INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER"

Transkript

1

2 ÅRSBERETNING

3 INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur- g fritidsetaten 51 Teknisk etat 61 Tilleggsbevilgninger 77 Frie inntekter, finanspster g dispsisjner 78 Investeringsregnskap - m/tabeller lnvesteringsprsj ekter 83 Diverse kapitalfrmål 90 Sfj. havnevesen 93 Tmtefelt 94 Balanseregnskapet 96 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN 101 LlKESTILLfNG 113 MILJØ 126 ETISK STANDARD 126 UTVALGTE NØKKELTALL FRA KOSTRA-RAPPORTERINGEN 127 ÅRSREGNSKAP O BLI GA TO RISKE OVERSIKTER Regnskapsskjema la g lb- Driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A g 2B - Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Øknmisk versikt - Drift Øknrrusk versikt - Investeringer NOTER Nte nr. l Nte nr. 2 Nte nr. 3 Nte nr. 4 Nte nr. 5 Nte nr. 6 Nte nr. 7 Nte nr. 8 Nte nr. 9 - Regnskapsprinsipper - Organisering -Endring i arbeidskapital - Pensjn - Garantier gitt av kmmunen - Frdringer g gjeld til kmmunale fretak g interkmmunale sammenslåinger etter kmmunelvens l l g 27 - Finansielle anleggsmidler - Avsetninger g bruk av avsetninger - Kapitalknt

4 Nte nr. 1 O -Interkmmunalt samarbeid 147 Nte nr. 11 -Anleggsmidler 148 Nte nr Investeringer i nybygg g nyanlegg 149 Nte nr. 13 -Finansielle mløpsmidler 150 Nte nr. 14 -Gjeldsfrpliktelser- type gjeld g frdeling mellm långivere 151 Nute nr Sdvkusttjcncstcr 152 Nte nr Spesifikasjn ver regnskapsmessig mindrefrbruk 154 (verskudd) drift Nte nr. 17 -Vesentlige frpliktelser 154 Nte nr Likestilling- ansattefrhld g årsverk 155 Nte nr. 19 -Gdtgjørelse til administrasjnssjef g rdfører g hnrar fr 156 revisj nstj enes ter UNDERSKJUFTSBLAD REVISJONSBERETNING SANDEFJORD BREDBÅND Årsberetning g årsregnskap

5 SAMMENDRAG Driftsregnskapet 2012 Tall i hele 1000 krner Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Sum frie dispnible inntekter FINANSINNTEKTERJ-UTGIFTER Avkastning verskuddslikviditet, renteinntekter g utbytte Nt. Avkastning kraftfndet Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Avdrag på lån Nett finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfrbruk Til ubundne avsetninger (eks. kursreg.fnd) Til ubundne avsetning kursreguleringsfnd Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Nett avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til frdeling drift Frdelt: Sentraladministrasjnen Skle- g barnehageetaten Helse- g ssialetaten Kultur- g fritidsetaten Teknisk etat Tilleggsbevilgninger Regnskapsmessig merfrbruklmindrefrbruk

6 2 l nvesteringsprsjekter Regnskap Tall i 1000 krner 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 Investeringer i anleggsmidler (eks. mva.kmp.) Salg av eiendeler, refusjner g tilskudd Herav avsatt til investeringsfnd Nett Investeringer Bruk av lånemidler Overført fra driftsregnskapet Bruk av fnd Bundet fnd Nygård sykehjem -493 Bundet inv.fnd Yxeney -322 Bundet fnd tilfluktsrm Sum finansiering Balanseregnskapet Tall i 1000 krner Sald sald Endring 2012 EIENDELER Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Utlån Aksjer g andeler Pensjnsmidler Sum anleggsmidler Krtsiktige frdringer Premieavvik Aksjer g andeler Kasse, pstsir, bankinnskudd \ Sum mløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Regnskapsmessig mindrefrbruk Kapitalknt Endrin9 resnskaeserinsipe AK (drift Sum egenkapital Pensjnsfrpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital g gjeld

7 3 SAMMENDRAG Det vises til regnskapsskjemaene l A, lb fr driftsregnskapet g 2A g 2B fr investeringsregnskapet samt til øknmisk versikt drift g investering. Detaljerte kmmentarer til regnskapet følger bak i årsberetningen. Regnskapsktnmentarene tar hvedsakelig fr seg avvik mellm regnskap g budsjett. Orienteringen m finansfrvaltningen i 2012 (vedlegget) sm ble behandlet av frmannskapet 5. mars g bystyret 21. mars 2013, er tatt itm bak i årsberetningen. DRIFTSREGNSKAPET Regnskapsresultatet Tall i mill. kr 1 Brutt driftsinntekter Brutt driftsutgifter Brutt driftsresultat Finansinntekter g - utgifter Tilbakeføring av avskrivninger Nett driftsresultat Bruk av fnd g budsjettavvik fra 2011 Avsatt til fnd g verført til finansiering av investeringer Regnskapsmessig mindrefrbmk (budsjettavvik) Regnskap Budsjett Avvik De samlede driftsinntektene utgjrde 2,6 mrd. kr, mens de samlede kstnadene medregnet avskrivninger knyttet til den løpende driften utgjrde 2,5 mrd. kr. Brutt driftsresultat på 109 mill. kr utgjør 4,1 % av driftsinntektene. Driftskstnadene er uten renter g avdrag på lån. Nett driftsresultat er et sentralt mål fr øknmisk balanse i kmmunesektren g viser hvr mye sm kan dispneres til avsetninger g investeringer etter at driftsutgifter, renter g avdrag er betalt. Kmmunelven stiller krav m at det skal budsjetteres med et driftsresultat sm minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag g nødvendige avsetninger. Nett driftsresultat er 200 mill. kr, g dette utgjør 7,5% av de samlede driftsinntektene. Det tekniske beregningsutvalg fr kmmunal g fylkeskmmunal øknmi (TBU) har beregnet at nett driftsresultat sm gjennmsnitt i kmmunesektren, på sikt minst bør utgjøre 3 % av driftsinntektene av hensyn til bevaring av frmuen. Hensynet til en stabil utvikling i tjenes.tetilbudet tilsier at kravet til nett driftsresultat kan fravikes enkelte år, mens kravene kan verppfylles i andre år. Målsettingen fr den enkelte kmmune avhenger bl.a. av hvr str andel av investeringene sm fmansieres med egne midler, dvs. egenfinansieringsgraden. Etter mange års arbeid ble arbeidet med Anders Jahres dødsb avsluttet, g bets midler ble frdelt i 2012.Innbetalingen fra bet representerte en engangsinntekt i 2012 på m lag 51 mill. kr etter fradraget fr inntektsutjevningen (60 %). Disse inntektene ble reservert til å fmansiere investeringer. Uten innbetalingen fra Anders Jahres dødsb ville nett drjftsresultat vært 5,7 %. 1 Inntekter har negativt frtegn, mens utgifter har psitivt frtegn

8 4 Mens kmmunen betaler pensjnspremie til pensjnsleverandørene, er det beregnede pensjnskstnader sm belaster resultatene. Betalte pensjnspremier inklusive arbeidsgiveravgift var 76,8 mill. kr høyere enn pensjnskstnaden. Differansen benevnes premieavvik, g premieavviket inntektsføres i kmmuneregnskapet når pensjnspremien er større enn pensjnskstnaden. Samtidig belastet tidligere premieavvik regnskapet med 11,9 mill. kr. Dersm man hlder årets premieavvik inklusive amrtiseringen av premieavvik fra tidligere år utenfr, reduseres nett driftsresultat til 3,2% av driftsinntektene. Freløpige regnskapstall (KOSTRA-tall pr. 15. mars 2013) viser at nett driftsresultat fr sammenliknbare kmmuner (gruppe 13 - kmmuner med mer enn innbyggere unntatt de 4 største) utgjrde 2,6% i Gjennmsnittet fr vestfldkmmunene utgjrde 3,7 %, landsgjennmsnittet inklusive Osl 2, 7 % g landsgjennmsnittet eksklusive Osl 2,6 %. Sandefjrd kmmune fikk et nett psitivt budsjettavvik på 36,8 mill. kr. Budsjettavviket utgjøt 1,4 %av driftsinntektene. Sandefjrd kmmune har tre mål i det øknmiske pplegget på lang sikt. Det dreier seg m: - Etatenes nett driftsutgifter skal ikke være større enn de frie inntektene (skatt g rammetilskudd). - Avkastningen fra kraftfndet skal ikke brukes til drift. - Ordinær gjeld til investeringer skal ikke øke. I 2012 var etatenes nett driftsutgifter 135,8 mill. kr lavere enn de frie inntektene, mens etatenes budsjettramme var l 00,6 mill. kr lavere enn de budsjetterte frie inntektene. Kmmunens drift i 2012 tilfredsstilte den langsiktige målsettingen. Kmmunens drift før fmanspster ble 35,2 mill. kr bedre enn budsjettert. Statsgjeldskrisen har bidratt til frtsatt usikkerhet i finansmarkedene g lave renter. Rentekurven falt gjennm året, mest fr de krte rentene. Mens det var budsjettert med 31,7 mill. kr i avkastning fra kraftfndet, ble avkastningen 71 mill. kr. Det er derfr i verensstemmelse med finansreglementet g bystyrets vedtak i bystyresak 51 / 12, budsjett regnskapssituasjnen etter 2. tertial avsatt 39,3 mill. kr til kursreguleringsfndet. Dispneringen av kraftfndets avkastning innfridde den langsiktige målsettingen fr I tillegg til å betale 18 mill. kr i avdrag på eldre "kmmunale" lån, ble "årets" lånepptak i 2012 på 44 mill. kr innfridd igjen i september. Lånegjelden knyttet til investeringsprsjekter ble redusert i løpet av Den langsiktige målsettingen knyttet til pptak av nye g avdrag på eldre lån ble innfridd i Kmmunens inntekter De samlede driftsinntektene utgjrde 2, 7 mrd. kr. Dette var 66 mill. kr mer enn budsjettert. Om lag halvparten av meritmtekten skyldes at Sandefjrd kmmune bare budsjetterer med sykelønnsrefusjn g inntak av "sykevikater" innenfr visse tjenestemråder. Lønnsutgifter til vikarer er en mtpst til budsjettavviket på sykelønnsrefusjnen. Det aller meste av kmmunens inntekter fastlegges av sentrale myndigheter i frbindelse med kmmunepplegget i statsbudsjettet. Dette mfatter bl.a. skatt, rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, rammer fr egenbetaling (eksempelvis freldrebetaling i barnehager) m.v. l

9 5 tillegg setter selvkstkalkyler rammer fr gebyrleggingen. Etter innlemming av barnehagetilskuddene utgjrde de frie inntektene, dvs. skatteinntektene g det statlige rammetilskuddet, ca. 7 4 % av kmmunens driftsinntekt er. Skattøren fr persnlige skartytere ble økt fra 11,3 % i 2011 til 1 l,6 %. Regnet pr. innbygger utgjrde Sandefjrds skatteinntekter fra persnlige skattytere l 00,3 % av landsgjennmsnittet. Uten innbeta lingen fra Anders Jahres dødsb ville Sandefjrds skatteinntekter utgjøre 88,3 % av landsgjennmsnittet. Skatteinngangen var 5 mill. kr (0,47 %) høyere enn budsjettert. Merinntekten skyldes bl.a. at skattetrekket ble 2,3 mill. kr høyere, innbetalingen fra Anders Jahres dødsb ble 1,2 mill. kr høyere frdi utgiftene til avslutningen av bet ble lavere enn frventet g restskatt inklusive renter ble l,5 mill. kr høyere. Rammetilskuddet ble 0,3 mill. kr større etm budsjettert. Merinntekten skyldes i sin helhet inntektsutjevningen sm en kmbinasjn av større skatteinntekter fr landet enn Regjeringen ansl i statsbudsjettfrslaget fr 2013 i ktber 2012, høyere skatteinngang i Sandefjrd kmmune g at kstnadene til skatteu~evningen ble ne lavere enn anslått. Sandefjrd kmmune har lavere frie inntekter enn flertallet av de nrske kmmunene. Engangsinntekten fra Anders Jahres dødsb gjør 2012 til et unntaksår. Inntektsnivået har betydning fr de tilbud kmmunen er i stand til å gi innbyggere g næringsliv. Det er gdt dkumentert at det er sammenheng mellm en kmmunes inntektsnivå g prduksjn av nasjnale ve lferds~enester sm kmmunen har ansvar fr. Frdi innbyggerne betaler skatt etter de samme reglene i Nrge, er det naturlig at Sandefjrds innbyggere frventer å få et likeverdig tjenestetilbud med det ~enestetilbudet innbyggere i andre kmmuner rar i sine kmmuner. Betaling av skatt kan sammenliknes med betaling av frsikringspremie. Når skaden inntreffer kntakter man frsikringsselskapet g frsikringskunden rar skadeppgjør. På samme måte bøt innbyggere kunne frvente at frsikringspremien fr ffentlige velferdstilbud gjennm betaling av skatt fører til at man fr eksempel f'ar tilbud m plass på sykehjem når helsa svikter g behvet fr pleie ppstår. Det tilbudet man :far er imidlertid helt avhengig av inntektssituasjnen til bstedskmmunen. Regjeringen g Strtinget har ansvar fr å sikre innbyggerne i landet likeverdige tilbud av nasjnale velferdsgder. Kmmunens utfrdring er å ptimalisere bruken av de tilgjengelige ressursene slik at innbyggere g næringsliv!ar mest velferd ut av hver krne. Samtidig er det viktig å ha øknmisk kntrll slik at kmmunen kan ha et stabilt ~enestetilbud til beflkningen ver tid. Nett driftsutgifter i etatene Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger utgjør mill. kr. Etter fradrag fr brukerbetaling, refusjner, øremerkede tilskudd g andre direkte inntekter i etatene utgjrde etatenes nett driftsutgifter ca mill. kr. Nett driftsutgifter frdeler seg med: 2,7% på sentraladministrasjnen 39,3% på skle- g bamehageetaten 48,2 % på helse- g ssial etaten 4,4% på kultur- g fritidsetaten 5,4 % på teknisk etat - tilleggsbevilgninger 49,8 mill. kr 720,3 mill. kr 881,5 mill. kr 81, mill. kr 99,1 mill. kr - 0,6 mill kr Kmmunen er en ~enesteprdusent. De samlede lønnsutgiftene utgjrde mill. kr. Lønnsutgiftene utgjør ca. 65 % av brutt driftsutgifter eksklusive avskrivninger.

10 6 Skle- g barnehageetaten g helse- g ssial etaten dispnerer til sammen m lag 88 % av kmmunens nett driftsutgifter. Etatenes nett driftsutgifter var 30 mill. kr lavere enn budsjettrammen. Budsjettbesparelsene skyldes fr en vesentlig del ledighet i stillinger g lavere aktivitet g frsinkelser sm følge av dette. I etatenes driftsutgifter inngår 19, l mill. la- sm er avsatt til bruk i 2013 fr å finansiere driftstiltak fra I tillegg er 22 mill. kr avsatt til bundne fnd fr å finansiere etterslep fra2012 i Avsetningene er kmmentert nærmere på hvert enkelt hvedkstnadssted hvr verføring er fretatt. Mens kmmunen betaler pensjnspremie, blir regnskapet belastet med beregnede pensjnskstnader. Fra g med regnskapsendringen i 2002 har pensjnspremien vært 174,4 mill. kr høyere enn pensjnskstnaden inklusive arbeidsgiveravgift (premieavvik). Når kstnaden er lavere enn utgiften g dispneringene følger kstnadsbelastningen, tærer Sandefjrd kmmune på likviditeten. Deler av pensjnskassenes resultat kan tilføres kmmunens premiefnd. Premiefndet kan igjen brukes til å betale pensjnspremien. Sandefjrd kmmune har i flere år benyttet premiefnd sm del betaling av pensjnspremien. l 2012 ble 12,7 mill. kr av pensjnspremien ex. arbeidsgiveravgift finansiert ved å bruke premiefnd. Uten bruk av premiefnd ville det akkumulerte premieavviket vært betydelig høyere. Regnskapsreglene fr føring av pensjn, beregningen av pensjnskstnad g dispnering av "tilgjengelige" ressurser representerer en str utfrdring fr kmmunesektren framver. Kmmunal- g reginaldepartementet fastsetter grunnlaget fr beregning av pensjnskstnaden. Beregningsgrunnlaget bar i hele periden gitt betydelig lavere pensjnskstnad enn pensjnsutgiftene i kmmunesektren, g det samlede akkumulerte premieavviket antas å utgjøre mellm 25 g 30 mrd. kr ved utløpet av Departementet har strammet beregningene litt til etter hvert, dvs. redusert frhldstallet sm er basert på frutsetningene. Rådmannen mener at utviklingen av frhldstallet taler fr at grunnlaget er fastsatt ut fra hva kmmunesektren øknmisk kan tåle uten at økte pensjnskstnader gir fr stre utslag i ~enestetilbudet, g uten at dette presser kmmunepplegget i statsbudsjettet til å øke verføringene til kmmunesektren. I tillegg til pensjnspremie betalte kmmunen 3,6 mill. kr sm egenkapitalinnskudd til SkP g 0,6 mill. kr til KLP der sykepleierne har sin pensjnsfrsikring. De kmmunale avgiftene fr vann, avløp g renvasjn utgjrde 134,8 mill. kr i 2012 g er blant kmmunens største inntektspster. Inntektene føres på ansvarsmrådet til teknisk etat g er trukket fra når nett driftsutgifter fr etaten vises. Kmmunen kan ikke kreve inn mer enn -selvkst fr vannfrsyning, avløp g renvasjn. Selvkst består av løpende driftsutgifter, administrasjn fr virksmheten samt kapitalkstnader knyttet til tidligere investeringer i anleggsmidler. Dette utgjør avgiftsgrunnlaget. Inntekter utver avgiftsgrunnlaget blir avsatt til bundne fnd fr senere anvendelse, mens lavere inntekter enn avgiftsgrunnlaget fmansieres ved å bruke av tidligere avsatte midler fra tjenestemrådet. Avgiftene, nett fndsfrbruk g avgiftsgrunnlaget er:

11 7 Kmmunale avgifter (vann, renvasjn, avløp, septik) Tilknytningsavgifter Kmrmmale avgifter inkl. tilknytningsavgift Avgiftsgrunnlag Nett avsatt til V AR-fnd 133,6 mill. kr 1,2 mill. kr 134,8 mill. kr 124,2 mill. kr 10,6 mill. kr Ved regnskapsavslutningen er det avsatt 3,6 mill. kr irmenfr vannfrsyningen, 5,2 mill. kr itll1enfr avløpssektren, 0,9 mill. kr innenfr renvasjn hushldning, 0,5 mill. kr innenfr renvasjn næring g 0,3 mill. kr innenfr septik. Rentesatsen ved beregning av kapitalkstnadene var 2A4 % 2 i Finansinntekter g -utgifter Nett fmansutgifter i 2012 var 19,5 mill. kr g består av følgende: Avkastning fra kmmunens likviditet 14,6 mill. kr Renter av fndsmidl. sm tilføres fnd 2,7 mill. kr Avkastning frakraftfndet 71,0 mill. kr Utbytte fra Sandefjrd Lufthavn AS 2,6 mill. kr 90,9 mill kr Nett renteutgifter på kmmunens lån 9,4 mill. kr Ordinære avdrag på gamle lån 18,0 mill. kr Innfrielse av lånepptaket fra ,0 mill. kr Nett fmansutgifter før avsetn. renter til fnd 19,5 mill. kr Det vises til rientering m finansfrvaltningen bak i årsberemingen. -_7_1~,4_m_t_ u_. _kr_ Avkastningen av "verskuddslikviditeten" ble 17,8 mill. kr. Den rentebærende delen av likviditeten ga en inntekt på 17,3 mill. kr, mens aksjefndene ga 0,5 mill. kr. Havnekassen, V AR-fnd g museumsfnd ftkk tilført 2, 7 mill. kr, mens legater g tilfluktsrmsfndet ftkk tilført 0,5 mill. kr i avkastning. Den "frie'' delen av avkastningen på likviditeten ble etter dette 14,6 mill. kr. Gjennmsnittsfnentningen på den rentebærende delen av likviditeten var 3,2 %. Til sammenlikning var 3 md. nibr 2,2 %. Avkastningen av likviditeten ble l,6 mill. kr større enn budsjettett. Meravkastningen er frdelt med l,9 mill. kr p.g.a. høyere gjennmsnittslikviditet, 0,4 mill. kr p.g.a. høyere avkastning g 0,2 mill. kr knyttet til høyere avkastning på aksjefndene, mens rentetilførselen til havnekassen m. v. ble 1 mill. kr høyere enn budsjettert. Kraftfndet var plassert med 77% av frvaltningskapitalen i rentebærende verdipapirer, pengemarkeds- g bligasjnsfnd g 23% i aksjefnd. Ved utløpet av 2012 var markedsverdien av kraftfndet 1.161,6 mill. kr. Avkastningen i ble 71 mill. kr, mens det var budsjettert med 31,7 mill. kr. I verensstemmelse med bystyrets føringer fr regnskapsavslutningen g reglementet fr finansfrvaltningen er meravkastningen i frhld til budsjett på 39,3 mill. kr avsatt til kursreguleringsfndet. Etter dette er kursreguleringsfndet på 61,7 mill. kr. Bystyrets målsetting er å bygge pp et kursreguleringsfnd pp til 80 mill. kr. I 2012 betalte kmmunen 9,4 mill. kr i renter, 18 mill. kr i avdrag på gamle lån til investeringer samt at lånepptaket i 2012 på 44 mill. kr ble innfridd i september. I tillegg betalte kmmunen 5,4 mill. kr i renter på husbanklån sm er videreutlånt g sm kmmunens låntakere betjener. Renteutgiftene ble m lag 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Gjennmsnitts- 2 3 års statsbligasjn med et tillegg på l,o %-peng.

12 8 renten på kmmunens lån eksklusive husbanklånene var 2,4% i Frrentningen av kmmunens rentebærende likviditet var l %-peng høyere enn 3 md. ni br, g 0,8 %-peng høyere enn den renten kmmunen betalte fr kmmunens sertiftkat g bligasjnslån. Samlet ble nett finansutgifter før avsetninger 42,8 mill. lu bedre enn budsjettert. Sandefjrd kmmune har ]ave driftsinntekter, men relativt stre finansplasseringer g lav lånegjeld sm kmmunen be~ener. Sammenliknet med andre kmmuners lånegjeld må det imidlertid krrigeres fr at Sandefjrd har rganisert seg med egen bligstiftelse g en str andel private barnehager sm har kmmunal garanti fr lånene. Avsetninger g bruk av avsetninger Avsetninger g bruk av avsetninger består av: Inntektsføring mindrefrbruk regnskap 20 l l Finansiering av etterslep drift fra 2011 Bruk av avsetn. flyktninger, småbåthavn m.v. Bruk av bundne fnd Avsatt mindrefrbruk 2011 til disp.fnd Avsatt til disp.fnd fra l. g 2. tertial Avsatt til kursreguleringsfnd Avsatt til ek-tilsk 3 pensjnskasser m.v. Avsatt til finansiering etterslep drift til Mmskmpensasjn investeringer avsatt drift 4 Avsatt til finansiering etterslep investeringer Egenfrnansiering av investeringer i Bundne avsetn. til VAR-fnd m.v. Nett - 61,5 mill. kr - 21,2 mill. kr - 3,3 mill. kr - 20,2 mill kr - 106,2 mill. kr 61,5 ntill. kr 13,2 mill. kr 39,3 mill. 1u 6,8 mill. kr 19,1 mill. kr 19,6 mill. kr 9,7 mill. kr 53,0 mill. kr 47,4 mill. kr 269,6 mill. kr ----' ,4 mill. kr INVESTERINGER Itwesteringsregnskapet er delt inn i 4 rammemråder; investeringsprsjektene, tmtefelt, Sandefjrd havnevesen g diverse kapitalfrmål. Her kmmenteres kun rammemrådet fr investeringspr~ektene. Kmmunens investeringer utgjrde l 03 mill. kr i Investeringene er finansiert med salgsinntekter, tilskudd, refusjner m.v. på 6 mill. kr, lånepptak på 44,0 mill kr mens 53 mill. kr er finansiert av driftsinntektene (årets drift) i Av ulike årsaker avviker framdriften fr en rekke prsjekter fi a budsjettets frutsetninger. Samlet har det ppstått et nett etterslep fr investeringsprsjektene på 60 mill kr. Mens det var frutsatt at den løpende driften skulle finansiere investeringer fr 62,9 mill. kr, ble 53 mill. kr av investeringene i 2012 direkte finansiert fra driften. I tillegg blir den frutsatte finansieringen fra dispsisjnsfndet på 50,2 mill. kr skjøvet til2013 p.g.a. investerings- 3 Det er betalt 3,6 mill. kr til Sandefjrd kmmunale Pensjnskasse g kr til SKP under rammemrådet "diverse kapitalfrmål". 4 Avsatt mmskmpensasjn på investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet

13 9 etterslepet. Det vises til kmmentarer til investeringsprsjektene. LANEGJELD KmmW1ens lånegjeld g lån til Sandefjrd Bredbånd KF frdeler seg på (beløp i l 000 kr): Sertiftkatlån- Danske Markets Obligasjnslån KmmW1ens egne lån betjent av kmmunekassen Gjeld til private knyttet til småbåthavner (havnekassen) Kmmunens egne lån inklusive gjeld knyttet til småbåthavner Husbanklån til videre utlån (frmidlingslån) Kmmunens samlede lånegjeld Sertifikatlån tilknyttet Sandefjrd Bredbånd KF Lån til Sandefjrd kmmw1e inkl. Sandefjrd Bredbånd KF Settifikatlånene på 150 mill. kr g 174,2 mill. kr til h.h.v. Sandefjrd kmmune g Sandefjrd Bredbånd KF har frfall i mars Dette er lån sm rulleres i markedet. 213 mill. kr er et bligasjnslån sm i sin helhet frfaller til betaling i Fruten dette har kmmunen garantert fr andres lån (bligstiftelser, brettslag, ikkekmmunale barnehager m.v.) på 252}2 mi ll. kr samt at kmmunens andel av lån pptatt av Vestfld Interkmmunale Vannverk g Vestfld krematrium IKS til sammen utgjør 155,3 mill. kr. Det ble tart pp 50 mill. kr sm startlån i Husbanken fr videre utlån til kmmunens innbyggere. Tabellen under viser status fr husbankvirksmheten 31. desember Kmmunens gjeld til Husbanken Låntakeres gjeld til Sandefjrd kmmune Regnskapsmessig avskrevet utlån Sandefjrd kmmunes nett gjeld til Husbanken Nett gjelden består av: Husbankmidler sm ikke er utlånt Avsatt til fnd fr innfrielse av husbanklån Nedskriving langsiktig gjeld g bevilgningsøkn. 257, l mill. kr 249,7 mill. kr - 1,0 mill. kr 248,7 mill. b 8,4 mill. kr 4,6 mill. kr 4,2 mill. kr ~ 0,4 mill. kr

14 10 KOMMENTARER På de neste sidene følger årsberetningens kmmentarer.. Kmmentarene er bygd pp sm følger: Driftsregnskapet (kntklasse l) l Sentraladministrasjnen 2 Skle- g barnehageetaten 3 Helse- g ssialetaten 4 Kultur- g fritidsetaten 5 Teknisk etat 6 Tilleggsbevilgninger 7 Ikke i bruk 8 Avskrivninger (budsjetteres ikke) 9 Fellesinntekter, finanspster g dispsisjner Kmmentarer til etatenes driftsregnskap er bygget ver samme mal g har i hvedsak følgende innhld: Etatens målsetting Organisasjn Her vises hvilke seksjner sm srterer under etaten. Hele etatens ansvarsmråde er samlet frtløpende under samme ansvarsnummerserie. Kmmentarer pr. seksjn Kmmentarene innehlder en tabell sm viser brutt g nett utgift frdelt på hvedkstnadssteder. l tillegg kmmer målsettingen fr seksjnen (dersm den er fnnulert) g generelle kmmentarer. Kmmentarer pr. hvedkstnadssted Per hvr det er naturlig kmmenteres ytterligere inndeling i hvedkstnadssteder. lnvesteringsregnskapet (kntklasse O) Investeringsprsjektene Tmtefeltbudsjettet Havnekassen Diverse kapitalfrmål Balanseregnskapet (kntk.lasse 2)

15 Driftsregnskap 11 Sentraladministrasjnen SENTRALADMINISTRASJONEN Driftsregnskapet viser følgende tall fr sentraladministrasjnen i 2012 (hele krner): Seksjn/avdeling Budsjett Regnskap Avvik Brutt Nett Brutt Nett Brutt Nett Il Rådmannskntret Kemner- g øknmiavd Persnalavdelingen Frdelt AGA g pensjn Sum Nett avvik tr etaten utgjør ca. 6% i frhld til budsjettert nett utgift. Avvikskmmentarer er hvedsakelig lagt inn under det enkelte hvedkstnadssted. KOMMENTARER PR. SEKSJON 11 RÅDMANNSKONTORET Rådmannskntret mfatter rådmannen, assisterende rådmann, senirrådgiver (3 7 % stilling), sekretariat (inkludert resepsjn ved rådhusets hvedinngang), bystyret, frmannskapet g andre plitiske utvalg (ekskl. de fire hvedutvalgene), kntrllutvalg g revisjn, kmmuneadvkat, næringslivskrdinatr, infrmasjns- g pplysnings~enesten samt verfrmynderiet. Hvedkstnadssted (l hele 1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik Brutt Nett Brutt Nett Brutt Nett 111 O Rådmannen,felles Sekretariat Råd g utvalg Kntrllutvalg g revisjn Kmmw1e- g strtingsvalg Kmmuneplan m.m Inf- g pplysningstjenesten Næringsliv Internkntrll felles Oppr.rdn fr barnevernsbarn Kmmuneadvkaten felles Sum Nett avvik fr seksjnen utgjør 5,5% i frhld til budsjettert nett utgift Rådmannen, felles Hvedkstnadsstedet mfatter lønn til rådma1men, assisterende rådmann g senirrådgiver. I tillegg føres ulike prsjektmidler, utgifter til 12-k-samatheidet g ~vr i ge utgifter til rådmannens dispsisjn.

16 Driftsregnskap 12 Sentraladministrasjnen Virksmhetsmråde (1 hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Rådmannskntret, felles k-samarbeid -17 Til rådmannens dispsisjn Sum Hvedkstnadsstedet viser ttalt et psitivt avvik på kun kr. Avviket skyldes først g fremst besparelse på lønn i frbindelse med vakanse i stillingen sm assisterende rådmann. Deler av dette er benyttet til å leie inn vikar i sekretariatet. I tillegg er ikke knten til rådmannens dispsisjn fullt ut dispnert Sekretariat Fruten lønnsmidler til rådmannskntrets sekretariat, dekker hvedkstnadsstedet bl.a. fellesutgifter til prt g frsikringer. I tillegg ligger det inne fast tilskudd til Visit Sandefjrd lg TV -aksjnen. Virksmhetsmråde (l hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Sekretariat Sum Sekretariatet viser en merutgift på kr. I dette tigger merkstnad i frbindelse med innleie av vikar på m lag kr. Dette må sees i sammenheng med vakanse i stillingen sm assisterende rådmann, sm er kmmentert fran. I tillegg så viser frsikringer en mindreutgift på ca kr Råd g utvalg Hvedkstnadsstedet mfatter utgifter til bystyret, frmannskapet, administrasjnsutvalget, skatteutvalget, andre råd g utvalg, revisjnen g støtte til plitiske partier. Vlrk,smhetsmråde (l hete 1 ODD kr) Budsjettert nett Avvik utgift Bystyret Frikj øpsrdningen Frmannskapet Administrasjnsutvalget Andre råd g utvalg Støtte til plitiske partier Sum Avviket på kr skyldes hvedsakelig ubrukte midler til frikjøpsrdningen Kntrllutvalg g revisjn Kstnadsstedet består av møtegdtgjørelse til kntrllutvalgets medlemmer, kstnader knyttet til sekretariat fr kntrllutvalget samt kstnader til revisjnstjenester.

17 Driftsregnskap 13 Sentraladministrasjnen Virksmhetsmråde (t hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Kntrllutvalget Revisjnen Sum Mindreutgift knyttet til kntrllutvalget skyldes hvedsakelig mindre kjøp av frvaltningsrevisjns~enester enn budsjettert. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: kr til pplæring av kntrllutvalget. Opplæringsmidler bevilges første år i valgperiden g restsald verføres til etterfølgende år Kmmune- g strtingsvalg Hvedkstnadsstedet innehlder midler til avvikling av kmmune- g strtingsvalg. Virksmhetsmråde (1 hele kt) Budsjettert nett Avvik utgift Kmmune- g strtingsvalg 15-4 Sum 15-4 I årene hvr det ikke er valg er det kun budsjettert med mindre kstnader bl.a. knyttet til kurs Kmmuneplan mm. Hvedkstnadsstedet innehlder midler til kmmuneplanen, vennskapskrnmunesamarbeid samt diverse midler/prsjekter hvr assisterende rådmann har det praktiske ppfølgingsansvaret. Virksmhetsmråde (t hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Kmmuneplan 191 Assisterende rådmann V ennskapskmmunesamrabeid Sum Avviket tmder Assisterende rådmann skyldes merkstnader i frbindelse med sentrumsplan g utredninger rundt bruk av sykehustrten g mbygging/utvidelse av Bugården ungdmsskle. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: kr til kmmuneplanarbeid

18 Driftsregnskap 14 Sentraladministrasjn en 1150 Inf- g pplysningstjenesten Fruten midler til dekning av 1,8 stillinger, innehlder kstnadsstedet midler til utadrettet infrmasjnsarbeid sm videreutvikling av kmmunens nettside, trykking g utsendelse av årsrapprten, kmmunens internmagasin "Sandpapiret" m.m. Virksmhetsmråde (i hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Inf- g pplysningstjenesten Sum Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: 1160 Næringsliv kr til ny web-prtal Besparelsen før avsetning skyldes reduserte kstnader til prduksjn av Sandpapiret g årsrapprten, samt påtnidler avsatt til utvikling av ny web-prtal fr kmmunen. Fruten lønnsmidler til næringslivskrdinatr g Start Vestfld-krdinatr, innehlder hvedkstnadsstedet midler til prsjekter i regi av Sandefjrd næringsfrum, det lkale etablererptgramtnet Start, samt Start Vestfld. Start Vestfld gir dg ingen nett kstnader fr Sandefjrd kmmune, da prsjektet finansieres ved refusjner fra deltagerkmmunene g fylkeskmmunen. Virksmhetsmråde (1 hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Næringslivskrdinatr 766 Sandefjrd næringsfrum 300 Etablererprgrammet Start 102 Start Vestfld Sum Avviket på Sandefjrd næringsfmm skyldes først g fremst at fnunets arbeid med strategisk næringsplan freløpig er innstilt. Avviket på etablererprgrammet Start skyldes hvedsakelig at arrangementer er avhldt med lkale, rimelige ressurser. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: kr til bestilt prgramvare Internkntrll felles H:vedkstnadsstedet ihnehlder lørms- g prsjektmidler til internkntrll, samt midler til rniljøfyrtårn g spesielle miljøtiltak.

19 Driftsregnskap 15 Sentraladministrasjn en Virksmhetsmråde {i hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Internkntrll Spesielle miljøtiltak Miljøfyrtårn -114 Sum Oppreisningsrdningen fr barnevernsbarn Virksmhetsmråde (i hele kr) Budsjettert nett Avvik Utgift Oppreisningsrdningen fr barnevernsbarn 181 Sum 181 Det vises til sluttrapprt vedrørende ppreisningsrdningen fr tidligere barnevernsbarn by.sak 5/ 13. Opprinnelig ble det anslått en ttalkstnad på 30 mill. kr, g dette ble reservert med 20 mill. kr i 20 l O g 1 O mill. kr i Ved t a11ledninger er bevilgningen justert, g endelig bevilgning i periden har vært 27,3 mill. kr. Av i alt 62 søknader m erstatning i periden 20 l O g 2011, er 54 søknader innvilget Da alle søknader ikke var ferdigbehandlet i 2011 ble resten, 6,8 mill. kr. verført tjl Etter at alle utbetalinger er gjennmført, g alle refusjner fra andre kmmuner g fylkeskmmunen er mttatt, viser regnskapet fr 2012 en mindreutgift på kr. Dette innebærer at kmmunens nettutgift i er ttalt 27,1 mill. kr. Dette gir en gjennmsnittlig utbetaling på ca pr. mttaker I tillegg kmmer kmmunes andel av kstnader tij sekretariatet fr rdningen på i underkant av 0,7 mhl. kr Kmmuneadvkaten fejles Hvedkstnadsstedet innehlder midler til kmnllmeadvkat samt verfrmynderiet. Virksmhetsmrlde (t hele kr) BudsJettert nett Avvik utgift Kmuneadvkaten Overfrmynderiet Sum Overfrmynderiet består av en frmann fr verfrmynderiet (advkat) g en sekretær. Overfrmynderiet frvalter umyndiges midler. De skal gså påse at de persner sm har behv fr verge/hjelpeverge!ar ppnevnt dette. Videre skal verfrmynderiet gi veiledning til l føre tilsyn med vergene!hjelpevergene. I mange tilfeller må en verge/hjelpeverge ha verfrmynderiets samtykke før en dispsisjn kan fretas. Fra skal verfrmynderiet verføres til fylkesmannen. Merfrbruk.et hs kmmuneadvkaten skyldes i all hvedsak kstnader i frbindelse med rettssaker. Merfrbruket på verfrmynderiet skyldes dekning av utgifter til hjelpeverger. 12 KEMNER- OG ØKONOMIAVDELINGEN Kemner- g øknmiavdelingen mfatter øknmisjef, innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønnings-, skatte-, avgifts-, g it-avdeling, samt trykkeri.

20 Driftsregnskap 16 Sentraladministrasjnen n sregns ap: Hvedkstnadssted Budsjett Regnskap Avvik (i hele kr) Brutt Nett Brutt Nett Brutt Nett 121 O Administrasjnen Budsjettavdelingen Statstilskudd til skleutv Regnskapsavdelingen Mmskmpensasjn Lønningsavdelingen Diverse vedrørende lønn Skatteppkreverkntret Avgiftsavdelingen Innkjøpsavdelingen IT avdelingen Trykkeriet Sum Nett avvik fr seksjnen utgjør 4,2% i frhld til budsjettert nett utgift Administrasjn "Administrasjnen" dekker utgifter til kemner-/øknmisjef samt diverse fellesutgifter g pplæringsbudsjett fr øknmiavdelingen. Virksmhetsmråde (i hele kr) Budsjettert nett Avvik utgift Administrasjn, felles Opplæring Sum Avviket er i hvedsak knyttet tillørmsbesparelser. I tillegg er kmmunens andel av samkjøpsprveny gjennm vrs l inntektsført samlet under administrasjnen med kr. Følgende beløp er avsatt til dispsisjnsfnd til bruk neste år: 1220 Budsjettavdelingen kr til ekstrahjelp g pplæring i frbindelse med innføring av nytt øknmisystem kr til planlagt utskifting av kpimaskiner på kpisenteret kr til bestilt ikke mttatt inventar g utstyr Budsjettavdelingen har sm hvedppgave å gi gde underlag fr beslutninger sm har øknmiske knsekvenser, samt ppfølging av kmmunens øknmiske utvikling g de verrdnede øknmiske rammebetingelsene. Avdelingen krdinerer g tilrettelegger rådmannens frslag til årsbudsjett, øknmiplan g regnskapsgje1mmgangene etter l. g 2. tertial. 1 Vestfld Offentlige InnkjøpsSamarbeid

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Øknmiplan 2018-2021 Status i arbeidet v/trnd Julin 19.09.2017 1 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i 2018-2019 Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS Årsregnskap 2012 fr Levanger Næringsselskap AS Utarbeidet av: Øknmiservice AS Autrisert regnskapsførerselskap Pstbks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Nte 2012 2011 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

2 ØKONOMISKE VURDERING/KOMMENTARER... 4 2.1 REGNSKAP... 4. 2.1.1 Generelt... 4. 2.1.2 Resultatvurderinger... 4. 2.1.3 Driftsregnskap...

2 ØKONOMISKE VURDERING/KOMMENTARER... 4 2.1 REGNSKAP... 4. 2.1.1 Generelt... 4. 2.1.2 Resultatvurderinger... 4. 2.1.3 Driftsregnskap... ÅRSBERETNING 2014 2 ØKONOMISKE VURDERING/KOMMENTARER... 4 2.1 REGNSKAP... 4 2.1.1 Generelt... 4 2.1.2 Resultatvurderinger... 4 2.1.3 Driftsregnskap... 5 2.1.4 Investeringer... 9 2.1.5 Balanse... 11 2.1.6

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hvedutvalg fr barn g unge har møte Trsdag 27. nvember 2008 kl. 10.00 i møterm v/barn- g unge sektr i Markveien 26. Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer