MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon , slik at vararepresentant kan bli innkalt. ORIENTERINGER Kruse Smith orienterer om planarbeidet i forbindelse med Fuhr utbyggingen SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 223/09 09/1631 REFERATSAKER 224/09 09/1630 DELEGASJONSSAKER 225/09 05/1580 REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL /09 08/925 KLAGEBEHANDLING - NIVI EIENDOM AS - 200/546 FURULIVEIEN 22 - RIVING AV BOLIG / OPPFØRING AV ENEBOLIG OG TOMANNSBOLIG 227/09 09/431 ODDVAR HOLVIK - 200/1310 STORGATA 35 - BRUKSENDRING FRA BOWLING TIL LEILIGHETER - KLAGEBEHANDLING 228/09 09/285 GRIMSTAD EIENDOM AS - 86/? TUFTENE BOLIG KLAGE PÅ GEBYRBEREGNING 229/09 09/1029 JON ASDAL - GNR.30 BNR.61 SANDUM BRYGGE - KLAGE PÅ AVSLAG FOR RAMMESØKNAD FOR ENEBOLIG Side 1

2 230/09 09/1081 BJØRN GRANDAL - GNR.52 BNR.112 IVERSLUND HAUGENES - SØKNAD OM OPPFØRING AV BRYGGE 231/09 07/623 INGVILD UDJUS HANSEN OG BJØRN OLAV HANSEN - 75/7 STØLE - RIVING AV BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG, SJØBU, UTVIDELSE AV BRYGGE, ADKOMSTVEI M.V. 232/09 09/915 HÅKON FOLDVIK - GNR.156 BNR.3 ARNEVIG - KLAGE PÅ SØKNAD OM TILTAK FOR GANGVEI TIL BRYGGE 233/ STEINAR G. BRATLIE - GNR.156 BNR.51 ARNEVIK - AD SIKRING AV FJELLSKJÆRING BAK NY HYTTE 234/09 06/1996 VEDDESKOGEN VEL - GNR.168 BNR SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR DEPONERING/UTFYLLING AV MASSER I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV SMÅBÅTHAVN 235/09 04/2161 PERLA AS - GNR.200 BNR.1495 M.FL. VESTERLED 23 - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV MUR MOT VESTERLED 236/09 09/1147 JAN IVAR LARSSEN - 27/22 VESTRE ESKEDAL TILBYGG TIL BOLIG. 237/09 09/279 JOHAN HANO OG MARIELL R. KEDERT - 38/64 GREFSTAD - BOLIG 238/09 05/2191 HOLVIKA SMÅBÅTHAVN - LEIEAVTALE - INNLØSNING AV GRUNN 239/09 07/811 OMRÅDEREGULERING LINNHEIA BOLIGOMRÅDE - AVTALE OM OFFENTLIG- PRIVAT SAMARBEID (OPS-AVTALE) 240/09 09/933 PLANPROGRAM FOR OMRÅDEPLAN CAMPUS GRIMSTAD 241/09 04/3362 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR PER IGLAND FABRIKKER - RORESANDEN, DEL AV OMR B1. NY 1.GANGS BEHANDLING. Grimstad, Tor Eriksen Utvalgsleder Side 2

3 GRIMSTAD KOMMUNE REFERATSAKER Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- REFERATSAKER Nr Arkivsak T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 09/107 I Fylkesmannen i Aust-Agder 2 08/839 I Fylkesmannen i Aust-Agder 3 04/2310 I Fylkesmannen v/justis og Byggesaksavd. 4 07/1636 I Fylkesmannen i Telemark 5 08/898 I Fylkesmannen v/justis ig Byggesaksavd. Kommunens vedtak av sak 163/09 jf. vedtak av sak 105/09 stadfestes - Marit Grinaker Wright - 14/189 Biestøa 5 - bolig og garasje Kommunens vedtak i sak 051/09, jf. vedtak 117/09 stadfestes. Kommunens vedtak av sak 140/09 jf. vedtak av sak 107/09 stadfestet - Vikkilen Feriesenter - 24/96 Vikkilen - bolig Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak 407/08 - Nytt vedtak: Kravet til særlige grunner etter PBL 7 er ikke oppfylt. Det gis ikke dispensasjon for utvidelse av brygge som omsøkt - Jørg Eilertsen 164/7 Rørmoen /eide - forlengelse av eksisterende brygge Kommunens vedtak av sak 018/09, fj. vedtak av sak 060/09 - Groosbygg AS - 200/641 Grooseveien 34 - Riving av bolig/oppføring av leilighetsbygg FORSLAG TIL Referatsaken tatt til etterretning. Side 3

4 GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- DELEGASJONSSAKER FTU-281/ : INGE HERMAN ANDRESEN- 7/113 BERGELI- DELING I medhold av plan- og bygningslovens 63, 93h og 95 godkjennes søknad om fradeling i samsvar med reguleringsendring vedtatt i teknisk utvalg FTU-411/ : TILLATELSE TIL ENDRING AV ANSVARLIG FORETAK - KREATIVE BARNEHAGER AS, 86/175, MYRÅSEN 9, FJELLKNAUSEN BARNEHAGE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om ansvarsrett mottatt for foretaket Casa AS, organisasjonsnr Dokumentasjon mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt endringstiltaket for nabovarsling da kommunen ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av endringen. FTU-520/ : Bygningsmyndigheten gir utslippstillatelse for svartvann fra eksisterende bolig og rammetillatelse for avløpsanlegget for samme 126/6 Metveit, Marie Oskarson AVLØPSANLEGGET: Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og gir i medhold til 93 og 95 rammetillatelse for avløpsanlegg som vist på søknader mottatt UTSLIPP AVLØPSVANN FRA BOLIG: Grimstad Kommune gir utslippstillatelse for grå- og sortvann fra eksisterende bolig på eiendommen gnr.42 bnr.9 som vist på søknad mottatt og på følgende vilkår:

5 1. Eksisterende avløp/utslipp fra bolighuset mv må saneres, d.v.s. for eksempel eksisterende slamavskiller må tømmes mv. Beskrivelse av denne saneringen må innsendes sammen med søkand om igangsettingstillatelse. 2. Søkeren kan senere pålegges tilknytning til eksisterende eller planlagt kloakknett. 3. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler, jfr. Forurensningslovens 10 og Kopi av vedlikeholdsplan/serviceavtale skal innsendes kommunen før anlegget kan tas i bruk(ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger). Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med vilkårene i tillatelsen. Årlig service på anlegget skal innrapporteres til kommunen hvert år. 5. Kommunen kan, for eiers kostnad, senere fastsette krav til analyser av avløps- og resipientvann. Kommunen kan også fastsette krav til tiltak for dokumentasjon av anleggets funksjon og virkningsgrad. 6. Overvann/drensvann tillates ikke ledet inn i avløpsanlegget. Det tillates ikke overløp i forbindelse med avløpsanlegget. 7. Kommunen kan i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelsen, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, jf. forurensningsforskriftene Klaro renseanlagg Norge AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, ansvarsrett i søkerfunksjonen og for prosjektering og kontroll prosjektering for avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-636/ : TOM PEDERSEN - 200/177 - FRIVOLDVEIEN 37 - OPPFØRING AV GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter frittliggende garasje med BRA 19,7m 2. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-647/ : FEVIKTUN - 52/222 RANVIGVEIEN 1 - GARASJE/CARPORT - ENDRING AV TILLATELSE. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes endring av tillatelse i vedtak av saknr. 516/09. Ny situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tidligere situasjonsplan mottatt utgår. Det gis godkjenning og ansvarsrett for tiltaket i samsvar med tidligere vedtak av saknr. 516/09 samt vurderingen overfor.

6 Endringen omfatter plassering av garasje/carport som økes fra 1,0 m til 1,5 m fra grense mot nabo Gnr. 52 Bnr. 75 Dag Eriksen I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra Pbl. 70 nr 2, jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-650/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endret tegning for garasje/bod som tilbygg til bolig 52/227 Skoleveien 53 A, Tore Marcussen Bygningsmyndigheten gir i medhold av plan- og bygningslovens 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 70 nr.2 og godkjenner i medhold til pbl 93 og 95 søknad om endret tegning og avstand til eiendomsgrense som vist på søknad datert , mottatt For øvrig på samme vilkår som i sak 662/08. FTU-653/ : GODKJENNING AV AVFALLSPLAN - ASTRID EDLAND OG TOM PEDERSEN - 148/12 IMENES - RIVING/ NY BOLIG Avfallsplan mottatt og miljøsaneringsbeskrivelse mottatt godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-654/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje på boligeiendommen 88/438 Sandkleiva, Ole Tobias Møretrø Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner i h.h.t. 93 og 95 ny søknad for oppføring av garasje som vist på søknad datert /mottatt Vedvik Byggkompetanse AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for prosjektering, kontroll prosjektering, utførel-

7 se og kontroll utførelse for hele tiltaket i tiltaksklasse 1. Dersom foretaket selv ikke utfører/kontrollerer arbeider som omfattes av tildelt ansvarsrett, må foretaket selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-655/ : Bygningsmyndigheten gir utslippstillatelse og godkjenner avløpsanlegg for påtenkt ny bolig og eksisternde bolig 44/151 Lia, Håkon Salvesenn AVLØPSANLEGG: Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 for avløpsanlegg for påtenkt bolig og for eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr. 151, som vist på søknader datert , mottatt Kjell Gilje AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, ansvarsrett for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse for avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. UTSLIPP AV GRÅ- OG SORTVANN FOR PÅTENKT NY BOLIG OG EKSISTERENDE BOLIG: Grimstad Kommune gir utslippstillatelse for grå- og sortvann for påtenkt ny bolig og fra eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr.151 som vist på søknad søknader datert , mottatt , og på følgende vilkår: 1. Eksisterende avløp/utslipp fra bolighuset mv må saneres, d.v.s. for eksempel eksisterende slamavskiller må tømmes mv. Beskrivelse av denne saneringen må innsendes sammen med anmodning om ferdigattest for avløpsanlegget. 2. Søkeren kan senere pålegges tilknytning til eksisterende eller planlagt kloakknett. 3. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler, jfr. Forurensningslovens 10 og Kopi av vedlikeholdsplan/serviceavtale skal innsendes kommunen før anlegget kan tas i bruk(ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger). Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med vilkårene i tillatelsen. Årlig service på anlegget skal innrapporteres til kommunen hvert år. 5. Kommunen kan, for eiers kostnad, senere fastsette krav til analyser av avløps- og resipientvann. Kommunen kan også fastsette krav til tiltak for dokumentasjon av anleggets funksjon og virkningsgrad. 6. Tømming av slamavskiller skal inngå i kommunens tømmerutine for slike anlegg. 7. Overvann/drensvann tillates ikke ledet inn i avløpsanlegget. Det tillates ikke overløp i forbindelse med avløpsanlegget. 8. Kommunen kan i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelsen, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, jf. forurensningsforskriftene FTU-656/ : RUNAR RØYSETH - 59/258 VESSØYVEIEN 91 - GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom.

8 I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen.. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har bygningsmyndigheten fritatt tiltaket for nabovarsling til eiendom gnr 57 bnr 21 da det ansees at deres interesser ikke berøres av arbeidet. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-657/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endret ansvarsrett for grunnarbeider til PS Anlegg AS 48/13 Hauslandsanden Strand Hotell AS Bygningsmyndigheten godkjenner i medhold av PBL 95 søknad om endret ansvarsrett for utførelse og kontroll utførelse for grunnarbeidene for byggetomt i tiltaksklasse 2, som omsøkt ved søknad datert , d.v.s. PS Anlegg AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning, godkjenning for utførelse og kontroll utførelse for grunnarbeider i tiltaksklasse 2. For øvrig som på vilkår i sak 067/09, jfr. 170/07. FTU-658/ : FARZANEH OG VIDAR BJUGAN - 8/282 NORDÅS 43 - FORSTØTNINGSMUR - SAMTYKKE. I medhold av plan- og bygningslovens 86a samt vurderingen over, samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan samt beskrivelse mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder oppføring og forlengelse av eksisterende forstøtningsmur i retning mot avkjørsel til kommunal vei samt plassert inntil nabogrense. Murfot/fundamentering må plasseres innenfor egen eiendomsgrense. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-659/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av hytte 166/42 Homborøy, Nils Olav Dannevig Bygningsmyndigheten godkjenner i h.h.t. pbl 93 og 93 oppføring av hytte på gnr.166 bnr.42 som vist på søknad datert/mottatt Kjell Gilje AS, organisasjonsnr , gis med bakgrunn i sentral godkjenning ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse for hele tiltaket i tiltaksklasse. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandø-

9 rer/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-660/ : INGER-HELEN KILSTI OG ESPEN SØRENSEN - 200/572 FØREIDSGATE 18 - VERANDA M.M. - SAMTYKKE TIL MELDING. I medhold av plan- og bygningslovens 86a, samtykkes det i meldingen. Tegninger og beskrivelse mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder flytting av yttervegg samt utvidelse av eksisterende veranda Ansvar: Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding og at tiltaket ellers blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-661/ : JARL ØYSTEIN LOLAND - 86/151 HELVIGÅSEN 27 - GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra 12-4 virkning av regulerings-/bebyggelsesplan for Myråsen del II. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-662/ : TOR ASBJØRN GRÆNDSEN - 37/107 GREFSTADHEIA - BOLIG - IGANSETTINGSTILLATELSE FOR LEGGING AV VANN OG KLOAKK. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse for legging av vann- og kloakkledning mottatt i henhold til rammetillatelse gitt , saksnr.478/09 samt igangsettingstillatelse for grunnarbeider gitt sak 486/09. Deligangsettingstillatelsen gjelder legging av vann- kloakkledning.

10 Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-663/ : AGDERBYGG AS - 86/211 TORVÅSEN 17 - BOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-664/ : IGANGSETTINGSTILLATELSE - FINSAM I AS FINSAM II AS - 8/164 BERGEMOVN RIVING OG GJENOPPBYGGING AV HALL 1 OG 2 ETTER NATURSKADE OG ENDRING AV DELER AV FASADEN I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates igangsatt. Ansvarsrett er godkjent i samsvar med vurdering over. Igangsettingstillatelsen gjelder utførelse av sprinkleranlegg. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. FTU-665/ : RUNE RISBERG - 37/106 GREFSTAD - ENDRING AV TILLATELSE. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes endring av tidligere gitt tillatelse av saksnr. 493/09. Endringen medfører at tidligere gitt ansvarsrett til Kjell Gilje AS, Org.nr for grovplanering/grunnarbeider også skal omfatte legging av stikkledninger i forbindelse med vann- og kloakk til gnr.37 bnr.1. Dokumentasjon tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Endringstiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

11 FTU-666/ : GRIMSTAD ELEKTROMARKED AS - 8/164 BERGEMOEN 40 - INNREDNING AV EKSISTERENDE BYGNING - GODKJENNING I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Tiltaket omfatter innredning av seksjon i Bergmoveien 40 til butikk og lager med tilhørende personalfasiliteter for elektrokjeden Euronics. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt tiltaket for nabovarsling. Tiltaket er kun innvendige arbeider. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-667/ : AGDERBYGG AS - 86/212 TORVÅSEN 19 - BOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-668/ : AGDERBYGG AS - 86/213 TORVÅSEN 21 - BOLIG OG GARASJE- TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

12 FTU-669/ : AGDERBYGG AS - 86/214 TORVÅSEN 23 - BOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger med carport bygd som kjedehus. Boligen skal oppføres i to etasjer. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 er det gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan for endret møneretning og kotehøyde for carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-670/ : OLSENBYGG AS - 86/215 TORVÅSEN 18 - BOLIGE OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden gjelder oppføring av den ene av fire boliger i to etasjer med carport. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra bebyggelsesplan vedr. krav til underetasje, møneretning og flatt tak over carport. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-672/ : BÅRD SVERRE HERNES - 59/124 SAGODDVEIEN 67 - VANN- OG KLOAKKLEDNING TIL HYTTE - GODKJENNES I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter legging av stikkledning i forbindelse med tilkobling til kommunal vannog avløpsnettet på Vessøya på Fevik. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har bygningsmyndigheten fritatt tiltaket for ordinær nabovarsling da deres interesser ikke berøres av arbeidet. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

13 FTU-673/ : GRIMSTAD TRIAL KLUBB - 79/259 ØSTERSKOGEN - SALTAK KLUBBHUS - TILLATELSE TIL TILTAK I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen gjelder nytt tak over klubbhus. Tiltaket tillates nå igangsatt. På grunn av tiltakets plassering og omfang har kommunen gitt fritak for nabovarsling. FTU-674/ : INGRID OG KOLBJØRN LAUVLAND - 50/274 JORDENE 10 - OPPFØRING AV NY GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden gjelder oppføring av sammenbygd garasje og carport. FTU-675/ : Bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av boligtomt 88/366, Bakken, Signe og Arvid Kiland Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner i h.h.t. 63, 93 - h og 95, fradeling av boligtomt fra gnr.88 bnr.366, som vist på søknad motatt på følgende vilkår: 1. Vegvesenets vilkår i brev av må etterkommes. 2. Rett til bruk/vedlikehold av vei vann og avløpsledninger over hovedeiendommen eller andre eiendommer må tinglyses når tomten er oppmålt. Kopi av disse dokumentene må sendes kommunen. FTU-676/ : TILLATELSE - SKIFTENES SAG - 144/12 STRAUMNES - MATERIALLAGER/TØRKE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter oppføring av lager for tørking og lagring av materialer, samt en justering av veiføring forbi eiendommen (Skiftenes Sag). I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis på vilkår, dispensasjon fra formålet i kommuneplan og fra avstand til Rorevannet, jfr. vurderingen ovenfor. Som vilkår er satt at det skal

14 etableres et parkbelte mot Rorevannet før omsøkte bygg kan tas i bruk, samt at bygget bygges med tett såle, at det ikke kan legges inn vann- og avløp og at det ikke oppbevares/lagres olje, drivstoff eller andre kjemikalier i bygningen som vil kunne forårsake forurensing. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-677/ : Bygningsmyndigheten godkjenner tilbygg til bolig 11/9 Fjæreveien 91, Åse Dorthea Ribe Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner i medhold av 93 og 95 oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 11 bnr.9 som vist på søknad mottatt Arkitekt Bengt G. Michalsen AS, organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett i søkerfunksjonen. FTU-678/ : AAS EIENDOM INVEST AS - 79/158 BJØNNEVEIEN 13 - LAGERHALL - KONTORER OG LEILIGHET - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger, beskrivelse og situasjonsplan mottatt , og samt vurderingen over ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket gjelder fjerning av eksisterende plasthall, oppføring av ny stålhall, tilbygg/vaktmesterbolig til eksisterende hovedbygning og flettverksgjerde rundt deler av eiendommen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-679/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje 44/293 Liaveien 20, Stein Olav Bang Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra 11-6 og godkjenner oppføring av garasje i medhold av den samme lovs 86a og som vist på søknad mottatt FTU-680/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje 52/112 Iverslund, Bjørn Grandal Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl 19-2 dispensasjon fra 11-6 og godkjenner i medhold av den samme lovs 86a oppføring av garasje i medhold av den samme lovs 86a og som vist på søknad mottatt

15 FTU-681/ : GRIMSTAD KOMMUNE - 200/1475 ODDEN - RIVING AV KAI, NY FLYTEKAI I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå i- gangsatt. Del - igangsettingstillatelsen gjelder flytebrygge.. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-682/ : SIGRID TJEMSLAND - 87/211 HOMMEDALSKOGEN 62 - MUR OG GJERDE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter oppføring av mur og gjerde. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-683/ : JAN MAGNE STIANSEN - 14/93 LANGHAVEHEIA 5 - GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring(er). Dokumentasjon og tegninger mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Endringssøknaden omfatter en reduksjon i BRA og BYA på garasjen, samt en endring på plassering av garasjen. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Fladefjell, bestemmelse 3,06, jfr. vurderingen ovenfor. Tidligere tegninger mottatt og utgår. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt endringstiltaket for ordinær nabovarsling da kommunen ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av endringstiltaket. FTU-684/ : GRIMSTAD MAU TRIALKLUBB - 79/302 ØSTESKOGEN - FLYTTE BRAKKE/ NY GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring. Dokumentasjon og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen.

16 Endringssøknaden omfatter en endring av plasseringen av garasjen, noe lengre mot klubbhuset. I tillegg tas flytting av en brakke ut av søknaden. Tidligere situasjonskart mottatt utgår. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt endringstiltaket for ordinær nabovarsling da kommunen ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av endringstiltaket. FTU-685/ : Bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av boligtomt og gir utslippstillatelse for en ny og en eksisterende bolig 44/58 Lia 75, Agnes Kjeldsen Harispuru FRADELING AV BOLIGTOMT: Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 og godkjenner fradeling av boligtomt med påstående anneks fra gnr.44 bnr.58, som vist på søknader datert , mottatt , og på følgende vilkår: 1. Rett til bruk/vedlikehold av vei, vannledning og avløpsanlegg må sikres ved tinglyst erklæring. Kopi må innsendes til kommunen når målebrev er utstedt. AVLØPSANLEGG: Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 19-2 dispensasjon fra den samme lovs 11-6 for rammetillatelse for avløpsanlegg i h.h.t pbl 93 og 95, for påtenkt bolig og for eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr. 151, som vist på søknader datert , mottatt Agnes Haraspuru Kjeldsen gis personlig ansvarsrett som søker, og for prosjektering og kontroll prosjektering for avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. UTSLIPP AV GRÅ- OG SORTVANN FOR PÅTENKT NY BOLIG OG EKSISTERENDE BOLIG: Grimstad Kommune gir utslippstillatelse for grå- og sortvann for påtenkt ny bolig og fra eksisterende bolig på eiendommen gnr.44 bnr.151 som vist på søknad søknader datert , mottatt , og på følgende vilkår: 9. Eksisterende avløp/utslipp fra bolighuset mv må saneres, d.v.s. for eksempel eksisterende slamavskiller må tømmes mv. Beskrivelse av denne saneringen må innsendes sammen med anmodning om ferdigattest for avløpsanlegget. 10. Søkeren kan senere pålegges tilknytning til eksisterende eller planlagt kloakknett. 11. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler, jfr. Forurensningslovens 10 og Kopi av vedlikeholdsplan/serviceavtale skal innsendes kommunen før anlegget kan tas i bruk(ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger). Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med vilkårene i tillatelsen. Årlig service på anlegget skal innrapporteres til kommunen hvert år. 13. Kommunen kan, for eiers kostnad, senere fastsette krav til analyser av avløps- og resipientvann. Kommunen kan også fastsette krav til tiltak for dokumentasjon av anleggets funksjon og virkningsgrad. 14. Tømming av slamavskiller skal inngå i kommunens tømmerutine for slike anlegg. 15. Overvann/drensvann tillates ikke ledet inn i avløpsanlegget. Det tillates ikke overløp i forbindelse med avløpsanlegget.

17 16. Kommunen kan i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelsen, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, jf. forurensningsforskriftene FTU-686/ : FINSAM EIENDOM AS - 8/164 BERGEMOVEIEN 40 - RIVING AV STÅLHALL - AVFALLSPLAN MED MILJØSANERINGSBESKRIVELSE GODKJENNES. Avfallsplan med miljøsaneringsrapport datert godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-687/ : FINSAM EIENDOM AS - 8/164 BERGEMOVEIEN 40 - RIVING AV STÅLHALL - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Beskrivelse og dokumentasjon mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad gjelder riving av eksisterende stålhall på ca. 420 m2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har bygningsmyndigheten fritatt tiltaket for ordinær nabovarsling da det anses at deres interesser ikke vil bli berørt av tiltaket. Tiltaket tillates igangsatt etter dette. FTU-688/ : ØYSTEIN LORENTSEN - 48/332 - TYKKÅSEN 21 - PÅBYGG KJØKKEN + STØTTEMUR - GODKJENNES.

18 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket gjelder oppføring tilbygg og støttemur. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-689/ : ODDMUND MIKKELSEN - 50/201 MOVIKVEIEN 64 - TILBYGG PÅ HYTTE - SAMTYKKE TIL MELDING. I medhold av plan- og bygningslovens 86a, samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder oppføring av tilbygg på ca. 6 m2 til eksisterende hytte. Ansvar: Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding og at tiltaket ellers blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-690/ : TORKEL THOMPSON - 5/109 REDDALSVEIEN OVERBYGG OVER TRAPP I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av tak over trapp på eksisterende bolig. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-691/ : ULF A. JENSSEN - 16/56 KILLEGÅRDVEIEN 16 - TILBYGG UTHUS - GODKJENNES.

19 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg til eksisterende uthus på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet, jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-692/ : GEIR JØRGENSEN - 30/80 HESNESVEIEN GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet jfr. vurderingen ovenfor. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-693/ : HANS PETTER RAVNÅ - 79/194 GUNDER DANIELSENSVEI 59 - TILBYGG - SAMTYKKE TIL MELDING. I medhold av plan- og bygningslovens 86a, samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder oppføring av tilbygg/vinterhage på ca. 15 m2. Ansvar: Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding og at tiltaket ellers blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates nå igangsatt.

20 FTU-694/ : RUNE EIKENES ELLINGSEN - 73/5 STØLEVEIEN GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket omfatter oppføring av garasje på bebygd eiendom. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet jfr. vurderingen ovenfor. Følgende vilkår er satt: 1. Loft/bod på garasje må ikke nyttes til rom for varig opphold uten at dette på forhånd er omsøkt og godkjent. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-696/ : TOR ASBJØRN GRÆNDSEN - 37/107 GREFSTADHEIA - BOLIG - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR RESTERENDE ARBEIDER. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 samt vurderingen over godkjennes søknad om igangsettingstillatelse for resterende arbeider mottatt i henhold til rammetillatelse gitt , saksnr.478/09 samt deligangsettingstillatelse for grunnarbeider gitt sak 486/09 og deligangsettingstillatelse for legging av vann og kloakk gitt sak 662/09. Igangsettingstillatelsen gjelder hele tiltaket. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Ansvarsrett gitt i rammetillatelsen av sak 478/09 for UTF/KUT for mur, pipe og våtromsarbeider overføres fra Lillesandhus AS til Ing. Trygve Jensen. FTU-697/ : DELIGANGSETTINGSTILLATELSE - UGLAND EIENDOM AS - 3/312 TELEVEIEN 9 - CAMPUS GRIMSTAD I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse på eiendommen Televeien 9, Kampus, gnr. 3 bnr. 312 mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av sak. 476/07 tillates nå igangsatt.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfallsmelding: Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget tlf. 77 77 07

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer