Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 2014 Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg Desember 2014 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Tove Bjerkreim 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag og gjennomføring... 3 Utvalg... 4 Innretting av rapporten... 5 Revisorer... 5 Del 1 Tilgrunnleggende definisjoner, avklaringer og retningslinjer Tverrfaglig behandling og dokumentasjon av slik behandling Poliklinisk rehabilitering Innlagt rehabilitering Pasientopplæring og tiltak i gruppe Helsefaggrupper og telling av disse Nye presiseringer i ISF-2015 mht. leges deltakelse i rehabiliteringen Del 2 Revisjonsresultater Poliklinisk rehabilitering Poliklinisk rehabilitering Indremedisinsk poliklinikk Gjøvik Poliklinisk rehabilitering Medisinsk poliklinikk Kongsvinger Poliklinisk rehabilitering Rehab. Ottestad Innlagt rehabilitering Innlagt rehabilitering Revmatologisk avdeling Kongsvinger Innlagt rehabilitering Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Oppsummering veien videre

3 Innledning Oppdrag og gjennomføring Sykehuset Innlandet HF har som ledd i egen kvalitetssikring av den medisinske kodingen inngått avtale med Analysesenteret mht. årlige koderevisjoner. Revisjonen tar utgangspunkt i gjeldende standarder for journalgjennomgang slik den fremkommer av Håndbok for journalgjennomgang utarbeidet av Sintef/NPR desember Til grunn for revisjonen legges de norske retningslinjer for medisinsk koding ved hjelp av diagnosekodeverket ICD-10 og prosedyrekodeverkene NCMP og NCSP, slik de forelå på tidspunkt for de utvalgte avdelingsoppholdene. Utgangspunkt for denne revisjonen er Sykehuset Innlandet HF sine innrapporterte låste aktivitetsdata for de aktuelle avdelingsoppholdene slik de foreligger i NPR. De aktuelle aktivitetsdata revideres opp imot den samlede journaldokumentasjon for det aktuelle avdelingsoppholdet slik den fremkommer av sykehusets elektroniske pasientjournal (DIPS). I tillegg har vi i denne revisjonen også lagt til grunn avdelingenes overordnede rutinebeskrivelser for rehabiliteringstilbudet som er ytt under det aktuelle rehabiliteringsoppholdet. Årets revisjon avviker noe fra en tradisjonell koderevisjon ved at vi ikke har hatt fokus på det samlede kodebilde (alle diagnoser og prosedyrer) under det aktuelle avdelingsoppholdet. Det primære fokus for årets revisjon har vært å se nærmere på hvorvidt sykehuset innlandet rapporterer sin rehabiliteringsaktivitet i tråd med gjeldende retningslinjer. Årets revisjon er derfor avgrenset til en gjennomgang av mht. bruken av kodene for rapportering av: 1. Dagrehabilitering - Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak 2. Vanlig rehabilitering - Z50.89 Vanlig rehabilitering 3. Kompleks rehabilitering - Z50.80 Kompleks rehabilitering Typisk for rehabilitering er at behandlingen innebærer en serie med opphold. Følgelig har vi i denne revisjonen også måttet forholde oss til informasjon fra flere avdelings-/dagopphold enn det ene som gjennom en randomisert utvelgelse er plukket ut for nærmere revisjon. Tre revisorer fra Analysesenteret har gjennomgått de utvalgte avdelingsoppholdene og polikliniske konsultasjoner med følgende fokus: 1. Er det grunnlag i journaldokumentasjonen og enhetens overordnede rutinebeskrivelser for de rehabiliteringskoder som er rapportert under aktuelt avdelingsopphold/poliklinisk konsultasjon? 2. Er rehabiliteringskodene registrert i tråd med gjeldende retningslinjer for hhv. poliklinisk rehabilitering, vanlig og kompleks rehabilitering? Målet for revisjonen er å bidra til en korrekt rapportering av foretakets rehabiliteringstilbud. Dette som et utgangspunkt for læring og internt kvalitetsarbeid. 3

4 Utvalg Tabell 1 Seleksjonskriterier koderevisjon - 1. tertial 2014 Poliklinisk rehabilitering Enhet Antall pasienter Antall opphold Poliklinikk Indremedisin Gjøvik 3 12 Poliklinikk Indremedisin Kongsvinger 5 30 Poliklinikk Rehab. Ottestad 5 24 Totalt Innlagt rehabilitering Enhet Antall pasienter Antall opphold Revmatologisk avd. - Kongsvinger Rehabiliteringsavd. - Gjøvik Rehabiliteirngsavd. - Ottestad Totalt Merk! Det presiseres at utvalgets størrelse og sammensetning gir begrenset utsagnskraft i forhold til å trekke slutninger for alle opphold på avdelings- og sykehusnivå 4

5 Innretting av rapporten - Del 1 Tilgrunnleggende definisjoner, avklaringer og retningslinjer - Del 2 Revisjonsresultat med utdypende kommentarer og veiledning - Del 3 Oppsummering og anbefalinger Revisorer Morten Eimot, daglig leder Analysesenteret AS Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Analysesenteret AS Tove Bjerkreim, overlege anestesi/analyse Helse Stavanger HF 5

6 Del 1 Tilgrunnleggende definisjoner, avklaringer og retningslinjer 1.1 Tverrfaglig behandling og dokumentasjon av slik behandling Av Kodeveiledning fremkommer følgende definisjon av tverrfaglig behandling: For å kunne kalle behandlingen/utredningen tverrfaglig kreves et samordnet behandlings- eller utredningsopplegg, hvor de involverte faggruppene opererer som et samlet team. I motsatt fall henvises pasienten fra en faggruppe til en annen, eller en utøver assisteres av andre personer. Tverrfaglig behandling kan foregå ved at alle involverte faggrupper er til stede samtidig, samtidig tverrfaglig undersøkelse/behandling, eller ved at pasienten undersøkes og behandles i en sekvens av ulike faggrupper som en del av et koordinert undersøkelses- og behandlingsopplegg, sekvensiell tverrfaglig undersøkelse/behandling. For innlagte pasienter må sekvensiell tverrfaglig undersøkelse/behandling gjennomføres i løpet av det aktuelle oppholdet. Dokumentasjon på at kravene til tverrfaglig behandling er oppfylt skal forefinnes i pasientjournalen for det aktuelle avdelingsoppholdet/evt. for behandlingsserien ved poliklinisk rehabilitering. I praksis betyr dette at en fra statens side forventer å finne dokumentasjon i pasientjournalen for det aktuelle avdelingsoppholdet som synliggjør: Oppsummering fra tverrfaglig team der det fremkommer hvem som i dette tilfellet er spesialisten som leder teamet, hvem teamets øvrige medlemmer er, samt en kortfattet oppsummering av teamets beslutninger (individuell behandlingsplan) Individuell behandlingsplan som i omfang og innhold tilpasses den enkelte pasients behov dvs. må ikke nødvendigvis være like omfattende i alle tilfeller men skal synliggjøre at det er lagt en plan for rehabiliteringen i forkant av oppholdet, målsetting/delmål bør fremkomme samt oppgavefordeling mellom teamets medlemmer. Dokumentasjon av samarbeid med involverte relevante etater utenfor institusjonen (eks. samarbeidsmøter eller telefonkonferanser med fastlege, hjemmetjeneste, sykehjem, kommunal ergo- og fysioterapitjeneste m.fl.) Dokumentasjon av tverrfaglig behandling kan gjøres på to måter. Hver av de involverte faggruppene dokumenterer hver for seg og synliggjør samtidig i dette notat at dette er ledd i en tverrfaglig behandling hvor den aktuelle fagperson inngår i et nærmere angitt tverrfaglig team. Alternativt kan det føres et felles tverrfaglig notat med angivelse av - Teammedlemmer tilstede (navn og profesjon) - Vurderinger, beslutninger og videre plan for oppholdet (individuell behandlingsplan) - Målsetting/delmål for oppholdet - Arbeidsfordeling mellom teamets medlemmer - Plan for teamets tverrfaglige evaluering og evt. korrigering av individuell behandlingsplan under oppholdet En enkel måte for å sikre at nødvendig dokumentasjon i fht. bruk av kodene Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak, Z50.89 Vanlig rehabilitering og Z50.80 Kompleks rehabilitering er 1 Helsedirektoratets kodeveiledning

7 innføring av en standard mal for journalnotat i forbindelse med tverrfaglig teammøter der de ovennevnte punkter ligger inne som sjekkposter som det tverrfaglige teamet må ha vært innom og dokumentert i forbindelse med de tverrfaglige teammøtene. En naturlig forventning er at det som minimum finnes et notat fra det tverrfaglige teamet ved oppstart og før avslutning av det aktuelle avdelingsoppholdet. 1.2 Poliklinisk rehabilitering Jmfr pkt i ISF-heftet fremkommer det at tilbud som registreres som poliklinisk rehabilitering skal oppfylle følgende vilkår og være dokumentert i journalen: - Pasienten skal være henvist til rehabiliteringsprogrammet av lege. - Rehabiliteringsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte pasient, og tilrettelagt plan skal være utarbeidet for den enkelte pasient før oppstart av rehabiliteringsprogrammet. - Programmets lengde skal ha en rimelig lengde i forhold til aktuell tilstand som rehabiliteres og skal fremkomme i planen til den enkelte pasient. - Innholdet i programmet skal være individrettet, men inntil 80 prosent av tjenesteinnholdet kan gjennomføres som individrettet behandling i gruppe. - Det skal i plan beskrives hvordan primærhelsetjeneste/primærleger involveres i videre oppfølging av pasienten. - Programmet skal inneholde minst en individuell kontakt med lege for samtale og/eller behandling. - Minst tre ulike typer helsepersonell, relevant for aktuell tilstand, skal være involvert i programmet og det skal være et tverrfaglig samarbeid om rehabiliteringen. - Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring. - Helsehjelpen skal i hovedsak bestå av tverrfaglige rehabiliteringstiltak som kan bidra til å bedre pasientens funksjonsevne. I tillegg kan programmet inneholde tiltak som innebærer lærings- og mestringsaktiviteter. Hvert opphold i poliklinisk rehabiliteringsprogram skal registreres som følger: - Hovedtilstand skal angis med ICD-10-koden Z50.9 «Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak». - Den/de aktuelle sykdommer eller øvrige helseproblemer som ligger til grunn for rehabiliteringsbehovet skal rapporteres som andre tilstander. - Prosedyrekoder registreres og rapporteres etter vanlige regler. I ISF-heftet for er punktet vedr. legens ansvar for innhold og gjennomføring ytterligere presisert som følger: - Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring. Det skal fremgå av journalen hvilken lege som er ansvarlig. Ansvarlig lege skal ha hatt personlig kontakt med pasienten. Dette kan skje i sammenheng med den individuelle legekontakt alle pasienter skal ha, jfr forrige punkt. 2 Helsedirektoratet ISF Helsedirektoratet ISF

8 1.2 Innlagt rehabilitering Jmfr. ISF-heftet for fremkommer følgende spesifisering mht. hva som i ISF-sammenheng er å oppfatte som innlagt rehabilitering: Her menes tverrfaglig, individuell rehabilitering som i hovedsak er døgnbehandling, men kan i avslutningsfase også være dagbehandling. Vanligvis gjelder dette rehabilitering etter akuttopphold i sykehus. Aktuelle pasientgrupper er slagpasienter, pasienter med bindevevssykdommer (som leddgikt), amputasjonspasienter, pasienter som har hatt operasjoner på større ledd (hofte, lår, bekken), pasienter med brudd i lårhals, bekken eller hofte og multitraumepasienter. Andre typer pasienter som rehabiliteres uten innleggelse hører vanligvis hjemme under poliklinisk rehabilitering. I rapporteringen brukes to ICD-10-koder som skal skille mellom kompleks og vanlig rehabilitering. Kriterier for hvilken av kodene som skal brukes er beskrevet i tabellen under: Tabell 2 Kriterier for hvilke koder som skal benyttes ved koding av rehabilitering Krav i henhold til rehabilitering Z50.89 Vanlig Z50.80 Kompleks Min. antall spesialiserte helsefaggrupper i tverrfaglige team 4 6 Målrettet arbeid med bruk av individuell behandlingsplan Ja Ja Samarbeid med relevante etater utenfor institusjonen Ja Ja I ISF-heftet for er det i tillegg tatt inn følgende presiseringer: Det forutsettes at tverrfaglig team jobber sammen om rehabiliteringen og består av helsefaggrupper som er relevante for den tilstanden som rehabiliteres. Hver helsefaggruppe skal ha bidratt i vesentlige deler av det aktuelle rehabiliteringsoppholdet, uavhengig av om det er enkel eller kompleks rehabilitering. For at koden enkel rehabilitering (Z50.89) kan brukes, gjelder det krav om at arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Mht. definisjon av helsefaggruppe er følgende presisering tatt inn: Det er et minimumskrav at man skal være et helsepersonell som beskrevet i Helsepersonelloven (hpl) 3 for å kunne telle som en helsefaggruppe. Dette er «personell med autorisasjon etter 48 eller lisens etter 49». Det presiseres at listen over personell med autorisasjon er omfattende, og det er således ikke alt helsepersonell som er listet her som er aktuelt for rehabilitering. Det skal foreligge en sammenheng mellom personellets tjeneste og rehabiliteringen, altså en direkte relevans. I tillegg er det et krav at tjenestene som blir utført er forskjellig i sin natur. Dette fordi en helsefaggruppe i noen tilfeller yter den samme tjenesten ovenfor pasienten, og at det derfor ikke er forskjell i tjenesten selv om det er forskjell i type helsepersonell. Eksempel på dette er pleie og omsorg som ytes av en rekke autoriserte helsepersonell, men som reelt sett er samme type tjeneste. Disse utgjør da en helsefaggruppe. I tillegg godkjennes to helsefaggrupper som ikke omfattes av ovennevnte definisjon; 1) Sosionom og 2) spesialpedagog / pedagog. 4 Helsedirektoratet ISF Helsedirektoratet ISF

9 1.3 Pasientopplæring og tiltak i gruppe Pasientopplæringsprogrammer og andre tiltak i gruppe for pasienter og pårørende kan inngå i beregningsgrunnlaget for ISF dersom følgende krav er oppfylt: - Deltakerne til programmet skal være henvist fra lege. - Programmet inneholder informasjon om sykdommen, behandlingsformer, egenbehandling og mestring, rettigheter og videre oppfølging. - Der det er relevant for behandlingen kan et opplæringsprogram også inneholde kostholdsveiledning, røykavvenning og aktivitetstiltak. Et rent røykesluttkurs representerer imidlertid ikke et slikt program. - Programmet strekker seg over minimum 7 undervisningstimer. - Deltakerne må delta på minimum 80 % av programmet. - Programmet er tverrfaglig, inkluderer brukerkompetanse og er i stor grad basert på gjennomføring i små grupper. - Det foreligger en konkret plan for hvordan primærhelsetjenesten/ primærleger trekkes inn i gjennomføringen av programmene og den videre oppfølging av deltakere. - Opplæringsprogrammet gjennomføres i regi av et helseforetak og med en lege som er ansvarlig for medisinskfaglig innhold og opplegg for gjennomføring. - Selve gjennomføringen av opplæringen kan utføres av annet kvalifisert helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 1.4 Helsefaggrupper og telling av disse Helsedirektoratet har i de senere års ISF hefter søkt å avklare nærmere hva de legger i begrepet helsefaggruppe: Under Pkt i ISF-2015 er dette nå oppsummert slik: - Det er et minimumskrav at man skal være et helsepersonell som beskrevet i Helsepersonelloven (hpl) 3 for å kunne telle som en helsefaggruppe. Dette er «personell med autorisasjon etter 48 eller lisens etter 49». Det presiseres at listen over personell med autorisasjon er omfattende, og det er således ikke alt helsepersonell som er listet her som er aktuelt for rehabilitering. - Det skal foreligge en sammenheng mellom personellets tjeneste og rehabiliteringen, altså en direkte relevans. - I tillegg er det et krav at tjenestene som blir utført er forskjellig i sin natur. Dette fordi en helsefaggruppe i noen tilfeller yter den samme tjenesten ovenfor pasienten, og at det derfor ikke er forskjell i tjenesten selv om det er forskjell i type helsepersonell. Eksempel på dette er pleie og omsorg som kan ytes av en rekke autoriserte helsepersonell, men som reelt sett er samme type tjeneste. Disse utgjør da en helsefaggruppe. - I tillegg godkjennes to helsefaggrupper som ikke omfattes av ovennevnte definisjon; 1) Sosionom og 2) spesialpedagog / pedagog. 9

10 Videre har det vært uklart hvilke helsefaggrupper som kan telles mht. om de kun bidrar i utredningsfasen eller om de også er aktive i rehabiliteringsfasen. I ISF 2014 s.39 fremkommer følgende mht. krav til antall helsefaggrupper: Det forutsettes at tverrfaglig team jobber sammen om rehabiliteringen og består av helsefaggrupper som er relevante for den tilstanden som rehabiliteres. I egen e-post korrespondanse med seniorrådgiver Richard André Våge ved avd. for økonomi og finansiering i Helsedirektoratet datert presiseres dette ytterligere som følger: Det er antall faggrupper involvert i selve rehabiliteringen som er det avgjørende ikke hvor mange som deltar i den forutgående utredningen. I ISF-2015 s.36 forsøkes dette synliggjort gjennom følgende utdypende presisering: Det forutsettes at tverrfaglig team jobber sammen om rehabiliteringen og består av helsefaggrupper som er relevante for den tilstanden som rehabiliteres. Hver helsefaggruppe skal ha bidratt i vesentlige deler av det aktuelle rehabiliteringsoppholdet, uavhengig av om det er enkel eller kompleks rehabilitering. 1.5 Nye presiseringer i ISF-2015 mht. leges deltakelse i rehabiliteringen I ISF-2015 er det kommet med et par nye presiseringer mht. leges deltakelse i de ulike rehabiliteringsprogrammene som følger: Nytt bollepunkt vedr. krav til leges delaktighet i poliklinisk rehabilitering (Z50.9): Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring. Det skal fremgå av journalen hvilken lege som er ansvarlig. Ansvarlig lege skal ha hatt personlig kontakt med pasienten. Dette kan skje i sammenheng med den individuelle legekontakt alle pasienter skal ha. Ny presisering vedr. leges delaktighet under innlagt rehabilitering: krav om at arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innen fagområdene revmatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri kan rehabilitering ledes av spesialist innen nevnte områder. Spesialisten skal ha hatt personlig kontakt med pasienten i sanntid under oppholdet. Selv om dette er presiseringer som først er kommet eksplisitt til uttrykk i ISF 2015 dreier det seg ikke om nye krav men kun et forsøk på å forklare nærmere hva direktoratets syn på legens aktivitet ved bruk av disse kodene har vært og fortsatt er. 10

11 Del 2 Revisjonsresultater 2.1 Poliklinisk rehabilitering Poliklinisk rehabilitering Indremedisinsk poliklinikk Gjøvik Revisjonen har gjennomgått 3 polikliniske behandlingsserier som alle inngikk i programmet for hjerterehabilitering ved indremedisinsk poliklinikk på Gjøvik. Fra intensivsykepleier Nina Merete L. Malmberg ved hjertelaboratoriet har vi mottatt følgende beskrivelse av programmet for poliklinisk rehabilitering av hjertepasienter: Det er de medisinske postene som har informasjon om tilbudet. Tilbudet er og kjent i vårt nedslagsfelt blant fastlegene. De som henviser er enten utskrivende lege etter samtale med pasienten eller fastlegene. Pasientgruppen er alle hjerteopererte fortrinnsvis ACB opererte, alle med hjerteinfarkt og alle som har gjennomgått PCI behandling. De starter dagen 08:30 og er ferdige 13:30. De starter med 1 time trening på fysikalske avd sammen med fysioterapeut etter egen situasjon Deretter er det 1 times undervisning før lunsj og 1 time undervisning etter lunsj. Avslutter med oppsummering, spørsmål og eventuelt individuell oppfølging ved behov. De som underviser er Fysioterapeuter, leger, dietetiker, sosionom og sykepleier. Tema: Dag 1: hjertevennlig kosthold ved dietetiker og sykdomslære ved sykepleier Dag 2: fysisk aktivitet ved fysioterapeut og medikamentlære ved sykepleier Dag 3: følelsesmessige reaksjoner etter utskrivelse ved sykepleier og legens time ved lege Dag 4: sykdom og økonomi ved sosionom og risikofaktorer ved sykepleier Undervises i gruppe, men vi tar individuelle ting der det er behov for det. Alle besøk dokumenteres i pasientens journal mht. hvem som er involvert. Vi ansvarlige sykepleiere innkaller pasientene og tar da en vurdering etter hvilken type behandling pas har gjennomgått, når de skal innkalles og evt. andre behov ut fra henvisning/epikrise. Alle har egen legekonsultasjon med blodprøver i løpet av tiden. 11

12 Tabell 3 Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering - Indremedisinsk poliklinikk Gjøvik Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet ASL nr. INNDATO UTDATO * Nei Ja* Nei Nei Revisjonens kommentar pas ASL nr. 1: Hjerterehabilitering. Ikke rapportert noen kode for pasientens hjertelidelse som ligger til grunn for rehabiliteringen i løpet av de 4 oppholdene. Behandlingsserien fyller ikke dokumentasjonskriteriene for poliklinisk rehabilitering. Koden Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak (poliklinisk rehabilitering) slettes. Ingen prosedyrer rapportert. Slik tilbudet er beskrevet i egen e-post samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring * Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 5: Hjerterehabilitering. Ikke rapportert noen kode for pasientens hjertelidelse som ligger til grunn for rehabiliteringen i løpet av de 4 oppholdene. Behandlingsserien fyller ikke dokumentasjonskriteriene for poliklinisk rehabilitering. Koden Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak (poliklinisk rehabilitering) slettes. Ingen prosedyrer rapportert. Slik tilbudet er beskrevet i egen e-post samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring * Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 7: Hjerterehabilitering. Ikke rapportert noen kode for pasientens hjertelidelse som ligger til grunn for rehabiliteringen i løpet av de 4 oppholdene. Behandlingsserien fyller ikke dokumentasjonskriteriene for poliklinisk rehabilitering. Koden Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak (poliklinisk rehabilitering) slettes. Ingen prosedyrer rapportert. Slik tilbudet er beskrevet i egen e-post samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring. *basert på beskrivelse av programmet gitt i egen e-post Oppsummert: - Finner ingen dokumentasjon på at tverrfaglig møte er avholdt og individuell behandlingsplan lagt i forkant av oppstart av det polikliniske rehabiliteringsprogrammet i pasientens journal. Fyller således ikke kriteriene for å rapportere dette som poliklinisk rehabilitering. 12

13 13 - Programmet slik det er beskrevet og dokumentert fremstår mer som grupperettet pasientopplæring enn polikliniske rehabilitering. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon hverken i journal eller i den oversendte informasjon vedr. tilbudet til å si hvorvidt kravene til rapportering av grupperettet pasientopplæring er oppfylt.

14 2.1.2 Poliklinisk rehabilitering Medisinsk poliklinikk Kongsvinger Revisjonen har gjennomgått 5 polikliniske behandlingsserier som alle inngikk i programmet for sykelig overvekt ved indremedisinsk poliklinikk på Gjøvik. Hver av seriene bestod av 6 polikliniske opphold. Revisjonen har ikke mottatt noe svar på vår forespørsel om en nærmere beskrivelse av dette programmet, men finner i egen brosjyre fra Overvektsklinikken, Indremedisinsk poliklinikk SI Kongsvinger bl.a. følgende beskrivelse av tilbudet: Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen: - Tilbudet skal være en motivasjon for starten på en langsiktig livsstilsendring hos pasienten i samarbeid med fastlege og/eller frisklivssentraler. - Ved gjennomført kurs kan du etter nye regler for opptak søke om deltakelse ved rehabiliteringsinstitusjoner som NIMI og Tonsåsen. - Kurset består av 7 månedlige kursdager med tverrfaglig tilnærming, hvor et solid team av fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten gir deg nødvendig kunnskap og inspirasjon. - Du møter andre i samme situasjon, som kan gi deg støtte og oppmuntring til å finne nøkkelen til en varig vektreduksjon. - Det er 20 deltakere per kurs. - For å få time må fastlege eller spesialist sende henvisning til: SI Kongsvinger Overvektspoliklinikken 14

15 Tabell 4 Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering - Indremedisinsk poliklinikk Kongsvinger 15 Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet ASL nr. INNDATO UTDATO Nei Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 8: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra august og frem til 19/11. Oppholdet er rapportert som sykepleierkonsultasjon de øvrige 5 som legekonsultasjoner. Mangler dokumentasjon på disse 5 legekonsultasjonene. Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring Nei Nei Ja Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 5: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Henvisning fra fastlege foreligger. Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til 23/10. Finner dokumentert 1 individuelle sykepleierkonsultasjon i den perioden programmet pågår samt 1 individuell konsultasjon med lege. Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring Nei Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 11: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til 23/10. Finner dokumentert 1 individuelle sykepleierkonsultasjon 1. gang samtale samt individuell samtale med spl i den perioden programmet pågår samt 1 individuell konsultasjon med turnuslege (oppsummering). Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring.

16 Tabell 4 forts. Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering - Indremedisinsk poliklinikk Kongsvinger Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet ASL nr. INNDATO UTDATO Nei Nei Ja Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 12: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Henvist fra fastlege. Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 5 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til Inntakssamtale ved sykepleier året før i september Finner dokumentert 1 individuelle sykepleierkonsultasjon i den perioden programmet pågår. Pasienten har vært satt opp til to konsultasjoner med lege i oktober og november men begge merket IKKE MØTT. Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring Nei Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 14: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til Inntakssamtale ved sykepleier september Kan se ut som konsultasjon med oppsummerende samtale sykepleier Konsultasjon med lege avsluttende samtale etter gjennomført kurs (4-5mnd etter siste dag med gruppe). Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring. * Basert på informasjon som fremkommer av brosjyre Oppsummert: - Finner ingen dokumentasjon på at tverrfaglig møte er avholdt og individuell behandlingsplan lagt i forkant av oppstart av det polikliniske rehabiliteringsprogrammet i pasientens journal. Fyller således ikke kriteriene for å rapportere dette som poliklinisk rehabilitering. - Programmet slik det er beskrevet og dokumentert fremstår mer som grupperettet pasientopplæring enn polikliniske rehabilitering. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon hverken i journal eller i den oversendte informasjon vedr. tilbudet til å si hvorvidt kravene til rapportering av grupperettet pasientopplæring er oppfylt. 16

17 17 - Begrepet «overvektsskole» henspeiler på at dette primært er et undervisnings/opplæringsprogram. Om så ikke er tilfelle og en mener dette er et program som kan fylle de kriteriene som er satt for poliklinisk rehabilitering er vår anbefaling at en kaller det for dette og ikke skole.

18 2.1.2 Poliklinisk rehabilitering Rehab. Ottestad Revisjonen har gjennomgått 24 opphold/kontakter rapportert som poliklinisk rehabilitering fordelt på 5 pasienter. Tabell 5 Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering Rehab. Ottestad ASL nr. INNDATO UTDATO Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet Nei Nei Nei Nei Nei Revisjonens kommentar pas ASL nr. 63: Enkeltstående konsultasjon rapportert som legekonsultasjon men er utført av fysioterapeut. Rapportert med Z50.9 (Poliklinisk rehabilitering) som hovedtilstand. Av notat ved fysioterapeut fremstår dette som et oppfølgingsnotat men uklart hva det er en oppfølging av. Fyller ikke krav til bruk av Z50.9 og sletter denne som hovedtilstand ny hovedtilstand M79.0 Uspesifisert reumatisme MERKNAD: Polikliniske konsultasjoner ved fysioterapeut er ikke ISF-berettiget. Når denne konsultasjonen registreres både med feil utførende helsepersonell (lege) og feil hovedtilstand (Z50.9) blir konsekvensen at konsultasjonen generer en uberettiget refusjon til foretaket Ja Nei Ja Nei? Revisjonens kommentar pas ASL nr. 64: Rapportert som raskere tilbake poliklinikk. Bred tverrfaglig utredning ledet av lege Anita Knapperholen den jmfr fysionotat datert Pasient settes opp til KIB-kurs i håndtering av belastning, kognitiv tilnærming. Finner ingen dokumentasjon på selve gjennomføringen av programmet/kurset Alle konsultasjoner er rapportert som legekonsultasjon av 2 ½ times varighet med Z50.9 som hovedtilstand finner ingen dokumentasjon på dette i legejournal. Behandlingsserien fyller ikke krav til Z50.9 jmfr foreliggende dokumentasjon. 18

19 Tabell 5 forts. Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering Rehab. Ottestad 19 Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet ASL nr. INNDATO UTDATO Nei Nei Nei Nei Nei Revisjonens kommentar pas ASL nr. 65: sosionom konsultasjon kodet med Z50.9, indirekte kontakt sosionom kodet med Z50.9, kons sosionom kodet med intrakraniell blødning som hovedtilstand legekonsultasjon med fokus på funksjonsnivå mht. førerkort kodet med Z50.9 som hovedtilstand sosionom telefonkonsultasjon kodet med Z50.9 som hovedtilstand. Sosionom benytter mal for tverrfaglig notat for sin journaldokumentasjon. Ingen av kontaktene/konsultasjonen berettiger bruk av Z Nei Tja Ja Nei Ja Revisjonens kommentar ASL pas nr. 67: Det vises til et tverrfaglig poliklinisk notat ved sosionom, lege og fysioterapeut der konklusjonen er at pasienten får et tilbud med individuell oppfølging av fysioterapeut. Alle konsultasjoner i den aktuelle serien er imidlertid rapportert med lege som utførende og Z50.9 som hovedtilstand. Alle konsultasjonene en varighet på 3 timer. Finner kun et legenotat fra konsultasjon i perioden for denne behandlingsserien datert men da ikke rapportert med Z50.9 som hovedtilstand fremstår som en poliklinisk konsultasjon i forhold til pasientens revmatisme. Ingen av de rapportert konsultasjonene i behandlingsserien fyller kriteriene til Z50.9 jmfr. Journaldokumentasjon Nei Nei Nei Nei Nei Revisjonens kommentar ASL pas nr. 70: times konsultasjon med lege. Øvrige kontakter er ved sosionom som deltar på NAV møte, og har sosionom individuell rådgivning og informasjon. Sosionom koder alle sine kontakter (direkte og indirekte) med Z50.9 (poliklinisk rehabilitering) og benytter mal for tverrfaglig notat og arkiverer dette i mappen for tverrfaglig. Ingen av de rapportert kontaktene i behandlingsserien fyller kriteriene til Z50.9 jmfr. journaldokumentasjon.

20 Oppsummert: - Ingen av de 5 behandlingsseriene fyller kriteriene for poliklinisk rehabilitering jmfr journaldokumentasjon. - Synes å være en misforståelse mht. rapportering av helsepersonell. Det er det helsepersonell som faktisk har kontakten f.eks. fysioterapeut som skal rapporteres. Mht. refusjon har dette ingen betydning om behandlingsserien ellers fyller kriteriene for poliklinisk rehabilitering. Gir imidlertid en feil statistikk mht. bruk av de ulike helsefaggruppene. - Videre viktig at det kun er de planlagte konsultasjonene i det polikliniske rehabiliteringsprogrammet, dvs. der pasienten selv er tilstede, skal rapporteres med Z50.9 og ikke enhver indirekte kontakt (telefoner/møter mm) 20

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Fagsjef Stab Helse Christian Fossum Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg, 8. april 2015 Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Aller først må vi berømme den innsats

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Formål Sikre at medisinsk koding oppfyller gjeldende krav og danner godt grunnlag for analyse av virksomheten.

Formål Sikre at medisinsk koding oppfyller gjeldende krav og danner godt grunnlag for analyse av virksomheten. Dokument ID: 8260 Versjon: 5 Status: Godkjent Dokumenteier: Frank Becker Retningslinje Diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF 16: Pasientbehandling / Pasientadministrative rutiner Godkjent av: Frank Becker

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Hva sier lovverket? Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z 50.89 DRG 462B.

Kilder: Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z 50.89 DRG 462B. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt. 2010. Det endelige regelverket for ISF 2011 foreligger nå. Det er noen endringer i forhold

Detaljer

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet DRG Forum 10 mars 2010 18.03.2010 Tema for presentasjonen 1 Kodeverksarbeid: aktører og roller Ledelsen i RHF/HF myndighetsorgan bestiller kompetansemiljø utfører

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013 Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Oversikt Kort om utvalget Eksempler Foreløpige arbeids- områder 2013 Hvem er vi 9 leger med ulik faglig

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z DRG 462B. Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C.

Kilder: Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z DRG 462B. Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Hvilke muligheter for måling av rettighetstildeling, ventelister, fristbrudd og aktivitet finnes på habiliteringsområdet?

Hvilke muligheter for måling av rettighetstildeling, ventelister, fristbrudd og aktivitet finnes på habiliteringsområdet? Hvilke muligheter for måling av rettighetstildeling, ventelister, fristbrudd og aktivitet finnes på habiliteringsområdet? samt hva rører seg på rehabiliteringsområdet, og hvilken relevans har dette for

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Helse i utvikling, Oslo 1. nov 2012 Sigrunn Gjønnes, senorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering 06.11.2012 Tema for presentasjonen 1 HISTORIKK

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701)

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701) () (0701) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 18.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglig Hjerterehabilitering Multidisciplinary Multicomponent Multifaceted Comprehensive

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702)

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702) () (0702) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Analysesenteret AS

Analysesenteret AS https://www.asl.no/ Intern Ekstern 1. Er det grunnlag i journaldokumentasjonen for de diagnose- og prosedyrekoder som er innrapportert NPR i tilknytning til avdelingsoppholdet? 2. Er det diagnose- eller

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik.

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen Rehabilitering AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Pågående

Detaljer

Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene

Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene Fra pasient til statistikk: Medisinsk koding i sykehusene Problemstillinger 1. I hvilken grad er det samsvar mellom medisinske koder rapportert til NPR og informasjonen i journaler? 2. Hvilke konsekvenser

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Hva er vårt mål? Sammen med pasient finne en sikker vei til vedvarende vekttap. Styrke

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: Robert Wiik/ Lotte Strandjord

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: Robert Wiik/ Lotte Strandjord Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 14.5.2008 Referent: Robert Wiik/ Lotte Strandjord Til stede: Kopi til: Bjørn Buan Johan Ræder Per Einar Uggen Stein Øyvind Jørstad Mikal

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Norwegian Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Hellem K, Aanerud GJ, Moe RH Tomogrikke@c2i.net Personer

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS 1 SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS Skogli tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for pasienter med funksjonsnedsettelse som følge av revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettlidelser,

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

Tverrfaglig arbeid på Skogli Hvordan jobber vi tverrfaglig rundt pasientene i vårt hjerteteam?

Tverrfaglig arbeid på Skogli Hvordan jobber vi tverrfaglig rundt pasientene i vårt hjerteteam? Tverrfaglig arbeid på Skogli Hvordan jobber vi tverrfaglig rundt pasientene i vårt hjerteteam? v/avd.leder, teamkoordinator og spesialfysioterapeut Ann Cathrin Aa. Madsen Hva jeg skal snakke om: Litt om

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Status for tiltak i E-helse etter Riksrevisjonens rapport. Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17

Status for tiltak i E-helse etter Riksrevisjonens rapport. Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17 Status for tiltak i E-helse etter Riksrevisjonens rapport Direktoratet for e-helse orienterer DRG-forum 27/11-17 Direktoratet for e-helse utvikler og vedlikeholder verktøy for å bedre kodingskvalitet Økt

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Innledning Formål med denne presentasjonen:

Detaljer

Rehabilitering av eldre pasienter utfordringene sett med kommunebriller

Rehabilitering av eldre pasienter utfordringene sett med kommunebriller Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst Lillestrøm 26. okt 2011 Rehabilitering av eldre pasienter utfordringene sett med kommunebriller Vegard Vige kommuneoverlege 2 Hvordan ser det ut i rehabiliteringskommunen?

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

REFUSJON AV TJENESTER

REFUSJON AV TJENESTER REFUSJON AV TJENESTER UTFORDRINGER OG SPØRSMÅL. Bodil Bach, rådgiver telemedisin og ehelse, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, bodil.bach@telemed.no REFUSJONER Utfordringer. Poliklinisk tjeneste

Detaljer

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene?

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? Versjon 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? 1 Heftets tittel: Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Versjon 2 rettet oktober 2017 Innledning Formål

Detaljer

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Karasjok 23.03.12 Terese Fors Faget fysikalsk medisin Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Rapport Intern koderevisjon - Sepsis Sykehuset Innlandet HF

Rapport Intern koderevisjon - Sepsis Sykehuset Innlandet HF 2012 Rapport Intern koderevisjon - Sepsis Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg, desember 2012 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Tove Bjerkreim Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag og gjennomføring...

Detaljer

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Rapport Rettighetsvurdering av henvisninger

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dok 3:5 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Dok 3:5 (2016 2017) Agenda 1. Kort om Riksrevisjonen 2. Formål med medisinsk koding 3. Mål og problemstillinger for undersøkelsen

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 SAMHANDLING OG REHABILITERING Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Liv J. Dysthe, Steffensrud Rehabiliteringssenter SAMHANDLING OG REHABILITERING

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale 4 Okr LLH Ark;vsak: Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser 4 Tinn kommune SykehusetTelemark Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer