Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015"

Transkript

1 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk helse- og rusfeltet. Med hjemmel i Statens økonomireglement godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet regelverk for ordningene. Direktoratet tildeler midler og gir føringer innenfor rammen av godkjent regelverk for tilskuddsordningene. Kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentrene er opprettet med sikte på at virksomhetene skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger innenfor sine respektive fag- og arbeidsområder. Enkelte av sentrene får tilskudd til drift og prosjekter fra flere direktorater og departement. Dette spesifiseres i brevene til det enkelte senter. Tilskuddsbrevets del 1 angir felles mål og føringer for sentrene, mens del 2 gir særskilte føringer for det enkelte senter. Del 1 gjelder for følgende sentre: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) Regionale kompetansesentre Rus (KORUS) Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU) og Regionsentre for barn og unge psykiske helse (RBUP) Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Del 1: Felles mål og føringer 1.1 Samfunnsoppdraget Senternes samfunnsoppdrag er å styrke kunnskapen og kompetansen på sine respektive fag- og arbeidsområder. Helsefremmende og forebyggende arbeid, arbeid ut mot tjenestene og tverrsektorielt arbeid skal vektlegges. Sentrene skal gjennom kunnskapsformidling og implementeringsstøtte bidra til at praksisfeltet tar i bruk kunnskapsbaserte og effektive tiltak og metoder. Sentrene skal legge til rette for kvalitetsutvikling og systematisk brukermedvirkning, og bidra til å synliggjøre og gyldiggjøre både erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Sentrene skal rette seg mot kommunale og statlige tjenester (med unntak av NAPHA som kun betjener kommunene). Innsatsen mot kommunene skal, i tråd med Samhandlingsreformen, fortsatt styrkes i Sentrene skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen på forebyggende arbeid og oppfølging av personer med behov for helhetlige og koordinere tjenester i de kommunale tjenestene.

2 Helsedirektoratet viser til omtale i Prop. 1 S ( ) der det fremgår at det er i gang en samlet gjennomgang av sentrene knyttet til samfunnsoppdrag, organisering og finansiering. Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeide videre med løsninger som skal sikre en bedre utnytting av ressursene, og som gjør det lettere for kommunene å henvende seg for å søke bistand, råd og veiledning. Departementet vil komme nærmere tilbake til gjennomgangen av kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentrene i løpet av Samhandling og nettverksbygging Sentrene skal aktivt bidra til samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå, gjennom å: videreføre og styrke samarbeidet med fylkesmennene, herunder også nettverkssamarbeid (NKVTS er unntatt dette punktet). Det vises i den forbindelse til styringsdokumentene, rundskriv IS-1 og embetsoppdraget til Fylkesmannen for sammenstille og formidle relevant kunnskap på fagområdet i samarbeid med universitet, høgskoler og andre kompetansesentre, og bidra til å gjøre øvrige miljøers sammenstillinger tilgjengelige. videreføre og styrke kontakten med brukerorganisasjonene, for å sikre at brukerperspektivet ivaretas i virksomheten. videreføre kontakten med relevante faginstanser, forsknings- og undervisningsmiljø, universiteter og høyskoler, samt internasjonale samarbeidspartnere. 1.3 Dialogmøter Det skal avholdes minimum ett dialogmøte i året mellom Helsedirektoratet og kompetansesenteret ved eier og daglig leder. Formålet med dialogmøtene er å drøfte sentrenes oppgaver og prioriteringer. Helsedirektoratet kan ved behov be om at det avholdes flere dialogmøter med ledelsen i løpet av året. Del 2: Tilskuddsbrev til regionale kompetansesenter rus (KoRus) Overordnet formål Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Mål og hovedsatsningsområder i 2015

3 Gjennom kompetanseutviklingstiltak og øvrig virksomhet skal sentrene bidra til å realisere nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Det overordnede målet er å bidra til gjennomføring av målene i Samhandlingsreformen og oppfølging av Stortingsmeldingen på rusfeltet og Folkehelsemeldingen. Etter omleggingen i 2014 med avvikling av spisskompetanseområdene, skal sentrenes innsats være konsentrert rundt følgende kjerneoppdrag: 1. Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet 2. Tidlig intervensjon 3. Rusbehandling (på alle nivå) Det er opprettet faste samarbeidsfora på områdene Tidlig Intervensjon, Ansvarlig alkoholhåndtering og Rusbehandling, der alle sentrene skal delta. Formålet er å kvalitetssikre og koordinere innsatsen på viktige satsingsområder og bidra til å videreutvikle nasjonale strategier. Sentrene skal også delta i andre nasjonale arbeidsgrupper etter nærmere avtale. RIV-forumet i sin nåværende form legges ned. Problemstillinger knyttet til rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen blir behandlet i andre fora der det er overlapping. Enkelte sentre har i tillegg fått oppgaver med nasjonale funksjoner eller særskilte, tidsbegrensede oppdrag. Oppgavebeskrivelsen i dette tilskuddsbrev har en ny struktur der oppgavene på det enkelte arbeidsområde beskrives på følgende måte: - på området - KoRus sine oppgaver - Rapportering (i årlig rapportering til Hdir) Sentrene skal sende inn en arbeidsplan for 2015 på grunnlag av dette oppsettet, se nærmere om dette på side 21 styringsdialog. A. Kjerneoppdrag Intensjonen med fokus på kjerneoppdrag er å bidra til at alle sentrene har fokus på de samme satsingsområdene, og at tilbudet på disse definerte områdene er mest mulig likeverdig i alle regioner. Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Det vises til rapporten «Nasjonal arbeidsgruppe; korusenes rolle i kommunenes folkehelsearbeid». Dokumentet legges til grunn for korusenes videre arbeid på dette området. Folkehelseloven beskriver kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheters ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelseloven angir også arbeidsform for folkehelsearbeidet, og bestemmelsene er tilpasset plan- og bygningsloven.

4 Følgende oppgaver er sentrale i kommunenes folkehelsearbeid: Oversiktsarbeid - identifisere folkehelseutfordringer. Planlegging etter Plan- og bygningsloven. Iverksette tiltak. Korusenes primære rolle i folkehelsearbeidet er å bistå regionale og lokale myndigheter med sin kompetanse om rusmiddelforebygging på disse 3 områdene. og styringsparametre for rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon som en del av folkehelsearbeidet: antall kommuner som har forankret rusmiddelforebyggende arbeid og folkehelsearbeidet i planer etter plan- og bygningsloven, herunder helhetlige rusmiddelpolitiske planer omfanget av bruken av Ungdata, Brukerplan og HKH for å kartlegge rusmiddelsituasjonen i kommunen antall kommuner som har etablert forpliktende samarbeid med bransjen og politiet om ansvarlig alkoholhåndtering. god praksis og økt bruk av kunnskapsbaserte metoder innenfor arbeidet med rusmiddelforebygging og tidlig innsats. Oversiktsarbeid - identifisere folkehelseutfordringer Ungdata Resultatene fra Ungdata er ment å være et viktig grunnlag for kommuners oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer (jf. folkehelseloven 5og 21), og som grunnlag for kommunale planer, herunder folkehelsearbeid og rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Som et ledd i dette arbeidet skal alle sentrene bidra med sin kompetanse til kommunene i å forstå utfordringsbildet som Ungdata avdekker, og bistå kommunene med å sette i gang hensiktsmessige tiltak. Kommunene tilbys en kostnadsfri «standardløsning» for Ungdata med tilgang på egne resultater gjennom en standardpresentasjon i powerpointformat. Oppgaver i 2015 Ungdata 90 % av kommunene i regionen har gjennomført Ungdata i perioden Korusene skal prioritere å gjennomføre spørreundersøkelsen i flest mulig kommuner fremfor a) å gjenta undersøkelsen i kommuner, som har gjennomført de siste 3 årene og b) å yte bistand til videre analyser og rapportskriving i enkeltkommuner. 2. Ungdatanettverket utarbeider mandat og prioriterte oppgaver. 3. Sikre samarbeid med fylkeskommuner, for å sikre

5 Rapportering koordinert gjennomføring i fylket og å fremskaffe data fra videregående skoler. 4. Sikre samarbeid i regionen med andre relevante kompetansesentre og Fylkesmannen om kompetanse til kommunene mht til å forstå utfordringsbildet Ungdata avdekker. I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Planlegging etter Plan- og bygningsloven Oppgaver i 2015 Rapportering Plan Tydelige kommunale ambisjoner i det rusmiddelforebyggende arbeidet, uttrykt i kommunale planer utarbeidet i tråd med PBL I samarbeid med fylkeskommunen, bistå kommunen med råd og veiledning om planprosesser. Bistå med forankring av tematikken rusforebygging og folkehelse i kommunens planprosess Bistå kommunene i planprosesser særlig i tilknytning til ny bevillingsperiode i 2016 I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Iverksette tiltak Som en oppfølging av rapporten fra «Nasjonal arbeidsgruppe; korusenes rolle i kommunenes folkehelsearbeid», vil korusene bli bedt om å delta i et arbeid med å tydeliggjøre anbefalte virkemidler for kommunene i det rusmiddelforebyggende arbeidet. Målet er å utvikle å fornyet «verktøykasse» for kommunalt rusmiddelforebyggende arbeid. Denne skal samordnes med Helsedirektoratets veivisere for lokalt folkehelsearbeid. Ansvarlig alkoholhåndtering Målet med satsningen er å bidra til trygge og gode lokalsamfunn, hindre vold og ulykker, og forebygge sykdom og skader relatert til alkohol og illegale rusmidler. KoRus skal bidra til at kommunene gjennom satsningen på ansvarlig alkoholhåndtering forebygger og reduserer skadevirkninger av alkoholbruk. Hovedfokuset skal være reduksjon av overskjenking og salg/skjenking til mindreårige. KoRus har videre en særlig viktig rolle med å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. Plan for arbeidet med Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH) Plan for arbeidet for AAH som viser at satsingen gis prioritet.

6 Oppgaver i 2015 Plan og mål for arbeidet, inkl. årsverk/ressurser. Rapportering Hvert senter utarbeider en arbeidsplan for hvordan KoRus planlegger å jobbe for å motivere kommunene til å styrke og prioritere arbeidet med AAH. Bruk eksisterende virkemidler, kunnskap og erfaringer. Planen skal beskrive konkrete mål, tiltak/aktiviteter og eventuelle pågående prosesser. Det kan være nyttig med en tidsplan for gjennomføring. Særskilte oppdrag skal synliggjøres i planen. og målet for satsningen må ses i sammenheng i arbeidsplanen. Inndelingen av arbeidsplanen kan gjerne være samarbeid/samhandling, kontroll/sanksjoner, kunnskap/kompetanseheving og planarbeid. Planen inngår som en del av korusenes arbeidsplaner. Planen skal gjenspeile at AAH prioriteres i AAH skal også prioriteres i bruk av stimuleringsmidler. Ved innlevering av arbeidsplan og i rapporteringen til Helsedirektoratet Oppgaver i 2015 Rapportering Oversikt over kommunenes arbeid med alkoholloven i den enkelte region Kunnskapsbygging og oversikt over kommunenes arbeid med alkoholloven for å styrke det strategiske og langsiktige arbeidet med satsningen. AAH forum utarbeider felles kartleggingsskjema for alle KoRus for blant annet å: 1. Skaffe oversikt over og beskrivelse av tiltak som finnes i kommunene 2. Skaffe oversikt over hvordan kommunene organiserer sitt arbeid med salgs- og skjenkebevillinger, og kontroll av disse. 3. Skaffe oversikt over antall kommuner som har etablert forpliktende samarbeid med bransjen og politiet om ansvarlig alkoholhåndtering 4. Kartlegge kommunenes kompetansebehov 5. Kartleggingen skal legges opp på en måte som supplerer og ikke dublerer kartleggingen fra SIRUS Oversiktene skal sendes Helsedirektoratet innen og i den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Oppgaver i 2015 Videreutvikling og implementering av AAH-satsingen KoRus skal i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeide og spre opplæringsmateriell, verktøy og veiledere til kommune, politi, skjenke- og salgsbransjen. Implementere nasjonale tiltak og utviklingsarbeid

7 Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Faglig nettverk om praksis- og kompetanseutvikling i kommunen Arbeid- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet har inngått et samarbeid for å understøtte en kunnskaps- og praksisutvikling i kommunene. KoRus er blant aktørene som er tiltenkt en rolle i utviklingsarbeidet for en kunnskaps- og praksisutvikling i kommunen. Helsedirektoratet vil komme tilbake til de aktuelle sentrene i eget brev. Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen Utdanningsdirektoratet er hovedansvarlig for det rusmiddelforebyggende arbeidet og innholdet i skolen. Helsedirektoratets innsats i skolen vil derfor være basert på nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet i hht samarbeidsavtale mellom direktoratene. Dette innebærer at rusmiddelforebyggende program i skolen skal ikke prioriteres. Grunnleggende for alt helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen er Utdanningsdirektoratets satsing «Bedre læringsmiljø». Materiellet er ikke en støtte til lærernes oppfølging av bekymringer knyttet til enkeltelever og konkrete situasjoner med rusmiddelbruk blant elevene. Her vises det til Helsedirektoratets tidlig intervensjonssatsing og veilederen «Fra bekymring til handling». Rusmiddelforebygging i skolen Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen skal bygge på «Støttemateriell og forslag til læringsaktiviteter» Oppgaver i 2015 Rusmiddelforebyggende program i skolen skal ikke prioriteres. Implementeringen av Støttemateriellet skal gjennomføres. Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen er et utviklingsområde der arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner vil være viktige forebyggingsarenaer. Både Meld. St. 30 (rusmeldingen) og Meld. St. 34 (Folkehelsemeldingen) har som mål at alle arbeidstakere og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk. Fra og med 2015 har KoRus hatt ansvar for å tilby veiledning og opplæring innen tidlig intervensjon og rusmiddelforebygging til høgskoler og universiteter. I tillegg skal kapasiteten på tidlig intervensjon styrkes på disse arenaene.

8 Rusmiddelforebygging i arbeidslivet Helsedirektoratet har satt i gang et arbeid med å utvikle strategier og verktøy for implementering og forankring av rusmiddelforebygging i arbeidslivet. Kunnskapsgrunnlaget på rus i arbeidsliv er tynt og lappeteppepreget, og det er derfor satt i gang flere kunnskapsutviklingsprosjekter for å få et bedre bilde av omfang, utfordringsbildet, tiltak som har effekt og hvilke aktører som må involveres for å sikre god implementering og forankring av tiltak. Det er på nåværende tidspunkt uklart om KoRus skal ha en rolle i denne satsningen, eventuelt hvilken rolle de skal ha. Det er behov for å drøfte dette nærmere etter hvert som kunnskapsgrunnlaget og utfordringsbildet blir tydeligere. Dette vil bli ivaretatt gjennom drøftinger på virksomhetsledermøter. Hovedoppgaven for KoRus i 2015 vil fortsatt være å videreutvikle og drifte de regionale Alor-nettverkene. Det er imidlertid behov for å se Alor-modellen i sammenheng med den øvrige satsing på og utvikling av strategier for rusmiddelforebygging, for å vurdere om den skal fortsette i sin nåværende form, om den bør videreutvikles, og om andre aktører også bør involveres i arbeidet. Dette vil skje i et samspill mellom Helsedirektoratet, KoRusene og Akan, og bli ivaretatt gjennom virksomhetsledermøtene. ALOR Flere bedrifter deltar i Alor-nettverkene, og nettverket bidrar til økt kunnskap om, og forankring av rusmiddelforebyggende arbeid i bedriftene som deltar. Oppgaver i 2015 Videreføre ALOR-nettverket i samarbeid med Akan Kompetansesenter. Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Rusmiddelforebygging blant studenter Arbeidet med rusmiddelforebygging blant studenter ble ivaretatt gjennom Akan Kompetansesenters studentnettverk frem til og med For å sikre lokal forankring, og fordi korusene sitter på kompetanse studiemiljøene, er det igangsatt utprøving av modeller for samarbeid med utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og studentorganisasjoner. Utviklingsarbeidet vil fortsette i 2015, og KoRus vil fortsatt ha ansvar for å tilby veiledning og opplæring innen tidlig intervensjon og ansvarlig alkoholhåndtering til høgskoler og universiteter. Optimal student Redusere andelen studenter med et risikofylt alkoholkonsum og fange opp studenter som er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til alkohol (tidlig intervensjon) Oppgaver i 2015 Implementere Optimal student ved høgskoler og universiteter. Bygge kompetanse på MI blant ansatte i studentsamskipnadene gjennom å tilby gratis MI-opplæring. Dette for å sikre et godt oppfølgingstilbud til studenter som ønsker veiledning til å endre alkoholvanene etter å ha brukt Optimal student

9 Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Fadderuker, studentfester og skjenkesteder ved studiestedene Redusere overskjenking og alkoholrelaterte skader og ulykker i forbindelse med fadderuker, studentfester, og på lokale skjenkesteder ved studiesteder i Norge. Oppgaver i 2015 Tilby veiledning til studiesteder som ønsker å etablere samarbeid med kommune og politi i forbindelse med ansvarlig vertskap og overholdelse av alkoholloven. Ha et spesielt blikk for studenter som en viktig målgruppe i det øvrige AAH-arbeidet inn mot kommuner, politi, næring og fylkesmenn. Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for Tidlig intervensjon Utgangspunktet for tidlig intervensjonssatsingen er veilederen «Fra bekymring til handling». Målet er å styrke kunnskap og kompetanse om tidlig innsats på tvers av sektorer lokalt, regionalt og nasjonalt for å implementere metoder anbefalt i veilederen, «Fra bekymring til handling». : Oppgaver i 2015 Veileder fra bekymring til handling Bedre praksis og økt bruk av kunnskapsbaserte metoder innenfor arbeidet med tidlig innsats. Veilederen fra 2009 skal omstruktureres og rettes mot barn og unge og foresatte. Den bør være handlingsrettet og gi konkrete råd på hvordan fagpersoner bør handle når de blir bekymret for et barn eller ungdom. Veilederen skal utarbeides i samarbeid med utdannings-, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og politidirektoratet for å sikre en koordinert og enhetlig statlig innsats på arbeidet med tidlig intervensjon. KoRus skal bidra med innspill til ferdigstillelse av veilederen. Rapportering KoRus og andre kompetansemiljø skal bidra i implementeringen av veilederen. 1. Rapportering på implementering av veilederen «fra bekymring til handling». 2. Mottakers vurdering og tilbakemelding. Bedre Tverrfaglig Innsats Bistå i å ferdigstille en norsk versjon av Bedre Tverrfaglig

10 Introdusere BTI, erfaringene og resultatene fra arbeidet i nøkkelkommunene i regionen. Oppgaver i 2015 Rapportering Kategorisert etter nivå 1 4 Innsats, som oppfølger til veilederen, Fra bekymring til handling og følge opp aktuell nøkkelkommune (-r). Så snart den norske versjonen foreligger skal den gjøres kjent for kommunene i regionen sammen med suksesskriteriene for tverrfaglig samarbeid og verktøyene for bedre tverrfaglig innsats, slik at kommuner som ønsker det, kan ta dette i bruk. 1. Følge opp nøkkelkommunen (-e) i hht BTI-planen 2. Formidle erfaringene fra nøkkelkommunen(-e) til kommunene i regionen. 3. Utarbeide plan for spredning av; - suksesskriteriene for tverrfaglig samarbeid - erfaringskunnskap fra «piloteringen» På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Tidlig Inn Antall kommuner som har fått opplæring i «Tidlig Inn», og hvor mange som har benyttet de ulike verktøyene (EPDS, TWEAK og spørsmål knyttet til vold). Gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å oppdage, og tilby hjelp både når det gjelder psykisk helse, rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner i møte med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Oppgaver i 2015 KoRusene skal fortsatt ha regionalt koordineringsansvar for opplæringsprogrammet «tidlig inn», i samarbeid med de andre kompetansemiljøene. Det skal tilbys til kommuner som ønsker å styrke forebyggings- og tidlig intervensjonsarbeidet i møte med gravide, småbarnsforeldre og deres barn. KoRus har også i 2015 teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). KoRus deltar i programgjennomføringen i det antall kommuner som det regionale teamet i fellesskap beslutter. Helsedirektoratet vil vurdere en oppfølgingsstudie av Tidlig Inn. Det bør undersøkes i hvilken grad kartleggingsverktøyet og samtalemetodikken blir brukt som følge av programmet. Det bør i den sammenheng vurderes å gjøres en brukerundersøkelse. Rapportering I henhold til resultatmål. Mottakeres vurdering av måloppnåelse. Motiverende samtale Antall kommuner som har fått MI opplæring. Oppgaver i 2015 Videreføre arbeidet MI, motiverende samtale er et sentralt

11 element i tidlig intervensjonsarbeidet. Alle KoRus skal gi MI-opplæring og veiledning til kommunene. MI-opplæring skal gis prioritet til leger, jordmødre, frisklivssentraler og student-samskipnader, jf. MI-nettverkets strategi. MI-analyse i KoRus Bergen (nasjonal funksjon) skal benyttes av andre KoRus for å sikre kvalitet i opplæring og veiledningen til kommunene. Rapportering 3. Rusbehandling (på alle nivå) for innsatsen på området behandling av rusmiddelproblemer: Tilgjengelige og helhetlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Brukerog mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp for all tjenesteytelse. Kommunale tjenestene skal utgjøre bærebjelken i tjenestetilbudet gjennom hele behandlingsforløpet i tett samarbeid med en understøttende og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste Hovedoppgaver i rusbehandling Pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene Formidle kunnskap og kompetanse om rusmiddel og avhengighetsproblemer Samarbeide med, og samordne, innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene Samarbeid med KORFOR om Brukerplan Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Prioriterte oppgaver 2015: KoRus skal bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Oppfølgingen av pasienterfaringsundersøkelsen innen TSB i samarbeid med Helsedirektoratet, RHFene og bruker- og pårørendeorganisasjoner, som ble gjennomført i 2013 og 2014 Legge til rette for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR. KoRus skal også bistå den enkelte

12 kommunen med informasjon om hvordan resultatene av kartleggingen kan brukes til utvikling og dimensjonering av tjenester. Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Antall kommuner med overdoseproblematikk som har startet opp arbeidet med kartlegging, tiltak og/eller lokale handlingsplaner mot overdoser og overdosedødsfall Oppgaver i 2015 Drift av læringsnettverk pilotkommuner (KoRus Øst) kommunalt overdosearbeid, i første omgang rettet mot kommuner som har mottatt tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose deltagelse i læringsnettverket. andre initiativ ut fra lokale forutsetninger Drift av nettverk gatenæretiltak (KoRus Oslo og KoRus Øst) Avholde årlig konferanse samt utgivelse av nyhetsbrev Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Legge til rette for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR. 80 prosent av kommunene skal ha gjennomført Brukerplan-kartlegging i perioden Oppgaver i 2015 Kompetansesentrene skal være ansvarlige for å informere kommunene i sin region om BrukerPlan og legge til rette for at kommunene anvender BrukerPlan Kompetansesentrene skal i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR arrangere regionale informasjons- og opplæringssamlinger for kommunene som er knyttet til Brukerplan Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Overordnet mål Sentrenes Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer Gjennom etablering av kommunale nettverk bidra til utvikling av gode tjenester for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer Sentrene skal bidra til utvikling av gode tjenester for barn og unge

13 oppgave Rapportering med psykiske vansker og rusmiddelproblemer gjennom deltakelse i kommunale nettverkssamlinger i regi av prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer» som ledes av KS. Sentrene skal som en del av prosjektet understøtte kommunene i å utvikle kvalitetssystem for sine tjenester 1. Rapportere antall nettverkssamlinger som sentret har deltatt i 2. Beskriv aktivitet rettet mot prosjektet Opplæring i tvangsbestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 10 Opplæringsprogram ferdigstilles av KoRus Øst i samarbeid med Helsedirektoratet Gjennomført opplæring i regi av KoRus Øst Påbegynt opplæring av personell som forvalter tvangsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenestelovens kap. 10 Oppgaver i 2015 Delta i opplæring Etablert kontakt med relevante aktører i regionen inkl. Fylkesmannen Planlegge lokale/regionale opplæringssamlinger Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet. Vi kan komme tilbake til særskilt rapportering dersom HOD ønsker dette. Bistå kommunene med implementering av "Sammen om mestring" Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (IS- 2076). Veilederen er gjort kjent for kommunene i regionen KoRus har bistått kommuner med lokalt implementeringsarbeid Oppgaver i 2015 Arbeidet gjøres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsearbeid, NAPHA. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, bruker- og pårørendeorganisasjoner vurderes fortløpende i dette arbeidet. Rapportering Beskrive arbeidet med implementering av veilederen Mulige nye oppgaver Her kommer en orientering om ytterligere oppgaver i Helsedirektoratet vil komme tilbake til dette senere, og dette er derfor å forstå som en foreløpig orientering om mulige nye oppgaver i 2015:

14 Kartlegge situasjonen for tilbudet til barn og unge med rusmiddelproblemer i kommunen og spesialisthelsetjenesten og foreslå hvordan dette tilbudet eventuelt kan styrkes Antall kartlagte kommuner, som har behandlingstilbud til barn og unge Oppgaver i 2015 Levere rapport til Helsedirektoratet der det fremgår hvilke behandlingstilbud kommunene har til barn og unge Samarbeide med relevante instanser for å gjennomføre kartleggingen Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har tildelt kompetansetjenesten ROP oppdrag i å utarbeide en implementeringsplan for retningslinjene Depresjon, Psykose og Bipolare lidingar, ADHD retningslinjen, avrusningsretningslinjen og Behandlings og rehabiliteringsretningslinjen for rusmiddelproblemer og avhengighet. I tillegg vil veilederne «sammen og mestring» og tvang være en del av dette arbeidet. Implementeringsplanen skal være samordnet med RHF ene og forankret i andre aktuelle ressursmiljøer (eks. KoRusene, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og andre nasjonale kompetansetjenester og regionale kompetansetjenester/sentre). Helsedirektoratet og kompetansetjenesten ROP vil komme tilbake til og drøfte hvilke rolle og oppgaver KoRus vil ha i dette arbeidet Opptrappingsplan for rusfeltet Helsedirektoratet kan komme tilbake til forespørsel om mulig bidrag i forbindelse med opptrappingsplanen for rusfeltet som legges frem for Stortinget i Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid KoRus kan bli forspurt om bidrag i forbindelse med Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, «Bolig for velferd» i løpet av B. Nasjonale funksjoner Følgende oppgaver er definert som nasjonale funksjoner: 1. Drift og videreutvikling av nettjenestene Forebygging.no, Kommunetorget.no og Tidligintervensjon.no (KoRus Nord) Budsjettramme 2015: Pengespillproblemer og problematisk spilleatferd (KoRus Øst) Budsjettramme 2015:

15 3. MI analyse (KoRus vest Bergen) Budsjettramme 2015: KoRus nord Oppgaver i 2015 Forebygging.no Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med Helsedirektoratet Drift og vedlikehold av nettsidene Nytt faglig innhold utarbeides i dialog med Helsedirektoratet. Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus nord Oppgaver i 2015 Rapportering Kommunetorget.no Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med helsedirektoratet Bistå Helsedirektoratet i spredning av opplæringsmateriell, verktøy og veiledere for kommune, politi, skjenke- og salgsbransjen. Bistå kommunene med råd, veiledning og eksempler om planprosesser Bistå med forankring av tematikken rusforebygging og folkehelse i kommunens planprosess Drift og vedlikehold av Kommunetorget.no Nytt faglig innhold utarbeides i dialog med Helsedirektoratet. Dette er særlig viktig i artikler med juridisk innhold (artikler med juridisk hovedtema skal i utgangspunktet være tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider, og vår nye nettside søker å ivareta dette fremover) I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Nord Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med helsedirektoratet Understøtte øvrig arbeid med implementering av veilederen «Fra bekymring til handling» Dokumentasjon på bruken av nettsiden, antall treff. Oppgaver i 2015 KoRus nord skal drifte og videreutvikle nettsiden Alle korusene skal bidra til at kommunene er kjent med nettsidene

16 Rapportering Samle informasjon og bidra med kompetansebygging om tidlig Intervensjon på nettsiden. Vurdere bruken av nettsiden opp mot nettsidene forebygging.no og kommunetorget. KoRus Bergen Oppgaver i 2015 Rapportering MI analyse Øke kompetansen på Motiverende intervju KoRus Bergen har i oppdrag om å drifte MI-analyse. Det skal tilbys feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt en anvender metoden Motiverende samtale. MI-analyse skal være tilgjengelig for alle KoRus. I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus øst Pengespillproblemer og problematisk spilleatferd Koordinere, utvikle og formidle kompetanse om spillavhengighet (pengespill) og problematisk spilleatferd (dataspill) i Norge. Oppgaver i 2015 Gi oversikt over kunnskap og kompetanse som finnes nasjonalt Gi oversikt over prosjekter og faglitteratur nasjonalt og internasjonalt Bistå med veiledning, kunnskaps- og kompetanseoppbygging i kommunene og/eller spesialisthelsetjenesten Bistå sentrale myndigheter i utforming og organisering av nasjonale opplæringsprogram Initiere forskning og evaluering Drifte og koordinere nasjonale kompetanse- og evalueringsnettverk Gjennomføre konkrete oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Være rådgivende organ for Helsedirektoratet i saker som gjelder endringer i norsk penge- og dataspillpolitikk Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet C. Særskilte oppdrag KoRus øst E-læring Utvikle, implementere og drifte E-læringsprogram for Ansvarlig

17 Vertskap Oppgaver i 2015 Ferdigstille innen Implementering Legge plan for videre drift og oppgradering Utarbeide plan for nasjonal implementering av programmet innen Planen skal godkjennes av direktoratet Budsjettramme Kr Rapportering Ved innlevering av implementeringsplan og i den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Oslo Oppgaver i 2015 Budsjettramme Rapportering Veileder for internkontroll Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med revisjon av veileder for internkontroll Ferdigstille veileder i samarbeid med Helsedirektoratet og bidra med implementering Helsedirektoratet skal godkjenne veileder før ferdigstilling. Veilederen planlegges ferdigstilt innen Innen ordinær budsjettramme Løpende og i den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Midt Rusmiddelforebygging blant studenter og implementering av Optimal student Redusere andelen studenter med et risikofylt drikkemønster. Forebygge overskjenking, alkoholrelaterte skader og ulykker i studiemiljøene. Forankringen av det rusmiddelforebyggende arbeidet blant studenter og ved utdanningsinstitusjonene er styrket. Oppgaver i 2015 Faglig oppfølging og veiledning av lokal rusmiddelforebyggende koordinatoren ansatt på rusmiddelforebyggende prosjekt ved Studentsamskipnaden i Trondheim Ferdigstille testing av Optimal student Pådriver i nasjonal spredning av Optimal student Kompetanseoverføring til de øvrige KoRus i forbindelse med spredning av Optimal student Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Vest Bergen Rusmiddelforebygging blant studenter Redusere andelen studenter med et risikofylt drikkemønster.

18 Forebygge overskjenking, alkoholrelaterte skader og ulykker i studiemiljøene. Forankringen av det rusmiddelforebyggende arbeidet er blant studenter og ved utdanningsinstitusjonene er styrket. Oppgaver i 2015 Faglig oppfølging og veiledning av nasjonal koordinator (50 % stilling) og lokal rusmiddelforebyggende koordinator (100 % stilling) som er ansatt på rusmiddelforebyggende prosjekt ved Studentsamskipnaden i Bergen Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Vest Stavanger Oppgaver i 2015 Pilotprosjekt «Workplace Intervention Preventing Risky Alcohol Use and Sick Leave» (WIRUS) i samarbeid med Universitetet i Stavanger» Redusere andelen arbeidstakere med et risikofylt alkoholkonsum i det norske arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten STAMINA har fått opplæring i riskbruksmodellen og Balance tiltak hos bedriftshelsetjenestene og på arbeidsplasser. Utprøvingen av WIRUS-prosjektet er godt igangsatt i de rekrutterte bedriftene. Fortsette gjennomføringen av WIRUS-prosjektet i tråd med tidsplanen i prosjektskissen, og i samarbeid med Universitetet i Stavanger: Rekruttere bedrifter, opplæring av BHT, Implementering av riskbruksmodellen og Balance i de utvalgte bedriftene. Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Midt- Norge Oppgaver i 2015 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene KoRus Midt-Norge skal samarbeide med NAPHA om kompetanseutvikling for kommuner og psykologer inngår i tilskuddsordningen «psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Delta i samarbeid og planlegging av aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres Innen ordinær budsjettramme Budsjettramme Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus sør RUSFAG redaksjon

19 Utgi to nye utgaver av RUSFAG i Ny felles nettportal for KoRus Oppgaver i 2015 Lede redaksjonsmøtene og koordinere arbeidet med RUSFAG Utforme og lansere felles nettportal Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Øvrige oppgaver Kompetansesentrene skal bidra til nasjonale kunnskapskilder som og Rustelefonen Lenke til disse nasjonale tjenestene skal ligge på alle kompetansesentrenes nettsider. De andre sentrene skal bidra til KoRus sør med tekst og med økonomisk støtte til utsending av RUSFAG i andre regioner. KoRus Midt-Norge samarbeider med NAPHA om oppfølging av kommuner og psykologer som inngår i tilskuddsordningen «psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De øvrige sentrene kan bli bedt om å delta i samarbeid og planlegging av aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres etter nærmere avtale. Kompetansesentrene har en viktig følge med rolle som innebærer å følge utviklingen, og informere Helsedirektoratet om situasjonen på rusområdet i kommunene i den enkelte region. Kompetansesentrene besitter kompetanse som det vil være hensiktsmessig å benytte også i en nasjonal sammenheng. Sentrene skal bistå direktoratet med representanter til arbeids- og prosjektgrupper som etableres. Forskning Kompetansesentrenes primære rolle er å styrke praksisfeltet gjennom forskningsog/eller kunnskapsbaserte strategier. Sentrene må derfor holde seg faglig oppdatert og holde kontakt med forskningsfeltet gjennom for eksempel deltakelse i seminarer kurs og konferanser der aktuelle forskning fra rusmiddelfeltet presenteres. Sentrene skal i utgangspunktet ikke drive egen forskning, men kan bidra med sin kompetanse og innspill til forskningstema på rusfeltet i samarbeid med andre regionale eller nasjonale fagmiljøer. I slike tilfelle skal det sikres faglig forankring i relevante forskningsmiljøer. Slik forankring kan etableres ved samarbeid med forskningskompetente institusjoner nasjonalt eller regionalt. Helsedirektoratet skal bli orientert om eventuelle forskningsprosjekt og hvordan man tenker å løse dette.

20 Helsedirektoratet vil aktivt legge til rette for et godt samarbeid mellom kompetansesentrene og aktuelle forskningsmiljø, særlig SIRUS og SERAF. Kompetansesentrene skal aktivt bidra til god samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå. Det vil bli satt i gang en prosess for å vurdere i hvilken grad korusene skal utvikle anvendt, praksisrelevant og praksisnær forskning. Samarbeidsområder Samarbeid med fylkesmannen: Kompetansesentrene skal samarbeide med og samordne sin innsats for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene. Kompetansesentrene skal bidra med faglig bistand i kommunale nettverk og regionale rusfora som drives av Fylkesmannen. Kompetansesenteret har hovedansvar for utarbeidelse og oppdatering av den regionale kompetanseutviklingsplanen. Fylkesmannsembetene er i 2015 bedt om å styrke sin veiledning overfor kommunene i kommunenes forvaltning av alkohollovgivningen. Kompetansesenteret skal samarbeide med fylkesmannsembetene i dette arbeidet. Samarbeid med fylkeskommunen: Videreføring av samarbeidet om Ungdata undersøkelser. I fellesrundskrivet (IS ) omtales forventningene til fylkeskommunene, noe som vil være et viktig grunnlag for samarbeidet på folkehelseområdet. Rundskrivet vil bli ettersendt når det foreligger. Det vises til blant annet KoRus Midt der det er gode erfaringer fra samarbeid med fylkeskommunen. Aktuelle innsatser for KoRus kan være: - Samarbeid om kartlegging, kompetanseutvikling og kunnskapsbasert tiltak i kommunene - Samarbeid om å utvikle faglige arenaer og bidra til erfaringsoverføring mellom ulike aktører - Rapport til fylkesutvalget om rusmiddelsituasjonen i fylket Samarbeid med RBUP, RKBU, RVTS og NAPHA. Kompetansesentrene skal samarbeide med RBUP og RKBU om spørsmål knyttet til rus og psykisk helse hos gravide, spebarn, barn og ungdom. Kompetansesentrene skal samarbeide med Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) om spørsmål knyttet til vold i nære relasjoner. I 2015 vil samarbeidet særlig dreie seg om opplæringsprogrammet «Tidlig inn». KoRus har fortsatt teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). Det vises til avsnittet om tidlig intervensjon. Kompetansesentrene skal samarbeide med NAPHA om spørsmål knyttet til rusarbeid og psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge 2014 - korrigert brev

Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge 2014 - korrigert brev v2.2-18.03.2013 St. Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-125 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 17.03.2014 Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen De regionale kompetansesentra rus.

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen De regionale kompetansesentra rus. v SYKEHUSET INNLANDET HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/2571-32 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 02.03.2016 Innvilger tilskudd til Drift av kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst)

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september RVTSene veien videre Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Bergen 9 september 2016 1 1991-2008: Kompetansesentre ble opprettet på kunnskapssvake områder for å bistå og

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund Program for folkehelsearbeid i kommunene Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund 14.9.2017 Disposisjon 1. Hva er Program for folkehelsearbeid i kommunene, og hvorfor er

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR PSYKISK HELSEARBEID FOR VOKSNE I KOMMUNENE

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR PSYKISK HELSEARBEID FOR VOKSNE I KOMMUNENE Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene NTNU Samfunnssforskning AS 7491 TRONDHEIM Deres ref.: Saksbehandler: JAT Vår ref.: 09/50 Dato: 06.01.2009 NASJONALT KOMPETANSESENTER

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Innvilger tilskudd til Drift av kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst) over statsbudsjettet 2017 kap. 714, post 21 og kap.

Innvilger tilskudd til Drift av kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst) over statsbudsjettet 2017 kap. 714, post 21 og kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22127828 SYKEHUSET INNLANDET HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/2571-48 Saksbehandler:

Detaljer

RKBU Vest psykisk helse og barnevern

RKBU Vest psykisk helse og barnevern RKBU Vest psykisk helse og barnevern STRATEGISK PLAN 2013-2016 Kunnskap gir kvalitet på tjenester til barn og unge side 1 Foto: Snedig Innledning Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest psykisk

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen,

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen, Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene Sundvollen, 29.11.17 1 Hva jeg vil si noe om 1. Psykisk helse som folkehelseutfordring 2. Psykisk helse i folkehelsearbeidet»

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0765 post 74 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870189 (Kun for

Detaljer

Bedre koordinerte tjenester for barn og unge Hvordan gjøre kunnskap mer tilgjengelig

Bedre koordinerte tjenester for barn og unge Hvordan gjøre kunnskap mer tilgjengelig Bedre koordinerte tjenester for barn og unge Hvordan gjøre kunnskap mer tilgjengelig Solveig Brekke Skard KORUS Øst Kaja Kierulf Asker kommune Disposisjon: Mandatet til kompetanse- og kvalitetsutvalget

Detaljer

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Solveig Storbækken KoRus vest, Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Nasjonal

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Nasjonal rusmiddelpolitikk

Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonale føringer og Helsedirektoratets arbeid med studenter og alkohol 12.06.2013 1 Alkoholens rolle i studentkulturen Viktig inngangsbillett til studentmiljøet Inkluderende

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Et forsøk på å erstatte en statssekretær

Et forsøk på å erstatte en statssekretær Et forsøk på å erstatte en statssekretær Hvorfor ny opptrappingsplan Fortsatt mange utfordringer knyttet til: - Økt alkoholkonsum blant utvalgte grupper, spesielt blant kvinner og eldre - Vedvarende høye

Detaljer

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Bedre Tverrfaglig Innsats 12.03.15 RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Flekkefjord12.12.2014 Tidlig inn Veilederen "Fra bekymring til handling" Forankret, tverrfaglig samhandling

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene v2.2-18.03.2013 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NTNU Samfunnsforskning AS 7491 Trondheim Deres ref.: Vår ref.: 14/6588-11 Saksbehandler: Randi Røed Andersen Dato: 16.03.2015 Tilskudd

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse?

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? Hva er brukermedvirkning? Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? "Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell

Detaljer

TILSKUDDSFORVALTNING

TILSKUDDSFORVALTNING Foto: Grethe Lindseth TILSKUDDSFORVALTNING 2017 LARS WIKDAHL SENIORRÅDGIVER Ansvar for 3 tilskuddsordninger som er øremerkede tilskudd fra Helsedirektoratet. - Psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Tilskuddsbrev Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) for 2013

Tilskuddsbrev Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) for 2013 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Att. Terje Christiansen Postboks 7053 Majorstuen 0306 OSLO Deres ref: Vår ref: 2013/65521-6 Arkivkode: 341 Dato: 10.05.2013 Tilskuddsbrev

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID Dette nasjonale aktørkartet presenterer et utvalg av sentrale aktører i strategisk folkehelsearbeid. Det strategiske folkehelsearbeidet består

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Folkehelseprogrammet i Agder "Godtfor å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet Folkehelseprogrammet i Agder

Folkehelseprogrammet i Agder Godtfor å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet Folkehelseprogrammet i Agder Folkehelseprogrammet i Agder "Godtfor å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet Folkehelseprogrammet i Agder Programkoordinator Anette Vesterskov Pedersen Rådmannsgruppen RPA 2020 Bakgrunn

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven 1-7d Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. ALTA KOMMUNE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Telemark. Møte med kommunene om tilskudd

Telemark. Møte med kommunene om tilskudd Telemark Møte med kommunene om tilskudd - 2017 Kompetansehevende tiltak for styrking av rusfeltet Kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus- og psykisk helse Tilskudd til kommunalt rusarbeid Psykisk

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

0-24 fra visjon til virkelighet

0-24 fra visjon til virkelighet Foto: Grethe Lindseth 0-24 fra visjon til virkelighet Nettverkssamling i skole- og barnehagenettverkene i Trøndelag Stjørdal 27. september 2017 Margrethe Taule fmstmta@fylkesmannen.no Hva er 0-24-samarbeidet?

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness Fagsamling 28.10.15 Prosjektleder Marit E. Ness Stipendiat Susanne Hagen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold har forsket på folkehelsearbeidet i norske kommuner. Hennes funn viser til at den viktigste

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer