MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon , slik at vararepresentant kan bli innkalt. ORIENTERINGER Kruse Smith orienterer om planarbeidet i forbindelse med Fuhr utbyggingen SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 223/09 09/1631 REFERATSAKER 224/09 09/1630 DELEGASJONSSAKER 225/09 05/1580 REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL /09 08/925 KLAGEBEHANDLING - NIVI EIENDOM AS - 200/546 FURULIVEIEN 22 - RIVING AV BOLIG / OPPFØRING AV ENEBOLIG OG TOMANNSBOLIG 227/09 09/431 ODDVAR HOLVIK - 200/1310 STORGATA 35 - BRUKSENDRING FRA BOWLING TIL LEILIGHETER - KLAGEBEHANDLING 228/09 09/285 GRIMSTAD EIENDOM AS - 86/? TUFTENE BOLIG KLAGE PÅ GEBYRBEREGNING 229/09 09/1029 JON ASDAL - GNR.30 BNR.61 SANDUM BRYGGE - KLAGE PÅ AVSLAG FOR RAMMESØKNAD FOR ENEBOLIG Side 1

2 230/09 09/1081 BJØRN GRANDAL - GNR.52 BNR.112 IVERSLUND HAUGENES - SØKNAD OM OPPFØRING AV BRYGGE 231/09 07/623 INGVILD UDJUS HANSEN OG BJØRN OLAV HANSEN - 75/7 STØLE - RIVING AV BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG, SJØBU, UTVIDELSE AV BRYGGE, ADKOMSTVEI M.V. 232/09 09/915 HÅKON FOLDVIK - GNR.156 BNR.3 ARNEVIG - KLAGE PÅ SØKNAD OM TILTAK FOR GANGVEI TIL BRYGGE 233/ STEINAR G. BRATLIE - GNR.156 BNR.51 ARNEVIK - AD SIKRING AV FJELLSKJÆRING BAK NY HYTTE 234/09 06/1996 VEDDESKOGEN VEL - GNR.168 BNR SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR DEPONERING/UTFYLLING AV MASSER I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV SMÅBÅTHAVN 235/09 04/2161 PERLA AS - GNR.200 BNR.1495 M.FL. VESTERLED 23 - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV MUR MOT VESTERLED 236/09 09/1147 JAN IVAR LARSSEN - 27/22 VESTRE ESKEDAL TILBYGG TIL BOLIG. 237/09 09/279 JOHAN HANO OG MARIELL R. KEDERT - 38/64 GREFSTAD - BOLIG 238/09 05/2191 HOLVIKA SMÅBÅTHAVN - LEIEAVTALE - INNLØSNING AV GRUNN 239/09 07/811 OMRÅDEREGULERING LINNHEIA BOLIGOMRÅDE - AVTALE OM OFFENTLIG- PRIVAT SAMARBEID (OPS-AVTALE) 240/09 09/933 PLANPROGRAM FOR OMRÅDEPLAN CAMPUS GRIMSTAD 241/09 04/3362 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR PER IGLAND FABRIKKER - RORESANDEN, DEL AV OMR B1. NY 1.GANGS BEHANDLING. Grimstad, Tor Eriksen Utvalgsleder Side 2

3 GRIMSTAD KOMMUNE REFERATSAKER Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- REFERATSAKER Nr Arkivsak T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 09/107 I Fylkesmannen i Aust-Agder 2 08/839 I Fylkesmannen i Aust-Agder 3 04/2310 I Fylkesmannen v/justis og Byggesaksavd. 4 07/1636 I Fylkesmannen i Telemark 5 08/898 I Fylkesmannen v/justis ig Byggesaksavd. Kommunens vedtak av sak 163/09 jf. vedtak av sak 105/09 stadfestes - Marit Grinaker Wright - 14/189 Biestøa 5 - bolig og garasje Kommunens vedtak i sak 051/09, jf. vedtak 117/09 stadfestes. Kommunens vedtak av sak 140/09 jf. vedtak av sak 107/09 stadfestet - Vikkilen Feriesenter - 24/96 Vikkilen - bolig Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak 407/08 - Nytt vedtak: Kravet til særlige grunner etter PBL 7 er ikke oppfylt. Det gis ikke dispensasjon for utvidelse av brygge som omsøkt - Jørg Eilertsen 164/7 Rørmoen /eide - forlengelse av eksisterende brygge Kommunens vedtak av sak 018/09, fj. vedtak av sak 060/09 - Groosbygg AS - 200/641 Grooseveien 34 - Riving av bolig/oppføring av leilighetsbygg FORSLAG TIL Referatsaken tatt til etterretning. Side 3

4 GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- DELEGASJONSSAKER FTU-281/ : INGE HERMAN ANDRESEN- 7/113 BERGELI- DELING I medhold av plan- og bygningslovens 63, 93h og 95 godkjennes søknad om fradeling i samsvar med reguleringsendring vedtatt i teknisk utvalg FTU-411/ : TILLATELSE TIL ENDRING AV ANSVARLIG FORETAK - KREATIVE BARNEHAGER AS, 86/175, MYRÅSEN 9, FJELLKNAUSEN BARNEHAGE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om ansvarsrett mottatt for foretaket Casa AS, organisasjonsnr Dokumentasjon mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt endringstiltaket for nabovarsling da kommunen ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av endringen. FTU-520/ : Bygningsmyndigheten gir utslippstillatelse for svartvann fra eksisterende bolig og rammetillatelse for avløpsanlegget for samme 126/6 Metveit, Marie Oskarson AVLØPSANLEGGET: Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og gir i medhold til 93 og 95 rammetillatelse for avløpsanlegg som vist på søknader mottatt UTSLIPP AVLØPSVANN FRA BOLIG: Grimstad Kommune gir utslippstillatelse for grå- og sortvann fra eksisterende bolig på eiendommen gnr.42 bnr.9 som vist på søknad mottatt og på følgende vilkår:

5 1. Eksisterende avløp/utslipp fra bolighuset mv må saneres, d.v.s. for eksempel eksisterende slamavskiller må tømmes mv. Beskrivelse av denne saneringen må innsendes sammen med søkand om igangsettingstillatelse. 2. Søkeren kan senere pålegges tilknytning til eksisterende eller planlagt kloakknett. 3. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler, jfr. Forurensningslovens 10 og Kopi av vedlikeholdsplan/serviceavtale skal innsendes kommunen før anlegget kan tas i bruk(ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger). Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med vilkårene i tillatelsen. Årlig service på anlegget skal innrapporteres til kommunen hvert år. 5. Kommunen kan, for eiers kostnad, senere fastsette krav til analyser av avløps- og resipientvann. Kommunen kan også fastsette krav til tiltak for dokumentasjon av anleggets funksjon og virkningsgrad. 6. Overvann/drensvann tillates ikke ledet inn i avløpsanlegget. Det tillates ikke overløp i forbindelse med avløpsanlegget. 7. Kommunen kan i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelsen, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, jf. forurensningsforskriftene Klaro renseanlagg Norge AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, ansvarsrett i søkerfunksjonen og for prosjektering og kontroll prosjektering for avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-636/ : TOM PEDERSEN - 200/177 - FRIVOLDVEIEN 37 - OPPFØRING AV GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter frittliggende garasje med BRA 19,7m 2. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-647/ : FEVIKTUN - 52/222 RANVIGVEIEN 1 - GARASJE/CARPORT - ENDRING AV TILLATELSE. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes endring av tillatelse i vedtak av saknr. 516/09. Ny situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tidligere situasjonsplan mottatt utgår. Det gis godkjenning og ansvarsrett for tiltaket i samsvar med tidligere vedtak av saknr. 516/09 samt vurderingen overfor.

6 Endringen omfatter plassering av garasje/carport som økes fra 1,0 m til 1,5 m fra grense mot nabo Gnr. 52 Bnr. 75 Dag Eriksen I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra Pbl. 70 nr 2, jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-650/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endret tegning for garasje/bod som tilbygg til bolig 52/227 Skoleveien 53 A, Tore Marcussen Bygningsmyndigheten gir i medhold av plan- og bygningslovens 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 70 nr.2 og godkjenner i medhold til pbl 93 og 95 søknad om endret tegning og avstand til eiendomsgrense som vist på søknad datert , mottatt For øvrig på samme vilkår som i sak 662/08. FTU-653/ : GODKJENNING AV AVFALLSPLAN - ASTRID EDLAND OG TOM PEDERSEN - 148/12 IMENES - RIVING/ NY BOLIG Avfallsplan mottatt og miljøsaneringsbeskrivelse mottatt godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-654/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje på boligeiendommen 88/438 Sandkleiva, Ole Tobias Møretrø Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner i h.h.t. 93 og 95 ny søknad for oppføring av garasje som vist på søknad datert /mottatt Vedvik Byggkompetanse AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for prosjektering, kontroll prosjektering, utførel-

7 se og kontroll utførelse for hele tiltaket i tiltaksklasse 1. Dersom foretaket selv ikke utfører/kontrollerer arbeider som omfattes av tildelt ansvarsrett, må foretaket selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-655/ : Bygningsmyndigheten gir utslippstillatelse og godkjenner avløpsanlegg for påtenkt ny bolig og eksisternde bolig 44/151 Lia, Håkon Salvesenn AVLØPSANLEGG: Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 for avløpsanlegg for påtenkt bolig og for eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr. 151, som vist på søknader datert , mottatt Kjell Gilje AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, ansvarsrett for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse for avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. UTSLIPP AV GRÅ- OG SORTVANN FOR PÅTENKT NY BOLIG OG EKSISTERENDE BOLIG: Grimstad Kommune gir utslippstillatelse for grå- og sortvann for påtenkt ny bolig og fra eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr.151 som vist på søknad søknader datert , mottatt , og på følgende vilkår: 1. Eksisterende avløp/utslipp fra bolighuset mv må saneres, d.v.s. for eksempel eksisterende slamavskiller må tømmes mv. Beskrivelse av denne saneringen må innsendes sammen med anmodning om ferdigattest for avløpsanlegget. 2. Søkeren kan senere pålegges tilknytning til eksisterende eller planlagt kloakknett. 3. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler, jfr. Forurensningslovens 10 og Kopi av vedlikeholdsplan/serviceavtale skal innsendes kommunen før anlegget kan tas i bruk(ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger). Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med vilkårene i tillatelsen. Årlig service på anlegget skal innrapporteres til kommunen hvert år. 5. Kommunen kan, for eiers kostnad, senere fastsette krav til analyser av avløps- og resipientvann. Kommunen kan også fastsette krav til tiltak for dokumentasjon av anleggets funksjon og virkningsgrad. 6. Tømming av slamavskiller skal inngå i kommunens tømmerutine for slike anlegg. 7. Overvann/drensvann tillates ikke ledet inn i avløpsanlegget. Det tillates ikke overløp i forbindelse med avløpsanlegget. 8. Kommunen kan i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelsen, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, jf. forurensningsforskriftene FTU-656/ : RUNAR RØYSETH - 59/258 VESSØYVEIEN 91 - GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom.

8 I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen.. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har bygningsmyndigheten fritatt tiltaket for nabovarsling til eiendom gnr 57 bnr 21 da det ansees at deres interesser ikke berøres av arbeidet. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-657/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endret ansvarsrett for grunnarbeider til PS Anlegg AS 48/13 Hauslandsanden Strand Hotell AS Bygningsmyndigheten godkjenner i medhold av PBL 95 søknad om endret ansvarsrett for utførelse og kontroll utførelse for grunnarbeidene for byggetomt i tiltaksklasse 2, som omsøkt ved søknad datert , d.v.s. PS Anlegg AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, godkjenning for utførelse og kontroll utførelse for grunnarbeider i tiltaksklasse 2. For øvrig som på vilkår i sak 067/09, jfr. 170/07. FTU-658/ : FARZANEH OG VIDAR BJUGAN - 8/282 NORDÅS 43 - FORSTØTNINGSMUR - SAMTYKKE. I medhold av plan- og bygningslovens 86a samt vurderingen over, samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan samt beskrivelse mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder oppføring og forlengelse av eksisterende forstøtningsmur i retning mot avkjørsel til kommunal vei samt plassert inntil nabogrense. Murfot/fundamentering må plasseres innenfor egen eiendomsgrense. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-659/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av hytte 166/42 Homborøy, Nils Olav Dannevig Bygningsmyndigheten godkjenner i h.h.t. pbl 93 og 93 oppføring av hytte på gnr.166 bnr.42 som vist på søknad datert/mottatt Kjell Gilje AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse for hele tiltaket i tiltaksklasse. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandø-

9 rer/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-660/ : INGER-HELEN KILSTI OG ESPEN SØRENSEN - 200/572 FØREIDSGATE 18 - VERANDA M.M. - SAMTYKKE TIL MELDING. I medhold av plan- og bygningslovens 86a, samtykkes det i meldingen. Tegninger og beskrivelse mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder flytting av yttervegg samt utvidelse av eksisterende veranda Ansvar: Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding og at tiltaket ellers blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-661/ : JARL ØYSTEIN LOLAND - 86/151 HELVIGÅSEN 27 - GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra 12-4 virkning av regulerings-/bebyggelsesplan for Myråsen del II. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-662/ : TOR ASBJØRN GRÆNDSEN - 37/107 GREFSTADHEIA - BOLIG - IGANSETTINGSTILLATELSE FOR LEGGING AV VANN OG KLOAKK. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse for legging av vann- og kloakkledning mottatt i henhold til rammetillatelse gitt , saksnr.478/09 samt igangsettingstillatelse for grunnarbeider gitt sak 486/09. Deligangsettingstillatelsen gjelder legging av vann- kloakkledning.

10 Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-663/ : AGDERBYGG AS - 86/211 TORVÅSEN 17 - BOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-664/ : IGANGSETTINGSTILLATELSE - FINSAM I AS FINSAM II AS - 8/164 BERGEMOVN RIVING OG GJENOPPBYGGING AV HALL 1 OG 2 ETTER NATURSKADE OG ENDRING AV DELER AV FASADEN I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates igangsatt. Ansvarsrett er godkjent i samsvar med vurdering over. Igangsettingstillatelsen gjelder utførelse av sprinkleranlegg. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. FTU-665/ : RUNE RISBERG - 37/106 GREFSTAD - ENDRING AV TILLATELSE. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes endring av tidligere gitt tillatelse av saksnr. 493/09. Endringen medfører at tidligere gitt ansvarsrett til Kjell Gilje AS, Org.nr for grovplanering/grunnarbeider også skal omfatte legging av stikkledninger i forbindelse med vann- og kloakk til gnr.37 bnr.1. Dokumentasjon tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Endringstiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

11 FTU-666/ : GRIMSTAD ELEKTROMARKED AS - 8/164 BERGEMOEN 40 - INNREDNING AV EKSISTERENDE BYGNING - GODKJENNING I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Tiltaket omfatter innredning av seksjon i Bergmoveien 40 til butikk og lager med tilhørende personalfasiliteter for elektrokjeden Euronics. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt tiltaket for nabovarsling. Tiltaket er kun innvendige arbeider. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-667/ : AGDERBYGG AS - 86/212 TORVÅSEN 19 - BOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-668/ : AGDERBYGG AS - 86/213 TORVÅSEN 21 - BOLIG OG GARASJE- TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

12 FTU-669/ : AGDERBYGG AS - 86/214 TORVÅSEN 23 - BOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-670/ : OLSENBYGG AS - 86/215 TORVÅSEN 18 - BOLIGE OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger i to etasjer med carport. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra bebyggelsesplan vedr. krav til underetasje, møneretning og flatt tak over carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-672/ : BÅRD SVERRE HERNES - 59/124 SAGODDVEIEN 67 - VANN- OG KLOAKKLEDNING TIL HYTTE - GODKJENNES I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter legging av stikkledning i forbindelse med tilkobling til kommunal vannog avløpsnettet på Vessøya på Fevik. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har bygningsmyndigheten fritatt tiltaket for ordinær nabovarsling da deres interesser ikke berøres av arbeidet. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

13 FTU-673/ : GRIMSTAD TRIAL KLUBB - 79/259 ØSTERSKOGEN - SALTAK KLUBBHUS - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen gjelder nytt tak over klubbhus. Tiltaket tillates nå igangsatt. På grunn av tiltakets plassering og omfang har kommunen gitt fritak for nabovarsling. FTU-674/ : INGRID OG KOLBJØRN LAUVLAND - 50/274 JORDENE 10 - OPPFØRING AV NY GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden gjelder oppføring av sammenbygd garasje og carport. FTU-675/ : Bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av boligtomt 88/366, Bakken, Signe og Arvid Kiland Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner i h.h.t. 63, 93 - h og 95, fradeling av boligtomt fra gnr.88 bnr.366, som vist på søknad motatt på følgende vilkår: 1. Vegvesenets vilkår i brev av må etterkommes. 2. Rett til bruk/vedlikehold av vei vann og avløpsledninger over hovedeiendommen eller andre eiendommer må tinglyses når tomten er oppmålt. Kopi av disse dokumentene må sendes kommunen. FTU-676/ : TILLATELSE - SKIFTENES SAG - 144/12 STRAUMNES - MATERIALLAGER/TØRKE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter oppføring av lager for tørking og lagring av materialer, samt en justering av veiføring forbi eiendommen (Skiftenes Sag). I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis på vilkår, dispensasjon fra formålet i kommuneplan og fra avstand til Rorevannet, jfr. vurderingen ovenfor. Som vilkår er satt at det skal

14 etableres et parkbelte mot Rorevannet før omsøkte bygg kan tas i bruk, samt at bygget bygges med tett såle, at det ikke kan legges inn vann- og avløp og at det ikke oppbevares/lagres olje, drivstoff eller andre kjemikalier i bygningen som vil kunne forårsake forurensing. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-677/ : Bygningsmyndigheten godkjenner tilbygg til bolig 11/9 Fjæreveien 91, Åse Dorthea Ribe Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner i medhold av 93 og 95 oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 11 bnr.9 som vist på søknad mottatt Arkitekt Bengt G. Michalsen AS, organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett i søkerfunksjonen. FTU-678/ : AAS EIENDOM INVEST AS - 79/158 BJØNNEVEIEN 13 - LAGERHALL - KONTORER OG LEILIGHET - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger, beskrivelse og situasjonsplan mottatt , og samt vurderingen over ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket gjelder fjerning av eksisterende plasthall, oppføring av ny stålhall, tilbygg/vaktmesterbolig til eksisterende hovedbygning og flettverksgjerde rundt deler av eiendommen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-679/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje 44/293 Liaveien 20, Stein Olav Bang Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra 11-6 og godkjenner oppføring av garasje i medhold av den samme lovs 86a og som vist på søknad mottatt FTU-680/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje 52/112 Iverslund, Bjørn Grandal Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra 11-6 og godkjenner i medhold av den samme lovs 86a oppføring av garasje i medhold av den samme lovs 86a og som vist på søknad mottatt

15 FTU-681/ : GRIMSTAD KOMMUNE - 200/1475 ODDEN - RIVING AV KAI, NY FLYTEKAI I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå i- gangsatt. Del - igangsettingstillatelsen gjelder flytebrygge.. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-682/ : SIGRID TJEMSLAND - 87/211 HOMMEDALSKOGEN 62 - MUR OG GJERDE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter oppføring av mur og gjerde. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-683/ : JAN MAGNE STIANSEN - 14/93 LANGHAVEHEIA 5 - GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring(er). Dokumentasjon og tegninger mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Endringssøknaden omfatter en reduksjon i BRA og BYA på garasjen, samt en endring på plassering av garasjen. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Fladefjell, bestemmelse 3,06, jfr. vurderingen ovenfor. Tidligere tegninger mottatt og utgår. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt endringstiltaket for ordinær nabovarsling da kommunen ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av endringstiltaket. FTU-684/ : GRIMSTAD MAU TRIALKLUBB - 79/302 ØSTESKOGEN - FLYTTE BRAKKE/ NY GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring. Dokumentasjon og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen.

16 Endringssøknaden omfatter en endring av plasseringen av garasjen, noe lengre mot klubbhuset. I tillegg tas flytting av en brakke ut av søknaden. Tidligere situasjonskart mottatt utgår. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt endringstiltaket for ordinær nabovarsling da kommunen ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av endringstiltaket. FTU-685/ : Bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av boligtomt og gir utslippstillatelse for en ny og en eksisterende bolig 44/58 Lia 75, Agnes Kjeldsen Harispuru FRADELING AV BOLIGTOMT: Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner fradeling av boligtomt med påstående anneks fra gnr.44 bnr.58, som vist på søknader datert , mottatt , og på følgende vilkår: 1. Rett til bruk/vedlikehold av vei, vannledning og avløpsanlegg må sikres ved tinglyst erklæring. Kopi må innsendes til kommunen når målebrev er utstedt. AVLØPSANLEGG: Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 for rammetillatelse for avløpsanlegg i h.h.t pbl 93 og 95, for påtenkt bolig og for eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr. 151, som vist på søknader datert , mottatt Agnes Haraspuru Kjeldsen gis personlig ansvarsrett som søker, og for prosjektering og kontroll prosjektering for avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. UTSLIPP AV GRÅ- OG SORTVANN FOR PÅTENKT NY BOLIG OG EKSISTERENDE BOLIG: Grimstad Kommune gir utslippstillatelse for grå- og sortvann for påtenkt ny bolig og fra eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr.151 som vist på søknad søknader datert , mottatt , og på følgende vilkår: 9. Eksisterende avløp/utslipp fra bolighuset mv må saneres, d.v.s. for eksempel eksisterende slamavskiller må tømmes mv. Beskrivelse av denne saneringen må innsendes sammen med anmodning om ferdigattest for avløpsanlegget. 10. Søkeren kan senere pålegges tilknytning til eksisterende eller planlagt kloakknett. 11. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler, jfr. Forurensningslovens 10 og Kopi av vedlikeholdsplan/serviceavtale skal innsendes kommunen før anlegget kan tas i bruk(ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger). Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med vilkårene i tillatelsen. Årlig service på anlegget skal innrapporteres til kommunen hvert år. 13. Kommunen kan, for eiers kostnad, senere fastsette krav til analyser av avløps- og resipientvann. Kommunen kan også fastsette krav til tiltak for dokumentasjon av anleggets funksjon og virkningsgrad. 14. Tømming av slamavskiller skal inngå i kommunens tømmerutine for slike anlegg. 15. Overvann/drensvann tillates ikke ledet inn i avløpsanlegget. Det tillates ikke overløp i forbindelse med avløpsanlegget.

17 16. Kommunen kan i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelsen, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, jf. forurensningsforskriftene FTU-686/ : FINSAM EIENDOM AS - 8/164 BERGEMOVEIEN 40 - RIVING AV STÅLHALL - AVFALLSPLAN MED MILJØSANERINGSBESKRIVELSE GODKJENNES. Avfallsplan med miljøsaneringsrapport datert godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-687/ : FINSAM EIENDOM AS - 8/164 BERGEMOVEIEN 40 - RIVING AV STÅLHALL - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Beskrivelse og dokumentasjon mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad gjelder riving av eksisterende stålhall på ca. 420 m2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har bygningsmyndigheten fritatt tiltaket for ordinær nabovarsling da det anses at deres interesser ikke vil bli berørt av tiltaket. Tiltaket tillates igangsatt etter dette. FTU-688/ : ØYSTEIN LORENTSEN - 48/332 - TYKKÅSEN 21 - PÅBYGG KJØKKEN + STØTTEMUR - GODKJENNES.

18 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket gjelder oppføring tilbygg og støttemur. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-689/ : ODDMUND MIKKELSEN - 50/201 MOVIKVEIEN 64 - TILBYGG PÅ HYTTE - SAMTYKKE TIL MELDING. I medhold av plan- og bygningslovens 86a, samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder oppføring av tilbygg på ca. 6 m2 til eksisterende hytte. Ansvar: Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding og at tiltaket ellers blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-690/ : TORKEL THOMPSON - 5/109 REDDALSVEIEN OVERBYGG OVER TRAPP I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av tak over trapp på eksisterende bolig. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-691/ : ULF A. JENSSEN - 16/56 KILLEGÅRDVEIEN 16 - TILBYGG UTHUS - GODKJENNES.

19 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg til eksisterende uthus på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet, jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-692/ : GEIR JØRGENSEN - 30/80 HESNESVEIEN GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-693/ : HANS PETTER RAVNÅ - 79/194 GUNDER DANIELSENSVEI 59 - TILBYGG - SAMTYKKE TIL MELDING. I medhold av plan- og bygningslovens 86a, samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder oppføring av tilbygg/vinterhage på ca. 15 m2. Ansvar: Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding og at tiltaket ellers blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates nå igangsatt.

20 FTU-694/ : RUNE EIKENES ELLINGSEN - 73/5 STØLEVEIEN GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet jfr. vurderingen ovenfor. Følgende vilkår er satt: 1. Loft/bod på garasje må ikke nyttes til rom for varig opphold uten at dette på forhånd er omsøkt og godkjent. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-696/ : TOR ASBJØRN GRÆNDSEN - 37/107 GREFSTADHEIA - BOLIG - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR RESTERENDE ARBEIDER. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknad om igangsettingstillatelse for resterende arbeider mottatt i henhold til rammetillatelse gitt , saksnr.478/09 samt deligangsettingstillatelse for grunnarbeider gitt sak 486/09 og deligangsettingstillatelse for legging av vann og kloakk gitt sak 662/09. Igangsettingstillatelsen gjelder hele tiltaket. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Ansvarsrett gitt i rammetillatelsen av sak 478/09 for UTF/KUT for mur, pipe og våtromsarbeider overføres fra Lillesandhus AS til Ing. Trygve Jensen. FTU-697/ : DELIGANGSETTINGSTILLATELSE - UGLAND EIENDOM AS - 3/312 TELEVEIEN 9 - CAMPUS GRIMSTAD I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse på eiendommen Televeien 9, Kampus, gnr. 3 bnr. 312 mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av sak. 476/07 tillates nå igangsatt.

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 18.08.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 13.10.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 09.06.09 Møtested: Kommunestyresalen i Rådhuset Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 10.11.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtet ble ledet av utvalgsleder Tor Eriksen Til stede: Tor Eriksen H Einar Sætra H Teodor Teistedal

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 21.04.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 19.01.10 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtet ble ledet av utvalgsleder Tor Eriksen Til stede: Tor Eriksen, H Beate S. Kristiansen, H

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 09.02.10 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 08.09.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtet ble ledet av Tor Eriksen, H Til stede: Tor Eriksen, H Einar Sætra, H Nils Erik Henriksen,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 12.05.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 18.08.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 11:00 Møtet ble ledet av utvalgsleder Tor Eriksen. Til stede: Tor Eriksen, H Maria Andvik, Frp

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 01.12.09 Møtested: Kommunestyresalen i Rådhuset Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.11.2017 GBR - 43/261, N - 16/27651 17/227319 524, GBR - 43/262 Saksansvarlig: Jannike Hovland Saksbehandler: Mari Reiten Norberg

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.08.2010 Tidspunkt: 09:00 11:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Skåre LEDER KVKY Jim Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 20.01.2009 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Foto: Colourbox Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Utdrag fra Dibk (direktoratet for byggkvalitet) informasjonsside.

Detaljer

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Melhus kommune.

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Melhus kommune. Melhus Kommune Rådhusveien 2 7224 Melhus Flå Skytterlag c/o Oddvar Stensås Damvegen 17 7234 LER Delegert behandling - byggesak - riving og nybygg standplass og klubbhus - gnr/bnr - 121/17 I Melhus kommune

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 16.01.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tiltakssted: Dyvigodden 74, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 392. Oppføring av Enebolig og carport. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

Tiltakssted: Dyvigodden 74, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 392. Oppføring av Enebolig og carport. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Konsmo Fabrikker AS Dato: 31.03.2014 Myreneveien 35 Vår ref: 2014/3385-2 4847 ARENDAL Deres ref: Att. Helge Haugenes Arkivkode: 41/392 Saksbeh.: Tlf.:

Detaljer

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje Delegasjonssak nr: FBR RAM 3503/10 Byggmesterservice Trondheim AS Hornebergvegen 4 RAMMETILLATELSE N-7038 TRONDHEIM Vår saksbehandler Anders Nohre Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Randi

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i to trinn Generelt Beskrivelse En søknad i to trinns forutsetter at det først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer og deretter igangsettingstillatelse for å gjennomføre

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3 Oslo kommune Plan - og bygningsetaten LMR ARKITEKTUR AS Rosenkrantz gate 15 0160 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201513458-5 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 18.12.2015 Saksbeh: Kristin Østerhus Arkivkode:

Detaljer

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5 OPPDAL KOMMUNE Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår ref. Deres ref. 07.06.2016 VEKI/2016/704-5 Vedtak nr SHR Bygg AS 16/220 Att. Per Erik Hindseth Industrivegen S. 7 7340 OPPDAL Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern ORD ÅF-AP Liv Marie Hugdal MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern ORD ÅF-AP Liv Marie Hugdal MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.02.2017 Tid: 09:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gro Kristiansen

Detaljer

Status A-saker 12. desember 2017

Status A-saker 12. desember 2017 12.12.2017 Status A-saker 12. desember 2017 Om behandling av A-saker Behandling av A-saker er lagt i linja på Byplan Behandles som andre saker, etter Plan og bygningsloven Saker i henhold til gjeldende

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene kreve gjennomføring

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/2091-6 1258/14 231 L LU/LU/RR VEDTATT FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en del endringer i plan- og bygningsloven som gjør at mange tiltak blir unntatt søknadsplikt. Kvænangen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE

DISPENSASJON OG TILLATELSE MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning WILHELMSEN ARKITEKTUR Kvitsøygata 15 4014 STAVANGER DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/1141-8 Flutra Demaj, 009/0021/L42 20.07.2016 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2012 kl. 09:00-14:30 Opplæring i Plan- og bygningslov 08.03.2012 kl. 09:00 11.30 Behandling av saker. Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201409143/27 Saksbeh.: KARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Profoyn Eie As Postboks 239 3101 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/104966-17/4140/BRIGRO 12.01.2017 Adresse - Tiltak: Markalleen 1 - riving og oppføring av lagerbygg - riving

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.01.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201014034-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Aleksandar

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer