INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER"

Transkript

1

2 ÅRSBERETNING

3 INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur- g fritidsetaten 51 Teknisk etat 61 Tilleggsbevilgninger 77 Frie inntekter, finanspster g dispsisjner 78 Investeringsregnskap - m/tabeller lnvesteringsprsj ekter 83 Diverse kapitalfrmål 90 Sfj. havnevesen 93 Tmtefelt 94 Balanseregnskapet 96 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN 101 LlKESTILLfNG 113 MILJØ 126 ETISK STANDARD 126 UTVALGTE NØKKELTALL FRA KOSTRA-RAPPORTERINGEN 127 ÅRSREGNSKAP O BLI GA TO RISKE OVERSIKTER Regnskapsskjema la g lb- Driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A g 2B - Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Øknmisk versikt - Drift Øknrrusk versikt - Investeringer NOTER Nte nr. l Nte nr. 2 Nte nr. 3 Nte nr. 4 Nte nr. 5 Nte nr. 6 Nte nr. 7 Nte nr. 8 Nte nr. 9 - Regnskapsprinsipper - Organisering -Endring i arbeidskapital - Pensjn - Garantier gitt av kmmunen - Frdringer g gjeld til kmmunale fretak g interkmmunale sammenslåinger etter kmmunelvens l l g 27 - Finansielle anleggsmidler - Avsetninger g bruk av avsetninger - Kapitalknt

4 Nte nr. 1 O -Interkmmunalt samarbeid 147 Nte nr. 11 -Anleggsmidler 148 Nte nr Investeringer i nybygg g nyanlegg 149 Nte nr. 13 -Finansielle mløpsmidler 150 Nte nr. 14 -Gjeldsfrpliktelser- type gjeld g frdeling mellm långivere 151 Nute nr Sdvkusttjcncstcr 152 Nte nr Spesifikasjn ver regnskapsmessig mindrefrbruk 154 (verskudd) drift Nte nr. 17 -Vesentlige frpliktelser 154 Nte nr Likestilling- ansattefrhld g årsverk 155 Nte nr. 19 -Gdtgjørelse til administrasjnssjef g rdfører g hnrar fr 156 revisj nstj enes ter UNDERSKJUFTSBLAD REVISJONSBERETNING SANDEFJORD BREDBÅND Årsberetning g årsregnskap

5 SAMMENDRAG Driftsregnskapet 2012 Tall i hele 1000 krner Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Sum frie dispnible inntekter FINANSINNTEKTERJ-UTGIFTER Avkastning verskuddslikviditet, renteinntekter g utbytte Nt. Avkastning kraftfndet Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Avdrag på lån Nett finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbruk Til ubundne avsetninger (eks. kursreg.fnd) Til ubundne avsetning kursreguleringsfnd Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Nett avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til frdeling drift Frdelt: Sentraladministrasjnen Skle- g barnehageetaten Helse- g ssialetaten Kultur- g fritidsetaten Teknisk etat Tilleggsbevilgninger Regnskapsmessig merfrbruklmindrefrbruk

6 2 l nvesteringsprsjekter Regnskap Tall i 1000 krner 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 Investeringer i anleggsmidler (eks. mva.kmp.) Salg av eiendeler, refusjner g tilskudd Herav avsatt til investeringsfnd Nett Investeringer Bruk av lånemidler Overført fra driftsregnskapet Bruk av fnd Bundet fnd Nygård sykehjem -493 Bundet inv.fnd Yxeney -322 Bundet fnd tilfluktsrm Sum finansiering Balanseregnskapet Tall i 1000 krner Sald sald Endring 2012 EIENDELER Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Utlån Aksjer g andeler Pensjnsmidler Sum anleggsmidler Krtsiktige frdringer Premieavvik Aksjer g andeler Kasse, pstsir, bankinnskudd \ Sum mløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Regnskapsmessig mindrefrbruk Kapitalknt Endrin9 resnskaeserinsipe AK (drift Sum egenkapital Pensjnsfrpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital g gjeld

7 3 SAMMENDRAG Det vises til regnskapsskjemaene l A, lb fr driftsregnskapet g 2A g 2B fr investeringsregnskapet samt til øknmisk versikt drift g investering. Detaljerte kmmentarer til regnskapet følger bak i årsberetningen. Regnskapsktnmentarene tar hvedsakelig fr seg avvik mellm regnskap g budsjett. Orienteringen m finansfrvaltningen i 2012 (vedlegget) sm ble behandlet av frmannskapet 5. mars g bystyret 21. mars 2013, er tatt itm bak i årsberetningen. DRIFTSREGNSKAPET Regnskapsresultatet Tall i mill. kr 1 Brutt driftsinntekter Brutt driftsutgifter Brutt driftsresultat Finansinntekter g - utgifter Tilbakeføring av avskrivninger Nett driftsresultat Bruk av fnd g budsjettavvik fra 2011 Avsatt til fnd g verført til finansiering av investeringer Regnskapsmessig mindrefrbmk (budsjettavvik) Regnskap Budsjett Avvik De samlede driftsinntektene utgjrde 2,6 mrd. kr, mens de samlede kstnadene medregnet avskrivninger knyttet til den løpende driften utgjrde 2,5 mrd. kr. Brutt driftsresultat på 109 mill. kr utgjør 4,1 % av driftsinntektene. Driftskstnadene er uten renter g avdrag på lån. Nett driftsresultat er et sentralt mål fr øknmisk balanse i kmmunesektren g viser hvr mye sm kan dispneres til avsetninger g investeringer etter at driftsutgifter, renter g avdrag er betalt. Kmmunelven stiller krav m at det skal budsjetteres med et driftsresultat sm minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag g nødvendige avsetninger. Nett driftsresultat er 200 mill. kr, g dette utgjør 7,5% av de samlede driftsinntektene. Det tekniske beregningsutvalg fr kmmunal g fylkeskmmunal øknmi (TBU) har beregnet at nett driftsresultat sm gjennmsnitt i kmmunesektren, på sikt minst bør utgjøre 3 % av driftsinntektene av hensyn til bevaring av frmuen. Hensynet til en stabil utvikling i tjenes.tetilbudet tilsier at kravet til nett driftsresultat kan fravikes enkelte år, mens kravene kan verppfylles i andre år. Målsettingen fr den enkelte kmmune avhenger bl.a. av hvr str andel av investeringene sm fmansieres med egne midler, dvs. egenfinansieringsgraden. Etter mange års arbeid ble arbeidet med Anders Jahres dødsb avsluttet, g bets midler ble frdelt i 2012.Innbetalingen fra bet representerte en engangsinntekt i 2012 på m lag 51 mill. kr etter fradraget fr inntektsutjevningen (60 %). Disse inntektene ble reservert til å fmansiere investeringer. Uten innbetalingen fra Anders Jahres dødsb ville nett drjftsresultat vært 5,7 %. 1 Inntekter har negativt frtegn, mens utgifter har psitivt frtegn

8 4 Mens kmmunen betaler pensjnspremie til pensjnsleverandørene, er det beregnede pensjnskstnader sm belaster resultatene. Betalte pensjnspremier inklusive arbeidsgiveravgift var 76,8 mill. kr høyere enn pensjnskstnaden. Differansen benevnes premieavvik, g premieavviket inntektsføres i kmmuneregnskapet når pensjnspremien er større enn pensjnskstnaden. Samtidig belastet tidligere premieavvik regnskapet med 11,9 mill. kr. Dersm man hlder årets premieavvik inklusive amrtiseringen av premieavvik fra tidligere år utenfr, reduseres nett driftsresultat til 3,2% av driftsinntektene. Freløpige regnskapstall (KOSTRA-tall pr. 15. mars 2013) viser at nett driftsresultat fr sammenliknbare kmmuner (gruppe 13 - kmmuner med mer enn innbyggere unntatt de 4 største) utgjrde 2,6% i Gjennmsnittet fr vestfldkmmunene utgjrde 3,7 %, landsgjennmsnittet inklusive Osl 2, 7 % g landsgjennmsnittet eksklusive Osl 2,6 %. Sandefjrd kmmune fikk et nett psitivt budsjettavvik på 36,8 mill. kr. Budsjettavviket utgjøt 1,4 %av driftsinntektene. Sandefjrd kmmune har tre mål i det øknmiske pplegget på lang sikt. Det dreier seg m: - Etatenes nett driftsutgifter skal ikke være større enn de frie inntektene (skatt g rammetilskudd). - Avkastningen fra kraftfndet skal ikke brukes til drift. - Ordinær gjeld til investeringer skal ikke øke. I 2012 var etatenes nett driftsutgifter 135,8 mill. kr lavere enn de frie inntektene, mens etatenes budsjettramme var l 00,6 mill. kr lavere enn de budsjetterte frie inntektene. Kmmunens drift i 2012 tilfredsstilte den langsiktige målsettingen. Kmmunens drift før fmanspster ble 35,2 mill. kr bedre enn budsjettert. Statsgjeldskrisen har bidratt til frtsatt usikkerhet i finansmarkedene g lave renter. Rentekurven falt gjennm året, mest fr de krte rentene. Mens det var budsjettert med 31,7 mill. kr i avkastning fra kraftfndet, ble avkastningen 71 mill. kr. Det er derfr i verensstemmelse med finansreglementet g bystyrets vedtak i bystyresak 51 / 12, budsjett regnskapssituasjnen etter 2. tertial avsatt 39,3 mill. kr til kursreguleringsfndet. Dispneringen av kraftfndets avkastning innfridde den langsiktige målsettingen fr I tillegg til å betale 18 mill. kr i avdrag på eldre "kmmunale" lån, ble "årets" lånepptak i 2012 på 44 mill. kr innfridd igjen i september. Lånegjelden knyttet til investeringsprsjekter ble redusert i løpet av Den langsiktige målsettingen knyttet til pptak av nye g avdrag på eldre lån ble innfridd i Kmmunens inntekter De samlede driftsinntektene utgjrde 2, 7 mrd. kr. Dette var 66 mill. kr mer enn budsjettert. Om lag halvparten av meritmtekten skyldes at Sandefjrd kmmune bare budsjetterer med sykelønnsrefusjn g inntak av "sykevikater" innenfr visse tjenestemråder. Lønnsutgifter til vikarer er en mtpst til budsjettavviket på sykelønnsrefusjnen. Det aller meste av kmmunens inntekter fastlegges av sentrale myndigheter i frbindelse med kmmunepplegget i statsbudsjettet. Dette mfatter bl.a. skatt, rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, rammer fr egenbetaling (eksempelvis freldrebetaling i barnehager) m.v. l

9 5 tillegg setter selvkstkalkyler rammer fr gebyrleggingen. Etter innlemming av barnehagetilskuddene utgjrde de frie inntektene, dvs. skatteinntektene g det statlige rammetilskuddet, ca. 7 4 % av kmmunens driftsinntekt er. Skattøren fr persnlige skartytere ble økt fra 11,3 % i 2011 til 1 l,6 %. Regnet pr. innbygger utgjrde Sandefjrds skatteinntekter fra persnlige skattytere l 00,3 % av landsgjennmsnittet. Uten innbeta lingen fra Anders Jahres dødsb ville Sandefjrds skatteinntekter utgjøre 88,3 % av landsgjennmsnittet. Skatteinngangen var 5 mill. kr (0,47 %) høyere enn budsjettert. Merinntekten skyldes bl.a. at skattetrekket ble 2,3 mill. kr høyere, innbetalingen fra Anders Jahres dødsb ble 1,2 mill. kr høyere frdi utgiftene til avslutningen av bet ble lavere enn frventet g restskatt inklusive renter ble l,5 mill. kr høyere. Rammetilskuddet ble 0,3 mill. kr større etm budsjettert. Merinntekten skyldes i sin helhet inntektsutjevningen sm en kmbinasjn av større skatteinntekter fr landet enn Regjeringen ansl i statsbudsjettfrslaget fr 2013 i ktber 2012, høyere skatteinngang i Sandefjrd kmmune g at kstnadene til skatteu~evningen ble ne lavere enn anslått. Sandefjrd kmmune har lavere frie inntekter enn flertallet av de nrske kmmunene. Engangsinntekten fra Anders Jahres dødsb gjør 2012 til et unntaksår. Inntektsnivået har betydning fr de tilbud kmmunen er i stand til å gi innbyggere g næringsliv. Det er gdt dkumentert at det er sammenheng mellm en kmmunes inntektsnivå g prduksjn av nasjnale ve lferds~enester sm kmmunen har ansvar fr. Frdi innbyggerne betaler skatt etter de samme reglene i Nrge, er det naturlig at Sandefjrds innbyggere frventer å få et likeverdig tjenestetilbud med det ~enestetilbudet innbyggere i andre kmmuner rar i sine kmmuner. Betaling av skatt kan sammenliknes med betaling av frsikringspremie. Når skaden inntreffer kntakter man frsikringsselskapet g frsikringskunden rar skadeppgjør. På samme måte bøt innbyggere kunne frvente at frsikringspremien fr ffentlige velferdstilbud gjennm betaling av skatt fører til at man fr eksempel f'ar tilbud m plass på sykehjem når helsa svikter g behvet fr pleie ppstår. Det tilbudet man :far er imidlertid helt avhengig av inntektssituasjnen til bstedskmmunen. Regjeringen g Strtinget har ansvar fr å sikre innbyggerne i landet likeverdige tilbud av nasjnale velferdsgder. Kmmunens utfrdring er å ptimalisere bruken av de tilgjengelige ressursene slik at innbyggere g næringsliv!ar mest velferd ut av hver krne. Samtidig er det viktig å ha øknmisk kntrll slik at kmmunen kan ha et stabilt ~enestetilbud til beflkningen ver tid. Nett driftsutgifter i etatene Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger utgjør mill. kr. Etter fradrag fr brukerbetaling, refusjner, øremerkede tilskudd g andre direkte inntekter i etatene utgjrde etatenes nett driftsutgifter ca mill. kr. Nett driftsutgifter frdeler seg med: 2,7% på sentraladministrasjnen 39,3% på skle- g bamehageetaten 48,2 % på helse- g ssial etaten 4,4% på kultur- g fritidsetaten 5,4 % på teknisk etat - tilleggsbevilgninger 49,8 mill. kr 720,3 mill. kr 881,5 mill. kr 81, mill. kr 99,1 mill. kr - 0,6 mill kr Kmmunen er en ~enesteprdusent. De samlede lønnsutgiftene utgjrde mill. kr. Lønnsutgiftene utgjør ca. 65 % av brutt driftsutgifter eksklusive avskrivninger.

10 6 Skle- g barnehageetaten g helse- g ssial etaten dispnerer til sammen m lag 88 % av kmmunens nett driftsutgifter. Etatenes nett driftsutgifter var 30 mill. kr lavere enn budsjettrammen. Budsjettbesparelsene skyldes fr en vesentlig del ledighet i stillinger g lavere aktivitet g frsinkelser sm følge av dette. I etatenes driftsutgifter inngår 19, l mill. la- sm er avsatt til bruk i 2013 fr å finansiere driftstiltak fra I tillegg er 22 mill. kr avsatt til bundne fnd fr å finansiere etterslep fra2012 i Avsetningene er kmmentert nærmere på hvert enkelt hvedkstnadssted hvr verføring er fretatt. Mens kmmunen betaler pensjnspremie, blir regnskapet belastet med beregnede pensjnskstnader. Fra g med regnskapsendringen i 2002 har pensjnspremien vært 174,4 mill. kr høyere enn pensjnskstnaden inklusive arbeidsgiveravgift (premieavvik). Når kstnaden er lavere enn utgiften g dispneringene følger kstnadsbelastningen, tærer Sandefjrd kmmune på likviditeten. Deler av pensjnskassenes resultat kan tilføres kmmunens premiefnd. Premiefndet kan igjen brukes til å betale pensjnspremien. Sandefjrd kmmune har i flere år benyttet premiefnd sm del betaling av pensjnspremien. l 2012 ble 12,7 mill. kr av pensjnspremien ex. arbeidsgiveravgift finansiert ved å bruke premiefnd. Uten bruk av premiefnd ville det akkumulerte premieavviket vært betydelig høyere. Regnskapsreglene fr føring av pensjn, beregningen av pensjnskstnad g dispnering av "tilgjengelige" ressurser representerer en str utfrdring fr kmmunesektren framver. Kmmunal- g reginaldepartementet fastsetter grunnlaget fr beregning av pensjnskstnaden. Beregningsgrunnlaget bar i hele periden gitt betydelig lavere pensjnskstnad enn pensjnsutgiftene i kmmunesektren, g det samlede akkumulerte premieavviket antas å utgjøre mellm 25 g 30 mrd. kr ved utløpet av Departementet har strammet beregningene litt til etter hvert, dvs. redusert frhldstallet sm er basert på frutsetningene. Rådmannen mener at utviklingen av frhldstallet taler fr at grunnlaget er fastsatt ut fra hva kmmunesektren øknmisk kan tåle uten at økte pensjnskstnader gir fr stre utslag i ~enestetilbudet, g uten at dette presser kmmunepplegget i statsbudsjettet til å øke verføringene til kmmunesektren. I tillegg til pensjnspremie betalte kmmunen 3,6 mill. kr sm egenkapitalinnskudd til SkP g 0,6 mill. kr til KLP der sykepleierne har sin pensjnsfrsikring. De kmmunale avgiftene fr vann, avløp g renvasjn utgjrde 134,8 mill. kr i 2012 g er blant kmmunens største inntektspster. Inntektene føres på ansvarsmrådet til teknisk etat g er trukket fra når nett driftsutgifter fr etaten vises. Kmmunen kan ikke kreve inn mer enn -selvkst fr vannfrsyning, avløp g renvasjn. Selvkst består av løpende driftsutgifter, administrasjn fr virksmheten samt kapitalkstnader knyttet til tidligere investeringer i anleggsmidler. Dette utgjør avgiftsgrunnlaget. Inntekter utver avgiftsgrunnlaget blir avsatt til bundne fnd fr senere anvendelse, mens lavere inntekter enn avgiftsgrunnlaget fmansieres ved å bruke av tidligere avsatte midler fra tjenestemrådet. Avgiftene, nett fndsfrbruk g avgiftsgrunnlaget er:

11 7 Kmmunale avgifter (vann, renvasjn, avløp, septik) Tilknytningsavgifter Kmrmmale avgifter inkl. tilknytningsavgift Avgiftsgrunnlag Nett avsatt til V AR-fnd 133,6 mill. kr 1,2 mill. kr 134,8 mill. kr 124,2 mill. kr 10,6 mill. kr Ved regnskapsavslutningen er det avsatt 3,6 mill. kr irmenfr vannfrsyningen, 5,2 mill. kr itll1enfr avløpssektren, 0,9 mill. kr innenfr renvasjn hushldning, 0,5 mill. kr innenfr renvasjn næring g 0,3 mill. kr innenfr septik. Rentesatsen ved beregning av kapitalkstnadene var 2A4 % 2 i Finansinntekter g -utgifter Nett fmansutgifter i 2012 var 19,5 mill. kr g består av følgende: Avkastning fra kmmunens likviditet 14,6 mill. kr Renter av fndsmidl. sm tilføres fnd 2,7 mill. kr Avkastning frakraftfndet 71,0 mill. kr Utbytte fra Sandefjrd Lufthavn AS 2,6 mill. kr 90,9 mill kr Nett renteutgifter på kmmunens lån 9,4 mill. kr Ordinære avdrag på gamle lån 18,0 mill. kr Innfrielse av lånepptaket fra ,0 mill. kr Nett fmansutgifter før avsetn. renter til fnd 19,5 mill. kr Det vises til rientering m finansfrvaltningen bak i årsberemingen. -_7_1~,4_m_t_ u_. _kr_ Avkastningen av "verskuddslikviditeten" ble 17,8 mill. kr. Den rentebærende delen av likviditeten ga en inntekt på 17,3 mill. kr, mens aksjefndene ga 0,5 mill. kr. Havnekassen, V AR-fnd g museumsfnd ftkk tilført 2, 7 mill. kr, mens legater g tilfluktsrmsfndet ftkk tilført 0,5 mill. kr i avkastning. Den "frie'' delen av avkastningen på likviditeten ble etter dette 14,6 mill. kr. Gjennmsnittsfnentningen på den rentebærende delen av likviditeten var 3,2 %. Til sammenlikning var 3 md. nibr 2,2 %. Avkastningen av likviditeten ble l,6 mill. kr større enn budsjettett. Meravkastningen er frdelt med l,9 mill. kr p.g.a. høyere gjennmsnittslikviditet, 0,4 mill. kr p.g.a. høyere avkastning g 0,2 mill. kr knyttet til høyere avkastning på aksjefndene, mens rentetilførselen til havnekassen m. v. ble 1 mill. kr høyere enn budsjettert. Kraftfndet var plassert med 77% av frvaltningskapitalen i rentebærende verdipapirer, pengemarkeds- g bligasjnsfnd g 23% i aksjefnd. Ved utløpet av 2012 var markedsverdien av kraftfndet 1.161,6 mill. kr. Avkastningen i ble 71 mill. kr, mens det var budsjettert med 31,7 mill. kr. I verensstemmelse med bystyrets føringer fr regnskapsavslutningen g reglementet fr finansfrvaltningen er meravkastningen i frhld til budsjett på 39,3 mill. kr avsatt til kursreguleringsfndet. Etter dette er kursreguleringsfndet på 61,7 mill. kr. Bystyrets målsetting er å bygge pp et kursreguleringsfnd pp til 80 mill. kr. I 2012 betalte kmmunen 9,4 mill. kr i renter, 18 mill. kr i avdrag på gamle lån til investeringer samt at lånepptaket i 2012 på 44 mill. kr ble innfridd i september. I tillegg betalte kmmunen 5,4 mill. kr i renter på husbanklån sm er videreutlånt g sm kmmunens låntakere betjener. Renteutgiftene ble m lag 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Gjennmsnitts- 2 3 års statsbligasjn med et tillegg på l,o %-peng.

12 8 renten på kmmunens lån eksklusive husbanklånene var 2,4% i Frrentningen av kmmunens rentebærende likviditet var l %-peng høyere enn 3 md. ni br, g 0,8 %-peng høyere enn den renten kmmunen betalte fr kmmunens sertiftkat g bligasjnslån. Samlet ble nett finansutgifter før avsetninger 42,8 mill. lu bedre enn budsjettert. Sandefjrd kmmune har ]ave driftsinntekter, men relativt stre finansplasseringer g lav lånegjeld sm kmmunen be~ener. Sammenliknet med andre kmmuners lånegjeld må det imidlertid krrigeres fr at Sandefjrd har rganisert seg med egen bligstiftelse g en str andel private barnehager sm har kmmunal garanti fr lånene. Avsetninger g bruk av avsetninger Avsetninger g bruk av avsetninger består av: Inntektsføring mindrefrbruk regnskap 20 l l Finansiering av etterslep drift fra 2011 Bruk av avsetn. flyktninger, småbåthavn m.v. Bruk av bundne fnd Avsatt mindrefrbruk 2011 til disp.fnd Avsatt til disp.fnd fra l. g 2. tertial Avsatt til kursreguleringsfnd Avsatt til ek-tilsk 3 pensjnskasser m.v. Avsatt til finansiering etterslep drift til Mmskmpensasjn investeringer avsatt drift 4 Avsatt til finansiering etterslep investeringer Egenfrnansiering av investeringer i Bundne avsetn. til VAR-fnd m.v. Nett - 61,5 mill. kr - 21,2 mill. kr - 3,3 mill. kr - 20,2 mill kr - 106,2 mill. kr 61,5 ntill. kr 13,2 mill. kr 39,3 mill. 1u 6,8 mill. kr 19,1 mill. kr 19,6 mill. kr 9,7 mill. kr 53,0 mill. kr 47,4 mill. kr 269,6 mill. kr ----' ,4 mill. kr INVESTERINGER Itwesteringsregnskapet er delt inn i 4 rammemråder; investeringsprsjektene, tmtefelt, Sandefjrd havnevesen g diverse kapitalfrmål. Her kmmenteres kun rammemrådet fr investeringspr~ektene. Kmmunens investeringer utgjrde l 03 mill. kr i Investeringene er finansiert med salgsinntekter, tilskudd, refusjner m.v. på 6 mill. kr, lånepptak på 44,0 mill kr mens 53 mill. kr er finansiert av driftsinntektene (årets drift) i Av ulike årsaker avviker framdriften fr en rekke prsjekter fi a budsjettets frutsetninger. Samlet har det ppstått et nett etterslep fr investeringsprsjektene på 60 mill kr. Mens det var frutsatt at den løpende driften skulle finansiere investeringer fr 62,9 mill. kr, ble 53 mill. kr av investeringene i 2012 direkte finansiert fra driften. I tillegg blir den frutsatte finansieringen fra dispsisjnsfndet på 50,2 mill. kr skjøvet til2013 p.g.a. investerings- 3 Det er betalt 3,6 mill. kr til Sandefjrd kmmunale Pensjnskasse g kr til SKP under rammemrådet "diverse kapitalfrmål". 4 Avsatt mmskmpensasjn på investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet

13 9 etterslepet. Det vises til kmmentarer til investeringsprsjektene. LANEGJELD KmmW1ens lånegjeld g lån til Sandefjrd Bredbånd KF frdeler seg på (beløp i l 000 kr): Sertiftkatlån- Danske Markets Obligasjnslån KmmW1ens egne lån betjent av kmmunekassen Gjeld til private knyttet til småbåthavner (havnekassen) Kmmunens egne lån inklusive gjeld knyttet til småbåthavner Husbanklån til videre utlån (frmidlingslån) Kmmunens samlede lånegjeld Sertifikatlån tilknyttet Sandefjrd Bredbånd KF Lån til Sandefjrd kmmw1e inkl. Sandefjrd Bredbånd KF Settifikatlånene på 150 mill. kr g 174,2 mill. kr til h.h.v. Sandefjrd kmmune g Sandefjrd Bredbånd KF har frfall i mars Dette er lån sm rulleres i markedet. 213 mill. kr er et bligasjnslån sm i sin helhet frfaller til betaling i Fruten dette har kmmunen garantert fr andres lån (bligstiftelser, brettslag, ikkekmmunale barnehager m.v.) på 252}2 mi ll. kr samt at kmmunens andel av lån pptatt av Vestfld Interkmmunale Vannverk g Vestfld krematrium IKS til sammen utgjør 155,3 mill. kr. Det ble tart pp 50 mill. kr sm startlån i Husbanken fr videre utlån til kmmunens innbyggere. Tabellen under viser status fr husbankvirksmheten 31. desember Kmmunens gjeld til Husbanken Låntakeres gjeld til Sandefjrd kmmune Regnskapsmessig avskrevet utlån Sandefjrd kmmunes nett gjeld til Husbanken Nett gjelden består av: Husbankmidler sm ikke er utlånt Avsatt til fnd fr innfrielse av husbanklån Nedskriving langsiktig gjeld g bevilgningsøkn. 257, l mill. kr 249,7 mill. kr - 1,0 mill. kr 248,7 mill. b 8,4 mill. kr 4,6 mill. kr 4,2 mill. kr ~ 0,4 mill. kr

14 10 KOMMENTARER På de neste sidene følger årsberetningens kmmentarer.. Kmmentarene er bygd pp sm følger: Driftsregnskapet (kntklasse l) l Sentraladministrasjnen 2 Skle- g barnehageetaten 3 Helse- g ssialetaten 4 Kultur- g fritidsetaten 5 Teknisk etat 6 Tilleggsbevilgninger 7 Ikke i bruk 8 Avskrivninger (budsjetteres ikke) 9 Fellesinntekter, finanspster g dispsisjner Kmmentarer til etatenes driftsregnskap er bygget ver samme mal g har i hvedsak følgende innhld: Etatens målsetting Organisasjn Her vises hvilke seksjner sm srterer under etaten. Hele etatens ansvarsmråde er samlet frtløpende under samme ansvarsnummerserie. Kmmentarer pr. seksjn Kmmentarene innehlder en tabell sm viser brutt g nett utgift frdelt på hvedkstnadssteder. l tillegg kmmer målsettingen fr seksjnen (dersm den er fnnulert) g generelle kmmentarer. Kmmentarer pr. hvedkstnadssted Per hvr det er naturlig kmmenteres ytterligere inndeling i hvedkstnadssteder. lnvesteringsregnskapet (kntklasse O) Investeringsprsjektene Tmtefeltbudsjettet Havnekassen Diverse kapitalfrmål Balanseregnskapet (kntk.lasse 2)

15 Driftsregnskap 11 Sentraladministrasjnen SENTRALADMINISTRASJONEN Driftsregnskapet viser følgende tall fr sentraladministrasjnen i 2012 (hele krner): Seksjn/avdeling Budsjett Regnskap Avvik Brutt Nett Brutt Nett Brutt Nett Il Rådmannskntret Kemner- g øknmiavd Persnalavdelingen Frdelt AGA g pensjn Sum Nett avvik tr etaten utgjør ca. 6% i frhld til budsjettert nett utgift. Avvikskmmentarer er hvedsakelig lagt inn under det enkelte hvedkstnadssted. KOMMENTARER PR. SEKSJON 11 RÅDMANNSKONTORET Rådmannskntret mfatter rådmannen, assisterende rådmann, senirrådgiver (3 7 % stilling), sekretariat (inkludert resepsjn ved rådhusets hvedinngang), bystyret, frmannskapet g andre plitiske utvalg (ekskl. de fire hvedutvalgene), kntrllutvalg g revisjn, kmmuneadvkat, næringslivskrdinatr, infrmasjns- g pplysnings~enesten samt verfrmynderiet. Hvedkstnadssted (l hele 1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik Brutt Nett Brutt Nett Brutt Nett 111 O Rådmannen,felles Sekretariat Råd g utvalg Kntrllutvalg g revisjn Kmmw1e- g strtingsvalg Kmmuneplan m.m Inf- g pplysningstjenesten Næringsliv Internkntrll felles Oppr.rdn fr barnevernsbarn Kmmuneadvkaten felles Sum Nett avvik fr seksjnen utgjør 5,5% i frhld til budsjettert nett utgift Rådmannen, felles Hvedkstnadsstedet mfatter lønn til rådma1men, assisterende rådmann g senirrådgiver. I tillegg føres ulike prsjektmidler, utgifter til 12-k-samatheidet g ~vr i ge utgifter til rådmannens dispsisjn.

16 Driftsregnskap 12 Sentraladministrasjnen Virksmhetsmråde (1 hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Rådmannskntret, felles k-samarbeid -17 Til rådmannens dispsisjn Sum Hvedkstnadsstedet viser ttalt et psitivt avvik på kun kr. Avviket skyldes først g fremst besparelse på lønn i frbindelse med vakanse i stillingen sm assisterende rådmann. Deler av dette er benyttet til å leie inn vikar i sekretariatet. I tillegg er ikke knten til rådmannens dispsisjn fullt ut dispnert Sekretariat Fruten lønnsmidler til rådmannskntrets sekretariat, dekker hvedkstnadsstedet bl.a. fellesutgifter til prt g frsikringer. I tillegg ligger det inne fast tilskudd til Visit Sandefjrd lg TV -aksjnen. Virksmhetsmråde (l hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Sekretariat Sum Sekretariatet viser en merutgift på kr. I dette tigger merkstnad i frbindelse med innleie av vikar på m lag kr. Dette må sees i sammenheng med vakanse i stillingen sm assisterende rådmann, sm er kmmentert fran. I tillegg så viser frsikringer en mindreutgift på ca kr Råd g utvalg Hvedkstnadsstedet mfatter utgifter til bystyret, frmannskapet, administrasjnsutvalget, skatteutvalget, andre råd g utvalg, revisjnen g støtte til plitiske partier. Vlrk,smhetsmråde (l hete 1 ODD kr) Budsjettert nett Avvik utgift Bystyret Frikj øpsrdningen Frmannskapet Administrasjnsutvalget Andre råd g utvalg Støtte til plitiske partier Sum Avviket på kr skyldes hvedsakelig ubrukte midler til frikjøpsrdningen Kntrllutvalg g revisjn Kstnadsstedet består av møtegdtgjørelse til kntrllutvalgets medlemmer, kstnader knyttet til sekretariat fr kntrllutvalget samt kstnader til revisjnstjenester.

17 Driftsregnskap 13 Sentraladministrasjnen Virksmhetsmråde (t hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Kntrllutvalget Revisjnen Sum Mindreutgift knyttet til kntrllutvalget skyldes hvedsakelig mindre kjøp av frvaltningsrevisjns~enester enn budsjettert. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: kr til pplæring av kntrllutvalget. Opplæringsmidler bevilges første år i valgperiden g restsald verføres til etterfølgende år Kmmune- g strtingsvalg Hvedkstnadsstedet innehlder midler til avvikling av kmmune- g strtingsvalg. Virksmhetsmråde (1 hele kt) Budsjettert nett Avvik utgift Kmmune- g strtingsvalg 15-4 Sum 15-4 I årene hvr det ikke er valg er det kun budsjettert med mindre kstnader bl.a. knyttet til kurs Kmmuneplan mm. Hvedkstnadsstedet innehlder midler til kmmuneplanen, vennskapskrnmunesamarbeid samt diverse midler/prsjekter hvr assisterende rådmann har det praktiske ppfølgingsansvaret. Virksmhetsmråde (t hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Kmmuneplan 191 Assisterende rådmann V ennskapskmmunesamrabeid Sum Avviket tmder Assisterende rådmann skyldes merkstnader i frbindelse med sentrumsplan g utredninger rundt bruk av sykehustrten g mbygging/utvidelse av Bugården ungdmsskle. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: kr til kmmuneplanarbeid

18 Driftsregnskap 14 Sentraladministrasjn en 1150 Inf- g pplysningstjenesten Fruten midler til dekning av 1,8 stillinger, innehlder kstnadsstedet midler til utadrettet infrmasjnsarbeid sm videreutvikling av kmmunens nettside, trykking g utsendelse av årsrapprten, kmmunens internmagasin "Sandpapiret" m.m. Virksmhetsmråde (i hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Inf- g pplysningstjenesten Sum Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: 1160 Næringsliv kr til ny web-prtal Besparelsen før avsetning skyldes reduserte kstnader til prduksjn av Sandpapiret g årsrapprten, samt påtnidler avsatt til utvikling av ny web-prtal fr kmmunen. Fruten lønnsmidler til næringslivskrdinatr g Start Vestfld-krdinatr, innehlder hvedkstnadsstedet midler til prsjekter i regi av Sandefjrd næringsfrum, det lkale etablererptgramtnet Start, samt Start Vestfld. Start Vestfld gir dg ingen nett kstnader fr Sandefjrd kmmune, da prsjektet finansieres ved refusjner fra deltagerkmmunene g fylkeskmmunen. Virksmhetsmråde (1 hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Næringslivskrdinatr 766 Sandefjrd næringsfrum 300 Etablererprgrammet Start 102 Start Vestfld Sum Avviket på Sandefjrd næringsfmm skyldes først g fremst at fnunets arbeid med strategisk næringsplan freløpig er innstilt. Avviket på etablererprgrammet Start skyldes hvedsakelig at arrangementer er avhldt med lkale, rimelige ressurser. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: kr til bestilt prgramvare Internkntrll felles H:vedkstnadsstedet ihnehlder lørms- g prsjektmidler til internkntrll, samt midler til rniljøfyrtårn g spesielle miljøtiltak.

19 Driftsregnskap 15 Sentraladministrasjn en Virksmhetsmråde {i hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Internkntrll Spesielle miljøtiltak Miljøfyrtårn -114 Sum Oppreisningsrdningen fr barnevernsbarn Virksmhetsmråde (i hele kr) Budsjettert nett Avvik Utgift Oppreisningsrdningen fr barnevernsbarn 181 Sum 181 Det vises til sluttrapprt vedrørende ppreisningsrdningen fr tidligere barnevernsbarn by.sak 5/ 13. Opprinnelig ble det anslått en ttalkstnad på 30 mill. kr, g dette ble reservert med 20 mill. kr i 20 l O g 1 O mill. kr i Ved t a11ledninger er bevilgningen justert, g endelig bevilgning i periden har vært 27,3 mill. kr. Av i alt 62 søknader m erstatning i periden 20 l O g 2011, er 54 søknader innvilget Da alle søknader ikke var ferdigbehandlet i 2011 ble resten, 6,8 mill. kr. verført tjl Etter at alle utbetalinger er gjennmført, g alle refusjner fra andre kmmuner g fylkeskmmunen er mttatt, viser regnskapet fr 2012 en mindreutgift på kr. Dette innebærer at kmmunens nettutgift i er ttalt 27,1 mill. kr. Dette gir en gjennmsnittlig utbetaling på ca pr. mttaker I tillegg kmmer kmmunes andel av kstnader tij sekretariatet fr rdningen på i underkant av 0,7 mhl. kr Kmmuneadvkaten fejles Hvedkstnadsstedet innehlder midler til kmnllmeadvkat samt verfrmynderiet. Virksmhetsmrlde (t hele kr) BudsJettert nett Avvik utgift Kmuneadvkaten Overfrmynderiet Sum Overfrmynderiet består av en frmann fr verfrmynderiet (advkat) g en sekretær. Overfrmynderiet frvalter umyndiges midler. De skal gså påse at de persner sm har behv fr verge/hjelpeverge!ar ppnevnt dette. Videre skal verfrmynderiet gi veiledning til l føre tilsyn med vergene!hjelpevergene. I mange tilfeller må en verge/hjelpeverge ha verfrmynderiets samtykke før en dispsisjn kan fretas. Fra skal verfrmynderiet verføres til fylkesmannen. Merfrbruk.et hs kmmuneadvkaten skyldes i all hvedsak kstnader i frbindelse med rettssaker. Merfrbruket på verfrmynderiet skyldes dekning av utgifter til hjelpeverger. 12 KEMNER- OG ØKONOMIAVDELINGEN Kemner- g øknmiavdelingen mfatter øknmisjef, innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønnings-, skatte-, avgifts-, g it-avdeling, samt trykkeri.

20 Driftsregnskap 16 Sentraladministrasjnen n sregns ap: Hvedkstnadssted Budsjett Regnskap Avvik (i hele kr) Brutt Nett Brutt Nett Brutt Nett 121 O Administrasjnen Budsjettavdelingen Statstilskudd til skleutv Regnskapsavdelingen Mmskmpensasjn Lønningsavdelingen Diverse vedrørende lønn Skatteppkreverkntret Avgiftsavdelingen Innkjøpsavdelingen IT avdelingen Trykkeriet Sum Nett avvik fr seksjnen utgjør 4,2% i frhld til budsjettert nett utgift Administrasjn "Administrasjnen" dekker utgifter til kemner-/øknmisjef samt diverse fellesutgifter g pplæringsbudsjett fr øknmiavdelingen. Virksmhetsmråde (i hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Administrasjn, felles Opplæring Sum Avviket er i hvedsak knyttet tillørmsbesparelser. I tillegg er kmmunens andel av samkjøpsprveny gjennm vrs l inntektsført samlet under administrasjnen med kr. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: 1220 Budsjettavdelingen kr til ekstrahjelp g pplæring i frbindelse med innføring av nytt øknmisystem kr til planlagt utskifting av kpimaskiner på kpisenteret kr til bestilt ikke mttatt inventar g utstyr Budsjettavdelingen har sm hvedppgave å gi gde underlag fr beslutninger sm har øknmiske knsekvenser, samt ppfølging av kmmunens øknmiske utvikling g de verrdnede øknmiske rammebetingelsene. Avdelingen krdinerer g tilrettelegger rådmannens frslag til årsbudsjett, øknmiplan g regnskapsgje1mmgangene etter l. g 2. tertial. 1 Vestfld Offentlige InnkjøpsSamarbeid

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Årsregnskap. Inderøy kommune

Årsregnskap. Inderøy kommune 110 IIIII 021132 IHI Årsregnskap 2009 Inderøy kmmune INNLEDNING Dette dkumentet er deler av Inderøy kmmunes årsppgjør fr regnskapsåret 2009 g innehlder regnskapstall fr 2009 fr alle kmmunens virksmhetsmråder.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 2 ORGANISERING... 4 FREDRIKSTAD KOMMUNE - POLITISK ORGANISERING... 4 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KMMUNE 2008 Fauske kommune Regnskap 2008 o Arsberetning til regnskapet ÅRSBERETNING 2008 FR FAUSKE KMMUNE INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram årsberetningen til regnskapet for 2008.

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer