Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015"

Transkript

1 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk helse- og rusfeltet. Med hjemmel i Statens økonomireglement godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet regelverk for ordningene. Direktoratet tildeler midler og gir føringer innenfor rammen av godkjent regelverk for tilskuddsordningene. Kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentrene er opprettet med sikte på at virksomhetene skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger innenfor sine respektive fag- og arbeidsområder. Enkelte av sentrene får tilskudd til drift og prosjekter fra flere direktorater og departement. Dette spesifiseres i brevene til det enkelte senter. Tilskuddsbrevets del 1 angir felles mål og føringer for sentrene, mens del 2 gir særskilte føringer for det enkelte senter. Del 1 gjelder for følgende sentre: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) Regionale kompetansesentre Rus (KORUS) Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU) og Regionsentre for barn og unge psykiske helse (RBUP) Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Del 1: Felles mål og føringer 1.1 Samfunnsoppdraget Senternes samfunnsoppdrag er å styrke kunnskapen og kompetansen på sine respektive fag- og arbeidsområder. Helsefremmende og forebyggende arbeid, arbeid ut mot tjenestene og tverrsektorielt arbeid skal vektlegges. Sentrene skal gjennom kunnskapsformidling og implementeringsstøtte bidra til at praksisfeltet tar i bruk kunnskapsbaserte og effektive tiltak og metoder. Sentrene skal legge til rette for kvalitetsutvikling og systematisk brukermedvirkning, og bidra til å synliggjøre og gyldiggjøre både erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Sentrene skal rette seg mot kommunale og statlige tjenester (med unntak av NAPHA som kun betjener kommunene). Innsatsen mot kommunene skal, i tråd med Samhandlingsreformen, fortsatt styrkes i Sentrene skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen på forebyggende arbeid og oppfølging av personer med behov for helhetlige og koordinere tjenester i de kommunale tjenestene.

2 Helsedirektoratet viser til omtale i Prop. 1 S ( ) der det fremgår at det er i gang en samlet gjennomgang av sentrene knyttet til samfunnsoppdrag, organisering og finansiering. Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeide videre med løsninger som skal sikre en bedre utnytting av ressursene, og som gjør det lettere for kommunene å henvende seg for å søke bistand, råd og veiledning. Departementet vil komme nærmere tilbake til gjennomgangen av kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentrene i løpet av Samhandling og nettverksbygging Sentrene skal aktivt bidra til samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå, gjennom å: videreføre og styrke samarbeidet med fylkesmennene, herunder også nettverkssamarbeid (NKVTS er unntatt dette punktet). Det vises i den forbindelse til styringsdokumentene, rundskriv IS-1 og embetsoppdraget til Fylkesmannen for sammenstille og formidle relevant kunnskap på fagområdet i samarbeid med universitet, høgskoler og andre kompetansesentre, og bidra til å gjøre øvrige miljøers sammenstillinger tilgjengelige. videreføre og styrke kontakten med brukerorganisasjonene, for å sikre at brukerperspektivet ivaretas i virksomheten. videreføre kontakten med relevante faginstanser, forsknings- og undervisningsmiljø, universiteter og høyskoler, samt internasjonale samarbeidspartnere. 1.3 Dialogmøter Det skal avholdes minimum ett dialogmøte i året mellom Helsedirektoratet og kompetansesenteret ved eier og daglig leder. Formålet med dialogmøtene er å drøfte sentrenes oppgaver og prioriteringer. Helsedirektoratet kan ved behov be om at det avholdes flere dialogmøter med ledelsen i løpet av året. Del 2: Tilskuddsbrev til regionale kompetansesenter rus (KoRus) Overordnet formål Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Mål og hovedsatsningsområder i 2015

3 Gjennom kompetanseutviklingstiltak og øvrig virksomhet skal sentrene bidra til å realisere nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Det overordnede målet er å bidra til gjennomføring av målene i Samhandlingsreformen og oppfølging av Stortingsmeldingen på rusfeltet og Folkehelsemeldingen. Etter omleggingen i 2014 med avvikling av spisskompetanseområdene, skal sentrenes innsats være konsentrert rundt følgende kjerneoppdrag: 1. Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet 2. Tidlig intervensjon 3. Rusbehandling (på alle nivå) Det er opprettet faste samarbeidsfora på områdene Tidlig Intervensjon, Ansvarlig alkoholhåndtering og Rusbehandling, der alle sentrene skal delta. Formålet er å kvalitetssikre og koordinere innsatsen på viktige satsingsområder og bidra til å videreutvikle nasjonale strategier. Sentrene skal også delta i andre nasjonale arbeidsgrupper etter nærmere avtale. RIV-forumet i sin nåværende form legges ned. Problemstillinger knyttet til rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen blir behandlet i andre fora der det er overlapping. Enkelte sentre har i tillegg fått oppgaver med nasjonale funksjoner eller særskilte, tidsbegrensede oppdrag. Oppgavebeskrivelsen i dette tilskuddsbrev har en ny struktur der oppgavene på det enkelte arbeidsområde beskrives på følgende måte: - på området - KoRus sine oppgaver - Rapportering (i årlig rapportering til Hdir) Sentrene skal sende inn en arbeidsplan for 2015 på grunnlag av dette oppsettet, se nærmere om dette på side 21 styringsdialog. A. Kjerneoppdrag Intensjonen med fokus på kjerneoppdrag er å bidra til at alle sentrene har fokus på de samme satsingsområdene, og at tilbudet på disse definerte områdene er mest mulig likeverdig i alle regioner. Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Det vises til rapporten «Nasjonal arbeidsgruppe; korusenes rolle i kommunenes folkehelsearbeid». Dokumentet legges til grunn for korusenes videre arbeid på dette området. Folkehelseloven beskriver kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheters ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelseloven angir også arbeidsform for folkehelsearbeidet, og bestemmelsene er tilpasset plan- og bygningsloven.

4 Følgende oppgaver er sentrale i kommunenes folkehelsearbeid: Oversiktsarbeid - identifisere folkehelseutfordringer. Planlegging etter Plan- og bygningsloven. Iverksette tiltak. Korusenes primære rolle i folkehelsearbeidet er å bistå regionale og lokale myndigheter med sin kompetanse om rusmiddelforebygging på disse 3 områdene. og styringsparametre for rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon som en del av folkehelsearbeidet: antall kommuner som har forankret rusmiddelforebyggende arbeid og folkehelsearbeidet i planer etter plan- og bygningsloven, herunder helhetlige rusmiddelpolitiske planer omfanget av bruken av Ungdata, Brukerplan og HKH for å kartlegge rusmiddelsituasjonen i kommunen antall kommuner som har etablert forpliktende samarbeid med bransjen og politiet om ansvarlig alkoholhåndtering. god praksis og økt bruk av kunnskapsbaserte metoder innenfor arbeidet med rusmiddelforebygging og tidlig innsats. Oversiktsarbeid - identifisere folkehelseutfordringer Ungdata Resultatene fra Ungdata er ment å være et viktig grunnlag for kommuners oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer (jf. folkehelseloven 5og 21), og som grunnlag for kommunale planer, herunder folkehelsearbeid og rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Som et ledd i dette arbeidet skal alle sentrene bidra med sin kompetanse til kommunene i å forstå utfordringsbildet som Ungdata avdekker, og bistå kommunene med å sette i gang hensiktsmessige tiltak. Kommunene tilbys en kostnadsfri «standardløsning» for Ungdata med tilgang på egne resultater gjennom en standardpresentasjon i powerpointformat. Oppgaver i 2015 Ungdata 90 % av kommunene i regionen har gjennomført Ungdata i perioden Korusene skal prioritere å gjennomføre spørreundersøkelsen i flest mulig kommuner fremfor a) å gjenta undersøkelsen i kommuner, som har gjennomført de siste 3 årene og b) å yte bistand til videre analyser og rapportskriving i enkeltkommuner. 2. Ungdatanettverket utarbeider mandat og prioriterte oppgaver. 3. Sikre samarbeid med fylkeskommuner, for å sikre

5 Rapportering koordinert gjennomføring i fylket og å fremskaffe data fra videregående skoler. 4. Sikre samarbeid i regionen med andre relevante kompetansesentre og Fylkesmannen om kompetanse til kommunene mht til å forstå utfordringsbildet Ungdata avdekker. I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Planlegging etter Plan- og bygningsloven Oppgaver i 2015 Rapportering Plan Tydelige kommunale ambisjoner i det rusmiddelforebyggende arbeidet, uttrykt i kommunale planer utarbeidet i tråd med PBL I samarbeid med fylkeskommunen, bistå kommunen med råd og veiledning om planprosesser. Bistå med forankring av tematikken rusforebygging og folkehelse i kommunens planprosess Bistå kommunene i planprosesser særlig i tilknytning til ny bevillingsperiode i 2016 I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Iverksette tiltak Som en oppfølging av rapporten fra «Nasjonal arbeidsgruppe; korusenes rolle i kommunenes folkehelsearbeid», vil korusene bli bedt om å delta i et arbeid med å tydeliggjøre anbefalte virkemidler for kommunene i det rusmiddelforebyggende arbeidet. Målet er å utvikle å fornyet «verktøykasse» for kommunalt rusmiddelforebyggende arbeid. Denne skal samordnes med Helsedirektoratets veivisere for lokalt folkehelsearbeid. Ansvarlig alkoholhåndtering Målet med satsningen er å bidra til trygge og gode lokalsamfunn, hindre vold og ulykker, og forebygge sykdom og skader relatert til alkohol og illegale rusmidler. KoRus skal bidra til at kommunene gjennom satsningen på ansvarlig alkoholhåndtering forebygger og reduserer skadevirkninger av alkoholbruk. Hovedfokuset skal være reduksjon av overskjenking og salg/skjenking til mindreårige. KoRus har videre en særlig viktig rolle med å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. Plan for arbeidet med Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH) Plan for arbeidet for AAH som viser at satsingen gis prioritet.

6 Oppgaver i 2015 Plan og mål for arbeidet, inkl. årsverk/ressurser. Rapportering Hvert senter utarbeider en arbeidsplan for hvordan KoRus planlegger å jobbe for å motivere kommunene til å styrke og prioritere arbeidet med AAH. Bruk eksisterende virkemidler, kunnskap og erfaringer. Planen skal beskrive konkrete mål, tiltak/aktiviteter og eventuelle pågående prosesser. Det kan være nyttig med en tidsplan for gjennomføring. Særskilte oppdrag skal synliggjøres i planen. og målet for satsningen må ses i sammenheng i arbeidsplanen. Inndelingen av arbeidsplanen kan gjerne være samarbeid/samhandling, kontroll/sanksjoner, kunnskap/kompetanseheving og planarbeid. Planen inngår som en del av korusenes arbeidsplaner. Planen skal gjenspeile at AAH prioriteres i AAH skal også prioriteres i bruk av stimuleringsmidler. Ved innlevering av arbeidsplan og i rapporteringen til Helsedirektoratet Oppgaver i 2015 Rapportering Oversikt over kommunenes arbeid med alkoholloven i den enkelte region Kunnskapsbygging og oversikt over kommunenes arbeid med alkoholloven for å styrke det strategiske og langsiktige arbeidet med satsningen. AAH forum utarbeider felles kartleggingsskjema for alle KoRus for blant annet å: 1. Skaffe oversikt over og beskrivelse av tiltak som finnes i kommunene 2. Skaffe oversikt over hvordan kommunene organiserer sitt arbeid med salgs- og skjenkebevillinger, og kontroll av disse. 3. Skaffe oversikt over antall kommuner som har etablert forpliktende samarbeid med bransjen og politiet om ansvarlig alkoholhåndtering 4. Kartlegge kommunenes kompetansebehov 5. Kartleggingen skal legges opp på en måte som supplerer og ikke dublerer kartleggingen fra SIRUS Oversiktene skal sendes Helsedirektoratet innen og i den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Oppgaver i 2015 Videreutvikling og implementering av AAH-satsingen KoRus skal i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeide og spre opplæringsmateriell, verktøy og veiledere til kommune, politi, skjenke- og salgsbransjen. Implementere nasjonale tiltak og utviklingsarbeid

7 Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Faglig nettverk om praksis- og kompetanseutvikling i kommunen Arbeid- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet har inngått et samarbeid for å understøtte en kunnskaps- og praksisutvikling i kommunene. KoRus er blant aktørene som er tiltenkt en rolle i utviklingsarbeidet for en kunnskaps- og praksisutvikling i kommunen. Helsedirektoratet vil komme tilbake til de aktuelle sentrene i eget brev. Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen Utdanningsdirektoratet er hovedansvarlig for det rusmiddelforebyggende arbeidet og innholdet i skolen. Helsedirektoratets innsats i skolen vil derfor være basert på nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet i hht samarbeidsavtale mellom direktoratene. Dette innebærer at rusmiddelforebyggende program i skolen skal ikke prioriteres. Grunnleggende for alt helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen er Utdanningsdirektoratets satsing «Bedre læringsmiljø». Materiellet er ikke en støtte til lærernes oppfølging av bekymringer knyttet til enkeltelever og konkrete situasjoner med rusmiddelbruk blant elevene. Her vises det til Helsedirektoratets tidlig intervensjonssatsing og veilederen «Fra bekymring til handling». Rusmiddelforebygging i skolen Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen skal bygge på «Støttemateriell og forslag til læringsaktiviteter» Oppgaver i 2015 Rusmiddelforebyggende program i skolen skal ikke prioriteres. Implementeringen av Støttemateriellet skal gjennomføres. Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen er et utviklingsområde der arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner vil være viktige forebyggingsarenaer. Både Meld. St. 30 (rusmeldingen) og Meld. St. 34 (Folkehelsemeldingen) har som mål at alle arbeidstakere og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk. Fra og med 2015 har KoRus hatt ansvar for å tilby veiledning og opplæring innen tidlig intervensjon og rusmiddelforebygging til høgskoler og universiteter. I tillegg skal kapasiteten på tidlig intervensjon styrkes på disse arenaene.

8 Rusmiddelforebygging i arbeidslivet Helsedirektoratet har satt i gang et arbeid med å utvikle strategier og verktøy for implementering og forankring av rusmiddelforebygging i arbeidslivet. Kunnskapsgrunnlaget på rus i arbeidsliv er tynt og lappeteppepreget, og det er derfor satt i gang flere kunnskapsutviklingsprosjekter for å få et bedre bilde av omfang, utfordringsbildet, tiltak som har effekt og hvilke aktører som må involveres for å sikre god implementering og forankring av tiltak. Det er på nåværende tidspunkt uklart om KoRus skal ha en rolle i denne satsningen, eventuelt hvilken rolle de skal ha. Det er behov for å drøfte dette nærmere etter hvert som kunnskapsgrunnlaget og utfordringsbildet blir tydeligere. Dette vil bli ivaretatt gjennom drøftinger på virksomhetsledermøter. Hovedoppgaven for KoRus i 2015 vil fortsatt være å videreutvikle og drifte de regionale Alor-nettverkene. Det er imidlertid behov for å se Alor-modellen i sammenheng med den øvrige satsing på og utvikling av strategier for rusmiddelforebygging, for å vurdere om den skal fortsette i sin nåværende form, om den bør videreutvikles, og om andre aktører også bør involveres i arbeidet. Dette vil skje i et samspill mellom Helsedirektoratet, KoRusene og Akan, og bli ivaretatt gjennom virksomhetsledermøtene. ALOR Flere bedrifter deltar i Alor-nettverkene, og nettverket bidrar til økt kunnskap om, og forankring av rusmiddelforebyggende arbeid i bedriftene som deltar. Oppgaver i 2015 Videreføre ALOR-nettverket i samarbeid med Akan Kompetansesenter. Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Rusmiddelforebygging blant studenter Arbeidet med rusmiddelforebygging blant studenter ble ivaretatt gjennom Akan Kompetansesenters studentnettverk frem til og med For å sikre lokal forankring, og fordi korusene sitter på kompetanse studiemiljøene, er det igangsatt utprøving av modeller for samarbeid med utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og studentorganisasjoner. Utviklingsarbeidet vil fortsette i 2015, og KoRus vil fortsatt ha ansvar for å tilby veiledning og opplæring innen tidlig intervensjon og ansvarlig alkoholhåndtering til høgskoler og universiteter. Optimal student Redusere andelen studenter med et risikofylt alkoholkonsum og fange opp studenter som er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til alkohol (tidlig intervensjon) Oppgaver i 2015 Implementere Optimal student ved høgskoler og universiteter. Bygge kompetanse på MI blant ansatte i studentsamskipnadene gjennom å tilby gratis MI-opplæring. Dette for å sikre et godt oppfølgingstilbud til studenter som ønsker veiledning til å endre alkoholvanene etter å ha brukt Optimal student

9 Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Fadderuker, studentfester og skjenkesteder ved studiestedene Redusere overskjenking og alkoholrelaterte skader og ulykker i forbindelse med fadderuker, studentfester, og på lokale skjenkesteder ved studiesteder i Norge. Oppgaver i 2015 Tilby veiledning til studiesteder som ønsker å etablere samarbeid med kommune og politi i forbindelse med ansvarlig vertskap og overholdelse av alkoholloven. Ha et spesielt blikk for studenter som en viktig målgruppe i det øvrige AAH-arbeidet inn mot kommuner, politi, næring og fylkesmenn. Rapportering På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for Tidlig intervensjon Utgangspunktet for tidlig intervensjonssatsingen er veilederen «Fra bekymring til handling». Målet er å styrke kunnskap og kompetanse om tidlig innsats på tvers av sektorer lokalt, regionalt og nasjonalt for å implementere metoder anbefalt i veilederen, «Fra bekymring til handling». : Oppgaver i 2015 Veileder fra bekymring til handling Bedre praksis og økt bruk av kunnskapsbaserte metoder innenfor arbeidet med tidlig innsats. Veilederen fra 2009 skal omstruktureres og rettes mot barn og unge og foresatte. Den bør være handlingsrettet og gi konkrete råd på hvordan fagpersoner bør handle når de blir bekymret for et barn eller ungdom. Veilederen skal utarbeides i samarbeid med utdannings-, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og politidirektoratet for å sikre en koordinert og enhetlig statlig innsats på arbeidet med tidlig intervensjon. KoRus skal bidra med innspill til ferdigstillelse av veilederen. Rapportering KoRus og andre kompetansemiljø skal bidra i implementeringen av veilederen. 1. Rapportering på implementering av veilederen «fra bekymring til handling». 2. Mottakers vurdering og tilbakemelding. Bedre Tverrfaglig Innsats Bistå i å ferdigstille en norsk versjon av Bedre Tverrfaglig

10 Introdusere BTI, erfaringene og resultatene fra arbeidet i nøkkelkommunene i regionen. Oppgaver i 2015 Rapportering Kategorisert etter nivå 1 4 Innsats, som oppfølger til veilederen, Fra bekymring til handling og følge opp aktuell nøkkelkommune (-r). Så snart den norske versjonen foreligger skal den gjøres kjent for kommunene i regionen sammen med suksesskriteriene for tverrfaglig samarbeid og verktøyene for bedre tverrfaglig innsats, slik at kommuner som ønsker det, kan ta dette i bruk. 1. Følge opp nøkkelkommunen (-e) i hht BTI-planen 2. Formidle erfaringene fra nøkkelkommunen(-e) til kommunene i regionen. 3. Utarbeide plan for spredning av; - suksesskriteriene for tverrfaglig samarbeid - erfaringskunnskap fra «piloteringen» På resultatmål, oppgaver og arbeidsplan for 2015 Tidlig Inn Antall kommuner som har fått opplæring i «Tidlig Inn», og hvor mange som har benyttet de ulike verktøyene (EPDS, TWEAK og spørsmål knyttet til vold). Gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å oppdage, og tilby hjelp både når det gjelder psykisk helse, rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner i møte med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Oppgaver i 2015 KoRusene skal fortsatt ha regionalt koordineringsansvar for opplæringsprogrammet «tidlig inn», i samarbeid med de andre kompetansemiljøene. Det skal tilbys til kommuner som ønsker å styrke forebyggings- og tidlig intervensjonsarbeidet i møte med gravide, småbarnsforeldre og deres barn. KoRus har også i 2015 teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). KoRus deltar i programgjennomføringen i det antall kommuner som det regionale teamet i fellesskap beslutter. Helsedirektoratet vil vurdere en oppfølgingsstudie av Tidlig Inn. Det bør undersøkes i hvilken grad kartleggingsverktøyet og samtalemetodikken blir brukt som følge av programmet. Det bør i den sammenheng vurderes å gjøres en brukerundersøkelse. Rapportering I henhold til resultatmål. Mottakeres vurdering av måloppnåelse. Motiverende samtale Antall kommuner som har fått MI opplæring. Oppgaver i 2015 Videreføre arbeidet MI, motiverende samtale er et sentralt

11 element i tidlig intervensjonsarbeidet. Alle KoRus skal gi MI-opplæring og veiledning til kommunene. MI-opplæring skal gis prioritet til leger, jordmødre, frisklivssentraler og student-samskipnader, jf. MI-nettverkets strategi. MI-analyse i KoRus Bergen (nasjonal funksjon) skal benyttes av andre KoRus for å sikre kvalitet i opplæring og veiledningen til kommunene. Rapportering 3. Rusbehandling (på alle nivå) for innsatsen på området behandling av rusmiddelproblemer: Tilgjengelige og helhetlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Brukerog mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp for all tjenesteytelse. Kommunale tjenestene skal utgjøre bærebjelken i tjenestetilbudet gjennom hele behandlingsforløpet i tett samarbeid med en understøttende og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste Hovedoppgaver i rusbehandling Pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene Formidle kunnskap og kompetanse om rusmiddel og avhengighetsproblemer Samarbeide med, og samordne, innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene Samarbeid med KORFOR om Brukerplan Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Prioriterte oppgaver 2015: KoRus skal bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Oppfølgingen av pasienterfaringsundersøkelsen innen TSB i samarbeid med Helsedirektoratet, RHFene og bruker- og pårørendeorganisasjoner, som ble gjennomført i 2013 og 2014 Legge til rette for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR. KoRus skal også bistå den enkelte

12 kommunen med informasjon om hvordan resultatene av kartleggingen kan brukes til utvikling og dimensjonering av tjenester. Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Antall kommuner med overdoseproblematikk som har startet opp arbeidet med kartlegging, tiltak og/eller lokale handlingsplaner mot overdoser og overdosedødsfall Oppgaver i 2015 Drift av læringsnettverk pilotkommuner (KoRus Øst) kommunalt overdosearbeid, i første omgang rettet mot kommuner som har mottatt tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose deltagelse i læringsnettverket. andre initiativ ut fra lokale forutsetninger Drift av nettverk gatenæretiltak (KoRus Oslo og KoRus Øst) Avholde årlig konferanse samt utgivelse av nyhetsbrev Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Legge til rette for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR. 80 prosent av kommunene skal ha gjennomført Brukerplan-kartlegging i perioden Oppgaver i 2015 Kompetansesentrene skal være ansvarlige for å informere kommunene i sin region om BrukerPlan og legge til rette for at kommunene anvender BrukerPlan Kompetansesentrene skal i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR arrangere regionale informasjons- og opplæringssamlinger for kommunene som er knyttet til Brukerplan Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Overordnet mål Sentrenes Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer Gjennom etablering av kommunale nettverk bidra til utvikling av gode tjenester for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer Sentrene skal bidra til utvikling av gode tjenester for barn og unge

13 oppgave Rapportering med psykiske vansker og rusmiddelproblemer gjennom deltakelse i kommunale nettverkssamlinger i regi av prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer» som ledes av KS. Sentrene skal som en del av prosjektet understøtte kommunene i å utvikle kvalitetssystem for sine tjenester 1. Rapportere antall nettverkssamlinger som sentret har deltatt i 2. Beskriv aktivitet rettet mot prosjektet Opplæring i tvangsbestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 10 Opplæringsprogram ferdigstilles av KoRus Øst i samarbeid med Helsedirektoratet Gjennomført opplæring i regi av KoRus Øst Påbegynt opplæring av personell som forvalter tvangsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenestelovens kap. 10 Oppgaver i 2015 Delta i opplæring Etablert kontakt med relevante aktører i regionen inkl. Fylkesmannen Planlegge lokale/regionale opplæringssamlinger Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet. Vi kan komme tilbake til særskilt rapportering dersom HOD ønsker dette. Bistå kommunene med implementering av "Sammen om mestring" Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (IS- 2076). Veilederen er gjort kjent for kommunene i regionen KoRus har bistått kommuner med lokalt implementeringsarbeid Oppgaver i 2015 Arbeidet gjøres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsearbeid, NAPHA. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, bruker- og pårørendeorganisasjoner vurderes fortløpende i dette arbeidet. Rapportering Beskrive arbeidet med implementering av veilederen Mulige nye oppgaver Her kommer en orientering om ytterligere oppgaver i Helsedirektoratet vil komme tilbake til dette senere, og dette er derfor å forstå som en foreløpig orientering om mulige nye oppgaver i 2015:

14 Kartlegge situasjonen for tilbudet til barn og unge med rusmiddelproblemer i kommunen og spesialisthelsetjenesten og foreslå hvordan dette tilbudet eventuelt kan styrkes Antall kartlagte kommuner, som har behandlingstilbud til barn og unge Oppgaver i 2015 Levere rapport til Helsedirektoratet der det fremgår hvilke behandlingstilbud kommunene har til barn og unge Samarbeide med relevante instanser for å gjennomføre kartleggingen Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har tildelt kompetansetjenesten ROP oppdrag i å utarbeide en implementeringsplan for retningslinjene Depresjon, Psykose og Bipolare lidingar, ADHD retningslinjen, avrusningsretningslinjen og Behandlings og rehabiliteringsretningslinjen for rusmiddelproblemer og avhengighet. I tillegg vil veilederne «sammen og mestring» og tvang være en del av dette arbeidet. Implementeringsplanen skal være samordnet med RHF ene og forankret i andre aktuelle ressursmiljøer (eks. KoRusene, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og andre nasjonale kompetansetjenester og regionale kompetansetjenester/sentre). Helsedirektoratet og kompetansetjenesten ROP vil komme tilbake til og drøfte hvilke rolle og oppgaver KoRus vil ha i dette arbeidet Opptrappingsplan for rusfeltet Helsedirektoratet kan komme tilbake til forespørsel om mulig bidrag i forbindelse med opptrappingsplanen for rusfeltet som legges frem for Stortinget i Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid KoRus kan bli forspurt om bidrag i forbindelse med Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, «Bolig for velferd» i løpet av B. Nasjonale funksjoner Følgende oppgaver er definert som nasjonale funksjoner: 1. Drift og videreutvikling av nettjenestene Forebygging.no, Kommunetorget.no og Tidligintervensjon.no (KoRus Nord) Budsjettramme 2015: Pengespillproblemer og problematisk spilleatferd (KoRus Øst) Budsjettramme 2015:

15 3. MI analyse (KoRus vest Bergen) Budsjettramme 2015: KoRus nord Oppgaver i 2015 Forebygging.no Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med Helsedirektoratet Drift og vedlikehold av nettsidene Nytt faglig innhold utarbeides i dialog med Helsedirektoratet. Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus nord Oppgaver i 2015 Rapportering Kommunetorget.no Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med helsedirektoratet Bistå Helsedirektoratet i spredning av opplæringsmateriell, verktøy og veiledere for kommune, politi, skjenke- og salgsbransjen. Bistå kommunene med råd, veiledning og eksempler om planprosesser Bistå med forankring av tematikken rusforebygging og folkehelse i kommunens planprosess Drift og vedlikehold av Kommunetorget.no Nytt faglig innhold utarbeides i dialog med Helsedirektoratet. Dette er særlig viktig i artikler med juridisk innhold (artikler med juridisk hovedtema skal i utgangspunktet være tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider, og vår nye nettside søker å ivareta dette fremover) I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Nord Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med helsedirektoratet Understøtte øvrig arbeid med implementering av veilederen «Fra bekymring til handling» Dokumentasjon på bruken av nettsiden, antall treff. Oppgaver i 2015 KoRus nord skal drifte og videreutvikle nettsiden Alle korusene skal bidra til at kommunene er kjent med nettsidene

16 Rapportering Samle informasjon og bidra med kompetansebygging om tidlig Intervensjon på nettsiden. Vurdere bruken av nettsiden opp mot nettsidene forebygging.no og kommunetorget. KoRus Bergen Oppgaver i 2015 Rapportering MI analyse Øke kompetansen på Motiverende intervju KoRus Bergen har i oppdrag om å drifte MI-analyse. Det skal tilbys feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt en anvender metoden Motiverende samtale. MI-analyse skal være tilgjengelig for alle KoRus. I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus øst Pengespillproblemer og problematisk spilleatferd Koordinere, utvikle og formidle kompetanse om spillavhengighet (pengespill) og problematisk spilleatferd (dataspill) i Norge. Oppgaver i 2015 Gi oversikt over kunnskap og kompetanse som finnes nasjonalt Gi oversikt over prosjekter og faglitteratur nasjonalt og internasjonalt Bistå med veiledning, kunnskaps- og kompetanseoppbygging i kommunene og/eller spesialisthelsetjenesten Bistå sentrale myndigheter i utforming og organisering av nasjonale opplæringsprogram Initiere forskning og evaluering Drifte og koordinere nasjonale kompetanse- og evalueringsnettverk Gjennomføre konkrete oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Være rådgivende organ for Helsedirektoratet i saker som gjelder endringer i norsk penge- og dataspillpolitikk Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet C. Særskilte oppdrag KoRus øst E-læring Utvikle, implementere og drifte E-læringsprogram for Ansvarlig

17 Vertskap Oppgaver i 2015 Ferdigstille innen Implementering Legge plan for videre drift og oppgradering Utarbeide plan for nasjonal implementering av programmet innen Planen skal godkjennes av direktoratet Budsjettramme Kr Rapportering Ved innlevering av implementeringsplan og i den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Oslo Oppgaver i 2015 Budsjettramme Rapportering Veileder for internkontroll Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med revisjon av veileder for internkontroll Ferdigstille veileder i samarbeid med Helsedirektoratet og bidra med implementering Helsedirektoratet skal godkjenne veileder før ferdigstilling. Veilederen planlegges ferdigstilt innen Innen ordinær budsjettramme Løpende og i den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Midt Rusmiddelforebygging blant studenter og implementering av Optimal student Redusere andelen studenter med et risikofylt drikkemønster. Forebygge overskjenking, alkoholrelaterte skader og ulykker i studiemiljøene. Forankringen av det rusmiddelforebyggende arbeidet blant studenter og ved utdanningsinstitusjonene er styrket. Oppgaver i 2015 Faglig oppfølging og veiledning av lokal rusmiddelforebyggende koordinatoren ansatt på rusmiddelforebyggende prosjekt ved Studentsamskipnaden i Trondheim Ferdigstille testing av Optimal student Pådriver i nasjonal spredning av Optimal student Kompetanseoverføring til de øvrige KoRus i forbindelse med spredning av Optimal student Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Vest Bergen Rusmiddelforebygging blant studenter Redusere andelen studenter med et risikofylt drikkemønster.

18 Forebygge overskjenking, alkoholrelaterte skader og ulykker i studiemiljøene. Forankringen av det rusmiddelforebyggende arbeidet er blant studenter og ved utdanningsinstitusjonene er styrket. Oppgaver i 2015 Faglig oppfølging og veiledning av nasjonal koordinator (50 % stilling) og lokal rusmiddelforebyggende koordinator (100 % stilling) som er ansatt på rusmiddelforebyggende prosjekt ved Studentsamskipnaden i Bergen Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Vest Stavanger Oppgaver i 2015 Pilotprosjekt «Workplace Intervention Preventing Risky Alcohol Use and Sick Leave» (WIRUS) i samarbeid med Universitetet i Stavanger» Redusere andelen arbeidstakere med et risikofylt alkoholkonsum i det norske arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten STAMINA har fått opplæring i riskbruksmodellen og Balance tiltak hos bedriftshelsetjenestene og på arbeidsplasser. Utprøvingen av WIRUS-prosjektet er godt igangsatt i de rekrutterte bedriftene. Fortsette gjennomføringen av WIRUS-prosjektet i tråd med tidsplanen i prosjektskissen, og i samarbeid med Universitetet i Stavanger: Rekruttere bedrifter, opplæring av BHT, Implementering av riskbruksmodellen og Balance i de utvalgte bedriftene. Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus Midt- Norge Oppgaver i 2015 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene KoRus Midt-Norge skal samarbeide med NAPHA om kompetanseutvikling for kommuner og psykologer inngår i tilskuddsordningen «psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Delta i samarbeid og planlegging av aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres Innen ordinær budsjettramme Budsjettramme Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet KoRus sør RUSFAG redaksjon

19 Utgi to nye utgaver av RUSFAG i Ny felles nettportal for KoRus Oppgaver i 2015 Lede redaksjonsmøtene og koordinere arbeidet med RUSFAG Utforme og lansere felles nettportal Budsjettramme Kr Rapportering I den årlige rapporteringen til Helsedirektoratet Øvrige oppgaver Kompetansesentrene skal bidra til nasjonale kunnskapskilder som og Rustelefonen Lenke til disse nasjonale tjenestene skal ligge på alle kompetansesentrenes nettsider. De andre sentrene skal bidra til KoRus sør med tekst og med økonomisk støtte til utsending av RUSFAG i andre regioner. KoRus Midt-Norge samarbeider med NAPHA om oppfølging av kommuner og psykologer som inngår i tilskuddsordningen «psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De øvrige sentrene kan bli bedt om å delta i samarbeid og planlegging av aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres etter nærmere avtale. Kompetansesentrene har en viktig følge med rolle som innebærer å følge utviklingen, og informere Helsedirektoratet om situasjonen på rusområdet i kommunene i den enkelte region. Kompetansesentrene besitter kompetanse som det vil være hensiktsmessig å benytte også i en nasjonal sammenheng. Sentrene skal bistå direktoratet med representanter til arbeids- og prosjektgrupper som etableres. Forskning Kompetansesentrenes primære rolle er å styrke praksisfeltet gjennom forskningsog/eller kunnskapsbaserte strategier. Sentrene må derfor holde seg faglig oppdatert og holde kontakt med forskningsfeltet gjennom for eksempel deltakelse i seminarer kurs og konferanser der aktuelle forskning fra rusmiddelfeltet presenteres. Sentrene skal i utgangspunktet ikke drive egen forskning, men kan bidra med sin kompetanse og innspill til forskningstema på rusfeltet i samarbeid med andre regionale eller nasjonale fagmiljøer. I slike tilfelle skal det sikres faglig forankring i relevante forskningsmiljøer. Slik forankring kan etableres ved samarbeid med forskningskompetente institusjoner nasjonalt eller regionalt. Helsedirektoratet skal bli orientert om eventuelle forskningsprosjekt og hvordan man tenker å løse dette.

20 Helsedirektoratet vil aktivt legge til rette for et godt samarbeid mellom kompetansesentrene og aktuelle forskningsmiljø, særlig SIRUS og SERAF. Kompetansesentrene skal aktivt bidra til god samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå. Det vil bli satt i gang en prosess for å vurdere i hvilken grad korusene skal utvikle anvendt, praksisrelevant og praksisnær forskning. Samarbeidsområder Samarbeid med fylkesmannen: Kompetansesentrene skal samarbeide med og samordne sin innsats for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene. Kompetansesentrene skal bidra med faglig bistand i kommunale nettverk og regionale rusfora som drives av Fylkesmannen. Kompetansesenteret har hovedansvar for utarbeidelse og oppdatering av den regionale kompetanseutviklingsplanen. Fylkesmannsembetene er i 2015 bedt om å styrke sin veiledning overfor kommunene i kommunenes forvaltning av alkohollovgivningen. Kompetansesenteret skal samarbeide med fylkesmannsembetene i dette arbeidet. Samarbeid med fylkeskommunen: Videreføring av samarbeidet om Ungdata undersøkelser. I fellesrundskrivet (IS ) omtales forventningene til fylkeskommunene, noe som vil være et viktig grunnlag for samarbeidet på folkehelseområdet. Rundskrivet vil bli ettersendt når det foreligger. Det vises til blant annet KoRus Midt der det er gode erfaringer fra samarbeid med fylkeskommunen. Aktuelle innsatser for KoRus kan være: - Samarbeid om kartlegging, kompetanseutvikling og kunnskapsbasert tiltak i kommunene - Samarbeid om å utvikle faglige arenaer og bidra til erfaringsoverføring mellom ulike aktører - Rapport til fylkesutvalget om rusmiddelsituasjonen i fylket Samarbeid med RBUP, RKBU, RVTS og NAPHA. Kompetansesentrene skal samarbeide med RBUP og RKBU om spørsmål knyttet til rus og psykisk helse hos gravide, spebarn, barn og ungdom. Kompetansesentrene skal samarbeide med Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) om spørsmål knyttet til vold i nære relasjoner. I 2015 vil samarbeidet særlig dreie seg om opplæringsprogrammet «Tidlig inn». KoRus har fortsatt teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). Det vises til avsnittet om tidlig intervensjon. Kompetansesentrene skal samarbeide med NAPHA om spørsmål knyttet til rusarbeid og psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015

Gjennomføringsplan 2015 Gjennomføringsplan 2015 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Oversiktsarbeid identifisere folkehelseutfordringer 4 Ungdata 4 Planlegging

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 IS-1/2011 Rundskriv NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2011 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer