Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 2014 Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg Desember 2014 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Tove Bjerkreim 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag og gjennomføring... 3 Utvalg... 4 Innretting av rapporten... 5 Revisorer... 5 Del 1 Tilgrunnleggende definisjoner, avklaringer og retningslinjer Tverrfaglig behandling og dokumentasjon av slik behandling Poliklinisk rehabilitering Innlagt rehabilitering Pasientopplæring og tiltak i gruppe Helsefaggrupper og telling av disse Nye presiseringer i ISF-2015 mht. leges deltakelse i rehabiliteringen Del 2 Revisjonsresultater Poliklinisk rehabilitering Poliklinisk rehabilitering Indremedisinsk poliklinikk Gjøvik Poliklinisk rehabilitering Medisinsk poliklinikk Kongsvinger Poliklinisk rehabilitering Rehab. Ottestad Innlagt rehabilitering Innlagt rehabilitering Revmatologisk avdeling Kongsvinger Innlagt rehabilitering Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Oppsummering veien videre

3 Innledning Oppdrag og gjennomføring Sykehuset Innlandet HF har som ledd i egen kvalitetssikring av den medisinske kodingen inngått avtale med Analysesenteret mht. årlige koderevisjoner. Revisjonen tar utgangspunkt i gjeldende standarder for journalgjennomgang slik den fremkommer av Håndbok for journalgjennomgang utarbeidet av Sintef/NPR desember Til grunn for revisjonen legges de norske retningslinjer for medisinsk koding ved hjelp av diagnosekodeverket ICD-10 og prosedyrekodeverkene NCMP og NCSP, slik de forelå på tidspunkt for de utvalgte avdelingsoppholdene. Utgangspunkt for denne revisjonen er Sykehuset Innlandet HF sine innrapporterte låste aktivitetsdata for de aktuelle avdelingsoppholdene slik de foreligger i NPR. De aktuelle aktivitetsdata revideres opp imot den samlede journaldokumentasjon for det aktuelle avdelingsoppholdet slik den fremkommer av sykehusets elektroniske pasientjournal (DIPS). I tillegg har vi i denne revisjonen også lagt til grunn avdelingenes overordnede rutinebeskrivelser for rehabiliteringstilbudet som er ytt under det aktuelle rehabiliteringsoppholdet. Årets revisjon avviker noe fra en tradisjonell koderevisjon ved at vi ikke har hatt fokus på det samlede kodebilde (alle diagnoser og prosedyrer) under det aktuelle avdelingsoppholdet. Det primære fokus for årets revisjon har vært å se nærmere på hvorvidt sykehuset innlandet rapporterer sin rehabiliteringsaktivitet i tråd med gjeldende retningslinjer. Årets revisjon er derfor avgrenset til en gjennomgang av mht. bruken av kodene for rapportering av: 1. Dagrehabilitering - Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak 2. Vanlig rehabilitering - Z50.89 Vanlig rehabilitering 3. Kompleks rehabilitering - Z50.80 Kompleks rehabilitering Typisk for rehabilitering er at behandlingen innebærer en serie med opphold. Følgelig har vi i denne revisjonen også måttet forholde oss til informasjon fra flere avdelings-/dagopphold enn det ene som gjennom en randomisert utvelgelse er plukket ut for nærmere revisjon. Tre revisorer fra Analysesenteret har gjennomgått de utvalgte avdelingsoppholdene og polikliniske konsultasjoner med følgende fokus: 1. Er det grunnlag i journaldokumentasjonen og enhetens overordnede rutinebeskrivelser for de rehabiliteringskoder som er rapportert under aktuelt avdelingsopphold/poliklinisk konsultasjon? 2. Er rehabiliteringskodene registrert i tråd med gjeldende retningslinjer for hhv. poliklinisk rehabilitering, vanlig og kompleks rehabilitering? Målet for revisjonen er å bidra til en korrekt rapportering av foretakets rehabiliteringstilbud. Dette som et utgangspunkt for læring og internt kvalitetsarbeid. 3

4 Utvalg Tabell 1 Seleksjonskriterier koderevisjon - 1. tertial 2014 Poliklinisk rehabilitering Enhet Antall pasienter Antall opphold Poliklinikk Indremedisin Gjøvik 3 12 Poliklinikk Indremedisin Kongsvinger 5 30 Poliklinikk Rehab. Ottestad 5 24 Totalt Innlagt rehabilitering Enhet Antall pasienter Antall opphold Revmatologisk avd. - Kongsvinger Rehabiliteringsavd. - Gjøvik Rehabiliteirngsavd. - Ottestad Totalt Merk! Det presiseres at utvalgets størrelse og sammensetning gir begrenset utsagnskraft i forhold til å trekke slutninger for alle opphold på avdelings- og sykehusnivå 4

5 Innretting av rapporten - Del 1 Tilgrunnleggende definisjoner, avklaringer og retningslinjer - Del 2 Revisjonsresultat med utdypende kommentarer og veiledning - Del 3 Oppsummering og anbefalinger Revisorer Morten Eimot, daglig leder Analysesenteret AS Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Analysesenteret AS Tove Bjerkreim, overlege anestesi/analyse Helse Stavanger HF 5

6 Del 1 Tilgrunnleggende definisjoner, avklaringer og retningslinjer 1.1 Tverrfaglig behandling og dokumentasjon av slik behandling Av Kodeveiledning fremkommer følgende definisjon av tverrfaglig behandling: For å kunne kalle behandlingen/utredningen tverrfaglig kreves et samordnet behandlings- eller utredningsopplegg, hvor de involverte faggruppene opererer som et samlet team. I motsatt fall henvises pasienten fra en faggruppe til en annen, eller en utøver assisteres av andre personer. Tverrfaglig behandling kan foregå ved at alle involverte faggrupper er til stede samtidig, samtidig tverrfaglig undersøkelse/behandling, eller ved at pasienten undersøkes og behandles i en sekvens av ulike faggrupper som en del av et koordinert undersøkelses- og behandlingsopplegg, sekvensiell tverrfaglig undersøkelse/behandling. For innlagte pasienter må sekvensiell tverrfaglig undersøkelse/behandling gjennomføres i løpet av det aktuelle oppholdet. Dokumentasjon på at kravene til tverrfaglig behandling er oppfylt skal forefinnes i pasientjournalen for det aktuelle avdelingsoppholdet/evt. for behandlingsserien ved poliklinisk rehabilitering. I praksis betyr dette at en fra statens side forventer å finne dokumentasjon i pasientjournalen for det aktuelle avdelingsoppholdet som synliggjør: Oppsummering fra tverrfaglig team der det fremkommer hvem som i dette tilfellet er spesialisten som leder teamet, hvem teamets øvrige medlemmer er, samt en kortfattet oppsummering av teamets beslutninger (individuell behandlingsplan) Individuell behandlingsplan som i omfang og innhold tilpasses den enkelte pasients behov dvs. må ikke nødvendigvis være like omfattende i alle tilfeller men skal synliggjøre at det er lagt en plan for rehabiliteringen i forkant av oppholdet, målsetting/delmål bør fremkomme samt oppgavefordeling mellom teamets medlemmer. Dokumentasjon av samarbeid med involverte relevante etater utenfor institusjonen (eks. samarbeidsmøter eller telefonkonferanser med fastlege, hjemmetjeneste, sykehjem, kommunal ergo- og fysioterapitjeneste m.fl.) Dokumentasjon av tverrfaglig behandling kan gjøres på to måter. Hver av de involverte faggruppene dokumenterer hver for seg og synliggjør samtidig i dette notat at dette er ledd i en tverrfaglig behandling hvor den aktuelle fagperson inngår i et nærmere angitt tverrfaglig team. Alternativt kan det føres et felles tverrfaglig notat med angivelse av - Teammedlemmer tilstede (navn og profesjon) - Vurderinger, beslutninger og videre plan for oppholdet (individuell behandlingsplan) - Målsetting/delmål for oppholdet - Arbeidsfordeling mellom teamets medlemmer - Plan for teamets tverrfaglige evaluering og evt. korrigering av individuell behandlingsplan under oppholdet En enkel måte for å sikre at nødvendig dokumentasjon i fht. bruk av kodene Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak, Z50.89 Vanlig rehabilitering og Z50.80 Kompleks rehabilitering er 1 Helsedirektoratets kodeveiledning

7 innføring av en standard mal for journalnotat i forbindelse med tverrfaglig teammøter der de ovennevnte punkter ligger inne som sjekkposter som det tverrfaglige teamet må ha vært innom og dokumentert i forbindelse med de tverrfaglige teammøtene. En naturlig forventning er at det som minimum finnes et notat fra det tverrfaglige teamet ved oppstart og før avslutning av det aktuelle avdelingsoppholdet. 1.2 Poliklinisk rehabilitering Jmfr pkt i ISF-heftet fremkommer det at tilbud som registreres som poliklinisk rehabilitering skal oppfylle følgende vilkår og være dokumentert i journalen: - Pasienten skal være henvist til rehabiliteringsprogrammet av lege. - Rehabiliteringsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte pasient, og tilrettelagt plan skal være utarbeidet for den enkelte pasient før oppstart av rehabiliteringsprogrammet. - Programmets lengde skal ha en rimelig lengde i forhold til aktuell tilstand som rehabiliteres og skal fremkomme i planen til den enkelte pasient. - Innholdet i programmet skal være individrettet, men inntil 80 prosent av tjenesteinnholdet kan gjennomføres som individrettet behandling i gruppe. - Det skal i plan beskrives hvordan primærhelsetjeneste/primærleger involveres i videre oppfølging av pasienten. - Programmet skal inneholde minst en individuell kontakt med lege for samtale og/eller behandling. - Minst tre ulike typer helsepersonell, relevant for aktuell tilstand, skal være involvert i programmet og det skal være et tverrfaglig samarbeid om rehabiliteringen. - Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring. - Helsehjelpen skal i hovedsak bestå av tverrfaglige rehabiliteringstiltak som kan bidra til å bedre pasientens funksjonsevne. I tillegg kan programmet inneholde tiltak som innebærer lærings- og mestringsaktiviteter. Hvert opphold i poliklinisk rehabiliteringsprogram skal registreres som følger: - Hovedtilstand skal angis med ICD-10-koden Z50.9 «Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak». - Den/de aktuelle sykdommer eller øvrige helseproblemer som ligger til grunn for rehabiliteringsbehovet skal rapporteres som andre tilstander. - Prosedyrekoder registreres og rapporteres etter vanlige regler. I ISF-heftet for er punktet vedr. legens ansvar for innhold og gjennomføring ytterligere presisert som følger: - Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring. Det skal fremgå av journalen hvilken lege som er ansvarlig. Ansvarlig lege skal ha hatt personlig kontakt med pasienten. Dette kan skje i sammenheng med den individuelle legekontakt alle pasienter skal ha, jfr forrige punkt. 2 Helsedirektoratet ISF Helsedirektoratet ISF

8 1.2 Innlagt rehabilitering Jmfr. ISF-heftet for fremkommer følgende spesifisering mht. hva som i ISF-sammenheng er å oppfatte som innlagt rehabilitering: Her menes tverrfaglig, individuell rehabilitering som i hovedsak er døgnbehandling, men kan i avslutningsfase også være dagbehandling. Vanligvis gjelder dette rehabilitering etter akuttopphold i sykehus. Aktuelle pasientgrupper er slagpasienter, pasienter med bindevevssykdommer (som leddgikt), amputasjonspasienter, pasienter som har hatt operasjoner på større ledd (hofte, lår, bekken), pasienter med brudd i lårhals, bekken eller hofte og multitraumepasienter. Andre typer pasienter som rehabiliteres uten innleggelse hører vanligvis hjemme under poliklinisk rehabilitering. I rapporteringen brukes to ICD-10-koder som skal skille mellom kompleks og vanlig rehabilitering. Kriterier for hvilken av kodene som skal brukes er beskrevet i tabellen under: Tabell 2 Kriterier for hvilke koder som skal benyttes ved koding av rehabilitering Krav i henhold til rehabilitering Z50.89 Vanlig Z50.80 Kompleks Min. antall spesialiserte helsefaggrupper i tverrfaglige team 4 6 Målrettet arbeid med bruk av individuell behandlingsplan Ja Ja Samarbeid med relevante etater utenfor institusjonen Ja Ja I ISF-heftet for er det i tillegg tatt inn følgende presiseringer: Det forutsettes at tverrfaglig team jobber sammen om rehabiliteringen og består av helsefaggrupper som er relevante for den tilstanden som rehabiliteres. Hver helsefaggruppe skal ha bidratt i vesentlige deler av det aktuelle rehabiliteringsoppholdet, uavhengig av om det er enkel eller kompleks rehabilitering. For at koden enkel rehabilitering (Z50.89) kan brukes, gjelder det krav om at arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Mht. definisjon av helsefaggruppe er følgende presisering tatt inn: Det er et minimumskrav at man skal være et helsepersonell som beskrevet i Helsepersonelloven (hpl) 3 for å kunne telle som en helsefaggruppe. Dette er «personell med autorisasjon etter 48 eller lisens etter 49». Det presiseres at listen over personell med autorisasjon er omfattende, og det er således ikke alt helsepersonell som er listet her som er aktuelt for rehabilitering. Det skal foreligge en sammenheng mellom personellets tjeneste og rehabiliteringen, altså en direkte relevans. I tillegg er det et krav at tjenestene som blir utført er forskjellig i sin natur. Dette fordi en helsefaggruppe i noen tilfeller yter den samme tjenesten ovenfor pasienten, og at det derfor ikke er forskjell i tjenesten selv om det er forskjell i type helsepersonell. Eksempel på dette er pleie og omsorg som ytes av en rekke autoriserte helsepersonell, men som reelt sett er samme type tjeneste. Disse utgjør da en helsefaggruppe. I tillegg godkjennes to helsefaggrupper som ikke omfattes av ovennevnte definisjon; 1) Sosionom og 2) spesialpedagog / pedagog. 4 Helsedirektoratet ISF Helsedirektoratet ISF

9 1.3 Pasientopplæring og tiltak i gruppe Pasientopplæringsprogrammer og andre tiltak i gruppe for pasienter og pårørende kan inngå i beregningsgrunnlaget for ISF dersom følgende krav er oppfylt: - Deltakerne til programmet skal være henvist fra lege. - Programmet inneholder informasjon om sykdommen, behandlingsformer, egenbehandling og mestring, rettigheter og videre oppfølging. - Der det er relevant for behandlingen kan et opplæringsprogram også inneholde kostholdsveiledning, røykavvenning og aktivitetstiltak. Et rent røykesluttkurs representerer imidlertid ikke et slikt program. - Programmet strekker seg over minimum 7 undervisningstimer. - Deltakerne må delta på minimum 80 % av programmet. - Programmet er tverrfaglig, inkluderer brukerkompetanse og er i stor grad basert på gjennomføring i små grupper. - Det foreligger en konkret plan for hvordan primærhelsetjenesten/ primærleger trekkes inn i gjennomføringen av programmene og den videre oppfølging av deltakere. - Opplæringsprogrammet gjennomføres i regi av et helseforetak og med en lege som er ansvarlig for medisinskfaglig innhold og opplegg for gjennomføring. - Selve gjennomføringen av opplæringen kan utføres av annet kvalifisert helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 1.4 Helsefaggrupper og telling av disse Helsedirektoratet har i de senere års ISF hefter søkt å avklare nærmere hva de legger i begrepet helsefaggruppe: Under Pkt i ISF-2015 er dette nå oppsummert slik: - Det er et minimumskrav at man skal være et helsepersonell som beskrevet i Helsepersonelloven (hpl) 3 for å kunne telle som en helsefaggruppe. Dette er «personell med autorisasjon etter 48 eller lisens etter 49». Det presiseres at listen over personell med autorisasjon er omfattende, og det er således ikke alt helsepersonell som er listet her som er aktuelt for rehabilitering. - Det skal foreligge en sammenheng mellom personellets tjeneste og rehabiliteringen, altså en direkte relevans. - I tillegg er det et krav at tjenestene som blir utført er forskjellig i sin natur. Dette fordi en helsefaggruppe i noen tilfeller yter den samme tjenesten ovenfor pasienten, og at det derfor ikke er forskjell i tjenesten selv om det er forskjell i type helsepersonell. Eksempel på dette er pleie og omsorg som kan ytes av en rekke autoriserte helsepersonell, men som reelt sett er samme type tjeneste. Disse utgjør da en helsefaggruppe. - I tillegg godkjennes to helsefaggrupper som ikke omfattes av ovennevnte definisjon; 1) Sosionom og 2) spesialpedagog / pedagog. 9

10 Videre har det vært uklart hvilke helsefaggrupper som kan telles mht. om de kun bidrar i utredningsfasen eller om de også er aktive i rehabiliteringsfasen. I ISF 2014 s.39 fremkommer følgende mht. krav til antall helsefaggrupper: Det forutsettes at tverrfaglig team jobber sammen om rehabiliteringen og består av helsefaggrupper som er relevante for den tilstanden som rehabiliteres. I egen e-post korrespondanse med seniorrådgiver Richard André Våge ved avd. for økonomi og finansiering i Helsedirektoratet datert presiseres dette ytterligere som følger: Det er antall faggrupper involvert i selve rehabiliteringen som er det avgjørende ikke hvor mange som deltar i den forutgående utredningen. I ISF-2015 s.36 forsøkes dette synliggjort gjennom følgende utdypende presisering: Det forutsettes at tverrfaglig team jobber sammen om rehabiliteringen og består av helsefaggrupper som er relevante for den tilstanden som rehabiliteres. Hver helsefaggruppe skal ha bidratt i vesentlige deler av det aktuelle rehabiliteringsoppholdet, uavhengig av om det er enkel eller kompleks rehabilitering. 1.5 Nye presiseringer i ISF-2015 mht. leges deltakelse i rehabiliteringen I ISF-2015 er det kommet med et par nye presiseringer mht. leges deltakelse i de ulike rehabiliteringsprogrammene som følger: Nytt bollepunkt vedr. krav til leges delaktighet i poliklinisk rehabilitering (Z50.9): Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring. Det skal fremgå av journalen hvilken lege som er ansvarlig. Ansvarlig lege skal ha hatt personlig kontakt med pasienten. Dette kan skje i sammenheng med den individuelle legekontakt alle pasienter skal ha. Ny presisering vedr. leges delaktighet under innlagt rehabilitering: krav om at arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innen fagområdene revmatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri kan rehabilitering ledes av spesialist innen nevnte områder. Spesialisten skal ha hatt personlig kontakt med pasienten i sanntid under oppholdet. Selv om dette er presiseringer som først er kommet eksplisitt til uttrykk i ISF 2015 dreier det seg ikke om nye krav men kun et forsøk på å forklare nærmere hva direktoratets syn på legens aktivitet ved bruk av disse kodene har vært og fortsatt er. 10

11 Del 2 Revisjonsresultater 2.1 Poliklinisk rehabilitering Poliklinisk rehabilitering Indremedisinsk poliklinikk Gjøvik Revisjonen har gjennomgått 3 polikliniske behandlingsserier som alle inngikk i programmet for hjerterehabilitering ved indremedisinsk poliklinikk på Gjøvik. Fra intensivsykepleier Nina Merete L. Malmberg ved hjertelaboratoriet har vi mottatt følgende beskrivelse av programmet for poliklinisk rehabilitering av hjertepasienter: Det er de medisinske postene som har informasjon om tilbudet. Tilbudet er og kjent i vårt nedslagsfelt blant fastlegene. De som henviser er enten utskrivende lege etter samtale med pasienten eller fastlegene. Pasientgruppen er alle hjerteopererte fortrinnsvis ACB opererte, alle med hjerteinfarkt og alle som har gjennomgått PCI behandling. De starter dagen 08:30 og er ferdige 13:30. De starter med 1 time trening på fysikalske avd sammen med fysioterapeut etter egen situasjon Deretter er det 1 times undervisning før lunsj og 1 time undervisning etter lunsj. Avslutter med oppsummering, spørsmål og eventuelt individuell oppfølging ved behov. De som underviser er Fysioterapeuter, leger, dietetiker, sosionom og sykepleier. Tema: Dag 1: hjertevennlig kosthold ved dietetiker og sykdomslære ved sykepleier Dag 2: fysisk aktivitet ved fysioterapeut og medikamentlære ved sykepleier Dag 3: følelsesmessige reaksjoner etter utskrivelse ved sykepleier og legens time ved lege Dag 4: sykdom og økonomi ved sosionom og risikofaktorer ved sykepleier Undervises i gruppe, men vi tar individuelle ting der det er behov for det. Alle besøk dokumenteres i pasientens journal mht. hvem som er involvert. Vi ansvarlige sykepleiere innkaller pasientene og tar da en vurdering etter hvilken type behandling pas har gjennomgått, når de skal innkalles og evt. andre behov ut fra henvisning/epikrise. Alle har egen legekonsultasjon med blodprøver i løpet av tiden. 11

12 Tabell 3 Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering - Indremedisinsk poliklinikk Gjøvik Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet ASL nr. INNDATO UTDATO * Nei Ja* Nei Nei Revisjonens kommentar pas ASL nr. 1: Hjerterehabilitering. Ikke rapportert noen kode for pasientens hjertelidelse som ligger til grunn for rehabiliteringen i løpet av de 4 oppholdene. Behandlingsserien fyller ikke dokumentasjonskriteriene for poliklinisk rehabilitering. Koden Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak (poliklinisk rehabilitering) slettes. Ingen prosedyrer rapportert. Slik tilbudet er beskrevet i egen e-post samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring * Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 5: Hjerterehabilitering. Ikke rapportert noen kode for pasientens hjertelidelse som ligger til grunn for rehabiliteringen i løpet av de 4 oppholdene. Behandlingsserien fyller ikke dokumentasjonskriteriene for poliklinisk rehabilitering. Koden Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak (poliklinisk rehabilitering) slettes. Ingen prosedyrer rapportert. Slik tilbudet er beskrevet i egen e-post samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring * Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 7: Hjerterehabilitering. Ikke rapportert noen kode for pasientens hjertelidelse som ligger til grunn for rehabiliteringen i løpet av de 4 oppholdene. Behandlingsserien fyller ikke dokumentasjonskriteriene for poliklinisk rehabilitering. Koden Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak (poliklinisk rehabilitering) slettes. Ingen prosedyrer rapportert. Slik tilbudet er beskrevet i egen e-post samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring. *basert på beskrivelse av programmet gitt i egen e-post Oppsummert: - Finner ingen dokumentasjon på at tverrfaglig møte er avholdt og individuell behandlingsplan lagt i forkant av oppstart av det polikliniske rehabiliteringsprogrammet i pasientens journal. Fyller således ikke kriteriene for å rapportere dette som poliklinisk rehabilitering. 12

13 13 - Programmet slik det er beskrevet og dokumentert fremstår mer som grupperettet pasientopplæring enn polikliniske rehabilitering. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon hverken i journal eller i den oversendte informasjon vedr. tilbudet til å si hvorvidt kravene til rapportering av grupperettet pasientopplæring er oppfylt.

14 2.1.2 Poliklinisk rehabilitering Medisinsk poliklinikk Kongsvinger Revisjonen har gjennomgått 5 polikliniske behandlingsserier som alle inngikk i programmet for sykelig overvekt ved indremedisinsk poliklinikk på Gjøvik. Hver av seriene bestod av 6 polikliniske opphold. Revisjonen har ikke mottatt noe svar på vår forespørsel om en nærmere beskrivelse av dette programmet, men finner i egen brosjyre fra Overvektsklinikken, Indremedisinsk poliklinikk SI Kongsvinger bl.a. følgende beskrivelse av tilbudet: Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen: - Tilbudet skal være en motivasjon for starten på en langsiktig livsstilsendring hos pasienten i samarbeid med fastlege og/eller frisklivssentraler. - Ved gjennomført kurs kan du etter nye regler for opptak søke om deltakelse ved rehabiliteringsinstitusjoner som NIMI og Tonsåsen. - Kurset består av 7 månedlige kursdager med tverrfaglig tilnærming, hvor et solid team av fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten gir deg nødvendig kunnskap og inspirasjon. - Du møter andre i samme situasjon, som kan gi deg støtte og oppmuntring til å finne nøkkelen til en varig vektreduksjon. - Det er 20 deltakere per kurs. - For å få time må fastlege eller spesialist sende henvisning til: SI Kongsvinger Overvektspoliklinikken 14

15 Tabell 4 Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering - Indremedisinsk poliklinikk Kongsvinger 15 Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet ASL nr. INNDATO UTDATO Nei Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 8: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra august og frem til 19/11. Oppholdet er rapportert som sykepleierkonsultasjon de øvrige 5 som legekonsultasjoner. Mangler dokumentasjon på disse 5 legekonsultasjonene. Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring Nei Nei Ja Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 5: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Henvisning fra fastlege foreligger. Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til 23/10. Finner dokumentert 1 individuelle sykepleierkonsultasjon i den perioden programmet pågår samt 1 individuell konsultasjon med lege. Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring Nei Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 11: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til 23/10. Finner dokumentert 1 individuelle sykepleierkonsultasjon 1. gang samtale samt individuell samtale med spl i den perioden programmet pågår samt 1 individuell konsultasjon med turnuslege (oppsummering). Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring.

16 Tabell 4 forts. Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering - Indremedisinsk poliklinikk Kongsvinger Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet ASL nr. INNDATO UTDATO Nei Nei Ja Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 12: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Henvist fra fastlege. Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 5 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til Inntakssamtale ved sykepleier året før i september Finner dokumentert 1 individuelle sykepleierkonsultasjon i den perioden programmet pågår. Pasienten har vært satt opp til to konsultasjoner med lege i oktober og november men begge merket IKKE MØTT. Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring Nei Nei Ja* Nei Ja Revisjonens kommentar pas ASL nr. 14: Pasient som deltar i programmet «Konservative livsstilsendringskurs overvektsskolen». Finner ingen dokumentasjon fra de enkelte gruppemøtene. 6 kontakter registrert som poliklinisk rehabilitering fra februar og frem til Inntakssamtale ved sykepleier september Kan se ut som konsultasjon med oppsummerende samtale sykepleier Konsultasjon med lege avsluttende samtale etter gjennomført kurs (4-5mnd etter siste dag med gruppe). Slik tilbudet er beskrevet i egen brosjyre samt i foreliggende journaldokumentasjon fremstår tilbudet mer som grupperettet pasientopplæring. * Basert på informasjon som fremkommer av brosjyre Oppsummert: - Finner ingen dokumentasjon på at tverrfaglig møte er avholdt og individuell behandlingsplan lagt i forkant av oppstart av det polikliniske rehabiliteringsprogrammet i pasientens journal. Fyller således ikke kriteriene for å rapportere dette som poliklinisk rehabilitering. - Programmet slik det er beskrevet og dokumentert fremstår mer som grupperettet pasientopplæring enn polikliniske rehabilitering. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon hverken i journal eller i den oversendte informasjon vedr. tilbudet til å si hvorvidt kravene til rapportering av grupperettet pasientopplæring er oppfylt. 16

17 17 - Begrepet «overvektsskole» henspeiler på at dette primært er et undervisnings/opplæringsprogram. Om så ikke er tilfelle og en mener dette er et program som kan fylle de kriteriene som er satt for poliklinisk rehabilitering er vår anbefaling at en kaller det for dette og ikke skole.

18 2.1.2 Poliklinisk rehabilitering Rehab. Ottestad Revisjonen har gjennomgått 24 opphold/kontakter rapportert som poliklinisk rehabilitering fordelt på 5 pasienter. Tabell 5 Revisjonsresultat poliklinisk rehabilitering Rehab. Ottestad ASL nr. INNDATO UTDATO Antall Tverrfaglig dokumentasjon Henvisning Individuell behandlingsplan Legekonsultasjon i løpet av behandlingsprogrammet Nei Nei Nei Nei Nei Revisjonens kommentar pas ASL nr. 63: Enkeltstående konsultasjon rapportert som legekonsultasjon men er utført av fysioterapeut. Rapportert med Z50.9 (Poliklinisk rehabilitering) som hovedtilstand. Av notat ved fysioterapeut fremstår dette som et oppfølgingsnotat men uklart hva det er en oppfølging av. Fyller ikke krav til bruk av Z50.9 og sletter denne som hovedtilstand ny hovedtilstand M79.0 Uspesifisert reumatisme MERKNAD: Polikliniske konsultasjoner ved fysioterapeut er ikke ISF-berettiget. Når denne konsultasjonen registreres både med feil utførende helsepersonell (lege) og feil hovedtilstand (Z50.9) blir konsekvensen at konsultasjonen generer en uberettiget refusjon til foretaket Ja Nei Ja Nei? Revisjonens kommentar pas ASL nr. 64: Rapportert som raskere tilbake poliklinikk. Bred tverrfaglig utredning ledet av lege Anita Knapperholen den jmfr fysionotat datert Pasient settes opp til KIB-kurs i håndtering av belastning, kognitiv tilnærming. Finner ingen dokumentasjon på selve gjennomføringen av programmet/kurset Alle konsultasjoner er rapportert som legekonsultasjon av 2 ½ times varighet med Z50.9 som hovedtilstand finner ingen dokumentasjon på dette i legejournal. Behandlingsserien fyller ikke krav til Z50.9 jmfr foreliggende dokumentasjon. 18

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister Mars 2012 Heftets tittel: Veileder for registrering i tverrfaglig

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Opplæring til elever i helseinstitusjoner. Sør-Trøndelag fylkeskommune

FORVALTNINGSREVISJON. Opplæring til elever i helseinstitusjoner. Sør-Trøndelag fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Opplæring til elever i helseinstitusjoner Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2012 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004.

Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004. Forord Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004. beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Tilsyn med kodepraksis

Tilsyn med kodepraksis Tilsyn med kodepraksis tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 10/2004 JUNI 2004 Rapport fra Helsetilsynet 10/2004 Tilsyn med kodepraksis Juni 2004 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) Denne

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer