Emne : Digitale Dokumenter Prosjekt : nr: 1 Etterettelig fortelling ASYL. En asylsøkers hverdag i Fredrikstad. Christin Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emne : Digitale Dokumenter Prosjekt : nr: 1 Etterettelig fortelling ASYL. En asylsøkers hverdag i Fredrikstad. Christin Olsen"

Transkript

1 Emne:DigitaleDokumenter Prosjekt:nr:1 Etteretteligfortelling ASYL EnasylsøkershverdagiFredrikstad ChristinOlsen 2010 Digitalmedieproduksjon AvdelingforInformasjonsteknologi HøgskoleniØstfold 1

2 INNHOLD Innledning 1.1 Hvaerasyl? 1.2 Hvemkommer? 1.3 Menneskerpåflukt 1.4 FørstemøtemedNorge 1.5 Behandlingavasylsøknaden 1.6 NårkomasylmottaktilFredrikstad? 1.7 HistorienomFarifraKosovo 1.8 Etlivpåventerom 1.9 Konflikterpåmottaket 2.0 Tilbaketilhelvete 2.1 Fremtiden 2

3 INNLEDNING JegviidenneoppgaventaformeghelebegrepetASYL.Detteeretspennende temasomviblirmerogmerintegrertisamfunnetvårt.vihardesisteårene opplevdenstorvekstavdissemenneskenesomerpåflukt.jegerveldig nysgjerrigpåhvordandeoppfatteross,oghvilkeholdningervihartildisse menneskene.jegharetinntrykkidagomavatdenvanligemannigataikke setterseggodtnokinnideresvanskeligelivogforferdeligehistoriedade ankommervårtland.veldigofteervimotstandereogønskerossdettelandetfor ossselv.vierenavderikesteiverden, veldigrausepååhjelpeandrelandinød vedågipenger.menhvorforervisåreddeforåhjelpedeherhjemme? Jegvilsenærmerepå; hvemsomsøkerasyl,hvilkenbakgrunnharde.faktafra UDI.HistorienomasyliFredrikstad.Behandlingsprosessenavasylsøknaden. Integreringogrettigheter. VedbesøketmittvedVeumasylmottakvarjegheldigåkommeikontaktmed FahrifraKosovo.Hanfortellersinutroligehistorieietintervjuenkald vinterdag. Jegstillerdermedfølgendespørsmål: HvordanerenasylsøkershverdagiFredrikstad? 3

4 1.1HVAERASYL? Asylbetyrfristed Idagharasylfåttetnavnogrykte.Krig,religionogbruddpå menneskerettigheterhartvungetnærmere40millionermenneskerpåflukt. 2004varettoppårforantallasylsøkereiNorge.Dethardesisteåreneværten storøkningavmenneskerfrairak,eritrea,russland,somaliaogafghanistan. Dissemenneskenekommermedtraumer,sorgogtapfrafortiden. 1 Dessverreerdetidag10gangersåmangenordmenn,somerpåfluktgjennom storedeleravverden.deflykterfralandetsittfordideterkrig,ufredognød. Deresstørsteønskeeråleveifrihetogfred,dertrygghetenkanføleshverdag. Utenatlivetbareskalgienstordoseangst,villjegoverleveidag.Deteren menneskerettåkunnesøkeasylietannetlandiverden. I2002vardet139landsomhaddeinngåttetsamarbeidmedFNs Menneskerettserklæring.DetvarUSA,Australia,Canadaogmangevesteuropeise landogderiblantnorgesomhaddesignertedenneavtalen.alledisselandene harforpliktetsegtilåbeskyttealleflyktningersomkommertillandetderes. IfølgeUtlendingslovensombyggerpåFNsFlyktningkonvensjonav1951,har asylsøkeresomfrykterindividuellforfølgelseihjemlandetpågrunnavrase, religion,nasjonalitet,tilhørighettilensosialgruppeellerpolitiskoverbevisning, kravpåasyl(flyktningstatus).ifølgekonversjonenermanikkeflyktningnår manflykterfrahungersnødellernaturkatastrofer. 2 Noendefinisjonerpådeforskjelligestatusene ASYL Dennestatusenhardesomharmåttetflyktefralandetsittpågrunnav forfølgelse,borgerkrig,rasisme,bruddpåmenneskerettigheter.detteinnbærer ogsåatdeikkeblirsendttilbaketillandetsitt,omdeterfareforforfølgelse.de somborienasylmottakharvisserettigheterunderoppholdet.vedgodkjent søknadfårdestatussomflyktning. ASYLSØKER Enasylsøker,harreistfrasittegetlandpåegenhånd,åønskeråbosettedegidet landetmankommertil.debermyndighetenomstatusogvernomflykning. Underprosessenerdeasylsøker.Norgehaddemangeasylsøkereunder 2.verdenskrigtilfredligelandsomforeksempel;SverigeogUSA. 15 MÅNDERSREGELEN 1 SverreVarin:Fluktogeksil;2003:kap.2 2 IBIS 4

5 Desomikkeharfåttsvarpåasylsøknadensinetter15måneder,kanfåopphold påhumanitærtgrunnlag.dettegjeldervedkunvisstdenlangesaksbehandlingen liggerhosud. FLYKTNING Gjelderdesomharfåttinnvilgetallesinesøknader.Asylsøkersomharfåttasyl, overføringsflyktningerogdesomerunderhumanitærtgrunnlag HVEMKOMMER? Utenriksdepartementet(UDI)sieridenførsterapportenfraførstehalvdelav 2009atdetvarregistrert8100asylsøkere.Deter50%merennførstehalvdel 2008.Detsomerurovekkendeeratdeterstadigflereogflerebarnsom ankommerlandetalene.vedårsbasisvildetsica asylsøkerei2009,mot ca i2008ogca.6500i2007.menvihaddeogsåettoppåri2003,da haddevi17.500asylsøkere. DelandenesomermestregistrertherilandeterIrakere,Eritreereog Somaliere.Vigirogsåflereasylsøkere,oppholdstillatelseidettelandet. 4 For øyeblikketerdeflestefrakrigsområdeneiafghanistan,irak, IranogTsjetsjenia.ItilleggtilafrikanskelandsomSomaliaogEritrea. 1.3 MENNESKERPÅFLUKT VeldigmangefraVestenogAfrika,brukerfleredagerpååreisetilNorge.De kommerallemedenskjebne.åethåpomåfåetliv.mangeersådesperateat de,foretarlangestrevsommeogfarligereiser.herkommerflereeksemplerfra nyhetenedetsistetiåret; IDoverjuni2000bledetfunnet58dødeillegale flyktningerfrakina,dehaddeprøvdåkommesegunnaientrailer.australia opplevergangpågangatdefårmangesomrisikererlivenesinepåveitillandet deres.deterhundrevisavbåtflyktningersomhardruknet. I2001blenærmere 100afghanerereddetuteidetIndiskehavavdetnorskeskipetTampa.Disseble nektetavdenaustralskeregjeringomåkommeiland.deteridagmillionerav menneskerpåfluktiheleverden.deerpåfluktisittegetland,ellerdeblir forfulgtisittegetlandetåsøkerderforetlandutenkrigogfattigdom. 5 3 IBIS /artikkel.php?artid= Teichmann,Iris;Innvandringogasyl;EsstessForlaget2003 5

6 1.4FØRSTEMØTEMEDNORGE Antallsøkereblirflereogflerehvertår.Foråstoppedesomikkeharpapireri orden,reiserunderfalskepapirer,elleratdeogsåharsøktasylietannetland samtidig,måtollmyndigheteneskjerpekravenevedgrensen.vedmangeland hardenåoppførtetvisumkravfralandet,foråstoppeasylsøkerenførdefår kommetinniasylkøeninorge. DetførstemøtemedNorgeertransittmottak.Deterherdemågjennomet intervjuogenhelsesjekkførdekansendestiletasylmottak.etterenlangtid medangstogsterkoverlevelseinstinkt,erdeoppsattpååkommerasktigang. Deflestekommermedangst,depresjonerogtraumatiskopplevelse.Deres størsteønskeeråfåforståelseogkommerasktigangmedåfåetnyttliv. 6 Detteintervjuetsomalleerpliktettilågjennomføreerikkealltidnoevellykket møte.hermåasylsøkerebeviseietintervjuathan/hunergodkjentinnvandrer. Dettehandleromgjensidigtillit,ådeterviktigmedriktigstrategiformøte. Mangeavdisseasylsøkernesnakkersammespråk,ådehjelperhverandre.Det kanværeatdefårnoentipsavvelmenendemenn,omhvasomdetlønnersegå si.omdettevisersegpåetseneretidspunkt,atdetvarfeilinformasjon,kan detteværeskjebnesvangert. 7 Dekanønskesegtiletmottakdeharhørtomellertiletmottakderdehar familie.somregelerdepåtransittmottaketi2 3uker.Detteinnbærerhvorfort defårtakitolk.demåogsådeførstedageneilandetlæresegnorskeloverog regler. 1.5 BEHANDLINGAVASYLSØKNADEN Søknadsprosessenerkomplisertogdetskalskrivespådittegetspråkidetnye landet.deterviktigåværenøyemedderiktigeparagrafene.demåkjennetil Flykningskonvesjonen,noedeallerfærrestegjør. 8 TallenefraUDIviseratca. 50%fårinnvilgetsøknadensin. Dettekanværeentøffogutholdeligpressettidforasylsøkeren.Deterveldig ofteatdissesøknadeneharenlangbehandlingstid.deterflerebevispåatde harsittetåventetopptil8årpåsøknadensin.omsøknadenharværtigjennom flereankesakerkandettetalangtid.udiharkravpåsegomåbehandle søknadeneinnen6 24måneder. 9 Dessverreerdetteetlivpåventeværelseinntil videre SverreVarin:Fluktogeksil;2003:kap.3 8 Teichmann,Iris;Innvandringogasyl;EsstessForlaget IBIS 6

7 1.6ASYLMOTTAKETIFREDRIKSTAD AsylharværtiNorgeimange,mangeår.INorgei1837komdetførste asylmottakettiltrondheim.alleredei1864komdetetbarneasyltilfredrikstad. Detteblebygdogfinansiertavbyenstrelasthandlere.Dettevarettilbudtilde barnasomhaddeutearbeidendemødre.industriarbeiderenlevdeethardliv medopptil10 12timersarbeidsdag. Asylbetyrfristed. Detordetharfåttenheltannenbetydningidag.Barneasyletfra1864,haddei dagværtenbarnehageellerbarnepark. 10 Detsiesatdatidensintellektuellevar sværtbegeistretoverdettemodernehjelpetiltak.henrikwergelandskreven rekkebarnesanger,bl.a.denprektigkleddesommerfugl,blemyebrukti barneasylene.lydighet,orden,renslighetogflidvarviktigeelementersom barnamåttelæresegienslikinstitusjon. 11 Medåreneblebarneasylmerogmerrenehjelpetiltak,detpedagogiske oppleggetsomvarhensiktenfraførstestundbleborte.detblei1920årenestor arbeidsledighetoghusetbleogsåbrukttilålevereutsuppetildefattige.1930 åreneklarteikkelengerkommunenådriftedettestorebygget,sådetblereveti Sinnssykeasyl,erogsåbarekaltasyl.Detteereneldrebetegnelseaven PsykriatiskInstitusjon/Sykehus.INorgepåsluttenav1890 årenefremtil1920 årenevardetstorvekstiantallsinnssykeasyl.detvarpådentidenviktigat disseasylenevarpålittlandligeplasser,derdevarlittisolerte.detskullevære mulighetforarbeidsterapiogbevegelseifriluft.sengeplasseneøktefremtil 1950 årene,etterdentidengikkantallplassernedpågrunnavnye medikamenter. 12 VeumSinnsukeasylbleinnvietden16juni1914,ogharalltidværtfylkets eiendom.idagheterdet,sykehusetøstfoldogpsykiskhelseverniøstfold. AsylmottaketpåVeumbleåpnetførstegangavNorskFolkehjelpimars IBIS 12 7

8 1.7HISTORIENOMFAHRIFRAKOSOVO Veumasylmottakklokkenvar14.00ogdetvarnåjegskullemøteFahri. Jegvarspentpåmøte,åhvahanhaddeåfortelle. Jegmøtteflereasylsøkereidenkaldebrunegangenborttilresepsjonen,detvar menneskerfraafrikaogeuropa.allevarimøtekommendeogsmilte.jegfikk strakshjelpogdetvarbareågåinnpårom109. HeiFahri! dermøttejegensmilendeguttmedkrykker.hanborpåetavlangt rompåca.12kvadratmeter.detvarmøblertmedenseng,salongbordogen sofa.etlitetekjøkkenogendusj,fellesdopågangen.hanvarheldigåfåenerom. FahriharværtiNorgei8år,hankomi2002.Ettermangeavslagoganker,ga hanikkeopphåpetomåfåbliinorgefordihanerkraftigfunksjonshemmet.i 2007fikkhanoppholdstillatelse,påsittmedisinskeoghumanitæregrunnlag.I dagventerhanpååfåsinegenleilighetifredrikstad. EtteråhasmåpratetlittmedFahrikommerhistorienhans. HanerfødtmedryggmargsbrokkiKosovo.Dahanvarlitenfikkhaoperertvekk brokkenidettidligerejugoslavia.dettevistesegåikkehaværtenvellykket operasjon.defikkkuttetmangenervetråder,somigjenførtetillammelserog deformeringavføttenehans.hanfikktoklumpføtter.dettevarikkeålevemed, ogijugoslaviakunnedeikkehjelpehan.detfantesikkenoenmedisinsk kompetanseforslikesomfahriihjemlandet.hanvaranalfabetogharaldrigått påskole.menneskermedslikhandikappsomfahriharikkeblitttattpåalvor.de blirbehandletsomparikaste. Viljesterkeogmotiverteguttensomhaner,fanthanutatNorgehargode helsetilbudogettrygdlandåboi.hanreistealene.drofrafamilienogalthan haddemedetstorthåpihjerte,ådetvaråfåetnyttlivinorge. KampenfortilværelseniNorgebleikkeheltsomhanhaddetrodd, detblemye ventingogavslagfraudi.i2004fikkhanutkastelseogpolitietvarpådøren.i sistesekundfårpolitietkontrabeskjedomathanikkekunnedratilbaketil hjemlandetsittmeddelidelsenehanhadde.legentilfahrivilleopererehan,å defortelleratortopediskevedullevåluniversitetssykehusereksperterpå akkuratsliketyperoperasjoner.hanharsettmangelidelser,mendettevarnoe avdetværste. DettevarenfantastiskmulighetforFahriomåfågodeføtterågåpå.Mendet villesegikkesålett.dettekostetjopenger,detersnakkomca.tohundretusen kronerforåtaenslikoperasjon.dettevirketpåfahrihelturealistisk.mannen eidejobaredeklærnehangikkåstoi,haneideingenting.hvordanskalmanda fåpengertilenslikoperasjon?måjegpågataforåtigge tenktehan.. HeldigvishaddeFahrimangedyktigeogressurssterkemenneskerrundtseg.De blegrepetavhistorienhans,åallevillehjelpe.fahrifikkmulighettilåfortelle historiensinpåtv.dettevarhanslivredder.etteratnorgefikkdennehistorien påtvskjermen,strømmetdettilhjelpfrahelelandet.utenåhasattigangnoe somhelstavinnsamlinghaddefahrifåttinnovertohundretusenpåoperasjons kontoensin.detvarikkenokmeddet,menfahrikunneogsånåhilsepåsinegen redningsmannoghjelper.pensjonistenkristiannordbergioslo,blesågrepetav 8

9 dennehistorienogtokumiddelbartkontaktmedtolkentilfahri.hanvillehjelpe Fahrimedalleøkonomiskeutfordringer.Detteblemøttmedenvissskeptiskog usikkerhet,forhvemvillehjelpeenheltukjentpersonmedsåmassepenger. Menhervardetingenmotiv,barerengodhetfraenvelståendemanniOslo. Fahriharnåværtigjennomfireoperasjoner,ogdetventerkanskjetotil.Deter opptilfahriåbestemmesegforomdeskalfullføres.fordetosisteerdetstor fareforatdetkanblistorekomplikasjonermedryggenomdetskullegågalt. KristianNordbergharbetaltaltfrakostbareoperasjoner,legeogadvokatutgifter forfahri.hanharogsåbetaltprivatelærere,foratfahriskalfålæresegåskrive ogsnakkenorsk.detteharfahriklartmedglans,hansnakkeridagveldigbra norsk.mensomfahrisiermåhanbegynnepåenverifisertnorskskoleforåfå bevispåathankannorsk, visstikkesåerdetumuligåfåsegjobbinorge. MedmangefølelserikroppenfortellerFahriatKristianharblitthansfarheri Norge.Hanharreddetlivetmitt,fortellerFahri.Deharidagetfantastiskforhold, ogrettsomdeter,setterkristiansegibilenforåbesøkevennensinpåveum asylmottak.høsten2008spanderekristianenreisetilbaketilkosovoog hjemstedethans.kosovoidageretmegetfattigland,ådeslitermedover60% arbeidsledighet.detbleetmegetgripendemøtedernede,forderventetfahri sinkone.detsisteårethaddeogsåforeldrenehansdødd.detvarforferdeligå kommehjem,åikkelengerfåsemorogfar.fahrihaddeetveldignærtogvarmt forholdtilmorensin.hanhaddelengeethåpomåfåenjobb,såhankunnefå sendtnoenpengerhjemtilmorikosovo.mendengangei,hansitterfortsattå venterpålivet. Denneventetidenersmertefullbådepsykiskogfysisk.DettehargjortKristian sintopptilflereganger,hvordankanmanbehandledissesårbaremenneskene påenslikmåte.desynesdeterbedreåblikastetutavlandetsåfortsommulig omdetikkeernoemulighetforåbli.ikkeetter7årmedintegrering,forsååbli kastetut!kristiantruermedålagebråkomdetikkeskjernoeidenne umenneskeligeventetiden.udiharikkesåmyeåsi,menbeklagerdenlange saksbehandlingstiden. Fahrifortellermedstorklumpihalsen,atsyvårpåventeværelseersvært vanskelig.livetblisattpåventådeteringensomvethvorlengehanmåbopå mottaketheltalene.deterstress,sierfahrimedlavstemme.hanslitermed kroppsligesmerterhverdag.psykensomblirsværtsvekket,medtankenpåå ventedagutogdaginn.hanfortelleratdetermangeavvennenehanssomhar blittlagtinnpåveumpsykriatiskesykehus,detliggerbare100meternedi bakken.deterstress,fortellerhanigjen.dagenehanserbareenkopifradagen før.deteråspise,sepåtvogsove.hanharnoenvennervedmottaket,medhan harliteomgangmedde.detteerjosomåsitteifengseltenkerjeg visstikke endaverre.devettrossaltnårdeskalut.. 9

10 2.0 ETLIVPÅVENTEROM Hvorforfårjegikkesvarpåsøknadenmin? FortellerSirwanfraTyrkiapåVeumasylmottaktilFredrikstadBladden20mars 2005.Jegfølermegdød,jeghanikkenoeliv,ettersnarttreårpåetstusseligrom påveum.detburdeikkeværelovåboietasylmottaklengerennetår,forteller Sirwan.Etteretårskjerdetnoemeddeg,ogbankerfingertuppenmottinningen. Deflesteslitermedposttraumetiskeplager,deerreddeogskeptiske.Viblir passive,sitterogsitter,psykenblirvirkeligsattpåprøve.vifølerknaptatvi lever.viermennesker,hvorforskalnorskemyndigheterstraffeoss sier Sirwan.Imitthjemlanddørderaskt,ogsetterpekefingerenmottinningen.Her dørdulangsomt,sierhanmedmørkstemme. VenterifryktpåVeumAsylmottak. Hasan(32)ogVjollca(31)fraKosovofortellertilFredrikstadBladden 28.september2009. Politietvarherigårforåhenteoss,menvivarikkehjemme.Deleverifryktom atpolitietskalkommeigjen.viventerpåasylsøknadenvårskalblibehandlet. Viharikkenoeådratilbaketilihjemlandetvårt,fortellerde.Deharnåboddåtte årpåmottaket,herinneerhjemmetvårt,ogdepekerinnpådet12 kvadratmeterstorerommetsitt.hasanfortelleratminkoneså137mennesker blidrept,soldatersommisbruktekvinner.idagsliterhunmedtraumer.vi drømmeromåfåjobbogbarnherifredrikstad.konagråter,vispiserikke,vier reddeforåblikastetut. 13 DebeskriverdenneventetidenmedatiPakistanharviterrorister.INorgeharvi UDIogUNE,deerforossasylsøkereNorgessvarpå Talibanutenvåpen 2.1 KONFLIKTERPÅMOTTAKET Veumasylmottakhar130asylsøkerefra14forskjelligenasjoner.PerBerthelsen, mottakslederpåveumasylmottakfortellertilfredrikstadbladden20mars Treårpåasylmottakeraltforlenge.Dissemenneskeneharbehovforåfåseget arbeide,ogforålæresegnorskskikkelig.detmedraskintegreringisamfunnet erutroligviktig.deterenkunstigtilværelseogjegsynesdeterutroligatdetgår såbrasomdetgjør,fortellerberthelsen b.no/article/ /nyhet/ b.no/article/ /nyhet/

11 Transittmottakeneermestutsattforkonflikter.Dennejobbenkrevermyeavde ansatte,ådessverreerdetsomregel,mindretallavde.ensåstorgruppe menneskermedulikebehov,traumerogangst kreverstoreressurser.deter somregeletstortkommunikasjonsproblemomdeikkehardenrettetolkender somkanhjelpetil.dethandleromåhaetstortapparatmedmennesker,fra mangeforskjelligeinstanser. DesistevoldsommekonfliktenehuskervifraNordbybråtentransittmottaki 2008.Detvarflerehendelserdenneperioden.Mendetvarvoldsomtda,21 personerbleskadet.detbegyntemedenkonfliktmellomkurdereog tsjetsjenerne.politietfortelleratdetkomca.8til15personerfranabolaget,de varutstyrtmedjernstengerforåtabeboerne.dettebleetforferdeligslagsmål, derskadenevaraltfrabrudd,stikkskaderogstumpvold.itilleggtildettehadde deogsåutførthærverkpåhus,knustvinduerogandrestorematerielleskader. Detsåutsomenslagmarkdavikomdit.Detlåbløendefolkrundtomkringpå heleområdet,detsåutsomenkrigssone, fortelleroperasjonslederalfsolstad vedøstfoldpolitidistrikttilaftenposten.no ForøvrigfordømmerSOSRasismedetvoldeligeangrepetpåNorbybråten.De meneratslikeomstendigheterkunneværtunngått,omforholdenevarmer humanepånorskeasylmottak TILBAKETILHELVETE FamilienpåfirefraKongoblesendttilbaketillandetsittetter6åriNorge. Michee(8)ogDivine(5)vargåttintegrertilokalsamfunnetpåAmbjørnrødi Fredrikstadkommune.MicheegikkpåAmbjørnrødskoleogDivinegikki barnehagenrettvedasylmottaket.delevdebraogallehaddedetfint.uten forvarselbledesendttilbaketilkongo,ogkjørtrettpågata.sparepengenede haddemåttedegifrasegpåflyplassenforikkeåbliarrestert,idetsvært korruptelandet.nåsitterdepåetmurgulvetienrønneavethusikongo.de eieringenting,ingenklær,ingenpengerellernoemat.barnakjennerikkekongo, sådelurerpåhvorfordeikkefikklovtilåboinorge.hvaharvigjortgalt?barna savnervennenesineibarnehageogpåskolen.familiefarenedondonda(36) foretellerdettepåentelefontilfredrikstadbladden11september2009. Micheefårsnakkelitthanogså hanfortellerathansavnerallefotballvennene sine.skolen,klassenoglærerenmin.jeggikkitredjeklassepåambjørnrød skole.trentemedkammerateneminehverukepåskogstrandil.jegfikkikke sagt Hadet tildem,fortellermicheeforsiktigpåfredrikstaddialekt.ingenfikk sagtfarveltilnoenavdemenneskenedahaddefåttetnærtforholdtilpådesvy åreneinorge

12 FamilienflyktetfraKongo,fordifamiliefarentilhørteenpolitiskreligiøs bevegelse.utlendingsmnemda(une)harbetviltfamiliefarensforklaringog avslåttsøknadenomasylinorge. FamilieadvokatenTrygveTveter,betvilerdennesakenogserpådettesomen megetalvorligsak.dettefordideharboddsålengeinorgeogatdeharblittså godtintegrertisamfunnet.determulighetforatdekanfåoppholdstillatelse underenhjemmelsomheter barnstilknytningtilriket 16 Helesamfunnetrundtdissemenneskenereageremedsinne,frustrasjonog lengsel.skolenliderunderdisseforholdenesomskjerpåveumasylmottak. Skoleneønskeråhaentryggoggodskolemedlangsiktigeplaner.Detteerfor alleosssomkjennerfamilienenvondopplevelse.dettehandlerkunompolitikk, sierrektorvedambjørnrødskoletilfredrikstadbladden11.september FREMTIDEN DeerutenlandskeorganisasjonersomFN,ogTheOfficeoftheUnitedNations HighCommissionerforRefugees(UNHCR)erenavdesombestemmeroglager loverforflyktningerogasylsøkereiheleverden.inorgeharviudiog Utlendingsmnemda(UNE)sombehandleralledissesakene. RapporterfraEUsieratEUalenetrengernestenenmillioninnvandrereforå holdearbeidskraftenoppeogatikkeinnbygertallenesynker.detertydelig tendenstilatakademikerefraikkevestligeland,kommertilvestenforen korteretidforsååvendetilbake.foråsikresegarbeidskraftifremtidenerdet viktigatlandeneblirmerfleksiblepådenneinnvandringspolitikken. 18 Holdningenvårovenforflyktningermåendres,vibørseatdeterenressursialle mennesker.flyktningersynesdetertungtåbærepådennestatusen,deteret negativtordisamfunnet.deterpåenmåteetbanneord.allemåtaetansvar,de alvorligemenneskerettsbruddeneogovergrepeneeretfellesansvarogenfelles skam.vileverienglobalisertverdenderpengerogvarerflyterover landegrensene.deterstormaktinteresserogøkonomiskeinteresserharvirkning påenkeltmenneskelangtunnaderbeslutningentas.determyeåtatakislik deteridag.debørfåetverdigerelivogblibehandletmedmerrespekt.slikdet eridagoppleverdeenvissråhetogbrutalitetdetervanskeligåforestilleseg. 16 b.no/article/ /nyhet/ b.no/article/ /nyhet/ /1220/nyhet 18 Teichmann,Iris;Innvandringogasyl;EsstessForlaget

13 2.4 OPPSUMMERING Spørsmåletsomblelagttilgrunnfordenneartikkelen,varspørsmåletomen asylsøkershverdagifredrikstad. Detharværtetspennendematerieå rote i.altfraloverogreglertilhvordanen asylsøkeropplevernorgeogveumasylmottakifredrikstad.detertydeligat deterstorforskjellpåmottakene.noenmottakoppleverflerekonflikterenn andre.dettekanværehelttilfeldigogdetkanværeheltfortjentovenforden jobbenhverenkeltmottakjobbermot.detharnokmyeåsihvordanmottaket bevarerderessikkerhet. Detsomgjørsterkestinntrykkidenneprosessenerdemenneskenesomhar blittgodtintegrertisamfunnetoverlangtid.ogutenforvarselkommerpolitiet pådøraåhenterde,foråfådeutavlandet.dettergjelderenkeltmenneskerlike myesomfamilier.detburdeværtengrensepåmaxtoår,foråbehandledisse søknadene.detertrossaltmenneskerbakenhversøknad.udiogunehar virkeligetstortforbedringspotensialidenneasylpolitikken. Dissemenneskeneerutroligsårbareogdemåblitattpåalvor.Jegsynesførste inntrykkettilveumasylmottakvarfint,detvartydeligatmenneskenedervar tryggeogatdehaddedetfinttrossaltderesutryggefremtid.jegerimponert overderesutroligetålmodighet,nårdedagutogdaginnleverunderslike forhold.åpåtrossavderesvanskeligesituasjonsåhardeetsmil. 13

14 LITTERATURLISTE Forlengeåventepåsvar(2005) URL:http://www.f b.no/article/ /nyhet/ (Lesedato: ) FredrikstadBarneasyl URL:http://ostfold.kulturnett.no/kvinner/barneasyl.html (Lesedato: ) Frølandshagen,AnneLene:(2009)VenteriFrykt URL:http://www.f b.no/article/ /nyhet/ (Lesedato: ) Hedeman,AndersogÅsland,MariHauge:(2008):Masseslagsmålpåasylmottak. URL:http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article ece(Lesedato: ) Intergrerings og mangfoldsdirektoratet: Tema: Asyl og Flytninger URL:http://bip.no/modules_123/templates/Publisher_printer_friendly.asp?str (Lesedato: ) Sinnssykeasyl(2009) URL:http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=sinnssykeasyl&printable=yes (Lesedato: ) Teichmann,Iris;( ):Innvandringogasyl;Belgia:EsstessForlaget Varvin,Sverre(2003):Fuktogeksil.Traume,identitetogmestring. Oslo:Universitetsforlaget. Vestby,OleMorten;(2009)Burdeværthåndtertbedre URL:http://www.f b.no/article/ /nyhet/ /1220/nyhet (Lesedato: ) Vikås,Marianne:(2009):Kraftigøkningiantallungeasylsøkere URL:http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg 2009/artikkel.php?artid=567912(Lesedato: ) 14

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang

Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang Medieveilederen Fra Håndbokimediekontakt AvHaraldHarnang MEDIEVEILEDEREN Innhold Innledning...4 Godmedieprofilgirøktoppmerksomhet...4 Tenkgjennom...4 Kontaktmedmedier... 5 Skriverforsinelesere...5 Hvaerennyhet?...

Detaljer

Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4

Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4 Årbok 2007 2 UNE UNE årbok 2007 Innhold Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4 Tema Flere barn får bli...6 Barns tilknytning til riket...8 Forventninger om en tillatelse...10

Detaljer

Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013

Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013 Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013 Tilstede: 12 foreldre og personalet Tema på møte: årsplan med fokus på medvirkning og progresjon. Vi jobbet i grupper der det ble svart på spørsmål rundt

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere: En studie av faktorer og prosesser som har vært sentrale for å lykkes

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Når størrelsen teller. Fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid om bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram:

Når størrelsen teller. Fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid om bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram: Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Når størrelsen teller. Fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid om bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram: en casestudie

Detaljer

Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund

Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund Inkludering i praksis Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund Inkludering i praksis En klubb-guide til raskere og mer vellykket inkludering i fotball 3 Forord Denne brosjyren er et hjelpemiddel for klubber

Detaljer

NID Senter for ID-kunnskap. NID konferansen 2012. Biometri og identitet

NID Senter for ID-kunnskap. NID konferansen 2012. Biometri og identitet NID Senter for ID-kunnskap NID konferansen 2012 Biometri og identitet 1 Biometri Biometri er målbare, fysiske kjennetegn eller personlige adferdskaraktertrekk. Biometri kan brukes til å gjenkjenne identiteten,

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 29. mai 2012 1 Resultatpresentasjon 29.05.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg Agenda

Detaljer

Integrering til besvær

Integrering til besvær Institutt for arkeologi og sosialantropologi Integrering til besvær En undersøkelse av integreringsprosesser med bakgrunn i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Valborg Borgan Hanssen Masteroppgave

Detaljer

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP - de ulike rettslige reguleringer Kandidat: Gro Wildhagen Veileder: Professor Helge J. Thue Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17136 ord 01.03.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Utdanningsdirektoratets konkretisering av kravene i barnehageloven 8 jf. 16. Kommunens bruk av veiledning og tilsyn

Utdanningsdirektoratets konkretisering av kravene i barnehageloven 8 jf. 16. Kommunens bruk av veiledning og tilsyn Utdanningsdirektoratets konkretisering av kravene i barnehageloven 8 jf. 16 Kommunens bruk av veiledning og tilsyn Kommunen er lokal barnehagemyndighet Kommunen har som lokal barnehagemyndighet tre virkemidler

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA Arbeidstakers lojalitetsplikt ved overgang til konkurrerende virksomhet Norsk arbeidsrettslig forening, 7. september 2010 Martin Jetlund og Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 1. Temaets aktualitet

Detaljer

INNHOLD PR-FAGETS UTGANGSPUNKT 13. Slik defineres Pr 15. ProfeSjon og PrakSiS 27. opprinnelse og utvikling 43 DEL I. Kapittel 1

INNHOLD PR-FAGETS UTGANGSPUNKT 13. Slik defineres Pr 15. ProfeSjon og PrakSiS 27. opprinnelse og utvikling 43 DEL I. Kapittel 1 INNHOLD DEL I PR-FAGETS UTGANGSPUNKT 13 Kapittel 1 Slik defineres Pr 15 1.1 Sammendrag... 15 1.2 Innledning... 15 1.3 Å definere PR... 15 1.4 Å definere kommunikasjon... 18 1.5 Definisjonen av PR i denne

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Entreprenørskap blant innvandrere

Entreprenørskap blant innvandrere Entreprenørskap blant innvandrere Evaluering av to etablerersentre av Heidi Enehaug, Migle Gamperiene og Ali Osman AFI-notat 1/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Hovedtariffavtalens geografiske virkeområde. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Hovedtariffavtalens geografiske virkeområde. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Hovedtariffavtalens geografiske virkeområde Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 3. april 2013 1 Innhold 1. Arbeidsgruppens mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning... 3 3. Innledning... 3

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer