Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen torsdag den 28. april kl 19.00, Kringsjå skole, Sognsveien 210. (NB: Fra kl til vil advokat Terje Sjøvold i OBOS orientere om den nye borettsloven.) Vi ønsker deg derfor velkommen til generalforsamling. Det er den muligheten du har til å delta i diskusjonen og til å velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme per andel. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen, kan andelseier i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andel. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Kl holder advokat Terje Sjøvold fra OBOS et foredrag om den nye borettsloven som snart skal tre i kraft. Foredraget varer ca 1 time. Ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag starter kl torsdag 28. april og avholdes på Kringsjå skole, Sognsveien 210. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 A) Årsregnskapet for 2004 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret (egen sak) B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Innsetting av 2 gavlvinduer G143 Anke av styrets vedtak B) Ordensregler parkeringshuset C) Søknad om utbygging/forlenging av sportsbod G217 Forslagene er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Valg av 1 styremedlem for 1 år. C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 5 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Øvre Sogn Borettslag Terje Grytbakk /s/ Christian Grannes /s/ Trygve Grøvdal /s/ Steinar Selnes /s/

3 Øvre Sogn Borettslag 2. ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Terje Grytbakk Gaustadveien 135 Nestleder Petter Ekern Gaustadveien 147 Sekretær Christian Grannes Gaustadveien 67 Styremedlem Hanne Strømsvik Gaustadveien 235 Styremedlem Ylje Janna Wiede Gaustadveien 119 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Trygve Grøvdal Gaustadveien 179 Steinar Selnes Gaustadveien 201 Morten Tveter Gaustadveien 185 Jorunn Rimol Gaustadveien 191 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Steinar Selnes Gaustadveien 201 VALGKOMITÉEN Olav Haslemo Gaustadveien 139 Marianne Røed Gaustadveien 155 Dag Ingvaldsen Gaustadveien 183 Jorunn Rimol Gaustadveien 191 *Njål Høstmælingen Gaustadveien 47 (*flyttet i perioden) 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Øvre Sogn Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo og har adresse: Gaustadveien (Det Røde Huset Rabben har adresse Gaustadveien 25). Borettslaget består av 118 andelsleiligheter i rekkehusbebyggelse. Borettslaget eier tomten. Eiendommen har gnr 49, bnr 21 og 26 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Hovedformålet er å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets styremedlemmer er det 3 menn og 2 kvinner. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og attestasjon og anvisning av utbetalinger. KABEL-TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget. Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe mandag fredag mellom kl. 08:00 og 23:00, og lørdag søndag mellom kl 10:00 og 22:00. Generelle spørsmål kan rettes til Kundeservice på telefon mandag fredag mellom kl. 08:00 og 23:00 eller pr. e-post til For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekslet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

5 Øvre Sogn Borettslag FREMLEIE Fremleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av fremleietaker. Ulovlig fremleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er per registrert 1 fremleid andelsleilighet i borettslaget. TEORETISK LEIE Borettslaget har avtale om teoretisk leie. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har inngått avtale om individualisert fellesgjeld (IN). Dette gir andelseier adgang til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Nedbetaling forutsetter at andelseier har en egen avtale med borettslaget. Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr Ved forespørsel til OBOS Forvaltning vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved nedbetaling. Nedbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall og på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr pr. gang. Ved nedbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn gjennom husleien. Vedtar borettslaget å binde renten på lånet, har andelseier mulighet til å nedbetale ved førstkommende terminforfall, såfremt forfallet er innen 6 måneder etter at borettslaget bandt renten. Etter dette er det ikke adgang til å nedbetale så lenge renten er bundet. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler pr. etasje, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange som når alle rom. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

6 Øvre Sogn Borettslag TELEFONI Selskapet er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internett. Rabattene er som følger: 20 % rabatt på trafikk til andre fasttelefoner, til mobiltelefoner og til utlandet. (25 % rabatt hvis kunden ringer for mer enn kr 333,33 pr mnd). Fri bruk hver lørdag. (Kunden betaler kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet.) Opptil 40 % rabatt på internettabonnement. Bestilling av telefoni og internettjenester skjer på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester med Smartcall. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS inngått avtale med Hafslund om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg. Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Hafslund fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen: Prisgrensen (maksimumspris): 34,70 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 40,90 kwh (inkl. gjeldende avgifter) OBOS har også inngått avtale med Elkem og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalen gjelder frem til Rabatten kommet i tillegg til resultatet av kraftforvaltningsavtalen. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 2002 Maling/vedlikehold av fasadene 2003 Garasjeporter 2004 Brannsikring

7 Øvre Sogn Borettslag HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr lov om brann- og eksplosjonsvern lov om forurensning lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i boligselskapets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha et kontrollsystem på brannvern, lekeplassutstyr og følge byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid. Det må avholdes jevnlige vernerunder hvor det blant annet foretas kontroll med det elektriske anlegget i fellesområdene. Styret må informere beboer/andelseierne om deres plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Har boligselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker styreansvar, bygningene, fellesareal, garasje og Rabben, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. (Dvs utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter.) Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr

8 Øvre Sogn Borettslag Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom borettslagets styre vedtar dette. Prosedyre ved skade på bygning som skal meldes forsikringsselskap 1. Andelseier melder til OBOS s forsikringsavdeling tlf eller pr e- post til Styreleder informeres på egnet måte. 2. Forenklet skademeldingsskjema, med bl.a. personopplysninger, fylles ut av OBOS. 3. OBOS sender melding til forsikringsselskapet. 4. Andelseier og styret får melding fra OBOS om at saken er registrert. 5. Forsikringsselskapet bekrefter skademeldingen til styret. 6. Takstmann rekvireres. 7. Takstrapport til forsikringsselskapet. 8. Erstatning eller ikke, vurderes av forsikringsselskapet. 9. Styret får melding om hvorvidt skaden er dekningsmessig eller ikke. Evt. avslag meddeles andelseieren. Ved erstatning kontakter OBOS entreprenør, alternativt kan det vurderes om andelseier/styret får reparere selv, men det bør unngås, da 80 % av disse reparasjonene i ettertid viser seg å være dårlige. Slik reparasjon skal godkjennes av styret og forsikringsselskapet. Regler om moms mv. skal etterleves. Alle fakturaer skal til forsikringsselskapet. 10. Ansvarsforhold: Forsikringskontrakten er mellom ØSBL og forsikringsselskapet. 11. Prosedyren ved skade er inkludert i forretningsførerkontrakten med OBOS. 12. Ferdigkontroll av reparasjon etter skade skal gjøres av den enkelte andelseier, som også skal melde fra om dårlig/mangelfull arbeid så snart dette oppdages. Styret kan også engasjeres i slik kontroll. 13. Egenandelen ved skade på borettslagets forsikring er kroner. Dersom skade er beboers ansvar eller skyldes feil i beboers utstyr, skal egenandelen betales av andelseier. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre.

9 Øvre Sogn Borettslag 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten må du henvende deg på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må være i orden og dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. 6. STYRETS ARBEID Drift og administrasjon Styret har hatt 13 styremøter hvert på ca 3 ½ time. I tillegg har flere saker blitt avgjort via e-post-høringer. Antall saker er ca 350 medtatt orienterings- og eventueltsaker. Borettslaget har ingen ansatte. Styret har fordelt arbeidsoppgavene seg i mellom og fulgt opp etter beste evne, begrenset av den tiden man har til disposisjon. Styreleder har brukt gjennomsnittlig ett dagsverk ukentlig på styrearbeidet utenom feriene, hvor svært mye av tiden er brukt på å få orden på rutiner for saksbehandling, kvalitetssikring og gjennomføring. Styret mener at dagens driftsorganisering er på grensen av hva som er forsvarlig tatt i betraktning omsetning, antall boenheter og typer oppgaver. For å få gjennomført viktige oppgaver som informasjon og utredninger knyttet til bygningsmassen har det vært nødvendig å engasjere henholdsvis en webredaktør og en byggteknisk rådgiver. Petter Holte Vig ble engasjert som webredaktør i 1 år fra og med Olav Haslemo ble engasjert som byggteknisk rådgiver i 1 år fra og med ØSBL kjøper forretningsførertjenester fra OBOS. Det pågår for øyeblikket en evaluering av dette arbeidet. All fakturabehandling gjøres nå elektronisk og er

10 Øvre Sogn Borettslag både tids- og arbeidsbesparende for styret. I tillegg blir regningene så å si alltid betalt til rett tid. Større vaktmestertjenester kjøpes av Gårdpass AS. Faktura pålydende kr ble betalt to ganger i 2003/2004. Styret har med hjelp fra OBOS forsøkt å inndrive vårt tilgodehavende fra Byggpartner AS, men uten å lykkes. Styret krevde nylig at OBOS skulle tilbakebetale dette beløpet til ØSBL pga at vi mente feilen skyldes svikt i faktureringssystemet i OBOS. OBOS har gått med på dette mot å få overta kravet mot Byggpartner AS, og pengene er nå overført til ØSBL. All ære til OBOS for rask avgjørelse og positivt utfall for ØSBL i denne saken. Styret arbeider med å legge til rette for å reforhandle alle eksisterende avtaler i løpet av året, eller senest innen utgangen av oppsigelsesfristen. Styret foreslår at styrehonoraret økes til kr, blant annet for å honorere innsats, gjøre rekrutteringen enklere og styrevervene mer attraktive. (Se egen sak til generalforsamlingen.) Nye andelseiere Elisabeth Larsen og Harald Undersrud Gaustadveien 129 Gudrun Julie Kolstad og Per K. Nordheim Gaustadveien 47 Ylje Janna Wiede og Erik Søberg Gaustadveien 119 Steinar Konrad Selseth og Kjersti Selseth Gaustadveien 163 Ingvild Ørnhøi og Pål Ø. Falnes Gaustadveien 127 Per Stenersen og Liv Sonja Jul-Larsen Gaustadveien 71 Tov Røysland og Inger Opheim Gaustadveien 99 Arbeidsgrupper under styret Utbyggingsgruppen består av Bjørn K. Wold (leder), Bjørn Larsen, Morten Reymert, Olav Haslemo og Trygve B. Grøvdal/Terje Grytbakk (styret ØSBL). Grøntgruppen består av Aslak Godal (leder), Line Pedersen, Knut Haakenaasen, Ranveig Raastad, Grete Gjerde, Terje Grytbakk (styreleder ØSBL) og Ylje Wiede (styret ØSBL). Parsellgruppen består av alle parselleierne og ledes av Ylje Wiede (styret ØSBL). Helse, miljø og sikkerhet Brannvern Boligene ble opprinnelig utstyrt med én røykvarsler i hver ferdigstilt etasje samt en brannslange montert i kjøkkenbenken. Det har siden ikke vært foretatt en oppgradering eller gjennomført en systematisk kontroll av brannvernutstyret. Røykvarslere har en normal levetid på omtrent 10 år. Mange beboere har tatt i bruk loftsetasjen der det opprinnelig ikke ble montert røykvarsler. Kontroll av brannslange er beboernes ansvar, men styret antok at dette i liten grad var gjennomført. Noen har demontert uttaket for brannslange i forbindelse med

11 Øvre Sogn Borettslag montering av oppvaskmaskin. I slike tilfeller skal brannslange erstattes med brannslukkingsapparat. Det var uklart i hvilken grad dette var gjort. Styret foretok derfor våren 2004 en kartlegging av situasjonen når det gjaldt røykvarslere, brannslanger og brannslukkingsapparater i leilighetene. Det viste seg å være såpass store mangler ved det eksisterende brannvernutstyret at styret vedtok en oppgradering med full utskifting av røykvarslerne samt utskifting av defekte brannslanger og anskaffelse av brannslukkingsapparater. Det ble delt ut røykvarslere til alle leilighetene før jul 2004, henholdsvis 1, 2 og 3 varslere avhengig av type leilighet. Røykvarslerne er utstyrt med batterier med 5 års levetid. Fremtidige styrer kan vurdere om disse skal skiftes kollektivt om 5 år. Nødvendig utskifting av brannslanger og anskaffelse av brannslukkingsapparater gjennomføres i løpet av vinteren 2005 på bakgrunn av en kartlegging gjennomført i forbindelse med utlevering av brannvarslerne. ØSBL betaler utgiftene til innkjøp av brannvarslere/batterier, brannslanger og brannslukkingsapparater. Montering forutsettes gjort av hver enkelt andelseier. OBS: Det er beboernes ansvar å sørge for kontroll og vedlikehold av brannvernutstyret. Husordensregler Styret fremmer forslag om ordensregler for parkeringshuset. Lekeområder Ny kontroll av lekeplassene med utskifting av sand i sandkassene vil bli gjennomført våren Skadedyr Vi har fortsatt avtale med Anticimex AS om skadedyrbekjempelse. (Inngått ) Avtalen omfatter 4 årlige kontroller av åtestasjoner, mens firmaet tilkalles etter behov for maursanering. Årspremien er ca kr eks moms og er etter styrets mening kostbar den begrensede arbeidsmengden tatt i betraktning. Styret har derfor kontaktet Anticimex AS med tanke på reforhandling av avtalen, men med en klar forutsetning om at vårt behov for skadedyrkontroll og sanering dekkes. Alternativ leverandør vil bli vurdert. Vi har nylig mottatt et nytt tilbud på avtale med Anticimex AS til en betydelig lavere kostnad enn den avtalen vi hadde. Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet er et stadig tilbakevendende tema. Styret har ved flere anledninger kontaktet Samferdselsetaten får å sikre gang-/sykkelveien nord for borettslaget ( skoleveien ) med tilstrekkelig store betongelementer, slik at bilene ikke fysisk kan skyve dem ut i grøfta. Av brøytemessige årsaker er betongelementene fjernet i vintersesongen. Veibommen ved avisbudtrallene ble satt opp igjen på vårdugnaden.

12 Øvre Sogn Borettslag Av fremkommelighetsgrunner er to av veibommene i borettslaget åpne om vinteren. Styret holder oppsikt med de trafikale konsekvensene av dette. Det er styrets inntrykk at beboerne i det store og hele respekterer at borettslaget er et bilfritt område og at det kjøres i gangfart de gangene det er behov for å kjøre på veiene i borettslaget. Det er registrert en del mopedkjøring det siste året, noe som ikke er tillatt. Det er tidvis vanskelig å finne parkeringsplasser ute, noe som særlig er et problem for besøkende. Flagging ØSBL har flagget på samtlige offisielle flaggdager, et antall som øker i takt med at kongefamilien vokser. 17. mai møtte en del av beboerne til flaggheising om morgenen. Vi flagget på halv stang for flomofrene i Sør-Øst Asia på den offisielle, nasjonale sørgedagen Forøvrig foregår flaggingen uten spesielle seremonier. Bingen Etter noen uheldige episoder med at større gutter tidvis nektet de mindre å spille i Bingen laget styret noen enkle bruksregler. Vi presiserte at Bingen er beregnet på dem som bor i borettslaget og at alle som bor her skal slippe til, dvs at ingen kan reservere Bingen. I den grad det passer slik, kan andre også bruke den. En diskré plakat ble laget og hengt opp. Det viste seg at dem som plakaten var myntet på fjernet plakatene etter hvert som de ble hengt opp. Informasjon Borettslagets hjemmeside har ligget nede en tid og det ble derfor utlyst et engasjement som webredaktør. Petter Holte Vig (G111) er engasjert for ett år og hjelper oss med å oppdatere og utvikle hjemmesiden i samarbeid med styreleder. Det er styrets ambisjon at det meste av relevant informasjon for borettslaget og borettslagets beboere skal finnes på denne siden. I den grad hjemmesiden skal erstatte Øvre Sogn Nytt helt må vurderes senere, når det er kartlagt om alle har tilgang til internett hjemme eller på jobb. Styret har gitt ut tre nummer av Øvre Sogn Nytt og seks informasjonsskriv. Velferd 17. mai Barna som går på Kringsjå skole og Nordberg skole gikk i fjor i 17. mai-tog i sentrum. Arrangementet som pleier å være på sletta ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri ble derfor slått sammen med 17. maiarrangementet på skolen. Arrangementene ville ellers ha overlappet hverandre. ØSBL har på grunn av dette ansvaret for det tradisjonelle 17. maiarrangementet i Svømming Lørdagssvømmingen ved idrettshøgskolen, som vi har hele året utenom sommeren og i ferier for øvrig, har hatt god oppslutning. Særlig er

13 Øvre Sogn Borettslag aldersgruppen 1-11 år med ditto foreldre godt representert. Julegran Det ble holdt tradisjonell julegrantenning 1. søndag i advent med gløgg, pepperkaker og gang rundt juletreet. Snø og kuldegrader var med å gi god julestemning. Styret har investert i ny lysslynge som er beregnet til utendørsbruk. Det ble som tidligere år gjennomført innsamling til SOSbarnebyer i etterkant av julegrantenningen. Innsamlingen innbrakte kr 3 658,50 og styret har bevilget et tilsvarende beløp. Juletrefest I januar ble det arrangert juletrefest i aulaen på Kringsjå skole. Det var i alt 39 barn og enda flere voksne som koste seg med medbrakte kaker, frukt og drikke. I år ble det musikk mens vi gikk rundt juletreet takket være Gunvor Refsnes som spilte piano. Ellers var det underholdning med trommeslager og sjonglører fra gruppa Semtex. Det ble også tid til stol-leken og utlodning av fruktkurv, twist og karameller. Gaustadnissen kom en tur innom festen med en godtepose til alle barna. Volleyball Styret har vedtatt å sette opp et volleyballnett på egnet sted i borettslaget på vårdugnaden i Utbygging Som det gikk frem av styrets beretning til generalforsamlingen i 2004 hadde Arkitektkontoret Borgen & Bing Lorentzen på vegne av borettslaget fremmet et forslag til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for vårt område. Forslaget omfattet typetegninger for hver boligtype med utbygginger på inngangsfasaden og/eller baksidefasaden, samt forslag om å utvide U-graden og å flytte byggelinjene. Plan- og bygningsetaten avviste forslaget slik det forelå, men sa seg villig til å åpne for et forslag der byggelinjene ikke ble flyttet. (Dersom byggelinjene ikke blir flyttet, er det kun halvparten av husene som vil kunne bygges ut.) Det ble derfor nødvendig med en ny runde med arkitektfirmaet for å komme frem til et redusert utbyggingsforslag der utbyggingene kunne gjennomføres uten å flytte byggelinjene. Disse reduserte forslagene tok sikte på å fylle ut innsmettene i fasadene. For å hindre at det da oppstår ensformige, ubrutte fasader var idéen at disse utbyggingene skulle ha glassfasader i tråd med vinterhageforslagene som allerede finnes. Arkitektfirmaet Borgen & Bing Lorentzen sa seg villig til å gjøre et forsøk på å tegne ut dette forslaget, men lyktes ikke med å tegne et forslag som var arkitektfaglig forsvarlig ut fra deres ståsted. Det ble da i stedet sendt inn et forslag som åpnet for at omlag halvparten av husene kunne få mulighet til å bygge ut i fasaderetning. I tillegg åpner forslaget for utvidelse av boder og pergola, dvs glasstak over terrassen i samme stil som de planlagte vinterhagene.

14 Øvre Sogn Borettslag Plan- og bygningsetaten har bedt om tilleggsopplysninger til denne søknaden, blant annet en utregning av grad av utnytting. (Dette begrepet har erstattet U- grad og måler fotavtrykket av boligene.) Arkitektene utreder nå dette i samarbeid med Plan- og bygningsetaten. Selv om det ikke er gjort noe vedtak, har Plan- og bygningsetaten antydet at vi har gode muligheter til å få innvilget denne søknaden om mindre vesentlig endring av reguleringsplanen. Med utgangspunkt i at søknaden slik den nå foreligger blir godkjent, regner styret med at det kan innkalles til en ekstraordinær generalforsamling høsten 2005 for å behandle dette forslaget. Utbyggingsgruppen antyder at de vil foreslå at styret ber generalforsamlingen godkjenne at ALLE borettslagets hus kan gjennomføre en eller flere av de foreslåtte utbyggingsforslagene gitt at de får tillatelse av Plan- og bygningsetaten. Det viktige med et slikt forslag er at da kan omlag halvparten av alle husene søke Plan- og bygningsetaten innenfor den foreslåtte planen, mens den andre halvparten kan vi gå videre med forslag om endring av byggelinjene og dermed muligheten til å bygge ut. Utbyggingsgruppen kan tenke seg å foreslå a) at byggelinjen mot kolonihagen endres fra dagens 6 meter til 4 meter, som er vanlig; b) at vi påtar oss å opparbeide turveien i midten av feltet og på nedsiden mot å kunne flytte byggelinjen 2 meter og c) at vi forhandler med kommunen som eier av jordet og hageparsellen om å kjøpe en stripe i 2 meters bredde (slik det er gjort i John Brandts vei). Dette må i så fall betales av Gaustadveien som vil kunne bygge ut. Godkjente byggesaker G235: Eikeland/Strømsvik: Innsetting av takvindu G233: Areng: Flytting av baderomsvindu G207: Gautesen/Dovland: Utbygging og innredning av bod G193: Raastad: Bygging av dobbel ark G215: Kenny: Utvidelse av veranda Styret har innført at det skal presiseres i styrets godkjenningsbrev at styret skal forelegges og bekrefte (påskrift) den skriftlige godkjenningen fra Plan- og bygningsetaten før utbyggingen kan starte. Det er utbyggers ansvar å følge opp dette. Om bygningene Verandaer Styret har i forbindelse med at vi er blitt gjort oppmerksom på at verandaer på noen C-hus er skjeve/ustabile kartlagt tilstanden og størrelsen på alle Chusverandaene. Det viser seg å være behov for å forsterke/rette opp enkelte av verandaene. Arbeidet vil bli utført i En veranda er utvidet i strid med retningslinjene, dvs med et helt kryss. Styret har bedt byggteknisk rådgiver Olav Haslemo om å gjøre en tilsvarende kartlegging av resten av verandaene i borettslaget.

15 Øvre Sogn Borettslag Varmtvannsberedere Det er en del andelseiere som har fått vannlekkasjer på grunn av utslitte varmtvannsberedere. Utskifting av varmtvannsberedere er i henhold til husleiekontrakten andelseiernes ansvar. Styret ber alle med jevne mellomrom sjekke om det er lekkasjer fra berederne. Ventilasjonsvifter Styret er bekymret for at noen andelseiere har byttet ut den ventilasjonsviften som opprinnelig var montert i leilighetene med en type som ikke er godkjent i ØSBLs leiligheter. Det betyr at viftene ikke sørger for god nok ventilasjon. Styret ønsker å kartlegge omfanget av slike vifter med tanke på utskifting. Styret ser for seg at det på sikt kan oppstå fuktskader som følge av dårlig ventilasjon. Det Røde Huset Rabben Det Røde Huset Rabben har i gjennomsnitt vært i bruk én gang i uken. Huset leies hovedsakelig ut til borettslagets egne beboere, men også naboer ellers i Gaustadveien og i Sognsvannsveien leier huset. Denne praksisen har så langt ikke kommet i konflikt med våre egne beboeres ønsker og behov med hensyn til bruk av huset. Styret har i tillegg åpnet opp for et prøveprosjekt med utleie til næringsdrivende, uten at noen foreløpig har leid huset. Borettslagets medlemmer betaler 150 kr pr dag, private leietakere utenfor ØSBL betaler kr 300 pr. dag, mens næringsdrivende betaler kr 500 pr dag. Huset har blant annet vært brukt til fødselsdager, selskaper, konfirmasjoner, utstillinger og forskjellige typer borettslagsmøter. I løpet av 2004 ble det er foretatt en oppgradering av kjøkkenet ved at det ble innstallert ventilator og kjøpt inn ny komfyr. I den forbindelse ble kjøkkengulvet og gulvet i gangen slipt og lakket, og det ble lagt nytt laminatgulv i matbod. Det er videre kjøpt inn ny kaffetrakter, nytt bestikk, kjeler, kopper og tallerkener. Nylig fikk vi overta ca 25 kantinestoler og noen møtebord fra firmaet ABBOTT AS på Fornebu. Det er laget bruksregler for huset som er lagt ut på hjemmesiden. Det er også laget en plakat som henger ved siden av inngangsdøra med informasjon om hvem som kan leie, til hvilken pris og om hvem som er kontaktperson. Det er styrets ambisjon at huset skal brukes mer enn gjennomsnittlig én gang pr uke. Styret ønsker å bygge tak over inngangspartiet i ca 2 meters bredde, likt utført som i G179, og har innhentet to anbud. Vedtektenes 10, pkt 8.1 om at styret ikke uten at generalforsamlingen med minst 2/3 flertall har samtykket kan ombygge/påbygge/rive osv antas ikke å gjelde for denne type mindre tiltak. Nødvendige tillatelser vil bli innhentet. Styret arbeider også med å innhente anbud for å fjerne pipen over kjøkkendelen på grunn av vannlekkasjer. Arbeidene vil også omfatte legging av nye takplater på deler av taket. Heller ikke dette tiltaket antas å bli berørt av vedtektenes 10, pkt 8.1.

16 Øvre Sogn Borettslag Leieinntektene for 2004 var på kr Det ble brukt til sammen kr til investeringer og vedlikehold i løpet av året. Grønne fellesområder Styret har fastlagt mandat for grøntgruppen og laget retningslinjer for behandling av trefellingssaker. Styret har foreslått at grøntgruppen lager en vedlikeholds- og utviklingsplan for fellesområdene, særlig nå når skogen begynner å bli både stor og omfangsrik på borettslagets fellesområder. (Arbeidet er startet opp i samarbeid med styret.) Også i 2004 ble det gjennomført vår- og høstdugnad. Det var godt oppmøte på vårdugnaden, men dårligere på høstdugnaden på grunn av regnvær. Styret bemerker at det er viktig at beboerne stiller opp på dugnadene da dette arbeidet bidrar mye til at ØSBL er et trivelig sted å bo. Det er klarlagt at borettslaget eier skogen mellom grusveien og gjerdet mot Solvang kolonihager i sør. Det betyr at styret er ansvarlig for forvaltningen av skogen og at søknader om trefelling må sendes styret. I vest mot Gaustad sykehus eier Statsbygg skogen, slik at søknader om trefelling må sendes dit. I 2005 vil det arbeides med å avklare eiendomsforholdene mot Nordbergveien/ trafostasjonen med tanke på mulig trefelling her. Det vil også bli arbeidet med å anlegge en gangvei fra borettslaget og over jordet mot Gaustadtunet (vestover). Bjørketrærne langs den vestlige atkomstveien som hver og én, uten styrets godkjennelse, ble kuttet ca 2 meter skal felles og erstattes av annen vegetasjon. På vårdugnaden vil opprydding av buskas og felling av trær langs den gamle turveien (langs Akebakken ) bli gjennomført i samråd med gartnerfaglig kompetanse. Parsellene Parsellene har vært tema på flere styre- og parselleiermøter. Bakgrunnen er den generelt lave interessen for å holde parsellene i hevd og styret mente derfor det var viktig å få i gang en diskusjon om dette og om hva som kan gjøres for å øke bruken, alternativt finne annen anvendelse av parsellområdet. Det er 18 parselleiere i borettslaget og på parselleiermøtene har ca 65 % av parselleierne møtt opp. Det gjenstår fremdeles å komme frem til endelige konklusjoner, men styret har oppsummert erfaringene og diskusjonene så langt. Styret er innstilt på å bekoste tilrettelegging av et hensiktsmessig vanningsanlegg dersom det er ønskelig og kostnadsmessig forsvarlig. Styret ønsker også at man finner en løsning for å pløye parsellene våren Dette vil eventuelt skje på parselleiernes bekostning. Styret ønsker videre å utrede hva som kan ligge i det å stille en parsell midlertidig til disposisjon for styret, slik det står i husordensreglene. Dette er særlig relevant for dem som ikke vil eller har anledning til å stelle parsellen sin. I den grad tanker om å bruke parsellområdet til andre formål vil det være relevant for alle parselleierne. Parselleierne vil bli innkalt til et møte i løpet av våren 2005

17 Øvre Sogn Borettslag for å blant annet drøfte kommende sesong, hvor det også er naturlig å ta opp temaer som egne dugnader og utlån/utleie av parseller til eventuelt andre interesserte i borettslaget. Utekranen i parsellhagen ble reparert våren Politianmeldelse av trefelling ble det hugget ned en stor bjørk på ØSBLs fellesområde utenfor G215/G217 nordøst i borettslaget. Skadeverket ble utført av to menn fra Solvang kolonihager. Skadeverket ble observert og fotografert og styret ble informert. Skadeverket ble politianmeldt Sekretæren i styret for Solvang kolonihager, avd. 5, ble muntlig informert om politianmeldelsen. Det ble også fremmet et erstatningskrav i etterkant av anmeldelsen. Politiet henla etter hvert saken på grunn av manglende kapasitet til å etterforske den. Styret besluttet da å ikke påklage henleggelsen. Justering av husleie for utbygde enheter Styret har, på bakgrunn av etablert praksis i borettslaget, besluttet at husleien skal justeres opp med virkning fra og med for de boligene som er utbygd og som ennå ikke har fått forhøyet husleien. De fleste av boligene med utbygd loft har allerede fått husleieøkning, mens det er enkelte som har bygget vindfang og dobbel ark som ennå ikke har fått det. Det pågår nå et arbeid med å finne ut hvilke boliger det gjelder, og det skal beregnes hvilken ny husleie disse får. Husleieøkningen vil ikke få tilbakevirkende kraft. Husleieøkning Styret har besluttet at grunnleien skulle øke med 3 % fra og med Leien for tilbygg ble økt fra og med Husleieøkningen er i samsvar med føringer som ble gitt i etterkant av den kraftige husleieøkningen som kom som følge av omfattende vedlikeholdsarbeider i Kabel TV Styret har sendt en forespørsel til Canal Digital AS om hva det vil koste å oppgradere borettslagets kabelnett slik at det gir mulighet for bredbåndstilkobling. Vi har ennå ikke fått noe svar fra Canal Digital. Feiing / gressklipping / snømåking og strøing Også i 2004/2005 har borettslaget hatt avtale med Gårdpass AS om feiing, gressklipping, snømåking og strøing. ØSBL har ikke egen vaktmester, men styret kontakter håndverkere ved behov, eventuelt på oppfordring fra andelseiere. De fleste tjenestene kjøpes av snekkere, elektrikere, låsesmeder, rørleggere og blikkenslagere. Parkeringshuset Det er gjennomført vedlikehold etter behov på parkeringshuset. Parkeringshuset vil bli vasket våren Det er registrert ett innbrudd i bil inne i parkeringshuset. Ordensregler for parkeringshuset foreslås tatt inn i husordensreglene, jfr egen sak til generalforsamlingen.

18 Øvre Sogn Borettslag Garasjeporten på øverste plan har fått installert ny motor i 2004, etter at den gamle ikke lot seg reparere. Dørene i parkeringshuset har voldt en del problemer, særlig låsene. Låsesmed er benyttet for å skifte flere av låsene. Døren i 1. etasje ligger kant i kant med asfalten og har dermed lett for å fryse fast om vinteren. Det er satt opp en strøkasse med litt salt for å avhjelpe situasjonen i vinter. Styret vurderer å anlegge varmekabler foran denne døren hvis ikke salting viser seg å være godt nok. Styret vil vurdere om parkeringshusets fasade mot sør og øst skal forskjønnes på en egnet måte. Søppel Søppeltømmingen har fungert greit i 2004/2005, men det kan til tider bli vel fullt i containerne. Det tømmes én gang i uken. Derimot har vi hatt større problemer med et til tider svært overfylt papirsøppelhus. Styret har gjentagende ganger purret på Renovasjonsetaten. Vi har fått en egen kontaktperson og det er nå lettere å følge opp dette. Papircontainerne tømmes hver 14. dag. Protest mot regulering av barnehage i Gaustadveien ØSBL ble kontaktet av Gaustadveien borettslag i anledning en byrådssak om forslag til regulering av barnehage i området Gaustadveien/Sognsvannsveien. Følgende uttalelse ble sendt til Gaustadveien borettslag som brakte saken videre til bystyrets organer: Styret støtter deres bestrebelser på å stoppe reguleringsplanforslaget fra Byrådet i Oslo kommune (Byrådsak 220/04). ØSBL er bekymret for trafikksituasjonen (mye biltrafikk) og parkeringsforholdene i Gaustadveien, spesielt om vinteren da det tidvis er kaotiske forhold allerede i dag. Styret i ØSBL er også negativ til å bygge ned friområder i vårt nærområde. Vi merker fortettingstendensen i området og dette gjør at mange nærmiljøkvaliteter gradvis forsvinner. Ut over dette synes vi det er ganske brutalt å "dele" Gaustadveien borettslag slik forslaget til regulering legger opp til. Bystyret vedtok senere reguleringsplanen og Gaustadveien borettslag har anket vedtaket inn for fylkesmannen, primært for å forhindre at Rikshospitalet i fremtiden utvider barnehagen fra ca 100 til barn. Styret har besluttet å støtte anken med følgende hovedbegrunnelse: Hovedargumentet for å støtte anken er og blir biltrafikken, og faren for en kraftig økning av denne med de konsekvenser det kan få. Dette går både på fremkommelighet (spesielt vinterstid), trafikksikkerhet og miljø i tillegg til muligheter for "fremmedparkering". (Vi har foreløpig ikke engasjert et privat firma til å kontrollere bruken av våre egne parkeringsplasser.) Det er uhyre viktig for oss at f.eks ikke Gaustadveien åpnes for gjennomkjøring ved kraftstasjonen (Nordbergveien), som sikkert noen kan finne på å foreslå hvis trafikksituasjonen blir uholdbar i Sognsvannsveien/Gaustadveien.

19 Øvre Sogn Borettslag Massetransportering ved bygging av vanntunnel Vann- og avløpsetaten (VAV) skal bygge nytt vannbasseng for og tunnel til hovedvannledningsnettet i Oslo vest. Vannbassenget skal ligge i Vettakollenområdet, mens tunnelen skal gå mot Sognsvannsveien og Gaustadjordet. VAV vurderer to alternativer for uttak av sprengningsmassen, det ene kalles Sogn og innebærer anleggsplass på Gaustadjordet og massetransportering i Gaustadveien og Nordbergveien (gjennom kolonihagen). Anlegget skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2006/2007. Bydel Nordre Aker har på visse vilkår anbefalt "Sogn-alternativet". Styret har skrevet brev til Bydel Nordre Aker med kopi til flere etater i Oslo kommune hvor vi påpeker at saksfremlegget til bydelsutvalget var mangelfullt hva gjaldt trafikksikkerhet. Styret uttrykker ønske om at de aktuelle instanser starter arbeidet med å utrede sikring av skoleveien til barna i Gaustadveien og Sognsvannsveien i anleggsperioden. Etablering av Gaustad Vel Som gjennomgangen ovenfor viser er det i flere saker aktuelt for ØSBL å samarbeide med andre borettslag/sameier i nærmiljøet om å fremme felles interesser overfor f.eks Oslo kommune. Styret har derfor tatt initiativ til at det etableres et Gaustad Vel, slik at samarbeidet kan formaliseres og dermed gjøre det enklere å samarbeide i konkrete saker.

20 Øvre Sogn Borettslag 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 RESULTAT Driftsoversikten for 2004 viser en økning av de disponible midler med kr DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr Styret foreslår at disponible midler overføres driften for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. INNTEKTER Grunnleiene i 2004 beløp seg til kr Det er ingen avvik i forhold til budsjettert for Leieinntekter til nedbetaling IN- lån avviker i forhold til budsjettert på grunn av at en del andelseiere har innfridd hele eller deler på sine lån i perioden til IN-ORDNINGEN I løpet av 2004 ble det ekstraordinært innbetalt kr på IN-ordningen. Innbetalingen øker totale inntekter og resultatet før finansielle inn- og utbetalinger blir tilsvarende høyere. UTGIFTER Utgiftene var i 2004 totalt kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det er brukt mindre til drift og vedlikehold enn forespeilet. Renter og avdrag på lån viser et bedre resultat enn forespeilet. Det skyldes renteendringer og nedbetaling på IN-lånet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene. (Se bakerst i årsberetningen.) Borettslaget har inngått avtale om (e-faktura). Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer over internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsning sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid ha tilgjengelig og kan hente frem tidligere betalte fakturaer.

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG Org. nr. 950 188 480 Regnskapene : 2007 Budsjettene : 2008 Alle øvrige saker : 18.04.2007 15.04.2008 AL Bjertnes Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer