r /t- t Onpl ands arkivet, LiLlehanrner 1936 AV,SKRIFT AV KO}{MUNEVALGRNSIII,TATER f OPPLAIID FYLKE IJlNO -L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r /t- t 5+ 1902-7937 Onpl ands arkivet, LiLlehanrner 1936 AV,SKRIFT AV KO}{MUNEVALGRNSIII,TATER f OPPLAIID FYLKE IJlNO -L"

Transkript

1 r /t- t 5+ AV,SKRIFT AV KO}{MUNEVALGRNSIII,TATER f OPPLAIID FYLKE IJlNO -L Onpl ands arkivet, LiLlehanrner 1936

2 AVSKRIFT AV KOMMUNEVALCRESULTATER FRA OPPLAND FYLKE 19O Ved flere hzve har Oppl-andsarkivet mottatt sperrsmel etter kornmunevalgresul tater fra publikurn. I prakeis har slike resu]_ tater ofte vart vanskelig e finne. Vi fant derfor ut at vi vj"lle bruke- noe tid gg krefter pa A samle resul-tatene i hefteform og fordel"e dem ti1 vare avdejinger og til noen andre inslilus:oner i fylket. KommunevaLtresu ltatene er skrevet av fra innberetninger fra valgstyrene, oftest ved lensnannen, til fylkesmannen. Det oritinale ki l-demateria let oppbevares i Fy]kesmannens arklv i LilIehammer. Ri ldemateria l-et varierer en del, bade i innhold og kvalitet. Et par valg manglet heft, og vi har ikke klart - eller hatt anledning tj.l - a oppspore ori8inalene fra de valga dette gjelder, nenlig 1945 oe ResuLtatene fra disse Ara er rekonstruert med lokalavisene som ki]de, det tir naturlitvis ron for feil og feiltolkninger. Det er et stort material-e som ne foreligger avskrevet. Det kan na oppst6tt feil under avskrivningen, og vi ber om unnsky]dning for alle trykkfeil-! - I tillegg vlser det see at skrlvemeten av navn og yrker varierer fra kilde til kilde. og ogse lnnen samme kilden. Vi har forsskt 3 rette opplagte feil. Ansvaret - og Eren - for arbeidet ligger hos Opplandsark ivets sivilarbeidere Roald og spesiel.t Terje Larsen. De har utfort alt arbeidet med produktet som her foreligger. Lle ska] begte ha takk for innsatsen. Arbeldet er blltt enklere pa Erunn av stor imstekotnmnhet fra adm,sekretaer LysLo hos FyLkesnannen. Hun fortjener ogs6 en takk! Lillehanmer, november 1986, L-iudrnund }loren, arklvleder.

3 Oversikten er u tarbe ide t/ordne t etter hvilket 3r det er avholdt valq for de respektive kommuner Oversikten foreli.'qer i 2 bind, valg 1940 oc{ det andre etter i Oppland fy1ke. hvorav fdrste bind omfatter I940. Sette bindet onfatter valqene i: r t9 r9 L922 lorq r '7 Hvert val-g(ir) er skilt fra hverandre ned et rddt skilleark. PA neste s j-de er det ancritt hvilke komrnuner hvert valg(ar) oversikten omfatter.

4 LESJA DOVP.E SKJAK LOM VAGA SEL NORD-FRON S1,R-FRDN P,INGEBU OYER OSTRE GAIJSDAL VESTRE GAUS DAL F.ABEP.G IIL],EHA].''J,!ER BIF-I VARDAL OSTRE TOTEN VESTRE TOTEN JEVNAKEP. LUNI'TER GRAN BRANDBU SONDRE LAND NORDR.E LAND SOR-AURDFI ETNEDAL NORD-AURDE,L VESTRE SLIDRE (rystlr.e SLTDRE VANG GJf'VIK Lesj askoq ci r-m.\ - P./,(rrar/l.l ah Heloar - sel qr.irl.rrrr - K\ram - I{rli Lng Fivang - Venabl'gd! or ledu Svats um IUesna Snert ingda 1 Hunn biov - BAIKE Aas - Kolbu - Ei_na T inge l stad Flubercr - Hov Ostsinni - Nor:dsinni - Torga Reinli - Basn - Beqndalen - Hedalen Bruflat - Ton Skrautv&I - Svene - Ulnes F.On - Lomen - Slldre Volbu-Roqne-Hegge Hurum - Oye Hvert valq er ordnet slik etter qeoorafisk sdredninq Fordvrig er det 6 benrerke at innenfor hvert valg(&r) er det forskjeller innenfor hvert distrikt.

5

6 LESJA, 1902 valqte 1 1 c 10, 't) representanter: Lere OLe Hansen B rcr Gaardbr. Kristian FJ-aqestad Hans O. Uosendsl-etten Tore H. Nestande Sogneprest Jon Bergquist Furer Peder J. Enebo Gaardbr. Jonas J, ldftenqsmo - rr - Hans H. Kolstad Landh. Ole O. Rolstad Husm. Ole P. Joramo Gaardbr. O1e ll, Llllehaugen Skredder l,latias Orderl-6kken Valate ' ') 4. f, tn 'I 1 L2. vararepresentanter: Landh. Hanna Flittie Fru s.prest Berqquist Husm. Peder Klokstacl Gaardbr. SLmen J. Hole H. Bdbakken Svend Hagen Dreler Johan Kristensen Gaardbr. O1e P. Nestande - f - Ole 11. Rise Ole E. Hugsten Hans Furuheim Hans S. Norstebo Les i askocren socrn : yels!9-r9p59ee!ge!!91 : 1. Gaardbr. Jonas P. Nordsletten 2, - rr - O1e T. Enebo 3, OIe O. HoLmen 4. Henrik N. Skotte YeIg!e-vesergPre:es!es!cr : 1. Gaardbr. Johatnes P. Enebo 2. Hans J. BrandLien 3. O1e P. Llen 4. Andreas O. Ildlmen

7 DOVRE, 1902 y3-rc g9- :e!598 e gge! ge: : ye1sgg-ceeercpseeg!!c!!er : A: \renstres liste I. Gaardbr. Sivert O. Domaas 2. St.mann Edvard O. Landheim 3. Gaardbr. Bj6lner O. Ekre 4. -'- fver E. Stalshaugen 5. Trond T. Fltt,tie 6. Husm. Sivert P. Rykhus 7. Gaardbr. Ole B. Vorkinn Ei - g3slr3s9pes!i9!s- f,i:!e L. Gaardbr. 3.!t. 5. S imen O. Haugen Tbor A. llaugen Thor A, Lie Erlk S. Talleraas Ilans E. Stordalen 1. Gaardbr.? L. Gaardbr Bestyrer cunder E. Hjetskjellen Toraten Brandhaugen Jon J, Ruste jr. Slver E. Killi Lars G. Domaas Ole M. Bleestrud Thor T. RddcJlen Hans M. Schelle Andreas Thomter A. StavfrJstrand

8 SKJAK, 1902 Valqte representanter: Valgte vararedresentanter : I t Gaardbr. Erik Rolvsen Kvale 1. Lars Peder Aanstad 2. Ole Olsen -I,laurstad 3. OLe Gudbrandsen Skiaaker 4. Ole O1sen Ldkre 5. Johan Larsen Rudsar 6. Hans O1sen Bdie 7. Chr. Amundsen Hjdlter 8. Gaardbr. Rasmus O. Hauqen - tr - Ole olsen aanitad - rr - Thore I. Kumnen ordbr. O1e Hansen Hosar Gaardbr. Gregorius R. Gje!.Ioug Chr. P. Rlsheim - rr - Erik C. Mandsar Ole I. Storaaker Valcrte representanter t. 2. t Nordberq Gaardbr. Gregorius J. Rudsar - r' - Thore T. Lilleddeqaard - rr - - Peder P. skamsar Sevald Olsen Skiaaker socn: YeIglc-yerggesEcce!!elger s 1.., J. 4. Gaardbr. Hans K. Hdrven 01e Olsen Bruheim E. S. Dagsgaardsddegaard OIe E. Sk laakerradeqaard

9 LOM, 1902 yelsle-rgp5eeclg38!e:! 1. Gaardbr. T, T. frosberq 2. Paul T. lilorsvlqfen 3. OIe K. 9verli 4. - r' - Rasmqs K. Nordal 5. -?r - oi'e K. Knudsstuen 6. - rr - Halvor J. Frdise 7. - r' - John Larsen Haugen 8. Kasserer Solfest E. Hauqen 9. caardbr. Anton P. Fosberg 10. Skom. Peder P. Haukdalen 11, Smed Krlstoffer 0. Lilledlen 12, Gaardbr. Peder E. Xrftke Vafqte reoresentanter: Garmo y3lsg9-veregepreec!getgce : 1". Snedker O1e K. VoIe 2. Gaardbr. Th. O. Sqlrhaqe 3, Mdll-er Peder O. Vlker 4. Forp. E. Johnsen Gran 5. Caardbr. S. S. Barlund 5. '- ' - N. N. Andvordhaijqen 7. Kr. H, Kjestad 8. T. p. Kvale 9. E. J. Andvords j ordet 10. Harald H. Dahlen 1l-. HaLvor O. Aukrust :.2, Halvor H. Ofiqsbd g9g!! Valqte vararepresentanter : 1. Gaardbr. Thorsten T. carmo l r' - Lars C. l{ol(, 2, 3. B. Johnsen tilleseter 3. 4, Erland J. Lvncraard 4. Gaardbr. Erland H. Garmo Syver K. Lilleseter Lars I(. Eklestuen Hans E. Grasvoldmoen Yels!e-rser9E9!!etg9! : Bgjverdalen L. Gaardbr. O1e R. Gaupar 2. Lars K. Rvdnl-nq 3. - rr - Etliv E. erenni 4. Ellev It. Of icrsbd socrn: yelc!9-yerere959gc!!g!!9! 3 1. Gaardbr. Cuttorm G. t{yhrdn 2. Arne Olsen Galde 3, o1e H. Hoft 4. Knud Olsen Vole

10 I'AGA, 1902 Yc lc!c-lepseecs!3!!9s : ai.-pe!-59!ecsye!lce-!ssll 1. Sakf. Paul N. Olsen 2. Gaardbr. Johs. J. Sandbo Ei-ye!c!te -llege 1. Gaardbr. Hans Raastad 2., - " - Anton Kleppe gi-yesse-ar9el get!9recl!se-us!s 1. Pastor J. Staksnes 2. Furer G. Mo 3. Gaardbr. Knut Haamer 4. SerqJeant Jo Nordahl 5. Gaardbr. Iver LilLesaether 6. - r! - Syver Eril<sen 7. Smed flans E. Kleven 8. Selveier Peder J. Sdnstencr ycls!9-ysls!9e5eect!9s!ee : 1. Gaardbr. Osten Kvarberg 2. o1e ElLingrsbo 1. Gaardbr. Iver N. Velde 1. GaarCbr. OauLs H. Sdrlien 2. Husm. Ole Skoleshelm 3. Gaardbr. Rasmus Brun 4. Fredrik Svare Yels!e-reBrgce!!e!!eg : a:_9e!_sglgesye!ty9_!gg!! 1. Caardbr. Hans A. Formo 2. Lars O. Dakle 9i._ye!s!s9 1. Husm, Syver 0. tien 2. ltaler Reidar Skattebo 3. Sergeant O. Lie 4. Gaardbr. Torger J. Olstad 5. Ivar O. Blekastad Ci Utenfor llstene 1. Sergeant Ole Olsen!.toen SeI annex: Valgte vararedresentanter : l-. Gaardbr. Hans I(. Breden 2. Ole O. Aasaalen 1. Caardbr. K. Loftsgaard 2. Ole c. l4oen 3. - rr - Guttorm Olstad Hedalen annex: Valqte representanter: Valqte vararepresentanter: A: Hoire oq Venstres liste 1. Gaardbr. Paul H, Harlaug Ei.-9e43193_4rEe:gesccr g1 I. caardbr. Erland E. Espe 2, Husm. Johan BakkemelLen 3. Gaardbr. Anders Stensrud 1. Caardbr. O1e Olsen Aasengf ingen supleanter

11 NORD-5'ROr\I, 1902 q4!9!s-e9ss: Va1qte representantel: : 1. Paul Bakkum 2. Furer J. solbraa 3. IL Andersen 4. Ole lelge 5. H. H. Lie 6. sdren Pedersen 7. Paul Gunnarstuen 8. O1e P. Brandvald yels!9-vereggbregg!!3s!c! : 1. uartlnius tindlokken 2. Amund I.. Sundstuen 3. B. Bondestad 4. Hans L. Engrun 5. 0sten llaakensldkken 6. Ole Giverhaug 7. A.nton I':yrhaugen 8. Ole A. Bryn EggB-99sgs Valqte representantelf : 1. Slmen Lebne 2. C. Rustacl 3. John Setre 4, l. Llllenorkhaugen 5" Johs. Stakstoen 6. fver P. Bragelien 7. O1e P. Bergum ysls!9-repsese!!e!!ee : l. Johs. Krukhaug 2. Johan Harildstad 3. 01e H. Nleiven 4. Tor P. Aasnundstad 5. Krlstian Dahl 6. Torger T. Rlsda1?. T. Espe 8. Hans Hage Valqte vararepresg!!g!!gi: I. Anton Jetlund 2. Johan Forbri_qil 3. P$u$d Rossun 4. Hans Kjorum 5. o. S. Bakken 6. o. E. Llen 7. Hans Hvattum 8. Anton Sl-ll-i Ev!E3e-s9g! " yelcge-vcrercpseecsgerge! : 1. Peder T. Sletten 2. OIe J. Grasberghauqen 3. Johan Hysjullen 4. Torger J. F,isdal 5. lver Veslum 6. Hans Tdfte 7. Kristian I'1e1b:re 8. ErLand O. Sather

12 ' r- fii S(rR-FRON, 1902 Val(Jte redresentantet: A!_!9E9!Ie!e!gE-Iic!9 (1. 3e4) 1. A-nton O. Konqsll 2. Peder E. Skurdal John Dalseg Einar Egge John J, Steberg B: Venstre oq Arbeidernes liste l. Jom Haave 2. O. K. Kjorstad 3. Dr. Holst 4. Thv. Isum 5. Even H. Olstad 6. Ivar N. Fosse 7. Andreas lvarson ( ) ysls!9-verer9pr95er!c!!99 : 1. Redvald O. tistad 2. Johs. Steberqldkken 3. Torsten Ki 11i 4. Torger Foss 5. Johan Sather l. Ivar Stelg 2. Iver lvetsen 3. Johan KorstdC 4. Martinius Schere 5. Jakob Bohaqen

13 t :.--" - yels!e-vercrg!gee9!!39!c5 : ''I 2 J t RTNCEBU, 1902 : Venstre oq ArbeLdersamfundets lliste. Gaardbr. Slnen O. Kolstad. Skom. Ole Erlandsen. Enqrebret E. Flaten. Gaardbr. Jens il. Bgt. Kasserer Enll Berge. llusm. Gudbarnd Aafu4khen 7. Gaardbr. Gudbrancl Berg n. L&rer Ole H. ostenbd I. Husm. itohn o. on4kersronningen U. Tolunerm. OIe Gundersen E : lrloderates ocr Konservatives llste l_. Landh. c. P. P.andklea 2. Gaardbr. Anders G. Frethein Johs. 8. illestad., Otto E. Kaurstad 5 Ha]var E. Gadllen 4i.-yercgsc 1. Gaardbr. Anton O, Dalseqt 2. Brukseler Ole O. Thujofd 3. Landh. Ole O. Ransaas P-i-4{bslgcrse L. Baker Peter f'redriksen 2. Snedker p. H. Lindviqsrnoen 3. Skredder lver Toftenaaker gi.-uggeseg-59sscrysgsyc I. Caardbr. Erik C. l4 h1um 2. - rr - John J. lladsveen A: Moderate og Konservative 1. Gaardbr. Johs. Aa. Haugstad 2. Hans I. Llnebekkeren Ii.-ys!s!re_es_ar!e!99{see_!le!e 1. Gaardbr. (ristian J. Myhre Faavancr go{rn : l. Gaaidbr. Gudbr. I. Tofte 2. Edvard M. Bjprge 3. Kristian O. Uraald 1. Husm. osten P. Brudslgtkken 2. Snedker Gustav P. A-arnes 3. Skredder Hans J. Toftenaaker 1. Gaardbr. R. C. Borqen 2. Hans T. svtte YglChySg-CeS!: Valqte vararepresentanter : 1. Selveier Kr. J. Brastuen 2. Gaardbr, Peder O. Fadkallsrud 3. Husm. Feder J. Hjdrnet 4. Gaardbr. Axel Rudi 5. Sekr. A. l!. Thoraald.sen 1. Treskj. Engebret J: 2. Gaardbr. Erik A. f'lyen 3. - r - K. D. Spancrrud 4. Handl. Johs. C. Meh lum 5. Skom. Hans C. Erlandsrud 1. Gaardbr. Andreas P. Lunde l.. Husm. John 2. Kirkesanger H. Toften Nils Numdal

14 oyer, 1902 Valqte representanter : Valqte vararerrresentanter : 1. Gaardbr, z. J t. 8. Anthon J. Holmen l. Johs. J. olstad 2. Andreas Stenersen 3.,fohs. J. vedum 4. Krlstlan E. Aronsveen 5. Syver Torstensen 6. Anthon J. LanqlOkken 7. John J. Sk"iden 8. Gaardbr. Johs. N. Sk5den Skom, Torsten K. Hauqen caardbr. Anthon J. Paulsrud Fru Petronelle l4ortensen Gaardbr. Anthon 14. Vedum John J. Nedrem Frants P. Lien Frk. Llsbeth J. Vedum Val-qte redresentanter : 1. caardbr. z- 3. {. 5, 6. t. 8. -?r - Tretten Nlls J. Sprokenhus 1. Kr. A. Uageli 2. Johs. K. Fosll 3. Johs. K. Bjdrnstad 4. Bernt O. Berg 5. o1e A. cillebo 6. Elias E. Statsberq 7. f ver I,'r. Engie I. sodn: Yels!9-cegers!r9s9gge!!9r : caardbr. Ole J. Statsberg Sergeant Ole E. Vasrud Ki.rkesanger E. P. f'ossbefg Gaardbr. olaus A. Kleva Martinius K. Stein Ole J. Johnsgaard Laerer Kr. J. Bjornstad Gaardbr. Slgvard O. Glomstad

15 !'STRE GAUSDAL, 1902 gelsge-5eeeescglesge! : a:-45!slge5ees'gslge!e-11!e 1. Arbelder Stener $laalenhaugen 2. Kristen Lien 3. Ivar Sdrsveen 4. Forp. Kristj-an l{oltseter 5. Gaardbr. Hans SkJ ervhagen 6. Husn. llathias :(oiden 7. gi.-!gris5-]!e!e 1. Gaardbr. Amund tle 2. Thorsten Leikvam 3. -,, - osten Olren g:-y9ssllee-11c!e 1. Landh. Ivar Blekastad 2. Gaardbr. OIe!,!ahlun',. Valate vararedresentanter : l-. Husn. Nils Kreka l. Gaardbr. Toblas Blihovde 2. Furer 0. S. Kvam 3. Gaardbr. Kristlan Dahl 1.,) Gaardbr. Amund Reldum Xirkesanger H. Opheim 4:-Eellebu-arbeiger{ese!lssE--liege I. Klrkesanger S. Fedje 2. Snedker Hans Heggesveen 3. Regnsk.f. F. Sletten 4. Sal-maker Svend Pedersen 5. Sergeant J. Liun 9.:.-Eellebc-gesrgbrscesgs-!is!e 1. caardbr. Gunvald Berqe 2. Thorstein Fougner 3. Bernt Ltum Follebu g9g!: 1. Gaardbr. Andreas Stetrud I. Gaardbr.!4athlas 4streng 2. Ped.er Steine 3. - rr - Uathias Lunde

16 yestp:n GAUSDAL, 1902 Valqte redresentanter: Valgte vararepresentanter: Gaardbr. Peder E, Kraabdl Hans N. BqJ Erl-and F. O1stad Lerer Richard Koppang Gaardbr. Slmen S" Forseth Olaus L. Kjorulien Husn. Johs. O. Kraabolslien Gaardbr, Karl X,!4angrud 1. )? q Gaardbr. Iver K. Olstad Jens O. Bol-berg Husm. Simen H. Nordlien Gaardbr. Gudbr. K. Skaar - rr - Amund A. Sdnstehacre Johan H. Bd Ole J. Dahl 'Tomas 'ffdistad valqte representantetr: Svadsum socrn: Valgte vara r e pr e s e nta n te r! 1. Gaardbr. John K. Myklebd 2. Ole E. Snertinqd.alen 3. Gaardm. son Ol-e K. Bakkum 4. Gaardbr. Ole O. Sdnstesaard l. Gaardbr. John H. Bdrde 2. - rr - Kristian K. Kvlsbera 3. Gaardm.son fver P. Gumpholen 4. - ]"!artln M. Holen

17 FAABEP.G, 1902 yel gle*rcsses93!et!e! : 1. OIe O. Korgen 2. Svein S. Vedum 3. Bernt Kr. Dahl 4. OIe J. Strate 5. Arne A, Jdrstad 6. Ole A. Lien 7. Kapt. Johs. Haave 8. Svein Kr. Nygaard 9. Iver A. Traaseth 10. Gunder Hansen Bleken 11. Iver f. Hdlen 12. Oluf Hoversll-en Yels!e-5eP!9ec!!c!!9s : 1. Oluf O. l,loen 2. Sergeant O. Sether 3. Kristen A. Skaatseth 4. Carl Dahl $lollebak 5. Karl Lundegaard 6. Johannes J. Skoug 7. Larer O. Skattebo 8. tarer Bernt A, Clvren 9. Johannes }lansen l-0. Even E. Skjellerudsveen 11. Olaus O. Sveinsrud 12. Lars O. Knutrud I-,illehanmer Ys] gg9-versrprgeergeslgr : l. Peder N. Solberg 2. Erlk l.rah lum 3. Simen K. Kastrud 4. Tobias Eriksen Dahl- 5, Simen!-, Jorstad 6. Larer X. Brekke 7. Simen Torqersrud 8. OIe A. Kaprud 9. Ole P. Korsrud 10. Sergeant Petter Finstad ll. Peder J, Sdrlien 12. Skredder Edv. Sdrqaard annex: yels!9-yeee!e8g9e9!!gtg9t : 1. Mathias Pettersen Lunde 2. Krlstian A. Askj ellrud 3. Nils Pettersen Engen 4. Petter O. Thorsveen 5. Erik J. r'ru jordet 6. tens; Th. I,'lif l-et! 7. Petter O. Hansveen 8. Sercreant Peder I'l. Enq 9. Halvor O. f{oen

18 I I LILTEHAMMEF., T9O2 Valqte f,epresentanterl Valcrte vararedresentanter : A: Det Konservative Partls liste (8.?94) ' 1. Axel Thall-aug l-. Lars Johansen 2. Tngvald Schei 2. Kr. Enqelsrud 3. B. Johnsen 3. H. Loken 4. J. B. Nilsen 4. o. Skjellerud 5. Kristian Larsen 5. Sofie tarsen 6. Marti.n Nilsen 6. Johan Bergseng 7. Karoline Skar 8. Marith Tande 9. B. Lundgaard 10. Chr. stenersen 11. Olaf Fagstad 12. Frank Aubert 13. Thor Bergseng 14. Thv. Grundtvig 9j._ye!9!rcc_1!s9e, { ) 1, o. A. larsen 2. o. A. Kolberg 3, E. Olsen Berg 4. Oluf Olsen 5. G. BaaClshaug 5. Hans.!T. Aas 7. T. J. Strand 1". lt. Flydahl 2. Elias Jensen 3. O. Penningrud 4. l'larie Framstad 5. Kristen t{ogsveen 6. A-nalie Sterud 7. Johan!'l-lseth C1 {sbeiqgrnes qq.erie Demokrqligke Afhol{g!999!!lS9! l. l.{. Xristiansen 2. Kristian Bergh 3, Sigurd BelJ-e 4. Sigvald Larsen 5, Olaf Sdrlie 6. Petter Nilssen 7. August tarsen I. J. A. Smeby 2. Iver Hansen 3.!'redrik Hemma 4. Lauritz And.ersen Sandvold 6. A, Skaprud 7. J. Johansen U:'7661

19 \ BrRI, L902 Valqte redresentanter: Biri hovedsogn Va lgtq vararepresentanter : 1. Lensmand Arne Jorstad GArdbruger Even l{ansen Feiring Arbeider Stener N1lsen 3. Bakkelund Murer Anton Even6en Fjeldstad overretssagforer lver E l i-f let 6. Arbeider Ludvig tar:sen 6.. K j ense lengen 7. Skredder O. A. Hansen 8. GArdbruger O1e Evensen o L,v' -r u ' 11 Huske I hus Hans Peter ol sen K I undby Peder Larsen Hasse lknippe -.r - Ludvig Gulbrandsen Stuve L2. Ole Fredriksen He gge 7. Tommermand Ole Andreasen Rognstad Snedker OIe Olsen Myrum GArdbruger Bentzen Herberg O1e Olsen Roterud Husmand Sars Torgtensen sigstadsveen GArdbruger Kr i sten Johanneqsen A 1 seth ole Eriksen Etnestad Foderadsmand peder Borresen Myhre pa Neprud 9. Gerdbruger Matias lversen Torpen 10. Lars Andreassen Hegge L1. Julius Jensen Tendberq L2. Oluf Ni l sen $ratgerg Snertingdal annexsogn Valgte representanter: Va Jgle vararepresentanter : 1. GArdbruger ' - q , - r - 8. Andreas Pedersen 1. Lunden 1 Ole Christian? Olsen ll Skundbefg Bernt Pedersen Alseth 5. Martinius Pedersen 6. Tomter '7. Martin M. Dahlen 8. Tale Hansen Kildal Krisllan E. Mtrkeng Levord Knutsen Has l ie GArdbruge:: Lars 0l sen Skundberql Johan ol sen Rud Krislian Olsen NygArd Nicolay Eriksen.Felde Morkeng Andreas Snortum Ambj Or Hans Martinsen Bergum Kristian A. Oudenstad Landhand I er Oluf Skonnord

20 VARDAL, I9O2 Vardal hovedsoqn Valqte representancer: Valgte vararepreqentanter: 1. Gaardbrugernes liste for Vardal Hovedsogn: i-. Gaardbr. Lars Aalstad 2. Even BYe 3. Hans Gubberud 4. Kr. Nyjordet Nafstad 5. Ole MEehlum 1. Gaardbr. Carl Gr indvo I d 2. Joakim Brateng 3. Peter Egstad 2. Arbeidernes og de mindre Gaardbrugernes liste for Vardal Hovedsogn: l-. Er ik Skaug 2. Hans Svendsen Hage 3. Johan Borresen Berg I i 1- R(hrrF F rvd Pn l und 2. O1e Svennerud 3. Oscar Fj el dstad 4. Hans Sagstuen Bredeskal len Hunn sogn Valqte representanter: Valgte vararqpre sentanler r l.hunns Sogns Arbeidere L. H. Fosmark? A El^a h.rc 3. A. Var s tadodegaarden 4. Johs. Furuseth 5. Peter Stensrud 6. A.C.Lle og mindre Gaardbrugere: 1. Ni 1s Petersen 2. Gaardbrugernes Liste - Hunn Sogn: 1. caardbr. A. Kastad rr - Hans A. Nygaard 1. Sagforer 2. Gaardbr. 3. M. Mustad Peter Braastad Jorgen Skaarstad

21 I I OSTRE TOTEN, L9O2 Hof Sogn val gte representantgr : Valgte vararepre sentanter : 1. caardbr. Adolf Rogneby 1. Lensmand Stensvold r - Edvard J. Lund 3. - rr - Henri,k E. Ranheim 4. Ludvig O1sen Bredli 4. postaabnerske Kari Haugen 5. Hans Tornmerhov 5. Gaardbr- Berthe Lie-Hermanrud 6. Laurits J. Kihle 6. uhrmager N. pedersen 7. Davj,d H. Sejerstad 7. Skomager Andreas Svendsen Nyland 8. Rasmus R. Daffindrud,,..8. Fabrikarb. paul p. Haakenstad 9. peder H, Haakenstad 9. Skomager: Martin Faraasstuen l-0. Murer Ingvar Dybdabl crotberg 10. Snedker M. Hansen Sandberg 11. Larer M.K.1und 12.-"-OlavJohanOlsen Balke Sogn va lgte repre sl-:ntanterj Valgte vararepresentanter : l,. Gaardbr. z Lerer O1e 6. Gaardbr. t. B. Ror l egger Peder M. Wang 1. O1e O. Panengen jr. 2. Hans Gjestvang sundby 3. 01e Kr. Fjorkenstad 4. Weflen 5. Anders J. Proven 6. Hans L. Svendby 7. Haug Lars Hansen Hagen Gaardbr. Helmfred Sommerfe 1t Johan J. Hveem Helene Wang-Nettum KAre H. Rodningsby Husmand Even p. Engebakken Skomager O1e Thoresen caardbr. Jens 0. Ga l qerud

22 VESTRE TOTEN, 1902 I Valgfe representanter : Valgte vararepresentanter: Aas Sog4: l. Gustav Wien, Raufoss 2. Kristlan Karl sen. Aas 3. Kirkesanger Olav Gjorvad 4. Ole Peter Pedersen Sivesind 5. Anders Olsen Furuseth 6. Peder Anton Pederisen Berger 7, Anton Vestby 8. Even Pedersen Markestad 1. Paul Ha lvorsen, Alm 2. Johannes Larsen Sivesind 3. Hans Davidsen Ofstaas, 4. Olaus Aanderud 5. Hans Kristian Johssen Sti-kbakke 6. Brede Hansen Ostl ien 7. Siqvart Johs. sen Slettum 8. John Johansen, Raufoss U 1. Sergeant Even Johansen Bjerke 2. Halvor Eriksen caardlos 3. August Nok leby 4. David Paulsen Narum 5. Erik Johansen Dyst-e 6. Hans OIsen Moldstadhagen 7. Johannes Nllsen Ensrud 8. Ni 1s Kristiansen Nederud Kolbu Sogn 1. Klistian cul liksen Dyste 2. Hans Andreassen Narum 3. Peder Johannessen ROse 4. Peder Martinsen Tandseter 5. Kr i-stian Kristiansen Bekkevold 6. Nils Pedersen Norbek 7. Anders Pedersen So lberg B. Christian Nilsen Kvikstad Eina Sogn l-. Kristi.an Olsen Dotseth 1. Johannes Thommassen Dotseth 2. Mathias Larsen Blilie 2. Ole Olsen Mjorlund 3. Johannes Larsen Sangnas 3, Andreas Larsen Sangnas 4. Peder Anton Andreagsen Blaavarp4. Lerer thorvald Skaug (., L {a-!isr9aa1t??a!&*4**.s {$'

23 JEV}IAKER, 19OT Valqte representanter: Valqte vararepresentanter: Lie!e A i Arbeldelr_les-gS-NegllSEif iyel ee l-iste (2.809) I. fngenleur wi th. Rydqren 1. Vognvisitdr Jdrgen Jahren 2. Skon. Olai Andresen 2, Uhrm. P. Brastad 3. Reparatdr l{artin Thr:rsen 3. Glaspuster Axel Nilsson 4. Pakform. P. A, i,iiordby 4. Skom. Malhias }iilsen 5. Papirrnester Chr. 1. R(tqsberg 5. Smed Jorqen A. Nresset 6. Dr. P. Hvattum 6. Glaspuster Auqust Nyquist 7. Fabr.arb. Johan Dahlen 7. Fabr.arb. tars.raard 8. Fu1dm. O. T#nderufir 9. Lendsm. B. Haugum!-rsge_lesgeetgsllslss ( ) 1. Gaardbr. Jens P" velo 2. -''- tars P. Gaardsrud 3. OLe Gunst,ad 4, - rr - OIe P, titordby 5. Srned llalvor Bakken 6. caardbr. E. c. Borch 7. Ole A. Enger l" Gaardbr. E, Velsand-Velo r? - Johs. Greftegreff 3. - rr - Ole B, Berser i,r. riat.'l. ".* a i.. 6rAt

24 LUNNER, I9O2 Valgte representanter s Va I gte vararepresentanter : l-. Jordbrugernes I iste 1. Gerdbr. Anders. A. Lunder 2. cudbrend G. Brakerud 3. Ole I Granbreten 4. Edv. O. Deh l in 5. Iver P. Ba I l angrud 6. Gudbrand L. Ohren 7. Ni-ls H. Balken l. GArdbr. Hans J. Walstad 2. OIe H. Balken 3. Farver Karl Munkerud 4. Gardbr. Lars H. Lien 5, Tommermand Kristian I. Granum 6. GArdbr. Elling H. Oppen l. Ole H. Heier 8. Kristoffer E. K j orven * t_. 2. a 4. Fal I es 1i slen GArdbr. c. Wiese Lensmand L. Haagenstad Laerer Th; Skoien Gardbr. Anders H" Fros 1ie -''- Iver Maurtveten 1-. GArdbr. 2. Landh. 3. G6rdbr. 4. Edv. O. 5. O1e O. Paul L. ostby I. Hovl and Hans P. Raastad Me I I erud Flatla 3. Arbej,der f orening qns liste: 1. Lerer H. Stenersen 2. GArdbr. Peder P. Rundeten 3. Herman P. E l verud 1. Arbeider N. Myrstuen 2. GArdbr. Tobias Kalvs j ohagen 3. Farver Halvor H. Kildal

25 GRAN, 1902 VaIgte representanlgr : 1. cerdbruger O1e Paulsen Skotterud 2. - tars Th. Dynna 3. - 'r - Thorger Gagnum 4. Skomager Lars Andresen Lysthus 5. GArdbruger. Paul A.,Laren 6. Skredder J;Linlokken 7. Gal.dbruger lver Larsen Rudin 8. Gardbruger og kclntrollor Even H. Stenersen 9. - Iver llel liesen 10. Skomager Fredril, Bekken ll. GArdbruger Iver FauJsen JuvsLad L2. - Even L. Smedsrud og fanjunker Iver A. Elnas l4-" - Hans O. Fallanq Paul Thorstensen crini Valgte vararepreseqtanter : $ 1. Farver Ni ls Nilsen 2. GArdbruger Hans A. Skirstad 3. Landhandler Petter Th. Hval 4. G&rdbruger Peder O. Lundstad 5. - Ole G. Hva t eby 6. - Johan J. Hvalshagen 7. - Haaken P. Tuft 8. - Peder I. Vien 9. - Iver T" Shjiager Iver N" Thingelstad 1l-. - Iver P. Skotterud L2. - Hans A. Vesthagen 13. Husmand Paul Knudsen Hvalebreten 14. Gardbruger Erik A, SkArud Thorvaid A. Gautveit Kristoffer Granli +i;ii*lf..$1!,..3*iaadf.rr'.,.<n$t}t*i*'tt*airi''ir

26 BRANDBU, L9O2 Valgte representanter: Valgte vararepresentanter : branobu novedsogn 1. Lars N. Dehlen (97) 2. Even E. Raassum (96) 3. A. Festningen (95) 4. Hans Raassum. (95 ) 5. ole H. Egge (90) 6. Anders Slen (87) 7. tver c. Kjos (84) 8. Paul O. Eid (74) 9. H. Haugen (63) l0- H. Ulsberget {6i-) l-1. N. HoibrAten {60}. l-. Iver A. Kjos (58) 2. Johan H. Egge (56) 3. T.M. Syl ling {56) 4. M. Roken (55 ) 5. A. Fedtroten (?) (55) 6. Karl Roa (54) 7, paut (54) 8. Gurh. Egge (53) 9. M. HoibrAten (53) l-0. Lars Skari ( 53 ) 11. H.G.Hansen ( 51) L2. A. Gullerud (35) Thingelstad sogn l. P.I.Haug (95) 2. c. Rossum (94) 3. H. Jacobsen {94} 4. o. Lovl ien (88) 5. M. Kaisjo t83) 6. o. Stykket (78 ) 7. E. Taajet (75 ) 8. H. Stenersen (75) 9. c. Klovstad (66) 10. Kristian Hilden (62) LL. Kr. Dehlen Lysen (55) 72. P. Hvamstad (49) l-. S. Kinge (43) 2. A. Thinge l stad (43) 3. O. Rekstad (43) 4. H. Thingelstad {42) 5. L.L.Askin ( P. Hilden, nedre (41-) 7. H. Holter (33) 8. A. Skjarverud (31) 9. Iver A. Lovlien (14) 10. H. Aamodt (12 ) 11. o. Haakenstad (l-2) 12. chr- A. Hole (i-1) t,

27 Val gte represesenteilper : SONDRE LAND, ].902 F I uberg l-. Foderidsmand Osten Roen (82) 2. Furer Peter Ambjor ( Overre tssagforej: Jens Meinich 4. Gaardbruger Anton Raaum (76) 5, Forpagter Thorsten fredriksen (64) 6. Larer Peter oluf Bratl"and (64) 7. caardbruger Thorsten (63) 8. Arrestforvarer Hans Martinsen (50) Va lgte vararepresen!:-. irt-er : l-. Sagmester Christoffer Nilsen (39) 2. caardbruger 01a 0lsen (39) 3. Spinderieler Inqvald Rusten {35) 4. Ad j. lensrnand il{erm. Hanson (35) 5. Forpagter H. P, gkjel lerud {32} 6. Sergeant Arnt Sedahl (31) 7. Amtsagronom Lars Haugen (31) 8; caardbruger Anton ilrsrud {26} Valgte represenganter : Hof,1 i,. Gaardbruger Andreas o. Eid (67) 2. - tr - O. Hofslien (66I 3. - Erik O. Lien (66) 4. Byggmester Krlstian Eriksen (66) 5. Larer E.B.Markussen (65) 6. caardbruger Kristian Halmrast {65) 7. - Nils O. Land (63) B. - Peter Lomsdalen (62) 9. - O.M"Lapeen {60} Hans 0, Bredviken (56) IL. MurerKristian tkudesveen (53) L2- I,,er er Taale Larsen {35) Yalgte vararepre sentanler s 1. Gaardbruger Peder f,. Skude (42) 2. i rr - Simen Branden (41) 3. Smed Martin Dalen (41) 4. Gaardbruger Anders Struksnas (41) 5. - 'r - Andrcas Lomsdalen (40) 6. - ri - Johan O.Oksne (40) 7. - 'r - Anton Aannerual {39) 8. Sliberimester Peder Dalby {39) 9. caardhruger Johannes Engelien {39) 10. Tomfirermand Andreas Roste (37) 11. caardbruger Johan $. Oksne (33) KrisLian Sorastuen (21-) :

28 NORDRE LAND, soqn Valgte representanter: f. Adj, lensmand Ni-ls Thomle (],8) 2. Gaardbruger O1e Ostensen Storsveen (17) 3. - o - Hans Mansen cjefle (l-6) 4. - Ole Hansen Gjefte (7) Valgte vara.repre sentante.r : l. Husmand Kristj-an Storulien (15) 2. caardbruger Martj.n Juell (9) 3. - Knud Skuderud (7) 4. - Peder Skiaker {7) Nordsinni sogn._"\ Valgte representanter: 2., - Kristian Hansen Dyve (66) 3. - Ole Krlstiansen Noss (61) 4. Valgte varar epre s e4tanter l l. Ole Svorslien (63). 2. Gaardbruger Lars Baggerud (49) 3. - Andrias Rudsstaden (45) 4, Lerer M.N. Falkendahf (29).: Valgte represer.rtanter : Torpens sogn 1. Landhandler Andreas Froslid (49) 2. caardbruger Chr. Snilsberg (48) 3. - Andreas Sollien (48) 4. Doktor E,M.Jahr (46) 5. Lerer Hans Smeby (45) 6. Tommermand Ole DOlssveen (34) 7. caardbruger (O1e O. Finden (31) - og landhandler peder 9. C. Lunde (29) vatgre vararepresen tanter l 1. caardbruger Ole Steine (41) 2.? - Halsten Harstad (40 ) - Anton Jorandlien (39) -.fohan H. Felde (34) Tommermand (32) 6. caardbruger Hans Jorandlien (32) 7. Leerer P.H.Smestad (23) 8. caardbruger Nils Felde (l"g)

29 SONDRE AURDAI,, ]-902 Reinl id sogn valgte representanlqf : 1. Gaardbruger Erling Hasle 2. Kirkesanger Kr. Hagene 3. Gaardbruger Ole Liabrend 4. - ole Paa l el ien Valgte vararepresentanter: 1. Gaardbruger ole O. Navrud d.e OIe O. Bole d.y, 3. 01e H. Kvalshaugen 4. Agronom Arne Hagene Valgte representanter! Baqn sogn Valqte vararepresenlanter : Venstres liste: l. Stortingsmand E' Wold 2. Landhandler O. Tronrud 3. caardbruger Ole Andreas tundene 4. Furer A. O. Lis terud Falleslisten: L. Gaardbruger. Arne Fonhus 2. Lensmand o. M. overqaard 3. Mol ler Anders Hagen 4. La.rer Sigurd Sorboen 1. Gaardbruger 2. Kirkesanger 3. Gaardbruger i- kr. Juvkvam O. Thorsrud Gunvald Gutbelq Arne Brager L Doktor H. Evjen 2. Gaardbruger Harald Vegl ingsrud Begndalens sogn Valqte representanter: Valqte valtarepresentanter : l. Gaardbruqfer Harald Haugsrud (29) 1. caardbruger Ole o. Garthus {li-} 2. - Ole N. Dokken {I9) 2. - Mikkel Eid (9) 3. - G.O.Wangaard 3. Snekker N. PauJsen (6) 4. Morten Sorum (15) 4. Sandbl. H. Dokken (s),:l Hedalen sogn Yalgte repre sentan t.qr-: 1. caardbruger Edvard El.srud (84) 2. - Kristoffer P. Gopisrud (61) 3. Landhandler Harald Sorlie (39) 4. Gaardbruger Johannes Bakken (37) Valgte varareprfsenlanter: 1. caardbruger Kristen Grov (35) 2. - Hermand Sukke (30) 3. - rt - Ole Nerby [25) 4. - Kristoffer Sandsend (15 )

30 ETNEDAL, ]"902 Bruflat sogn Valgte representanter: Valgte vararepre sentanter:,! 1. c. Rust (142) 2. Ole Lunde {130) 3. Engebret Espelien {86) 4. Ole Fjelddokken i80) 5. Hans Lundstein (79) 6. Ole Eovde (76) 7. Simen Lofthus {75) 8. ole Li l l ehestekind (75) 9. Ole Langedal (73) L0. Erland Espeset. {73} ll. Thorvald Langedal (73) 12. Anders Espelien {72) 1,. Syver klevgaardlien (45) 2. Arne ospelien {32) 3. Anders Xringi i (32) 4. Anders Hovde (29) 5. H.T.0verli (29) 6. Soren K. Byfuglien (28) 7. Martin Lundsten (27) 8. Martin Sletten (27) 9. Syver Fjeld (27) 10. A. Aamot (25) 11. A. Lybak (25) L2. A. Lie {25) 1: Thon sogn l-. Erik Thon (30 ) 2. Anders Hagasath {30 } 3. ole Gronbrek (29) 4- ole Thon (29) 1. Harald Skogstad (26) 2. Harald fol lehaugen (21-) 3. Martin Holen (13) 4. Jul Higdemsmarken {11)

31 NORDRE AURDAT, 1"902 Valgte representalter: Hovedsognet Valgte vararepresentanter : 1. Furer Tore T. Aaberq 2. Gaardbr. Endre ll. fhon 3. Ole Eriksen Kjorstad 4. Postaabner Erik K. Frydenlund 5. Gaardbr. Engebret K. Aasen 6. tandh. Haldor O. Dahl?. Provst Chr. Wis loff 8. Gaardbr. cunner N. Noraker 1-. Gaardbr. ltuul c. 2. Landh. Halvor T. Gjerpstad 3, Skredder,Johan Olsen 4. Gaardbr.. Anders S. Anmarkrud 5, Engebret R. Landmark 6. Ole K. Hauge 7. Sergeant Jul }laganas 8. Gaardbr. Andreas Hjel le Skrutvold sosn Valgte representanter : 1. Sergeant Nils t. Beyer 2. Gaardbr. Kristen O. Klettene 3. - rr - Peder!i. Beyer 4. Landh. Knut G. Johnsrud Val gte vararepresentanter : 1, Kirkesanger Ole O. Skrutvold 2. Lensmand Knut P. Berg 3. Gaardbr. Jul O. cladeim 4. Ole O. Bratvo 1d Ulnes sogn VaJgte representanler: 1. Gaardbr. Ni-ls o. Brujordet 2. Tollef E. 3. Torstein N. Hippe 4. Nils H. Ulnes Valgte vararepresentanter : 1. Gaardbr. Ole H. Opheim 2. Tollef A. Granheim 3. Larer Tore T. cudheim 4. Gaardbr. Lars M. Sundheim Valgte representanter: Svenes sogn Valgte vararepresentanter : 1. Gaardbr. Ole T. Svennes 2. Kommanderserg. Jon L Hovrud 3. Gaardbr. Nils S. Naes 4. Lars T. Rime 1, Gaardbr. Henrik K. Berg 2. Halstein O. Lo 3. Syver K. Nees 4. JulS. Nes

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015 Jenter 10 år & yngre ny 2 Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 18:30:30 2* 3 Marte Mangset Vennestrøm MjøsSki 18:31:00 3* 4 Sunniva Raddum Skaug Tretten SSL 18:31:30 124* 5 Ingeborg Stramrud-TorsæterMjøsSki

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Start list. Snauhaugsprinten Snauhaug Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Birkenes IL. etiming versjon :12:07 Side:1

Start list. Snauhaugsprinten Snauhaug Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Birkenes IL. etiming versjon :12:07 Side:1 Birkenes IL 103 Håkon Svaland Menn 20-21 år 12:51.30 3148681 etiming versjon 3.6 06.02.2014 21:12:07 Side:1 Fet SK 96 Signe Nordli Jenter 15 år 12:48.00 3502424 etiming versjon 3.6 06.02.2014 21:12:07

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 *X* * * 50 *XXX* 50 150 XX9999 * * * * 96 246 X*9 * *XX9X9 97 343 (15*) 2. Lars Myrstuen Søndre Land 5 *XX*

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten 50 49 50 98 100 347 12* 2 Bjørn Halvard Lykken Beito 49 48 50 97 97 341 14* 3 Steinar Dalby Aasveen 47 49 49 97 242 9* 4 Kristoffer Lerhol Øystre Slidre 49

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn 2010

Klubbmesterskap Langrenn 2010 Jenter 8 år Hannah Johnsrud Gran IL 102 07:37 Anne Amalie Nymoen Brandbu IF 103 12:45 Berthe Teslo Brandbu IF 101 11:30 Gutter 8 år Magnus Bakløkken Gran IL 174 09:07 Martin Strande Fosse Brandbu IF 104

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Mats Leine Røyken og Hurum skytterlag50 49 48 147 80,- 2. Lasse Opgården Magnussen Søndre Land skytterlag 49 47 48 144 60,- 3. Simen S. Lund Østre Gausdal skytterlag 49 46

Detaljer

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr:

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr: Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr: 1. Spesialpistol 1 Dag Olav Nilsen Lillehammer PK 8 8 10 10 10 10 9 9 (15) 74 2 Jon Arne Mastad Eidskog PK 8 8 8 10 10 10 9

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere Resultatliste Beitostøl-Sprinten 15.05-2014 - OSSK Cup 4 Gutter 10 år & yngre Nybegynnere 2 Even Thon Øystre Slidre SSL - Skiskyting 15:02 1 (1-0) 3 Ola Johnsrud Søndre Ål Sportsklubb - Skiskyting 19:19

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen .0.00 Starttid :00:00 Jury/Ledelse Rennleder Teknisk Delegert Harald Brattaker Cup KoordinatorSvein Brurud Bakkesjef Ass rd Kjell Otto Sebergsen Stein Johannessen Hugo Forfang Måldommersjef Olav Larsen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Øyvind Solbrekken Flatla Tingelstad 4 * * * * * 50 XXXX9 49 XX9X* 49 => 148 * * *XXXX9XX 99 => 247 X* * * * * * * *X 100 => 347 2. Per Asle

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Jenter 8 år. Gutter 8 år

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Jenter 8 år. Gutter 8 år Hedalen IL / Alge Timing Norge AS Tlf: 56529820 - Side 1-27.01.13 20:48 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 30 Thon Christensen Vilde Marie Skrautvål

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

Karusellrenn. Resultatliste. Birkebeineren skistadion Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:01 Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 15:06

Karusellrenn. Resultatliste. Birkebeineren skistadion Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:01 Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 15:06 Birkebeineren skistadion.03.205 Jenter 0 år & yngre ny Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:0 (0-) Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 5:06 Mari N. Mørk Vingrom IL 5 :39 3 (-2) Synnøve N. Mørk Vingrom IL :34

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

Resultatliste klasse med kveldsfinale

Resultatliste klasse med kveldsfinale Klasse 1 Antall premier: 6 1 Emil Hurv Froland JFF 73 0 0 16 1 89 12 2 Henning Andersen Froland JFF 65 0 0 22 1 87 10 3 Anneline Tangen Sannidal JFF 66 0 0 18 0 84 10 4 Elin Ellingsvik Vegerstøl Gjerstad

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn Vardal ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 346 Vang barne- og ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 35 Øystre Slidre ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 97 Slidre skule: trinn: 8 10, antall: 67 Gausdal ungdomsskole:

Detaljer

Startliste sprint - KM langrenn - 22. januar 2005. Gutter 12 år

Startliste sprint - KM langrenn - 22. januar 2005. Gutter 12 år Gutter 12 år Første heat-runde Heatnr: 1 Starttid (Omtrent): 11:00 403 Sigurd Østberg Gjøvik Skiklubb 404 Sindre Godager Gjøvik Skiklubb 405 Per Blakstad Haave Sør-Fron IL 406 Christian Hannestad Østre

Detaljer

Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff. SYNSTNES Olav SEL IL 7:20. ØDEGÅRD Maja SEL IL 4:37. RANDEN Emil SEL IL 6:36

Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff. SYNSTNES Olav SEL IL 7:20. ØDEGÅRD Maja SEL IL 4:37. RANDEN Emil SEL IL 6:36 Side 1 av 5 Karusellrenn Arrangør Sel IL Ski Vanlig renn Sted Tolstadåsen Skistadion Dato Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter/gutter født 2007-2008 SYNSTNES Olav SEL IL 7:20 ØDEGÅRD Maja SEL IL 4:37

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram Premiering, 15-skudd, 1 1. Einar Nordengen Tyrist rand 146 0,-kr Gave 2. Leif Bergaplass Vats og Leveld 143 153,-kr 3. Per Johansen Snarum 142 54,-kr 4. Lene T. Korbu Kongsberg 140 0,-kr 5. Dag Levi Løkseth

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Oddvarrennet Offisiell Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Tor Fjellet. Even Vestlund Vidar Nybakken. Dommer PoengPlass.

Oddvarrennet Offisiell Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Tor Fjellet. Even Vestlund Vidar Nybakken. Dommer PoengPlass. Oddvarrennet 217 Jury/Ledelse Trener Henning Sveen Frank Helge Johansen e A B C D E Even Vestlund Vidar Nybakken Bakkedata K-punkt Meter verdi Hill size (HS) Bakkerekord Bakkenavn Bakkesjef Øystein Knutsen

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Mylla rundt 2006. Totalt antall på tid

Mylla rundt 2006. Totalt antall på tid Mylla rundt 2006 Totalt antall på tid 109 Klasse 17-18 2 Kvinner 17-18 450 1 01:49:05 Anine Landmark Fossum IF Kvinner 17-18 439 2 01:37:36 Sandra Marie Paulsen Rustad I.L Klasse 19-20 1 Kvinner 19-20

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE 8. DESEMBER 2012 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Simen S Lund Østre Gausdal 49 50 50 99 98 346 14* Sølv medalje 2 Vegard S. Nordhagen Elverum 49 50 50 99 98 346 12* 3 Nils

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Navn Klubb Startnummer Totaltid

Navn Klubb Startnummer Totaltid .08.0 M0- Vidar Mehl Vossevangen CK/Team Fuji Norge 00:59:8 Håkon Karlstad Romeriksåsen SK 8 0:0: Steffen Gjerdbakken Ringerike SK 6 0:05: Anders Hagehaugen Raufoss og Gjøvik SK 5 0:06: 5 Vegard Solhaug

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Vågå skl/jff. Jotunheimtreffen Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Vågå skl/jff. Jotunheimtreffen Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Sivert Sve Stranda skyttarlag X9X*9 48 9XX*X 49 XXX*X 50 147 * * *X* * *X* * 100 247 *X* *XXXX*X 100 347 (15*)

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Engh, Kjell Roger 16.mai 20 Laks 6 1 940 9800 1 1 1 Mjørnaren, Birger

Detaljer

Landsdelskretsstevnet Felt 2013 Samlagsskyting 2-5,V55

Landsdelskretsstevnet Felt 2013 Samlagsskyting 2-5,V55 Samlagsskyting 2-5,V55 Hedmark Per Egil Storsveen Løiten 4 26 / 19 Jo Ivar Løvseth Løiten 3 24 / 12 Dag Lien Løiten 5 29 / 14 Tore Oustad Stange & Romedal 4 26 / 16 105 / 61 Oppland Roger Ottosen Vestre

Detaljer

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6 Prosent tirsdag 05. mai 2015 Alf Andersen - Stian Andersen 61,2 Olav Bergum - Bjørn Austdal 56,4 Olav Olstad Gunnar Nyhus 55,8 Helge Leonhardsen - Johan Berg Leonhardsen 54,5 Jarle Mikkelsen Anita Rønningen

Detaljer

RIL-lekene - Regioncup

RIL-lekene - Regioncup Jury/Ledelse Kristian Brenden Ole Anders Hoff e A B C D E Lars Erik Nybakke, Oppland Tor Øistein Fjellet, Hedmark Hans Elvsveen, Hedmark Kolbjørn Asphaug, Oppland Stein Granheim, Oppland Bakkedata K-punkt

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Ringebu og Fåvang skytterlag. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Ringebu og Fåvang skytterlag. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Simen S. Lund Østre Gausdal *9X*X 49 XX*X9 49 X9X9X 48 146 X99 *9XX* *X 97 243 X9 *99 *9X*X 96 339 (9*) 2. Jørgen Solbakken Ringebu og Fåvang *9 *XX 49 9X789 43 *XXXX

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Mesterskap Klasse 3-5 1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 249 99 348 6* Gylt medalje 2 Tobias

Detaljer

Klassesetting av medlemmer 19:49:05 Prognose for 2013

Klassesetting av medlemmer 19:49:05 Prognose for 2013 Ådal skytterlag Side 1 696 Kjell Arve Aarebru 1 1 780 Morten Tengbo Amundsen 1 1 717 David Andreas Andersen J 1 528 Ole Asbjørnhus 2 2 148 Johan Aslaksrud 1 1 131 Sverre Bakken 1 1 495 Karin Bang 1 1 749

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

nedre Sigdal if SeSongen 2015

nedre Sigdal if SeSongen 2015 Nedre Sigdal IF Sesongen 2015 Nedre Sigdal, laget vårt! Med denne vakre teksten skrevet av Trude Wickmann gratulerer jeg alle gutter, jenter, tanter, foreldre og øvrige støttespillere i Nedre Sigdal med

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

KM 2012 og Veidekkecup

KM 2012 og Veidekkecup Jury/Ledelse Rennleder Johan Inge Rønningen TD Hans Brekken Bakkesjef Torfinn Scheie Rennleder assknut Sørlien Data Håkon Harviken Måldom.sjef Frode Stordal e A B C D E Hans Brekken Jan Olav Thorsplass

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Fredag 1-17 19:00 18-34 20:00 35-50 21:00 51-56 22:00 Lørdag 61-74 08:00 75-88 09:00 89-102 10:00 103-116 11:00 117-130 12:00 131-144 13:00 145-158 14:00 159-172 15:00 173-186

Detaljer