Prosjektet Seksuell helse og trakassering eies av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag. Målet for prosjektet er bedring av barn og unges oppvekst- og læringsvilkår gjennom kompetanseheving og en mer systematisk tilnærming 12 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 13

8 med hensyn til forebyggende tiltak og oppfølging. Prosjektet er en del av det helsefremmede arbeidet i fylket og skal sette fokus på ulike integritetskrenkende handlinger som barn kan bli utsatt for; mobbing, seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep. Smiso har vært en samarbeidspartner i dette prosjektet, og har i 2012 deltatt i utarbeidelse av en veileder som helsedirektoratet etter hvert skal gi ut. Målet med denne veilederen er å dyktiggjøre offentlig ansatte som har an-svar for barn og unge i opplæringa å bli trygge på sin rolle mht. avdekking og oppfølgning av vanskelige saker som faller innunder kapittel 9a i opplæringsloven, det å gi et trygt og godt psykososialt lærings- og oppvekstmiljø. Det vil også i forbindelse med veilederen være behov for å gjøre offentlig ansatte trygge på sin juridiske rolle med hensyn til det å ivareta hvert enkelt barn sin rettssikkerhet. Smiso har i 2012 vært ute på flere videregående skoler for å holde foredrag sammen med prosjektleder. Målet er at prosjektleder, Smiso og en annen samarbeidspartner skal ut til alle videregående skoler i fylket. Dette samarbeidet fortsetter i SAMARBeID MeD ANDRe Smiso ST inngikk i juni 2012 en samarbeidsavtale med Trondheim Fengsel. Avtalen innebærer at senterets ansatte har formidlet informasjon og delt ut brosjyrer til innsatte, gitt tilbud om samtaler for de som er utsatt for seksuelle overgrep, samt undervisning, foredrag og veiledning i enkeltsaker overfor ansatte i Trondheim Fengsels ulike avdelinger. behandlingsinstitusjoner, krisesenter, Smiso m.fl.) I 2011 tok Samråd vold mot kvinner initiativ til at det ble lagt fram forslag om Handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn og unge i Trondheim kommune. Denne ble vedtatt i formannskapet i desember Smiso har samarbeidet med politikere og fagstab og bidratt i høringer av planen. ReSSURSBANKeN For å fremme arbeidet med å jobbe tverrfaglig og tverretatlig i kommunen, og for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen ble Ressursbanken etablert. Dette er et forum hvor fagfolk som jobber klientrettet møtes en gang i måneden, med målsetting om å styrke samhandlingskompetansen, få en felles forståelse av hva familievold er og hva kan vi gjøre sammen for å gi et bedre tilbud til voldsutsatte. Ressursbanken består av godt kvalifiserte fagfolk fra ulike tjenester og instanser; Barne- og familietjenesten, familievernkontor, SMISO, RVTS, Flyktningehelsetjenesten, skole, politi, krisesenter osv, som jobber med mennesker i sitt daglige arbeid. TVeRRFAgLIg KONSULTASjONSgRUPPe Koordineringen er lagt til Barnehuset Trondheim og tilbudet som gis er anonyme konsultasjoner til alle offentlig ansatte som arbeider med barn og unge i Sør- Trøndelag fylke hvor det er mistanke om vold/seksuelle overgrep. Det er fast konsultasjonstid ved møter en halv dag annenhver mandag, samt muligheter for å gjennomføre konsultasjonen via videokonferanse eller telefonkonferanse. trygghet svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit mot samarbeid smerte raseri nærhet I 2012 har senteret i Levanger vært i en «reetableringsfase». I den forbindelse har daglig leder bistått ny daglig leder i Levanger. Faglige veiledere ved Smiso ST har bistått senteret i Nord-Trøndelag innen området flerkulturelle. Smiso NTs ansatte og brukere har vært invitert til brukerarrangement ved vårt senter. I tillegg har to faglige veiledere fra Nord-Trøndelag hospitert hver sin dag på vårt senter for å være med i samtaler i opplæringsøyemed. SAMRÅD VOLD MOT KVINNeR er et samarbeidsforum som var initiativtakere til at Tiltaksplanen vold mot kvinner ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2007 som et tre-årig prosjekt. Koordinatoren og arbeidsgruppa for prosjektet har jobbet med kompetanseutvikling og utvikling av tiltak for målgruppen. Samarbeidsfora fortsetter, og består av representanter fra ulike relevante tjenester og instanser (statsadvokat, bistandsadvokat, konfliktråd, familievoldkoordinator, Gruppa består av: Arne Myhre, lege ved Barneklinikken og RVTS / Vara: gerd eva Fenheim Nina Sandell, Kommuneadvokaten, Trondheim kommune Torunn Johansen, Barnevernvakta, Trondheim kommune Bente Iversen, psykolog ved BUP og Barnehuset Helle Leinslie, Barnehuset (koordinator for gruppa) Elin Ree, fagkoordinator ved Bufetat / Vara: Marius øwre-johnsen Jorun Leksås, Familievoldskoordinatorpolitiet / Vara: Marit johanne Bye, Overgrepsteamet Øystein Iversen, familieterapeut ved familievernkontoret Rachel Vorren, leder SMISO Chris Aanondsen, BUP, St.Olav / Vara: Ragnhill Stallvik I vår satsning på brukere med etnisk minoritetsbakgrunn har det vært gjennomført informasjonsvirksomhet om senterets tilbud og seksuelle overgrep hos 13 ulike samarbeidsinstanser, informasjon til brukere/beboere hos fire samarbeidsparter, samt utdeling av brosjyrer og informasjonsmateriell hos relevante instanser. Det har også vært gjennomført to møter med referansegruppe i 2012, og faglige veiledere som har hatt ansvar for dette fagområdet har deltatt på tre relevante nettverksseminar/ konferanser innen fagområdet. Redd barna hadde i samarbeid med Reddesmå.no satt opp en utstilling på Ikea i juni. Utstillingen viste klær som har tilhørt barn som har vært utsatt for vold og overgrep og var en gripende dokumentasjon om hva små barn kan utsettes for. Målet med utstillingen var å få en større åpenhet og minne alle om at de har et ansvar for å skape en trygg oppvekst for barna. Ansatte fra Smiso var til stede under utstillingen for svare på spørsmål, samt gi informasjon om ulike hjelpeinstanser som kan kontaktes. Smiso deltok i samarbeid med Frivillighetssentralen med stand på «Lamodagene». Smiso var også i 2012 aktiv bidragsyter i «Messe for verdighet» sammen med Kirkens Bymisjon, Studentmenigheten, Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet, Betania Malvik og brukerorganisasjonene Blålys og Stopp overgrep. 14 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 15

9 STYreTS ÅrSbereTnIng FOr Virksomhetens art og lokalisering Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag er en stiftelse som har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest/seksuelle overgrep og deres familier. Videre har stiftelsen som formål å bekjempe og fore bygge seksuelle overgrep, samt spre kunnskap om incest/seksuelle overgrep og de utsattes situasjon. Stiftelsen drives fra kontor i Trondheim. 2. Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. t. 3. Disponering av stiftelsens kapital Styrets oppfatning er at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir tilstrekkelig informasjon om driften og stillingen for stiftelsen. Styret har ikke kjennskap til forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av årsregnskapet og stiftelsens stilling. 4. Arbeidsmiljø Det er i løpet av året gjennomført seks gruppeveiledninger med psykolog Arve gravråkmo for personalgruppen. I og med at personalgruppe fikk fire nye medlemmer i 2012 ble det i løpet av høsten gjennomført teambuilding. Det er for øvrig stort fokus på arbeidsmiljø og teamarbeid, og man forsøker å tilrettelegge det daglige arbeidet slik at det skal bli minst mulig belastning for den enkelte. Senteret har avtale med Centrum Bedriftshelsetjeneste og det er laget HMS årsplan for Sykefraværet har i 2012 vært 7,34 %. 5.Ytre miljø Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljøet. 6. Kvinneandeler Styret har 60 % kvinneandel. Styrets leder er mann. Av de ansatte utgjør 4 % menn. Styret har ikke gjort tiltak for å endre fordelingen på grunn av virksomhetens spesielle karakter. Trondheim eirik Roos styreleder johnny Nilssen styremedlem Bjørg Todalshaug styremedlem elin Hage brukerrepresentant Kine elvrum ansattes representant Rachel Vorren Daglig leder svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet 16 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 17

10 regnskap 2012 Driftsinntekter 2012 Budsjett 2011 Statstilskudd Tilskudd Helse M-N Tilskudd ST fylkeskommune Tilskudd kommunene Andre inntekter/tilskudd Honorarinntekter/kursinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Feriepenger Pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Styrehonorar Personalkostnader Refusjoner ( ) ( ) Sum personalkostnader Avskrivning bygning Vedlikehold bygning Renhold Forsikring og alarm Inventar og utstyr Avskrivning inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold utstyr Kontormaskiner Strøm, kommunale avg Sum huskostnader/inventar Kurs/veiledning ansatte Kurs/veiledning brukere Sum kurs/veiledning Kontorutgifter/bibliotek Annonser/informasjon Telefon/porto/internett Reiser og godtgjørelser Kontingenter Regnskap og revisjon Andre honorarer Diverse Sum kontorkostnader Renteinntekter (45 339) (44 402) Rentekostnader lån/gebyrer Sum finanskostnader (3 245) Sum driftsutgifter Resultat ( ) RESULTATREGNSKAP 2012 Driftsinntekter 2012 Note 2011 Offentlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Finansinntekter (45 339) (44 402) Finanskostnader Sum finansposter (3 245) 670 Ordinært resultat Årsresultat ( ) Disponering av årsresultat Overføres til annen egenkapital Bruk av tidligere års overskudd ( ) Sum disponert ( ) Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 19

11 balanse BALANSE Eiendeler 2012 Note 2011 Egenkapital og gjeld 2012 Note 2011 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 2 - Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Stiftelseskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Akkumulert resultat E.K Årets økning/reduksjon av egenkapitalen ( ) Sum opptjent egenkapital Omløpsmidler Fordringer Fordringer på bidragsytere Forhåndsbetalte kostnader Sum fordringer Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Annen langsitkig gjeld Gjeld til kreditinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld FOU-fondet Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Trondheim Eirik Roos, Styreleder Johnny Nilssen Bjørg Todalshaug Kine Elvrum Elin Hage Rachel Vorren, Daglig leder 20 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 21

12 Noter til årsregnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Varige driftsmidler Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset øko-nomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt offentlige tilskudd siste år. Kostpris Tilgang Avgang Årets ordinære Akkumulerte Regnskapsavskrivninger avskrivninger messig verdi Maskiner Bygninger Sum Note 3 Lønnskostnader Lønn, honorarer, sykepenger, feriepenger Oppgavepliktige ytelser Oppgavepliktig pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Motkonto oppgavepliktige ytelser (14 796) Refusjoner ( ) Andre ytelser Sum Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt Gjennomsnittlig antall ansatte 8,2 8,35 Daglig leder Lønn, sykelønn, feriepenger Andre oppgavepliktige ytelser Sum Styret Styret har fått utbetalt styrehonorar på kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar kr Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 23

13 Note 4 pantstillelser Gjeld som er sikret ved pant gjeld til kreditinstitusjoner Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Note 5 bundne bankinnskudd Av bankinnskuddene er kr ,76 bundne skattetrekksmidler. Note 6 egenkapital Stiftelses- Annen Sum kapital egenkapital egenkapital Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital Note 7 pensjonspremie/premiefond trygghet svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit mot samarbeid smerte raseri nærhet Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Totalt er det netto innbetalt kr ,- i premie for pensjonsforsikring. Premiefond pr er kr ,-. 24 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2010 SMISO Trondheim 25

14 revisjonsberetningen 26 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 27

15 Rosenborg Reklame SMISO0043 kontaktinformasjon Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag Parkveien Trondheim Telefon: Mobil: svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet årsmelding 2013 svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit Årsmelding 2013 SMISO Trondheim 1

trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet årsmelding 2013 svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit Årsmelding 2013 SMISO Trondheim 1 årsmelding 2013 Årsmelding 2013 SMISO Trondheim 1 Innhold Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse 7 Brukere 8 Utadrettet virksomhet 11 Arbeids- og utviklingsoppgaver 12 Styrets årsberetning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer