Helserisiko ved bruk av snus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helserisiko ved bruk av snus"

Transkript

1 2014 Helserisiko ved bruk av snus

2

3 Helserisiko ved bruk av snus

4 Tittel: Helserisiko ved bruk av snus Bestilling: Rkan Design omslag: Per K Layout omslag Foto omslag: Colourbox ----

5 3 Forord Helserisiko ved bruk av snus ble senest vurdert i en kunnskapsoppsummering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2005, og samme år i Sverige av Folkhälsoinstitutet i samarbeid med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. I tiden som har gått, har bruken av snus i den norske befolkning økt sterkt. Særlig uttalt har bruken økt blant unge. Mange har stilt spørsmål ved hvilken betydning den økte bruken av snus kan ha for folkehelsen. I perioden siden spørsmålet om mulige helseeffekter av bruk av snus ble vurdert for omkring 10 år siden, har det imidlertid skjedd mye når det gjelder forskning om mulige helseeffekter, og det er behov for en oppdatering. Helse- og omsorgsdepartementet ga derfor i 2013 Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere helserisiko ved snusbruk i Norge, med utgangspunkt i tidligere vurderinger og forskningslitteratur som er publisert i tiden etter. Den foreliggende rapporten er svar på oppdraget. Oslo, november 2014 Camilla Stoltenberg

6 4 Innhold Forord... 3 Innhold Sammendrag/Summary Innledning Mandat Arbeidsgruppe som har utarbeidet helserisikovurderingen Fortolkning av mandatet Rapportens arbeidsgrunnlag Generelt om helserisikovurdering Arbeidsgrunnlag og tidligere rapporter Litteratursøk og inklusjon av studier Identifisering av litteratur Inklusjonskriterier Søkestrategi og vurdering av identifisert litteratur Metodeutfordringer Generelt om å undersøke sammenheng mellom helseskade og en ytre påvirkning Eksperimentelle metoder Cellestudier og molekylære studier Dyrestudier Forsøk med mennesker Epidemiologiske studier Forskjellige typer epidemiologiske studier Styrker og svakheter med årsaksrettet epidemiologisk forskning Feil (resultatskjevhet) og feilkilder Kvalitetsvurdering av epidemiologiske studier Samlet vurdering av studier Publikasjoner med finansiell støtte fra tobakksindustrien Eksponering Hva er snus? Hvordan brukes snus? Bruk av snus i Norge Hvor mye snus tas inn i Norge og hvor kommer snusen fra? Hvor mye snus bruker en som snuser? Selvrapportert forbruk av snus Status for snusbruk og røyking i Norge Særlig sterk økning blant unge Dobbeltbruk bruk av snus og røyking Snusbruk og sosioøkonomiske ulikheter Opplevd familieøkonomi...42

7 Utdanning Geografiske forskjeller Bruk av snus før og i svangerskapet Konklusjoner Eksponering for nikotin og tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) Nikotin Tobakkspesifikke nitrosaminer (TSNA) Konklusjoner Helsefarevurdering av innholdsstoffer Nikotin Bakgrunn Opptak, distribusjon og utskillelse Effekter Hjerte- og karsykdom Konklusjoner - nikotin og hjerte- og karsystemet Kreft In vitro toksisitet Dyrestudier Mennesker Konklusjoner - nikotin og kreft Effekter på immunfunksjon og immunrelaterte sykdommer Konklusjoner - nikotins effekter på immunfunksjon og immunrelaterte sykdommer Reproduktiv helse Forplantningsevne Redusert fostervekst Prematur fødsel Dødfødsel, perinatal dødelighet, og krybbedød (SIDS) Konklusjoner - nikotin og effekter på reproduktiv helse Lungeutvikling Konklusjoner - nikotin og effekter på lungeutvikling Kognitive funksjoner Nikotin og tilstander der det kan foreligge kognitiv svikt Konklusjoner - nikotins effekter på kognitiv utvikling og funksjon Nikotin og gateway-hypotesen Konklusjoner om nikotin TSNA Tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) Bakgrunn Forekomst og kilder til eksponering Kreft Tidligere konklusjoner fra internasjonale organisasjoner...65

8 Konklusjoner om TSNA Helsefarevurdering av snus Dødelighet Tidligere vurderinger Nyere studier Kreft Tidligere vurderinger Litteratursøk Kreft i bukspyttkjertelen Tidligere vurderinger Nyere studier Kreft i munnhulen Tidligere vurderinger Nyere studier Kreft i spiserøret Tidligere vurderinger Nyere studier Andre kreftformer Tidligere vurderinger Nyere studier Dyrestudier Andre kreftrelaterte effekter Samlet vurdering Nye studier Avgrensning mellom snus og annen røykfri tobakk Bruk av kunnskap fra dyrestudier og molekylærbiologiske studier Utfordringer ved epidemiologiske studier av tobakksbruk Konklusjoner Uønskede svangerskapsutfall Tidligere vurderinger Nye studier Samlet vurdering Konklusjoner Hjerte- og karsykdom Tidligere vurderinger Nyere studier Primærlitteratur Sekundærlitteratur Samlet vurdering Konklusjoner Diabetes, fedme og andre metabolske forstyrrelser Tidligere vurderinger Nyere studier Primær litteratur...94

9 Sekundær litteratur Samlet vurdering Konklusjoner Munnhelse Tidligere vurderinger Nyere studier Konklusjoner Andre uønskede helseutfall Nevrologiske sykdommer, kronisk betennelse og andre helseutfall Tidligere vurderinger Nyere studier Nevrologiske sykdommer Kronisk betennelsestilstander Andre helseutfall Samlet vurdering Konklusjoner Øker bruk av snus blant unge ikke-røykere risiko for senere røyking? Tidligere vurderinger Nyere studier Samlet vurdering Konklusjoner Dose-responsvurdering Risikokarakterisering Kreft Uønskede svangerskapsutfall Hjerte- og karsykdommer Diabetes mellitus type 2 (DMT2), overvekt og andre metabolske forstyrrelser Munnhelse Risiko for røyking Konklusjoner Eksponering Helsefarene Risiko Referanser Vedlegg Vedlegg Vedlegg

10 8 1. Sammendrag/Summary Helserisiko ved bruk av snus ble senest vurdert i en kunnskapsoppsummering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2005, og samme år i Sverige av Statens folkhälsoinstitutet i samarbeid med Karolinska Institutet. I tiden som har gått, har bruken av snus i den norske befolkning økt sterkt. Særlig uttalt har bruken økt blant unge. Mange har stilt spørsmål ved hvilken betydning den økte bruken av snus kan ha for folkehelsen. I perioden siden spørsmålet om mulige helseeffekter av bruk av snus ble vurdert for omkring 10 år siden, har det imidlertid skjedd mye når det gjelder forskning, og det er behov for en oppdatering. Helse- og omsorgsdepartementet ga derfor i 2013 Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere snus med følgende mandat: Det skal lages en helserisikovurdering av snusbruk i Norge. Arbeidet bør ta utgangspunkt i den svenske rapporten Hälsorisker med svenskt snus fra 2005 og suppleres med et sammendrag og en vurdering av senere relevante vitenskapelige publikasjoner. Det skal gis oversikt over potensielle helseskader ved snusbruk dokumentert ved ulike metoder (epidemiologiske studier, kliniske studier og dyrestudier) samt en vurdering av eksponering og risiko. Folkehelseinstituttet står fritt til å organisere arbeidet slik det anses mest hensiktsmessig, herunder bruk av ev. ekstern ekspertise. Det ble etablert en faglig utredningsgruppe bestående av: Assisterende direktør, prof. dr. med. Jan Alexander, avdelingsdirektør, dr. scient. Per E. Schwarze, seniorforsker, toksikolog, dr. scient. Rune Becher og forsker, toksikolog, MSc, Elisabeth Øya, alle Folkehelseinstituttet. I tillegg har følgende bidratt til arbeidet: overlege, dr. med. Tom K. Grimsrud, Kreftregistret (metodeutfordringer, kreft, svangerskapsutfall, hjerte- og karsykdom, og diabetes og andre metabolske forandringer), seniorforsker, PhD, Liv Grøtvedt, Folkehelseinstituttet (snus og risiko for senere røyking, eksponering), instituttsjef, dr. odont, dr. scient. Jon Dahl, NIOM, Oslo (munnhelse) og seniorforsker, tannlege, dr. scient. Håkon Valen Rukke, NIOM, Oslo (munnhelse). Det systematiske litteratursøket på snus ble gjennomført av bibliotekar Wenche Jacobsen. Karin Melsom har vært ansvarlig for redigering av rapporten. I tiden etter 2005, da de norske og svenske utredningene om snus ble publisert, er det publisert flere sammenstillinger av kunnskap om helserisiko ved bruk av snus eller røykfri tobakk. New Zealand Health Technology Assessment publiserte i 2007 rapporten Systematic review of health effects of modified smokelss tobacco products. Året etter, i 2008, publiserte EUs Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) en omfattende uttalelse (opinion): Health Effects of Smokeless Tobacco Products. I arbeidet har gruppen summert opp konklusjoner fra de fire tidligere rapportene og vurdert ny vitenskapelig litteratur i lys av disse. I tillegg har Verdens helse- organisasjons kreftinstitutt, International Agency for Research on Cancer (IARC), vurdert røykfri tobakk inklusive snus og dens innholdsstoffer med hensyn til kreft ved flere anledninger, i 2007 og Når det gjelder vurdering av risiko for kreft, har gruppen lagt til grunn IARCs vurderinger i tillegg til ny litteratur om snus og kreftrisiko. Surgeon General, US Department of Health, publiserte i 2014 en omfattende rapport om tobakk: The Health Consequences of Smoking 50 Years of Progress. Rapporten omhandler i det alt vesentlige vurdering av røyking, men inneholder også et kapittel

11 9 om nikotin, som beskriver helseeffekter av tobakk som kan tilskrives nikotin. Dette er i høy grad også relevant for snus. Når det gjelder nikotin, viste primærlitteraturen seg å være svært omfattende, og det ville føre for langt å gjennomgå denne. Gruppen har derfor i sin omtale av nikotin hovedsakelig lagt til grunn nikotinkapitlet i rapporten fra US Surgeon General, i tillegg til artikler utvalgt fra PubMed. Det ble for snus utført et systematisk litteratursøk fra 2004 og frem til februar Det ble gjort en utvelgelse og kritisk gjennomgang av den foreliggende vitenskapelige dokumentasjonen (både epidemiologiske og eksperimentelle studier) om helseeffekter ved bruk av skandinavisk snus/røykfri tobakk, den betydning bruk av snus og røykfri tobakk blant unge har for oppstart av røyking, samt det norske bruksmønsteret av snus. Foruten snus og nikotin, er også tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) i snus blitt omtalt spesielt. Når det gjelder TSNA, baserer rapporten seg på omtalen av TSNA i IARCs vurderinger (IARC 2007 og 2012), samt artikler utvalgt etter et søk i PubMed. I alt ble 134 vitenskapelige artikler fra litteratursøkene inkludert og vurdert. I tillegg ble 6 studier finansiert av tobakksindustrien omtalt. I tråd med beslutningen i ledende medisinske tidsskrifter og Verdens helseorganisasjon (WHO) og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, har arbeidsgruppen i denne vurderingen valgt å legge liten eller ingen vekt på vurderinger og synspunkter presentert i publikasjoner som er finansiert av tobakksindustrien. Eksponering Snus er et røykfritt oppmalt tobakksprodukt, som brukes i munnen mellom tannkjøttet og leppen. Så langt oss bekjent produseres ikke snus i Norge. Den samlede import av snus og skråtobakk var 1815 tonn i 2013, den alt overveiende del fra Sverige. I tillegg kommer privat import fra grensehandel. Som andre tobakksprodukter inneholder snus det biologisk aktive og avhengighetsskapende stoffet nikotin. I tillegg inneholder snus kreftfremkallende tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) og andre kreftfremkallende stoffer som f.eks. polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). I 2013 brukte den voksne befolkningen 9 % snus daglig, mens 4 % brukte snus av og til. Flere menn enn kvinner snuste. Mens 14 % menn og 4 % kvinner snuste daglig, var tallene for dem som brukte snus av og til henholdsvis 5 % for menn og 3 % for kvinner. Snusbruken var særlig stor i aldergruppen år. Mens 33 % av mennene brukte snus daglig eller av og til, gjaldt dette 23 % av kvinnene. Det var noe geografisk variasjon i det Trøndelagsfylkene og Nordland hadde den høyeste andelen brukere, mens Finnmark, Telemark og Aust- Agder lå lavest. Snusbruken i befolkningen øker, og økningen i snusbruk har skjedd over de siste 20 årene for menn og de siste 10 årene for kvinner, fra noen få prosent til dagens tall. Økningen reflekteres i at importen er økt med tre ganger fra 2009 til Økningen i bruk av snus er aller størst i de yngste aldersgruppene, både blant menn og kvinner. Økningen kan nærmest karakteriseres som epidemilignende, og det foreligger ingen tegn til at den stopper opp. Snusbruken blant åttendeklassinger viste betydelige forskjeller, og var høyest blant dem med dårligst opplevd familieøkonomi. Det var imidlertid liten forskjell i snusbruk blant voksne når det gjelder utdannelsesnivå. Vi

12 10 har begrenset kunnskap om omfanget av snusbruk i svangerskapet, men det er indikasjoner på at bruk av snus blant gravide øker. Omkring 20 % av brukerne så ut til å fortsette med snus i svangerskapet. Den sterkt økende bruken blant unge kvinner øker risikoen for at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer. Samlet i alle aldersgrupper er det 5 % som både bruker snus og røyker. Blant dem som bruker snus, er det omkring halvparten som også røyker. Det er vanligst å bruke snus daglig og røyke av og til. Mengden snus som brukes varierer. I gjennomsnitt brukes 10,6 doser daglig. En dose porsjonssnus svarer til 0,9 gram. Denne bruksmengden tilsvarer ca. 3 bokser per uke for bokser med 24 porsjoner per boks. Det er anslått at snusbrukere har snus liggende inne i munnen i gjennomsnitt timer/dag. Innholdet av nikotin i ulike snusprodukter varierer, fra noen få milligram/gram (mg/g) opptil 20 mg/g snus, som finnes i de sterkeste snusproduktene på markedet, og er typisk 7 8 mg/g. Innholdet av nikotin er i samme størrelsesorden som for røyketobakk. Eksponeringen for nikotin er noe større fra en dose snus enn fra en sigarett, men vil kunne variere med nikotinmengden i snusen som brukes og hvor lenge den holdes inne i munnen. Inntaket av TSNA vil variere betydelig med type snus som brukes og bruksmønsteret. Nivåene av TSNA i den svenske snusen er 0,48 3,1 µg/g snus. Hvis en antar at TSNA blir frigjort i samme grad som nikotin, 60 til 90 %, kan den lokale eksponeringen i munnhulen, ved et forbruk på 10 snusporsjoner per dag, komme opp i nivåer på ca 2,6 til 25 µg/dag som dels kan tas opp direkte eller svelges. Totalnivåene av NNAL, som er en markør for inntaket av TSNA i urin, var i en studie like eller litt høyere i brukere av røykfri tobakk sammenlignet med røykere. Helsefarene Nikotin Et av de viktigste virkestoffene i tobakk er nikotin. Nikotinabsorpsjonen fra fuktig snus går raskt, og nikotinnivået i blodet hos snusbrukere og røykere er vist å være relativt likt. Nikotin omsettes raskt til uvirksomme nedbrytningsprodukter slik at halvparten av nikotinet er borte etter 2 timer. Nikotin virker primært via acetylkolinreseptorer (nikotinkolinerg type) og fører til frigivelse av forskjellige signalmolekyler. Disse reseptorene finnes foruten i nervesystemet også i en rekke andre organer og vev som muskler, lunge, endotel, hjerne, nyrer og hud. Nikotin har et betydelig vanedannende potensial. Den dødelige dosen med nikotin har i farmakologisk litteratur blitt oppgitt til mellom 30 og 60 milligram hos voksne. Grunnlaget for disse tallene er imidlertid uklart, og det er mulig at dødelig dose for voksne er høyere (~500 mg). Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, og fører til økt hjertefrekvens og økt blodtrykk, men betydningen for langsiktige effekter er uavklart. Dyreforsøk har vist at nikotineksponering i fosterlivet og av unge dyr fører til uønskede strukturelle og funksjonelle forandringer i hjernen samt atferdsendringer. Likeledes kan nikotin hemme lungeutvikling og funksjon hos fosteret og senere i livet, på lignende måte som er funnet etter tobakksrøyking under graviditet. Det kan ikke utelukkes at nikotin fra bruk av snus i svangerskapet kan ha lignende virkning hos mennesker. Nikotin kan også påvirke prosesser i cellene som er av betydning for kreftutvikling, men kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å fastslå om nikotin kan forårsake eller fremme kreftutvikling hos mennesker. Nikotin synes også å kunne virke både

13 dempende og stimulerende på immunsystemet. Det er imidlertid uavklart om dette kan ha betydningen for helse. Tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) 11 Samlet sett er de kreftfremkallende effektene av tobakksspesifikke nitrosaminer (NNK og NNN) i dyreforsøk overbevisende dokumenterte, og eksponering for disse stoffene er i dyreforsøk vist å medføre stor risikoøkning for dannelse av flere kreftformer. Det foreligger ikke ny kunnskap som tilsier at de overordnede vurderingene til IARC om at NNK og NNN er kreftfremkallende for mennesker ikke fortsatt gjelder. NNK/NNN er vist både å være kreftfremkallende og å skade arvematerialet (gentoksisk). Derfor kan kreftrisiko ikke helt utelukkes selv ved lave eksponeringsnivåer. Risikoen for kreftutvikling øker ved økende eksponering. Siden NNK/NNN er både kreftfremkallende og skader arvematerialet, må man derfor anta at enhver eksponering kan medføre en viss kreftrisiko. Snus De grundigste vurderingene av kreftfremkallende egenskaper ved snus og annen røykfri tobakk har tidligere konkludert med at snus er kreftfremkallende (Statens folkhälsoinstitut 2005; IARC 2012). Det er publisert få artikler etter IARCs gjennomgang i 2009 (IARC 2012). Disse inneholder ikke informasjon som endrer tidligere konklusjoner om at snus er kreftfremkallende. Ny informasjon støtter holdepunktene for at snus forårsaker kreft eller forverrer kreftsykdom. På grunnlag av epidemiologiske studier, kunnskap fra eksperimentelle studier og tilstedeværelse av kreftfremkallende tobakks- spesifikke nitrosaminer (TSNA) og andre stoffer som kan påvirke kreftutvikling, f.eks. PAH, vurderes røykfri tobakk, inklusive skandinavisk snus, som kreftfremkallende. Det er overbevisende holdepunkter for at bruk av røykfri tobakk øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen. Det er noen holdepunkter for at bruk av røykfri tobakk øker risikoen for kreft i magesekk, lunge, tykktarm og endetarm. Det er ikke grunnlag for å vurdere svensk snus som vesensforskjellig i denne sammenheng. På grunnlag av foreliggende studier er det imidlertid ikke mulig å fastslå hvor stor risikoøkningen ved bruk av snus vil være for å få kreft. Graden av økt kreftrisiko vil sannsynligvis være avhengig av hvor tidlig man begynner å bruke snus, hvor hyppig og mye snus som brukes, hvor mange år man bruker snus og innholdet av skadelige stoffer i snusproduktet. Det er noen holdepunkter for at bruk av snus gir dårligere prognose ved kreftsykdom. Det er overbevisende holdepunkter for at snusbruk i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Det er enkelte indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning, og øke risikoen for pustestans (neonatal apné) og leppe- /ganemisdannelser. Det er få eller ingen holdepunkter for at bruk av snus gir økt risiko for å få hjerte- og karsykdom, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Det er overbevisende holdepunkter for at snusbruk kan føre til økt risiko for å dø etter hjerteinfarkt eller hjerneslag. Å slutte med snus etter gjennomgått hjerteinfarkt halverte ifølge én studie dødelighet. Risikoreduksjonen er i samme størrelsesorden som effekten av å slutte å røyke. Akutte effekter av snusbruk er økt hjerterytme og økt blodtrykk, og hjertets funksjon kan påvirkes. Det er få eller ingen holdepunkter for at bruk av snus over lang tid er

14 12 forbundet med permanent økt blodtrykk. Det er indikasjoner på at bruk av snus kan være forbundet med økt risiko for hjertesvikt. Det er holdepunkter for at et høyt forbruk av snus er forbundet med en økt risiko for diabetes mellitus type 2. Særlig gjelder dette storforbrukere av snus (5 eller fler bokser per uke). Det er noen holdepunkter for at snusbruk kan være forbundet med økt risiko for vektøkning eller overvekt/fedme. Det er enkelte indikasjoner på at bruk av snus kan være assosiert med forstyrrelser i fettstoffskiftet. Bruk av snus gir forandringer i munnhulen, hvorav de fleste sees som hvite og/eller røde slimhinneskader (flekker). Disse kalles nå snus- induserte skader. Noen av disse skadene har blitt klassifisert som mulige forstadier til kreft, men de fleste av disse skadene går tilbake når man slutter å snuse. Det kan forekomme lokal varig tilbaketrekking av tannkjøttet i området der snusen plasseres. Dette kan føre til blottlegging av tannhalser og ising i tennene.. Det er ikke vist at snusbruk medfører økt forekomst av generell tannkjøttbetennelse (gingivitt) og generelle periodontale endringer. Det er mulig at snusbruk kan medføre misfargning av tenner. Når det gjelder snusbruk og nevrologiske lidelser med unntak av hjerneslag, er det få studier, men det er noen indikasjoner på at bruk av snus kan være forbundet med en redusert risiko for å utvikle multippel sklerose (MS). Snusbruk og mulig innvirkning på andre helsetilstander har vært undersøkt, men det er gjennomgående få studier. Det er derved for lite grunnlag til å konkludere om snusbruk påvirker risiko for andre helseeffekter. De tidligere rapportene har ikke omtalt bruk av snus og mulig betydning for psykisk helse. Det ble i våre litteratursøk ikke funnet studier som omtalte dette temaet. Et viktig spørsmål er om snusbruk blant unge øker risiko for senere røyking. Det foreligger flere studier, men disse viser motstridende resultater. Det er overvekt av holdepunkter for at snusbruk øker risiko for senere røyking, men studiene har mangler. Holdepunktene for at bruk av snus ikke øker risiko for senere røyking er svake, og studiene er i større grad mangelfulle. Dose- responsvurderinger I svært få av studiene som ligger til grunn for identifisering av de uønskede helseeffektene som er forbundet med bruk av snus, har det vært sett på graden av snusbruk. Dette gjelder snusens innhold av nikotin og tobakksspesifikke nitrosaminer, hvor mye snus som har vært brukt, på hvilket tidspunkt snus har vært brukt og hvor lenge snus har vært brukt. Bortsett fra ved risiko for utvikling av diabetes mellitus type 2, der økt risiko særlig er observert for dem med et forbruk på 5 bokser snus eller mer per uke, har vi ikke informasjon fra studiene om doseforhold.

15 13 Risikokarakterisering Kreft Av de tre kreftformene som er sikkert knyttet til bruk av snus, er kreft i bukspyttkjertelen den mest vanlige. I oppfølgingsstudier av snusbrukere kan det være vanskelig å oppnå tilstrekkelig statistisk styrke når man undersøker sjeldne kreftformer. Det er ikke mulig å kvantifisere kreftrisikoen forbundet med bruk av snus. En økende bruk av snus vil trolig føre til en økende befolkningsrisiko for snus og TSNA- relaterte kreftformer, og et økt antall tilfeller av disse kreftformer. Samtidig er flere av de snusrelaterte kreftformene også relatert til røykevaner i befolkningen. Kreftrisikoen vil derfor være knyttet til den samlede bruk av snus og røyking i befolkningen. Uønskede svangerskapsutfall Bruk av snus i svangerskapet er forbundet med redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. På bakgrunn av dyrestudier og kunnskap om nikotinrelaterte effekter av røyking, kan det ikke utelukkes at snus også vil kunne forstyrre fosterutviklingen på kritiske punkter, selv om dette ikke er påvist i epidemiologiske studier. Med den sterkt økende bruken blant unge kvinner, vil risikoen for at flere gravide kommer til å bruke snus øke i årene fremover. Konsekvensene vil kunne bli en økning i uønskede svangerskapsutfall og utviklings- forstyrrelser i fosteret og barnet. Hjerte- og karsykdommer Hjerte- og karsykdommer er, til tross for bedret prognose etter hjerteinfarkt eller hjerneslag, fortsatt blant de ledende årsaker til sykdom og for tidlig død i befolkningen. Bruk av snus synes særlig å være knyttet til økt risiko for tidlig død etter oppstått hjerneslag eller hjerteinfarkt. Bruken av snus i den eldre del av befolkningen, som i størst grad rammes av hjerte- og karsykdommer, øker ikke i samme grad som blant de unge. Det er grunn til å fraråde bruk av snus som middel til å slutte å røyke for dem som har gjennomgått hjerteinfarkt eller slag. Diabetes mellitus type 2 (DMT2), overvekt og andre metabolske forstyrrelser Risiko for å få DMT2 er særlig stor ved et forbruk av snus på 5 bokser eller mer per uke. Dette forbruksnivået, ligger betydelig over gjennomsnittet blant snusbrukere, som ligger på ca 3 bokser per uke. Hvor stor andel som bruker 5 bokser per uke vet vi ikke. Dersom effektene av snus er knyttet til nikotineksponering, vil også bruken av snus med høyt nikotininnhold, f.eks. 20 mg/g, som er på markedet, ha betydning for hvem som utsettes for risiko. Vi kjenner ikke til hvordan forbruksmønsteret er for disse produktene. Munnhelse Økt snusbruk i befolkningen vil på lang sikt kunne føre til dårligere munnhelse i form av flere personer med snusinduserte skader i munnslimhinnen, som i de fleste tilfeller tilheles hvis man slutter med snus. Lokalt der snusen plasseres kan det oppstå varig tilbaketrekking av tannkjøttet.

16 14 Risiko for røyking Vi har i denne vurderingen sett spesielt på risiko for påfølgende start av røyking blant unge snusbrukere. Resultatene fra studiene er ikke entydige, men heller i retning av en økt risiko. Det kan ikke utelukkes at den betydelige økte bruken av snus blant unge og nikotin- avhengigheten som derved oppstår, vil kunne føre til økt røyking. Den vanligste formen for dobbeltbruk er daglig bruk av snus og røyking av og til. Vi mangler kunnskap om hvorvidt bruk av snus kan bidra til å opprettholde røykevaner.

17 15 Summary Introduction In 2005, the health risks from using Scandinavian snus were evaluated in knowledge summaries from both the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, and in Sweden by the Swedish Institute of Public Health together with the Karolinska Institute. Since then, snus consumption in the Norwegian population has increased greatly, particularly among young people. Many have questioned whether the increased use of snus may have an impact on public health. Over the last ten years, significant new research on the impact on health from using snus has accumulated, emphasising the need for an update. In 2013, the Ministry of Health and Care Services commissioned the Norwegian Institute of Public Health to evaluate snus with the following mandate: A health risk assessment of snus consumption in Norway will be carried out. The work should be based on the Swedish report "Health risks of Swedish snus" from 2005, and will be supplemented by a review and analysis of recent, relevant scientific publications. An overview of potential health hazards from snus documented by various methods (epidemiological studies, clinical trials and animal studies) will be provided, including an assessment of exposure and associated risk. The Norwegian Institute of Public Health is free to organise its work as necessary, including the use of external expertise. An academic working group was established, including: Jan Alexander, Prof. MD, PhD, Deputy Director- General, Per E Schwarze, PhD, Department Director, Rune Becher PhD, toxicologist and senior scientist and Elisabeth Øya MSc, toxicologist and scientist, all from the Norwegian Institute of Public Health. The following people have also contributed: Tom K. Grimsrud, MD, Senior Medical Officer at the Cancer Registry of Norway (methodological challenges, cancer, pregnancy outcomes, cardiovascular diseases, and diabetes and metabolic syndrome), Liv Grøtvedt PhD, senior scientist at the Norwegian Institute of Public Health (snus and risk for subsequent smoking, exposure), Jon Dahl, Dr. odont., Director, Nordic Institute of Dental Materials (oral health), Håkon Valen Rukke, dentist, PhD, senior scientist at Nordic Institute of Dental Materials (oral health), Wenche Jacobsen, librarian at the Norwegian Institute of Public Health (systematic literature search on snus), and Karin Melsom, senior adviser at the Norwegian Institute of Public Health (report editing). Since the Norwegian and Swedish summary reports on snus were published in 2005, several summaries and comprehensive reviews on health risks posed by the use of snus or smokeless tobacco have been issued. In 2007, the New Zealand Health Technology Assessment published the report, Systematic review of the health effects of modified smokeless tobacco products. In 2008, the EU Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) published a comprehensive review: Health Effects of Smokeless Tobacco Products. The working group summarised the conclusions from the four previous reports and has considered newer scientific literature. In 2007 and 2012, the International Agency for Research on Cancer (IARC), under the World Health Organization, evaluated smokeless tobacco, including snus and its components, with regard to cancer. When

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Virkninger av snusbruk

Virkninger av snusbruk Virkninger av snusbruk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6 2005 Om rapporten: I løpet av de siste ti årene har salget av snus økt, mens salget av røyketobakk har gått tilbake. Dette har skjedd parallelt

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010 2011 Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010 Berit Granum Martinus Løvik Register for bivirkninger ved

Detaljer

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud Helsekontoen Utviklingen i Nordlands befolknings kunnskaper om livsstil og helse 2012-2014 Norsk institutt for by- og region-forskning (NIBR) er et uavhengig,

Detaljer

Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer Fagrapport nr. 2-2011 Randi Lavik & Janne Scheffels Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer SIFO 2011 Fagrapport nr. 2 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24

Detaljer

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret nr 6 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Forebygging

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Mobiltelefon og helse

Mobiltelefon og helse rapport 2003:8 Mobiltelefon og helse Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Rapport 2003:8 April 2003 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Mobiltelefon og helse Rapport

Detaljer

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen

Detaljer

Hjelpetiltak i barnevernet - virker de?

Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:12 NIBR-rapport 2004:11 NIBR-rapport 2004:3 Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barn

Detaljer

Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat

Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat Uttalelse fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden og Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 22.5.2007 Vurdering av helserisiko ved

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Kreftrisiko ved folsyretilskudd

Kreftrisiko ved folsyretilskudd Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte

Detaljer

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr. 1-2004 Lisbet Berg Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr.1-2004 Tittel Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Antall sider 60 Dato.02.2004 Title Adverse

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk NILF-rapport 2008 4 Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk Risk exposure and risk management in food production Comparing aquaculture and agriculture

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull Notat Bård Norheim Christoph Siedler 45 / 2012 Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling Alberte Ruud Bård Norheim Ingunn Ellis Christoph Siedler Undertittel

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret nr 02 2011 Systematisk kunnskapsoversikt Bakgrunn: Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken

Detaljer