Emne : Digitale Dokumenter Prosjekt : nr: 1 Etterettelig fortelling ASYL. En asylsøkers hverdag i Fredrikstad. Christin Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emne : Digitale Dokumenter Prosjekt : nr: 1 Etterettelig fortelling ASYL. En asylsøkers hverdag i Fredrikstad. Christin Olsen"

Transkript

1 Emne:DigitaleDokumenter Prosjekt:nr:1 Etteretteligfortelling ASYL EnasylsøkershverdagiFredrikstad ChristinOlsen 2010 Digitalmedieproduksjon AvdelingforInformasjonsteknologi HøgskoleniØstfold 1

2 INNHOLD Innledning 1.1 Hvaerasyl? 1.2 Hvemkommer? 1.3 Menneskerpåflukt 1.4 FørstemøtemedNorge 1.5 Behandlingavasylsøknaden 1.6 NårkomasylmottaktilFredrikstad? 1.7 HistorienomFarifraKosovo 1.8 Etlivpåventerom 1.9 Konflikterpåmottaket 2.0 Tilbaketilhelvete 2.1 Fremtiden 2

3 INNLEDNING JegviidenneoppgaventaformeghelebegrepetASYL.Detteeretspennende temasomviblirmerogmerintegrertisamfunnetvårt.vihardesisteårene opplevdenstorvekstavdissemenneskenesomerpåflukt.jegerveldig nysgjerrigpåhvordandeoppfatteross,oghvilkeholdningervihartildisse menneskene.jegharetinntrykkidagomavatdenvanligemannigataikke setterseggodtnokinnideresvanskeligelivogforferdeligehistoriedade ankommervårtland.veldigofteervimotstandereogønskerossdettelandetfor ossselv.vierenavderikesteiverden, veldigrausepååhjelpeandrelandinød vedågipenger.menhvorforervisåreddeforåhjelpedeherhjemme? Jegvilsenærmerepå; hvemsomsøkerasyl,hvilkenbakgrunnharde.faktafra UDI.HistorienomasyliFredrikstad.Behandlingsprosessenavasylsøknaden. Integreringogrettigheter. VedbesøketmittvedVeumasylmottakvarjegheldigåkommeikontaktmed FahrifraKosovo.Hanfortellersinutroligehistorieietintervjuenkald vinterdag. Jegstillerdermedfølgendespørsmål: HvordanerenasylsøkershverdagiFredrikstad? 3

4 1.1HVAERASYL? Asylbetyrfristed Idagharasylfåttetnavnogrykte.Krig,religionogbruddpå menneskerettigheterhartvungetnærmere40millionermenneskerpåflukt. 2004varettoppårforantallasylsøkereiNorge.Dethardesisteåreneværten storøkningavmenneskerfrairak,eritrea,russland,somaliaogafghanistan. Dissemenneskenekommermedtraumer,sorgogtapfrafortiden. 1 Dessverreerdetidag10gangersåmangenordmenn,somerpåfluktgjennom storedeleravverden.deflykterfralandetsittfordideterkrig,ufredognød. Deresstørsteønskeeråleveifrihetogfred,dertrygghetenkanføleshverdag. Utenatlivetbareskalgienstordoseangst,villjegoverleveidag.Deteren menneskerettåkunnesøkeasylietannetlandiverden. I2002vardet139landsomhaddeinngåttetsamarbeidmedFNs Menneskerettserklæring.DetvarUSA,Australia,Canadaogmangevesteuropeise landogderiblantnorgesomhaddesignertedenneavtalen.alledisselandene harforpliktetsegtilåbeskyttealleflyktningersomkommertillandetderes. IfølgeUtlendingslovensombyggerpåFNsFlyktningkonvensjonav1951,har asylsøkeresomfrykterindividuellforfølgelseihjemlandetpågrunnavrase, religion,nasjonalitet,tilhørighettilensosialgruppeellerpolitiskoverbevisning, kravpåasyl(flyktningstatus).ifølgekonversjonenermanikkeflyktningnår manflykterfrahungersnødellernaturkatastrofer. 2 Noendefinisjonerpådeforskjelligestatusene ASYL Dennestatusenhardesomharmåttetflyktefralandetsittpågrunnav forfølgelse,borgerkrig,rasisme,bruddpåmenneskerettigheter.detteinnbærer ogsåatdeikkeblirsendttilbaketillandetsitt,omdeterfareforforfølgelse.de somborienasylmottakharvisserettigheterunderoppholdet.vedgodkjent søknadfårdestatussomflyktning. ASYLSØKER Enasylsøker,harreistfrasittegetlandpåegenhånd,åønskeråbosettedegidet landetmankommertil.debermyndighetenomstatusogvernomflykning. Underprosessenerdeasylsøker.Norgehaddemangeasylsøkereunder 2.verdenskrigtilfredligelandsomforeksempel;SverigeogUSA. 15 MÅNDERSREGELEN 1 SverreVarin:Fluktogeksil;2003:kap.2 2 IBIS 4

5 Desomikkeharfåttsvarpåasylsøknadensinetter15måneder,kanfåopphold påhumanitærtgrunnlag.dettegjeldervedkunvisstdenlangesaksbehandlingen liggerhosud. FLYKTNING Gjelderdesomharfåttinnvilgetallesinesøknader.Asylsøkersomharfåttasyl, overføringsflyktningerogdesomerunderhumanitærtgrunnlag HVEMKOMMER? Utenriksdepartementet(UDI)sieridenførsterapportenfraførstehalvdelav 2009atdetvarregistrert8100asylsøkere.Deter50%merennførstehalvdel 2008.Detsomerurovekkendeeratdeterstadigflereogflerebarnsom ankommerlandetalene.vedårsbasisvildetsica asylsøkerei2009,mot ca i2008ogca.6500i2007.menvihaddeogsåettoppåri2003,da haddevi17.500asylsøkere. DelandenesomermestregistrertherilandeterIrakere,Eritreereog Somaliere.Vigirogsåflereasylsøkere,oppholdstillatelseidettelandet. 4 For øyeblikketerdeflestefrakrigsområdeneiafghanistan,irak, IranogTsjetsjenia.ItilleggtilafrikanskelandsomSomaliaogEritrea. 1.3 MENNESKERPÅFLUKT VeldigmangefraVestenogAfrika,brukerfleredagerpååreisetilNorge.De kommerallemedenskjebne.åethåpomåfåetliv.mangeersådesperateat de,foretarlangestrevsommeogfarligereiser.herkommerflereeksemplerfra nyhetenedetsistetiåret; IDoverjuni2000bledetfunnet58dødeillegale flyktningerfrakina,dehaddeprøvdåkommesegunnaientrailer.australia opplevergangpågangatdefårmangesomrisikererlivenesinepåveitillandet deres.deterhundrevisavbåtflyktningersomhardruknet. I2001blenærmere 100afghanerereddetuteidetIndiskehavavdetnorskeskipetTampa.Disseble nektetavdenaustralskeregjeringomåkommeiland.deteridagmillionerav menneskerpåfluktiheleverden.deerpåfluktisittegetland,ellerdeblir forfulgtisittegetlandetåsøkerderforetlandutenkrigogfattigdom. 5 3 IBIS /artikkel.php?artid= Teichmann,Iris;Innvandringogasyl;EsstessForlaget2003 5

6 1.4FØRSTEMØTEMEDNORGE Antallsøkereblirflereogflerehvertår.Foråstoppedesomikkeharpapireri orden,reiserunderfalskepapirer,elleratdeogsåharsøktasylietannetland samtidig,måtollmyndigheteneskjerpekravenevedgrensen.vedmangeland hardenåoppførtetvisumkravfralandet,foråstoppeasylsøkerenførdefår kommetinniasylkøeninorge. DetførstemøtemedNorgeertransittmottak.Deterherdemågjennomet intervjuogenhelsesjekkførdekansendestiletasylmottak.etterenlangtid medangstogsterkoverlevelseinstinkt,erdeoppsattpååkommerasktigang. Deflestekommermedangst,depresjonerogtraumatiskopplevelse.Deres størsteønskeeråfåforståelseogkommerasktigangmedåfåetnyttliv. 6 Detteintervjuetsomalleerpliktettilågjennomføreerikkealltidnoevellykket møte.hermåasylsøkerebeviseietintervjuathan/hunergodkjentinnvandrer. Dettehandleromgjensidigtillit,ådeterviktigmedriktigstrategiformøte. Mangeavdisseasylsøkernesnakkersammespråk,ådehjelperhverandre.Det kanværeatdefårnoentipsavvelmenendemenn,omhvasomdetlønnersegå si.omdettevisersegpåetseneretidspunkt,atdetvarfeilinformasjon,kan detteværeskjebnesvangert. 7 Dekanønskesegtiletmottakdeharhørtomellertiletmottakderdehar familie.somregelerdepåtransittmottaketi2 3uker.Detteinnbærerhvorfort defårtakitolk.demåogsådeførstedageneilandetlæresegnorskeloverog regler. 1.5 BEHANDLINGAVASYLSØKNADEN Søknadsprosessenerkomplisertogdetskalskrivespådittegetspråkidetnye landet.deterviktigåværenøyemedderiktigeparagrafene.demåkjennetil Flykningskonvesjonen,noedeallerfærrestegjør. 8 TallenefraUDIviseratca. 50%fårinnvilgetsøknadensin. Dettekanværeentøffogutholdeligpressettidforasylsøkeren.Deterveldig ofteatdissesøknadeneharenlangbehandlingstid.deterflerebevispåatde harsittetåventetopptil8årpåsøknadensin.omsøknadenharværtigjennom flereankesakerkandettetalangtid.udiharkravpåsegomåbehandle søknadeneinnen6 24måneder. 9 Dessverreerdetteetlivpåventeværelseinntil videre SverreVarin:Fluktogeksil;2003:kap.3 8 Teichmann,Iris;Innvandringogasyl;EsstessForlaget IBIS 6

7 1.6ASYLMOTTAKETIFREDRIKSTAD AsylharværtiNorgeimange,mangeår.INorgei1837komdetførste asylmottakettiltrondheim.alleredei1864komdetetbarneasyltilfredrikstad. Detteblebygdogfinansiertavbyenstrelasthandlere.Dettevarettilbudtilde barnasomhaddeutearbeidendemødre.industriarbeiderenlevdeethardliv medopptil10 12timersarbeidsdag. Asylbetyrfristed. Detordetharfåttenheltannenbetydningidag.Barneasyletfra1864,haddei dagværtenbarnehageellerbarnepark. 10 Detsiesatdatidensintellektuellevar sværtbegeistretoverdettemodernehjelpetiltak.henrikwergelandskreven rekkebarnesanger,bl.a.denprektigkleddesommerfugl,blemyebrukti barneasylene.lydighet,orden,renslighetogflidvarviktigeelementersom barnamåttelæresegienslikinstitusjon. 11 Medåreneblebarneasylmerogmerrenehjelpetiltak,detpedagogiske oppleggetsomvarhensiktenfraførstestundbleborte.detblei1920årenestor arbeidsledighetoghusetbleogsåbrukttilålevereutsuppetildefattige.1930 åreneklarteikkelengerkommunenådriftedettestorebygget,sådetblereveti Sinnssykeasyl,erogsåbarekaltasyl.Detteereneldrebetegnelseaven PsykriatiskInstitusjon/Sykehus.INorgepåsluttenav1890 årenefremtil1920 årenevardetstorvekstiantallsinnssykeasyl.detvarpådentidenviktigat disseasylenevarpålittlandligeplasser,derdevarlittisolerte.detskullevære mulighetforarbeidsterapiogbevegelseifriluft.sengeplasseneøktefremtil 1950 årene,etterdentidengikkantallplassernedpågrunnavnye medikamenter. 12 VeumSinnsukeasylbleinnvietden16juni1914,ogharalltidværtfylkets eiendom.idagheterdet,sykehusetøstfoldogpsykiskhelseverniøstfold. AsylmottaketpåVeumbleåpnetførstegangavNorskFolkehjelpimars IBIS 12 7

8 1.7HISTORIENOMFAHRIFRAKOSOVO Veumasylmottakklokkenvar14.00ogdetvarnåjegskullemøteFahri. Jegvarspentpåmøte,åhvahanhaddeåfortelle. Jegmøtteflereasylsøkereidenkaldebrunegangenborttilresepsjonen,detvar menneskerfraafrikaogeuropa.allevarimøtekommendeogsmilte.jegfikk strakshjelpogdetvarbareågåinnpårom109. HeiFahri! dermøttejegensmilendeguttmedkrykker.hanborpåetavlangt rompåca.12kvadratmeter.detvarmøblertmedenseng,salongbordogen sofa.etlitetekjøkkenogendusj,fellesdopågangen.hanvarheldigåfåenerom. FahriharværtiNorgei8år,hankomi2002.Ettermangeavslagoganker,ga hanikkeopphåpetomåfåbliinorgefordihanerkraftigfunksjonshemmet.i 2007fikkhanoppholdstillatelse,påsittmedisinskeoghumanitæregrunnlag.I dagventerhanpååfåsinegenleilighetifredrikstad. EtteråhasmåpratetlittmedFahrikommerhistorienhans. HanerfødtmedryggmargsbrokkiKosovo.Dahanvarlitenfikkhaoperertvekk brokkenidettidligerejugoslavia.dettevistesegåikkehaværtenvellykket operasjon.defikkkuttetmangenervetråder,somigjenførtetillammelserog deformeringavføttenehans.hanfikktoklumpføtter.dettevarikkeålevemed, ogijugoslaviakunnedeikkehjelpehan.detfantesikkenoenmedisinsk kompetanseforslikesomfahriihjemlandet.hanvaranalfabetogharaldrigått påskole.menneskermedslikhandikappsomfahriharikkeblitttattpåalvor.de blirbehandletsomparikaste. Viljesterkeogmotiverteguttensomhaner,fanthanutatNorgehargode helsetilbudogettrygdlandåboi.hanreistealene.drofrafamilienogalthan haddemedetstorthåpihjerte,ådetvaråfåetnyttlivinorge. KampenfortilværelseniNorgebleikkeheltsomhanhaddetrodd, detblemye ventingogavslagfraudi.i2004fikkhanutkastelseogpolitietvarpådøren.i sistesekundfårpolitietkontrabeskjedomathanikkekunnedratilbaketil hjemlandetsittmeddelidelsenehanhadde.legentilfahrivilleopererehan,å defortelleratortopediskevedullevåluniversitetssykehusereksperterpå akkuratsliketyperoperasjoner.hanharsettmangelidelser,mendettevarnoe avdetværste. DettevarenfantastiskmulighetforFahriomåfågodeføtterågåpå.Mendet villesegikkesålett.dettekostetjopenger,detersnakkomca.tohundretusen kronerforåtaenslikoperasjon.dettevirketpåfahrihelturealistisk.mannen eidejobaredeklærnehangikkåstoi,haneideingenting.hvordanskalmanda fåpengertilenslikoperasjon?måjegpågataforåtigge tenktehan.. HeldigvishaddeFahrimangedyktigeogressurssterkemenneskerrundtseg.De blegrepetavhistorienhans,åallevillehjelpe.fahrifikkmulighettilåfortelle historiensinpåtv.dettevarhanslivredder.etteratnorgefikkdennehistorien påtvskjermen,strømmetdettilhjelpfrahelelandet.utenåhasattigangnoe somhelstavinnsamlinghaddefahrifåttinnovertohundretusenpåoperasjons kontoensin.detvarikkenokmeddet,menfahrikunneogsånåhilsepåsinegen redningsmannoghjelper.pensjonistenkristiannordbergioslo,blesågrepetav 8

9 dennehistorienogtokumiddelbartkontaktmedtolkentilfahri.hanvillehjelpe Fahrimedalleøkonomiskeutfordringer.Detteblemøttmedenvissskeptiskog usikkerhet,forhvemvillehjelpeenheltukjentpersonmedsåmassepenger. Menhervardetingenmotiv,barerengodhetfraenvelståendemanniOslo. Fahriharnåværtigjennomfireoperasjoner,ogdetventerkanskjetotil.Deter opptilfahriåbestemmesegforomdeskalfullføres.fordetosisteerdetstor fareforatdetkanblistorekomplikasjonermedryggenomdetskullegågalt. KristianNordbergharbetaltaltfrakostbareoperasjoner,legeogadvokatutgifter forfahri.hanharogsåbetaltprivatelærere,foratfahriskalfålæresegåskrive ogsnakkenorsk.detteharfahriklartmedglans,hansnakkeridagveldigbra norsk.mensomfahrisiermåhanbegynnepåenverifisertnorskskoleforåfå bevispåathankannorsk, visstikkesåerdetumuligåfåsegjobbinorge. MedmangefølelserikroppenfortellerFahriatKristianharblitthansfarheri Norge.Hanharreddetlivetmitt,fortellerFahri.Deharidagetfantastiskforhold, ogrettsomdeter,setterkristiansegibilenforåbesøkevennensinpåveum asylmottak.høsten2008spanderekristianenreisetilbaketilkosovoog hjemstedethans.kosovoidageretmegetfattigland,ådeslitermedover60% arbeidsledighet.detbleetmegetgripendemøtedernede,forderventetfahri sinkone.detsisteårethaddeogsåforeldrenehansdødd.detvarforferdeligå kommehjem,åikkelengerfåsemorogfar.fahrihaddeetveldignærtogvarmt forholdtilmorensin.hanhaddelengeethåpomåfåenjobb,såhankunnefå sendtnoenpengerhjemtilmorikosovo.mendengangei,hansitterfortsattå venterpålivet. Denneventetidenersmertefullbådepsykiskogfysisk.DettehargjortKristian sintopptilflereganger,hvordankanmanbehandledissesårbaremenneskene påenslikmåte.desynesdeterbedreåblikastetutavlandetsåfortsommulig omdetikkeernoemulighetforåbli.ikkeetter7årmedintegrering,forsååbli kastetut!kristiantruermedålagebråkomdetikkeskjernoeidenne umenneskeligeventetiden.udiharikkesåmyeåsi,menbeklagerdenlange saksbehandlingstiden. Fahrifortellermedstorklumpihalsen,atsyvårpåventeværelseersvært vanskelig.livetblisattpåventådeteringensomvethvorlengehanmåbopå mottaketheltalene.deterstress,sierfahrimedlavstemme.hanslitermed kroppsligesmerterhverdag.psykensomblirsværtsvekket,medtankenpåå ventedagutogdaginn.hanfortelleratdetermangeavvennenehanssomhar blittlagtinnpåveumpsykriatiskesykehus,detliggerbare100meternedi bakken.deterstress,fortellerhanigjen.dagenehanserbareenkopifradagen før.deteråspise,sepåtvogsove.hanharnoenvennervedmottaket,medhan harliteomgangmedde.detteerjosomåsitteifengseltenkerjeg visstikke endaverre.devettrossaltnårdeskalut.. 9

10 2.0 ETLIVPÅVENTEROM Hvorforfårjegikkesvarpåsøknadenmin? FortellerSirwanfraTyrkiapåVeumasylmottaktilFredrikstadBladden20mars 2005.Jegfølermegdød,jeghanikkenoeliv,ettersnarttreårpåetstusseligrom påveum.detburdeikkeværelovåboietasylmottaklengerennetår,forteller Sirwan.Etteretårskjerdetnoemeddeg,ogbankerfingertuppenmottinningen. Deflesteslitermedposttraumetiskeplager,deerreddeogskeptiske.Viblir passive,sitterogsitter,psykenblirvirkeligsattpåprøve.vifølerknaptatvi lever.viermennesker,hvorforskalnorskemyndigheterstraffeoss sier Sirwan.Imitthjemlanddørderaskt,ogsetterpekefingerenmottinningen.Her dørdulangsomt,sierhanmedmørkstemme. VenterifryktpåVeumAsylmottak. Hasan(32)ogVjollca(31)fraKosovofortellertilFredrikstadBladden 28.september2009. Politietvarherigårforåhenteoss,menvivarikkehjemme.Deleverifryktom atpolitietskalkommeigjen.viventerpåasylsøknadenvårskalblibehandlet. Viharikkenoeådratilbaketilihjemlandetvårt,fortellerde.Deharnåboddåtte årpåmottaket,herinneerhjemmetvårt,ogdepekerinnpådet12 kvadratmeterstorerommetsitt.hasanfortelleratminkoneså137mennesker blidrept,soldatersommisbruktekvinner.idagsliterhunmedtraumer.vi drømmeromåfåjobbogbarnherifredrikstad.konagråter,vispiserikke,vier reddeforåblikastetut. 13 DebeskriverdenneventetidenmedatiPakistanharviterrorister.INorgeharvi UDIogUNE,deerforossasylsøkereNorgessvarpå Talibanutenvåpen 2.1 KONFLIKTERPÅMOTTAKET Veumasylmottakhar130asylsøkerefra14forskjelligenasjoner.PerBerthelsen, mottakslederpåveumasylmottakfortellertilfredrikstadbladden20mars Treårpåasylmottakeraltforlenge.Dissemenneskeneharbehovforåfåseget arbeide,ogforålæresegnorskskikkelig.detmedraskintegreringisamfunnet erutroligviktig.deterenkunstigtilværelseogjegsynesdeterutroligatdetgår såbrasomdetgjør,fortellerberthelsen b.no/article/ /nyhet/ b.no/article/ /nyhet/

11 Transittmottakeneermestutsattforkonflikter.Dennejobbenkrevermyeavde ansatte,ådessverreerdetsomregel,mindretallavde.ensåstorgruppe menneskermedulikebehov,traumerogangst kreverstoreressurser.deter somregeletstortkommunikasjonsproblemomdeikkehardenrettetolkender somkanhjelpetil.dethandleromåhaetstortapparatmedmennesker,fra mangeforskjelligeinstanser. DesistevoldsommekonfliktenehuskervifraNordbybråtentransittmottaki 2008.Detvarflerehendelserdenneperioden.Mendetvarvoldsomtda,21 personerbleskadet.detbegyntemedenkonfliktmellomkurdereog tsjetsjenerne.politietfortelleratdetkomca.8til15personerfranabolaget,de varutstyrtmedjernstengerforåtabeboerne.dettebleetforferdeligslagsmål, derskadenevaraltfrabrudd,stikkskaderogstumpvold.itilleggtildettehadde deogsåutførthærverkpåhus,knustvinduerogandrestorematerielleskader. Detsåutsomenslagmarkdavikomdit.Detlåbløendefolkrundtomkringpå heleområdet,detsåutsomenkrigssone, fortelleroperasjonslederalfsolstad vedøstfoldpolitidistrikttilaftenposten.no ForøvrigfordømmerSOSRasismedetvoldeligeangrepetpåNorbybråten.De meneratslikeomstendigheterkunneværtunngått,omforholdenevarmer humanepånorskeasylmottak TILBAKETILHELVETE FamilienpåfirefraKongoblesendttilbaketillandetsittetter6åriNorge. Michee(8)ogDivine(5)vargåttintegrertilokalsamfunnetpåAmbjørnrødi Fredrikstadkommune.MicheegikkpåAmbjørnrødskoleogDivinegikki barnehagenrettvedasylmottaket.delevdebraogallehaddedetfint.uten forvarselbledesendttilbaketilkongo,ogkjørtrettpågata.sparepengenede haddemåttedegifrasegpåflyplassenforikkeåbliarrestert,idetsvært korruptelandet.nåsitterdepåetmurgulvetienrønneavethusikongo.de eieringenting,ingenklær,ingenpengerellernoemat.barnakjennerikkekongo, sådelurerpåhvorfordeikkefikklovtilåboinorge.hvaharvigjortgalt?barna savnervennenesineibarnehageogpåskolen.familiefarenedondonda(36) foretellerdettepåentelefontilfredrikstadbladden11september2009. Micheefårsnakkelitthanogså hanfortellerathansavnerallefotballvennene sine.skolen,klassenoglærerenmin.jeggikkitredjeklassepåambjørnrød skole.trentemedkammerateneminehverukepåskogstrandil.jegfikkikke sagt Hadet tildem,fortellermicheeforsiktigpåfredrikstaddialekt.ingenfikk sagtfarveltilnoenavdemenneskenedahaddefåttetnærtforholdtilpådesvy åreneinorge

12 FamilienflyktetfraKongo,fordifamiliefarentilhørteenpolitiskreligiøs bevegelse.utlendingsmnemda(une)harbetviltfamiliefarensforklaringog avslåttsøknadenomasylinorge. FamilieadvokatenTrygveTveter,betvilerdennesakenogserpådettesomen megetalvorligsak.dettefordideharboddsålengeinorgeogatdeharblittså godtintegrertisamfunnet.determulighetforatdekanfåoppholdstillatelse underenhjemmelsomheter barnstilknytningtilriket 16 Helesamfunnetrundtdissemenneskenereageremedsinne,frustrasjonog lengsel.skolenliderunderdisseforholdenesomskjerpåveumasylmottak. Skoleneønskeråhaentryggoggodskolemedlangsiktigeplaner.Detteerfor alleosssomkjennerfamilienenvondopplevelse.dettehandlerkunompolitikk, sierrektorvedambjørnrødskoletilfredrikstadbladden11.september FREMTIDEN DeerutenlandskeorganisasjonersomFN,ogTheOfficeoftheUnitedNations HighCommissionerforRefugees(UNHCR)erenavdesombestemmeroglager loverforflyktningerogasylsøkereiheleverden.inorgeharviudiog Utlendingsmnemda(UNE)sombehandleralledissesakene. RapporterfraEUsieratEUalenetrengernestenenmillioninnvandrereforå holdearbeidskraftenoppeogatikkeinnbygertallenesynker.detertydelig tendenstilatakademikerefraikkevestligeland,kommertilvestenforen korteretidforsååvendetilbake.foråsikresegarbeidskraftifremtidenerdet viktigatlandeneblirmerfleksiblepådenneinnvandringspolitikken. 18 Holdningenvårovenforflyktningermåendres,vibørseatdeterenressursialle mennesker.flyktningersynesdetertungtåbærepådennestatusen,deteret negativtordisamfunnet.deterpåenmåteetbanneord.allemåtaetansvar,de alvorligemenneskerettsbruddeneogovergrepeneeretfellesansvarogenfelles skam.vileverienglobalisertverdenderpengerogvarerflyterover landegrensene.deterstormaktinteresserogøkonomiskeinteresserharvirkning påenkeltmenneskelangtunnaderbeslutningentas.determyeåtatakislik deteridag.debørfåetverdigerelivogblibehandletmedmerrespekt.slikdet eridagoppleverdeenvissråhetogbrutalitetdetervanskeligåforestilleseg. 16 b.no/article/ /nyhet/ b.no/article/ /nyhet/ /1220/nyhet 18 Teichmann,Iris;Innvandringogasyl;EsstessForlaget

13 2.4 OPPSUMMERING Spørsmåletsomblelagttilgrunnfordenneartikkelen,varspørsmåletomen asylsøkershverdagifredrikstad. Detharværtetspennendematerieå rote i.altfraloverogreglertilhvordanen asylsøkeropplevernorgeogveumasylmottakifredrikstad.detertydeligat deterstorforskjellpåmottakene.noenmottakoppleverflerekonflikterenn andre.dettekanværehelttilfeldigogdetkanværeheltfortjentovenforden jobbenhverenkeltmottakjobbermot.detharnokmyeåsihvordanmottaket bevarerderessikkerhet. Detsomgjørsterkestinntrykkidenneprosessenerdemenneskenesomhar blittgodtintegrertisamfunnetoverlangtid.ogutenforvarselkommerpolitiet pådøraåhenterde,foråfådeutavlandet.dettergjelderenkeltmenneskerlike myesomfamilier.detburdeværtengrensepåmaxtoår,foråbehandledisse søknadene.detertrossaltmenneskerbakenhversøknad.udiogunehar virkeligetstortforbedringspotensialidenneasylpolitikken. Dissemenneskeneerutroligsårbareogdemåblitattpåalvor.Jegsynesførste inntrykkettilveumasylmottakvarfint,detvartydeligatmenneskenedervar tryggeogatdehaddedetfinttrossaltderesutryggefremtid.jegerimponert overderesutroligetålmodighet,nårdedagutogdaginnleverunderslike forhold.åpåtrossavderesvanskeligesituasjonsåhardeetsmil. 13

14 LITTERATURLISTE Forlengeåventepåsvar(2005) URL:http://www.f b.no/article/ /nyhet/ (Lesedato: ) FredrikstadBarneasyl URL:http://ostfold.kulturnett.no/kvinner/barneasyl.html (Lesedato: ) Frølandshagen,AnneLene:(2009)VenteriFrykt URL:http://www.f b.no/article/ /nyhet/ (Lesedato: ) Hedeman,AndersogÅsland,MariHauge:(2008):Masseslagsmålpåasylmottak. URL:http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article ece(Lesedato: ) Intergrerings og mangfoldsdirektoratet: Tema: Asyl og Flytninger URL:http://bip.no/modules_123/templates/Publisher_printer_friendly.asp?str (Lesedato: ) Sinnssykeasyl(2009) URL:http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=sinnssykeasyl&printable=yes (Lesedato: ) Teichmann,Iris;( ):Innvandringogasyl;Belgia:EsstessForlaget Varvin,Sverre(2003):Fuktogeksil.Traume,identitetogmestring. Oslo:Universitetsforlaget. Vestby,OleMorten;(2009)Burdeværthåndtertbedre URL:http://www.f b.no/article/ /nyhet/ /1220/nyhet (Lesedato: ) Vikås,Marianne:(2009):Kraftigøkningiantallungeasylsøkere URL:http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg 2009/artikkel.php?artid=567912(Lesedato: ) 14

HVORFOR BØR DU REGISTRERE KOMPETANSEN DIN?

HVORFOR BØR DU REGISTRERE KOMPETANSEN DIN? HVORFOR BØR DU REGISTRERE KOMPETANSEN DIN? Norge har flere offentlige kontorer som jobber med å veilede personer om opplæring, utdanning og arbeid. De trenger informasjon om din kompetanse for å kunne

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Litteraturliste/kildeliste. Forelesning masteroppgaveskrivende Høst 2017 Foreleser : Hilde Westbye : Juridisk bibliotek

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Litteraturliste/kildeliste. Forelesning masteroppgaveskrivende Høst 2017 Foreleser : Hilde Westbye : Juridisk bibliotek 16.08.2017 2 Slide 1 Forelesning masteroppgaveskrivende Høst 2017 Foreleser : Hilde Westbye : Juridisk bibliotek Slide 2 Kildebruk og kildesøk praktisk tilnærming Emnesidene Malen Litteraturliste/kildeliste

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Asylmottak i helse Nord - hvordan er situasjonen nå? Anne Reigstad 17.03.10

Asylmottak i helse Nord - hvordan er situasjonen nå? Anne Reigstad 17.03.10 Asylmottak i helse Nord - hvordan er situasjonen nå? Anne Reigstad 17.03.10 Begreper FLYKTNING Juridisk: Overføringsflyktninger eller asylsøkere som har fått innvilget asyl. Dagligtale: Person på flukt

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Sauherad kommune. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 105/15 Kommunestyret

Sauherad kommune. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 105/15 Kommunestyret Sauherad kommune Arkiv: FA-F30 Saksmappe: 13/821-21 Saksbehandler: Tone Sissel Kise Dato: 04.12.2015 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 105/15 Kommunestyret 10.12.2015 Rådmannens innstilling: Sauherad Kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering Morten Sonniks, IMDi Kort om IMDi Kort om flyktningsituasjonen nå Kompetanseløft for nye og uerfarne kommuner Noen kjennetegn ved kommuner som lykkes

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge Molde 17.10.2011 Flyktninger og asylsøkere i Norge Hvilke minoritetsgrupper har vi i n Asylsøkere n Flyktninger n FN-kvoteflyktninger Norge n Kvinner/menn utsatt for tvangsekteskap n Transnasjonale ekteskap

Detaljer

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst 1 24.10.2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 230 ansatte Ca. 190 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Dato: 18.04.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Innstramminger i utlendingsloven

Innstramminger i utlendingsloven Innstramminger i utlendingsloven Publisert 07. april 2016 Dette er en kort oppsummering av de viktigste forslagene til endring i utlendingsloven som er lagt frem for Stortinget 5. april 2016. Endringene

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009 varaordf.inger Johanne Sivertsen 1 INNVANDRER HVEM ER DET? Det er mennesker som oss selv Noen kommer for å få fred Andre for å realisere seg selv

Detaljer

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Erfaringer fra en kommune som driver mottak - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Andel av befolkninga som er innvandrere og norsfødte med innvandrerforeldre 18,0 % 16,0 % 15,6 % 14,0

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. tst tjj jç--:".>"kh. tilv»+34. MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VRENDALEN KOMMUNE. tst tjj jç--:.>kh. tilv»+34. MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET tilv»+34. un4w 4"6å1L it asit? tst tjj jç--:".>"kh ti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet:

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes Høstkonferanse KS 20/10-2015 Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle Ingrid Hernes Asyl- og migrasjonsutfordringer Voldsomt press på registrering og mottak Identitetsavklaringer Personkontroll i grensenære

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL SANDØY KOMMUNE

OFFENTLEG POSTJOURNAL SANDØY KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/568-5 Sakstittel J.f.dato: 22.12.2015 Personalmappe: Hovudmappe Brevdato 18.12.2015 Mottakar *** Ansettelsesbevis 26 5. ledd Arkivsak/doknr. 15/888-2 Sakstittel J.f.dato: 22.12.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/3690 Klassering: A20/&71 Saksbehandler: Per Helge Fossan ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUD TIL FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm Tema for presentasjonen 1. Flyktninger og asylsøkeres rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester 2. Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere Utlendingslovens

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 07.03.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk PB 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1742-3 16.02.2016 VOX Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 01/2016 oppdrag knyttet til kartleggingsverktøy,

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere Postadresse: Postboks 159 Sandviken 5812 BERGEN lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Det kongelige justis og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Besøksadresse: Sandbrogt

Detaljer

lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge Desember 201 5

lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge Desember 201 5 lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge Informasjons b rev om bosetting s arbeidet Desember 201 5 Til alle bosettingskommuner og asylmottak i Midt-Norge Hei alle sammen, IMDi Midt-Norge

Detaljer

Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge. Foto: Frontlinjer

Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge. Foto: Frontlinjer Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge Foto: Frontlinjer Krig, krise og rasisme Reza Rezaee, Rødts ordførerkandidat i Oslo og leder av Fredsinitiativet. Foto: Rødt Nytt. Rødts mål er et flerkulturelt

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER KRAGERØ KOMMUNE «Krager PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER 2017-2021 Vedtatt av Kragerø kommunestyre 2.2.2017 Innhold KAPITTEL 1: BAKGRUNN... 2 Planen... 2 Kommunens innvandrerråd siden 2016... 2 Kommunens

Detaljer

Integrering og mangfold. Komite Mennesker og livskvalitet

Integrering og mangfold. Komite Mennesker og livskvalitet Integrering og mangfold Komite Mennesker og livskvalitet 17.08.2016 1 Hva er integrering og mangfold? Å integrere betyr å gjøre fullstendig I det 21. århundret vil de fleste forbinde begrepet med innlemming

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Informasjon: UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Studenter hele uka Yrkesmesse Litteraturforedrag kl.

Informasjon: UKE OVERSIKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Studenter hele uka Yrkesmesse Litteraturforedrag kl. Uke 46 Uke 45 Uke 44 9A uke 44 Informasjon: Et godt sted å være - et godt sted å lære Sosialt læringsmål: ABONNER på skolens hjemmeside: Les mer på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen UKE OVERSIKT

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN - FRI RETTSHJELP

Detaljer

Landflyktighet, historisk utvikling på nasjonalt plan og sentrale begrep

Landflyktighet, historisk utvikling på nasjonalt plan og sentrale begrep Landflyktighet, historisk utvikling på nasjonalt plan og sentrale begrep Innvandring... Hvorfor? Objektive forutsetninger Subjektive forutsetninger Endringsprosess Krefter som virker bakover - kulturarv

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ASB-15/14916-1 89492/15 28.09.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 13.10.2015 Stavanger

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger?

1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? NRKs ordførerundersøkelse om mottak av flyktninger og asylsøkere januar 2016 1. Hvordan mener du at norske kommuner kan håndtere det økte antallet asylsøkere og flyktninger? I 2015 kom 31.000 flyktninger

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 kom til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Sur place unntak i misbrukstilfeller

Sur place unntak i misbrukstilfeller Praksisnotat Sur place unntak i misbrukstilfeller OPPRETTET: 12.06.2014 SIST OPPDATERT: 23.06.2016 Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis. Det er ikke en juridisk

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 413

Detaljert Risikorapport ID 413 ID 413 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 07.02.2017 Opprettet av Mari Anne Bjørkmann Vurdering startet 07.02.2017 Ansvarlig Mari Anne Bjørkmann Tiltak besluttet 07.02.2017 Avsluttet Gyldig i perioden:

Detaljer

Politiske saksframlegg

Politiske saksframlegg Politiske saksframlegg v/ Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 6. november 2013 Videre opplæring, som bygger på gjennomgang av ny mal for saksframlegg, og godkjenning via arbeidsflyt i 360 28.

Detaljer

Busetting av flyktningar. Vedtak i Sandøy kommunestyre , K-sak-2015/37

Busetting av flyktningar. Vedtak i Sandøy kommunestyre , K-sak-2015/37 Busetting av flyktningar Vedtak i Sandøy kommunestyre 19.11.2015, K-sak-2015/37 Migrasjonssituasjonen i verda/norge 59,5 millionar på flukt 38 millionar internt fordrevne 21,5 millionar på flukt over landegrenser

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Agdenes kommune Perioden

Bosetting og integrering av flyktninger i Agdenes kommune Perioden Bosetting og integrering av flyktninger i Agdenes kommune Perioden 2016 2019 Dokumentet er i tillegg beslutningsgrunnlag for forpliktende samarbeid med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 1 2

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Busetting av flyktningar. Vedtak i Sandøy kommunestyre , K-sak-2015/37

Busetting av flyktningar. Vedtak i Sandøy kommunestyre , K-sak-2015/37 Busetting av flyktningar Vedtak i Sandøy kommunestyre 19.11.2015, K-sak-2015/37 Migrasjonssituasjonen i verda/norge 59,5 millionar på flukt 38 millionar internt fordrevne 21,5 millionar på flukt over landegrenser

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. mai 2016 Møtetid: Kl. 10.00 12.35 Møtested: Herredshuset Saker: 009/16 013/16 Av 5 medlemmer møtte 5. Følgende medlemmer møtte Dagunn Onsaker

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssaker Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

Smidig innføring og endringsledelse

Smidig innføring og endringsledelse Smidig innføring og endringsledelse Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret v/innføringsansvarlig Therese B. Fischer SmidigDig 2017 23.05.2017 Ca. 10 ulike produsenter Folkeregisteret: en nasjonal felleskomponent

Detaljer

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Orkdal kommune Bosetting av flyktninger Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Innvandrer Definisjoner Fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge Asylsøker

Detaljer

Høringsuttalelse fra Røde Kors til Arbeids- og Inkluderingsdepartementets forslag til ny utlendingsforskrift.

Høringsuttalelse fra Røde Kors til Arbeids- og Inkluderingsdepartementets forslag til ny utlendingsforskrift. Høringsuttalelse fra Røde Kors til Arbeids- og Inkluderingsdepartementets forslag til ny utlendingsforskrift. Røde Kors er den største frivillige humanitoere organisasjonen i Norge. I Norge har Røde Kors

Detaljer

Saksframlegg. Bosetting av enslige mindreårige (EM) flyktninger i 2012, og videreføring av bosetningsarbeidet etter prosjektslutt

Saksframlegg. Bosetting av enslige mindreårige (EM) flyktninger i 2012, og videreføring av bosetningsarbeidet etter prosjektslutt STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2009/5215-2 Saksbehandler: Audhild Johnsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktningog innvandringspolitikk. Juli 2005

Samarbeidsregjeringens flyktningog innvandringspolitikk. Juli 2005 Flyktn og innv pol.qxd 09-08-05 10:36 Side 1 Samarbeidsregjeringens flyktningog innvandringspolitikk Juli 2005 2 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Innvandringen til Norge skal være

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

Svar på høring om forslag til regler i ny utlendingsforskrift

Svar på høring om forslag til regler i ny utlendingsforskrift Postadresse: Postb--xks 8059 ARBEIDS - OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT Integrerings - og mangfoldsdirektor tet 0 3 DES 2008 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO dep 0031

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

HR? HR-relaterte behov i små og mellomstore virksomheter. Det står for helse hva var det nå igjen? Vår 2014 !!!

HR? HR-relaterte behov i små og mellomstore virksomheter. Det står for helse hva var det nå igjen? Vår 2014 !!! HR? Det står for helse hva var det nå igjen? HR-relaterte behov i små og mellomstore virksomheter MARTHESUNDLAND STIGAXELSEN LIVHAUGENORHEIM TABANBORHAN Vår 2014 UniversitetetiOslo HovedorganisasjonenVirke

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Norsk asyl- og flyktningpolitikk

Norsk asyl- og flyktningpolitikk DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Norsk asyl- og flyktningpolitikk Sammendrag Kirkens møte med flyktninger og asylsøkere aktualiserer en rekke spørsmål av praktisk, politisk og teologisk

Detaljer

Spesielle ordninger. Lånekassen

Spesielle ordninger. Lånekassen Spesielle ordninger Lånekassen Foreldrestipend Forskriftenes femte del, kapittel 42 - www.lanekassen.no/fodsel Eleven/studenten søker på skjema om foreldrestipend ved fødsel (skjema G), som de finner på

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Evakueringsøvelse Slokkeøvelse. Sameiet Tormods gt.8 Elgeseter gt. 11og Snorres gt 11

Evakueringsøvelse Slokkeøvelse. Sameiet Tormods gt.8 Elgeseter gt. 11og Snorres gt 11 Evakueringsøvelse Slokkeøvelse Sameiet Tormods gt.8 Elgeseter gt. 11og Snorres gt 11 PROSJEKTNR: DATO: 18. sept 2017 ANSVARLIG: Jon Erik Svegård REVISJONSNUMMER: 0.9 Firesafe AS / Osloveien 129 / / Tel.

Detaljer

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV Kan fylles ut i samarbeid med sosialtjenesten. Ufullstendig søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid. Fødselsnummer: Etternavn, for- og mellomnavn

Detaljer

imovie på ipad en brukerveiledning

imovie på ipad en brukerveiledning imoviepåipad enbrukerveiledning Digitalefortellingeribarnehagen KathrineBarli,InstituttformedierogkommunikasjonUiO Digitalefortellinger,iMoviepåiPad DetteerenveiledningpåhvordandukanbrukeiMoviepåiPadnårduskallagedigitale

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Sak: 14-02298 Kunngjøringsdato: 8. 8. 2014 Versjon 1.0 1 Innhold

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Bruk og registrering av kompetanseopplysninger

Bruk og registrering av kompetanseopplysninger Bruk og registrering av kompetanseopplysninger Denne informasjonen er ment for karriereveiledere som skal tilby karriereveiledning i integreringsmottak eller ordinære asylmottak på bakgrunn av selvregistrerte

Detaljer

Dagsmøte asylsituasjonen

Dagsmøte asylsituasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dagsmøte asylsituasjonen Anders Aune Assisterande fylkeslege Rett på helsehjelp Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/ ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/ ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/1033-1 ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Bosettings- og integreringspolitisk plan for Lardal kommune 2011-2015

Bosettings- og integreringspolitisk plan for Lardal kommune 2011-2015 Bosettings- og integreringspolitisk plan for Lardal kommune 2011-2015 Visjon for det integreringspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid for et flerkulturelt lokalsamfunn Innledning Regjeringens

Detaljer

Saksframlegg. Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798

Saksframlegg. Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798 Saksframlegg Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798 Forslag til vedtak: Formannskapet tar rådmannens informasjon om oppfølgingen av bystyrets

Detaljer