Å R N I N G E R SUNNDAL ENERGI KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R 2 1 4 N I N G E R SUNNDAL ENERGI KF"

Transkript

1 Å R SB E R ET N I N G SUNNDAL ENERGI KF

2 INNHOLD HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 10 KONTANTSTRØMSANALYSE 11 NOTER NØKKELTALL 17 REVISJONSBERETNING TABELLER OG DIAGRAMMER ORD OG UTTRYKK 22 Organisasjonskart Kommunestyret Styret Systemansvarlig IK Daglig leder Drift Fjernvarme Tilsyn måling Økonomi/marked HISTORISK OVERSIKT Sunndal Kraftlag ble grunnlagt 10. september Kraftlaget skulle forsyne Sunndalen ovenfor Hov prestegård med strøm. Området fra sjøen og opp til Hov prestegård ble forsynt fra Aura. Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen anmodet i juli 1951 Sunndal kommune om å danne et felles kraftlag for hele kommunen. Fra 15. mars 1953 var dette ordnet og Sunndal Kraftforsyning i drift. Senere er følgende kraftlag sammenslått med Sunndal Kraftforsyning: Stangvik Kraftlags område i Ålvundfjorden fra Sessbø - Mulvik Kraftlag fra Ålvundeid Kraftlag fra Åram - Viset Kraftlag fra Øksendal Kraftlag fra Fra vedtok Sunndal kommune å omdanne Sunndal Kraftforsyning fra kommunal bedrift til kommunalt foretak. I samme vedtak ble det vedtatt å forandre navnet til Sunndal Energi KF.

3 STYRET Sunndal Energi KF har et styre på 7 medlemmer, hvorav 5 velges av kommunestyret og 2 av og blant de ansatte. Styret har denne sammensetningen: Styremedlemmer Knut Reinset (styreleder) Janne Merete Rimstad Seljebø (nestleder) Jan Edvin Silseth Jorunn Anne Solheim Stig Rune Andreassen Anders Nedal (ansattmedlem) Arild Brandal (ansattmedlem) Varamedlemmer Arne Magne Rønningen May Jorid Strand Lars Fjærli Hjetland Aksel Sæsbø Mildrid Solli Inger Janne Haugan Vermøy (ansatte) Jon Ivar Smistad (ansatte) Bilde forside: Trafoskifte på Vermøy. Foto: A. Nedal Styret. Foto: G. Sæther 3

4 STYRETS BERETNING Virksomhetens art Sunndal Energi KF har avsluttet sitt fjortende hele driftsår etter omdannelsen fra kommunal bedrift til kommunalt foretak Sunndal Energi KF er som kommunalt foretak, 100 % eid av Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har kontor- og administrasjonsbygg sentralt beliggende på Sunndalsøra. Forsyningsområdet er Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har virksomhetsområdene nettdrift, kraftomsetning, fjernvarme og øvrig virksomhet. Virksomhetsområdet fjernvarme rapporterer for tiende gang for et helt år i Øvrig virksomhet inneholder regningsarbeid for andre, utleie av fiber, utleie av utstyr og drift av kommunens gatelys. Sunndal Energi KF er også kraftprodusent gjennom eierskap i Mulvik Kraft AS, Jordalskraft AS, og bredbånds- og TV leverandør gjennom 51 % eierskap i bredbåndsselskapet SuCom AS. Nettvirksomheten Nettvirksomheten ved Sunndal Energi KF følger det til enhver tids gjeldende reguleringsregime fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det setter klare rammer for hvor stor inntekten kan være på nettsiden, samtidig som NVE setter mål for effektiviseringen i nettvirksomheten. Monopolvirksomhetens inntekt er bestemt av inntektsramme vedtatt av NVE etter forskrift. Inntektsrammen for 2014 ble av NVE fastsatt til 28,079 mill. kroner mot vedtatt inntektsramme for 2013 på 31,945 mill. kroner. Det medførte en nedgang på hele 3,866 mill. kroner. Den høye inntektsrammen for 2013 kom som følge av vesentlige etterslep fra tidligere år. Aktiviteten for driftsavdelingen preges fortsatt av stor aktivitet. Store prosjekter i 2014 har vært ferdigstillelse av strømforsyningen til Oppdølstrandtunnelen, og opprydding og demontering av provisoriske anlegg. Som følge av nytt gatelys ut fra Oppdølstrandtunnelen er gatelyset fra tunnelen opp til rundkjøringen også fornyet med moderne lys. Det har blitt modernisert diverse lavspentnett både i Oppdøl boligfelt og på Oppdøl som følge av legging av ny høyspentkabel til Flå. For å klargjøre reserveforsyning til Ålvundeid og Ålvundfjord gjennom Oppdølstrandtunnelen, er det lagt ny høyspentkabel fra Fjernvarmesentralen til nettstasjon i tunnelåpningen. Seterkraft AS har våren 2014 blitt tilkoplet nettet gjennom en 1130 m lang høyspentkabel. Av store prosjekt må og nevnes strøm til Levika boligfelt. Videre har følgende nye nettstasjoner blitt satt i drift i 2014: 9 nettstasjoner i tilknytning til Oppdølstrandtunnelen, Levika boligfelt, Lillebråten, Litlvika, Stormelen grustak og 8 transformatorarrangement er fornyet i henhold til ny forskrift. I tillegg har det vært ført strøm frem til flere hytter i hyttefeltene i forsyningsområdet. Ellers har året 2014 vært kjennetegnet av normale driftsforhold med få feil som har ført til strømavbrudd for våre kunder. Sommeren 2014 var preget av mer tordenvær enn normalt de siste årene i vårt konsesjonsområde. Det gikk et kraftig tordenvær over Mulvikområdet som medførte havari på to transformatorer, og det ble rensket rent med høyspentsikringer på strekningen Ulvund til Mulvik. I Svisdal- og Grødalsområdet var det flere kraftige tordenvær gjennom sommeren som ødela høyspentsikringer. I 2014 har det vært lagt stor vekt på skogrydding langs linjetrasèene. Myndighetene, ved DSB, har også fokusert på skogrydding langs linjetrasèene det siste året. En ser helt klart sammenhengen mellom økt innsats på skogrydding og antall feil i høyspentnettet. I 2014 er det registrert 10 feil i distribusjonsnettet. Det har ikke vært registrert feil som følge av at tre har falt over linjene. I forbindelse med revisjoner og ombygginger har det vært 35 utkoplinger det siste året. De fleste av utkoblingene kommer som resultat av pålagt ombygging av gamle transformatorarrangement, og opphenging av fiberkabel på høyspentlinjer. Det er i tillegg registeret 3 feil i overliggende nett som også har påvirket våre kunder. Feilene var på henholdsvis 1 sekund, 27 minutter og 35 minutter er det første året som det er pålagt å registrere avbrudd på lavspentnettet. Alt innmålingsarbeid både for nett og fjernvarme er gjort av driftsavdelingen, for deretter å tegne trasèene inn på vårt kartverk. For komplett oversikt over større nyanlegg og ombygginger, henvises til siste del av årsberetningen. I tillegg til arbeidet på egne anlegg har det vært utført regningsarbeid for Statens Vegvesen, AF Gruppen, Statnett SF, Statkraft AS, M3-anlegg, Sunndal kommune, Jordalskraft AS, Mulvik Kraft AS og SuCom AS med flere. Totalt overført energimengde i distribusjonsnettet ble i ,9 GWh mot 106,4 GWh i 2013, en nedgang på hele 9,5 GWh. Nedgangen skyldes mildere vær enn normalt gjennom våren, sommeren og høsten. Maks effektuttak i 2014 var 20,9 MW. Det var budsjettert med en overføring på 107 GWh. Det er beregnet et tap i nettet for 2014 på 4,234 GWh som utgjør et tap på 4,4 %. I 2014 ble det solgt 17,8 GWh fjernvarme mot 21,3 GWh i I 2014 er det i fordelingsnettet investert i følge regnskapet bare 0,528 mill. kroner, noe som er misvisende da det er innkrevd 6,098 mill. kroner anleggsbidrag for anlegg som allerede er bygd og satt i drift. Fremover blir det en stor utfordring å innfri kravene som NVE setter for nettvirksomheten, samtidig som egne ønsker om krav til avkastning, kvalitet og service opprettholdes. Vi kommer tilbake til dette temaet under kapitlet fremtidig utvikling. Det lokale eltilsyn DLE Det lokale eltilsyn hører til under nettvirksomheten. Som en del av det offentlige tilsynsapparat har DLE utført tilsyn etter tilsynsloven og etter rammebrev fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Ut fra rammebrev fra DSB blir det laget en tilsynsplan hvert år. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. I 2014 har det vært lagt vekt på tilsyn av nye installasjoner i nye bolighus (alle nye installasjoner er kontrollert), eldre bolighus og skoleundervisning. I tillegg bestemte DSB i 2009 at Det lokale eltilsynet i Sunndal Energi KF skulle kontrollere (systemrevisjon) installasjonsbedriftene til Nordmøre Energiverk AS og Svorka Energi AS, noe som medførte økt arbeid og belast- 4

5 ning for våre to ansatte på tilsyn. Det lokale eltilsyn betjenes av to ingeniører. I 2014 har det blitt gjennomført 249 kontroller, og i aksjon boligbrann i desember ble 20 husstander besøkt. DLE har besøkt alle 9. klassene ved Sunndal ungdomsskole, som medfører at 120 elever har blitt undervist i elsikkerhet og fått prøvd å koble strøm til både en lyspære og en bryter. Tabeller og oversikt over utført aktivitet kan leses bakerst i årsberetningen under tabeller og diagrammer. Lokale energiutredninger Gjennom Energiloven er alle everk pålagt å utarbeide lokale energiutredninger for hver kommune. Sunndal Energi KF er dermed pålagt å lage en lokal energiutredning for Sunndal kommune. Første utgave av den lokale energiutredningen for Sunndal kommune ble ferdig i I 2008 ble forskriften forandret slik at det nå utarbeides en lokal energiutredning annet hvert år. Som følge av det ble det utarbeidet lokal energiutredning våren I 2014 ble det vedtatt å avvikle ordningen med å lage lokale energiutredninger. De erstattes av de kommunale klima- og energiplanene. Enøk Fra ble et eget direktorat opprettet for å organisere enøk-arbeidet i Norge. Direktoratet fikk navnet Enova, og ble lagt til Trondheim. Everkene er pålagt å betale inn 1,0 øre/kwh pr. overført kwh i nettet. For Sunndal Energi KF ble det for 2014 overført 0,972 mill. kroner. Siden alle våre enøkmidler blir overført til Enova, blir det svært lite å drive enøkarbeid for igjen lokalt. Kraftomsetning Ved inngangen til 2015 hadde Norge en magasinfylling på 67,5 % mot 68,8 % ved inngangen til Laveste magasinfylling i 2014 var i uke 19 med en magasinfylling på 34,4 % og høyeste fylling var i uke 44 med en magasinfylling på 84,4 %. Magasintallene for 2014 viser at det har vært et år med en magasinfylling rundt gjennomsnittet, som igjen har gitt kraftpriser mellom 25 og 30 øre/kwh. Året 2014 har vært et av de fineste og tørreste årene i manns minne. Det igjen har medført at det totale strømkjøpet vårt i 2014 var bare 96,9 GWh. En nedgang på 8,9 %. Været har det siste året vært den viktigste faktoren for at vi gjennom hele 2014 har hatt lave kraftpriser. For hele 2014 var gjennomsnittlig spotpris for Møre og Romsdal 26,36 øre/kwh, mot 30,35 øre/kwh i Det ble i Norge produsert 141,6 TWh, og forbrukt 125,9 TWh. Det lave forbruket i Norge og Norden gjør at det er en positiv kraftbalanse i Norden, som er med å holde kraftprisene lave. Tilførsel av ny fornybar kraft er med å forsterke overskuddet på kraft i Norden i år, med temperaturer over normalen. Kraftomsetningsvirksomheten har i 2014 bestått av kjøp av kraft for videresalg i sluttbrukermarkedet, og da hovedsaklig i eget forsyningsområde. Sunndal Energi KF har i 2014 solgt 78,5 GWh eller 84,9 % (i ,6 GWh) til kunder i eget område, og 6,8 GWh i andres nettområder. Andre leverandører har solgt 14,2 GWh i Sunndal Energi KF sitt nettområde. Det er registrert et tap i nettet på 4,23 GWh i 2014 (4,3 %), av en totalt overført energimengde på 96,9 GWh. Sunndal Energi KF har som strategi å ha konkurransedyktige kraftpriser. Vår variable kraftpris ble endret 6 ganger gjennom året, i takt med prisendringene i markedet. Stortinget vedtok 9. juni 2011 loven om elsertifikater. Forskriften ble vedtatt i desember 2011, og ble innført fra 01. januar Ordningen som skal fremme utbygging av fornybar energi, skal finansieres av sluttbrukerne og administreres av kraftselgerne. Sunndal Energi KF kjøpte i 2014 ca elsertifikater. Ett elsertifikat er på kwh. Sunndal Energi KF måtte i 2014 ha en inndekning på 6,9 % sertifikater i forhold til solgt kraft. Konkurransen i kraftmarkedet er fortsatt hard, og vi merker godt at de store aktørene er aktive i vårt område, spesielt gjennom telefonsalg. Sunndal Energi KF tror det er sunt med konkurranse, men det er en forutsetning at konkurransen skjer på grunnlag av riktige opplysninger, og at alle opplysninger om betalingsbetingelser og lignende kommer frem. Det er en tendens at konkurrenter legger ut lokkeprodukter med svært lave priser på Konkurransetilsynets liste, for så å styre kundene mot dyrere produkter fordi kundene ikke oppfyller kravene som ligger i billigproduktet. Det synes å være en useriøs måte å ta markedsandeler på, og forhold som Konkurransetilsynet burde slå ned på. Fjernvarme Året 2014 var det 10. hele driftsåret for fjernvarmevirksomheten. I 2013 ble det satt inn varmegjenvinner i renseanlegg FTP 1 på Hydro Aluminium Sunndal, som ble markert 14. mars Året 2014 har gått med til å optimalisere driften mellom varmegjenvinnerne i renseanlegg FTP 3 og FTP 1. Ved optimal drift ser en at gassforbruket på gasskjelen går ned. Kapasitetsgrensen ved gjenvinner i FTP 3 var nådd i Med den utbyggingstakta en så for seg i fremtiden, ønsket vi å se på muligheten for å koble til et renseanlegg til. Dette for å øke kapasiteten og samtidig sikre driften i nettet for levering av spillvarme. Med denne utbyggingen og kundegrunnlaget som er skapt, har fjernvarmen blitt «voksen» når en måler seg med andre fjernvarmeselskap i Norge. Utbyggingen av gjenvinningsanlegg i FTP 1 har medført en kapasitetsøkning med 25 GWh. I praksis har utvidelsen medført at med full drift på begge gjenvinningsanleggene kan det leveres ca. 40 GWh spillvarme. Utbyggingen av gjenvinningsanlegget i FTP 1 gikk stort sett etter planen og hadde en prislapp på nær 17 mill. kroner. Sunndal Energi KF har også opsjon på å utnytte varmen fra renseanlegg nr. 3, hvis det skulle være behov for det. Fjernvarmeforbruket gikk kraftig ned i 2014, som følge av det milde og fine været i fyringssesongen etter jul i fjor og før jul i år. I 2014 ble solgt bare 17,8 GWh mot 21,3 i I 2012 som var den siste kalde vinteren, ble det solgt 23,3 GWh. I 2014 er følgende anlegg koplet til fjernvarmenettet: Coop Ekstra, Kiwi/Europris, klargjort for fjernvarme i omsorgsboliger i Helsetunet og koplet til to eneboliger. Det er klargjort for fjernvarme langs deler av Fagerhaugveien i forbindelse med at Sunndal kommune skiftet ut vann og kloakkledninger. Til sammen er det nå lagt ca m rør 5

6 i m fjernvarmegrøft. I de samme grøftene er det og lagt fiberrør for fremtidig fiberkabel. Ved årsskiftet var 64 større kunder, 250 leiligheter og 11 eneboliger tilknyttet fjernvarmenettet. Flere kunder står for tur å knyttes til fjernvarmenettet i Virksomhetsområde fjernvarme er organisert som et eget forretningsområde. Fjernvarmevirksomheten ledes av Leder for fjernvarme, som er eneste ansatt. Til nå har fjernvarmedriften gått meget bra, anleggene fungerer som planlagt og det har vært få feil eller mangler. Det viser seg etter hvert at det kreves mer ressurser til vedlikehold og forebyggende arbeid. Kraftverk Sunndal Energi KF er medeier i to småkraftverk som er i drift. Sunndal Energi KF eier 25 % i Jordalskraft AS og 50 % i Mulvik Kraft AS. Jordalskraft AS produserte i ,2 GWh og Mulvik Kraft AS 0,63 GWh. Sammen med to grunneiere og Trønder- Energi AS, har Sunndal Energi KF søkt konsesjon for å bygge ut Erga. Konsesjonssøknad ble sendt høsten Småvoll Kraftverk AS fikk 8. mars 2013 tillatelse (konsesjon) fra OED til bygging av Småvoll kraftverk i Erga i Sunndal kommune. Kraftverket vil gi en årlig produksjon på om lag 33 GWh. OED skriver følgende i sin pressemelding: Utbyggingen vil gi redusert vannføring i vassdraget og medføre ulemper for landskap og biologisk mangfold. Erga er en sideelv til Driva. Sidebekken Kråka tas ut av utbyggingsplanene. Det er også foreslått vilkår om minstevannføring. Tiltakene bidrar til å redusere konsekvensene for biologisk mangfold i en viktig bekkekløft. Planene om veiløs utbygging og vannvei, og kraftstasjon i fjell bidrar til å redusere konsekvensene for landskap slik at de er akseptable. Styret i Småvoll kraftverk AS har brukt tiden det siste året til å gjennomgå kostnadstallene for utbyggingen, for å kvalitetssikre grunnlaget for en mulig utbygging. Fiberkabel/SuCom AS Sunndal Energi KF eier i dag 51 % av bredbåndselskapet SuCom AS. I mai 2010 flyttet SuCom AS inn i ledige lokaler i Sunndal Energi KF sitt nye tilbygg. Nytt datarom (serverrom) i kjelleren i Sunndal Energi KF sine lokaler ble også tatt i bruk av SuCom AS samtidig. I dag er det lagt sammenhengende fiberkabel fra fiberhytte på Sjølseng til Sunndal Energi KF, og videre fra Sunndal Energi KF til svømmehallen, og mellom strategiske punkt på strekningen. De siste 3 årene har Sunndal Energi KF bygd sammenhengende fiberkabel på høyspentlinjene fra Sunndalsøra til Gjøra, og deretter fra Sjølseng til Øksendal og videre fiberkabel til Brandstad. Tidligere er det hengt opp fiberkabel mellom Øksendal og Jordalsgrenda. I november 2010 ble fiberkabelen til Sunndal Energi KF koblet sammen med fiberkabelen til Nesset Kraft AS. Det medførte at det er sammen-hengende fiberkabel mellom Sunndalsøra og Eidsvågen. I 2014 ble det ført fiberkabel gjennom Oppdølstrandtunnelen og innbyggerne på Oppdøl og i Oppdøl boligfelt fikk tilgang til fiber. Sunndal Energi KF leier ut fiberkabelen til SuCom AS. Sunndal Energi KF bruker en del av kapasiteten til eget teknisk bruk. Sunndal Energi KF har og tatt over ansvaret for antennemastene som SuCom AS benytter seg av i Sunndal kommune. Alle nye master som bygges utføres av Sunndal Energi KF, som igjen leier mastene ut til SuCom AS. Sunndal Energi KF har til nå investert bortimot 25 mill. kroner i ny fiberkabel i Sunndal kommune. I datarommet i kjelleren til Sunndal Energi KF har SuCom AS etablert en serverpark for utleie av ASP-tjenester til det lokale næringslivet. For å utvikle denne tjenesten ble Sunndal Datasenter AS stiftet Ny serverpark ble satt i drift våren Sunndal Datasenter AS eies med 50 % hver av SuCom AS og Serit IT Partner AS i Molde. Målet med stiftelsen er å selge forbedrede ASP-tjenester til det lokale næringslivet. I løpet av året er alle kunder av SuCom AS konvertert til det nye datasenteret, samt at flere nye kunder har kommet til. SuCom AS kjøpte høsten 2007 kabel-tv nettet på Sunndalsøra av Canal Digital. Dermed kunne SuCom AS levere trippelplay på Sunndalsøra, og til de områder som fiber blir lagt frem til ellers i Sunndal kommune. SuCom AS har nå 4000 bredbåndskunder og 2500 kabel-tv kunder, hvor ca. 500 er tilkoplet fiberkabelen som er bygd ut de senere årene utenfor sentrum. Kundene utenfor sentrum har det samme tilbudet som i sentrum i dag, når det gjelder antall tv-kanaler og bredbåndskapasitet. Kabel-tv nettet i sentrum ble også oppgradert til å kunne levere bredbånd. Dermed ble kvaliteten på bredbåndsnettet, hvor kabel-tv leveres, bortimot like bra som om det var fiberkabel. I 2012 kjøpte SuCom AS et lite kabel-tv nett i Isfjorden i Rauma kommune. Oppkjøpet har medført et nært samarbeid med Rauma bredbånd. Deler av kostnadene med å finansiere fiberutbygginger utenfor sentrum, er finansiert med Høykommidler. Resten er finansiert med egne midler. Gjennom 51 % eierskap i SuCom AS er Sunndal Energi KF indirekte også medeier i bredbåndselskapet Orkidenett AS, som leverer bredbånd til 15 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. SuCom AS eier 33,3 % av aksjene i Orkidenett AS. Svorka Aksess og NEAS bredbånd eier resterende. Første kvartal 2008 kom NEAS Bredbånd inn på eiersiden i OkideNett AS. Våren 2010 kjøpte OrkideNett AS kabel-tv selskapet i Surnadal og Rindal av Nordnett AS, som ble solgt videre til Svorka Aksess AS høsten Selskapet hadde 750 kunder og samarbeidet med Canal Digital. SuCom AS har 8 ansatte og har et økonomisk resultat som gjør at selskapet har en sunn økonomi. Ut fra overskuddet i 2014 delte Sucom AS ut et utbytte på kr ,-, hvorav Sunndal Energi KF sin andel var på kr ,-. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet består av regningsarbeid, deltakelse i småkraftverk og utbygging av fiber. Det siste året har driftsavdelingen utført regningsarbeid for andre tilsvarende 1,0 årsverk. Eiendommer På Sunndal Energi KF sine eiendommer har det ikke i 2014 vært utført noe spesielt arbeid utover normalt vedlikehold. 6

7 Stilling og resultat Det fremlagte resultatregnskapet med balanse og tilhørende noter for 2014, gir etter styret sin vurdering et godt bilde av Sunndal Energi KF sin økonomiske stilling. Regnskapet for 2014 er gjort opp med et driftsresultat på ,- kroner og et resultat etter skatt på ,- kroner, mot et driftsresultat på ,- kroner i Resultatet for 2014 er en god del lavere enn i Det var og forventet ut fra at resultatet for 2013 ble blåst opp som følge av etterbetaling av for lav avkastning i årene 2008 til Sunndal Energi KF hadde i 2014 en omsetning på ,- kroner, mot ,- kroner i Driftsinntektene til Sunndal Energi KF er avhengig av kraftprisen og solgt mengde kraft. Gjennomsnittlig elspotpris i 2014 var 26,36 øre/ kwh, mot 30,35 øre/kwh i Det er prisdifferanse på hele 3,99 øre/kwh. Egenkapitalen er pr på 113,057 mill. kroner, og gir en soliditet på 54,94 %. Som følge av stor aktivitet de siste årene har det gått hardt utover likvide midler, da mye av investeringene er finansiert over egenkapitalen. Den langsiktige lånegjelden i selskapet er nå på 39,474 mill. kroner. I tillegg har Sunndal Energi KF et ansvarlig lån på 24 mill. kroner hos eier. I resultatet for 2014 er det inntektsført et beløp på kr ,- som endring i pensjonsforpliktelser som følge av nye regler for uførepensjon og innarbeidelse levealderjustering for personer født i 1954 og senere. Resultatet for 2014 er lavere enn budsjettert som følge av lavere forbruk i vårt konsesjonsområde. Som nevnt tidligere i styrets beretning er forbruket i 2014 hele 9,5 GWh lavere enn forbruket i 2013, og hele 10,1 GWh lavere enn budsjettert. Det vil naturlig vises på bunnlinjen. I tillegg har elspotprisen i 2014 vært 3,99 øre lavere enn i 2013, som og slår rett inn på bunnlinjen. Hovedårsaken er det fine været vi har hatt i 2014 med høyere temperaturer enn normalt gjennom hele året, og langt mindre nedbør enn normalt. I 2014 er det beregnet en mindreinntekt i forhold til gitt inntektsramme fra NVE på 0,674 mill. kroner. Det vil si at vi har tatt inn 0,674 mill. kroner for lite fra våre kunder. Ser vi på kontoen for mer/mindre inntekt over år er det opparbeidet en mindreinntekt inkl. renter pr på 3,734 mill. kroner. Mindreinntekten må tas inn fra våre nettkunder gjennom nettleien de kommende årene. Det ble i 2014 budsjettert med en omsetning på 107 GWh, og omsatt bare 96,9 GWh, som er hele 10,1 GWh mindre enn budsjettert. Videre ble det budsjettert 25 GWh fjernvarme, og omsatt 17,8 GWh. Hovedårsaken til både det lave strømforbruket og det lave fjernvarmeforbruket er det milde og fine været vi har hatt gjennom hele I 2014 investerte Sunndal Energi KF brutto til sammen 13,892 mill. kroner, mot 18,108 i 2013, 19,630 mill. kroner i 2012, 14,810 mill. kroner i 2011, 12,090 mill. kroner i 2010, 44,029 mill. kroner i 2009 og 31,639 mill. kroner i Av de 13,892 mill. kroner, har vi tatt inn 7,402 mill. kroner i anleggsbidrag. Det er tatt inn 3,454 mill. kroner som er investert tidligere år. Av summen som er investert i 2014 er 6,626 mill. kroner benyttet i distribusjonsnettet, 1,656 mill. kroner brukt til fjernvarmeutbygging, 4,124 mill. kroner til bredbånd, 0,760 mill. kroner til målere og fremtidig AMS, og 0,726 mill. kroner til annet. Driftsresultatet fra virksomhetsområdene viser at nettdriften har et driftsresultat på 4,691 mill. kroner, kraftomsetning et driftsresultat på 2,227 mill. kroner, fjernvarme et driftsresultat på 2,620 mill. kroner og øvrig virksomhet på minus 0,006 mill. kroner. Sunndal Energi KF sin nettvirksomhet har i 2014 gitt en avkastning på 5,9 %. Sunndal Energi KF skiftet bankforbindelse høsten 2014 etter en anbudsrunde sammen med Sunndal kommune. Sparebanken 1 Midt-Norge er vår nye bankforbindelse. Regnskapet er ført i henhold til gjeldende lover og regler i regnskapsloven. Kundetilfredshet Det ble i november 2014 gjennomført en kundeundersøkelse som viste at kundene er godt fornøyd med Sunndal Energi KF som strømleverandør. 88 % av de som svarte på undersøkelsen svarte at de var fornøyd. Hele 90 % svarte at de var fornøyd med serviceinnstillingen ved henvendelser til Sunndal Energi KF. Støtte til lag og organisasjoner Sunndal Energi KF deler hvert år ut sponsorstøtte til lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom. I 2014 mottok 24 lag og organisasjoner støtte fra Sunndal Energi KF. Personale Ved utgangen av 2014 var det ved Sunndal Energi KF 22 ansatte og 22 årsverk, hvorav 4 kvinner og 18 menn. En av de ansatte er lærling. Ved utgangen av 2013 var antallet 23, fordelt på 4 kvinner og 19 menn. I 2014 ble den ene lærlingen ferdig med læretiden. Ny lærling vil bli tatt inn igjen i Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse KLP, mens arbeidsgiveransvaret er dekket gjennom KS Bedrift. Det valgte styret består i dag av to kvinner og tre menn. De ansatte er representert med to menn i styret, hvor første vara til styret er en kvinne. Arbeidsmiljø Sunndal Energi KF har et godt arbeidsmiljø, som blir ivaretatt gjennom målrettet arbeid. Sykefraværet i 2014 var på 126 arbeidsdager av totalt 5445 utførte dagsverk, som gir et sykefravær på 2,31 %. I 2013 var sykefraværet 2,13 %. Sunndal Energi KF har avtale med Stamina Hot når det gjelder bedriftshelsetjeneste for de ansatte. Årlig gjennomføres samtaler med bedriftshelsetjenesten, hvor årsplan legges opp. Ellers gjennomføres årlig sikkerhetskurs med gjennomgang av driftsforskrifter for høy- og lavspenningsanlegg, samt kurs i førstehjelp og nedfiring. Bedriften har hjertestarter som er plassert i resepsjonen. Alle ansatte får opplæring hvert år i bruk av hjertestarteren. Sunndal Energi KF har eget arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget består av 3 representanter fra arbeidstaker og 3 fra arbeidsgiver. Sekretær for utvalget er systemansvarlig 7

8 for internkontrollen. I 2014 har det vært avholdt ett møte i AMU. I 2014 har det vært gjennomført 1 vernerunde, hvor hele bedriften har vært gjennomgått. I tillegg har det vært gjennomført vernerunder ute hvor montørene jobber. Det er registrert to avvik med skade ved bedriften i 2014, hvorav ett med fravær. Den ene skaden var en kuttskade med kniv som medførte en dag med fravær uten sykmelding. Det andre avviket var svært alvorlig da en montør fikk strømgjennomgang etter betjening av transformatorbryter i en transformatormast. Vedkommende montør ble sendt til sykehus for sjekk, men ble utskrevet dagen etter. Montør ble ikke sykmeldt. Skal en unngå ulykker/uhell ved Sunndal Energi KF fremover, må det fokuseres på HMS-arbeidet, og la det bli en viktig del av strategiarbeidet. Ytre miljø Sunndal Energi KF forurenser ikke eller innvirker negativt på det ytre miljø, utover det som naturlig følger av den virksomhet som Sunndal Energi KF driver. Alt avfall blir forsvarlig tatt vare på og levert godkjent mottak. Som Miljøfyrtårnbedrift blir det meste av avfallet sortert i fem containere før det blir levert godkjent mottak. Med den pågående fjernvarmeutbyggingen vil Sunndal Energi KF være med på å forsterke denne profilen ytterligere. Dette ved å omgjøre spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal til vannbåren varme for oppvarming, og tappevann i næringsbygg og boliger. Når utbyggingen er ferdig er det beregnet at det vil redusere CO 2 - utslippene med nærmere 7000 tonn. Miljøfyrtårn Sunndal Energi KF ble sertifisert som Miljøfyrtårn i april 2008, og avla rapport for Stiftelsen Miljøfyrtårn for sjette gang i Sunndal Energi KF ble resertifisert som Miljøfyrtårn i desember 2010, og ble resertifisert for andre gang i april Sertifiseringen har medført at både ansatte og bedriften er mer opptatt av hvordan vi skal ta vare på miljøet. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2014 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Medeierskap/allianser Sunndal Energi KF har de siste årene deltatt i selskaper og allianser som tilfører bedriftens merverdier. Sunndal Energi KF har i dag aksjer i SuCom AS (bredbånd), Jordalskraft AS (minikraftverk), Mulvik Kraft AS (minikraftverk), Energi 1 Kraft AS (avregning mot Nord Pool), Trønderkraft AS (innkjøpsselskap), Energialliansen AS og Sunndal Nasjonalparksenter AS. Sunndal Energi KF startet i 2004 arbeidet sammen med 2 grunneiere og Trønder- Energi AS med å bygge ut Erga. Småvoll Kraftverk AS ble formelt stiftet våren I desember 2012 var Sunndal Energi KF med og stiftet avregningsselskapet Smarthub AS, sammen med 11 andre everk i Møre og Romsdal. Sunndal Energi KF samarbeider tett med everkene Rauma Energi AS, Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS og Nordmøre Energiverk AS, gjennom eierskapet i Energi 1 Kraft AS. I tillegg er Sunndal Energi KF medlem av følgende organisasjoner: KS Bedrift, Defo (Distriktenes energiforening), Norsk fjernvarmeforening og Sunndal Næringsforening.4 Fremtidig utvikling Sunndal Energi KF sin virksomhet preges i stadig større grad av konkurranse og krav om økt effektivitet i alle ledd. Det er fortsatt store utfordringer i å være konkurransedyktig til enhver tid når det gjelder å ha riktig kraftpris og riktig produkt. Styret i Sunndal Energi KF ser det som en av sine aller viktigste oppgaver fremover å prøve å påvirke myndighetene når fremtidige rammevilkår blir definert, som følge av behandling av Reiten rapporten høsten 2015, og behandling av ny Energimelding i Reiten rapporten tar opp flere utfordrende tema. De to mest utfordrende temaene er forslag om innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille for virksomhetsområde nett og at andelen av normkostnader skal økes fra 60 % til 70 % når inntektsrammen fastsettes. Styret i Sunndal Energi KF er av den oppfatning det ikke bør innføres selskapsmessig og funksjonelt skille, da det vil påføre de små og mellomstore everkene unødvendige kostnader. Det kan fort bli kostnader som de små og mellomstore everkene ikke klarer å bære. Det vil føre til lavere overskudd og dermed mindre penger til utbytte til eier, og til investeringer i nytt nett, fiber og annen infrastruktur. Det igjen vil på sikt muligens føre til at eierne vil måtte selge sine everk. Det vil også medføre at arbeidsplasser sentraliseres, og beredskapen vil bli lavere jo lenger en kommer fra hovedkontoret. Styret i Sunndal Energi KF er av den oppfatning at allerede vedtatte tiltak som innføring av AMS, Elhub, og innføring av leverandørsentrisk modell sammen med regnskapsmessig skille er mer enn nok virkemidler til å kunne oppnå både nøytralitet, konkurranse og skille mellom virksomhetsområdene. Kjernevirksomheten er nettdrift, og derfor er rammevilkårene for nettdrift svært viktig for at everk som Sunndal Energi KF skal overleve. Inntektsrammen bygges opp av at vi får dekt 40 % av våre kostnader og 60 % etter normkostnader. På normkostnadsdelen blir vi sammenliknet med de mest effektive everkene i Norge. Det igjen tilsier at effektiv drift ikke bare er et mål, men en nødvendighet. På nettsiden står flere store oppgaver i kø foran oss i Den største oppgaven i 2015 blir å utnytte muligheten som ny gang/sykkelbane mellom Leikvoll og Åramen gir oss. Det er lagt opp til at ny høyspent- og fiberkabel skal legges på strekningen og erstatte luftlinjen. Det medfører også at en må fornye en god del lavspentnett på strekningen. Andre store oppgaver blir strøm til Trolltind hyttefelt, Hagan boligfelt, og starte på klargjøring for ny infrastruktur under ny Driva bru. Arbeidet med provisoriske anlegg i tiden ny Driva bru bygges, gir oss både store kostnader og teknologiske utfordringer. I tillegg skal det settes av tid til tradisjonelt vedlikehold og skogrydding. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har det siste året vært opptatt av hvordan everkene vedlikeholder og fornyer sine anlegg. For 2015 må Sunndal Energi KF vise at en tar problemstillingene alvorlig. Sunndal kommune er en foregangskommune når det gjelder utbygging av bredbånd. Sunndal Energi KF vil i løpet av 2015 ha en sammenhengende fiberkabel fra Gjøra til Sunndalsøra, videre derfra til Øksendal, 8

9 Brandstad, Jordalsgrenda og videre til Nesset kommune gjennom Nesset Kraft sin fiber. I 2014 startet utbyggingen av fiber mot Ålvundeid, og i 2015 blir stamfiber bygd fra Ålvundeid til Ulvund kraftverk i Ålvundfjord. I 2016 vil fiber bygges mellom Ulvund kraftverk og Hals i Ålvundfjord, og fiber til heimen (FTH) blir tilgjengelig for innbyggerne i dette området. Det vil etter hvert gi våre kunder og innbyggerne i Sunndal kommune landets beste bredbåndsnett, med de muligheter det gir. Virksomhetsområde kraftomsetning vil i 2015 få et krevende år. De første månedene av 2015 preges av lave kraftpriser i markedet, til tross for at hydrologisk balanse har svekket seg. Systemprisen er når dette skrives på ca. 21,0 øre/kwh, den laveste prisen på denne årstiden de siste 10 årene. Dagens terminmarked kan tyde på at de lave prisene vil holde seg i hvert fall til over ferien. Markedet er for tiden svært vær- og temperaturavhengig, som igjen har sin årsak i lav aktivitet i industrien i Europa. Gjennomsnittlig spotpris i 2014 var 26,36 øre/kwh. I februar 2015 var gjennomsnittlig spotpris 24,47 øre/kwh, og for mars blir den enda lavere. Med de utsiktene en ser i dag er spotprisene under budsjetterte priser for 2015, med de følger det vil få for resultatet for kraftomsetning i Innen 2019 skal Sunndal Energi KF montere nye og moderne målere til alle våre kunder. AMS (avansert måle- og styringssystemer) som prosjektet har fått navnet, har stor fokus i alle landets everk for tiden. Innføringen av AMS er et gedigent dataprosjekt på nasjonalt nivå, og vil koste Sunndal Energi KF mellom 15 og 20 mill. kroner. For å stå best mulig rustet til innføringen av AMS, er Sunndal Energi KF med i et samarbeidprosjekt hvor 11 av 12 everk i Møre og Romsdal er med. Samarbeidet har fått navnet Smart Strøm Nordvest og organiseres gjennom selskapet Smarthub AS. De fleste kontraktene er inngått, og i disse dager sendes det ut forespørsel på oppsetting av målere. De første målere vil komme i prøvedrift i begynnelsen av Gjennom et større samarbeid er risikoen mindre for at en gjør feilinvesteringer. Fjernvarmen vil for 2015 ha hovedfokus på optimalisering av drifta. Dette for å få redusert tap i nettet, samt minske naturgassforbruket. I tillegg vil nye kunder bli tilknyttet nettet. Til høsten starter arbeidet med å legge fjernvarmeledninger til Hagan boligfelt. Bygging av ny Driva bru vil medføre at fjernvarmerørene som er festet til brua i dag må tas bort/rives mens ny bru bygges. Slik det ser ut i dag blir utfordringene større en først antatt. Kostnadene vil også bli større en først antatt. Det utredes nå om en må bygge en ny provisorisk fjernvarmesentral som fyres med strøm for området Driva bru Sjølseng. Det er opplyst fra Statens Vegvesen at det vil ta ca. 6 måneder å rive gamle Driva bru. Det er avholdt flere møter med Statens Vegvesen, og nye er berammet for finne så gode og kostnadseffektive løsninger som mulig. Fjernvarmeavdelingen vil også i 2015 bidra med deltagelse hvor lokalt eller nasjonalt næringsliv kommer opp med ideer som gjør at mer fjernvarme kan selges. Med utvidelsen av det andre varmegjenvinningsanlegget på Hydro Aluminium Sunndal er det god kapasitet til nye kunder. Med den siste utvidelsen, blir det og nødvendig å se på om det trengs økt bemanning på fjernvarmeavdelingen. OED ga Småvoll Kraftverk konsesjon til å bygge ut Erga 8. mars Tiden etter det er brukt til å gå gjennom alle kostnadstall, for å optimalisere prosjektet. Året 2015 vil bli brukt til å utarbeide anbudspapirer og sende de ut på anbud. Når anbudene er kommet inn og evaluert våren 2016, vil det bli tatt investeringsbeslutning. Sunndal Energi KF vil også det kommende året være opptatt av å utvikle eierskapene i de selskapene vi er medeiere i. Det gode samarbeidet vi har med Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Rauma Energi AS og Nordmøre Energiverk AS, vil vi jobbe aktivt for å opprettholde. Også det kommende året blir det travelt på grunn mange nye nettanlegg, fiberbygging og fjernvarmeutbygging. I tillegg må det brukes mer ressurser på vedlikehold av det nettet vi har, enn tidligere år. Det blir videre viktig å videreføre det positive engasjementet som de ansatte viser. Sunndal Energi KF er et lokalt everk som vil, og skal ha kundene i fokus, og kundene skal vite at de har et lokalt everk gjennom konkurransedyktige kraftpriser, og et godt nett med få feil. Styret i Sunndal Energi KF gjennomgikk i 2011 gjeldende strategiplan, og tilpasset den morgendagens krav. Fremover blir det viktig å oppdatere strategiplanen slik at den blir et nyttig styringsredskap fremover Styret i Sunndal Energi KF vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og for meget god innsats i Disponering av overskudd for 2013 Styret i Sunndal Energi KF foreslår følgende disponering av årets overskudd på kr ,-: Utbytte til eier kr ,- Overført annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Sunndalsøra /

10 RESULTATREGNSKAP Tall i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 9, Nettofinanskostnad RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORD. INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter Resultat av ekstraordinære poster RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad 11 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

11 BALANSE PR Tall i 1000 kr EIENDELER NOTER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg m.m. 3, Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager og forskudd til leverandører Kortsiktige fordringer 6, Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Ansvarlig lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Sunndalsøra /

12 KONTANTSTRØMANALYSE Tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler Nedskrivning finansielle anleggsmidler Endring i pensjonsforpliktelse Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av anleggsmidler Utlån Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Innbetaling fra ny langsiktig gjeld Innbetaling fra finansielle anleggsmidler Nedbetaling av gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansaktiviteter Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning stemmer overens med kontanter, post/bankinnskudd pr NOTER NOTE NR. 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Driftsinntekter Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler/langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Betalbar skatt/endring utsatt skatt Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år etter balansedagen, samt varer tilknyttet varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlers økonomiske levetid. Foretaket har tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon i Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarberegnet pr og bokført i samsvar med beregningene. Betalbar skatt er beregnet på bedriftens skattemessige resultat. Utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, og er ført under anleggsmidler i balansen som immateriellt eiendel. Utsatt skattefordel er ikke bokført. 12

13 NOTE NR. 2, LØNNSKOSTNADER M.V. (Tall i hele 1000) Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Andre lønnskostnader er negativ p.g.a. aktivert lønn som er inntektsført med 1,658 mill. kr. Godtgjørelser: Lønnskostnader daglig leder 899 (kr er fastlønn) Styret 91 Revisor 95 NOTE NR. 3, AVSKRIVNINGER (Tall i hele 1000) Biler Inventar o.l Datautstyr Ford.nett Bygninger Fjernst. Målere Bredbånd Fjernvarme Kostpris Tilgang i året Anleggsbidrag Salg i året Kostpris Akk.avskr Bokført verdi Årets avskr Avskr.tid 8 år 8 år 4 år 30 år 50år 10 år 15 år 15 år år Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Av lønnskostnadene er ,- kr. aktivert i balansen. Kabeltrekking i Øksendal. Foto A. Nedal 13

14 NOTE NR. 4, BRUTTO INVESTERINGER DE 5 SISTE ÅR (Tall i hele 1000) Biler Andre transportmidler Inventar/verktøy Ladestasjon 100 Datautstyr Fordelingsnett Bygninger Fjernstyring/telesamband Målere Fjernvarme Bredbånd Sum NOTE NR. 5, BUNDNE INNSKUDD I BANK Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekksmidler. NOTE NR. 6, FORDRINGER Utestående fordringer er verdsatt til pålydende. Det er avsatt en delkrederavsetning på kr ,- for forventet tap på utestående fordringer. Netto kostnadsført tap på utestående fordringer utgjør kr ,-. Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer er kr ,-. NOTE NR. 7, VARELAGER Varelageret er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er tatt hensyn til nedskrivning for ukurans. NOTE NR. 8, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Utgående balanse er endret fra i fjor og viser aksjeverdier i følgende selskap: Utgående balanse Eierandel Trønderkraft AS kr ,50 % Energi 1 Kraft AS kr ,00 % Sucom AS kr ,00 % Jordalskraft AS kr ,00 % Sunndal Nasjonalparksenter kr Småvoll kraftverk AS inkl. overkurs kr ,00 % Smarthub AS kr ,19 % Energialliansen AS kr ,50 % Mulvik Kraft AS kr ,00 % kr Utlån Utgående balanse viser utlån til følgende selskap: Ansvarlig lån til Mulvik Kraft AS kr Lån til Mulvik Kraft AS kr kr Andre fordringer Utgående balanse for andre fordringer viser: Egenkapitaltilskudd KLP kr kr SUM Finansielle anleggsmidler kr

15 NOTE NR. 9, SEGMENTINFORMASJON DISTRIBUSJONSNETT (Tall i hele 1000) 2014 RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader* Driftsresultat MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Ordinær KILE -383 Tillegg for kapitalkostnader 894 Tilbakeførte renter av mindreinntekt Kostnader i overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Årets beregnede mindreinntekt 674 Inngående saldo mindreinntekt inkl. renter Årets beregnede mindreinntekt -674 Korreksjon mer-/mindreinntekt 0 Tilbakeførte renter av mindreinntekt 0 Renter mindreinntekt -58 Akkumulert mindreinntekt inkl. renter pr BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital 781 Avkstningsgrunnlag Avkastning 5,9 % * Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader. RESULTAT PR. RESULTATENHET (Tall i hele 1000) Marked Distrib. nett Fellesvirksomhet Fjernvarme DRIFTSINNTEKTER Salg energi Salg overføring Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Varekostnader Lønn og andre personalkostn Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Fordeling felleskostn Driftsresultat Årets mindreinntekt Driftsresultat etter mindreinntekt Øvrig Totalt

16 VIRKSOMHETSOMRÅDENES BOKFØRTE VERDI PÅ DRIFTSMIDLER (Tall i hele 1000) Marked Distr.nett Øvrig virks. Totalt Høyspenningsnett Nettstasjoner Lavspenningsnett Kundespesifikke anlegg Fjernvarme Transportmidler Inventar og utstyr Bygninger Anlegg under utførelse Andre driftsmidler Sum driftsmidler NOTE NR. 10, PENSJONSKOSTNADER Foretakets pensjonsansvar er dekket gjennom den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse. Ordningen gir en definert ytelse i henold til tariffavtalen i kommunal sektor. I henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Den påløpte forpliktelsen er estimert gjennom aktuarberegninger. Nye tjenestepensjonsregler er innarbeidet i aktuarberegningen. Årets endring vil føre til en reduksjon i de totale pensjonskostnadene. Netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift kr kr Reduksjon kr Sammensetning av årets pensjonskostnad 2014 Premie KLP pensjonsforsikring/afp-kostnad Endring i pensjonsforpliktelse Sum pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,20 % Diskonteringsrente 2,30 % Årlig lønnsvekst 2,75 % Årlig økning i grunnbeløp 2,50 % Medlemsstatus pr i foretakets pensjonsordning Antall aktive 22 Antall oppsatte 8 Antall pensjonister 7 Rørlegging fjervarme ved Sjølandneset. Foto A. Nedal 16

17 NOTE NR. 11, SKATT (Tall i hele 1000) Resultat før skatt Permanente forskjeller: -225 Kontingenter 220 3% av nto skattefrie inntekter etter fritaksmod 14 Tilbakeføring av inntektsført utbytte -459 Renteinntekter skatt 0 Rentekostnader skatt Kontingenter ikke fradragsberettiget Midlertidige forskjeller: Skattepliktig inntekt Skattefri virksomhet: Kraftomsetning Distribusjonsnett Øvrig virksomhet Skattefri inntekt Korrigert skattepliktig inntekt Befaring på Neslandet. Foto A. Nedal Anvendelse av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt 0 28% betalbar skatt 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Regnskapsmessig utopptjent inntekt Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser Underskudd til framføring Sum midlertidige forskjeller % skatt av utsatt skatteforpliktelse Skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt 0 Sum bokført skattekostnad 0 Utsatt skatteforpliktelse er ikke bokført. NOTE NR. 12, ANSVARLIG LÅN Det er avtale om et ansvarlig lån til Sunndal kommune på 24. mill. kr. Lånet forrentes med 6%. Lånet er avdragsfritt. NOTE NR. 13, EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital Årets overskudd Avsatt utbytte Egenkapital

18 NØKKELTALL LØNNSOMHET Forklaring Totalkapitalens rentabilitet 5,36% 8,60% 2,80% 9,00% Resultat før ekstraordiære poster + finanskostnader i % av gj.sn. totalkapital. Egenkapitalens rentabilitet 7,72% 14,16% 2,51% 15,08% Resultat før ekstraordinære poster skattekostnad i % av gj.sn. egenkapital. Overskuddsgrad 15,90% 21,39% 7,96% 21,96% Driftsres. + finansinnt. i % av driftsinntekter. Kapitalens omløpshastighet 0,34 0,40 0,35 0,41 Driftsinntekter dividert på gj.sn. totalkapital. LIKVIDITET Likviditetsgrad 1, balanselikviditet 2,01 1,82 1,80 1,92 Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2, kassalikviditet 0,92 0,78 0,82 0,92 Mest likvide omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. SOLIDITET Egenkapitalprosent 54,94% 51,48% 49,59% 51,44% Egenkapital i % av totalkapital. Utsikt fra Trolltind. Foto A. Nedal 18

19 REVISJONSBERETNING 19

20 REVISJONSBERETNING 20

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2013. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2013 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat 8 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 6 Disponering av årsresultat

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2011. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2011 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer