STORTINGSVALGET 1965

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORTINGSVALGET 1965"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966

4 Tidligere utkommet. Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Stortingsvalgene : NOS III 219, 1888: Medd. fra det Statist. Centralbureau 7, 1889, suppl. 2, 1891: Medd. fra det Statist. Centralbureau 10, 1891, suppl. 2, 1894 III 245, 1897 III 306, 1900 IV 25, 1903 IV 109. Stortingsvalget 1906 NOS V 49, 1909 V 128, 1912 V 189, 1915 VI 65, 1918 VI 150, 1921 VII 66, 1924 VII 176, 1927 VIII 69, 1930 VIII 157, 1933 IX 26, 1936 IX 107, 1945 X 132, 1949 XI 13, 1953 XI 180, 1957 XI 299, 1961 XII 68, 1961 A 126. Stortingsvalget 1965 I NOS A 134. MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, GJØVIK

5 Forord I denne publikasjonen er det foretatt en analyse av resultatene fra stortingsvalget Opplegget til analysen er stort sett det samme som for stortingsvalget 1961 og bygger på et samarbeid med Chr. Michelsens Institutt og Institutt for Samfunnsforskning. Som tillegg til oversikten er tatt inn de offisielle valglister ved stortingsvalget i Detaljerte talloppgaver fra stortingsvalget er offentliggjort i Stortingsvalget 1965, hefte I (NOS A 134). Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 1. juni Petter Jakob Bjerve Gerd Skoe Lettenstrom

6 Preface This publication contains a survey of the results of the Storting elections The survey appears in approximately the same form as the survey of the 1961 elections and has been prepared in co-operation with Chr. Michelsen's Institute and the Institute for Social Research. The official election lists are given as a supplement to the survey. Detailed figures from the 1965 elections have been published in Storting Elections 1965, Volume I (NOS A 134). Central Bureau of Statistics, Oslo, 1 June Petter Jakob Bjerve Gerd Skoe Lettenstrom

7 Innhold Oversikt Side I. Innledning 7 II. Valgdistrikter, valgsogn og stemmesteder 7 1. Valgdistrikter og representasjon 7 2. Valgsogn og stemmesteder 8 III. Stemmeberettigede 13 IV. Valgdeltakingen Deltakingen i Endringer i valgdeltakingen Valgdeltakingen i områder med 2-dagers valg 25 V. Forhåndsstemmer og forkastede stemmer Forhåndsstemmegiving Forkasting av stammer 29 VI. Stemmefordelingen Fordelingen etter parti i Fordelingen etter parti og kommunetype m.v Endringene VII. Mandatfordelingen Fordelingen etter parti i Endringene Fordelingen av siste mandat Ulike fordelingsmetoder 44 VIII. Kandidatene ved valget i Fordelingen etter kjønn, parti og kommunetype Fordelingen etter alder Fordelingen etter yrke og parti Fordelingen etter lokalpolitisk virksomhet i valgåret 52 Sammendrag på engelsk 53 Vedlegg De offisielle valglister i Standardtegn. Tall kan ikke forekomme - Null 0,0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

8 Contents General survey Page I. Introduction 7 II. Electoral districts (counties), electoral parishes (municipalities) and polling districts 7 1. Electoral districts and seats 7 2. Electoral parishes and polling districts 8 III. Persons entitled to vote 13 IV. Participation Participation in Changes in participation Participation in districts with 2 days election 25 V. Votes cast in advance, and votes rejected Voting in advance Rejected votes 29 VI. Distribution of votes cast Distribution by party in Distribution by party and type of municipality etc Changes VII. Distribution of elected members Distribution by party in Changes Distribution of last seat Methods of distribution 44 VIII. Candidates at the election in Distribution by sex, party and type of municipality Distribution by age Distribution by occupation and party Distribution by activity in local politics 52 English summary 53 Appendix The official election-lists in Explanation of Symbols. Category not applicable Nil 0,0 Less than half of unit employed

9 Oversikt I. Innledning. På grunnlag av valgresultatene fra stortingsvalget i 1961 ble det utarbeidd en analytisk oversikt, som blant annet tok sikte på å vise valgdeltaking, stemmefordeling og mandatfordeling i ulike typer av kommuner. Grupperingen etter kommunetype bygde på en standard fastlagt ved folketellingen 1960 ut fra data om tettbygdhet og yrkesstruktur. For hele landet og for bygder og byer ble det dessuten foretatt sammenlikninger med tidligere valg. I dette oversiktshefte har en stort sett fulgt opplegget fra I tidsrommet ble det imidlertid gjennomført en rekke endringer i kommuneinndelingen, slik at grupperingen etter kommunetype måtte revideres i samsvar med kommunegrensene pr. 1. januar Av den grunn kan ikke valgresultatene fra 1961 og 1965 sammenliknes uten videre. En oversikt over endringene for hver kommunetype er gitt i avsnitt II. Ved lov av 9. april 1965 ble det bestemt at valgting til kåring av stortingsrepresentanter skal holdes på to dager, og dagene fastsettes til en søndag og den etterfølgende mandag. Ved kongelig resolusjon av samme dato ble dagene for valget i 1965 fastsatt til søndag 12. og mandag 13. september. Loven gir imidlertid distriktsvalgstyret adgang til å frita en kommune for å holde valg også søndag. Videre kan valgstyret i kommuner med 2-dagers valg fastsette at et eller flere valglokaler ikke skal holdes åpne søndag. Detaljerte opplysninger om de kommuner eller deler av kommuner som hadde 2-dagers valg er gitt i Stortingsvalget 1965, hefte I. I denne oversikten er det gjort forsøk på å vise den eventuelle virkning som overgangen til 2-dagers valg kan ha hatt på valgdeltakingen. På samme måte som i 1961 har en tatt med en særskilt oversikt over hvor mange valgstyrer som benyttet adgangen til å foreta kretsvis opptelling av stemmene. Valgdistrikter, valgsogn og stemmesteder. 1. Valgdistrikter og representasjon. Etter grunnlovsvedtak av 26. november 1952 utgjør hvert fylke med sine byer et valgdistrikt, og for hvert valgdistrikt skal det velges et bestemt antall stortingsrepresentanter. Fordelingen av de i alt 150 representanter mellom valgdistriktene ble fastsatt på grunnlag av folketallet, men med vesentlige justeringer ut fra distriktsvise hensyn. Denne justeringen forte til at Oslo, Akershus og Østfold til

10 8 sammen fikk redusert sitt representanttall med 10. Derimot fikk fylkene i Agder og på Vestlandet sammen et tillegg på 5 representanter, og fylkene i Trøndelag og Nord-Norge i alt 5 i tillegg. Tabell 1 viser den faktiske fordelingen av representantene på valgdistrikter. Til sammenlikning har en regnet ut hvordan fordelingen ville vært etter folkemengden i henholdsvis 1952 da fordelingen ble fastsatt, og i En sammenlikning av tallene for 1952 og 1965 viser virkningen av den ulike folketilvekst i fylkene. For Buskerud gjelder beregningen for 1965 de nye grensene fra 1964, da Skoger ble overfort fra Vestfold til Buskerud. Tabell 1. Faktisk og beregnet mandattall etter fylke. Actual and calculated number of seats by county. Fylke County Faktisk mandattall Actual number of seats Beregnet mandattall etter folkemengden Calculated number of seats on the basis of population Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark , I alt Total Valgsogn og stemmesteder. Ved stortingsvalget i 1965 var det i alt 466 valgsogn, mot 731 i Grensene for valgsognene faller sammen med kommunegrensene, og nedgangen i tallet på valgsogn skyldes den omfattende revisjon av kommuneinndelingen i dette tidsrommet. Av de 466 kommuner i 1965 var 47 byer, mot 62 i En oversikt over tallet på valgsogn i hvert valgdistrikt med fordeling etter tallet på personer med stemmerett viser at det i 1965 var 46 valgsogn med under 1000 stemmeberettigede, mens tilsvarende tall i 1961 var 187. Relativt sett utgjorde slike valgsogn 26 prosent av alle valgsogn i 1961, i 1965 bare om lag 10 prosent. Sammenslåingen. av kommuner førte videre til at tallet på valgsogn med over 4000 stemmeberettigede økte fra 116 i 1961 til 151 i 1965.

11 - 9 Tabell 2. Kommuner etter tallet på stemmeberettigede. Municipalities by number of persons entitled to vote. Fylke County Kommuner Municipalities Stemmeberettigede i alt i 1000 Persons entitled to vote, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen 1 80 Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Under 500 Kommuner etter tallet på stemmeberettigede og over '2 I alt Total I alt Tallet på stemmekretser eller stemmesteder ble redusert fra ved valget i 1961 til i Det var således en nedgang på 287 stemmesteder, mens nedgangen i valgsogn var 265. I 1961 var det i alt 52 valgsogn som hadde ett stemmested. Ved valget i 1965 var tallet redusert til 11, og de aller fleste valgsogn hadde derfor 2 eller flere stemmesteder i Ved stortingsvalget i 1961 var det for første gang adgang til å foreta en foreløpig opptelling av stemmene for et eller flere stemmesteder i et valgsogn. Betingelsen for slik opptelling er at hver del som blir telt for seg har minst navn i manntallet, og at de deler av manntallet som gjelder de øvrige stemmesteder til sammen inneholder minst navn. I 1961 ble det foretatt særskilte opptellinger i 22 valgsogn, og de gjaldt i alt 163 opptellingsområder. Med de mange kommunesammenslåinger i årene mellom 1961 og 1965 skulle en ventet en betydelig øking i tallet på valgsogn med særskilte opptellinger. Det ser imidlertid ikke ut til at størrelsen av kommunene i seg selv betyr noe for valgstyrenes innstilling til spørsmålet om foreløpige opptellinger. Trass i at tallet på kommuner med minst stemmeberettigede økte fra 88 i 1961 til 106 i 1965, ble særskilte opptellinger bare foretatt i 19 valgsogn i 1965 og omfattet i alt 195 opptellingsområder. Sett i forhold til tallet på valgsogn utgjorde de med særskilte opptellinger 4 prosent i 1965, mot 3 prosent i 1961.

12 10 Tabell 3. Stemmekretser m.v. i de enkelte fylker. Polling districts etc. by county. Fylke County Stemmekretser 1965 Polling districts Endring Change Særskilt opptelling av stemmene Separate counting of votes Kommuner Municipalit. Områder Districts Kommuner med bare en stemmekrete I alt Bygder Byer Total Rur. distr. Towns Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total Municipalities with only one polling district. På samme måte som for valget i 1961 har en foretatt en gruppering av kommunene i 1965 etter type, fastsatt på grunnlag av bosettings- og yrkesstrukturen ved folketellingen Nærmere opplysninger om de kriterier som ble nyttet, er gitt i oversikten for 1961 (NOS A 126). På grunn av endringer i kommuneinndelingen etter 1960 har en i mange tilfelle måttet foreta en korrigering av typene etter de nye grensene. I de tilfelle endringene har omfattet deler av kommuner har en måttet bygge på folketellingsdata for tellingskretser innenfor kommunene. Oppdelingen på kjøpsteder og ladesteder i 1961 faller bort for 1965, da alle tidligere ladesteder er blitt slått sammen med et eller flere herreder. For de nye kommunene er det så bare fastsatt status som herred eller by. Endringene i tallet på kommuner i de enkelte kommunetyper var følgende: Spredt bebygde kommuner Fiskerikommuner Jordbruks- og skogbrukskommuner Andre spredt bebygde kommuner I alt

13 11 Tett bebygde kommuner Forstadskommuner Industrikommuner Andre tett bebygde kommuner I alt Byer Kommuner i alt Tallet på stemmekretser eller stemmesteder vil naturlig avhenge av folkemengdens størrelse, men også av bosettingsstrukturen. For å belyse dette forhold er det foretatt en oppdeling av tallet på valgsogn (kommuner) etter type, tallet på stemmeberettigede og tallet på stemmesteder (se tabell 4). Selv om det i enkelte av gruppene er svært få kommuner, er det en tydelig tendens til at det for samme størrelsesgruppe med hensyn til stemmeberettigede er gjennomsnittlig flere stemmesteder i spredt bebygde enn i tett bebygde kommuner. I spredt bebygde kommuner med under stemmeberettigede var det f. eks. gjennomsnittlig stemmesteder, og for de med minst stemmeberettigede var gjennomsnittet over 20. De tilsvarende gjennomsnittstall for tett bebygde kommuner var henholdsvis under 8 og under 18. For alle kommuner under ett var det i 1965 gjennomsnittlig 13 stemmesteder pr. kommune.

14 12 Tabell 4. Kommunene etter stemmekretser, stemmeberettigede og kommunetype Municipalities by number of polling districts, persons entitled to vote, and type of municipality. Kommunetype Type of municipality Stemmeberettigede Persons entitled to vote Kommuner etter stemmekretser Municipalities by polling districts Under og over Kommuner Municipalities Stemmakretser i gj.snitt pr. kommune Average number of polling districts I Spredt bebygde kommuner Sparsely populated municipalities Fiskerikommuner Under Jordbruks- og Under skogbruks kommuner 5000 og over Andre spredt Under bebygde kommuner 5000 og over II Tett bebygde kommuner Densely populated municipalities Forstads- Under kommuner og over Industri- Under kommuner og over Andre tett Under bebygde kommuner 5000 og over III Byer Under Towns og over Riket Under The whole country og over I alt Total Fiskerikommuner -= Fishing municipalities. Jordbruks- og skogbrukskommuner Agricultural and forestry mun. Andre spredt bebygde kommuner -= Other sparsely populated mun. Forstadskommuner Suburban mun. Industrikommuner ---- Industrial milli. Andre tett bebygde kommuner Other densely populated mun.

15 13 III. Stemmeberettigede. Rett til å stemme ved stortingsvalg har alle norske menn og kvinner som har fylt 21 år, og som har vært bosatt og har oppholdt seg i landet de siste 5 år. Videre er betingelsen at vedkommende ikke har tapt sin stemmerett etter bestemmelsene i grunnlovens 53. I valgmanntallet for de tre siste valgene er bare ført opp de personer som hadde rett til å stemme ved det forestående valg. Ved stortingsvalget i 1965 var tallet på personer med stemmerett i alt Fra 1961 til 1965 økte tallet på stemmeberettigede med vel 66000, mens økingen fra 1957 til 1961 var Hvis en ser på størrelsen av de årsklasser som nådde stemmerettsalderen, dvs, de nye stemmeberettigede, utgjorde disse om lag i 1965, mot i Tabe115. Stemmeberettigede ved stortingsvalgene. Persons entitled to vote. Valgår Year Riket The whole country Bygder Rural districts Byer Towns Pr innbyggere Per 1000 population Riket I Bygder I Byer ,9 640,5 704, ,1 631,5 692, ,1 630,5 676,0 Tabell 6. Stemmeberettigede i prosent av folkemengden og stemmeberettigede kvinner pr menn Persons entitled to vote as percentage of population; females entitled to vote per 1000 males. Fylke County Folkemengden 1/ Population Stemmeberettigede Persons entitled to vote Prosent av folkemengden Percentage of population Kvinner pr menn Females per 1000 males I alt Bygder II Byer 980 Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Bergen , Sogn og Fjordane , More og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark , I alt Total ,

16 14 Tendensen til øking i tallet på nye stemmeberettigede har sammenheng med at fødselstallet i perioden var betydelig større enn i årene Sett i forhold til den totale folkemengde utgjorde tallet på stemmeberettigede i 1965 om lag 65 prosent. Relativt sett var det flere stemmeberettigede i byene enn i bygdene, henholdsvis 68 og 63 prosent. For de enkelte valgdistrikter (fylker) varierte andelen med stemmerett fra, 58 prosent i Finnmark til 72 prosent i Oslo (se tabell 6). Fylkesvariasjonene henger sammen med ulikheter i aldersfordelingen. Mens f. eks. Finnmark har en storre prosentdel under 21 år enn de andre fylkene, er det motsatte tilfelle for Oslo. For de øvrige fylkene varierte prosenttallet for stemmeberettigede mellom 61 og 68. Av de stemmeberettigede ved valget i 1965 var 51 prosent kvinner og 49 prosent menn. For de enkelte fylker var det stort sett overskott av kvinner blant de stemmeberettigede i byene, men underskott i bygdene. Bare i Akershus, Vestfold og Hordaland hadde også bygdene flere stemmeberettigede kvinner enn menn. En oppdeling av kommunene etter type viser at foruten byene hadde for stadskommunene overskott av kvinner blant de stemmeberettigede, men i de andre kommunetyper, og da seerlig i fiskerikommuner og i jordbruks- og skogbrukskommuner, var det overskott av menn. Tabell 7. Stemmeberettigede etter kjønn og kommunetype Persons entitled to vote by sex and type of municipality. Kommunetype' Kommuner Stemmeberettigede Persons entitled to vote I alt Menn Total Males Kvinner Females Prosent Percentages I alt Menn I Kvinner Fiskerikommuner Jordbruks- og skogbrukskommuner ,0 52,8 47,2 Andre spredt bebygde ,0 52,2 47,8 kommuner ,0 50,7 49,3 Forstadskommuner ,0 49,4 50,6 Industrikommuner ,0 50,8 49,2 Andre tett bebygde kommuner Byer ,0 50,6 49, ,0 46,6 53,4 I alt Total ,0 49,0 51,0 For English translation see table 4.

17 15 Tabell 8. Stemmeberettigede og avgitte stemmer etter kjønn. Persons entitled to vote and votes cast by sex. År Year I alt Menn Total Males Kvinner Females Riket The whole country Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stammer Bygder Rural districts Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stammer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stammer Byer Towns 545 Effektivt stemmeberettigede ,847 Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede 59' Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stammer Effektivt stemmeberettigede Avgitte stemmer

18 16 IV. Valgdeltakingen. 1. Deltakingen i Ved stortingsvalget i 1965 ble det avgitt i alt stemmer, som svarte til en valgdeltaking på 85,4 prosent. Dette var en betydelig større deltaking enn ved noen av de tre foregående stortingsvalg, og den oversteg også valget i 1936, da deltakingen var 84 prosent. Valgdeltakingen var som vanlig stone for menn enn for kvinner, henholdsvis om lag 87 og 84 prosent i Etter de administrative grensene hadde byene i 1965 en valgdeltaking på vel 87 prosent og bygdene vel 84 prosent. Den større deltaking for menn gjaldt både bygder og byer, men forskjellen var langt mindre i byene enn i bygdene. En oversikt over valgdeltakingen i de enkelte valgdistrikter (se tabell 16) viser at det i likhet med tidligere år var størst deltaking på Østlandet, regnet fra Østfold til og med Telemark. Alle disse fylkene hadde i 1965 større valgdeltaking enn noe fylke ellers. Størst var deltakingen i Østfold med 90 prosent, men variasjonen mellom Østlandsfylkene var ikke særlig stor. I Nord-Norge var valgdeltakingen relativt liten, og Troms lå lavest med en deltaking på under 75 prosent. Bortsett fra de tre nordligste fylkene var det bare Sogn og Fjordane som hadde en deltakingsprosent under 80. De regionale forskjeller har trolig sammenheng med både bosettingsstruktur og næringsstruktur. I oversikten for 1961 ble det påvist at særlig næringsstrukturen har betydning for valgdeltakingen. For 1965 har en også regnet ut valgdeltakingen merskilt for de enkelte kommunetyper (se tabell 10). Trass i de mange kommunesammenslåinger som har ført til overføringer mellom typene, viste også valget i 1965 at deltakingen var lavere i spredt bebygde enn i tett bebygde kommuner. Lavest lå fiskerikommunene med en valgdeltaking på under 75 prosent. Også i jordbruks- og skogbrukskommunene var det relativt liten valgdeltaking. Blant de tett bebygde kommunene hadde forstadskommunene størst valgdeltaking, vel 88 prosent. Industrikommunene lå også på et høyt nivå. For de andre spredt bebygde og andre tett bebygde kommuner var det derimot ingen særlig forskjell, og deltakingen var til og med litt større i andre spredt bebygde enn i andre tett bebygde kommuner. Innenfor disse to samlegruppene fant en i likhet med i 1961 at de kommuner som hadde en relativt stor del av yrkesbefolkningen sysselsatt i fiske og fangst, hadde en betydelig mindre valgdeltaking enn de andre kommunene. I gruppen andre spredt bebygde kommuner hadde de med minst 20 prosent yrkesaktive i fiske og fangst en deltakingsprosent på 76, mens den i resten av kommunene la på nærmere 85. Tabell 9. Valgdeltaking i prosent. Percentage poll. Valgår Year Riket Bygder Byer I alt 1 Menn Kvinner I alt Menn (Kvinner I alt 1 Menn kvinner ,02 87,65 80,69 82,41 87,00 77,87 87,54 89,24 86, ,36 79,98 72,94 73,85 78,55 69,08 82,20 83,70 80, ,02 85,30 78,93 79,66 84,05 75,20 86,52 87,99 85, ,33 82,08 76,70 76,89 80,72 72,95 83,98 84,98 83, ,32 80,42 76,31 76,23 79,20 73,15 82,36 83,03 81, ,07 80,90 77,30 77,22 79,84 74,51 82,64 83,20 82, ,43 86,83 84,08 84,17 86,16 82,13 87,11 87,82 86,50

19 17 Tabell 10. Avgitte stemmer og prosentvis valgdeltaking etter kjønn og kommunetype. Votes cast and percentage poll by sex and type of municipality. Kommunetypel Avgitte stemmer Votes cast I ah Menn Kvinner Valgdeltaking i prosent Percentage poll I alt rienn Kvinner 1 I alt 1961 I Spredt bebygde kommuner Fiskerikommuner ,5 77,5 71,1 63,8 Jordbruks- og skogbrukskommuner ,6 85,1 79,8 74,9 Andre spredt bebygde kommuner ,7 86,1 81,3 76,9 I alt ,0 85,4 80,4 75,6 II Tett bebygde kommuner Forstadskommuner ,4 89,1 87,8 81,1 Industrikommuner ,2 88,0 84,4 81,1 Andre tett bebygde kommuner ,8 83,9 81,7 75,3 I alt ,7 87,8 85,7 80,1 III Byer ,1 87,8 86,5 82,6 Riket ,4 86,8 84,1 79,1 For English translation see table 4. For å vise valgdeltakingens sammenheng med bosettingsstrukturen har en regnet ut deltakingen for kommunene i hvert fylke etter graden av tettbygdhet. Grupperingen bygger på oppgavene over hussamlinger i kommunene ved folketellingen i 1960, og med justering etter de mest detaljerte oppgavene i de tilfelle kommuner er blitt delt opp etter For landet som helhet og for de fleste fylkene er det en tendens til at valgdeltakingen øker med graden av tett bebyggelse. I noen fylker var imidlertid forskjellen mellom de tre tetthetsgruppene så liten at bosettingsstrukturen neppe alene kan sies å påvirke valgdeltakingen (se tabell 12). 2 - Stortingsvalget 1965

20 18 Tabell 11. Kommuner etter type og prosentvis valgdeltaking Municipalities by type and percentage poll. Kommunetypel Valgdeltaking i prosent Percentage poll Under og over I alt Total Fiskerikommuner Jordbruks- og skogbrukskommuner Andre spredt bebygde kommuner Forstadskommuner Imlustrikommuner Andre tett bebygde kommuner Byer _ Menn Males Fiskerikommuner Jordbruks- og skogbrukskommuner Andre spredt bebygde kommuner Forstadskommuner 15 9 Industrikommuner _ 17 5 Andre tett bebygde kommuner Byer _ Kvinner Females Fiskerikommuner Jordbruks- og skogbrukskommuner Andre spredt bebygde kommuner Forstadskommuner Industrikommuner Andre tett bebygde kommuner Byer _ For English translation see table 4. En oversikt over valgdeltakingen innenfor en del større kommuner der det ble holdt foreløpige opptellinger for stemmestedene, er gitt i tabell 13. Tabell 12. Stemmeberettigede og avgitte stemmer etter fylke og prosent folkemengde i hussamlinger. Persons entitled to vote and votes cast by county and by percentage of population in densely populated areas. Fylker Prosent folkemengde i hussamlinger Percentage of population in densely populated areas Stemm.eberettigede Kommuner I alt Valgdeltaking i prosent Menn Kvinner I alt 1961 Under 30 pst ,9 88,2 85,5 81,3 Østfold 30-59» ,8 89,2 88,4 83,7 60 pst. og over ,4 90,7 90,1 86,2 Under 30 pst ,4 89,3 87,4 81,8 Akershus 30-59» ,7 88,0 87,4 82,1 60 pst. og over ,4 91,4 89,4 84,9 Oslo 60 pst. og over ,2 88,5 88,0 83,5

21 19 Tabell 12 (forts). Stemmeberettigede og avgitte stemmer etter fylke og prosent folkemengde i hussamlinger. Fylker Stemmeberettigede Kommuner Prosent folkemengde i hussamlinger I alt Valgdeltaking i prosent Menn Kvinner I alt 1961 Under 30 pst ,1 91,5 86,6 81,9 Hedmark 30-59» ,1 90,0 88,2 83,5 60 pst. og over ,5 92,5 90,6 88,1 Under 30 pst ,3 88,2 82,2 76,1 Oppland 30-59» ,6 89,2 82,0 77,5 60 pst. og over ,2 90,4 88,0 83,8 Under 30 pst ,7 88,1 85,2 81,5 Buskerud 30-59» ,7 89,8 87,5 82,7 60 pst. og over ,1 91,4 88,9 85,0 Under 30 pst ,8 90,0 85,4 82,3 Vestfold 30-59» ,6 89,2 88,0 83,2 60 pst. og over ,3 87,3 87,3 83,0 Under 30 pst ,7 88,6 84,8 80,2 Telemark 30-59» ,4 86,8 84,0 76,3 60 pst. og over ,1 88,7 85,6 80,2 Under 30 pst ,8 86,3 83,2 76,5 Aust-Agder 30-59» ,9 86,1 81,7 74,8 60 pst. og over ,0 85,0 83,2 78,1 Under 30 pst ,3 87,6 81,0 76,0 Vest-Agder 30-59» ,9 85,2 82,7 71,0 60 pst. og over ,4 86,6 86,3 80,0 Under 30 pst ,7 85,9 81,3 73,7 Rogaland 30-59» ,6 84,4 80,6 74,5 60 pst. og over ,5 87,9 87,1 81,6 Under 30 pst ,9 82,5 77,3 69,9 Hordaland 30-59» ,0 86,2 83,9 78,5 60 pst. og over ,2 87,5 83,1 78,2 Bergen 60 pst. og over ,0 85,1 84,9 79,7 Under 30 pst ,4 83,8 74,9 71,7 Sogn og Fjordane » ,6 80,6 76,6 71,2 60 pst. og over ,8 81,3 87,1 77,2 Under 30 pst ,4 84,4 78,1 72,7 More og Romsdal » ,7 82,7 80,7 75,3 60 pst. og over ,6 88,0 83,5 79,0 Under 30 pst ,4 85,6 81,0 74,8 Sør-Trøndelag » ,7 90,2 85,2 80,2 60 pst. og over ,0 88,1 86,0 81,3 Under 30 pst ,9 86,1 81,7 77,3 Nord-Trondelag » ,3 86,2 84,3 76,2 60 pst. og over ,5 86,1 81,2 80,5 Under 30 pst ,3 78,3 69,9 66,7 Nordland 30-59» ,0 80,3 73,5 70,7 60 pst. og over ,4 84,6 78,2 75,9 Under 30 pst ,1 77,7 68,1 64,2 Troms 30-59» ,0 87,7 80,0 67,2 60 pst. og over ,8 77,4 74,2 71,6 Under 30 pst ,9 78,7 74,7 71,3 Finnmark 30-59» ,4 78,1 70,1 69,8 60 pst. og over ,1 82,6 81,6 78,0 Under 30 pst ,7 85,4 79,8 74,7 Riket 30-59» ,6 86,0 83,2 77,9 60 pst. og over ,2 88,0 86,6 82,1

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 STORTINGSVALG ET 98 HEFTE I STORTING ELECTIONS 98 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 87796 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 90 STORTINGSVALG ET 977 STORTING ELECTIONS 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 8-57-0790-8 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET 1983 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-.537-2056-4 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Valg ANDRE EMNEORD

Detaljer

KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979

KOMMUNESTYREVALGET MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 KOMMUNESTYREVALGET 99 MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 99 ISBN 8--08- ISSN 0-80 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 ISBN 82-537-3804-8 ISSN 0800-9856

NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 ISBN 82-537-3804-8 ISSN 0800-9856 NORGES OFFISIELLE STATISTIK K C 60 FYLKESTINGSVALGET 1991 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1993 ISBN 8253738048 ISSN 08009856 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner EMNEORD

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 770 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0565-4

FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 770 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0565-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 770 FYLKESTINGSVALGET 975 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 8-57-0565- FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 960 Economic survey 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 955-956

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge 2001. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '01, og som

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge 2003. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2003, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer