VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL"

Transkript

1 VISJON «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL Målet for Dysterlia barnehage er å skape et godt oppvekstmiljø som sikrer barna individuell og gruppevis omsorg og støtte. Opplevelser og egenaktivitet står sentralt med hovedvekt på LEK som grunnlag for utvikling og læring. Miljøet skal legge vekt på trivsel, trygghet, toleranse, selvstendighet, ansvar, samarbeid, vise hensyn, skaperevne og fantasi. Barnehagen skal stimulere barna til å bli selvstendige, sosiale individer med respekt for seg selv og andre mennesker. Målet er å gi barna et godt og positivt selvbilde. Barnehagen skal virke i nært samarbeid med hjemmet, og være en støtte for hjemmet i ansvaret for barnas utvikling og oppdragelse.

2 STYRINGSVERKTØY Lov om barnehager er loven som setter bestemmelser for alle barnehager i Norge. Loven sier at barnehagen skal utarbeide en årsplan med informasjon til foresatte og andre om virksomhetens målsetting og innhold. Årsplanen er et retningsgivende, men ikke bindende arbeidsdokument for ansatte. Årsplanen bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen er delt opp i sju fagområder, som er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Med årsplanen og rammeplanen som utgangspunkt, vurderer vi om vi når de målene vi har satt oss, og om vi følger årsplanens / rammeplanens intensjoner. Rammeplanen og Lov om barnehager kan lånes om noen ønsker det.

3 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN Dysterlia barnehage drives ikke etter en spesiell pedagogisk retning, men vi ønsker å drive etter noen av prinsippene i strukturert pedagogikk. Det vil si; Barnets utvikling skjer som en vekselvirkning mellom det som er i barnet, og i miljøet rundt barnet. Barnets aktive handling er det som er avgjørende for hans/hennes utvikling. Mennesket er et produkt av sine omgivelser, men er selv med på å forme det miljøet som mennesket er et produkt av. Samfunnet er skapt av mennesket og kan endres, fordi mennesker er natur- og samfunnsendrende. Barnet utvikler seg gjennom sin egen aktivitet samtidig som hjemmet, personalet og barnegruppa spiller avgjørende roller. Det er viktig at foresatte/personalet gir barna ulike erfaringer. Mål: Gi en allsidig utvikling av barnets personlighet. Gi barnet erfaringer i de ulike fagområder i Rammeplanen. Gi barna mulighet til medvirkning i barnehagens daglig liv og være med å ta avgjørelser. Se og anerkjenne hvert enkelt barn i samarbeid med de foresatte.

4 SLIK SER EN DAG OG EN UKE UT MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Åpner kl hver dag Barn som ønsker det kan spise medbrakt frokost. Barna får melk. TURDAG Hoppedora og Snippen. Barna gå ca. kl Alle skal ha med mat, drikke og sitteunderlag. Utelek i barnehagen / eller inne alt etter vær og vind Frilek / frokost Samlingsstund Ryddetid Felles måltid Ca. kl Påkledning og dotrening Utelek Vær og føreforhold avgjør varighet. Som tirsdag Gruppedag for alle barna. TURDAG Knøttene Barna går ca. kl Alle skal ha med mat, drikke og sitteunderlag. Ca. kl Førskole - gruppa samles på Knøttene, hvor de har tid til å leke og jobbe med skoleforberedende aktiviteter. Ca. kl og 4-åringene samles på tvers av avd. på Hoppedora og på Snippen. Ulike planlagte og spontane aktiviteter etter årstid og vær. Ca. kl. 10 Eventyrstund Musikkstund Eller felles samlingsstunder med alle avdelingene. Ellers som tirsdag og onsdag Stenger kl hver dag Ledermøte Avd. møte Snippen Avd. - møter Knøttene og Hoppedora

5 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning sier: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barna har rett til å ha en mening om alt som vedrører det. Barns meninger skal tillegges vekt. De har rett til å uttrykke seg og å få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Vi mener det er viktig at barna får være med på å ta avgjørelser, og at de kan bidra med ønsker om det som skal skje i løpet av dagen. Dette kan for eksempel være målet for turdagen, og hvilke aktiviteter turdagen skal inneholde. Barn har rett til selv å gjøre egne valg i løpet av tiden i barnehagen. De skal gis tid og mulighet til valg av aktiviteter som for dem er interessante. Derfor setter vi av god tid til frilek, både inne og ute. Vi passer på å sette av tid til å lytte til og å snakke med barna slik at de får komme med sine synspunkter. De skal få fortelle om hva de er opptatt av, hva de liker å foreta seg i barnehagen osv. Vi er bevisste på at de skal få gjøre egne valg, men at de også skal kunne innrette seg i barnegruppa som helhet. Det er viktig at de voksne er tydelige og ansvarsfulle i arbeidet. FORELDRESAMARBEID/ MEDVIRKNING Foreldrene er sikret mulighet til medvirkning gjennom flere kanaler. I følge barnehageloven skal hver barnehage ha; Foreldreråd Alle foresatte er medlem av foreldrerådet. Rådet skal fremme fellesinteressene til de foresatte, og bidra til at det skapes et godt samarbeid mellom de foresatte og barnehagen. Foreldrerådet kan be om at saker av viktighet for de foresattes forhold til barnehagen blir lagt frem. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i saker av viktighet for dem før avgjørelser blir tatt. Personalsaker er unntatt denne regelen. Hver familie har en stemme i saker hvor det er avstemning. Foreldrerådet, ved de to valgte foreldrerepresentantene i Su, har anledning til å innkalle til foreldrerådsmøter. SU / samarbeidsutvalg: SU skal ivareta samarbeidet mellom hjemmet og barnehage. Su er et rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ. Daglig kontakt: Foresatte og ansatte har mulighet til gjensidig informasjon både ved levering og henting av barn.

6 Foreldresamtaler: Foresatte skal få tilbud om samtaletid på høsten og på våren. Det er anledning til å avtale tid uten om dette om det er ønskelig. Foreldremøter i regi av barnehagens ansatte; Personalet innkaller til foreldremøte om våren for nye foresatte, og om høsten for alle foresatte. Foreldremøte holdes på våren etter ønske og behov. Dugnader: Om høsten, våren og etter behov. Dugnadskomiteen er ansvarlig for gjennomføringen i samarbeid med barnehagen.

7 FØRSKOLEGRUPPA Førskolegruppa foregår på tvers av avdelingene slik at alle 5-6 åringer er sammen. Dette gir en følelse av fellesskap og at de er en spesiell gruppe, noe som er viktig det siste året barnet går i barnehagen. Barna får arbeide med aktiviteter som skal legge grunnlag for videre læring på skolen. Dette er aktiviteter som tegning, bokstavene, tallene, geometriske figurer, fysisk fostring, sangleker, spill, lære seg å vente på tur, konsentrasjon, å sitte stille, kunne følge instruks osv. Førskolegruppa skal gå på turer til biblioteket og til en skole. Fordi barna bor spredt er det ikke mulig å oppsøke alle skolene, men de får ved et slikt besøk inntrykk av hva en skole er og hvordan den ser ut. Se forøvrig oppslag på tavlene over førskolegruppas innhold. LEKEGRUPPE FOR 3 OG 4-ÅRINGENE 3 og 4-åringene fra begge avdelinger samles til lek og aktivitet i forhold til alder. For denne aldersgruppa er målet med gruppedagen å være sammen med barn i samme alder fra den andre avdelingen, og bli kjent med andre voksne. De får kontakt med flere barn og får flere venner.

8 DOKUMENTASJON / PLANLEGGING / PROGRESJON / VURDERING Årsplanen har flere funksjoner: - arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst retning - foreldre har mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen - Grunnlag for kommunens plikt til tilsyn - Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre Månedsplan: - Denne sendes ut på e-post til foresatte og henges opp hver måned på avdelingene. - Månedsplanen er et arbeidsredskap for de ansatte, og ikke bindende planer. Halvårsplaner for førskolegruppa og lekegruppa: - Henges opp på tavlene i garderoben slik at foresatte har anledning til å følge opplegget for gruppene. Husk at endringer i planer kan skje. Vi vil gjerne synliggjøre for foresatte hva vi arbeider med i barnehagen. Som et ledd i dette, skriver vi som regel et kort «referat» fra dagen, og vi tar også bilder som vi viser på skjerm. Personalet, foresatte og samarbeidsutvalget skal vurdere barnehagens arbeid. Det gjøres på personalmøter, plandager og ved evaluering ved årets slutt. Det foretas brukerundersøkelser blant foresatte ca. en gang per år. Personalet har fem plandager i løpet av et barnehageår, som blant annet skal brukes til diskusjoner og vurderingsarbeid. Det gjennomføres årlige arbeidsmiljøundersøkelser blant de ansatte.

9 SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER BARNEHAGE/SKOLE; Barnehage og skole skal samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole, bla. gjennom planen «Årshjul for samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole». Dette er felles for kommunale og ikke-kommunale barnehager. BARNEVERNSTJENESTEN: I følge Lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet i sitt arbeid å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten, og ev. melde dette. Den samme opplysningsplikten gjelder for sosialetaten. Barnehagen stiller plasser til disposisjon for barnevernet om nødvendig. HELSESTASJONEN / TVERRFAGLIG HELSESTASJON: Helsestasjonen kan være en samarbeidspart for å tilrettelegge tilbud for barn med særskilte behov. Helsestasjonen kan bidra med råd og veiledning knyttet til håndtering av legemidler i barnehager og i forhold til smittevern. Vi kan samarbeide i forhold til enkeltbarn, og på vegne av foresatte. Tverrfaglig helsestasjon er et lavterskeltilbud som foresatte og barnehager kan benytte seg av. PPS (Pedagogisk psykologisk senter) Barnehagen har jevnlig kontakt med PPS. Gjennom PPS kan foresatte og personale søke råd og veiledning. PPS har tilknyttet barnepsykolog, spesialpedagoger, og logopeder. Personalet søker ikke råd vedrørende enkeltbarn uten foresattes samtykke. Foresatte har anledning til selv å søke råd og veiledning vedrørende eget barn hos PPS. BEDRIFTSHELSETJENESTEN Dysterlia barnehage bruker Follo Bedriftshelsetjeneste. De bidrar til innhold på personalmøter og arbeidet med HMS.

10 PERSONALET I DYSTERLIA BARNEHAGE STYRER / DAGLIG LEDER: Anne Slemmen Kallevig HOPPEDORA 3-6 ÅR Lin Benedicte Staxrud Eva Bergmaal Unni L. Siggerud Stig Hovdenak KNØTTENE 0-3 ÅR: Tone H Svenningsen Grethe Strand Ragnhild Amundstad Joyce Midtgaard SNIPPEN 3-6 ÅR: Malin Pedersen Nunne Nilsen Nicoleta I Kjelstad Heidi Andersen pedagogisk leder pedagogisk leder pedagogisk leder fagarbeider STUDENTER I BARNEHAGEN Dysterlia barnehage er praksisbarnehage for studenter fra Høyskolen i Oslo. PERSONALETS MØTER: o Ledermøter en gang per uke. Her diskuteres emner som har betydning for samarbeidet mellom avdelingene. Pedagogiske emner tas også opp. o Avdelingsmøter med alle på avdelingen. Her diskuteres planer for opplegget på avdelingen, og vi diskuterer oppfølging av barna. o Personalmøter holdes ca. hver måned på kveldstid. Her planlegger vi felles opplegg, tar opp relevante temaer, bruker tid til HMS-arbeid og annet. o Medarbeidersamtaler o Planleggingsdager som er fem dager per år. (se barnehageruta)

11 STYRET Eierrepresentanter Foreldrerepresentanter Vara Ingrid Øyen- Havekes Åse Hytteborn Harald Takle Elisabeth Molland Ingvild Slåtsveen SAMARBEIDSUTVALGET Leder Nestleder Ansattes rep. Vara Jarle Røed Engseth Maud Wetherilt Eva Bergmaal Tone H. Svenningsen Nunne Nilsen Styrer / daglig leder Anne S. Kallevig (Møte og uttalerett i begge utvalg) VALGKOMITE Rita Mathisen Kirstine Brandhøj DUGNADSKOMITE Frank Jacobsen Rolf Løken

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer