r /t- t Onpl ands arkivet, LiLlehanrner 1936 AV,SKRIFT AV KO}{MUNEVALGRNSIII,TATER f OPPLAIID FYLKE IJlNO -L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r /t- t 5+ 1902-7937 Onpl ands arkivet, LiLlehanrner 1936 AV,SKRIFT AV KO}{MUNEVALGRNSIII,TATER f OPPLAIID FYLKE IJlNO -L"

Transkript

1 r /t- t 5+ AV,SKRIFT AV KO}{MUNEVALGRNSIII,TATER f OPPLAIID FYLKE IJlNO -L Onpl ands arkivet, LiLlehanrner 1936

2 AVSKRIFT AV KOMMUNEVALCRESULTATER FRA OPPLAND FYLKE 19O Ved flere hzve har Oppl-andsarkivet mottatt sperrsmel etter kornmunevalgresul tater fra publikurn. I prakeis har slike resu]_ tater ofte vart vanskelig e finne. Vi fant derfor ut at vi vj"lle bruke- noe tid gg krefter pa A samle resul-tatene i hefteform og fordel"e dem ti1 vare avdejinger og til noen andre inslilus:oner i fylket. KommunevaLtresu ltatene er skrevet av fra innberetninger fra valgstyrene, oftest ved lensnannen, til fylkesmannen. Det oritinale ki l-demateria let oppbevares i Fy]kesmannens arklv i LilIehammer. Ri ldemateria l-et varierer en del, bade i innhold og kvalitet. Et par valg manglet heft, og vi har ikke klart - eller hatt anledning tj.l - a oppspore ori8inalene fra de valga dette gjelder, nenlig 1945 oe ResuLtatene fra disse Ara er rekonstruert med lokalavisene som ki]de, det tir naturlitvis ron for feil og feiltolkninger. Det er et stort material-e som ne foreligger avskrevet. Det kan na oppst6tt feil under avskrivningen, og vi ber om unnsky]dning for alle trykkfeil-! - I tillegg vlser det see at skrlvemeten av navn og yrker varierer fra kilde til kilde. og ogse lnnen samme kilden. Vi har forsskt 3 rette opplagte feil. Ansvaret - og Eren - for arbeidet ligger hos Opplandsark ivets sivilarbeidere Roald og spesiel.t Terje Larsen. De har utfort alt arbeidet med produktet som her foreligger. Lle ska] begte ha takk for innsatsen. Arbeldet er blltt enklere pa Erunn av stor imstekotnmnhet fra adm,sekretaer LysLo hos FyLkesnannen. Hun fortjener ogs6 en takk! Lillehanmer, november 1986, L-iudrnund }loren, arklvleder.

3 Oversikten er u tarbe ide t/ordne t etter hvilket 3r det er avholdt valq for de respektive kommuner Oversikten foreli.'qer i 2 bind, valg 1940 oc{ det andre etter i Oppland fy1ke. hvorav fdrste bind omfatter I940. Sette bindet onfatter valqene i: r t9 r9 L922 lorq r '7 Hvert val-g(ir) er skilt fra hverandre ned et rddt skilleark. PA neste s j-de er det ancritt hvilke komrnuner hvert valg(ar) oversikten omfatter.

4 LESJA DOVP.E SKJAK LOM VAGA SEL NORD-FRON S1,R-FRDN P,INGEBU OYER OSTRE GAIJSDAL VESTRE GAUS DAL F.ABEP.G IIL],EHA].''J,!ER BIF-I VARDAL OSTRE TOTEN VESTRE TOTEN JEVNAKEP. LUNI'TER GRAN BRANDBU SONDRE LAND NORDR.E LAND SOR-AURDFI ETNEDAL NORD-AURDE,L VESTRE SLIDRE (rystlr.e SLTDRE VANG GJf'VIK Lesj askoq ci r-m.\ - P./,(rrar/l.l ah Heloar - sel qr.irl.rrrr - K\ram - I{rli Lng Fivang - Venabl'gd! or ledu Svats um IUesna Snert ingda 1 Hunn biov - BAIKE Aas - Kolbu - Ei_na T inge l stad Flubercr - Hov Ostsinni - Nor:dsinni - Torga Reinli - Basn - Beqndalen - Hedalen Bruflat - Ton Skrautv&I - Svene - Ulnes F.On - Lomen - Slldre Volbu-Roqne-Hegge Hurum - Oye Hvert valq er ordnet slik etter qeoorafisk sdredninq Fordvrig er det 6 benrerke at innenfor hvert valg(&r) er det forskjeller innenfor hvert distrikt.

5

6 LESJA, 1902 valqte 1 1 c 10, 't) representanter: Lere OLe Hansen B rcr Gaardbr. Kristian FJ-aqestad Hans O. Uosendsl-etten Tore H. Nestande Sogneprest Jon Bergquist Furer Peder J. Enebo Gaardbr. Jonas J, ldftenqsmo - rr - Hans H. Kolstad Landh. Ole O. Rolstad Husm. Ole P. Joramo Gaardbr. O1e ll, Llllehaugen Skredder l,latias Orderl-6kken Valate ' ') 4. f, tn 'I 1 L2. vararepresentanter: Landh. Hanna Flittie Fru s.prest Berqquist Husm. Peder Klokstacl Gaardbr. SLmen J. Hole H. Bdbakken Svend Hagen Dreler Johan Kristensen Gaardbr. O1e P. Nestande - f - Ole 11. Rise Ole E. Hugsten Hans Furuheim Hans S. Norstebo Les i askocren socrn : yels!9-r9p59ee!ge!!91 : 1. Gaardbr. Jonas P. Nordsletten 2, - rr - O1e T. Enebo 3, OIe O. HoLmen 4. Henrik N. Skotte YeIg!e-vesergPre:es!es!cr : 1. Gaardbr. Johatnes P. Enebo 2. Hans J. BrandLien 3. O1e P. Llen 4. Andreas O. Ildlmen

7 DOVRE, 1902 y3-rc g9- :e!598 e gge! ge: : ye1sgg-ceeercpseeg!!c!!er : A: \renstres liste I. Gaardbr. Sivert O. Domaas 2. St.mann Edvard O. Landheim 3. Gaardbr. Bj6lner O. Ekre 4. -'- fver E. Stalshaugen 5. Trond T. Fltt,tie 6. Husm. Sivert P. Rykhus 7. Gaardbr. Ole B. Vorkinn Ei - g3slr3s9pes!i9!s- f,i:!e L. Gaardbr. 3.!t. 5. S imen O. Haugen Tbor A. llaugen Thor A, Lie Erlk S. Talleraas Ilans E. Stordalen 1. Gaardbr.? L. Gaardbr Bestyrer cunder E. Hjetskjellen Toraten Brandhaugen Jon J, Ruste jr. Slver E. Killi Lars G. Domaas Ole M. Bleestrud Thor T. RddcJlen Hans M. Schelle Andreas Thomter A. StavfrJstrand

8 SKJAK, 1902 Valqte representanter: Valgte vararedresentanter : I t Gaardbr. Erik Rolvsen Kvale 1. Lars Peder Aanstad 2. Ole Olsen -I,laurstad 3. OLe Gudbrandsen Skiaaker 4. Ole O1sen Ldkre 5. Johan Larsen Rudsar 6. Hans O1sen Bdie 7. Chr. Amundsen Hjdlter 8. Gaardbr. Rasmus O. Hauqen - tr - Ole olsen aanitad - rr - Thore I. Kumnen ordbr. O1e Hansen Hosar Gaardbr. Gregorius R. Gje!.Ioug Chr. P. Rlsheim - rr - Erik C. Mandsar Ole I. Storaaker Valcrte representanter t. 2. t Nordberq Gaardbr. Gregorius J. Rudsar - r' - Thore T. Lilleddeqaard - rr - - Peder P. skamsar Sevald Olsen Skiaaker socn: YeIglc-yerggesEcce!!elger s 1.., J. 4. Gaardbr. Hans K. Hdrven 01e Olsen Bruheim E. S. Dagsgaardsddegaard OIe E. Sk laakerradeqaard

9 LOM, 1902 yelsle-rgp5eeclg38!e:! 1. Gaardbr. T, T. frosberq 2. Paul T. lilorsvlqfen 3. OIe K. 9verli 4. - r' - Rasmqs K. Nordal 5. -?r - oi'e K. Knudsstuen 6. - rr - Halvor J. Frdise 7. - r' - John Larsen Haugen 8. Kasserer Solfest E. Hauqen 9. caardbr. Anton P. Fosberg 10. Skom. Peder P. Haukdalen 11, Smed Krlstoffer 0. Lilledlen 12, Gaardbr. Peder E. Xrftke Vafqte reoresentanter: Garmo y3lsg9-veregepreec!getgce : 1". Snedker O1e K. VoIe 2. Gaardbr. Th. O. Sqlrhaqe 3, Mdll-er Peder O. Vlker 4. Forp. E. Johnsen Gran 5. Caardbr. S. S. Barlund 5. '- ' - N. N. Andvordhaijqen 7. Kr. H, Kjestad 8. T. p. Kvale 9. E. J. Andvords j ordet 10. Harald H. Dahlen 1l-. HaLvor O. Aukrust :.2, Halvor H. Ofiqsbd g9g!! Valqte vararepresentanter : 1. Gaardbr. Thorsten T. carmo l r' - Lars C. l{ol(, 2, 3. B. Johnsen tilleseter 3. 4, Erland J. Lvncraard 4. Gaardbr. Erland H. Garmo Syver K. Lilleseter Lars I(. Eklestuen Hans E. Grasvoldmoen Yels!e-rser9E9!!etg9! : Bgjverdalen L. Gaardbr. O1e R. Gaupar 2. Lars K. Rvdnl-nq 3. - rr - Etliv E. erenni 4. Ellev It. Of icrsbd socrn: yelc!9-yerere959gc!!g!!9! 3 1. Gaardbr. Cuttorm G. t{yhrdn 2. Arne Olsen Galde 3, o1e H. Hoft 4. Knud Olsen Vole

10 I'AGA, 1902 Yc lc!c-lepseecs!3!!9s : ai.-pe!-59!ecsye!lce-!ssll 1. Sakf. Paul N. Olsen 2. Gaardbr. Johs. J. Sandbo Ei-ye!c!te -llege 1. Gaardbr. Hans Raastad 2., - " - Anton Kleppe gi-yesse-ar9el get!9recl!se-us!s 1. Pastor J. Staksnes 2. Furer G. Mo 3. Gaardbr. Knut Haamer 4. SerqJeant Jo Nordahl 5. Gaardbr. Iver LilLesaether 6. - r! - Syver Eril<sen 7. Smed flans E. Kleven 8. Selveier Peder J. Sdnstencr ycls!9-ysls!9e5eect!9s!ee : 1. Gaardbr. Osten Kvarberg 2. o1e ElLingrsbo 1. Gaardbr. Iver N. Velde 1. GaarCbr. OauLs H. Sdrlien 2. Husm. Ole Skoleshelm 3. Gaardbr. Rasmus Brun 4. Fredrik Svare Yels!e-reBrgce!!e!!eg : a:_9e!_sglgesye!ty9_!gg!! 1. Caardbr. Hans A. Formo 2. Lars O. Dakle 9i._ye!s!s9 1. Husm, Syver 0. tien 2. ltaler Reidar Skattebo 3. Sergeant O. Lie 4. Gaardbr. Torger J. Olstad 5. Ivar O. Blekastad Ci Utenfor llstene 1. Sergeant Ole Olsen!.toen SeI annex: Valgte vararedresentanter : l-. Gaardbr. Hans I(. Breden 2. Ole O. Aasaalen 1. Caardbr. K. Loftsgaard 2. Ole c. l4oen 3. - rr - Guttorm Olstad Hedalen annex: Valqte representanter: Valqte vararepresentanter: A: Hoire oq Venstres liste 1. Gaardbr. Paul H, Harlaug Ei.-9e43193_4rEe:gesccr g1 I. caardbr. Erland E. Espe 2, Husm. Johan BakkemelLen 3. Gaardbr. Anders Stensrud 1. Caardbr. O1e Olsen Aasengf ingen supleanter

11 NORD-5'ROr\I, 1902 q4!9!s-e9ss: Va1qte representantel: : 1. Paul Bakkum 2. Furer J. solbraa 3. IL Andersen 4. Ole lelge 5. H. H. Lie 6. sdren Pedersen 7. Paul Gunnarstuen 8. O1e P. Brandvald yels!9-vereggbregg!!3s!c! : 1. uartlnius tindlokken 2. Amund I.. Sundstuen 3. B. Bondestad 4. Hans L. Engrun 5. 0sten llaakensldkken 6. Ole Giverhaug 7. A.nton I':yrhaugen 8. Ole A. Bryn EggB-99sgs Valqte representantelf : 1. Slmen Lebne 2. C. Rustacl 3. John Setre 4, l. Llllenorkhaugen 5" Johs. Stakstoen 6. fver P. Bragelien 7. O1e P. Bergum ysls!9-repsese!!e!!ee : l. Johs. Krukhaug 2. Johan Harildstad 3. 01e H. Nleiven 4. Tor P. Aasnundstad 5. Krlstian Dahl 6. Torger T. Rlsda1?. T. Espe 8. Hans Hage Valqte vararepresg!!g!!gi: I. Anton Jetlund 2. Johan Forbri_qil 3. P$u$d Rossun 4. Hans Kjorum 5. o. S. Bakken 6. o. E. Llen 7. Hans Hvattum 8. Anton Sl-ll-i Ev!E3e-s9g! " yelcge-vcrercpseecsgerge! : 1. Peder T. Sletten 2. OIe J. Grasberghauqen 3. Johan Hysjullen 4. Torger J. F,isdal 5. lver Veslum 6. Hans Tdfte 7. Kristian I'1e1b:re 8. ErLand O. Sather

12 ' r- fii S(rR-FRON, 1902 Val(Jte redresentantet: A!_!9E9!Ie!e!gE-Iic!9 (1. 3e4) 1. A-nton O. Konqsll 2. Peder E. Skurdal John Dalseg Einar Egge John J, Steberg B: Venstre oq Arbeidernes liste l. Jom Haave 2. O. K. Kjorstad 3. Dr. Holst 4. Thv. Isum 5. Even H. Olstad 6. Ivar N. Fosse 7. Andreas lvarson ( ) ysls!9-verer9pr95er!c!!99 : 1. Redvald O. tistad 2. Johs. Steberqldkken 3. Torsten Ki 11i 4. Torger Foss 5. Johan Sather l. Ivar Stelg 2. Iver lvetsen 3. Johan KorstdC 4. Martinius Schere 5. Jakob Bohaqen

13 t :.--" - yels!e-vercrg!gee9!!39!c5 : ''I 2 J t RTNCEBU, 1902 : Venstre oq ArbeLdersamfundets lliste. Gaardbr. Slnen O. Kolstad. Skom. Ole Erlandsen. Enqrebret E. Flaten. Gaardbr. Jens il. Bgt. Kasserer Enll Berge. llusm. Gudbarnd Aafu4khen 7. Gaardbr. Gudbrancl Berg n. L&rer Ole H. ostenbd I. Husm. itohn o. on4kersronningen U. Tolunerm. OIe Gundersen E : lrloderates ocr Konservatives llste l_. Landh. c. P. P.andklea 2. Gaardbr. Anders G. Frethein Johs. 8. illestad., Otto E. Kaurstad 5 Ha]var E. Gadllen 4i.-yercgsc 1. Gaardbr. Anton O, Dalseqt 2. Brukseler Ole O. Thujofd 3. Landh. Ole O. Ransaas P-i-4{bslgcrse L. Baker Peter f'redriksen 2. Snedker p. H. Lindviqsrnoen 3. Skredder lver Toftenaaker gi.-uggeseg-59sscrysgsyc I. Caardbr. Erik C. l4 h1um 2. - rr - John J. lladsveen A: Moderate og Konservative 1. Gaardbr. Johs. Aa. Haugstad 2. Hans I. Llnebekkeren Ii.-ys!s!re_es_ar!e!99{see_!le!e 1. Gaardbr. (ristian J. Myhre Faavancr go{rn : l. Gaaidbr. Gudbr. I. Tofte 2. Edvard M. Bjprge 3. Kristian O. Uraald 1. Husm. osten P. Brudslgtkken 2. Snedker Gustav P. A-arnes 3. Skredder Hans J. Toftenaaker 1. Gaardbr. R. C. Borqen 2. Hans T. svtte YglChySg-CeS!: Valqte vararepresentanter : 1. Selveier Kr. J. Brastuen 2. Gaardbr, Peder O. Fadkallsrud 3. Husm. Feder J. Hjdrnet 4. Gaardbr. Axel Rudi 5. Sekr. A. l!. Thoraald.sen 1. Treskj. Engebret J: 2. Gaardbr. Erik A. f'lyen 3. - r - K. D. Spancrrud 4. Handl. Johs. C. Meh lum 5. Skom. Hans C. Erlandsrud 1. Gaardbr. Andreas P. Lunde l.. Husm. John 2. Kirkesanger H. Toften Nils Numdal

14 oyer, 1902 Valqte representanter : Valqte vararerrresentanter : 1. Gaardbr, z. J t. 8. Anthon J. Holmen l. Johs. J. olstad 2. Andreas Stenersen 3.,fohs. J. vedum 4. Krlstlan E. Aronsveen 5. Syver Torstensen 6. Anthon J. LanqlOkken 7. John J. Sk"iden 8. Gaardbr. Johs. N. Sk5den Skom, Torsten K. Hauqen caardbr. Anthon J. Paulsrud Fru Petronelle l4ortensen Gaardbr. Anthon 14. Vedum John J. Nedrem Frants P. Lien Frk. Llsbeth J. Vedum Val-qte redresentanter : 1. caardbr. z- 3. {. 5, 6. t. 8. -?r - Tretten Nlls J. Sprokenhus 1. Kr. A. Uageli 2. Johs. K. Fosll 3. Johs. K. Bjdrnstad 4. Bernt O. Berg 5. o1e A. cillebo 6. Elias E. Statsberq 7. f ver I,'r. Engie I. sodn: Yels!9-cegers!r9s9gge!!9r : caardbr. Ole J. Statsberg Sergeant Ole E. Vasrud Ki.rkesanger E. P. f'ossbefg Gaardbr. olaus A. Kleva Martinius K. Stein Ole J. Johnsgaard Laerer Kr. J. Bjornstad Gaardbr. Slgvard O. Glomstad

15 !'STRE GAUSDAL, 1902 gelsge-5eeeescglesge! : a:-45!slge5ees'gslge!e-11!e 1. Arbelder Stener $laalenhaugen 2. Kristen Lien 3. Ivar Sdrsveen 4. Forp. Kristj-an l{oltseter 5. Gaardbr. Hans SkJ ervhagen 6. Husn. llathias :(oiden 7. gi.-!gris5-]!e!e 1. Gaardbr. Amund tle 2. Thorsten Leikvam 3. -,, - osten Olren g:-y9ssllee-11c!e 1. Landh. Ivar Blekastad 2. Gaardbr. OIe!,!ahlun',. Valate vararedresentanter : l-. Husn. Nils Kreka l. Gaardbr. Toblas Blihovde 2. Furer 0. S. Kvam 3. Gaardbr. Kristlan Dahl 1.,) Gaardbr. Amund Reldum Xirkesanger H. Opheim 4:-Eellebu-arbeiger{ese!lssE--liege I. Klrkesanger S. Fedje 2. Snedker Hans Heggesveen 3. Regnsk.f. F. Sletten 4. Sal-maker Svend Pedersen 5. Sergeant J. Liun 9.:.-Eellebc-gesrgbrscesgs-!is!e 1. caardbr. Gunvald Berqe 2. Thorstein Fougner 3. Bernt Ltum Follebu g9g!: 1. Gaardbr. Andreas Stetrud I. Gaardbr.!4athlas 4streng 2. Ped.er Steine 3. - rr - Uathias Lunde

16 yestp:n GAUSDAL, 1902 Valqte redresentanter: Valgte vararepresentanter: Gaardbr. Peder E, Kraabdl Hans N. BqJ Erl-and F. O1stad Lerer Richard Koppang Gaardbr. Slmen S" Forseth Olaus L. Kjorulien Husn. Johs. O. Kraabolslien Gaardbr, Karl X,!4angrud 1. )? q Gaardbr. Iver K. Olstad Jens O. Bol-berg Husm. Simen H. Nordlien Gaardbr. Gudbr. K. Skaar - rr - Amund A. Sdnstehacre Johan H. Bd Ole J. Dahl 'Tomas 'ffdistad valqte representantetr: Svadsum socrn: Valgte vara r e pr e s e nta n te r! 1. Gaardbr. John K. Myklebd 2. Ole E. Snertinqd.alen 3. Gaardm. son Ol-e K. Bakkum 4. Gaardbr. Ole O. Sdnstesaard l. Gaardbr. John H. Bdrde 2. - rr - Kristian K. Kvlsbera 3. Gaardm.son fver P. Gumpholen 4. - ]"!artln M. Holen

17 FAABEP.G, 1902 yel gle*rcsses93!et!e! : 1. OIe O. Korgen 2. Svein S. Vedum 3. Bernt Kr. Dahl 4. OIe J. Strate 5. Arne A, Jdrstad 6. Ole A. Lien 7. Kapt. Johs. Haave 8. Svein Kr. Nygaard 9. Iver A. Traaseth 10. Gunder Hansen Bleken 11. Iver f. Hdlen 12. Oluf Hoversll-en Yels!e-5eP!9ec!!c!!9s : 1. Oluf O. l,loen 2. Sergeant O. Sether 3. Kristen A. Skaatseth 4. Carl Dahl $lollebak 5. Karl Lundegaard 6. Johannes J. Skoug 7. Larer O. Skattebo 8. tarer Bernt A, Clvren 9. Johannes }lansen l-0. Even E. Skjellerudsveen 11. Olaus O. Sveinsrud 12. Lars O. Knutrud I-,illehanmer Ys] gg9-versrprgeergeslgr : l. Peder N. Solberg 2. Erlk l.rah lum 3. Simen K. Kastrud 4. Tobias Eriksen Dahl- 5, Simen!-, Jorstad 6. Larer X. Brekke 7. Simen Torqersrud 8. OIe A. Kaprud 9. Ole P. Korsrud 10. Sergeant Petter Finstad ll. Peder J, Sdrlien 12. Skredder Edv. Sdrqaard annex: yels!9-yeee!e8g9e9!!gtg9t : 1. Mathias Pettersen Lunde 2. Krlstian A. Askj ellrud 3. Nils Pettersen Engen 4. Petter O. Thorsveen 5. Erik J. r'ru jordet 6. tens; Th. I,'lif l-et! 7. Petter O. Hansveen 8. Sercreant Peder I'l. Enq 9. Halvor O. f{oen

18 I I LILTEHAMMEF., T9O2 Valqte f,epresentanterl Valcrte vararedresentanter : A: Det Konservative Partls liste (8.?94) ' 1. Axel Thall-aug l-. Lars Johansen 2. Tngvald Schei 2. Kr. Enqelsrud 3. B. Johnsen 3. H. Loken 4. J. B. Nilsen 4. o. Skjellerud 5. Kristian Larsen 5. Sofie tarsen 6. Marti.n Nilsen 6. Johan Bergseng 7. Karoline Skar 8. Marith Tande 9. B. Lundgaard 10. Chr. stenersen 11. Olaf Fagstad 12. Frank Aubert 13. Thor Bergseng 14. Thv. Grundtvig 9j._ye!9!rcc_1!s9e, { ) 1, o. A. larsen 2. o. A. Kolberg 3, E. Olsen Berg 4. Oluf Olsen 5. G. BaaClshaug 5. Hans.!T. Aas 7. T. J. Strand 1". lt. Flydahl 2. Elias Jensen 3. O. Penningrud 4. l'larie Framstad 5. Kristen t{ogsveen 6. A-nalie Sterud 7. Johan!'l-lseth C1 {sbeiqgrnes qq.erie Demokrqligke Afhol{g!999!!lS9! l. l.{. Xristiansen 2. Kristian Bergh 3, Sigurd BelJ-e 4. Sigvald Larsen 5, Olaf Sdrlie 6. Petter Nilssen 7. August tarsen I. J. A. Smeby 2. Iver Hansen 3.!'redrik Hemma 4. Lauritz And.ersen Sandvold 6. A, Skaprud 7. J. Johansen U:'7661

19 \ BrRI, L902 Valqte redresentanter: Biri hovedsogn Va lgtq vararepresentanter : 1. Lensmand Arne Jorstad GArdbruger Even l{ansen Feiring Arbeider Stener N1lsen 3. Bakkelund Murer Anton Even6en Fjeldstad overretssagforer lver E l i-f let 6. Arbeider Ludvig tar:sen 6.. K j ense lengen 7. Skredder O. A. Hansen 8. GArdbruger O1e Evensen o L,v' -r u ' 11 Huske I hus Hans Peter ol sen K I undby Peder Larsen Hasse lknippe -.r - Ludvig Gulbrandsen Stuve L2. Ole Fredriksen He gge 7. Tommermand Ole Andreasen Rognstad Snedker OIe Olsen Myrum GArdbruger Bentzen Herberg O1e Olsen Roterud Husmand Sars Torgtensen sigstadsveen GArdbruger Kr i sten Johanneqsen A 1 seth ole Eriksen Etnestad Foderadsmand peder Borresen Myhre pa Neprud 9. Gerdbruger Matias lversen Torpen 10. Lars Andreassen Hegge L1. Julius Jensen Tendberq L2. Oluf Ni l sen $ratgerg Snertingdal annexsogn Valgte representanter: Va Jgle vararepresentanter : 1. GArdbruger ' - q , - r - 8. Andreas Pedersen 1. Lunden 1 Ole Christian? Olsen ll Skundbefg Bernt Pedersen Alseth 5. Martinius Pedersen 6. Tomter '7. Martin M. Dahlen 8. Tale Hansen Kildal Krisllan E. Mtrkeng Levord Knutsen Has l ie GArdbruge:: Lars 0l sen Skundberql Johan ol sen Rud Krislian Olsen NygArd Nicolay Eriksen.Felde Morkeng Andreas Snortum Ambj Or Hans Martinsen Bergum Kristian A. Oudenstad Landhand I er Oluf Skonnord

20 VARDAL, I9O2 Vardal hovedsoqn Valqte representancer: Valgte vararepreqentanter: 1. Gaardbrugernes liste for Vardal Hovedsogn: i-. Gaardbr. Lars Aalstad 2. Even BYe 3. Hans Gubberud 4. Kr. Nyjordet Nafstad 5. Ole MEehlum 1. Gaardbr. Carl Gr indvo I d 2. Joakim Brateng 3. Peter Egstad 2. Arbeidernes og de mindre Gaardbrugernes liste for Vardal Hovedsogn: l-. Er ik Skaug 2. Hans Svendsen Hage 3. Johan Borresen Berg I i 1- R(hrrF F rvd Pn l und 2. O1e Svennerud 3. Oscar Fj el dstad 4. Hans Sagstuen Bredeskal len Hunn sogn Valqte representanter: Valgte vararqpre sentanler r l.hunns Sogns Arbeidere L. H. Fosmark? A El^a h.rc 3. A. Var s tadodegaarden 4. Johs. Furuseth 5. Peter Stensrud 6. A.C.Lle og mindre Gaardbrugere: 1. Ni 1s Petersen 2. Gaardbrugernes Liste - Hunn Sogn: 1. caardbr. A. Kastad rr - Hans A. Nygaard 1. Sagforer 2. Gaardbr. 3. M. Mustad Peter Braastad Jorgen Skaarstad

21 I I OSTRE TOTEN, L9O2 Hof Sogn val gte representantgr : Valgte vararepre sentanter : 1. caardbr. Adolf Rogneby 1. Lensmand Stensvold r - Edvard J. Lund 3. - rr - Henri,k E. Ranheim 4. Ludvig O1sen Bredli 4. postaabnerske Kari Haugen 5. Hans Tornmerhov 5. Gaardbr- Berthe Lie-Hermanrud 6. Laurits J. Kihle 6. uhrmager N. pedersen 7. Davj,d H. Sejerstad 7. Skomager Andreas Svendsen Nyland 8. Rasmus R. Daffindrud,,..8. Fabrikarb. paul p. Haakenstad 9. peder H, Haakenstad 9. Skomager: Martin Faraasstuen l-0. Murer Ingvar Dybdabl crotberg 10. Snedker M. Hansen Sandberg 11. Larer M.K.1und 12.-"-OlavJohanOlsen Balke Sogn va lgte repre sl-:ntanterj Valgte vararepresentanter : l,. Gaardbr. z Lerer O1e 6. Gaardbr. t. B. Ror l egger Peder M. Wang 1. O1e O. Panengen jr. 2. Hans Gjestvang sundby 3. 01e Kr. Fjorkenstad 4. Weflen 5. Anders J. Proven 6. Hans L. Svendby 7. Haug Lars Hansen Hagen Gaardbr. Helmfred Sommerfe 1t Johan J. Hveem Helene Wang-Nettum KAre H. Rodningsby Husmand Even p. Engebakken Skomager O1e Thoresen caardbr. Jens 0. Ga l qerud

22 VESTRE TOTEN, 1902 I Valgfe representanter : Valgte vararepresentanter: Aas Sog4: l. Gustav Wien, Raufoss 2. Kristlan Karl sen. Aas 3. Kirkesanger Olav Gjorvad 4. Ole Peter Pedersen Sivesind 5. Anders Olsen Furuseth 6. Peder Anton Pederisen Berger 7, Anton Vestby 8. Even Pedersen Markestad 1. Paul Ha lvorsen, Alm 2. Johannes Larsen Sivesind 3. Hans Davidsen Ofstaas, 4. Olaus Aanderud 5. Hans Kristian Johssen Sti-kbakke 6. Brede Hansen Ostl ien 7. Siqvart Johs. sen Slettum 8. John Johansen, Raufoss U 1. Sergeant Even Johansen Bjerke 2. Halvor Eriksen caardlos 3. August Nok leby 4. David Paulsen Narum 5. Erik Johansen Dyst-e 6. Hans OIsen Moldstadhagen 7. Johannes Nllsen Ensrud 8. Ni 1s Kristiansen Nederud Kolbu Sogn 1. Klistian cul liksen Dyste 2. Hans Andreassen Narum 3. Peder Johannessen ROse 4. Peder Martinsen Tandseter 5. Kr i-stian Kristiansen Bekkevold 6. Nils Pedersen Norbek 7. Anders Pedersen So lberg B. Christian Nilsen Kvikstad Eina Sogn l-. Kristi.an Olsen Dotseth 1. Johannes Thommassen Dotseth 2. Mathias Larsen Blilie 2. Ole Olsen Mjorlund 3. Johannes Larsen Sangnas 3, Andreas Larsen Sangnas 4. Peder Anton Andreagsen Blaavarp4. Lerer thorvald Skaug (., L {a-!isr9aa1t??a!&*4**.s {$'

23 JEV}IAKER, 19OT Valqte representanter: Valqte vararepresentanter: Lie!e A i Arbeldelr_les-gS-NegllSEif iyel ee l-iste (2.809) I. fngenleur wi th. Rydqren 1. Vognvisitdr Jdrgen Jahren 2. Skon. Olai Andresen 2, Uhrm. P. Brastad 3. Reparatdr l{artin Thr:rsen 3. Glaspuster Axel Nilsson 4. Pakform. P. A, i,iiordby 4. Skom. Malhias }iilsen 5. Papirrnester Chr. 1. R(tqsberg 5. Smed Jorqen A. Nresset 6. Dr. P. Hvattum 6. Glaspuster Auqust Nyquist 7. Fabr.arb. Johan Dahlen 7. Fabr.arb. tars.raard 8. Fu1dm. O. T#nderufir 9. Lendsm. B. Haugum!-rsge_lesgeetgsllslss ( ) 1. Gaardbr. Jens P" velo 2. -''- tars P. Gaardsrud 3. OLe Gunst,ad 4, - rr - OIe P, titordby 5. Srned llalvor Bakken 6. caardbr. E. c. Borch 7. Ole A. Enger l" Gaardbr. E, Velsand-Velo r? - Johs. Greftegreff 3. - rr - Ole B, Berser i,r. riat.'l. ".* a i.. 6rAt

24 LUNNER, I9O2 Valgte representanter s Va I gte vararepresentanter : l-. Jordbrugernes I iste 1. Gerdbr. Anders. A. Lunder 2. cudbrend G. Brakerud 3. Ole I Granbreten 4. Edv. O. Deh l in 5. Iver P. Ba I l angrud 6. Gudbrand L. Ohren 7. Ni-ls H. Balken l. GArdbr. Hans J. Walstad 2. OIe H. Balken 3. Farver Karl Munkerud 4. Gardbr. Lars H. Lien 5, Tommermand Kristian I. Granum 6. GArdbr. Elling H. Oppen l. Ole H. Heier 8. Kristoffer E. K j orven * t_. 2. a 4. Fal I es 1i slen GArdbr. c. Wiese Lensmand L. Haagenstad Laerer Th; Skoien Gardbr. Anders H" Fros 1ie -''- Iver Maurtveten 1-. GArdbr. 2. Landh. 3. G6rdbr. 4. Edv. O. 5. O1e O. Paul L. ostby I. Hovl and Hans P. Raastad Me I I erud Flatla 3. Arbej,der f orening qns liste: 1. Lerer H. Stenersen 2. GArdbr. Peder P. Rundeten 3. Herman P. E l verud 1. Arbeider N. Myrstuen 2. GArdbr. Tobias Kalvs j ohagen 3. Farver Halvor H. Kildal

25 GRAN, 1902 VaIgte representanlgr : 1. cerdbruger O1e Paulsen Skotterud 2. - tars Th. Dynna 3. - 'r - Thorger Gagnum 4. Skomager Lars Andresen Lysthus 5. GArdbruger. Paul A.,Laren 6. Skredder J;Linlokken 7. Gal.dbruger lver Larsen Rudin 8. Gardbruger og kclntrollor Even H. Stenersen 9. - Iver llel liesen 10. Skomager Fredril, Bekken ll. GArdbruger Iver FauJsen JuvsLad L2. - Even L. Smedsrud og fanjunker Iver A. Elnas l4-" - Hans O. Fallanq Paul Thorstensen crini Valgte vararepreseqtanter : $ 1. Farver Ni ls Nilsen 2. GArdbruger Hans A. Skirstad 3. Landhandler Petter Th. Hval 4. G&rdbruger Peder O. Lundstad 5. - Ole G. Hva t eby 6. - Johan J. Hvalshagen 7. - Haaken P. Tuft 8. - Peder I. Vien 9. - Iver T" Shjiager Iver N" Thingelstad 1l-. - Iver P. Skotterud L2. - Hans A. Vesthagen 13. Husmand Paul Knudsen Hvalebreten 14. Gardbruger Erik A, SkArud Thorvaid A. Gautveit Kristoffer Granli +i;ii*lf..$1!,..3*iaadf.rr'.,.<n$t}t*i*'tt*airi''ir

26 BRANDBU, L9O2 Valgte representanter: Valgte vararepresentanter : branobu novedsogn 1. Lars N. Dehlen (97) 2. Even E. Raassum (96) 3. A. Festningen (95) 4. Hans Raassum. (95 ) 5. ole H. Egge (90) 6. Anders Slen (87) 7. tver c. Kjos (84) 8. Paul O. Eid (74) 9. H. Haugen (63) l0- H. Ulsberget {6i-) l-1. N. HoibrAten {60}. l-. Iver A. Kjos (58) 2. Johan H. Egge (56) 3. T.M. Syl ling {56) 4. M. Roken (55 ) 5. A. Fedtroten (?) (55) 6. Karl Roa (54) 7, paut (54) 8. Gurh. Egge (53) 9. M. HoibrAten (53) l-0. Lars Skari ( 53 ) 11. H.G.Hansen ( 51) L2. A. Gullerud (35) Thingelstad sogn l. P.I.Haug (95) 2. c. Rossum (94) 3. H. Jacobsen {94} 4. o. Lovl ien (88) 5. M. Kaisjo t83) 6. o. Stykket (78 ) 7. E. Taajet (75 ) 8. H. Stenersen (75) 9. c. Klovstad (66) 10. Kristian Hilden (62) LL. Kr. Dehlen Lysen (55) 72. P. Hvamstad (49) l-. S. Kinge (43) 2. A. Thinge l stad (43) 3. O. Rekstad (43) 4. H. Thingelstad {42) 5. L.L.Askin ( P. Hilden, nedre (41-) 7. H. Holter (33) 8. A. Skjarverud (31) 9. Iver A. Lovlien (14) 10. H. Aamodt (12 ) 11. o. Haakenstad (l-2) 12. chr- A. Hole (i-1) t,

27 Val gte represesenteilper : SONDRE LAND, ].902 F I uberg l-. Foderidsmand Osten Roen (82) 2. Furer Peter Ambjor ( Overre tssagforej: Jens Meinich 4. Gaardbruger Anton Raaum (76) 5, Forpagter Thorsten fredriksen (64) 6. Larer Peter oluf Bratl"and (64) 7. caardbruger Thorsten (63) 8. Arrestforvarer Hans Martinsen (50) Va lgte vararepresen!:-. irt-er : l-. Sagmester Christoffer Nilsen (39) 2. caardbruger 01a 0lsen (39) 3. Spinderieler Inqvald Rusten {35) 4. Ad j. lensrnand il{erm. Hanson (35) 5. Forpagter H. P, gkjel lerud {32} 6. Sergeant Arnt Sedahl (31) 7. Amtsagronom Lars Haugen (31) 8; caardbruger Anton ilrsrud {26} Valgte represenganter : Hof,1 i,. Gaardbruger Andreas o. Eid (67) 2. - tr - O. Hofslien (66I 3. - Erik O. Lien (66) 4. Byggmester Krlstian Eriksen (66) 5. Larer E.B.Markussen (65) 6. caardbruger Kristian Halmrast {65) 7. - Nils O. Land (63) B. - Peter Lomsdalen (62) 9. - O.M"Lapeen {60} Hans 0, Bredviken (56) IL. MurerKristian tkudesveen (53) L2- I,,er er Taale Larsen {35) Yalgte vararepre sentanler s 1. Gaardbruger Peder f,. Skude (42) 2. i rr - Simen Branden (41) 3. Smed Martin Dalen (41) 4. Gaardbruger Anders Struksnas (41) 5. - 'r - Andrcas Lomsdalen (40) 6. - ri - Johan O.Oksne (40) 7. - 'r - Anton Aannerual {39) 8. Sliberimester Peder Dalby {39) 9. caardhruger Johannes Engelien {39) 10. Tomfirermand Andreas Roste (37) 11. caardbruger Johan $. Oksne (33) KrisLian Sorastuen (21-) :

28 NORDRE LAND, soqn Valgte representanter: f. Adj, lensmand Ni-ls Thomle (],8) 2. Gaardbruger O1e Ostensen Storsveen (17) 3. - o - Hans Mansen cjefle (l-6) 4. - Ole Hansen Gjefte (7) Valgte vara.repre sentante.r : l. Husmand Kristj-an Storulien (15) 2. caardbruger Martj.n Juell (9) 3. - Knud Skuderud (7) 4. - Peder Skiaker {7) Nordsinni sogn._"\ Valgte representanter: 2., - Kristian Hansen Dyve (66) 3. - Ole Krlstiansen Noss (61) 4. Valgte varar epre s e4tanter l l. Ole Svorslien (63). 2. Gaardbruger Lars Baggerud (49) 3. - Andrias Rudsstaden (45) 4, Lerer M.N. Falkendahf (29).: Valgte represer.rtanter : Torpens sogn 1. Landhandler Andreas Froslid (49) 2. caardbruger Chr. Snilsberg (48) 3. - Andreas Sollien (48) 4. Doktor E,M.Jahr (46) 5. Lerer Hans Smeby (45) 6. Tommermand Ole DOlssveen (34) 7. caardbruger (O1e O. Finden (31) - og landhandler peder 9. C. Lunde (29) vatgre vararepresen tanter l 1. caardbruger Ole Steine (41) 2.? - Halsten Harstad (40 ) - Anton Jorandlien (39) -.fohan H. Felde (34) Tommermand (32) 6. caardbruger Hans Jorandlien (32) 7. Leerer P.H.Smestad (23) 8. caardbruger Nils Felde (l"g)

29 SONDRE AURDAI,, ]-902 Reinl id sogn valgte representanlqf : 1. Gaardbruger Erling Hasle 2. Kirkesanger Kr. Hagene 3. Gaardbruger Ole Liabrend 4. - ole Paa l el ien Valgte vararepresentanter: 1. Gaardbruger ole O. Navrud d.e OIe O. Bole d.y, 3. 01e H. Kvalshaugen 4. Agronom Arne Hagene Valgte representanter! Baqn sogn Valqte vararepresenlanter : Venstres liste: l. Stortingsmand E' Wold 2. Landhandler O. Tronrud 3. caardbruger Ole Andreas tundene 4. Furer A. O. Lis terud Falleslisten: L. Gaardbruger. Arne Fonhus 2. Lensmand o. M. overqaard 3. Mol ler Anders Hagen 4. La.rer Sigurd Sorboen 1. Gaardbruger 2. Kirkesanger 3. Gaardbruger i- kr. Juvkvam O. Thorsrud Gunvald Gutbelq Arne Brager L Doktor H. Evjen 2. Gaardbruger Harald Vegl ingsrud Begndalens sogn Valqte representanter: Valqte valtarepresentanter : l. Gaardbruqfer Harald Haugsrud (29) 1. caardbruger Ole o. Garthus {li-} 2. - Ole N. Dokken {I9) 2. - Mikkel Eid (9) 3. - G.O.Wangaard 3. Snekker N. PauJsen (6) 4. Morten Sorum (15) 4. Sandbl. H. Dokken (s),:l Hedalen sogn Yalgte repre sentan t.qr-: 1. caardbruger Edvard El.srud (84) 2. - Kristoffer P. Gopisrud (61) 3. Landhandler Harald Sorlie (39) 4. Gaardbruger Johannes Bakken (37) Valgte varareprfsenlanter: 1. caardbruger Kristen Grov (35) 2. - Hermand Sukke (30) 3. - rt - Ole Nerby [25) 4. - Kristoffer Sandsend (15 )

30 ETNEDAL, ]"902 Bruflat sogn Valgte representanter: Valgte vararepre sentanter:,! 1. c. Rust (142) 2. Ole Lunde {130) 3. Engebret Espelien {86) 4. Ole Fjelddokken i80) 5. Hans Lundstein (79) 6. Ole Eovde (76) 7. Simen Lofthus {75) 8. ole Li l l ehestekind (75) 9. Ole Langedal (73) L0. Erland Espeset. {73} ll. Thorvald Langedal (73) 12. Anders Espelien {72) 1,. Syver klevgaardlien (45) 2. Arne ospelien {32) 3. Anders Xringi i (32) 4. Anders Hovde (29) 5. H.T.0verli (29) 6. Soren K. Byfuglien (28) 7. Martin Lundsten (27) 8. Martin Sletten (27) 9. Syver Fjeld (27) 10. A. Aamot (25) 11. A. Lybak (25) L2. A. Lie {25) 1: Thon sogn l-. Erik Thon (30 ) 2. Anders Hagasath {30 } 3. ole Gronbrek (29) 4- ole Thon (29) 1. Harald Skogstad (26) 2. Harald fol lehaugen (21-) 3. Martin Holen (13) 4. Jul Higdemsmarken {11)

31 NORDRE AURDAT, 1"902 Valgte representalter: Hovedsognet Valgte vararepresentanter : 1. Furer Tore T. Aaberq 2. Gaardbr. Endre ll. fhon 3. Ole Eriksen Kjorstad 4. Postaabner Erik K. Frydenlund 5. Gaardbr. Engebret K. Aasen 6. tandh. Haldor O. Dahl?. Provst Chr. Wis loff 8. Gaardbr. cunner N. Noraker 1-. Gaardbr. ltuul c. 2. Landh. Halvor T. Gjerpstad 3, Skredder,Johan Olsen 4. Gaardbr.. Anders S. Anmarkrud 5, Engebret R. Landmark 6. Ole K. Hauge 7. Sergeant Jul }laganas 8. Gaardbr. Andreas Hjel le Skrutvold sosn Valgte representanter : 1. Sergeant Nils t. Beyer 2. Gaardbr. Kristen O. Klettene 3. - rr - Peder!i. Beyer 4. Landh. Knut G. Johnsrud Val gte vararepresentanter : 1, Kirkesanger Ole O. Skrutvold 2. Lensmand Knut P. Berg 3. Gaardbr. Jul O. cladeim 4. Ole O. Bratvo 1d Ulnes sogn VaJgte representanler: 1. Gaardbr. Ni-ls o. Brujordet 2. Tollef E. 3. Torstein N. Hippe 4. Nils H. Ulnes Valgte vararepresentanter : 1. Gaardbr. Ole H. Opheim 2. Tollef A. Granheim 3. Larer Tore T. cudheim 4. Gaardbr. Lars M. Sundheim Valgte representanter: Svenes sogn Valgte vararepresentanter : 1. Gaardbr. Ole T. Svennes 2. Kommanderserg. Jon L Hovrud 3. Gaardbr. Nils S. Naes 4. Lars T. Rime 1, Gaardbr. Henrik K. Berg 2. Halstein O. Lo 3. Syver K. Nees 4. JulS. Nes

Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015.

Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015. Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015. Norsk Slektshistorisk Forening har inngått en avtale med Vestoppland Slektsthistorielag om salg av deres tidsskrifter Tidsskriftene

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 97 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 9 8 ARBEIDERNE8 AKTIET RYKKE RI Innholdsfortegnelse Side JllIl dlling (X>lItrul tyrel og lallds:styret '* Partikontoret Hepre ntasjon

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET ARBEIDERNES OSLO 19 35 AKTIETRYKKERI Innholdsfortegnelse entralstyret og land styret 4 Partikontoret 5 Representasjon 5 Utvalg og komiteer

Detaljer

Statistikk Birkebeinerrittet 2010

Statistikk Birkebeinerrittet 2010 R E T A T L U R E S EINERRITTET B E K N E R I K B R I B S M O D UNG GSBIRKEN A D E R N F E K R I B ULTRA Resultatliste Birkebeinerrittet 2010 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere 2 Birkebeinerrittet

Detaljer

Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Kort løype 23 km - M15 1 Ole Flatebø Mjøsski 23 01:19:25.9 00:00.0 2 Tobias Strøm Rustad IL 9 01:24:04.3 04:38.3 3 Jens Erling Bråten 27 01:28:51.2 09:25.3 Kort løype 23 km - K16-17 1 Ingvild Tangen Ottestad

Detaljer

Start list. Furusjøen rundt-rennet Rudland fjellsenter 15.02.2014. Startno Navn Klubb Starttid Brikke K16 45 KM. Antall: 2 K18 45 KM.

Start list. Furusjøen rundt-rennet Rudland fjellsenter 15.02.2014. Startno Navn Klubb Starttid Brikke K16 45 KM. Antall: 2 K18 45 KM. K16 45 KM 397 Ingrid Nerem Emblem Il 12:05.00 897 * 415 Elida Stakston Hilleren Lillehammer Skiklub 12:10.00 915 * K18 45 KM 410 Åsne Honerød Hoveid Trondheim 12:10.00 910 * 566 Tea Karoline Mork Skjåk

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Start list. Viggaløpet 2013 Brandbu - Gran 27.04.2013. Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Aditro. Antall: 42

Start list. Viggaløpet 2013 Brandbu - Gran 27.04.2013. Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Aditro. Antall: 42 Aditro 19 Lena Lie Johnsen Kvinner 23-34 år 1019 30 Thor Erik Gjefsen Menn 35-39 år 1030 47 Rune Meier Menn 40-44 år 1047 48 Martin Syversen Menn 40-44 år 1048 116 Heidi Gabrielsen Kvinner 40-44 år 1 201

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Total rank men. Age class

Total rank men. Age class Total rank men Rank in age class Bib no. Familyname First name Team Finish 2 1 6 Aukland Anders Team Xtra Personell/Oseberg SL 02:21:34 M40 3 1 114 Djupvik Roger Aa Lillehammer Skiklub/Team Birken 02:21:58

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009 Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere 2 Birkebeinerrittet 2009 Birkebeinerrittet 2009 3 Statistikk Birkebeinerrittet 2009 Påmeldt Start Prosent Fullført

Detaljer

Klasse Navn LøpKlasse LøpKlubb LøpTid SumTid

Klasse Navn LøpKlasse LøpKlubb LøpTid SumTid Klasse Navn LøpKlasse LøpKlubb LøpTid SumTid Påmeldt Ritt / FB sykkel FHM Gisholt Håkon FHM Team RP 01:58:51 01:58:51 Yes FHM Henriksen Rainer FHM Team RP 02:10:53 02:10:53 Yes FHM Næss Harald FHM Team

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2004

GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2004 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2004 Vi må være villig til endringer, sier styreleder Per Odd Gjestvang og daglig leder Arnt Foss. Innhold 3: Styrelederen har ordet: Villige til endringer 4: Morellsuksess i England

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Fjelleventyret. Resultatliste. Beitostølen 31.05.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Kai Glenn Borgersen Team Rp/achilles Norway 13 3:44:52,9

Fjelleventyret. Resultatliste. Beitostølen 31.05.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Kai Glenn Borgersen Team Rp/achilles Norway 13 3:44:52,9 Beitostølen 3.05.204 HK Menn Kai Glenn Borgersen Team Rp/achilles Norway 3 3:44:52,9 Fullførte: Påmeldte: Startende: HM HK menn Nils Jostein Roaldsøy Loddefjord Il 75 49:25,0 Fullførte: Påmeldte: Startende:

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling 1 Tjenestested Fra dato 2 Tjenestested Fra dato 3 Tjenestested Fra dato 4 Tjenestested Fra dato Stiling 5 Tjenestested Fra dato 6 Tjenestested Fra dato 7 Tjenestested Dato 8 1ste periode 2dre periode 3dje

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerløpet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerløpet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerløpet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere 2 Birkebeinerløpet 2009 Birkebeinerløpet 2009 3 Statistikk Birkebeinerløpet 2009 Trippel Påmeldt Start Prosent Fullført

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse K16 389 Kristina Linesdatter Bakken Hamar skiklubb 12:10.00 3321379 K18 202 Mari-anne Tuterud Nordølum Øyer Tretten Idrettsforening 12:05.00 602 * 381 Hanna Pettersen tormod skilag 12:10.00 781 * 407 Elin

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

K18 1 Sveum Elisabeth. Kristoffersen Karen Bergsås Sørkedalen IF 03:22:46 03:33:47 02:04:01 09:00:34 Super K25 1

K18 1 Sveum Elisabeth. Kristoffersen Karen Bergsås Sørkedalen IF 03:22:46 03:33:47 02:04:01 09:00:34 Super K25 1 KlassePlass Navn Klubb Tid_Renn Tid_Ritt Tid_Løp Total Tid Trippel_Status IPC 1 Netteland Tom Ivar Fana IL 05:07:57 04:00:43 02:22:54 11:31:34 Årets K16 1 Madsen Marianne Heming IL 03:51:26 03:58:40 02:07:18

Detaljer